فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بابل - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 136، فروردین 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 136، فروردین 1398)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 60
|
 • خدیجه ابدال، مرضیه درویشی، محمدرضا حافظی احمدی* صفحات 1-5
  سابقه و هدف
  سارکوم پستان یکی از موارد بسیار نادر از انواع تومورهایبدخیم پستان است که بصورت اولیه یا ثانویه ایجاد می شوند.احتمال وقوع آن 5/0% در بین انواع کانسرهای پستان و کمتر از 5% در تمام سارکومها تخمین زده شده استدر این مطالعه به معرفی خانمی که مبتلا به تومور بدخیم غلاف عصبی در پستان بود پرداخته شد.
  گزارش مورد
  خانم 40 ساله ای یک سال پیش به علت وجود توده ای قابل لمس و بدون درد در پستان سمت راست به بیمارستان امام خمینی ایلام مراجعه کرد. بر اساس یافته های ماموگرافی و سیتولوژی و با احتمال کانسر پستان بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت و توده خارج گردید. ارزیابی های میکروسکوپییک تومور و مثبت شدن مارکرهای ایمونوهیستوشیمی مزانشیمیvimentin وS100، تومور بدخیم غلاف عصبی (تریتون تایپ) را تایید کرد. بیمار بعد از ماستکتومی، رادیوتراپی و رژیم شیمی درمانی دریافت کرد و اکنون با گذشت 12 ماه ا هیچ نوع عود و متاستازی دیده نشده است.
  نتیجه گیری
  در تومورهای بدخیم پستان تشخیص زودرس و اقدامات درمانی مناسب شامل جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی در جهت افزایش بقا و بهبود کیفیت زندگی آنها توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تومور بدخیم غلاف عصبی، سارکومای پستان، تریتون تایپ
 • کاترین بهزاد، سعیده ذاکری، حمیدرضا وفایی* صفحات 6-10
  سابقه و هدف
  آگاهی از میزان شیوع ریسک فاکتورهای قابل اصلاح بیماری های قلبی عروقی و سعی در اصلاح و کنترل آن می تواند در کاهش احتمال وقوع بیماری قلبی عروقی پیشرفته که منجر به جراحی های سنگین و پرعارضه می شود موثر باشد. از آنجائیکه ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی پیشرفته در شمال ایران چندان مشخص نیست، این مطالعه به منظور بررسی ریسک فاکتورهای بیماری عروق کرونر قلب در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در شهرستان بابل انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 460 نفر از بیمارانی که از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1394 در بیمارستان آیت الله روحانی شهرستان بابل تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب قرار گرفته اند، انجام شد. ریسک فاکتورهای قابل اصلاح بیماری کرونری قلب با توجه به اطلاعات ثبت شده در پرونده های پزشکی بیماران مورد بررسی قرار گرفته است.
  یافته ها
  شیوع فشار خون در کل نمونه 56/74%(261نفر)، شیوع هیپرلیپیدمی 32/61%(150نفر) و شیوع دیابت 38/91% (179نفر) بوده است. 31/09%(143نفر) از بیماران سابقه انفارکتوس میوکارد در گذشته داشته اند. 12/6% (58نفر) از بیماران از سیگار استفاده می کرده اند که تمامی آنها مرد بودند. از نظر توزیع جنسی، 53 %( 244 نفر) از بیماران مرد و 47% (216نفر)، زن بودند. متوسط سن بیماران 9/72±61/4 سال بوده و میانگین وزن بیماران 12/57±68 کیلوگرم بود. از لحاظ شاخص توده بدنی میانگین کلی 4/25±26/3 بود.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج مطالعه حاضر در جمعیت بیماران قلبی شهرستان بابل، فشار خون، دیابت و چاقی از شیوع قابل توجهی برخوردارند. شیوع ریسک فاکتورها در زنان بیشتر است. لذا غربالگری به موقع و کنترل دقیق این موارد می تواند در پیشگیری از ایجاد عوارض بلند مدت حائز اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: ریسک فاکتور، بیماری عروق کرونر قلب، جراحی بای پس عروق کرونری قلب
 • پژمان فرهادی، هانیه احمدپورکچو، حسینعلی اصغرنیا*، مجتبی معصومی صفحات 11-18
  سابقه و هدف
  افزایش چشمگیر گاز دی اکسیدکربن در جو کره زمین باعث بروز مشکلات متعددی همچون افزایش دمای کره زمین، خشکسالی و تغییرات ناگهانی آب و هوا شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی توانایی جذب سطحی گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن با استفاده از نانوبیوکربن فعال شده از هسته ولیک جنگلی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی زمان نفوذ گاز دی اکسیدکربن در سه زیر گروه با فشار (5،10،15 بار)، دبی (5،10،15 میلی لیتر بر دقیقه) و دماهای (20،30،60 درجه سانتی گراد) در غلظت های تعادلی 0 تا gr/ml1 از طریق کپسول گاز دی اکسیدکربن در ستون بستر ثابت پر شده با 2 گرم جاذب سنتز شده توسط سنسور گاز دی اکسیدکربن ارزیابی شد. جاذب نانو بیوکربن سنتز شده از هسته ولیک جنگلی در دمای ºC300 پیرولیز و در دمای  ºC600 فعالسازی شد. داده های تحقیق با مدل های شبه درجه اول و درجه دوم بررسی شدند.
  یافته ها
  افزایش معنی دار زمان نفوذ گاز در فشار bar15 (0/001p<، min 0/09±86/71)، دمای Cº20 (p≤0/001، min0/13±67/68) و دبی ml/min 5 (0/001p≤، min0/11±75/78) نسبت به مقادیر فشارهای 5بار (min0/17±37/14) و 10 بار (min0/27±60/33) و دماهایºC 30(min 0/03±54/36) و ºC60 (min0/31±45/34) و دبی های ml/min10(min0/13±53/8) و l/min15(min0/09±45/09) مشاهده شد. هر دو مدل انطباق خوبی با ضریب بالای 98/0> R2 بر روی داده های تجربی حاصل از جذب داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که افزایش فشار و کاهش دما و دبی، زمان نفوذ دی اکسیدکربن بر روی جاذب سنتز شده را بالا می برد.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، نانوبیوکربن، دی اکسیدکربن، آلاینده، گاز گلخانه ای
 • شراره اسدی بروجنی*، احترام سادات ایلالی، زهره ترقی، نورالدین موسوی نسب، علی بیژنی صفحات 19-26
  سابقه و هدف
  شیوه زندگی فعال، ورزش و فعالیت های بدنی موجب به تعویق انداختن روند پیری می شود. شناخت بهتر سبک زندگی و سطح سلامت سالمندان در طراحی و الویت بندی مداخلات مربوط به بیماری های مزمن مفید واقع می شود. لذا هدف از این مطالعه تعیین ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی سالمندان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 500 سالمند بالای 60 سال و فاقد هرگونه مشکلات شناختی از اردیبهشت تا مرداد ماه 1397 از مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بابل به روش خوشه ایتصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات، جمعیت شناختی، سبک زندگی سالمندان و سلامت عمومی(GHQ) با استفاده از پرسشنامه و از طریق مصاحبه تکمیل گردید. سبک زندگی براساس نمره در سه سطح نامطلوب، متوسط و مطلوب ارزیابی شد. پرسشنامه دارای نمره 211-42 می باشد. سلامت عمومی نیز در چهار سطح براساس سطح نمره تقسیم بندی می شود که نمره کمتر نشانه سلامت عمومی بیشتر می باشد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که میانگین سنی افراد مورد مطالعه 6/5±68/36 سال بود. پس از تقسیم بندی نمره سبک زندگی به سه سطح (نامطلوب، متوسط و مطلوب) مشخص شد که 257 (51/4%) سبک زندگی مطلوب و 243 نفر (48/6%) سبک زندگی متوسط داشتند و پس از تقسیم بندی نمره سلامت عمومی به دو سطح (سلامت عمومی مطلوب و سلامت عمومی نامطلوب) مشخص شد که 332 نفر (66/4%) از سالمندان سلامت عمومی مطلوب و 168نفر (33/6%) از سالمندان از سلامت عمومی نامطلوب برخوردار بودند. نتایج نشان داد که سبک زندگی و حیطه های آن با سلامت عمومی و زیرمقیاس های آن به جز در حیطه تغذیه (0/06=p) رابطه معنی دار معکوس (0/001p<، 0/503-=r) داشت. نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک چندگانه نشان داد که متغیرهای درآمد، محل سکونت و سبک زندگی بر سلامت عمومی تاثیر معنی داری داشته اند. بطوریکه محل سکونت در شهر (,p<0/001   3/4- 1/3,CI- 95%= 2/2 OR=) و داشتن درآمد مناسب (0/001,p<29/9 - 3/1 ,CI- 95%= 9/7 OR=) متغیرهای تاثیرگذار بر روی سلامت عمومی بودند. 

  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که نیمی از سالمندانی که در این پژوهش مشارکت داشتند از نظر سبک زندگی و سلامت عمومی در وضعیت مطلوبی قرار داشتند و سبک زندگی، محل سکونت و درآمد متغیرهای تاثیرگذار بر روی سلامت عمومی سالمندان بودند به نظر می رسد در کنار مداخلات آموزشی- مشاوره ای جهت بهبود سبک زندگی و بالا بردن سطح سلامت سالمندان، نیاز به حمایت های مالی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، سلامت عمومی، سالمند
 • نجات خیری پور، جمشید کریمی*، حیدر طیبی نیا، ایرج خدادادی، محمد تقی گودرزی صفحات 27-33
  سابقه و هدف
  مطالعات نشان می دهند که افزایش  U-IIبا اختلالات دیابت مرتبط می باشد. با توجه به اینکه داروهای گیاهی برای درمان بیماری نسبت به بسیاری از داروهای شیمیایی عوارض کمتری دارند، در این مطالعه اثر سیلی مارین بر سطوح گلوکز، انسولین و بیان ژن هایU-II  و گیرنده اوروتنسین2 (U-II R) در رت های نر دیابتی تیپ2 مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 36رت نر ویستار آلبینو به صورت تصادفی به 6 گروه 6 تایی تقسیم شدند؛ 1- گروه کنترل، 2و 3-گروه های کنترل درمان شده با سیلی مارین دوز  mg/kg/day120و60، 4-گروه دیابتی تیپ 2 که از طریق تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین mg/kg 60 و نیکوتین آمید mg/kg 120 دیابتی شده و گروه های 5 و 6-دیابتی درمان شده با سیلی مارین دوز mg/kg/day120 و 60، این درمان به مدت 60 روز ادامه یافت. در پایان نمونه سرم و بافت کبد جمع آوری شد. گلوکز، انسولین، شاخص HOMA-IR و آنزیم های کبدی در نمونه سرم با روش اسپکتروفتومتری و الایزا، و بیان ژن در بافت کبد با روش Real-time PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در گروه های دیابتی تحت درمان با سیلی مارین (mg/kg 120و60) به ترتیب 1/11±9/6 و 0/96±9/8 در مقایسه با گروه دیابتی کنترل؛ انسولین 0/47±11/46 به طور معنی داری افزایش یافت (0/05p<). همچنین سطح گلوکز،HOMA-IR ، آنزیم های کبدی، بیان ژن های U-II و U-II R در گروه های دیابتی تیمار شده با سیلی مارین به طور معنی داری نسبت به گروه دیابتی کنترل کاهش نشان داد (0/05p<). 
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که تجویز سیلی مارین باعث بهبود عملکرد کبد در موش های دیابتی می شود.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، سیلی مارین، اوروتنسین 2، گیرنده اوروتنسین 2، کبد
 • فریبا خسروی، لیلا رهنما*، نورالدین کریمی، محسن امیری صفحات 34-38
  سابقه و هدف
  اختلالات وضعیتی گردن عامل زمینه ساز بسیاری از اختلالات اسکلتی-عضلانی در نواحی گردن و شانه است. با توجه به اتصالات عضلانی مشترک گردن با اسکاپولا، شناسایی ارتباط وضعیت گردن با موقعیت اسکاپولا می تواند در پیشگیری از درد شانه موثر باشد. لذا این مطالعه به منظور بررسی ارتباط وضعیت گردن با وضعیت های استاتیک و داینامیک اسکاپولا انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 38 دانشجوی خانم بدون سابقه اختلال در نواحی شانه و گردن از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با روش نمونه گیری در دسترس غیراحتمالی مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی وضعیت گردن با اندازه گیری زاویه کرانیوورتبرال با استفاده از تکنیک عکس برداری انجام شد. فاصله اسکاپولا تا ستون فقرات با استفاده از خط کش و برآمدگی لبه داخلی اسکاپولا در وضعیت های آویزان دست و حین فلکشن و اسکپشن اندازه گیری و سپس ارتباط بین آنها با زاویه کرانیوورتبرال بررسی شد.
  یافته ها
  افراد با میانگین سنی 02/3±71/24 شرکت کردند. بین زاویه کرانیوورتبرال (73/5±09/51) با برآمدگی لبه داخلی اسکاپولا در فلکشن (38/0 r=و 01/0p=) و اسکپشن (44/0 r=و 005/0p=) ارتباط معنی داری وجود داشت. بین زاویه کرانیوورتبرال با فاصله مهره چهارم توراسیک از لبه داخلی اسکاپولا (96/0±29/6) و با فاصله زاویه تحتانی اسکاپولا از مهره هم سطح (93/0±80/7)، ارتباط معنی داری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که وضعیت گردن با اختلال وضعیت اسکاپولا در حالت داینامیک ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: گردن، اسکاپولا، ستون فقرات، زاویه کرانیوورتبرال
 • مسعود محمدی*، علی اکبر ویسی رایگان، رستم جلالی، اکرم قبادی، نادر سالاری، حدیث براتی صفحات 39-45
  سابقه و هدف
  عفونت های بیمارستانی یکی از مشکلات عمده بهداشتی و درمانی است و با افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان، احتمال ابتلا و مرگ ومیر ناشی از آن بیشتر شده و موجبات افزایش هزینه های درمانی می گردد، لذا هدف از این مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز بررسی شیوع عفونت های بیمارستانی در ایران است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه با روش سیستماتیک و متاآنالیز در محدوده سالهای 1396-1380 انجام شد، مقالات مرتبط با موضوع، با استفاده از کلیدواژه های فارسی عفونت های بیمارستانی، بیمارستان، ایران و واژه های انگلیسی Nosocomial  infections, Hospital, Iran  در مطالعات توصیفی و مقطعی، از طریق جستجو در پایگاه های SID & Magiran ، PubMedو Scopus و ScienceDirect و Google Scholar مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات تحلیلی و مداخله ای از فهرست مطالعه خارج شدند.
  یافته ها
  تعداد 578 مقاله شرایط اولیه ورود به مطالعه را داشتند، که درنهایت با حذف 568 مقاله غیرمرتبط با موضوع و کیفیت پایین، طی بررسی های ثانویه نهایتا 10 مقاله وارد فرآیند فراتحلیل شد، شیوع کلی عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های ایران 4/6 درصد (8/1-2/6 درصد: حدود اطمینان 95%) به دست آمد، بیشترین شیوع عفونت های بیمارستانی در سنندج با 15/6 درصد (22/1-10/82 درصد: حدود اطمینان 95%) و کمترین آن در ارومیه با 4/0 درصد (1/01-0/1 درصد: حدود اطمینان 95%) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که عفونت بیمارستانی در ایران شیوع پایین دارد، اما توجه و  نظارت بیشتر بر کنترل عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های کشور به منظور رسیدن به سطوح استاندارد ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: شیوع، عفونت های بیمارستانی، ایران، مرور سیستماتیک، متاآنالیز
 • صدیقه رفیعی طباطبایی، فاطمه فلاح، داود افشار، علی نظری عالم* صفحات 46-52
  سابقه و هدف
  استرپتوکوکوس پنومونیه جزء پاتوژن های مهم ایجاد کننده بیماری های تهاجمی مثل پنومونی و مننژیت می باشد. مطالعات اپیدمیولوژیک سروتیپ های این میکروارگانیسم جهت ارزیابی تاثیر واکسن پنوموک در هر جامعه لازم می باشد. لذا این مطالعه به منظور شناسایی و تشخیص مولکولی سروتیپ های استرپتوکوکوس پنومونیه با روش Multiplex PCR جدا شده از بیمارستان های منتخب تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 32 ایزوله استرپتوکوکوس پنومونیه بدست آمده از نمونه های بالینی بیماران بستری شده در بیمارستان های مختلف تهران، انجام شد. ایزوله ها بر اساس تست های فنوتیپی و روش PCR شناسایی شدند. از روش Multiplex PCR جهت تعیین سروتیپ استفاده شد.
  یافته ها
  تعداد و درصد ایزوله های استرپتوکوکوس پنومونیه جدا شده از نمونه های مایع مغزی نخاعی، خلط، خون، مایع شستشو برونش، چشم و  ترشحات بینی به ترتیب 12 (37/6%)، 7 (21/8%) ، 6 (18/7%) ، 3 (9/5%)، 2 (6/2%) و 2 ایزوله (6/2%) بود. در مطالعه حاضر سروتیپ های شناسایی شده به سروتیپ های  1، 4، A/B6 ، F7، V9، A11، 14، A15، A19، F19و F23 تعلق داشتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، بیش از پنچاه درصد سروتیپ ها جزء سروتیپ های موجود در واکسن های رایج مورد استفاده در جامعه نبودند.
  کلیدواژگان: استرپتوکوکوس پنومونیه، سروگروه، واکنش زنجیر پلیمراز Multiplex، ایران
 • مهدیه یوسفی، شبنم محمدی*، مهدی جلالی، فریماه بهشتی صفحات 53-60
  سابقه وهدف
  پیری با کاهش ترشح هورمون تستوسترون و القاء آپوپتوز در بیضه همراه است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات کورکومین ماده موثره گیاه زردچوبه بر کیفیت اسپرم و میزان استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش مدل پیری القا شده با دی گالاکتوز می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 48 سر موش نژاد بالب سی بطور تصادفی به 6 گروه 8 تایی کنترل، شم، دی گالاکتوز و کورکومین 1 تا 3 تقسیم شدند. به گروه دی گالاکتوز  mg/kg300 دی گالاکتوز و به گروه کورکومین 1 تا 3 علاوه بر دی گالاکتوز دوزهای 100و50 و 25 mg/kg کورکومین به صورت داخل صفاقی به مدت 14 روز تزریق شد. سپس میزان استرس اکسیداتیو بر اساس پارامترهای بیوشیمیایی و آنالیز اسپرم بر طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی در روز 42 آزمایش بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین تعداد اسپرم در گروه کنترل (0/84±4/17) بود در حالیکه پس از دریافت mg/kg 300 از دی گالاکتوز به صورت معنی داری کاهش یافت (0/86±3/06). پارامترهای اسپرم در گروه های دریافت کننده کورکومین نسبت به گروه دی گالاکتوز افزایش معنی داری داشت (0/05p<). افزایش معنی داری در سطح تیول و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گروه کورکومین3 نسبت به گروه دی گالاکتوز(0/001p≤) و کاهش معنی داری در سطح آنزیم کاتالاز و مالون دی آلدئید در گروه دی گالاکتوز نسبت به گروه کورکومین1، کورکومین2 و کورکومین3 مشاهده گردید(0/05p<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که تجویز کورکومین به مدت 2 هفته باعث بهبود پارامترهای اسپرم و کاهش استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش مدل پیری القا شده با دی گالاکتوز می شود.
  کلیدواژگان: کورکومین، پیری، اسپرم، موش
 • معصومه دهستانی، بهرام میرزاییان *، پیام سعادت صفحات 61-66
  سابقه و هدف
  تجربه درد از دو بعد حسی و عاطفی تشکیل می شود. بعد حسی درد، بیانگر شدت درد و سبک عاطفی آن بیانگر ادراک درد می باشد. از آنجائیکه درمان شناختی-رفتاری، یک روش درمانی مبتنی بر شواهد بوده و بر اصلاح فرآیندهای فکری ناکارآمد و تغییر رفتارهای ناسازگارانه تاکید دارد، لذا این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری گروهی بر ادراک و شدت درد در بیماران مبتلا به درد نوروپاتیک مزمن انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه شبه کارآزمای بالینی بر روی 30 نفر از بیماران نوروپاتیک مزمن مراجعه کننده به بیمارستان روحانی شهر بابل در دو گروه 15نفری آزمایش و کنترل انجام شد. درمان شناختی-رفتاری گروهی در 10 جلسه 120 دقیقه ای، هفته ای یک بار برای گروه آزمایش اجرا شد. شرکت کنندگان قبل و 45روز پس از اتمام جلسات مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند و ادراک درد با مولفه های باور به استمرار درد در آینده، خود ملامتگری، ثبات درد در زمان حال، اسرار آمیزی درد و نیز شدت درد ارزیابی شدند. نمره قابل کسب از پرسشنامه باورها و ادراک درد 30 تا 30- و پرسشنامه شدت درد از صفر تا 6 می باشد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنی‏داری بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمره ی کل ادراک درد (7/40±8/87- در مقابل 6/30±1/93) (0/001p=) و خرده مقیاس های باور به استمرار درد در آینده (1/76±4/13- در مقابل 3/30±0/93) (0/04p=)، باور به ثبات درد در آینده (3/50±2/13- در مقابل 3/16±0/8) (0/04p=)، اسرار آمیزی درد (3/67±2/73- در مقابل 3/95±1/33) (0/003p=) و نیز شدت درد (1/28±2/19 در مقابل 1/27±3/64) (0/003p=) نشان داد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که درمان شناختی-رفتاری گروهی می تواند به‏عنوان یک مداخله اثربخش بر کاهش ادراک و شدت درد در بیماران نوروپاتیک مزمن باشد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری گروهی، ادراک درد، شدت درد، نوروپاتیک مزمن
 • فرزانه نصیری، زهره کشاورز *، محمدحسن دوازده امامی، سعید کریم خانی زندی، ملیحه نصیری صفحات 67-73
  سابقه وهدف
  سرطان پستان در سراسر جهان یکی از سرطان های شایع می باشد که باعث کاهش کیفیت زندگی می شود از آنجائیکه یکی از اقدامات حمایتی استفاده از آموزه های معنوی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مراقبت مذهبی بر کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی در سال 1396 در زنان مبتلا به سرطان پستان ارجاع داده شده به مراکز درمانی قم که حداقل دو ماه از تشخیص آن ها گذشته بود انجام شد. که در این میان 70 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله 6 جلسه روان درمانی مذهبی- معنوی با محوریت ارتباط با(خداوند، دیگران، خود و محیط)اجرا شد و کیفیت زندگی افراد مورد پژوهش قبل، بلافاصله و دو ماه بعد از مداخله با پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی با میانگین نمره 0-100 ارزیابی شد.
  یافته ها
  یافته ها تفاوت آماری معنی داری بین ابعاد کیفیت زندگی در دو گروه کنترل و مداخله در سلامت کل و کیفیت زندگی کل (9/42±57/61) در مقابل (19/51±60) (0/002p=)حیطه سلامت جسمی (19/53± 46/22) در مقابل (13/36±61/35)، (0/016p=) سلامت روانی (24/16±57/85) در مقابل (13/24±67/55)، (0/005p=) سلامت اجتماعی (24/45±54/28) در مقابل (18/35±62/79) (0/001p<) و سلامت محیط (3/55±62/05) در مقابل (33/43±67/33) (0/048p=) نشان داد که نتایج در طول زمان پایدار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که مداخله روان درمانی مذهبی معنوی موجب افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان می شود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، کیفیت زندگی، روان درمانی مذهبی- معنوی
 • اشرف صابر، مهوان خداپرست *، مریم یزدانی صفحات 74-77
  سابقه و هدف
  خونریزی غیرطبیعی رحمی زیر 10 سالگی در دختران نادر است. در صورت بروز چنین مواردی باید ضایعات موضعی، تروما، جسم خارجی در واژن، تومور های بدخیم ژنتیتال و بلوغ زودرس را در نظر داشت. زالو از علل نادر خونریزی واژینال شدید قبل از بلوغ می باشد. یک مورد خونریزی قبل از بلوغ به علت زالو معرفی می گردد.
  گزارش مورد
  دختر 8 ساله به دنبال سه روز خونریزی واژینال بدون درد به اورژانس بیمارستان مراجعه نمود. خونریزی در طی دو روز اول در حد متوسط بوده که روز سوم با تشدید خونریزی و دفع لخته فراوان مراجعه کرد. بیمار سابقه ای دال بر وجود تروما، اختلال انعقادی، بیماری سیستمیک و مصرف دارویی نداشت، ولیکن سابقه شنا در نهر گل آلود در چند روز قبل از مراجعه به اورژانس را ذکر می نماید. بعد از معاینه دستگاه تناسلی، توده ای سیاه رنگ با حرکات موجی شکل در یک سوم تحتانی واژن که مختصری از آن بیرون واژن بود، مشاهده گردید. زالو با استفاده از فورسپس و پنس، بدون صدمه به هایمن خارج گردید. بعد از گذشتن مدت کوتاهی خونریزی قطع شد. در ویزیت مجدد روز بعد مددجو خونریزی واژینال نداشت و بدون مشکل مرخص شد.
  نتیجه گیری
  در موارد خونریزی واژینال قبل از بلوغ بررسی دقیق دستگاه تناسلی و گرفتن شرح حال شنا یا استحمام در آب نهر، چشمه، قنات و استخرهای آلوده ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: زالو، خونریزی واژینال، قبل از بلوغ
 • فرشته جهدی، آسیه کاهه، حمید حقانی صفحات 78-84
  سابقه و هدف
  حاملگی نوجوانان یک مسئله بهداشتی عمومی است که به دانش، مهارت و انگیزش نیاز دارد و فقدان آن منجر به ایجاد نقص در صلاحیت مادری می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی بر کسب صلاحیت مادری در زنان نوجوان نخست زا انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 73 زن نوجوان نخست زا با سن حاملگی 28 تا 32 هفته، مراجعه کننده به مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه مداخله وگروه کنترل قرار داده شدند. 3 جلسه آموزش گروهی برای مادران گروه مداخله در خصوص رفتارهای دلبستگی به جنین (شامل شمارش حرکات جنین و ثبت آن، تصور شکل ظاهری جنین ، صحبت کردن با جنین و...) برگزار شد. درگروه کنترل مراقبت معمول انجام شد. پرسشنامه صلاحیت والدی(محدوده نمره: 102-17) قبل از مداخله و 10 روز پس از زایمان تکمیل و مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  قبل از مداخله تفاوت معنی دار آماری بین گروه ها از نظر نمره کلی صلاحیت والدی وجود نداشت. ده روز پس از زایمان، میانگین نمره کلی صلاحیت مادری در گروه مداخله 9/75± 60/86 و کنترل 12/99± 44/ 44 بود که در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل (0/001p<) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که آموزش رفتارهای دلبستگی در کسب صلاحیت مادران نوجوان تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: آموزش، دلبستگی مادر به جنین، صلاحیت، نوجوان
 • زینب طاهری، فاطمه باکویی * صفحات 85-92
  سابقه و هدف
  تغذیه انحصاری شیرخوار تا 6 ماهگی با شیر مادر تاثیر مثبت بر سلامت مادر و کودک دارد. در قرآن نیز به تغذیه‎ شیرخوار با شیرمادر اشاره شده است. شناخت عوامل موثر بر آن نقش بسزایی در ارتقای سیاست تغذیه انحصاری با شیر مادر دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط توانمندی شیردهی مادران با تغذیه انحصاری شیر مادر و شناسایی عوامل جمعیتی باروری مرتبط با آن انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر 370 مادر دارای شیرخوار شش‎ماهه مراجعه‎کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نور انجام شد. مادران برحسب نوع تغذیه شیرخوار به دو گروه تغذیه انحصاری با شیرمادر و عدم تغذیه انحصاری با شیرمادر طبقه‎بندی شدند. متغیر توانمندی شیردهی در مادران با استفاده از پرسشنامه توانمندی شیردهی که شامل 7حیطه آگاهی، نگرش، مهارت‎های تکنیک صحیح شیردهی، مهارت‎های پیشگیری و حل مشکلات شیردهی، کفایت شیردهی، حمایت درک شده خانواده و خودکارامدی شیردهی با نمره کل احتمالی در دامنه‏ 45 تا 225 می‎باشد، بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کل حیطه‎های توانمندی شیردهی در مادران با تغذیه انحصاری شیرمادر (13/12±202/7) از گروه عدم تغذیه انحصاری شیرمادر (27/82± 160/59) بطور معنی‎داری بیشتر بود (0/015=p). در تحلیل نهایی پس از ورود متغیرها در مدل رگرسیون لوجستیک، حیطه‎های توانمندی شیردهی شامل؛ نگرش (0/009= p،2/506-1/137=CI-95%، 1/688=OR)، مهارت‎های تکنیک صحیح شیردهی (0/015=p، 2/007-1/078=CI-95%، 1/147=OR)، مهارت‎های پیشگیری و حل مشکلات شیردهی (0/011=p، 2/106-1/099=CI-95%، 1/125=OR)، کفایت شیردهی (0/001=p، 9/795-2/707=CI-95%، 5/150=OR)، حمایت درک‎شده خانواده (0/003=p، 2/260-1/184=CI-95% ،1/636=OR) و خودکارامدی شیردهی (0/001=p، 1/139-1/088=CI-95%، 1/113=OR) به عنوان متغیرهای مرتبط معنی‎دار با میزان تغذیه انحصاری شیرمادر یافت شدند.
  نتیجه گیری
  یافته‎های مطالعه نشان داد که داشتن آگاهی به تنهایی نمی‏تواند میزان تغذیه انحصاری شیرمادر را افزایش دهد، بلکه باید به حیطه‎های دیگر توانمندی مادران به خصوص ایجاد باور کفایت شیردهی در مادران توجه نمود.
  کلیدواژگان: تغذیه انحصاری شیرمادر، توانمندی، شیرخوار
 • صدیقه شیدایی *، فرزانه جعفرنژاد، امید رجبی، محمد جواد نجف زاده صفحات 93-98
  سابقه و هدف
  عفونت کاندیدیایی دومین عفونت شایع مهبل بوده و داروهای رایج مورد استفاده در درمان آن، آزول ها هستند. مصرف بیش از حد آزول ها، با ایجاد مقاومت نسبت به دارو و شکست درمان همراه است. از آنجائیکه مطالعات انجام شده در شرایط آزمایشگاهی موید اثرات ضد قارچی روغن نارگیل می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه اثر کرم مهبلی روغن نارگیل و کلوتریمازول بر عفونت کاندیدیایی مهبل انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 71 زن مبتلا به عفونت کاندیدیایی در دو گروه دریافت کننده کرم مهبلی روغن نارگیل 35 نفر(78 %) و کلوتریمازول 36 نفر (1%) که به مدت هفت شب (شبی یک اپلیکاتور) تحت درمان قرار گرفتند، انجام شد. یک هفته پس از اتمام درمان، بیماران مجددا معاینه و بررسی آزمایشگاهی انجام شد. خارش، سوزش، درد و ترشح در دو گروه مقایسه شد.
  یافته ها
  پس از مداخله میانگین (خارش در گروه نارگیل 0±0 و در گروه کلوتریمازول 46/0±0/19(0/017p=))، (سوزش در گروه نارگیل 0/24±0/08 و در گروه کلوتریمازول 0/57±0/3(0/046p=))، (ترشح در گروه نارگیل 0/23±0/05 و در گروه کلوتریمازول 0/98±0/66(0/001p=))، (درد حین نزدیکی در گروه نارگیل 0/23±0/05 و در گروه کلوتریمازول 0/62±0/3(0/031p=)) بود. با اینحال موفقیت درمانی (کشت منفی) بین دو گروه تفاوت آماری معنی دار نداشت.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد کرم مهبلی روغن نارگیل و کلوتریمازول هر دو سبب بهبود عفونت کاندیدیایی مهبل می شوند. بنابراین می توان از کرم مهبلی روغن نارگیل بعنوان درمان جایگزین در عفونت کاندیدیایی مهبل نیز استفاده نمود.
  کلیدواژگان: عفونت کاندیدیایی مهبل، روغن نارگیل، کلوتریمازول
 • شهناز برات، مه سیما عدنانی، زهرا بصیرت، محمد رعنایی * صفحات 99-104
  سابقه و هدف
  آندومتریت مزمن یکی از اختصاصی ترین اما ناشایع ترین علل نازایی محسوب می شود که باعث کاهش میزان بارداری و نتایج ضعیف حاملگی مثل پره ترم لیبرو سقط می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی نقش آندومتریت مزمن در سقط خودبخودی مکرر توجیه نشده و تعیین ارتباط دوجانبه بین یافته های هیستروسکوپیک و پاتولوژیک این التهاب می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد شاهدی آینده گر بر روی 100 خانم 35-20 در بیمارستانهای روحانی و فاطمه الزهرا بابل انجام شد. گروه مورد شامل 40 بیمار با سقط خودبخودی مکرر توجیه نشده و گروه کنترل شامل 60 خانم بارور که بدلیل خونریزی واژینال یا علل دیگر بجز سقط مکرر خودبخودی تحت هیستروسکوپی و بیوپسی آندومتر جهت حضور پلاسماسل در استروما قرار گرفتند، ارزیابی و مقایسه شدند.
  یافته ها
  میزان آندومتریت مزمن در تمام بیماران 8% بود. بیماران با سقط خودبخودی مکرر بروز بالاتر آندومتریت مزمن را در هیستروسکوپی (30% درمقابل 6/7% : 0/05p<) و پاتولوژی (27/5% در برابر 6/7، 0/05p<) داشتند. حساسیت و اختصاصیت ارزش اخباری مثبت ومنفی هیستروسکوپی در تشخیص این التهاب بترتیب 93/3%، 97/6%، 87/5 % و 98/8% بودند. همچنین ارزش اخباری مثبت و منفی، حساسیت و اختصاصیت هیستروسکوپی در تشخیص پولیپ آندومتر بترتیب 100%، 87/3%، 76/3% و 100% بودند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه ارتباط واضح بین آندومتریت مزمن وسقط مکرر خودبخودی توجیه نشده وجود دارد. بعلت حساسیت بالا و اختصاصیت قابل قبول هیستروسکوپی در تشخیص آندومتریت مزمن و پولیپ آندومتر ارزیابی هیستروسکوپی همراه با پاتولوژی بیماران با سقط خودبخودی مکرر می تواند کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: سقط مکرر، آندومتریت مزمن، هیستروسکوپی
 • سمیرا سبزی، سولماز اوحدیان مقدم، زهرا پاکباز، محمدرضا پورمند صفحات 105-110
  سابقه و هدف
  انتروکوکوس فکالیس به عنوان یک پاتوژن مهم در عفونت های بیمارستانی مطرح می باشد. شناسایی سریع انتروکوکوس فکالیس در عفونت های خطرناک به خصوص در افراد با نقص ایمنی مسئله مهمی به شمار می رود. هدف از انجام این مطالعه بررسی کارایی ژن ef0737 در شناسایی ایزوله های انتروکوکوس فکالیس و گونه های مشابه شامل انتروکوکوس فیسیوم و استافیلوکوکوس اورئوس می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 150 ایزوله بالینی شامل 50 ایزوله انتروکوکوس فکالیس ، 50 ایزوله انتروکوکوس فیسیوم و 50 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس از منابع مختلف عفونت جمع آوری شد. طراحی پرایمر با استفاده از توالی ژن ef0737 انجام شد و همه ایزوله ها از نظر حضور ژنef0737 با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) مورد بررسی قرار گرفتند. حساسیت PCR بر اساس ایزوله های بالینی انتروکوکوس فکالیس و اختصاصیت پرایمرها بر اساس ایزوله های غیر انتروکوکوس فکالیس شامل 50 ایزوله انتروکوکوس فیسیوم و 50 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد.
  یافته ها
  در این مطالعه از مجموع 150 ایزوله بالینی (50 ایزوله انتروکوکوس فکالیس، 50 ایزوله انتروکوکوس فیسیوم و 50 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس) همه ایزوله های انتروکوکوس فکالیس از نظر حضور ژن ef0737 مثبت و حساسیت تست 100% محاسبه شد. همچنین ایزوله های انتروکوکوس فیسیوم و استافیلوکوکوس اورئوس همگی از نظر حضور ژن ef0737 منفی شدند که نشانگر اختصاصیت پرایمرها بود.
  نتیجه گیری
  PCR بر اساس نتایج این مطالعه یک روش حساس و کاربردی در شناسایی سریع انتروکوکوس فکالیس به خصوص در بیماران با شرایط بحرانی می باشد. شناسایی ژن حفاظت شده ef0737 در نمونه های بالینی احتمالا منجر به تشخیص سریع عفونت ناشی از انتروکوکوس فکالیس می شود.
  کلیدواژگان: انتروکوکوس فکالیس، ef0737، واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)
 • سیده حکیمه هاشمی، سید حمزه حسینی * صفحات 111-115
  سابقه و هدف
  اختلال وسواس جبری (Obsessive compulsive disorder =OCD) و اختلالات طیف دوقطبی از جمله بیماری های شایع روان پزشکی اند که چالش های بسیاری در مورد آسیب شناسی و درمان آن ها وجود دارد. در سال های اخیر نقش سیستم اپیوئید در آسیب شناسی این اختلالات مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش، موردی از ابتلای همزمان هیپومانیا و OCD بدنبال مصرف اپیوم معرفی می گردد.
  گزارش مورد
  بیمار آقای 65 ساله ای است که بدنبال سوء مصرف اپیوم دچار اشتغال ذهنی با آلودگی و شست و شوی مکرر اشیاء و همین طور تحریک پذیری، پرحرفی، ولخرجی، افزایش اعتماد به نفس می شود. بعد از مراجعه به روان پزشک و درمان با متادون با دز 30میلی گرم در روز کلیه علائم بهبود می یابد. پیگیری متناوب بیمار طی 12 سال اخیر حاکی از عود علائم با هر بار مصرف اپیوم بوده و چند روز بعد از تجویز متادون تابلوی بیماری فروکش می کند.
  نتیجه‌گیری
  یافته های این مطالعه بر نقش سیستم اپیوئید در آسیب شناسی اختلال وسواس جبری و طیف دوقطبی به ویژه در شرایطی که هم بودی آنها دیده می شود تاکید دارد.
  کلیدواژگان: اپیوم، اختلال وسواس جبری، هیپومانیا
 • ریحانه قهرمانی فرسفجی، مریم بی خوف تربتی *، فرزانه تفویضی، مسعود شعبانزاده صفحات 116-121
  سابقه و هدف
  استفاده از فناوری نانو در دارورسانی علاوه بر افزایش اثر پذیری دارو، باعث کاهش عوارض جانبی داروها نیز می‌شود. در این تحقیق از نانوذرات TiO2 به عنوان حامل داروی هیدروکسی اوره استفاده شد تا ضمن افزایش سطح تماس دارو با سلولها، با پگیله کردن سطح نانوذرات، ایمونوژیستی، حلالیت و نفوذ دارو به سلول افزایش یابد. هدف از این پژوهش بررسی سمیت سلولی نانو کامپوزیت TiO2-PEG-HU سنتز شده بر رده سلولی Hela و القای آپوپتوز در سلولهای تیمارشده جهت تعیین دوز موثر نانودارو می باشد.
  مواد و روش‌ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی پس از کشت سلولهای Hela (تهیه شده از انستیتوپاستور)، اثر نانوداروی TiO2-PEG-HU بر فعالیت حیاتی سلول‌ها با استفاده از روش MTT در غلظت‌های 200، 400، 800 و 1600 میکروگرم در میلی‌لیتر و زمان‌های 48 و 120 ساعت ارزیابی شد. جهت آنالیز القای آپوپتوز از روش فلوسایتومتری Annexin-V/PI استفاده گردید.
  یافته‌ها
  افزایش غلظت نانو کامپوزیت به صورت وابسته به دوز و زمان تاثیر، توان زیستی سلول‌ها را کاهش داد. به‌طوری‌که غلظت 1600 میکروگرم در میلی لیتر نانوکامپوزیت در مدت زمان تاثیر 120 ساعت نسبت به زمان تاثیر 48 ساعت میزان توان زیستی 1/52 برابر کاهش یافت. برای هر دو زمان این کاهش توان زیستی نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده گردید(0/0001p<). همچنین، نانو دارو سبب افزایش القاء 2/5 برابری آپوپتوز در سلول‌هایHela تیمارشده گردیده است (0/0114p=).
  نتیجه‌گیری
  نانو کامپوزیت TiO2-PEG-HU بر روی رده سلولی Hela، سایتوتوکسیک و القا کننده آپوپتوز می‌باشد و می تواند به عنوان دارویی امیدبخش در درمان سرطان در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: هیدروکسی اوره، تیتانیوم، سلول های Hela، داروهای ضدسرطان، آپوپتوز
 • دنیا علی نژاد، نرجس امرالهی * صفحات 122-126
  سابقه و هدف
  یکی از بزرگترین چالش ها در دندانپزشکی کودکان بازسازی زیبایی دهان در کودکانی است که به دلیل پوسیدگی زودرس دوران کودکی یا ترومای شدید دندان های خود را از دست داده اند. در این گزارش ساخت یک پلاک ثابت قدامی در یک کودک مبتلا به پوسیدگی زودرس گزارش می شود.
  گزارش مورد
  در این مطالعه پسر بچه 4 ساله مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی در اصفهان، با شکایت اصلی ظاهر نازیبا و ناتوانی در جویدن با دندان های قدامی به علت پوسیدگی مورد بررسی قرار گرفت. پس از معاینات کلینیکی و رادیوگرافیک دندان های خلفی، درمان پالپ شده و روکش استیل زنگ نزن قرار داده شد و دندانهای قدامی کشیده شدند. پس از 6 هفته بهبودی کامل زخم محل کشیدن، بندهای با سایز مناسب بر روی مولر های شیری دوم ماگزیلا منطبق شده و از فک بالا قالب گرفته شد. پس از ساخته شدن اپلاینس و قبل از سمان کردن، پلاک از جهت اکلوژن و زیبایی در دهان بررسی و با کمک سمان گلاس آیونومر (Fuji I.GC corporation) در دهان ثابت شد. کودک 24 ساعت بعد و سپس یک ماه بعد فراخوانده شد و تا سن 7 سالگی تحت پیگیری منظم بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مورد گزارش شده، ایجاد فضانگهدار ثابت قدامی در کودک نه تنها زخم و ناراحتی در دهان کودک ایجاد نکرده، بلکه توانایی تکلم و زیبایی را نیز در کودک ارتقا می بخشد.
  کلیدواژگان: کودک، زیبایی، دندان، فضانگهدار
 • حامد طهماسبی، فخرالدین ملکی، ساناز ده باشی، محمدرضا عربستانی * صفحات 127-134
  سابقه و هدف
  سودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده عفونت‌های بیمارستانی می‌باشد. عوامل بیماری‌زا در این باکتری ممکن است در بروز مقاومت‌های کارباپنمی و بتالاکتامی نقش داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش و عملکرد آنزیم‌های KPC و MBL در افزایش بیماری‌زایی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از زخم سوختگی می‌باشد.
  مواد و روش‌ها
  در این مطالعه مقطعی، 63 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا از زخم سوختگی بیماران مختلف، با استفاده از تست‌های بیوشیمیایی مانند تخمیر قندها در محیط OF، تست اکسیداز و غیره، جداسازی شد. تعیین الگوی مقاومت و سویه‌های متالوبتالاکتاماز و کارباپنماز با روش انتشار از دیسک صورت گرفت. جهت تایید مولکولی ایزوله های جمع آوری شده، از ژن oprD استفاده شد. همچنین، از روش PCR جهت شناسایی ژن‌های عامل بیماری‌زایی استفاده گردید.
  یافته‌ها
  از مجموع 63 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی، 10 ایزوله (83/15 %) دارای آنزیم KPC و 13 ایزوله (20/63 %) دارای آنزیم MBL بودند. آنتی‌بیوتیک‌های دوریپنم، ارتاپنم و مروپنم دارای بیشترین فراوانی بودند. همچنین، ژن lasB در 43 ایزوله‌ (68/25 %)، ژنplcN در 41 ایزوله (65/07 %)، ‌ژن lasA در 20 ایزوله (31/74 %)، ژن‌apr در 60 ایزوله (95/23 %)، ژن phzI در 53 ایزوله (84/12 %)، ژن phzII در 38 ایزوله (60/31 %)، ژن ‌phzH در 30 ایزوله (47/61 %) و ژن‌plcH در 56 ایزوله (88/88 %) مشاهده گردید.
  نتیجه‌گیری
   نتایج مطالعه نشان داد که تولید آنزیم‌های کارباپنماز و متالوبتالاکتاماز سبب افزایش بیماری‌زایی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از زخم سوختگی می‌گردد.
  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، سودوموناس آئروژینوزا، فاکتور بیماری زایی، آنتی بیوتیک کرباپنمی
 • یداله زاهدپاشا، احمد تمدنی *، موسی احمدپور کچو، سعید پورمقتدر صفحات 135-139
  سابقه وهدف
  سطح سرمی آلفافیتوپروتئین  (aFP) در بسیاری از تومورهای مادرزادی مثل ژرم سل، هپاتوبلاستوم و همچنین بیماری های کبدی و متابولیک در نوزادان بعنوان یک مارکر تشخیصی در حد بالاتر از نرمال می باشد. نوزادان نرمال نیز سطح سرمی آلفافیتوپروتئین بالاتر از دیگر سنین زندگی دارند لذا در تشخیص افتراقی این تداخل مهم است. در منابع معتبر، معیار سرم آلفافیتوپروتئین نرمال در نوزادان مربوط به کشورهای پیشرفته است که ممکن است در کشور ما متفاوت باشد. لذا این مطالعه به منظور تعیین مقادیر سرمی آلفا فیتوپروتئین در خون بندناف نوزادان ترم متولد شده در بابل و مقایسه آن در دو جنس انجام شد.
  مواد و روش‌ها
   این مطالعه مقطعی بر روی 500 نوزاد ترم (42-37 هفته) متولد شده در بیمارستان های شهرستان بابل که معاینه فیزیکی آنها نرمال بود، انجام شد. در بدو تولد انتخاب 5 میلی لیتر خون بندناف از آنها گرفته شد و نمونه ها جهت اندازه گیری آلفافیتوپروتئین به آزمایشگاه ارسال گردید. سطح سرمی آلفافیتوپروتئین به روش الیزا اندازه گیری و در دو جنس مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته‌ها
  میانگین سطح سرمی آلفافیتوپروتئین ng/ml 35248/32±76571/20 (بین ng/ml 160000-2300) بود. میانگین در پسران بیشتر از دختران بود (ng/ml36950/33±80548/81 در مقابل ng/ml 33735/06±73690/86) که اختلاف آماری معنی دار بود (0/002=p).
  نتیجه‌گیری
   نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرمی آلفافیتوپروتئین در نوزادان متولد شده در شهر بابل نسبتا بالا می باشد و همچنین در پسران بیشتر از دختران می باشد.
  کلیدواژگان: آلفافیتوپروتئین، نوزادان، خون بندناف
 • فضلاللهشکری، رحمت عباس زاده، مصطفی رستم نژاد، سامان حیدری دیگه سرا، نادر مرندی، امیر بایرامی کوزه کنان، محمد جواد غروی * صفحات 140-146
  سابقه و هدف
  توکسوپلاسما گوندی با عوارض متعددی از جمله مشکلات عصبی، آسیب های چشمی و آنسفالیت در افراد با نقص سیستم ایمنی همراه می باشد. تشخیص زود هنگام این عفونت می‌تواند مدیریت بهتر این بیماری را در پی داشته باشد، لذا این مطالعه با هدف تشخیص توکسوپلاسما گوندی با دو روش سرولوژیکی و مولکولی در افراد مبتلا به HIV انجام شد.
  مواد و روش‌ها
  در این مطالعه مقطعی به صورت سرشماری، 102 بیمار مذکر مبتلا بهHIV  با میانگین سنی2/9±40 سال، مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه سرمی برای مطالعه سرولوژیکی با روش ELFA، به منظور تعیین فاز حاد و مزمن و نمونه سلولی با استفاده از روش مولکولی Real time- PCR، جهت تعیین فاز حاد بیماری مورد بررسی قرار گرفت. ارتباط بین گروه‎های سنی و راه انتقال HIV و همچنین گروه سنی با نتیجه آزمایش توکسوپلاسما گوندی بررسی و مقایسه گردید.
  یافته‌ها
   از 102 نمونه مورد بررسی از نظر وجود IgM علیه آنتی ژن توکسوپلاسما گوندی با روش ELFA، تمامی (100%) نمونه ها منفی بود ولی از نظر وجود IgG ضد این انگل، 44 نمونه (43/1%) مثبت و 58 نمونه (56/9%) منفی گزارش شد. همچنین از 102 نمونه تحت بررسی با روش RT-PCR، تمامی (100%) نمونه ها از نظرDNA  توکسوپلاسما منفی بود. از لحاظ آماری ارتباط معنی داری بین گروه‎های سنی و راه انتقال (0/001p<) و همچنین بین گروه سنی با سطح IgG ضد توکسوپلاسما گوندی مشاهده شد(0/001p<).
  نتیجه‌گیری
   براساس نتایج این مطالعه استفاده از روش های IgM–ELFA و PCR–RT برای تشخیص بیماری در فاز حاد و IgG–ELFA در فرم مزمن بیماری دارای اهمیت است. با تشخیص فرم مزمن توکسوپلاسموز می توان از درمان‌های پیشگیرانه در بیماران HIV+ استفاده کرد.
  کلیدواژگان: HIV، توکسوپلاسما گوندی، روش سرولوژیکی و مولکولی
 • مجید کلباسی، سپیده سیادتی، سکینه کمالی آهنگر، نوین نیک بخش * صفحات 147-152
  سابقه و هدف
  سرطان معده به عنوان پنجمین سرطان شایع شناخته شده و آدنوکارسینوما با بیش از 95 درصد موارد، شایع‌ترین نوع می‌باشد. با توجه به محدودیت تاثیر درمان‌های القایی، رزکسیون جراحی هنوز درمان اصلی آدنوکارسینومای معده محسوب می‌شود. یکی از مشکلات درمان آدنوکارسینومای معده بازرخداد آن است که  از علت‌های اصلی آن، وجود تغییرات بدخیم و یا پیش‌بدخیم در باقیمانده بافت معده است که ممکن است در زمان رزکسیون مورد غفلت واقع شود. با شناخت این ضایعات و رزکسیون آنها می‌توان امید به کاهش بازرخداد بدخیمی داشت. لذا این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های بافت غیرتومورال معده از نظر وجود تغییرات بدخیم و یا پیش‌بدخیم انجام گرفت.
  مواد و روش‌ها
  در این مطالعه مقطعی گذشته نگر، پرونده 112 بیمار که بین سال‌های 96-1392 در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل به دلیل کانسر معده تحت توتال گاسترکتومی قرار گرفته بودند از نظر سن، جنس، نوع تومور و محل ووو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته‌ها
  از 112 مورد بیمار مورد مطالعه، 72 نفر‌(64/3%) مرد و 40 نفر‌(35/7%) زن بودند. میانگین سنی بیماران 8/6±64/7 سال بود. پاتولوژی Poorly Differentiated در 60/7% و پاتولوژی Well Differentiated در 39/3% وجود داشت. علاوه بر پاتولوژی اولیه در 64 بیمار‌(57%) ضایعات سینکرونوس در قسمت‌های دیگر معده نیز وجود داشت که ارتباط معنی‌داری با نوع پاتولوژی، مرحله بیماری و جنسیت داشت.
  نتیجه‌گیری
   براساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که در انجام رزکسیون می‌بایست به وجود ضایعات همزمان علاوه بر پاتولوژی اولیه نیز توجه داشت که این مساله می‌تواند دلیلی بر انجام توتال گاسترکتومی به عنوان درمان استاندارد کانسر معده باشد.
  کلیدواژگان: کانسر معده، بازرخداد، ضایعات، همزمان
 • ایلانا ناقی، فریده کی پور * صفحات 153-156
  سابقه و هدف
  تومور حاملگی ضایعه ای است که زنان باردار را بین ماه سوم تا نهم بارداری مبتلا می کند. این بیماری پرولیفراسیون خوش خیم عروقی است که اغلب بر روی لثه ظاهر می شود ولی می تواند بر روی لب، پوست و بافت های خارج از مخاط هم پدید آید. هدف گزارش این مورد معرفی یک خانم باردار مبتلا به تومور حاملگی می باشد که ضایعه روی صورت طاهر شده است.
  گزارش مورد
   بیمار خانمی است باردار و در سن حاملگی 39 هفته بدون سابقه بیماری خاصی که بدلیل دردهای زایمان به بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران مراجعه کرد. روی صورت او نودول عروقی دیده میشد که از نیمه اول حاملگی ظاهر شده بود و از نظر آزمایشات پاراکلینیکی نرمال گزارش شده بود. این نودول عروقی بعد از زایمان بهبود یافت ولی کاملا از بین نرفت. بیمار جهت زیبایی سه ماه بعد از زایمان، اقدام به جراحی این نودول عروقی کرد. نتایج پاتولوژی پیوژنیک گرانولوما را تائید کرد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مورد گزارش شده در صورت مشاهده ضایعات غیر معمول طی بارداری در صورت باید بیماری های دهان و دندان نیز در نظر قرار گرفتند و بیماران از دندانپزشکی مورد معاینه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: تومور حاملگی، نودول عروقی، پیوژنیک گرانولوما، بارداری
 • مهدی علی عمرانی، محمد علی صحراییان، محمدرضا خوشاید، طناز دانش ستا، محمد شریف زاده، محمدحسین قهرمانی* صفحات 157-165

  سابقه و

  هدف

  مالتیپل اسکلروزیس (Multiple Sclerosis)، التهاب مزمن دستگاه اعصاب مرکزی، با ضایعات دمیلینه (Demyelinated) در مغز- نخاع می باشد. پلی مورفیسم های ژنی مربوط به آنزیم های گلوتاتیون-اس-ترانسفراز دخیل در دفاع آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا در ایران مورد بررسی قرار نگرفته، لذا در این مطالعه از آنجائیکه تاکنون شیوع پلی مورفیسم ژنیGlutathione S-transferase M1, P1 & T1 و ارتباط آن با معیارهای کلینیکی بیماران مبتلا به MS بررسی گردید.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه موردی-شاهدی از 69 نفر بیمار مراجعه کننده به بیمارستان سینا در شهر تهرانکه در 3 ماه اخیر حمله عصبی نداشتندو 74 نفر پرسنل سالم مصاحبه صورت گرفت. پس ازمعاینه توسط نورولوژیست و خونگیری، به کمک کیت Roche استخراج DNAانجام گرفت. سپس تغییرات ژنوتیپی نمونه ها به

  روش

  RFLP-PCR بررسی و شیوع آن با سن بروز، ماه تولد، بدخیمی(EDSS) و جنس به کمک نرم افزار Graphpad Prismتحلیل شد.

  یافته ها

  بیشترین بدخیمی در آقایان(1/9±3/5) و بیشترین میزان بروز بیماری در متولدین خرداد ماه (30%)مشاهده شد. هر چند نتایج ژنوتایپینگ میان گروه های مورد مطالعه و جنسیت آنها اختلاف معنی داری را نشان نداد(4-2OR:، 0/05p>) ولی دیده شد افراد دارای نقص در GSTM1 سن شروع بیماری پائین تری(8/6±32/2 سال) در مقایسه با سایر بیماران(8/9±29/5 سال) داشتند(26/4-20/3CI-95%:، 0/009p=). همچنین افراد دارای آلل نادر GSTM1 که مصرف کننده سیگار بودند EDSS بالاتری را دارا بودند (3/7-2/1CI-95%:، 0/03p=).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این مطالعه تاثیر GSTM1 در بدخیمی بیانگر نقش آن در سم زدایی محصولات حاصل از سیگار می باشد و می توان از آن به عنوان یک عامل جهت بررسی زودهنگام بروز بیماری در افراد مستعد بهره گرفت.

  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، چند شکلی، بروز، گلوتاتیون اس ترانسفراز، GSTT1، GSTP1، GSTM1
 • زینت سادات بوذری، شهلا یزدانی، میترا علیزاده، آزیتا قنبرپور*، علی بیژنی، فرانک لکایی، اندی صفحات 166-173
  سابقه و هدف

  حاملگی خارج رحمی عارضه شایع و یکی از علل مرگ و میر زنان در طی بارداری می باشد. با توجه به افزایش شیوع حاملگی خارج از رحم در سالهای اخیر و افزایش ریسک فاکتور هایی نظیر درمان های کمک باروری، این مطالعه به منظور بررسی عوامل خطر حاملگی خارج از رحم در شهرستان بابل انجام گردیده است.

  مواد و روش‌ها

  این مطالعه مورد شاهدی طی 6 سال بر روی زنان بارداری که با شک به حاملگی خارج رحم و یا شکم حاد بستری شده بودند، انجام گردید. بیمارانی که تشخیص حاملگی خارج رحمی قطعی شده بودند در گروه مورد قرار گرفتند و گروه شاهد از پرونده زنان باردار در طی همان سال ها بصورت راندوم انتخاب گردید. بیماران از نظر سن، پاریتی، سابقه سقط، نوع پیشگیری، سابقه حاملگی خارج رحم، سابقه عفونت های لگنی، سابقه سزارین، درمان نازایی،سابقه مصرف سیگار، نسبت خویشاوندی با همسر، سابقه‌ی دارویی و بیماری زمینه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته‌ها

  در این مطالعه 201 نفر در هر گروه مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی برای گروه مورد 5/6±29/75 و برای گروه کنترل 6/4±28/62 سال بوده است. از میان عوامل خطر تکنیک ناباروری (10/24OR=و0/001≥P)، جراحی و دست کاری شکم و لگنی(0/35OR=و 0/002=P)، ناباروری(6/76=Pو0/001>P)، قرص ضد بارداری (0/61=ORو 0/001>P) و نولی پاریتی(1/61=OR و0/019=P) با افزایش ریسک حاملگی خارج از رحم همراه بوده است.

  نتیجه‌گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه مهمترین ریسک فاکتورهای حاملگی خارج از رحم به ترتیب، مصرف قرص های هورمونی جهت جلوگیری از بارداری و نولی پار بودن، می باشد.

  کلیدواژگان: حاملگی، حاملگی خارج رحمی، عوامل خطر، بابل، نازایی
 • حمیدرضا باغانی*، ژیلا قربانی، محمد اسماعیل اکبری صفحات 174-180
  سابقه و هدف

  یکی از روش های درمان سرطان پستان، پرتودرمانی حین عمل توسط پرتوهای ایکس کم انرژی می باشد که در آن از یک ماشین اختصاصی به نام INTRABEAM به همراه تعدادی اپلیکاتور کروی برای پرتودهی پستان استفاده می شود. با توجه به ماهیت تک جلسه ای این روش درمانی، ارزیابی صحت عملکرد دستگاه مورداستفاده برای درمان ضروری به شمار می رود. هدف از این مطالعه ارزیابی پارامترهای دوزیمتری سیستم INTRABEAM به همراه اپلیکاتورهای کروی و اعتبارسنجی نتایج گزارش شده جهت استفاده بالینی در پرتودرمانی حین عمل تومورهای پستان می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تحقیقی پارامترهای دوزیمتری شامل منحنی های درصد دوز عمقی (PDD)، تابع انتقال (TF) و ناهمسان گردی با استفاده از شبیه سازی توسط کد مونت کارلوی MCNPX و دوزیمتری عملی توسط فیلم گاف کرومیک EBT2 تعیین و سپس به صورت کمی با نتایج گزارش شده توسط شرکت سازنده دستگاه (Carl Zeiss) مقایسه شد تا از این طریق بتوان صحت داده های گزارش شده برای این سیستم درمانی را موردارزیابی قرار داد.

  یافته ها

  میانگین اختلاف در هنگام مقایسه منحنی های PDD برابر %1/7 و میانگین اختلاف میان مقادیر TF مقایسه شده نیز حدود 2% بدست آمد. مقادیر ناهمسانگردی حاصل از شبیه سازی مونت کارلو و فیلم دوزیمتری نیز در گستره مقادیر توصیه شده توسط شرکت سازنده قرار می گرفت. 

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که پارامترهای دوزیمتری گزارش شده توسط شرکت سازنده برای اپلیکاتورهای کروی دستگاه INTRABEAM از اعتبار لازم برای طراحی درمان و پرتودهی بیمار برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، پرتودرمانی حین عمل، پرتوهای ایکس کم انرژی، روش مونت کارلو، دوزیمتری
 • زلیخا عرب فیروزجایی، احترام سادات ایلالی*، زهره ترقی، رضاعلی محمدپور، کامیار امین، عمران حبیبی صفحات 181-187
  سابقه و هدف

  کیفیت نامناسب خواب، از مشکلات شایع سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی می باشد که بستری شدن در بیمارستان، موجب تشدید این مشکل می گردد. در طب سنتی ایران، بهار نارنج به عنوان یک گیاه آرام بخش و القا کننده خواب  شناخته شده است. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رایحه بهارنارنج بر کیفیت خواب سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

   این کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده بر روی 80 نفر از سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان های آموزشی منتخب استان مازندران در دو گروه مداخله و کنترل انجام شد. در گروه آزمون، رایحه درمانی با دو قطره اسانس بهار نارنج 10% روی یک گلوله پنبه به مدت بیست دقیقه در سه شب متوالی انجام شد و گروه کنترل مراقبت های روتین را دریافت کردند. کیفیت خواب سالمندان،با استفاده از پرسشنامه استاندارد SMHSQ</span> (که کیفیت خواب شب گذشته بیماران بستری در بیمارستان را بررسی می کند)قبل و بعد مداخله ارزیابی شد.

  یافته ها

  میانگین اختلال خواب در سالمندان قبل و بعد مداخله در گروه آزمون به ترتیب3/67±24/7 و 3/62±21/05 بود، که از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان داد(0/001p=</span>). میانگین اختلال خواب در سالمندان قبل و بعد مداخله در گروه کنترل به ترتیب 48/4 ±24/37 و 4/71± 23/75 بود که تفاوت معنی دار آماری نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از رایحه درمانی با بهارنارنج می تواند سبب بهبود کیفیت خواب سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی گردد.</span></div>

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، رایحه درمانی، بهارنارنج، سالمندان
 • مهدیه حسینی لرگانی، سهراب کاظمی، سید محمد حسینی، محمود رفیعیان، فریده فیضی، علی اکبر مقدم نیا* صفحات 188-195
  سابقه و هدف

  آرتریت از جمله بیماری های التهابی بوده که موجب مشکلات ناتوان کننده می شود، داروهای موجود دارای آثار جانبی فراوان هستند که کاربرد آنها را محدود می کند. گیاه کرفس کوهی به سبب داشتن ترکیباتی فلاونوییدی خاصیت ضدالتهابی دارد. لذا این مطالعه به منظور بررسی آثار ضد التهابی عصاره هیدروالکلی دانه کرفس کوهی در مدل تجربی آرتریت در رت انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 46 رت نر نژادWistar به طور تصادفی به 7 گروه شامل: گروه های کنترل سالم و بیمار، نرمال سالین، دریافت کننده هیدروکورتیزون و 3 گروه تیمار شده با عصاره هیدروالکلی با دوزهای 300 و 500 و700 mg/kg تقسیم شدند. ابتدا دانه کرفس کوهی به روش خیساندن عصاره گیری شد، با تزریق 0/1 سی سی Incomplete Freund,s adjuvant آرتریت القا شد و از روز پانزدهم عصاره کرفس کوهی به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در روز آخر(سی و یکم)، از مفصل مچ پای آنها برای بررسی های هیستولوژیک لام تهیه و گروه ها مقایسه شدند.

  یافته ها

  طبق نتایج، دوزهای 300، 500 و 700 میلی گرم بر کیلوگرم وزن رت عصاره هیدروالکلی باعث کاهش معنی دار قطر مفاصل نشد. در بررسی های هیستولوژیک گروه کنترل مثبت، التهاب زیرجلدی، تخریب و فیبروز غضروف و هیپرپلازی غضروف و تشکیل پانوس مشاهده شد که در گروه تحت درمان با دوزهای پایین و بالای عصاره، التهاب زیرجلدی کاهش یافت(p< 0/05) .

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی کرفس کوهی التهاب زیرجلدی را کاهش می دهد اما اثر معنی داری بر روی قطر مفصل و سایر تغییرات هیستوپاتولوژیک و فاکتورهای ایمونولوژیک در آرتریت القایی توسطIFA ندارد.

  کلیدواژگان: کرفس کوهی، آرتریت، التهاب، هیستوپاتولوژیک
 • پوریا سلیمانی، راضیه چگینی، مرتضی صادقی، فاطمه یونسی، فریبا ظفری* صفحات 196-201
  سابقه و هدف

  بوسولفان یکی از داروهای درمان سرطان است که باعث عقیم شدن بیمار می شود. در طب سنتی یکی از مهمترین خواص دارچین تقویت باروری است، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر دارچین بر ساختار فیزیولوژیکی بیضه و میزان باروری موش های تحت درمان با بوسولفان است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 24 سر موش صحرایی نر بالغ به 3 گروه 8 تائی، گروه شاهد (sham): موش های سالم بدون انجام مداخله، گروه کنترل: موش های عقیم شده با بوسولفانmg/kg) 15) به صورت تزریق داخل صفاقی، گروه دارچین: موش های تیمار شده با بوسولفان+ عصاره دارچین (mg/kg 200) به مدت چهارده روز تقسیم شدند. پارامترهای طول، عرض و وزن بیضه و همچنین میزان تشکیل سلول های جنسی توسط رنگ آمیزی H&E و میکروسکوپ نوری بررسی و مقایسه شد.

  یافته ها

  تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتسیت اولیه و اسپرماتید در گروه دارچین به ترتیب 12/63±72/25 ،11/47±61/71 و 10/02±79/10 و در گروه کنترل برابر 23/37±51/83، 5/27±31/67 و 15/7±38/67 بود و افزایش گروه دارچین معنی دار بود (0/005p<) پارامترهای وزن و طول و عرض بیضه در گروه دارچین نسبت به گروه کنترل (بوسولفان) دارای افزایش بود ضخامت اپیتلیوم ژرمینال در گروه دارچین و کنترل به ترتیب برابر 16/4±53/2 و 10/21±30/4 بود که درگروه دارچین افزایش داشت (0/001p<).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این مطالعه عصاره دارچین تاثیر درمانی و محافظتی مثبتی بر بافت بیضه داشته و باعث افزایش تولید اسپرم در موش های تحت درمان بوسولفان میشود.

  کلیدواژگان: بوسولفان، دارچین، اسپرم، بیضه، باروری
 • عمادالدین موعودی، محمد مهدی درزی، حمیدرضا کمالی نیا صفحات 202-206
  سابقه و هدف

  وجود جسم خارجی در مثانه از موارد نادر است که معمولا قرارگیری آن توسط خود فرد و یا باقی ماندن قسمتی از سوند و مهاجرت لوازم پزشکی از ارگان‌های مجاور و یا در اثر زخمی نافذ می باشد. در اینجا یک مورد قرارگیری مداد داخل مثانه یک خانم با عقب افتادگی ذهنی گزارش می گردد.

  گزارش مورد:

  بیمار دختر خانم 34 ساله ای است که با علائم درد مبهم شکم و زیرشکم که به متخصص زنان مراجعه کرده و در سونوگرافی انجام شده جسم خارجی در مثانه گزارش گردید. سپس به متخصص ارولوژی ارجاع شد. در گرافی انجام شده نکته‌ای مشاهده نشد. جهت تایید و تشخیص ماهیت و شکل جسم خارجی احتمالی و همچنین طرز قرار گیری آن سی‌تی‌اسکن اسپیرال شکم و لگن انجام شد، که جسم مشکوک به طول 71 میلی متر مشاهده شد. سپس بیمار مورد سیستوسکوپی قرار گرفته و در نهایت با مشاهده جسم مذکور (که مداد بوده)  بوسیله سنگ شکن مکانیکال نوک مداد شکسته شده و از طریق سوراخ ایجاد شده در نوک مداد، با گرسپر گرفته و بشکل طولی خارج و با آنتی بیوتیک خوراکی مرخص گردید. در پیگیری انجام شده علائم رفع و بیمار شکایتی نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به مورد گزارش شده، لازم است در افراد با عقب ماندگی ذهنی، در صورت وجود درد در ناحیه شکم و لگن و یا علائم ادراری (حتی غیر اختصاصی)، از نظر وجود جسم خارجی در مثانه و لگن مورد بررسی قرار گیرند.
   

  کلیدواژگان: مثانه، جسم خارجی، علایم سیستم ادراری تحتانی
 • حسین رضایی، سید محمد مهدی حمدی، امیر میرزایی* صفحات 207-214
  سابقه و هدف

  به علت افزایش شیوع مرگ و میر ناشی از سرطان ها و نقص روش های شیمی درمانی و رادیوتراپی در فرم های پیشرفته سرطان، نیاز به یافتن شیوه های جدید برای کنترل سرطان احساس می شود که یکی از این روش ها استفاده از نانوذرات بخصوص نانوذرات نقره است. امروز استفاده از گیاهان جهت سنتز نانوذرات نقره به دلیل کم هزینه بودن مورد توجه محققان قرار گرفته است، لذا هدف از این مطالعه سنتز سبز نانوذره نقره با استفاده از عصاره گیاه پیچ امین الدوله (Lonicera nummularifolia</em>) و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدسرطانی آن علیه رده سلولی سرطان ریه می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، با استفاده از عصاره گیاه پیچ امین الدوله به عنوان یک عامل احیاکننده، نانوذرات نقره سنتز گردید. اثرات آنتی اکسیدانی نانوذره نقره سنتز شده با روش DPPH انجام گرفت و در انتها فعالیت ضدمیکروبی و ضدسرطانی آن به ترتیب با ستفاده از روش های میکروبراپ دایلوشن و MTT در غلظت های 125/3، 25/6، 5/12، 25، 50، 100 میکروگرم در میلی لیتر بر روی رده سلولهای سزطانی ریه در فاصله 24 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج روش DPPH نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده در غلظت 100 میکروگرم در میلی لیتر دارای اثر آنتی اکسیدانی به میزان 0/83±33/77 بود. نتایج تست ضدمیکروبی نشان داد که اثرات ضدمیکروبی نانوذرات نقره بر روی باکتری های گرم منفی بیشتر است. هم چنین نتایج MTT نشان داد که میزان بقای سلول ها به ترتیب 0/21±70/33 (0/05p>)، 0/24± 66/51 (0/05p<)، 0/35 ± 35/75(0/01p<)، 0/28±20/66 (0/001p<)، 0/31±13/5 (0/001p<) و 0/37±7/6 (0/001p<) بود. نتایج روش DPPH نشان داد که نانوذره نقره دارای اثرات آنتی اکسیدانی معنی داری می باشد (05/0p<).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثرات ضدمیکروبی و ضدسرطانی نانوذرات نقره سنتز شده می توان از آن به عنوان یک کاندید دارویی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پیچ امین الدوله، نانوذرات نقره، اثرات آنتی اکسیدانی، اثرات ضدمیکروبی، اثرات ضدسرطانی، سرطان ریه
 • مرضیه سوری، میترا کولیوند*، یدالله ابوالفتحی ممتاز، پریچهر نوری صفحات 215-222
  سابقه و هدف

  علائم شناخته شده یائسگی، برای اغلب زنان با نوعی اضطراب و آشفتگی همراه بوده و یکی از چالش های مهم مراقبتی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی گروه درمانی شناختی رفتاری بر نشانه های یائسگی (پیامد اولیه) انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، بر روی 90 زن یائسه دارای پرونده بهداشتی در دو مرکز بهداشتی درمانی شهر تویسرکان در سال 1395 که به روش بلوک بندی تصادفی در دو گروه 45 نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند، انجام گردید و 6 جلسه 90 دقیقه ای طی 6 هفته متوالی، گروه درمانی شناختی رفتاری جهت گروه مداخله برگزار شد. در هر یک از این جلسات  با استفاده از تکنیک های شناختی مانند شناسایی افکار خودآیند منفی و تکنیک های رفتاری مانند تکنیک تنفس شکمی، علائم یائسگی مورد بحث قرار گرفت.  نشانه های یائسگی با استفاده از مقیاس گرین (63-0) قبل از شروع مداخله و پس از اتمام 6 هفته در هر دو گروه سنجیده شد .پس از پایان سنجش ها به جهت رعایت اصول اخلاقی گروه کنترل یک جلسه مشاوره آموزشی دریافت نمود.

  یافته ها

  میانگین نمره کلی گرین قبل از مداخله در گروه شناختی رفتاری (12/22±22/78) و کنترل (10/25±24/8) تفاوت آماری معنی داری نداشت. میانگین نمره کلی گرین پس از پایان مداخله در گروه شناختی رفتاری(7/24±15/75) به صورت معنی دار نسبت به گروه کنترل(9/25±24/97) کاهش یافته بود(0/05p<).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که گروه درمانی شناختی رفتاری می تواند باعث کاهش نشانه های یائسگی گردد.

  کلیدواژگان: گروه درمانی، درمان شناختی رفتاری، نشانه های یائسگی
 • صدیقه بالغی دماوندی، فرشیده ضامنی*، مریم تقوایی یزدی صفحات 223-229
  سابقه و هدف

  با رشد فزاینده پژوهش در جامعه و اهمیت و ضرورت تحقیق در توسعه و پیشرفت، بنظر می رسد، رعایت اصول اخلاق در پژوهش یکی از ارکان مهم و ضروری برای توسعه علم و دانش باشد. لذا این مطالعه به منظور تاثیر اخلاق پژوهشگری بر کیفیت پژوهش اعضای هیات علمی و ارائه مدل انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 320 نفر از  اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک کشور (بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، گیلان و مازندران) که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، انجام گردید. به منظور بررسی تاثیر اخلاق پژوهشگری بر کیفیت پژوهش از پرسش نامه های محقق ساخته اخلاق پژوهشگری شامل 65 سوال و دو بعد «فردی و اجتماعی» و نه مولفه (امانتداری، مسئولیت پذیری، تعهد حرفه ای، دانش و معلومات، پشتکار و صبوری، رعایت حقوق آزمودنی ها، روحیه کار گروهی، مسئولیت در قبال انتشار نتایج و توجه به نیازهای جامعه) و پرسشنامه کیفیت پژوهش شامل 31 سوال و چهار بعد «بودجه و تجهیزات، توسعه منابع اطلاعاتی، توسعه منابع انسانی و ساختار سازمان» که در هر دو پرسشنامه با توجه به تعداد سوالات هر مولفه نمره گذاری برحسب لیکرت از 1 تا 5 انجام شده و سپس تاثیر هر مولفه در اخلاق پژوهشگری بر کیفیت پژوهش بررسی گردید.

  یافته ها

  از 320 نمونه مورد مطالعه 223 نفر (69/7%) مرد و 97 نفر (30/3%) زن بودند. میانگین نمره امانت داری در مردان (5/69±24/20) و در زنان (5/81±25/72) بود(0/05p<). اخلاق پژوهشگری با ضریب استاندارد (0/814) بر کیفیت پژوهش تاثیر داشت. نتایج نشان داد که، از بین ابعاد اخلاق پژوهشگری، بعد امانتداری، مسئولیت پذیری، رعایت حقوق آزمودنی ها و روحیه کار گروهی بر کیفیت پژوهش تاثیر مثبت و معنی داری دارند (0/05p<).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که اخلاق پژوهشگری بر کیفیت پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک کشور تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: اخلاق پژوهشگری، کیفیت پژوهش، اعضای هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی
 • محمدرضا اسد، مطهره سیستانی، علی برزگری* صفحات 230-236
  سابقه و هدف

  بیان مولکول های چسبان در بافت قلب، به عنوان شاخص مهم برآورد خطر گرفتگی عروق کرونر به شمار می رود. از آن جا که فعالیت ورزشی در کاهش علائم بیماری های قلبی موثر است، هدف پژوهش حاضر اثر هشت هفته استقامتی تداومی بر بیان ژن های ICAM-1 و VCAM-1 بافت قلب موش های صحرایی می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی 12 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 8 هفته ای با میانگین وزنی 12±263 گرم به طور تصادفی به 2 گروه 6 تایی کنترل و تمرین تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 8 هفته دویدن روی نوارگردان با شدت 70 تا 75 درصد VO2max (پنج روز در هفته و هر روز به مدت 30 دقیقه) بود. بیان ژن های ICAM-1 و VCAM-1 بافت قلب با روش Real-time PCR اندازه گیری و در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین استقامتی تداومی سبب کاهش بیان ICAM-1 بافت قلب شد که در مقایسه بین گروهی اختلاف معنی داری میان گروه کنترل (0/05±0/29) و تمرین (0/03±0/10) مشاهده شد (0/017 =p). علاوه بر این نشان داده شد که بیان VCAM-1 بافت قلب گروه تمرین (0/04±0/85) نسبت به گروه کنترل (0/03±0/22) افزایش معنی دار یافته است (0/001 =p).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات استقامتی تداومی موجب تغییر بیان مولکول های چسبان بافت قلب مرتبط با التهاب سیستمیک می شود که احتمالا می تواند راه حلی مناسب برای کاهش ذخایر چربی در بافت قلب و جلوگیری از مضرات آن باشد.

  کلیدواژگان: تمرین تداومی، موش های صحرایی، مولکول چسبان سلولی-1، مولکول چسبان سلول عروقی-1
 • پرستو ترابیان، فرشته قندهاری*، مهنوش فاطمی صفحات 237-241
  سابقه و هدف

  باتوجه به مقاومت های دارویی تحقیق در مورد کشف مواد ضد میکروبی جدید ازجمله نانوذرات مورد توجه قرار گرفته است. در سنتز سبز از منابع بیولوژیک از قبیل باکتری ها برای ساخت نانوذرات فلزی استفاده می شود. در این تحقیق از عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس کازیی برای  تولید نانوذره اکسید آهن استفاده و اثرات ضد میکروبی آن بر روی سویه های  استاندارد اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس بررسی گردید.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تحقیقی عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس کازئی با محلول سولفات آهن 3-10 مولار مخلوط و به مدت 3هفته در دمای°c 37 و در حضور 5% دی اکسیدکربن انکوبه گردید. سنتز نانوذرات اکسید آهن به وسیله میکروسکوپ الکترونی و آنالیز پراش پرتو ایکس بررسی و اثرات ضد میکروبی نانوذرات سنتز شده، با رقت های 10 و 100 و 1000 میکرو گرم بر میلی لیتر بر روی سوش استاندارد استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی بررسی گردید.

  یافته ها

  سنتز کریستالهای نانو اکسید آهن باتوجه به آنالیز XRD تایید و اسکن میکروسکوپ الکترونی گذاره میانگین نانوذرات سنتز شده را حدود 15 نانومتر و شکل آنها را کروی تعیین نمود. نتایج حاصل از اثرات ضد میکروبی نشان داد که نانوذرات اکسید آهن درغلظت µg/ml 100و1000 اثر مهاری برابربا 32/0<span style="font-family:cambria,serif;">±03/12 و 5/0<span style="font-family:cambria,serif;">±16 بر رشد استافیلوکوکوس آرئوس داشت وتنها در غلظت بالاتر معنی دار بود(001/0p≤). در حالیکه علیه باکتری اشرشیاکلی فاقد اثر مهاری بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که تولید نانوذرات اکسید آهن با استفاده از عصاره سیتوپلاسمی یک روش بیولوژیک ایمن در پزشکی و فارموکولوژی می باشد و شاید بتوان از آن به عنوان یک کاندیدای مناسب جهت درمان عفونت های میکروبی استفاده نمود. 

  کلیدواژگان: نانوذره اکسیدآهن، بیوسنتز نانوذرات، لاکتوباسیلوس کازئی، استافیلوکوکوس آرئوس
 • شهلا ندایی، حسین اکبری، هاشم یعقوبی صفحات 242-248
  سابقه و هدف

  نانوذرات نقره دارای فعالیت ضد باکتری و ضد سرطان می باشد. اما حلال های آلی مورد استفاده برای تولید این نانوذرات سمی هستند و می توانند اثرات زیست محیطی مخربی داشته باشند. از این رو تمایل زیادی برای استفاده از روش های سالم برای سنتز نانوذرات نقره وجود دارد. لذا این مطالعه به منظور سنتز نانو ذرات نقره به روش زیستی از عصاره آبی قارچ دنبلان و بررسی اثرات بیولوژیکی آن بر روی سلول های سرطانی انجام شد.   

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی جهت سنتز نانوذرات نقره از عصاره ی آبی قارچ دنبلان 10 میلی لیتر از عصاره قارچ به 90 میلی لیتر محلول نیترات نقره 1 میلی لیتر اضافه و به مدت 72 ساعت در دمای اتاق سنتز شد. خواص فیزیکوشیمیایی نانوذرات سنتز شده با دستگاه هایXRD، FESEM و  TEMمورد آنالیز و بررسی قرار گرفتند. اثرات عصاره و نانو ذرات سنتز شده با روش MTT با غلظت های 0/0625، 0/125، 0/25، 0/5 و 1 میلی گرم بر میلی لیتر بر سلول های سرطانی ردهMCF-7  در زمان های 72و48و24 ساعت بررسی شد.

  یافته ها

   اندازه نانو ذرات بین  19 تا 35  نانومتر و شکل آنها به طور عمده کروی شکل بود. در سنجش سمیت سلولی با روش MTT میزان IC50 محاسبه شده برای نانو ذرات نقره و عصاره در سلولهای  MCF-7 نشان داد که نانو ذرات نقره نسبت به عصاره اثرات سمیت سلولی بیشتر دارد. IC50 محاسبه شده برای عصاره و نانو ذرات در زمان های 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب 0/73 ، 0/8 و 0/64 میلی گرم بر میلی لیتر و برای نانوذرات به ترتیب 0/6، 0/56 و 0/48 بدست آمد (0/05p<).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که نانو ذرات نقره تولید شده به روش سبز دارای سمیت سلولی بیشتری نسبت به عصاره آبی قارچ دنبلان است.
   

  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره، قارچ دنبلان، سنتز زیستی، MTT، سرطان سینه
 • هادی بازیار، میثم عالی پور، فاطمه میرزایی، بهمن مرادی پوده، احمد زارع جاوید صفحات 249-258
  سابقه و هدف

  با توجه به اقدامات کنترل کننده و درمانی مختلف خطر بیماری پریودنتال در افراد دیابتی سه برابر افراد غیر دیابتی است. به دلیل نقش مرکزی استرس اکسیداتیو در پاتوژنز بیماری دیابت، علاقه به استفاده از آنتی اکسیدان ها از جمله ملاتونین به عنوان راهکار درمانی کامل افزایش یافته است. لذا این مطالعه مروری به منظور بررسی نقش ملاتونین بر روی عوامل متابولیکی مرتبط با بیماری پریودنتال در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مروری با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی  Scopus، PubMed، Science Direct، Google Scholar و پایگاه های علمی فارسی همچون Magiran و SID و جستجو کلید واژه های دیابت نوع 2، بیماری پریودنتال، ملاتونین، قندخون پروفایل لیپیدی، فشارخون، چاقی و عوامل التهابی از سال 2000 تا 2018 استخراج شدند.

  یافته ها

  مرور مطالعات نشان می دهد که مکمل ملاتونین می تواند آسیب پیشرونده بافت پریودنتال، سطوح قندخون، پروفایل لیپیدی، فشارخون، چاقی و عوامل التهابی را در بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به بیماری پریودنتال کاهش دهد و به این طریق نقش موثری در بهبود این بیماران داشته باشد. از طرفی مشخص شده است که افزایش قند خون می تواند تولید ملاتونین را از غده پینه آل در بیماران دیابتی کاهش دهد. پس مکمل یاری با ملاتونین در این بیماران می تواند با کاهش قند خون نقش مفیدی نیز در افزایش تولید ملاتونین در بدن ایفا کند.

  نتیجه گیری

  یافته های بدست آمده نشان داد که مکمل ملاتونین با دارا بودن نقش آنتی اکسیدانی می تواند با ایجاد تعادل بین سیتوکین های التهابی و ضدالتهابی نقش مفیدی در بهبود بقاء بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به بیماری پریودنتال داشته باشد.

 • فاطمه صیادنژاد، فاطمه اسفندیارپور، افشین رضازاده، مهرنوش امین، فاطمه دریس فرد، محمدجعفر شاطرزاده صفحات 259-265
  سابقه و هدف

  استئوآرتریت زانو با کاهش حس عمقی مفصل، اختلال در تعادل و افزایش ریسک افتادن همراه است. مبتلایان به استئوآرتریت داخلی زانو به دلیل شکل گیری دفرمیتی واروس ثانویه در معرض اختلال تعادل و خطر افتادن بیشتری هستند، بنابراین، شناسایی درمان هایی که سبب بهبود تعادل این بیماران شود ضرورتی بالینی است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات کفی گوه ای خارجی بر تعادل استاتیک و دینامیک بیماران استئوآرتریت داخلی زانو با شدت متوسط انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه-تجربی مداخله ای بر روی 30 بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو با شدت متوسط از مراحعین به کلینیک های ارتوپدی و روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. برای هر بیمار، تعادل استاتیک و دینامیک در دو حالت پوشیدن کفش با کفی ساده و پوشیدن کفش با کفی گوه ای خارجی، با استفاده از دستگاه سنجش تعادل پروکین ارزیابی شد. شاخص های تعادلی شامل سرعت و انحراف معیار جابجایی مرکز فشار در جهات قدامی-خلفی و داخلی-خارجی و شاخص های کلی ثبات اندازه گیری شدند. بیماران دو تریال آزمایشی و سه تریال اصلی از هر تست را با فاصله حداقل 30 ثانیه انجام دادند.

  یافته ها

  استفاده از کفی گوه ای خارجی سبب کاهش معنی دار سرعت جابجایی مرکز فشار در دو جهت قدامی-خلفی (استاتیک mm/s1/78، دینامیکmm/s6/63) و داخلی-خارجی (استاتیک mm/s1/53، دینامیک mm/s5/58) در مقایسه با کفی ساده  شد (0/001p<). انحراف معیار جابجایی مرکز فشار در دو جهت قدامی-خلفی(استاتیک mm1/04 ، دینامیک mm1/57) و داخلی-خارجی (استاتیک mm1/58 ، دینامیک mm2/02) نیز بعد از کاربرد کفی گوه ای کاهش یافت (0/007p<). به استئنا شاخص ثبات قدامی-خلفی، سایر شاخص های تعادل نیز بهبود معنی دار داشتند (0/05p<).

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های مطالعه نشان داد که کفی گوه ای خارجی تعادل استاتیک و دینامیک بیماران با استئوآرتریت داخلی متوسط را بهبود می بخشد. 
   

  کلیدواژگان: ارتزهای پا، استئوآرتریت، زانو، تعادل پوسچرال، واروس زانو
 • الهه منصوری، شبنم کرمانی، اکرم علیزاده صفحات 266-272
  سابقه وهدف

  سلولهای بنیادی ژله وارتون می توانند گزینه مناسبی برای تمایز و ترمیم آسیب های بافت عصبی باشند. کشت سه بعدی با فراهم آوردن محیطی شبیه بدن نسبت به کشت دو بعدی مزیت دارد. هدف از این مطالعه تمایز عصبی این سلولها در محیط کشت سه بعدی پایه کیتوزان است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی در 4 گروه (کشت دو بعدی در حضور محیط تمایزعصبی و عدم حضور آن و کشت سه بعدی در حضور محیط تمایز عصبی و عدم حضورآن) بر روی سلولهای بنیادی ژله وارتون انسانی انجام شد. برای ساخت هیدروژل، هیدروکسی اتیل سلولز با نسبت 4/8: 0/8(HEC: CH- β-GF) به محلول کیتوزان-بتاگلیسروفسفات اضافه شد. سلولهای بنیادی ژله وارتون پس از استخراج به روش آنزیمی از ژله وارتون نوزادان بیمارستان امام خمینی تهران و تایید به روش فلوسیتومتری به تعداد 105Í5 سلول در هر چاهک پلیت24 خانه تحت تاثیر محیط کشت تمایزی در شرایط دو بعدی و سه بعدی به مدت 4 روز کشت داده شدند. سپس بررسی کمی بیان ژنهای β-Tubulin III وNestin به عنوان دو مارکر و معیار سنجش تمایز عصبی و ژن β-actin (به عنوان کنترل داخلی و ژن معیار یا رفرنس) توسط Real time PCR انجام شد.

  یافته ها

  نتایج Real time PCR نشان داد، بیان ژنهای β-Tubulin III وNestin در سلولهای بنیادی ژله وارتون در حضور محیط تمایز عصبی در هر دو شرایط کشت سه بعدی (بیش از 2 برابر) و دو بعدی (بیش از 4 برابر) نسبت به عدم حضور آن افزایش معنی دار دارد (0/005p<). اما بیان این ژنها تحت تاثیر محیط تمایز عصبی در شرایط کشت سه بعدی نسبت به شرایط کشت دو بعدی به طور معنی داری (بیش از 1/5 برابر) بیشتر بود (0/01p<).

  نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده نشان داد تمایز عصبی در سلولهای بنیادی ژله وارتون در محیط کشت سه بعدی پایه کیتوزان بیشتر است.
   

  کلیدواژگان: ژله وارتون، سلول بنیادی، تمایز عصبی، کیتوزان
 • شهناز رضوی، فاطمه سادات هاشمی، فرناز خدیوی صفحات 273-278
  سابقه و هدف

  در طی روند درمان سرطان، شیمی درمانی علاوه بر اثرات مخرب بر روی سلولهای تومری به بافتهای سالم نیز آسیب می رساند و همچنین تعادل سطح اکسیدان و آنتی اکسیدانها بهم می خورد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر امگا3 به عنوان آنتی اکسیدان بر متیلاسیون DNA اسپرم و ساختار بافت بیضه رت بعد از درمان با داروی ترکیبی شیمی درمانی، ترکیب بلئومایسین، اتوپوساید وسیس پلاتین(Bleomycin, Etoposide, Cisplatine: BEP) می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 40 سر رت نر به صورت تصافی به چهار گروه 10 تایی کنترل،BEP، BEP +امگا3 و امگا3 تقسیم شدند. گروه کنترل با نرمال سالین 0/9%، به صورت داخل صفاقی و به مدت 18 هفته تیمار شدند. گروه دوم(BEP)، ابتدا به مدت 9 هفته نرمال سالین 0/9% را به صورت داخل صفاقی دریافت نمودند. سپس به مدت 9هفته، دارویBEP  را با دوزmg/kg 5/1، داروی سپس پلاتین و اتوپوساید را با دوز mg/kg 5/7 به صورت خوراکی از طریق لوله دریافت 5 روز اول هفته و دو روز استراحت و همچنین داروی بلئومایسین را با دوز  mg/kg75 به صورت دو روز اول هفته و پنج روز استراحت، دریافت کردند، گروه سوم نیز با داروی BEP به روش قبلی تیمار شده و سپس امگا3 را در 9 هفته دوم، به عنوان آنتی اکسیدان به میزان mg/kg300 روزانه و به صورت خوراکی از طریق لوله دریافت کردند. میزان متیلاسیون DNA اسپرم و ساختار بافت بیضه شامل لوله های منی ساز و ضخامت غشای پایه به ترتیب با کمک رنگ آمیزی ایمنوفلورسانس وپریودیک اسید شیف (PAS) پس از دوره درمان 18 هفته در گروه های مختلف بررسی شد.

  یافته ها

  میانگین درصد متیلاسیون DNA اسپرم در گروه تیمار شده با BEP (3/11±52/22) به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل (2/92±81/80) کاهش یافت (0/001>p). درحالیکه میانگین درصد متیلاسیون DNA اسپرم با مصرف امگا3 بعد از درمان با BEP (2/18±67) در مقایسه با گروهBEP  به طور معنی داری افزایش یافت (0/01>p). در بررسی بافت بیضه با میکروسکوپ نوری، در گروه تیمار با BEP تعداد سلول های اسپرماتوگونی(1/56±44/95)، اسپرماتوسیت اولیه(1/45±47/60) و همچنین ضخامت اپی تلیوم لوله های منی ساز (5/64±145/5) و غشای پایه (0/29±7/07) در مقایسه با گروه کنترل کاهش داشت (0/001>p). در حالیکه با مصرف امگا3 پس از درمان با BEP، بهبود معنی داری در تعداد سلولهای رده زایا و ضخامت اپیتلیوم لوله های منی ساز وغشای پایه مشاهده شد(0/01>p).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این مطالعه امگا3 می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان اثرات سمیت سلولی ناشی از داروهای شیمی درمانی را بهبود بخشد و پیشنهاد می شود بعد از شیمی درمانی برای بیماران سرطانی استفاده شود تا سمیت سلولی ناشی از این داروها را کاهش دهد.
   

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، اکسیداتیو استرس، امگا 3، شیمی درمانی، متیلاسیون DNA
 • محدثه استاجی، منیژه مختاری، منصوره موحدین، سحر غفاری خلیق صفحات 279-285
  سابقه و هدف

  پیری پوست به دو دسته پیری ذاتی و پیری خارجی تقسیم می شود. پیری پوست در اثر مواجهه مکرر با اشعه فرابنفش (پیری خارجی) با پیری که در اثر گذشت زمان (پیری مزمن) ایجاد می شود، متفاوت است. پیدایش چین و چروک های پوستی ناشی از تابش نور آفتاب به دلیل آتروفی چربی ناحیه زیر جلدی و کاهش تولید کلاژن و الاستین ایجاد می شود و در نتیجه موجب تغییر خصوصیات بیومکانیکی بافت پوست می گردد. این مطالعه به منظور بررسی آسیب پوستی ناشی از تابش امواج فرابنفش B توسط پردازش تصاویر متوالی فراصوتی با قدرت تفکیک بالا انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی بررسی روند آسیب پوستی تعداد 25 سر موش C57BL6 در گروه های سالم (دوز صفر) و تحت تابش امواج فرابنفش به صورت هفتگی، به دلیل تفاوت در ویژگی های پوستی تحت تابش امواج UVB با شدت تابش 03/0 میلی وات بر سانتی متر مربع (5 بار در هفته به مدت 5 هفته) قرار گرفتند. پارامترهای فیزیکی لایه های پوستی درم و اپی درم به صورت هفتگی از روز 7 تا روز 35 با استفاده از تصاویر فراصوتی اندازه گیری و بررسی شدند.

  یافته ها

  ضخامت لایه های درم و اپی درم حاصل از پردازش تصاویر فراصوتی در طول فرآیند آسیب حاصل از تابش فرابنفش در مدل حیوانی موش به طور معنی داری در طول 5 هفته بررسی، افزایش یافت (0/05p<). علاوه بر این درصد تغییرات ضخامت لایه اپی درم (از 0/01±0/22 میلی متر در روز صفر به 0/02±0/37 میلی متر در روز سی و پنجم) و لایه درم (از 0/05±0/57 میلی متر در روز صفر به 0/08±0/9 میلی متر در روز سی و پنجم) به ترتیب 68 و 57 درصد افزایش را نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که تابش امواج فرابنفش B، موجب افزایش ضخامت لایه های پوستی می شود.
   

  کلیدواژگان: تصویر برداری فراصوت، امواج فرابنفش B، ضخامت درم و اپیدرم، مدل حیوانی موش
 • فروزان حدادی، احسان الله غزنوی راد، امیر الماسی حشیانی، حمید ابطحی صفحات 286-292
  سابقه و هدف

  ژن های مقاومت ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی(Quaternary ammonium compounds-qac) در ایجاد مقاومت باکتری های گرم منفی تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL –(Extended-spectrum beta-lactamase به مواد گندزدا نقش مهمی ایفا می کنند. این مطالعه به منظور شناسایی ژن های مقاومت qacE∆1،qacG ،qacE ،qacF در اشریشیا کلی تولیدکننده بتالاکتاماز های وسیع الطیفESBL)) به بنزالکلونیوم کلراید انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی روی 150 نمونه بالینی بیمارستان های منتخب اراک انجام شد. با استفاده از روش های فنوتیپی دیسک دیفیوژن و دیسک های ترکیبی و بررسی ژن های CTXM1،TEM ، SHV،  توسط روش های ژنوتیپی، سویه های ESBL شناسایی شدند. همچنینPCR  برای تعیین ژن های مقاومت qacE∆1،qacG ،qacE ،qacF و الکتروفورز محصولات PCR و حداقل غلظت مهاری(Minimum inhibitory concentration -MIC) بنزالکونیوم کلراید نسبت به اشریشیاکلی تولیدکنندهESBL انجام شد. الگوی آنتی بیوتیکی، اشریشیاکلی(ESBL)، ژن های مقاومت آمونیوم چهارظرفیتی و MIC بنزالکونیوم کلراید بررسی شدند.

  یافته ها

  60 درصد اشریشیاکلی ها، تولیدکننده ESBL بودند. ژن مقاومت qacE∆1 در همه آن ها مشاهده شد و ژن های مقاومتqacG ،qacE ،qacF در هیچکدام از سویه ها دیده نشد. در سویه ها حداقل غلظت مهاری بین 32 تا 64 میلی گرم در لیتر برای بنزالکلونیوم کلراید بدست آمد. مقاومت به کارباپنم ها(33/33درصد) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که ژن مقاومت qacE∆1 و مقاومت به ماده گندزدا بنزالکونیوم کلراید افرایش یافته است همچنین افزایش مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های مورد مطالعه در سویه های اشریشیاکلی ESBL مشاهده شد.
   

  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، بتالاکتاماز، بنزالکلونیوم کلراید، گندزدا
 • زهره دیدار، علی محمدی ثانی صفحات 293-298
  سابقه و هدف

  بیوفیلم باکتری ها بخصوص باکتری های پاتوژن، بدلیل مقاومت بالایی که نسبت به ترکیبات ضدعفونی کننده دارند، ایمنی غذایی را  به خطر می اندازند؛ استفاده از محصولات گیاهی عصاره، اسانس و هیدروسل بخش آبی باقیمانده در طی استخراج اسانس های گیاهی از جمله روش های مبارزه با بیوفیلم های میکروبی است. لذا در این مطالعه اثر ضد بیوفیلمی هیدروسل زردچوبه و دارچین مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی با استفاده از روش تقطیر با بخار آب، هیدروسل دو گیاه زردچوبه و دارچین استخراج شد و پس از جداسازی بخش روغنی اسانس، غلظت های 10، 30 و 50 درصد جهت بررسی اثرات ضد بیوفیلمی مورد استفاده قرار گرفت. اثر ضد بیوفیلمی در برابر استافیلوکوکوس اورئوس (PTCC 1112)، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس (PTCC 1440) و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (PTCC 1435) با استفاده از دستگاه الایزا ریدر انجام شد. میزان کارایی هر دو هیدروسل در حذف کردن بیوفیلم های باکتریایی تشکیل شده بر روی سطوح مختلف (شیشه، استیل و پلی وینیل کلراید) با استفاده از روش کشت میکروبی صورت پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میزان دانسیته نوری در مورد نمونه کنترل باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس به ترتیب 0/03±0/254، 0/019±0/138 و0/017± 0/146 بود، که بعد از مواجهه با هیدروسل دارچین با غلظت 50 درصد به ترتیب به مقادیر 0/011±0/072، 0/021±0/096 و 0/01±0/064 و با هیدروسل زردچوبه با غلظت 50 درصد نیز به ترتیب به مقادیر 0/02±0/074، 0/021±0/098 و 0/011±0/057 رسید. بررسی کارایی هیدروسل در حذف بیوفیلم های تشکیل شده نشان داد که بیشترین کاهش در مورد بیوفیلم استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تشکیل شده بر روی سطوح شیشه و استیل بود که در مواجهه با هیدروسل با غلظت 50 درصد، لگاریتم جمعیت از 4 به 1 رسید (0/05≥p). 

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که هیدروسل استخراجی دارچین و زردچوبه در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم باکتری های استافیلوکوکی و نیز حذف کردن بیوفیلم تشکیل شده، موثر هستند.
   

  کلیدواژگان: دارچین، زردچوبه، بیوفیلم، استافیلوکوکوس
 • رسول قرایی، سیما زهری انبوهی، حسین شیری، ملیحه نصیری صفحات 299-305
  سابقه و هدف

  درد قفسه سینه از علل شایع مراجعه به بخش اورژانس است که فقط 25-15% آنها به تشخیص قطعی سندروم حاد کرونری (ACS=Acute Coronary Syndrome) می رسد. با این حال موارد تشخیص داده نشده ACS مرگ و میر بالایی را به دنبال دارد. این مطالعه با هدف مقایسه اثر بخشی تریاژ ESI (Emergency Severity Index) و مقیاس HEART (مقیاس تشخیصی درد قفسه سینه) در تشخیص پیامد بیماران با شکایت از درد قفسه سینه صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 200 بیمار مراجعه‎کننده با درد قفسه‎سینه به بخش اورژانس بیمارستان‎های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1396 انجام شد. فرم تریاژ ESI، مقیاس HEART و اطلاعات جمعیت شناختی برای تمام بیماران تکمیل شد. شش هفته بعد نیز بیماران به لحاظ وقوع مشکلات قلبی مجددا بررسی شدند.
  یافته‎ها: مطابقت تریاژ ESI و مقیاس HEART در گروه پرخطر 27/9% (24 نفر)، گروه با خطر متوسط 79% (62 نفر) و گروه کم خطر 30/6% (11 نفر) بود. به طور کلی از مقایسه مجموع نمرات، این دو مقیاس 48% با یکدیگر تطابق داشتند. همچنین پس از در نظر گرفتن نقطه برش 4/5، حساسیت 85%، ویژگی 89% با فاصله اطمینان 95% برای مقیاس HEART و حساسیت 95%، ویژگی 25% با فاصله اطمینان 95% برای مقیاس ESI بدست آمد.
  نتیجه‎گیری: بر اساس نتایج این مطالعه تریاژ ESI علیرغم گستره‎ای که دارد، نسبت به مقیاس HEART عملکرد ضعیفی نشان داده است. لذا استفاده از مقیاس HEART همراه تریاژ ESI می تواند بسیار مفید واقع شود.
   

  کلیدواژگان: درد قفسه سینه، تریاژ، سندروم کرونری حاد
 • مژگان محمدپور، علی محمدپور، حسین عجم زیبد، سمانه نجفی صفحات 306-313
  سابقه و هدف

  کمبود عضو اهدایی از محدودیت های اساسی پیوند اعضا می باشد. ارتقای اهدای عضو نیازمند افزایش آگاهی و ایجاد نگرش مثبت از طریق آموزش با شیوه های خاص می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آموزش همتامحور و آموزش پرسنل بهداشتی درمانی برآگاهی، نگرش و عملکرد فرهنگیان مرتبط با اهدای عضو انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار بر روی 120 نفر از فرهنگیان که بطور تصادفی در سه گروه 40 نفره همتامحور، پرسنل- بهداشتی درمانی و کنترل تخصیص یافتند، انجام شد. دو گروه مداخله تحت جلسات آموزشی قرار گرفتند. اطلاعات قبل و بعد از مداخله از طریق پرسشنامه سه گروه در سه حیطه آگاهی، نگرش و عملکرد جمع آوری شده و مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  اغلب فرهنگیان (33/58 %) مونث بودند. 66/61 % دارای مدرک کارشناسی و 83/60 % در مقطع ابتدایی تدریس می کردند. میانگین نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد افراد نسبت به اهدای عضو در دو گروه مداخله قبل (در گروه همتامحور به ترتیب 12/2±52/11، 24/10±05/92 و 42/1±87/1 و در گروه پرسنل بهداشتی-درمانی به ترتیب 00/3±30/11، 92/10±73/90 و29/1±38/1) و بعد از مداخله(در گروه همتامحور به ترتیب 13/1±47/15، 70/5±78/98 و 50/0±53/3 و در گروه پرسنل بهداشتی-درمانی به ترتیب 49/1±13/15، 52/5±95/96 و 81/0±05/3)، تفاوت معنی داری داشت (05/0>p)، میانگین نمره نگرش و عملکرد فرهنگیان در گروه همتامحور بطور معنی داری بیشتر از دیگر گروه ها بود (05/0P<).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که آموزش همتامحور روشی موثرتر در کنار آموزشی پرسنل بهداشتی- درمانی، جهت ارتقا و نهادینه کردن اهدای عضو می باشد.
   

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، اهدای عضو، فرهنگیان، آموزش همتامحور
 • مهدیه نصیری، محمدرضا محمدی، نسترن احمدی، سید سلمان علوی، حسین رضازاده، فاطمه استوار رستمی، حسین نادری، فاطمه ثنایی مقدم، زهرا رحیمی پاشاکلایی، محمد علی برزگر دامادی، رضا امیری تالار پشتی، سید حمزه حسینی صفحات 314-319
  سابقه و هدف

  اطلاعات جدید در زمینه اپیدمیولوژی اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان برای برنامه ریزی و مدیریت نظام سلامت ضروری می باشد. علیرغم اهمیت شناخت وضعیت سلامت جمعیت کودکان و نوجوانان، تاکنون وضعیت شیوع اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان ایران مورد بررسی نظام دار قرار نگرفته است. این مطالعه که بخشی از پیمایش ملی اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان ایران (IRCAP) است، بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان استان مازندران می پردازد.

  مواد و روش ها

  طی یک پیمایش مقطعی، 1051 کودک و نوجوان ساکن مازندران در سنین 18-6 سال به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. علاوه بر اطلاعات جمعیت شناختی، برای بررسی اختلالات روانپزشکی محور یک DSM-IV، از فرم فارسی مصاحبه اختلالات اسکیزوفرنیا و خلقی کودکان و نوجوانان (-PL (K-SADS استفاده شد.

  یافته ها

  شیوع کلی اختلالات روانپزشکی 18 (15/78- 20/42)، اختلالات خلقی 2 (1/38- 3/15)، اختلالات سایکوتیک 0/1 (2/02-0/55)، اختلالات اضطرابی 10/4 (8/67-12/36)، اختلال اضطراب جدایی 4/6 (3/46-6/01)، PTSD 0/3 (0/1-0/8)، اختلالات رفتاری 5/1 (3/96-6/65)، ADHD 2/9 (2/09-4/16)، اختلال سلوک 2/0 (0/1-0/8)، اختلالات عصبی رشدی 2/1 (1/38-3/15) و عقب ماندگی ذهنی 0/8 (4/0-1/49) درصد می باشد. 9/42 درصد موارد دارای اختلالات افسردگی، به اختلالات اضطرابی هم مبتلا هستند. 17/4 درصد موارد اختلالات اضطرابی، با اختلالات رفتاری همراه است.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این مطالعه اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان مازندران شیوع قابل توجهی دارد. اختلالات اضطرابی شایع ترین و اختلالات سایکوتیک کم شیوع ترین گروه اختلالات روانپزشکی هستند. اختلال اضطراب جدایی شایع ترین و اختلال استرس پس از سانحه کم شیوع ترین اختلال اضطرابی است. اختلال نقص توجه/بیش فعالی شایع ترین و اختلال سلوک کم شیوع ترین اختلال رفتاری است. در میان اختلالات روانپزشکی، بیشترین همبودی بین اختلالات افسردگی و اختلالات اضطرابی دیده می شود.
   

  کلیدواژگان: اختلالات روانپزشکی، کودکان، نوجوانان، مازندران
 • سید عبدالرضا کمانه، مرتضی مجاهدی، امید مظفری، زهرا معماریانی، مهدی سراوانی صفحات 320-330
  سابقه و هدف

  از منظر طب سنتی ایرانی قلب یکی از اعضاء اصلی در تعیین وضعیت سلامت و بیماری انسان محسوب می‏شود. در این مکتب طبی داروهای زیادی جهت حفظ سلامتی قلب و یا درمان بیماری‏های آن معرفی شده که از جمله آنها مفرحات قلب هستند. در این مطالعه مفرحات قلب و نحوه عملکرد آنها از دیدگاه طب سنتی ایرانی بیان می‏شود.

  مواد و روش‏ ها:

  در این مطالعه مروری ساده شش کتاب از مراجع اصلی طب سنتی ایرانی شامل رساله ادویه قلبیه، الشامل، مخزن الادویه، قرابادین‏کبیر، قانون فی‏الطب و خلاصه‏الحکمه بررسی شده و مفرحات قلب و نحوه عملکرد آنها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل محتوایی (Content Analysis) کیفی قرار گرفتند، سپس با جستجوی نام هر یک از مفرحات در بانک‏های اطلاعاتی PubMed, Google scholar, Scopus, SID, IranMedex  مقالات مرتبط با مکانیسم عملکرد این داروها استخراج و جمع‏بندی گردید.

  یافته ‏ها:

  حدود 30 مفرح پرکاربرد تعیین و مشخصات آنها شامل نام، نام فارسی و علمی، مزاج، منشا و نحوه تاثیر بر قلب جمع‏بندی و مانند مثال زیر ارائه گردید. گل گاوزبان (لسان الثور) با نام علمی Echium amoenum گیاهی است که مزاج گرم داشته و به واسطه عطریت و اثر بالخاصیه ای که دارد سبب تقویت قلب می گردد، در مطالعات جدید نیز اثرات ضد افسردگی آن بواسطه خاصیت آنتی‏اکسیدانی و مهار رادیکال‏های آزاد اثبات شده است.

  نتیجه‏ گیری:

  استفاده هدفمند از مفرحات قلب که بسیاری از آنها جزو رژیم‏های غذایی معمولی هستند، می‏توانند زمینه ساز انجام مطالعات بالینی آینده برای ساخت داروهای جدید و موثر با منشا طبیعی در درمان بیماری‏های قلبی و روحی و روانی باشد.
   

  کلیدواژگان: طب ایرانی، طب سنتی، مفرح، اختلالات روحی و روانی، قلب
 • آمنه خوشوقتی، غلام حسین دریا، فرید هاشمی، مهشاد کلانتری، کیاوش هوشمندی صفحات 331-337
  سابقه و هدف

  استرس اکسیداتیو حلقه وصل دیابت با اختلالات نوروپاتیک و میکرووسکولار می‌باشد. در این مطالعه اثر عصاره آبی- اتانولی شقایق کوهی بر میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی قلب و مغز موش‌های صحرایی هدف ارزیابی قرار گرفت.

  مواد و روش‌ها:

  دراین مطالعه تجربی، 32 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه 8 تایی، شاهد سالم، شاهد دیابتی، دیابتی تیمار با عصاره شقایق کوهی با دوز mg/kg 500 و دیابتی تیمار با داروی گلیبن‌کلامید به دوز µg/kg 5 تقسیم شدند. دیابت با تزریق تک دوز آلوکسان به میزان 120 میلی گرم برکیلوگرم القا گردید. پس از گذشت یک ماه فعالیت آنزیم‌ های سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز قلبی و مغزی اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها:

  فعالیت قلبی هر سه آنزیم در گروه دیابتی+عصاره بطور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد دیابتی افزایش نشان می‌داد(0/001>p). فعالیت مغزی سوپراکسیددیسموتاز در گروه دیابتی+عصاره (1/4±8/79) بطور معنی‌داری نسبت به گروه دیابتی+دارو(1/7±6/77) بیشتر بود(0/03=p)، همچنین، فعالیت کاتالاز در گروه دیابتی+عصاره (1/2±4/64) مجددا نسبت به گروه دیابتی+دارو(1/5±3/83) افزایش یافت(0/001=p)، مشابه با دو حالت قبل فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در گروه دیابتی+عصاره(0/7±4/23) بطور معنی‌داری از گروه دیابتی+دارو(0/4±3/64) بالاتر بود(0/03=p).

  نتیجه‌گیری:

  مطالعه حاضر نشان داد که عصاره شقایق کوهی احتمالا می‌تواند مکانیسم‌های عمده محافظتی بافت‌های قلب و مغز را در مقابل استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت ارتقاء بخشد. هم‌چنین اثر عصاره در مجموع از اثر داروگلیبن‌کلامید موفقیت آمیزتر بوده و این اثر مثبت در بافت مغز آشکارتر بوده است.
   

  کلیدواژگان: دیابت، شقایق کوهی، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز، موش صحرایی، آلوکسان
 • سکینه مومنی راهکلا، کامران حیدری، محمد هادی قریب، محمدرضا محمدی، محمد جعفر گلعلی پور صفحات 338-344
  سابقه و هدف

  داشتن نقاط آناتومیکی صحیح و اندازه ابعاد پدیکل برای به حداقل رساندن عوارض نورولوژیکی لازم است. در حال حاضر استاندارد طلایی برای فیوژن داخل ستون فقرات استفاده از پیچ پدیکل می باشد. در این روش بایستی پیچ پدیکل در محل ایده ال خود قرار داد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه به منظور تعیین ابعاد پدیکل راست و چپ بوسیله دستگاه سی تی اسکن در سه نمای اگزیال، کرونال و ساژیتال بر اساس جنسیت در در قوم فارس انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه ای مقطعی بر روی 40 نفر (20 زن و 20 مرد 18- 45ساله) از گروه قومی فارس بومی انجام شد. متوسط قد برای مردان بین 165 تا 180 سانتی متر و برای زنان بین 165 تا 175 سانتیمتر در نظر گرفته شد. مهره هایی سالم در افرادی که با نشانه درد در ستون فقرات یا تروما به بخش سی تی اسکن مراجعه کردند، انتخاب شدند. تعیین اندازه ارتفاع، طول و عرض پدیکل راست و چپ مهره های کمری از نمای آگزیال، کرونال و ساژیتال در برش های 1/5 میلیمتری توسط دستگاه سی تی اسکن انجام و بررسی شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار ارتفاع (0/141±1/458)، عرض (0/173±0/788) و طول (0/195±1/248) پدیکل مردان براساس میلیمتر نسبت به میانگین و انحراف معیار ارتفاع (0/14±1/268)، عرض (0/148±0/618)و طول (0/174±1/08)در زنان به صورت معنی داری بیشتر بود(0/05p<).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که جنسیت بر ابعاد پدیکل مهره های کمری موثر می باشد.
   

  کلیدواژگان: پدیکل، مهره کمری، قومیت، جنسیت، سی تی اسکن
 • زینت سادات بوذری، مائده محمدنتاج، آزیتا قنبرپور صفحات 345-348
 • کیمیا دیده ور، سید حسین داوودی، غلامعلی جاودان صفحات 349-356
  سابقه و هدف

  هزینه های بالای درمان و توانبخشی منجر به افزایش گرایش به استفاده از ترکیبات طبیعی و ارزان تر شده است. عصاره بافت چربی حاوی درصد بالایی از انواع اسیدهای چرب ضد التهاب موثر بر بهبود زخم است که تاثیرترکیب این اسید چرب ها درعصاره چربی تابحال مورد بررسی قرارنگرفته است. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدالتهابی و ترمیمی لیپید احشایی گوسفند برترمیم زخم پوست موش صحرایی می باشد.

  مواد وروش ها

  در این مطالعه تجربی، 50 سر موش صحرایی نژاد Sprague-Dawley با وزن نسبی 250-300 gr انتخاب و بطور تصادفی به در 2 گروه 25 تایی، تیمار و شاهد بررسی شدند. پس از تهیه لیپید احشایی از ناحیه اطراف کلیه بره های جوان ذوب و استریل کردن آن، زخم ها به روش Excisional Wounding بر پوست پشت آنها تحت بیهوشی ایجاد شد و سطح زخم گروه تیمار روزانه با10cc از آن توسط سرنگ آغشته شد. در روزهای 5، 10، 12، 15 ارزیابی اندازه زخم روزانه توسط یک کولیس دقیق و نرم افزار Image J انجام گرفت. بیوپسی بافتی از هر دو گروه کنترل و تیمار برای مقایسه میزان اپیتلیزاسیون، آرایش رشته های کلاژن، سلولهای التهابی، واسکولاریزیشن و فیبروپلازی در محل انجام شد. همچنین از اسکار زخم روز 21 برای بررسی مقدار هیدروکسی پرولین نمونه برداری شد.

  یافته ها

  طبق یافته های مورفومتری در روز 10، گروه تیمار با متوسط مساحت زخم mm2 0/44±43/6 بیشترین و گروه شاهد با متوسط مساحت زخم mm2  0/07±98/5 کمترین میزان جمع شدگی زخم مشاهده شد همچنین در روز 5 درصد جمع شدگی دو برابر بیشتر از گروه شاهد بود (0/05>p). در بررسی هیستولوژی گروه تیمار در روز دهم بافت ترمیمی و رشته های کلاژن سازمان یافتگی بهتری داشتند و در مجموع امتیاز پارامترهای ترمیم، دارای متوسط امتیاز0/17±2/74 در مقایسه با گروه کنترل با امتیاز 0/16±1/42 از 3 امتیاز کل بود. همچنین اختلاف مقادیر هیدروکسی پرولین پوست سالم و اسکار زخم های گروه تیمار (mg/g 0/23±3/69)کمتر از گروه شاهد (mg/g 0/32±6/08 بود(0/05>p).

  نتیجه گیری

  طبق شواهد این مطالعه استعمال لیپید احشایی حیوانی، با اثرات ضدالتهابی و همچنین تحریک ساخت کلاژن و افزایش هیدروکسی پرولین بافت، در التیام زخم های جلدی موثر است. همچنین خون رسانی ومهاجرت سلولهای موثر در ترمیم زخم را نیز تقویت خواهد کرد.


  کلیدواژگان: چربی احشایی، اسیدچرب، موش صحرایی، زخم، هیدروکسی پرولین
 • آتنا رمضانی، سیده محبوبه حسینی، مشرفه چالشگر کردآسیابی صفحات 357-363
  سابقه وهدف

  ترکیب بدنی و چربی بدن در افراد دارای سندروم پیش از قاعدگی در بروز و یا پیشگیری از بیماری های مزمن مهم می باشد. این مطالعه به منظور مقایسه شاخص های تن سنجی و کونیسیتی در افراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی با افراد سالم انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 92 دانشجوی دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارای سن بالای 18 سال، در دو گروه با سندروم پیش از قاعدگی و سالم انجام گرفت. شاخص های تن سنجی و کونیسیتی در دو گروه اندازه گیری و مقایسه شد.

  یافته ها

  در این تحقیق 46 نفر (54/8%) در گروه مبتلا به PMS با میانگین سنی 1/51±22/02 سال و 38 نفر (45/2%) در گروه سالم با میانگین سنی 2/32±21/34 قرارگرفتند که آزمون آماری اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان نداد (0/08p=). در گروه PMS نسبت به گروه سالم، بطور معنی داری در بستگان انها این اختلال دیده شده است(0/0001p=) و الرژی ها و شاخص های تن سنجی در دانشجویان مبتلا به سندروم قاعدگی بطور معنی داری بیشتر از افراد سالم گزارش شد (به ترتیب، 0/003p=، 0/007p=، 0/0001p=، 0/02p=، 0/01p=، 0/001p=) ولی دو گروه از نظر کونیسیتی تفاوت آماری معنی داری نداشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که افراد با گروه سندروم قبل از قاعدگی نسبت به افراد سالم، شاخص های انتروپومتری بالاتری دارند. اما از نظر شاخص کونیسیتی تفاوتی ندارند.

  کلیدواژگان: سندروم پیش از قاعدگی، دانشجویان، کونیسیتی، ترکیب بدن
 • یدالله زاهدپاشا، افسانه ارزانی، ثریا خفری، آسیه درویش، سمیه اسمعیلی صفحات 364-371
  سابقه و هدف

  تولد نوزاد نارس به دلیل عدم آمادگی فیزیکی، عاطفی و روانی، موجب بروز استرس زیادی در والدین شده و می‌تواند عواقبی را برای والد و نوزاد به همراه داشته باشد. از آنجائیکه برخی از والدین مشکل محدودیت شرکت در برنامه‌های آموزش حضوری را دارند، لذا این مطالعه به منظور اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مشارکت مجازی بر استرس والدین دارای نوزاد نارس انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 80 نفر از والدین دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان کودکان امیرکلا و آیت اله روحانی بابل، که به صورت تصادفی به دو گروه 40 نفری مداخله و کنترل تقسیم شدند، انجام گرفت. والدین گروه مداخله بصورت غیرهمزمان، محتوای برنامه آموزشی مبتنی بر مشارکت مجازی را در قالب گروه‌های تلگرامی، طی 4 روز دریافت کردند. برای گروه کنترل هیچ مداخله‌ای به غیر از روش‌ها و حمایت‌های معمول بخش انجام نشد. سپس هر دو گروه در روز‌های سوم و هفتم و برای گروه مداخله در روز سیزدهم نیز، پرسشنامه‌های اضطراب موقعیتی-خصیصه‌ای (نمره160-40) و مارگارت(نمره 155-31) تکمیل و مورد مقایسه قرار گرفتند.

  یافته‌ها:

  نتایج نشان داد که نمره استرس والدین در گروه آزمون از (21/68±118/97) به (27/27±86) کاهش یافت (0/001>p). در گروه کنترل از (30/44±103/76) به (31/821±99/91) تغییر یافت که این اختلاف معنی دار نبود. در بررسی اثر زمان بر روی زیرمقیاس های استرس والدین، مولفه‌ های تنش زا بودن تجارب والدین، در مورد ارتباط با نوزاد و نقش والدی، تجارب والدین در مورد رفتار، ظاهر و درمان نوزاد و تنش مربوط به محیط بخش در مادران و پدران، میانگین نمره پرسشنامه‌های مربوطه از روز سوم تا روز سیزدهم تغییر معنی داری داشت (0/001>p). نمره اضطراب موقعیتی والدین در گروه آزمون از (4/63±45/68) به (3/54±46/63) و در گروه کنترل از (6/38±46/25) به (5/21±46/83) تغییر یافت و نمره اضطراب خصیصه ای والدین در گروه آزمون از (5/91±43/88) به (5/59±43/97) و در گروه کنترل از (5/92±43/18) به (6/63±42/17) تغییر یافت که این اختلاف معنی دار نبود.

  نتیجه‌گیری:

  نتایج مطالعه نشان داد که آموزش از طریق مشارکت مجازی موجب کاهش استرس والدین دارای نوزاد نارس بستری می شود.
   

  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، نوزاد نارس، برنامه آموزشی، مشارکت مجازی، بخش مراقبت ویژه نوزادان
 • الناز قدیری، رحیم احمدی، الهام رستمی صفحات 372-377
  سابقه و هدف

  مطالعات نشان داده‌اند که ایبوپروفن در تخریب و مرگ سلول‌ها و بافت‌ها نقش داشته و می‌تواند اثر ضد‌ سرطانی بر سلول‌های دهانه رحم داشته باشد، البته مکانیسم این اثر از نظر سلولی و ملکولی به خوبی شناخته نشده است. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر غلظت سیتوتوکسیک ایبوپروفن بر فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 در سلول‌های سرطانی دهانه رحم (رده هلا) انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی سلول‌های هلا از بانک سلولی انستیتو پاستور تهیه و به گروه‌های شاهد و دریافت کننده ایبوپروفن با دوزهای 01/0، 1/0، 1و 10 میلی‌گرم در لیترتقسیم‌بندی شدند. زنده‌مانی سلول‌ها به روش MTT و سطح فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 به روش رنگ‌سنجی بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته‌ها: زنده‌مانی سلول‌های سرطانی دهانه رحم در مواجهه با دوزهای 1/0 (76%)، 1(64%) و 10 (15%) میلی‌گرم در لیتر نسبت به گروه کنترل (100%) دچار کاهش
  معنی دار گردید(به ترتیب 0/05p<، 0/001p< و 0/001p<). فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 در سلول‌های سرطانی دهانه‌ رحم در مواجهه با دوز IC50 ایبوپروفن نسبت به گروه شاهد دچار افزایش معنی داری شد (به ترتیب 0/001p<، 0/001p< و 0/01p<).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که داروی ایبوپروفن قادر است در یک مسیر وابسته به دوز باعث کاهش زنده‌مانی سلول‌های سرطانی دهانه رحم شده و این مسیر از طریق فعال شدن کاسپازهای 9 و 8 و 3 القا می‌گردد.
   

  کلیدواژگان: ایبوپروفن، کاسپاز 3، کاسپاز 8، کاسپاز 9، سرطان دهانه رحم
 • سحر گازران، مهشید امامی، فریبا زمرشیدی صفحات 378-382
  سابقه و هدف

  مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مسئول ابتلای میلیونها نفر در سراسر جهان به بیماری سل می باشد و ایران جزو مناطق اندمیک است. این بیماری طیف گسترده ای از تظاهرات را نشان میدهد که در 85-80 درصد موارد ریوی و در 20-15 درصد موارد خارج ریوی است. شایعترین محلهای خارج ریوی، غدد لنفاوی، پلور، سیستم ادراری-تناسلی و گوارشی می باشد. با توجه به شیوع توبرکلوزیس در کشور، آشنایی با تظاهرات ناشایع این عفونت جهت تشخیص و درمان به موقع، ضروری به نظر می رسد. لذا یک مورد تظاهرات خارج ریوی نادر توبرکلوزیس گزارش می گردد.

  گزارش مورد:

  بیمار خانم 64 ساله ای که به دلیل تب، ایکتر، کاهش هوشیاری و ضعف پیشرونده غیرقرینه اندامها بستری گردید و در معاینات علایم فوکال عصبی و سوفل قلبی یافت شد. طی بررسی های انجام شده شامل تصویربرداری های مغزی و نخاعی، ارزیابی مایع مغزی نخاعی، سی تی اسکن شکم و لگن و اکوکاردیوگرافی، سل خارج ریوی منتشر (آبسه مغزی، اسپوندیلیت، آبسه های کبد و طحال، آبسه عضله پسواس و آندوکاردیت احتمالی) یافت شد. درمان 4 دارویی شامل ایزونیازید، ریفامین، اتامبوتول، پیرازینامید همراه با ویتامین ب 6 به مدت 2 ماه و درمان 2 دارویی تا 10 ماه بعد ادامه یافت. در پایان دوره درمان بیمار با حال عمومی خوب قادر به راه رفتن به کمک عصا بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به مورد گزارش شده، توجه به برخی تظاهرات ناشایعتر بیماری می تواند پیشگیری از مرگ و میر و ناتوانی ها کند.
   

  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، خارج ریوی، اسپوندیلیت، آبسه پسواس
 • زهرا بصیرت، مهدی کاشی فرد، زهرا آقایی، ترزا ماهوتی، سید غلامعلی جورسرایی، معصومه گل سرخ تبار امیری صفحات 383-389
  سابقه و هدف

  علی رغم پیشرفتهای فراوان در زمینه روش های کمک باروری، اما هنوز میزان لانه گزینی پس از انتقال جنین افزایش چشمگیری نداشته است. لذا این مطالعه به منظور بررسی برخی عوامل احتمالی موثر بر شکست مکرر لانه گزینی جنین (Recurrent Implantation Failure) در درمانهای کمک ناباروری انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه گذشته نگر بر روی 80 بیمار نابارور با حداقل سابقه 3 بار شکست در لانه گزینی جنین(RIF) پس از درمانهای کمک ناباروری، مراجعه کننده به مرکز ناباروری فاطمه الزهرا (س) بابل طی سالهای 96-1392 انجام شد. 80 نفر از خانمهایی که با انجام یک نوبت انتقال جنین در IVF باردار شدند نیز بعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. متغیرهای مربوط به ناباروری، اختلالات اندوکرین و آندومتریوز ثبت و اثر آن بر شکست مکرر لانه گزینی جنین در دو گروه مقایسه شد.

  یافته ها

  میانگین BMI بیماران گروه مورد 63/3±39/26 و گروه شاهد 4/49±26/77 بوده است. شاخص توده بدنی (BMI) بالاتر از 30 بطور معنی داری موجب افزایش خطر شکست مکرر لانه گزینی جنین شده است (0/001=p). بعد از تعدیل اثر سایر عوامل مداخله کننده احتمالی، احتمال خطر(Odds ratios) چاقی بر عدم لانه گزینی مکرر با CI-95%، (1/19-0/91) 1/09 محاسبه شد، که معنی دار نبوده است (0/06p=). بین متغیرهای علت و نوع ناباروری، اختلالات اندوکرین، ناهنجاری های رحمی، آندومتریوز، تخمدان پلی کیستیک و عامل شکست مکرر لانه گزینی جنین در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که BMI، نوع و علت ناباروری، اختلالات اندوکرین، ناهنجاری های رحمی، آندومتریوز، تخمدان پلی کیستیک بر شکست مکرر لانه گزینی جنین موثر نبوده اند. 
   

  کلیدواژگان: لانه گزینی جنین، چاقی، شاخص توده بدنی، ناباروری
 • مریم تاجور، مهدی یاسری، علی محمد مصدق راد، رستم زالوند صفحات 390-397
  سابقه و هدف

  شناخت علل مرگ مادران و فراوانی و روند هر یک از آنها در طول زمان اولین گام مهم برای سیاستگذاری در نظام سلامت در راستای کاهش مرگ مادران می باشد. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای روند علل مرگ مادران در ایران با سایر کشورهای منطقه  شامل 30 کشور انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه طولی که از نوع کوهورت تاریخی می باشد، روند علل مرگ مادران بین سالهای 1990 تا 2016 مورد بررسی قرار گرفت. داده های مطالعه از سایت بار جهانی بیماری ها (GBD) گردآوری شد و تحلیل ثانویه بر روی آنها با استفاده از آزمونهای رگرسیونی خطی  چند سطحی انجام شد. در این مطالعه، "زمان"، متغیر مستقل و "درصد علل مرگ"، متغیر وابسته می باشد.

  یافته ها

  از بین علل مستقیم مرگ، خونریزی، با وجود داشتن روند کاهشی معنی دار، با ضریب 0/28 مهمترین علت مرگ مادران در ایران بوده است (0/31, -0/25- ,CI= 0/001>p). سایر علل مستقیم مرگ شامل فشار خون، عفونت، سقط و حاملگی خارج رحمی، انسداد زایمان و پارگی رحم و مرگ بعلت تاخیرات نیز در طول دوره سالیانه همگی روند کاهشی معنی داری با ضرایب رگرسیونی به ترتیب 0/17، 0/16، 0/15، 0/13 و 0/02 داشته اند (0/001>p). علتهای غیر مستقیم و مرگ به سایر دلایل به ترتیب دومین و سومین رتبه را بعد از خونریزی داشتند .تقریبا روند همه علل مرگ در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بطور معنی داری کاهش کمتری در طول دوره داشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که روند همه علل مرگ مادران در ایران در طول 26 سال گذشته بطور معنی داری کاهش پیدا کرده اما در مقایسه با سایر کشورهای منطقه کاهش کمتری داشته است.
   

  کلیدواژگان: مرگ و میر مادران، علل مرگ، روند، ایران، کشورهای منطقه، مطالعه طولی
 • مجید خاکزاد، سید مظفر ربیعی، ابراهیم علیجانپور اطاقسرا، نادیا بنی هاشم، مهرنوش قاسمی جیردهی، ثریا خفری، محمد خاکزاد صفحات 398-402
  سابقه و هدف

  در جراحی کاتاراکت، با توجه به سن بالای اکثر بیماران، جراحی با بیهوشی عمومی نیاز به کنترل بهتر همودینامیک همراه با حفظ عمق بیهوشی مناسب می باشد. این مطالعه جهت مقایسه اثرات ایزوفلوران و پرپوپوفول بر همودینامیک و عمق بیهوشی در بیماران با عمل جراحی کاتاراکت انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی60 بیمار کاندیدای جراحی کاتاراکت انجام شد. بیماران به طور تصادفی در دو گروه (30 نفره) پروپوفول و ایزوفلوران قرار گرفتند. به هر دو گروهµg/kg 1 فنتانیل و mg/kg1 لیدوکایین وریدی تزریق و القای بیهوشی با mg/kg 2/5-1/5 پروپوفول انجام شد. برای نگهداری بیهوشی در گروه اول پروپوفول µg/kg/min 75-50 و در گروه دوم ایزوفلوران 1% تجویز شد. عمق بیهوشی، تغییرات همودینامیک، زمان ریکاوری، بیداری، تهوع و استفراغ دو گروه ثبت و مقایسه گردید.

  یافته ها

  مقادیر عمق بیهوشی، در دقایق مختلف در هر 2 گروه مشابه و کمتر از 60 بود. تغییرات همودینامیک دو گروه تفاوت معنی داری با هم نداشتند. زمان ریکاوری در گروه پروپوفول و ایزوفلوران به ترتیب 2/82±20/56 و 2/88±15/4 دقیقه (0/001>p)، زمان بیداری در این دو گروه به ترتیب 2/36±8/83 و 2/19±7/16 دقیقه (0/004=p) بود.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که تفاوتی بین اثر این دو دارو بر روی همودینامیک و عمق بیهوشی وجود ندارد ولی مدت زمان ریکاوری و مدت زمان بیداری در گروه پروپوفول به صورت معنی داری بیشتر از ایزوفلوران بود.
   

  کلیدواژگان: کاتاراکت، عمق بیهوشی، تغییرات همودینامیک، پروپوفول، ایزوفلوران
|
 • Kh Abdal, M Darvishi, M Hafezi Ahmadi* Pages 1-5
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Breast sarcomas may be primary or secondary. Primary sarcoma of the breast is one of the extremely rare cases of breast malignancies whose possibility of occurrence is estimated to be 0.5% of all types of breast cancers and less than 5% of the all sarcomas .In this study, we present a woman with a malignant peripheral nerve sheath tumor in the brest.
  CASE REPORT
  A 40-year old woman with a painless palpable mass in the right breast refered to imam khomeini hospital of one year ago. According to mammography and cytology and with the possibility of breast cancer patient undergoing surgery and the mass was removed. Histopathology feature and positive immunohistochemical markers such as S100 and vimentin confirmed malignant peripheral nerve sheath tumor of the breast (Triton type).Patient after mastectomy , radiation and chemotherapy regimen received and now, after 12 months no recurrence or metastasis has been seen.
  CONCLUSION
  In breast cancer tumors, early diagnosis and appropriate therapeutic such as surgery , radiotherapy and chemotherapy are recommended to incrase overall survival and improve their quality of life.
  Keywords: Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor, Breast Sarcoma, Triton Type
 • C Behzad, S Zakeri, HR Vafaey* Pages 6-10
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Awareness of the prevalence of modifiable cardiovascular risk factors and attempts to correct and control it can be effective in reducing the chance of advanced cardiovascular disease that leads to complicated surgical procedures. Since the risk factors of advanced heart disease in northern Iran are unclear, this study was conducted to evaluate the risk factors of coronary artery disease in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery in Babol, northern Iran.
  METHODS
  This cross-sectional study was performed on 460 patients who underwent coronary artery bypass graft surgery from the beginning of 2011 to the end of 2015 in Ayatollah Rohani Hospital in Babol. The modifiable risk factors of coronary heart disease were evaluated according to the data in medical records of patients.
  FINDINGS
  The prevalence of hypertension in the total samples was 56.74% (261 patients), the prevalence of hyperlipidemia was 32.16% (150 patients) and the prevalence of diabetes was 38.91% (179 patients). 31.09% (143 patients) had history of myocardial infarction in the past. 12.6% (58 patients) were smokers, all of whom were male. In terms of gender distribution, 53% (244 patients) were male and 47% (216 patients) were female. The mean age of the patients was 61.4±9.72 years and the mean weight of the patients was 68±12.57 kg. In terms of body mass index, the total mean was 26.3±4.25.
  CONCLUSION
  According to the results of this study, hypertension, diabetes, and obesity are significantly common in the population of cardiac patients in Babol. The prevalence of risk factors in women is higher. Therefore, timely screening and precise monitoring of these isuues can be important in preventing long-term complications.
  Keywords: Risk Factors, Coronary Heart Disease, Coronary Artery Bypass Surgery
 • P Farhadi, H Ahmadpour Kacho, HA Asgharnia*, M Masomi Pages 11-18
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Considerable increase in carbon dioxide gas in the Earth's atmosphere has caused several problems such as increasing the temperature of the earth, droughts and sudden changes in the climate. The purpose of this study was to evaluate the capability of carbon dioxide as greenhouse gas absorption using activated nanobiocarbon from the Crataegus Sanguinea core.
  METHODS
  In this experimental study, the carbon dioxide gas penetration time in three subgroups with pressure (5,10,15 bars), flow (5,10,15 ml/min) and temperatures (20,30,60 °C) at concentrations of 0 to 1 gr / ml through a carbon dioxide gas capsule in a fixed bed column filled with 2 g of adsorbent synthesized by a carbon dioxide gas sensor. The synthesized nano-biocarbon adsorbent from the Crataegus Sanguinea Core was pyrolysed at a temperature of 300 ° C and activated at 600 °C. The research data were examined with pseudo -first-order and pseudo-second-order models.
  FINDINGS
  Significant increase in gas infiltration time was observed at 15 bars pressure (86.71±0.09 min, p<0.001), temperature of 20 ºC (67.68±0.13 min, p≤0.001) and flow of 5 ml/min (75.78±0.11 min, p≤0.001) was more than 5 bars (37.14±0.17 min) and 10 bars (60.33±0.27 min) and 30 °C (54.36±0.03 min) and 60 ºC (45.34±0.31 min) and 10 ml/min (53.8±0.13 min) and 15 ml/min (45.09±0.09 min) respectively. Both models fit well with a coefficient of R2>0.98 on empirical data from absorption.
  CONCLUSION
  The results of the study showed that increasing pressure and decreasing temperature and flow increase the time of carbon dioxide penetration onto synthesized adsorbent.
  Keywords: Adsorption, Nano-Biocarbon, Carbon Dioxide, Pollutant, Greenhouse Gas
 • Sh Asadibrojeni*, ES Ilali, Z Taraghi, N Mousavinasab, A Bijani Pages 19-26
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  The better understanding of lifestyle and elderly health can be helpful in designing and prioritizing interventions for chronic diseases. The overall aim of this study was to determine the relationship between lifestyle and general health in elders.
  METHODS
  In this cross-sectional study, 500 elders over the age of 60 who had no cognitive problems were selected from the health center in Babol city; according to the systematic cluster random sampling method. Sampling was done from April to July 2018. The research tools were the demographic questionnaire, the Iranian elderly lifestyle questionnaire and the general health questionnaire (GHQ) that were completed by interviewing.
  FINDINGS
  The results showed that the Mean±SD age of the participants was 68.36 ± 6.5 years and 51.4% of the elderly had a favorable lifestyle and 66.4% had a desirable general health. The results showed that lifestyle and its domains had statistically significant reverse relation (p<0.001, R= -0.503) with general health and its subscales, except nutrition (p=0.06). The results of multivariable logistic regression analysis showed that income, location and lifestyle variables had a significant effect on general health.
  CONCLUSION
  The findings of this study showed that half of the elderly who participated in this study were at a desirable lifestyle status and general health. Lifestyle, location and income were effective variables the general health of the elderly. It seems that along with educational-counseling interventions to improve lifestyle and raise the health of the elderly, the need for financial support also should be considered.
  Keywords: Lifestyle, General Health, Aged
 • N Kheiripour, J Karimi*, H Tayebinia, I Khodaddi, MT Goudarzi Pages 27-33
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Studies have shown that the increase in urotensin – II is associated with diabetes disorders. Considering that using herbal medicines for the treatment of diseases leads to fewer complications compared to most chemical drugs, the present study was conducted to investigate the effect of silymarin on glucose, and insulin levels and the expression of urotensin – II (U–II) and urotensin – II receptor (U–II R) genes in the liver tissue of type 2 diabetic male rats.
  METHODS
  In this experimental study, 36 male albino Wistar rats were randomly divided into 6 groups (n=6): 1. Control group; 2 and 3. Control groups treated with 60 and 120 mg / kg / day silymarin; 4. Type 2 diabetic group which received an intraperitoneal (i.p.) injection of 60 mg / kg streptozotocin and 120 mg / kg nicotinamide; 5 and 6. Diabetic rats treated with 60 and 120 mg/kg/day silymarin. After 60 days of treatment, serum and liver tissue samples were collected. Glucose, insulin, HOMA-IR index and liver enzymes were evaluated by spectrophotometry and ELISA methods, while gene expression in liver tissue was analyzed by Real-time PCR method.
  FINDINGS
  Insulin levels increased significantly in diabetic groups treated with silymarin (60 and 120 mg/kg) (9.6±1.11 and 9.8±0.96, respectively) in comparison with the diabetic control group (7.10±1.06) (p<0.05). Moreover, glucose level, HOMA-IR, liver enzymes, U–II and U – II R expression in diabetic group treated with silymarin significantly decreased compared to diabetic control group (p<0.05).  
  CONCLUSION
  The results of this study showed that administration of silymarin improves liver function in diabetic rats.
  Keywords: Diabetes Mellitus, Silymarin, Urotensin – II, Urotensin – II Receptor, Liver
 • F Khosravi, L Rahnama*, N Karimi, M Amiri Pages 34-38
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Faulty neck posture causes many musculoskeletal disorders in the neck and shoulders. Considering the shared muscle attachments of the neck and the scapula, identifying the correlation between neck posture and scapular position can be effective in preventing shoulder pain. Therefore, the present study was conducted to determine the relationship between neck posture and static and dynamic scapular position.
  METHODS
  In this cross-sectional study, 38 female students from the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences without history of dysfunction in the shoulder and neck were selected and examined through nonprobability convenience sampling. Neck posture was examined by measuring the craniovertebral angle using diagnostic imaging techniques. The scapula – spine distance was measured using the ruler and the scapular winging was measured in hanging position of hand and during the flexion and scaption, and then the relationship between them and the craniovertebral angle was investigated. 
  FINDINGS
  Subjects with an average age of 24.71±3.02 participated in the study. There was a significant correlation between craniovertebral angle (51.09±5.73) and the scapular winging in flexion (r=0.38, p=0.01) and scaption (r=0.44, p=0.005). There was no significant relationship between the craniovertebral angle and the distance between the fourth thoracic vertebra (T4) and the inferior angle of the scapula (6.29±0.96) and the distance between inferior angle and the corresponding vertebral levels (7.80±0.93).
  CONCLUSION
  The results of this study showed that neck posture is correlated with scapular dyskinesis in a dynamic scapular position.
  Keywords: Neck, Scapula, Spine, Craniovertebral Angle
 • M Mohammadi*, AA Vaisi Raiegan, R Jalali, A Ghobadi, N Salari, H Barati Pages 39-45
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Nosocomial infections are one of the major health problems. As the length of stay in the hospital increases, the risk of mortality and morbidity increases, which ultimately increases the cost of treatment. Therefore, the present study was performed as a systematic review and meta-analysis to evaluate the prevalence of nosocomial infections in Iran.
  METHODS
  This systematic review and meta-analysis was performed in the range of the years 2001 – 2017. Articles related to the topic were assessed using Persian keywords “nosocomial infections”, “hospital”, and “Iran”, and their English equivalent in descriptive and cross sectional studies by searching online databases of SID & Magiran, PubMed and Scopus, ScienceDirect and Google Scholar. Analytical and interventional studies were excluded from the study list.
  FINDINGS
  578 articles had the preliminary inclusion criteria, and with the removal of 568 unrelated or low quality articles during secondary analyses, 10 articles were finally included in the process of meta-analysis. The overall prevalence of nosocomial infections in Iranian hospitals was 4.6% (CI-95%: 2.6 – 8.1). The highest prevalence of nosocomial infections was in Sanandaj with 15.6% (CI-95%: 10.22–82.1) and the lowest prevalence was in Urmia with 0.4% (CI-95%: 0.1–1.01). 
  CONCLUSION
  The results of the study showed that nosocomial infection has a low prevalence in Iran, but more attention and control over nosocomial infections in Iranian hospitals is necessary to reach standard levels.
  Keywords: Prevalence, Nosocomial Infections, Iran, Systematic Review, Meta-Analysis
 • S Rafieitabatabaei, F Fallah, D Afshar, A Nazari Alam* Pages 46-52
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Streptococcus pneumoniae is one of the major pathogens responsible for invasive diseases such as pneumonia and meningitis. Epidemiological studies of these microorganisms are necessary to evaluate the effect of pneumococcal vaccine in any community. Therefore, the present study was conducted for molecular identification and detection of Streptococcus pneumoniae serotypes isolated from selected hospitals in Tehran using multiplex PCR method.
  METHODS
  This cross-sectional study was performed on 32 isolates of Streptococcus pneumoniae from clinical specimens of patients admitted to different hospitals in Tehran. The isolates were identified by phenotypic tests and PCR method. Multiplex PCR was used to determine the serotype.
  FINDINGS
  The number and percentage of Streptococcus pneumoniae isolates isolated from cerebrospinal fluid, sputum, blood, bronchoalveolar lavage, eyes, and nasal discharge were 12 (37.6%), 7 (21.8%), 6 (18.7%), 3 (9.5%), 2 (6.2%), and 2 (6.2%) isolates, respectively. In the present study, the identified serotypes were the serotypes 1, 4, 6A/B, 7F, 9V, 11A, 14, 15A, 19A, 19F, and 23F. 
  CONCLUSION
  Based on the results of this study, more than 50% of the serotypes were not among the serotypes present in the vaccines that are commonly used in the community.
  Keywords: Streptococcus pneumoniae, Serogroup, Multiplex Polymerase Chain Reaction, Iran
 • M Yousefi, Sh Mohammadi*, M Jalali, F Beheshti Pages 53-60
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Aging is accompanied with low concentration of testosterone hormone and apoptosis induction in the testis. The aim of this research was to investigate the effects of different doses of curcumin as the active ingredient of Curcuma Longa Turmeric, on sperm quality and oxidative stress in mice D-galactose-induced aging model.
  METHODS
  48 Balb/c mice (n=8) were randomly assigned to 6 groups: control, Sham, D-galactose and Curcumin 1 to 3 groups. 300 mg/kg of D-galactose was injected to D-galactose group. Curcumin 1 to 3 were injected D-galactose + 25, 50 and 100 mg/kg curcumin intraperitoneally. Then, the oxidative stress based on biochemical parameters and sperm analysis according to WHO guideline were evaluated on day 42 of the experiment.
  FINDINGS
  Mean sperm count in control group was (4.17±0.84) while it reduced after reception of 300 mg/kg
  D-galactose (3.06±0.86). There was a significant increase in the sperm parameters in Curcumin group compared to the D-galactose group (p<0.05). A significant increase was observed in the level of thiol and superoxide dismutase enzyme in curcumin group 3, compared to the D-galactose group (p≤0.001). Significant decreases in catalase and malondialdehyde enzymes were observed in the D-galactose group, compared to the curcumin 1, curcumin 2 and curcumin 3 groups (p<0.05).
  CONCLUSION
  Administration of curcumin for 2 weeks improved sperm parameters and decreased oxidative stress in testis of mice D-galactose-induced aging model.
  Keywords: Curcumin, Aging, Sperm, Mice
 • Masoumeh Dehestani, Bahram Mirzaian *, Payam Saadat Pages 61-66
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  The experience of pain consists of two sensory and emotional dimensions. The sensory dimension of pain indicates pain severity and the emotional dimension indicates pain perception. Since cognitive–behavioral therapy is an evidence-based treatment and emphasizes on the correction of dysfunctional thought processes and changing the maladaptive behaviors, this study was designed to investigate the effectiveness of cognitive – behavioral group therapy on pain perception and pain severity among patients with chronic neuropathic pain.
  METHODS
  This quasi-randomized trial was performed among 30 patients with chronic neuropathy referring to Rouhani Hospital in Babol in two groups of case and control (15 patients in each group). Cognitive – behavioral group therapy was performed in ten 120-minute sessions, held once a week for the experimental group. Participants were examined before the experiment and 45 days after the sessions, and the perception of pain was evaluated by the components of belief in pain permanence, self-blame, belief in pain constancy, mysteriousness of pain, and pain severity. The attainable score in The Pain Beliefs and Perceptions Inventory was 30 to -30, and in The West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory was 0 to 6.
  FINDINGS
  The results showed that there was a statistically significant difference between the two groups in the total score of pain perception (-8.87±7.40 vs. 1.6±93.30) (p=0.001), and the subscales of belief in pain permanence (-4.13±1.76 vs. 0.93±3.30) (p=0.04), belief in pain constancy (0.80±3.16 vs. -2.13±3.50) (p=0.04), mysteriousness of pain (-2.73±3.67 vs. 1.33±3.95) (p=0.003), and pain severity (2.19±1.28 vs. 3.64±1.27) (p=0.003).
  CONCLUSION
  The present study showed that cognitive–behavioral group therapy could be an effective intervention for reducing the pain perception and pain severity in patients with chronic neuropathic pain.
  Keywords: Cognitive-Behavioral Group Therapy, Perception Of Pain, Pain Severity, Chronic Neuropathy
 • F Nasiri, Z Keshavarz *, MH Davazdahemami, S Karimkhani Zandi, M Nasiri Pages 67-73
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Breast cancer is one of the most common cancers around the world that leads to a decreased quality of life. Since one of the supportive measures is the use of spiritual teachings, the present study was conducted to investigate the effect of religious care on the quality of life of women with breast cancer.
  METHODS
  This quasi-experimental study was conducted in 2017 among women with breast cancer who referred to Qom health centers at least two months after their diagnosis. Seventy subjects were selected through convenience sampling and were randomly assigned to intervention and control groups. For the intervention group, 6 sessions of religious – spiritual psychotherapy were held with the focus of communication with God, other people, self and environment. The quality of life of the subjects was evaluated before the intervention, immediately after the intervention and two months after that using The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) with mean score of 0 – 100.
  FINDINGS
  The results showed a significant difference between the dimensions of quality of life in the control and intervention groups: total health and quality of life (57.61±9.42) vs. (60±19.51) (p=0.002), physical health (46.22±19.53) vs. (61.35±13.36) (p=0.016), mental health (57.85±24.16) vs. (67.55±13.24) (p=0.005), social health (54.88±24.44) vs. (62.79±18.35) (p<0.001), and environmental health (62.05±3.55) vs. (67.33±33.43) (p=0.048), indicating that the results were stable over time.
  CONCLUSION
  The results of the study showed that religious–spiritual psychotherapy increases the quality of life of women with breast cancer.
  Keywords: Breast Cancer, Quality of Life, Religious, Spiritual Psychotherapy
 • A Saber, M Khodaparast *, M Yazdani Pages 74-77
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Abnormal vaginal bleeding under the age of 10 is rare among girls. In such cases, local lesions, trauma, intra–vaginal foreign body, malignant genital tumors, and precocious puberty should be taken into account. Leech infestation is one of the rare causes of severe prepubertal vaginal bleeding. One case of prepubertal vaginal bleeding due to leech infestation is presented here.
  CASE REPORT
  An eight–year–old girl referred to the emergency department after three days of painless vaginal bleeding. The bleeding was moderate during the first two days and the patient experienced intensified bleeding and large menstrual clots on the third day. The patient had no history of trauma, coagulation disorder, systemic illness, and drug use, but noted the history of swimming in the muddy creek within a few days before referral to the emergency department. After examining the genital system, a black mass with wavelike movements was observed in the lower one-third of the vagina, and a piece of it was slightly out of the hymen. The leech was removed by forceps without damaging hymen. After a short time, the bleeding stopped. On the next visit, the patient had no vaginal bleeding and was discharged without any problem.
  CONCLUSION
  In cases of prepubertal vaginal bleeding, accurate examination of the genital system and evaluating the history of swimming or bathing in contaminated creeks, springs, qanats and pools are essential.
  Keywords: Leech Infestation, Vaginal Bleeding, Prepubertal Period
 • F Jahdi, A Kaheh, H Haghani Pages 78-84
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Adolescent pregnancy is a public health issue that requires knowledge, motivation, and skills, and the lack of it leads to a deficiency in mother competence. The aim of this study was to determine the effect of attachment behaviors training on maternal role competence in nulliparous adolescent women.
  METHODS
  This clinical trial study, was conducted on 73 nulliparous Adolescent women at 28-32 gestational age attending the Educational centers dependent on Iran University of Medical Sciences. They were randomly divided into intervention and control groups. Three sessions of group training were held for mothers of interventional groups regarding Fetal Attachment Behaviors (Including counting the movements of the fetus and registration it, imagining the appearance of the fetus, talking with the fetus, and etc.). The control group received usual care. The Parenting Sense of Competence Scale questionnaire (score range: 17-102) was completed and assessed before the intervention and 10 days after delivery.
  FINDINGS
  There was no statistically significant difference between the groups before the intervention in terms of the total score of Parenting Sense of Competence. 10 days after delivery, the mean score of maternal competence was 60.86 ±9.75 and 44.44±12.99 which was significantly higher compared to the control group (p<0.001).
  CONCLUSION
  The results of this study showed that attachment behaviors training is effective in obtaining the competence of adolescent mothers.
  Keywords: Training, Maternal-fetal Attachment, Competence, Adolescent
 • Z Taheri, F Bakouei * Pages 85-92
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Exclusive breastfeeding until 6 months has a positive effect on the maternal and the child health. In the Qur'an had also been mentioned to the nutrition of infant with breastfeeding. Knowing the effective factors on it has significant role in promoting exclusive breastfeeding policy. This study aimed to investigate relationship between the mothers’ empowerment in breastfeeding with exclusive breastfeeding and identification of related demographic-reproductive factors.
  METHODS
  The cross-sectional study was done on 370 mothers with a six-month-old child admitted to the primary health care centers in Noor Township. Mothers were categorized according to type of breastfeeding to two the exclusive breastfeeding and the non-exclusive breastfeeding groups. The mothers’ empowerment in breastfeeding was assessed by breastfeeding empowerment questionnaire. The questionnaire includes seven domains of knowledge, attitude, skills of proper breastfeeding technique, skills of preventing and solving breastfeeding problems, breastfeeding sufficiency, receiving family support and Breastfeeding self-efficacy with probability total score in range of 45 to 225.
  FINDINGS
  The mean total score of the mothers’ empowerment domains in breastfeeding in the exclusive breastfeeding group (202.70±13.12) is significantly higher than the non-exclusive breastfeeding group (160.59±27.82) (p=0.015). In the final analysis after entering variables in the logistic regression model, the breastfeeding empowerment’s domains including; attitude (OR=1.688, CI-95%=1.137-2.506, p=0.009), skills of proper breastfeeding technique (OR=1.471, CI-95%=1.078-2.007, p=0.015), skills of preventing and solving breastfeeding problems (OR=1.521, CI-95%=1.099-2.106, p=0.011), breastfeeding sufficiency (OR=5.150, CI-95%=2.707-9.795, p=0.001), receiving family support (OR=1.636, CI-95%=1.184-2.260, p=0.003) and Breastfeeding self-efficacy (OR=1.113, CI-95%=1.088-1.139, p=0.001) were found as significant related factors.  
  CONCLUSION
  The findings of the study showed that knowledge alone cannot increase the prevalence of breastfeeding, but should also focus on other domains of mothers' empowerment, especially the belief to breastfeeding sufficiency in mothers.
  Keywords: Exclusive Breast Feeding, Empowerment, Infant
 • S Sheidaei *, F Jafarnejad, O Rajabi, MJ Najafzadeh, esheidaei@yahoo.com Pages 93-98
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Candidiasis is the second common vaginal infection, and commonly used drugs are azoles. Over-consumption of Azol is associated with resistance to drug and treatment failure. Studies conducted in vitro confirm the antifungal effects of coconut oil. The aim of this study was to compare the effect of vaginal cream of coconut oil and clotrimazole on vaginal candidiasis infection.
  METHODS
  This clinical trial study was performed on 71 women with Candida infection in two groups receiving vaginal cream of coconut oil: 35(78%) and clotrimazole (36%) (1%) who were treated for 7 nights (one applicator per night). One week after the completion of the treatment, patients were re-examined. Itching, burning, pain and secretion were compared in two groups.
  FINDINGS
  After the mean intervention (itching in the coconut group was 0±0 and in the clotrimazole group was 19±0.46 (p=0.017), (burning in the coconut group was 0.08±0.20 and in the clotrimazole group was 57% (p=0.046), (secretion in the coconut group was 0.05±0.23 and in the clotrimazole group was 66.6 ± 0.98 (p=0.001) (pain during sex in the coconut group 23 0.05 and 0.30±0.62 in the clotrimazole group (p=0.031). However, the success of the treatment (negative culture) was not significant between the two groups (p<0.05).
  CONCLUSION
  The present study showed that vaginal cream of coconut oil and clotriamzole both improve vaginal candidiasis infection. Therefore, vaginal cream of coconut oil can be used as an alternative treatment for vaginal candidiasis
  Keywords: Vaginal Candidiasis, Coconut Oil, Clotrimazole
 • Sh Barat, M Adnani, Z Basirat, M Ranaei * Pages 99-104
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Chronic endometritis is one of the most specific, but not the most common causes of infertility, which reduces the amount of pregnancy and poor results of pregnancy, such as preterm labor and abortion. The aim of this study was to evaluate the role of chronic endometritis in recurrent spontaneous abortions (RSA) and to determine the bilateral relationship between the histological and pathological findings of this inflammation.
  METHODS
  A case controlled-prospective observational study was performed on one hundred women 20-35 years in the Fatemeh Zahra infertility center and Rohani hospital. Patient group include forty patients with unexplained RSA and control group include 60 women that underwent hysteroscopy due to vaginal bleeding or other causes except RSA. All of the women underwent endometrial biopsy and examined by pathologist for presence plasma cells in stroma.
  FINDINGS
  In all patients endometritis rate was 8%. Patients with RSA had a significantly higher incidence of CE both hysteroscopically (30% vs. 6.7%; p<0.005) and pathologically (27.5% vs. 6.7%; p < 0.005). The sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) of hysteroscopy in the diagnosis of CE were 93.3%, 97.6%, 87.5% and 98.8% respectively. Also the PPV and NPV of hysteroscopy, sensitivity, specificity in the diagnosis of endometrial polyp were 100%, 87.3%, 76.3% and 100% respectively.
  CONCLUSION
  Based on the results, there was a significant association between CE and unexplained RSA. Due to high sensitivity and acceptable specificity of hysteroscopy in diagnosis of CE and endometrial polyp, we recommended hysteroscopic evaluation of patients with unexplained RSA.
  Keywords: Recurrent Abortion, Chronic Endometritis, Hysteroscopy
 • S Sabzi, S Ohadian Moghaddam, Z Pakbaz, MR Pourmand Pages 105-110
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Rapid detection of Enterococcus faecalis as a frequent cause of nosocomial infections in immunocompromised patients is an important issue. Herein, the current study developed a PCR assay based on the ef0737 gene to detect E. faecalis isolates.
  METHODS
  In this cross-sectional study, 150 clinical isolates including E. faecalis, E. faecium and Staphylococcus aureus were collected. A set of pair primers was designed using the sequence of ef0737. All isolates were examined for the presence of ef0737 gene by PCR assay. The sensitivity of PCR assay was evaluated according to 50 clinical isolates of E. faecalis. The specificity of PCR primers was also determined using non-E. faecalis species including 50 E. faecium and 50 S. aureus isolates.
  FINDINGS
  In this study, from 150 clinical isolates that were collected; all the 50 E. faecalis isolates showed positive results for the ef0737 gene which showed 100% sensitivity. No amplification were observed in other isolates include E. faecium and S. aureus.
  CONCLUSION
  PCR assay is a more efficient and sensitive tool for detection and characterization of E. faecalis especially in patients with the critical condition. Identification of the preserved ef0737 gene in clinical samples may be able to determine infections caused by E. faecalis.
  Keywords: Enterococcus faecalis, ef073, PCR
 • SH Hashemi, SH Hosseini * Pages 111-115
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Obsessive compulsive disorder (OCD) and bipolar disorder are common psychiatric illnesses and there are many challenges in pathology and their treatment. In recent years, the role of opioid system in the pathology of these disorders has been considered. In this report, we present a case with simultaneous episodes of hypomania and OCD following opium use.
  CASE REPORT
  The 65-year-old man, who was suffering from irritability, talkativeness, over spending and frequent washing following use of opium, visited in psychiatric clinic. After administration of 30 mg of methadone every day, all her symptoms improved. During 12 years of follow-up, we observed that her symptoms recurred when the patient was taking opium again. Few days after repeat prescription of methadone, these symptoms subsided.
  CONCLUSION
  The findings of this study emphasize the role of opioid system in the pathology of obsessive-compulsive disorder and bipolar disorder, at least when there are comorbid.
  Keywords: Opium, Obsessive-compulsive disorder, Hypomania
 • R Ghahremani Farasfaji, M Bikhof Torbati *, F Tafvizi, M Shaabanzadeh Pages 116-121
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  The use of nanotechnology in drug delivery Not only increase the efficacy and ease of drug penetration, but also they decrease their adverse effects. In this study, TiO2 nanoparticle was used as Hydroxyl Urea carrier to increase the contact surface of the drug and cells, and with pegylation of nanoparticle surface decrease immunogenicity, hence to increase drug solubility and penetration to cells. The goal of this study was to investigate cytotoxicity of synthesized TiO2-Poly Ethylene Glycol-Hydroxy Urea (TiO2-PEG-HU) nanocomposite on Hela cell-line and apoptosis induction of treated cells compared to the control group to determine the effective dose of nanodrug.
  METHODS
  In this laboratory study, the effect of TiO2-PEG-HU nano-drug was evaluated on cells bioactivity by MTT method at concentrations of 200, 400, 800, and 1800 µg/ml in 48 and 120 hours. Annexin-V/PI flowcytometry method was used to analyze apoptosis induction. Data were analyzed using uni-directional variance and independent T-test.
  FINDINGS
  Higher concentrations of TiO2-PEG-HU nanocomposite decreased cells bioactivity dependent on dosage and time. As the concentration of 1600 µg/ml of nanocomposite reduced amount of bioavailability by 1.52 times over a 120-hour period compared to the 48-hour time-effect. For both times, this reduced cell survival was `significantly different from that of the control group at the level of p <0.0001. In addition, nano-drug significantly increased apoptosis induction 2.5 times in treated Hela cells (p=0.0114).
  CONCLUSION
  Nano-composite TiO2-PEG-HU on the Hela cell line is cytotoxic and induces apoptosis and can be a promising drug for cancer treatment.
  Keywords: Hydroxy Urea, Titanium, Hela cells, Anti-cancer drugs, Apoptosis
 • D Alinejhad, N Amrollahi * Pages 122-126
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  One of the biggest challenges in pediatric dentistry is the oral rehabilitation of children who have lost their teeth due to early childhood decay severe trauma. In this report, a fixed anterior plaque is reported in a child with early decay.
  CASE REPORT
   In this study, a 4-year-old boy referred to a dental clinic in Isfahan with a major complaint of ugly appearance and inability to chew on anterior teeth due to decay. After clinical and radiographic examinations of the posterior teeth, pulp treatment and stainless steel coating were applied and the anterior teeth were pulled. After 6 weeks of complete recovery of the wound site, the cords with appropriate size fitted to the second molar maxillary teeth and matched to the upper jaw. After making the appliance and before the cementation, the plaque was examined for oral occlusion and beauty, with the help of Fuji I.GC corporation cement fixed in the mouth. The child was called 24 hours later, then one month later, and was followed up regularly by the age of seven.
  CONCLUSION
  According to the results of this reported case, the creation of a fixed anterior plaque in the child not only does not cause wounds and discomfort in the child's mouth, but also improves the ability of speech and beauty.
  Keywords: Child, Beauty, Tooth, Plaque
 • H Tahmasebi, F Maleki, S Dehbashi, MR Arabestani * Pages 127-134
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Pseudomonas aeruginosa is one of the main causes of hospital infections. Pathogenic factors in this bacterium may play a role in the resistance to carbapenem and beta-lactam. The purpose of this study was to evaluate the role and function of KPC and MBL enzymes in increasing the pathogenicity of Pseudomonas aeruginosa isolated from burn wounds.
  METHODS
  In this cross-sectional study, 63 isolates of Pseudomonas aeruginosa from burn wounds of different patients were isolated using biochemical tests such as fermentation of sugars in the OF medium, oxidase test, and so on. Determination of resistance pattern and strains with metallobetalactamase and carbapenema was done by disc diffusion method. The oprD gene was used for molecular confirmation of isolates. PCR method was used to detect pathogenicity genes.
  FINDINGS
  Out of 63 isolates of Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients, 10 isolates (15.83%) had KPC enzyme and 13 isolates (20.63%) had MBL enzymes. Doripenem, Ertapenem and meropenem were the most frequent. Also, the lasB gene was observed in 43 isolates (68.25%), plcN gene in 41 isolates (65.07%), lasA gene in 20 isolates (31.74%), apr in 60 isolates (95.23%), phzI gene in 53 isolates (84.12%), the phzII gene in 38 isolates (60.31%), phzH gene in 30 isolates (47.61%) and plcH gene in 56 isolates (88.88%).
  CONCLUSION
  The results of this study showed that the production of Carbapnemase and MBL enzymes increased the pathogenicity of Pseudomonas aeruginosa isolated from burn wounds.
  Keywords: Antibiotic Resistance, Pseudomonas Aeruginosa, Virulence Factors, Carbapenem Antibiotics
 • Y Zahedpasha, A Tamaddoni *, M Ahmadpour, kacho, S Pourmoghtader Pages 135-139
  BACKGROUNDAND OBJECTIVE
  Serum alpha-fetoprotein (αFP) level is considered as a diagnostic marker is higher than normal in many congenital tumors such as germ cell, hepatoblastoma, as well as liver and metabolic diseases in neonates. Normal neonates also have a higher level of alpha-fetoprotein than others, so it is important to diagnose this interference. In valid sources, the normal serum alpha-fetoprotein level in infants is related to advanced countries, which may vary in our country. Therefore, this study was conducted to determine the serum levels of alpha-fetoprotein in the umbilical cord blood of term neonates born in Babol and to compare them in two genders.
  METHODS
  This cross-sectional study was performed on 500 neonates (37-42 weeks) born in hospitals in Babol city where physical examination was normal. At birth, 5 ml of umbilical cord blood was taken and samples were sent to the lab for measurement of alpha-fetoprotein. Serum alpha-fetoprotein level was measured by ELISA method and was compared in two genders.
  FINDINGS
  Mean serum a FP levels was 76.57±35.25 ng/ml (range 2.3-160) and it was significantly higher in males (80.54±36.95 vs. 73.69±33.73 ng/ml) which was statistically significant (p=0.002).
  CONCLUSION
  The results of this study showed that the level of alpha-fetoprotein in neonates born in Babol is relatively high and also in males is more than females.
  Keywords: Alfa-fetoprotein, Newborn, Umbilical Cord Blood
 • F Shokri, R Abbaszadeh, M Rrostamnezhad, S Heydari digeh sara, N Marandi, A Bairami kuzeh konan, MJ Gharavi * Pages 140-146
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Toxoplasma gondii is associated with several complications including neurological problems, ocular damage and encephalitis in immunodeficiency individuals. Early diagnosis of this infection can lead to better management of this disease. Therefore, this study was conducted to determine the presence of Toxoplasma gondii with two serologic and molecular methods in HIV-infected individuals.
  METHODS
  In this cross-sectional study, 102 male patients with HIV with a mean age of 40 ± 9.2 years were examined. The serum sample was used for ELISA to determine the acute and chronic phase and cellular samples using Real Time-PCR for determining the acute phase of the disease. The relationship between age groups and the HIV transmission pathway, as well as the age group, was compared with the results of the Toxoplasma gondii test.
  FINDINGS
  Out of 102 samples tested for IgM anti-Toxoplasma gondii antigen by ELFA, all (100%) samples were negative, but for anti-IgG anti-parasite, 44 samples (43.1%) were positive and 58 Sample (56.9%) was negative. Out of 102 samples tested by RT-PCR, all (100%) samples were negative for Toxoplasma DNA. There was a statistically significant relationship between age groups and transmission pathways (p<0.001), as well as between age groups with anti-Toxoplasma gondii IgG levels (p<0.001).
  CONCLUSION
  According to the results of this study, the use of IgM-ELFA and PCR-RT methods for the diagnosis of acute phase and IgG-ELFA in the chronic phase of the disease is important. With the diagnosis of chronic form of toxoplasmosis, preventive treatments can be used in HIV + patients.
  Keywords: HIV, Toxoplasma Gondii, Serological, Molecular Methods
 • M Kalbasi, S Siadati, S Kamali Ahangar, N Nikbakhsh * Pages 147-152
  BACKGROUNDAND OBJECTIVE
  Gastric cancer is the fifth prevalent cancer in worldwide. Among of this, adenocarcinoma is more than 95% of all case and most prevalent. According to gastric adenocarcinoma is resistant to adjuvant therapy, surgical resection is the cardinal strategies of treatment. One of the problems with treating adenocarcinoma of the stomach is that its main causes are malignant or pre-malignant changes in the residual gastric tissue that may be neglected during resection. By recognizing these lesions and resection, they can be expected to reduce the malignancy. Therefore, this study was conducted to investigate the characteristics of non-tumoral gastric tissue in terms of malignant or pre-malignant changes.
  METHODS
  In this retrospective cross-sectional study, 112 patients who had undergone total gastrectomy in the hospitals affiliated to Babol University of Medical Sciences during the period of 2013-2017 were examined and analyzed for age, sex, type and location of tumor.
  FINDINGS
  Of 112 cases that studied,72 cases (64.3%) were male and 40 cases (35.7%) were female. The mean of ages was 64.7±8.6 year. Poorly differentiated pathology in 60.7% and well differentiated pathology in 39.3% of patients were seen. In 64 patients (57%), there was synchronous lesions in addition to primary pathology. These synchronous lesions were related statistically significant to pathology, cancer stage and gender.
  CONCLUSION
  Based on the results of this study, it can be concluded that resection should be accompanied by considering simultaneous lesions in addition to primary pathology, which can be a reason for total gastrectomy as a standard treatment for gastric cancer.
  Keywords: Adenocarcinoma, Gastric, Recurrence, Synchronous Lesions
 • I Naghi, F Keypour * Pages 153-156
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Pyogenic granuloma is a lesion that affects pregnant women between the third and ninth month of pregnancy. It is a benign vascular proliferative disease that often appears on the gingiva, but may also appear on the lips, skin and extramucosal tissues. The purpose of the report is to introduce a pregnant woman with pyogenic granuloma with a lesion on her face.
  CASE REPORT
   The patient is a pregnant woman at 39 weeks of gestation without a history of a specific illness who referred to Shahid Akbarabadi Hospital in Tehran due to labor pain. A vascular nodule was visible on her face, which appeared from the first half of pregnancy and was reported to be normal in terms of paraclinical experiments. This vascular nodule improved after delivery but did not completely disappear. The patient underwent aesthetic surgery for the vascular nodule three months after delivery. The results of the pathology confirmed pyogenic granuloma.
  CONCLUSION
  According to the results of this report, if unusual lesions are observed on the face during pregnancy, oral and dental problems should be considered and patients should be examined by the dentist.
  Keywords: Pyogenic Granuloma, Vascular Nodule, Pregnancy
 • M Aliomrani, MA Sahraian, MR Khoshayand, T Danesh Seta, M Sharifzadeh, MH Ghahremani* Pages 157-165
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Multiple Sclerosis is the chronic inflammation of central nervous system with demyelinated lesions in the brain and spinal cord. The genetic polymorphisms associated with glutathione S-transferase enzymes involved in antioxidant defense in Iranian patients have not been investigated. Therefore, in the present study, the prevalence of the genetic polymorphism of glutathione S-transferase M1, P1 and T1 and its relationship with clinical criteria of MS patients with has been examined.

  METHODS

  In this case-control study, 69 patients who referred to Sina Hospital in Tehran and had no panic attack within the last three months and 74 healthy subjects were interviewed. After examination by neurologist and blood sampling, DNA extraction was performed using Roche kit. Then, the genotypic variations of the samples were evaluated using RFLP-PCR and its prevalence was analyzed in relation with age, birth weight, malignancy (EDSS) and gender using GraphPad Prism software.

  FINDINGS

  Most malignancies were observed in men (3.1±5.9) and the highest incidence rate was observed in those born in May (30%). Although the results of genotyping between the studied groups and their gender did not show any significant difference (OR: 2-4, p>0.05), patients with GSTM1 deficiency developed the disease at a lower age (32.8±2.6 years) compared with other patients (29.5±8.9 years) (CI-95%: 20.3–26.4, p=0.009). In addition, people with a rare GSTM1 allele who smoked cigarette had higher EDSS (CI-95%: 2.1–3.7, p=0.03).

  CONCLUSION

  Based on the results of this study, the effect of GSTM1 on malignancy is indicative of its role in detoxification of tobacco products and can be used as an agent for early diagnosis of disease in people who are susceptible to this disease.

  Keywords: Multiple Sclerosis, Polymorphism, Incidence, Glutathione S-Transferase, GSTT1, GSTP1, GSTM1
 • Z Bouzari, Sh Yazdani, M Alizadeh, A Ghanbarpour*, A Bijani, F Lakaei Andy Pages 166-173
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Ectopic pregnancy is a common complication and one of the causes of pregnancy-related deaths. Considering the increased prevalence of ectopic pregnancy in recent years and the increased risk factors such as assisted reproductive treatment, the present study was conducted to investigate the risk factors for ectopic pregnancy in Babol, northern Iran.

  METHODS

  This case-control study was performed on pregnant women who were admitted with suspicion for ectopic pregnancy or acute abdomen within a 6-year period. Patients diagnosed with ectopic pregnancy were selected in the case group and the control group was selected from among the pregnant women's medical record during the same years. Patients were examined in terms of age, parity, history of abortion, type of contraception, history of ectopic pregnancy, history of pelvic infections, history of cesarean section, infertility treatment, history of smoking, marriages within the family, medical history and underlying disease.

  FINDINGS

  In this study, 201 patients were examined in each group. The mean age for the case group was 29.75±5.6 and for the control group was 28.62±6.4 years. Among the risk factors, assisted reproductive treatment (OR=10.24, p≤0.001), abdominal and pelvic surgery (OR=2.35, p=0.002), infertility (p=6.76, p<0.001), contraceptive pills (OR=0.61, p<0.001) and nulliparity (OR = 1.61, p=0.019) were associated with increased risk of ectopic pregnancy.

  CONCLUSION

  According to the results of this study, the most important risk factors for ectopic pregnancy are the use of hormonal pills to prevent pregnancy and nulliparity, respectively.

  Keywords: Pregnancy, Ectopic pregnancy, Risk factors, Babol, Infertility
 • HR Baghani*, Zh Ghorbani, ME Akbari Pages 174-180
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  One of the methods for treating breast cancer is radiotherapy using low-kV X-rays in which a dedicated device called INTRABEAM is used along with a few spherical applicators for breast radiation. Due to the single-session nature of this treatment, evaluating the accuracy of the device used for treatment is essential. The aim of this study was to evaluate the dosimetric parameters of the INTRABEAM system with spherical applicators and validate the reported results for clinical use in intraoperative radiotherapy for breast tumors.

  METHODS

  In this study, dosimetric parameters including percentage depth dose curve (PDD), transfer function (TF) and anisotropy were determined by MCNPX Monte Carlo Simulation Tool and practical dosimetry was done by Gafchromic EBT2 film. The results were quantitatively compared with the results reported by manufacturer of the device (Carl Zeiss) to evaluate the accuracy of the reported data for this treatment system.  

  FINDINGS

  The mean difference when comparing PDD curves was 1.7% and the mean difference between the compared TF values was about 2%. The anisotropy values obtained by Monte Carlo Simulation and Gafchromic EBT2 film were also within the range recommended by the manufacturer. 

  CONCLUSION

  Based on the results, it can be concluded that the dosimetric parameters reported by the manufacturer for spherical applicators of the INTRABEAM system are valid for designing the treatment and radiotherapy for patients.

  Keywords: Breast Cancer, Intraoperative Radiotherapy, Low-Kv X-Rays, Monte Carlo Simulation, Dosimetry
 • Z Arab Firouzjaei, ES Illali*, Z Taraghi, RA Mohammadpour, K Amin, E Habibi Pages 181-187
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Poor sleep quality is one of the most common problems in the elderly with heart failure, and hospitalization exacerbates this problem. In traditional Persian medicine, citrus aurantium has been recognized as a sedative and inducer of sleep. The aim of this study was to determine the effect of citrus aurantium on sleep quality in the elderly with heart failure.

  METHODS

  This randomized clinical trial was performed on 80 elderly patients with heart failure admitted in selected teaching hospitals of Mazandaran province in two intervention and control groups. In the intervention group, aromatherapy with two drops of 10% citrus aurantium essential oil was performed on a cotton ball for twenty minutes for three consecutive nights and the control group received routine care. Sleep quality of the elderly was assessed before and after the intervention using the standard St. Mary's Hospital Sleep Questionnaire (SMHSQ) (which assesses the quality of previous night's sleep in hospitalized patients).  

  FINDINS

   The mean sleep disorder in the elderly before and after the intervention in the intervention group was 24.70±3.67 and 21.05±3.62, respectively, which was statistically significant (p=0.001). Mean sleep disorder in the elderly before and after the intervention in the control group was 24.37±4.48 and 23.75±4.71, respectively, which was not statistically significant.

  CONCLUSION

  The results showed that using aromatherapy with citrus aurantium can improve sleep quality in the elderly with heart failure.

  Keywords: Quality of Sleep, Aromatherapy, Citrus aurantium, Elderly
 • M Hoseyni Largani, S Kazemi, SM Hosseini, M Rafieian Kopaei, F Feyzi, AA Moghadamnia* Pages 188-195
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Arthritis is one of the inflammatory diseases that can cause debilitating problems. Existing drugs have numerous side effects that limit their use. KOM has anti-inflammatory properties due to its flavonoid compounds. Therefore, this study was performed to investigate the anti-inflammatory effects of hydroalcoholic extract of KOM in an experimental model of arthritis.

  METHODS

  In this experimental study, 46 male Wistar rats were randomly divided into 7 groups: healthy and patient control groups, normal saline recipient , hydrocortisone recipient and 3 groups treated with hydroalcoholic extract at doses of 300, 500 and 700 mg/kg. First, KOM was extracted then arthritis induced by injection of 0.1 cc of Incomplete Freund's adjuvant, and from 15th day KOM extract was injected intraperitoneally. On the last day (31st</sup>), their ankle joint was prepared for histological examination and the groups were compared.

  FINDINGS

  The results showed that doses of 300, 500 and 700 mg/kg of hydroalcoholic extract did not significantly reduce joint diameter. Histologic studies of positive control group showed subcutaneous inflammation, destruction and fibrosis of cartilage and panus formation which subcutaneous inflammation was reduced in the low and high doses of the extract (p<0.05).

  CONCLUSION

  The results of this study showed that hydroalcoholic extract of KOM reduced subcutaneous inflammation but had no significant effect on joint diameter and other histopathologic and immunological changes in IFA induced arthritis.

  Keywords: Kelussia odoratissma Mozaffarian, Arthritis, Inflammation, Incomplete Freund, s adjuvant
 • P Soleimani, R Chegini, M Sadeghi, F Younesi, F Zafari* Pages 196-201
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Busulfan is one of the cancer treatment drugs that cause infertility of the patient. In traditional medicine, one of the important properties of cinnamon is enhancement of fertility. The aim of this study was to investigate the effect of cinnamon on the physiological structure of testes and fertility rate of busulfan-treated rats.

  METHODS

  In this experimental study, 24 adult male rats were divided into 3 groups of 8 subjects, Sham: healthy rats without intervention. Control group: Busulfan-sterilized rats (15 mg/kg) intraperitoneal injection, Cinnamon group: Busulfan-treated rats + cinnamon extract (200 mg/kg) for fourteen days. The testicles length, width and weight parameters as well as the formation of germinal cells were analyzed by H & E staining and optical microscopy.

  FINDINGS

  The number of spermatogonia cells, primary spermatocytes and spermatid in the cinnamon group was 72.25±12.63, 61.71±11.47, and 79.1±10.02, and in the control group was 51.83±23.37, 31.67±5.27 and 38.67±15.7 respectively, and the increase in cinnamon group was significant (p<0.005). The testicles length, width and weight parameters in the cinnamon group were increased compared to the control group (busulfan). The thickness of germinal epithelium in the cinnamon and control group was 53.46 ± 16.44 and 30.4±10.21 respectively, which was significantly higher in the cinnamon group (p<0.001).

  CONCLUSION

  According to the findings of this study, cinnamon extract has positive therapeutic and protective effects on testicular tissue and increases sperm production in busulfan-treated rats.

  Keywords: Busulfan, Cinnamon, Spermatozoa, Testis, Fertility
 • E Moudi, MM Darzi, H Kamalinia Pages 202-206
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  The presence of foreign body in the bladder is a rare occurrence, which is often caused by the exposure of the individual him- or herself, or remaining part of the catheter, and the migration of medical equipment from adjacent organs or by a penetrating wound. Here is a case of a pencil in the bladder of a woman with mental retardation.

  CASE REPORT:

  The patient is a 34-year-old woman who referred to a gynecologist with vague symptoms of abdominal and lower abdominal pain and a foreign body was detected in ultrasound on bladder. The patient was then referred to a urologist. There was no noteworthy point in the radiography. Computed tomography (CT) of the abdomen and pelvis was performed to confirm the nature, shape and position of the probable foreign body, and a 71 mm long object was observed. The patient then underwent cystoscopy and finally, after observation of the foreign body (which was a pencil), the pencil tip was fractured by a mechanical crusher and through the hole created in the tip of the pencil, it was held by a grasper and was removed longitudinally. The patient was discharged with oral antibiotics.  The symptoms were resolved and the patient had no complaints in the follow-up.

  CONCLUSION

  Considering the case reported here, it is necessary to examine abdominal and pelvic pain or urinary symptoms (even nonspecific ones) in people with mental retardation in terms of the presence of foreign body in the bladder and pelvis.
   

  Keywords: Bladder, Foreign Body, Lower Urinary Tract Symptoms
 • H Rezaie, SMM Hamdi, A Mirzaie* Pages 207-214
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Due to the increasing incidence of cancer-related deaths and the deficiencies of chemotherapy and radiotherapy in advanced forms of cancer, new approaches are needed to control cancer, and one of these techniques is the use of nanoparticles, especially silver nanoparticles. Nowadays, the use of plants for the synthesis of silver nanoparticles has attracted the attention of researchers due to their low cost. Therefore, the aim of this study was to investigate the green synthesis of silver nanoparticles using the extract of lonicera nummulariifolia and to study its antioxidant, antimicrobial and anticancer effects against lung cancer cell line A549. 

  METHODS

  In this experimental study, silver nanoparticles were synthesized using the extract of lonicera nummulariifolia as a regenerative agent. The antioxidant effects of synthesized silver nanoparticles were evaluated by DPPH assay and finally its antimicrobial and anticancer activity were respectively evaluated by Broth Microdilution and MTT assays at concentrations of 3.125, 6.25, 12.5, 25, 50, 100 μg/ml on lung cancer cell line within 24 h. 

  FINDINGS

  The results of DPPH assay showed that the synthesized silver nanoparticles at 100 µg/ml had an antioxidant effect of 33.77±0.83. Antimicrobial test results showed that the antimicrobial effects of silver nanoparticles were greater on gram negative bacteria. MTT results also showed that cell viability was 70.33±0.21 (p>0.05), 51.66±0.24 (p<0.05) 35.75±0.35 (p<0.01), 20.66±0.28 (p<0.001), 13.5±0.31 (p<0.001), and 7.6±0.37 (p<0.001), respectively. Results of DPPH assay showed that silver nanoparticles has significant antioxidant effects (p<0.05).

  CONCLUSION

  Considering the antimicrobial and anticancer effects of synthesized silver nanoparticles, it can be used as a drug candidate.

  Keywords: Lonicera nummulariifolia, Silver nanoparticles, Antioxidant effects, Antimicrobial effects, Anticancer effects, Lung cancer
 • M Soori, M Kolivand*, Y Abolfathi Momtaz, P Noori Pages 215-222
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  The common symptoms of menopause are associated with anxiety and discomfort for most women, and this is one of the major healthcare challenges. The aim of this study was to evaluate the effect of cognitive – behavioral group therapy on menopausal symptoms (primary outcome).

  METHODS

  This randomized controlled clinical trial was conducted among 90 menopausal women with health records at two health centers in Tuyserkan in 2016 and were randomly assigned to two groups of intervention and control (45 patients in each group). To perform cognitive – behavioral group therapy, six 90-minute sessions were held for the intervention group for six consecutive weeks. Menopausal symptoms were discussed in each of these sessions based on cognitive techniques such as identifying negative automatic thoughts and behavioral techniques such as diaphragmatic breathing technique. Menopausal symptoms were assessed in both groups using the Greene Climacteric Scale (0 – 63) before the intervention and at the end of the sixth week. To adhere to ethics, the control group received one session of educational counseling after the assessments were done.

  FINDINGS

  There was no statistically significant difference in mean total Greene score between the cognitive– behavioral group (22.78±12.22) and control group (24.8±10.25) before intervention. After the intervention, the mean total Greene score decreased significantly in the cognitive – behavioral group (15.75±7.24) compared to the control group (24.97±9.25) (p < 0.05).

  CONCLUSION

  The results showed that cognitive – behavioral group therapy can decrease menopausal symptoms.

  Keywords: Group Therapy, Cognitive–Behavioral Therapy, Menopausal Symptoms
 • Sedigheh Baleghi Damavandi, Farshideh Zameni*, Maryam Taghvaee Yazdi Pages 223-229
  Background

  With the increasing growth of research in society and the importance and necessity of research and with the development of higher education centers, respect for ethics in research is one of the most important pillars for maintaining and developing science and knowledge. Therefore the purpose of this study presenting the model of the impact of research ethics on the quality of research of faculty members.

  Material and methods

  In this cross-sectional study, 320 Faculty Members of Macro Universities of Medical Sciences in One Country They were selected by stratified random sampling. Research ethics questionnaire and research quality questionnaire were used for data collection.

  Findings

  The mean and standard deviation of research ethics were (3.538 0 ± 0.751) and research quality (3.626 0 ± 0.821).  Research ethics with standard coefficient (0.814) also affects the quality of research.

  Conclusion

   The results of this study showed that research ethics has improved the quality of research of faculty members of macro-medical universities in a region.

  Keywords: Research Ethics, Research Quality, Faculty Members, University of Medical Sciences
 • MR Asad, M Sistani, A Barzegari* Pages 230-236
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  The expression of adhesion molecules in the heart tissue is considered as an important indicator in the estimation of coronary artery disease risk. Since physical activity is effective in reducing symptoms of cardiac disease, the purpose of the present study was to investigate the effect of eight weeks of continuous endurance training on ICAM-1 and VCAM-1 expression in the heart tissue of rats.</span>

  METHODS

  In this experimental study, 12 eight weeks male Wistar rats with an average weight of 263±12 g were randomly divided into 2 groups: control (n=6) and exercise (n=6) were divided. The training program included 8 weeks of running on a treadmill with a 70 to 75% VO2max intensity (five days a week and 30 minutes each day). The expression of ICAM-1 and VCAM-1 genes were measured by Real-time PCR and compared in two groups.</span>

  FINDINGS

  The results showed that 8 weeks of continuous endurance training reduced the expression of ICAM-1 in the heart tissue. In comparison, there was a significant difference between the control group (0.29±0.05) and training (0.10±0.03) (p=0.017). In addition, it was shown that the expression of VCAM-1 in the heart tissue significantly increased in training group (0.85±0.04) compared to the control group (0.22±0.03) (p=0.001).

  CONCLUSION

  The results of this study showed that continuous endurance training altered the expression of adhesion molecules in heart tissue associated with systemic inflammation, which could be a suitable solution for reducing fat deposits in the heart tissue and preventing its harm.

  Keywords: Endurance Training, Rats, Intercellular Adhesion Molecule-1, Vascular Cell Adhesion Molecule-1
 • P Torabian, F Ghandehari*, M Fatemi Pages 237-241
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  With regard to the drug resistance, special attention has been placed on researches for discovering new antimicrobial substances such as nanoparticles. In green synthesis biological resources such as bacteria and yeast are used for producing metal nanoparticles.  In this research, we used the Lactobacillus casei extract as a biological source for producing iron oxide nanoparticles and antibacterial effects of these nanoparticles against the standard strains of Escherichia coli and Staphylococcus aureus were investigated.

  METHODS

  for synthesis of green iron oxide nanoparticles, cytoplasmic extract of Lactobacillus casei and iron sulfate solution 10-3M were mixed and incubated for 3 weeks at 37 ° C in the presence of 5% carbon dioxide. Synthesis of iron oxide nanoparticles were evaluated using X-ray diffraction pattern and Transmission electron microscopy. Antibacterial effects of nanoparticles with dilution of 10, 100 and 1000 micro-grams per milliliter on two standard strains of Escherichia coli and Staphylococcus aureus were evaluated.

  FINDINGS

  Synthesis of iron oxide crystals was confirmed by XRD analysis. Based on transmission electron microscopy the average of nanoparticles was about 15 nm with a spherical shape. Antimicrobial effect of nanoparticles showed that at concentration of 100 and 1000 µg/ml has an inhibitory effect on the growth on Staphylococcus aureus equal to 12.03±0.32 and 16±0.5, respectively. The only concentration that showed significant effect was 1000µg/ml (p≤0.001). While are ineffective against Escherichia coli.

  CONCLUSION

  The results of this study indicated that producing iron oxide nanoparticles using cytoplasmic extract of Lactobacillus casei is a biologically safe method and very noteworthy in medicine and pharmacology and may be considered as a good candidate for the treatment of bacterial infections.

  Keywords: Iron Oxide Nanoparticles, Lactobacillus Casei, Staphylococcus Aureus
 • Sh Nedaie, H Akbari, H Yaghoubi Pages 242-248
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Silver nanoparticles have antibacterial and anticancer activity. But the organic solvents used to produce these nanoparticles are toxic and can have devastating environmental effects. Therefore, there is a strong desire to use healthy methods for the synthesis of silver nanoparticles. Therefore, this study was performed to synthesize silver nanoparticles biologically from aqueous extract of Truffle and to study their biological effects on cancer cells.

  METHODS

  In this experimental study, to synthesize silver nanoparticles from aqueous extract of Truffle, 10 ml of fungus extract was added to 90 ml of 1 ml silver nitrate solution and incubated for 72 hours at room temperature. The physicochemical properties of the nanoparticles synthesized by XRD, FESEM and TEM were analyzed. Effects of Extract and Synthesized Nanoparticles were studied by MTT at concentrations of 0.025, 0.25, 0.25, 0.5 and 1 mg / ml on MCF-7 Cancer Cells at 72, 48, and 24 hours.

  FINDINGS

  The size of the nanoparticles was between 19 and 35 nm and their shape was mainly spherical. In cytotoxicity assay using MTT assay IC50 calculated for silver nanoparticles and extract in MCF-7 cells showed that silver nanoparticles had more cytotoxic effects than extract. The calculated IC50 for extracts and nanoparticles at 24, 48 and 72 hours were 0.73, 0.8, and 0.64 mg / ml, respectively, and for the nanoparticles were 0.6, 0.5, and 0.48, respectively (p <0.05).

  CONCLUSION

  The silver nanoparticles produced by bio-synthesis method have a higher cytotoxicity than the truffle fungus (Tuber spp.) extract.
   

  Keywords: Silver Nanoparticles, Truffle Fungus(Tuber spp.), Bio-synthesis, MTT, MCF-7 Cell Line
 • H Bazyar, M Alipour, F Mirzaee, B Moradi Poodeh, A Zare Javid Pages 249-258
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Regarding to various controlling and therapeutic interventions, the risk of periodontal disease in diabetics is three times that of non-diabetics. Because of the central role of oxidative stress in the pathogenesis of diabetes, interest in the use of antioxidants, including melatonin, as a complete therapeutic approach has increased. Therefore, this review study was performed to investigate the role of melatonin on metabolic factors associated with periodontal disease in patients with type 2 diabetes.

  METHODS

  This review study was conducted on various databases including Scopus, PubMed, Science Direct, Google Scholar and Persian databases such as Magiran and SID and keywords such as type 2 diabetes, periodontal disease, melatonin, hyperglycemia, lipid profile, hypertension, obesity, and Inflammatory factors were carried out from 2000 to 2018.

  FINDINGS

  A review of studies indicates that melatonin supplementation can reduce progressive damage of periodontal tissue, blood glucose levels, lipid profiles, hypertension, obesity and inflammatory factors in T2DM patients with periodontal disease, and therefore it has a significant role in improving of these patients. On the other hand, it has been shown that increased blood glucose can reduce the production of melatonin from the pineal gland in diabetic patients. Therefore, the supplementation with melatonin in these patients can play a useful role in increasing the production of melatonin in the body by reducing blood glucose levels.

  CONCLUSION

  The obtained results showed that melatonin supplementation with its antioxidant role can have a beneficial role in improving the survival of T2DM patients with periodontal disease by balancing inflammatory and anti-inflammatory cytokines.
   

  Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, Periodontal Disease, Melatonin, Lipid Profile, Inflammatory Factors
 • F Sayadnejad, F Esfandiarpour, A Rezazadeh, M Amin, F Derisfard, MJ Shaterzadeh Pages 259-265
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Knee osteoarthritis (OA) is associated with diminished joint proprioception, balance deficits and increased risk of falls. Patients with medial knee osteoarthritis are at higher risk of balance deficits and falling due to the development of secondary varus deformity. Therefore, it is of great clinical importance to identify the treatment methods that could improve balance in knee OA. The purpose of this study was to evaluate the effects of Lateral Wedge Insole (LWI) on static and dynamic balance in patients with moderate medial knee osteoarthritis.

  METHODS

  Thirty patients with moderate medial knee OA participated in this semi-experimental interventional study. Patients were recruited from orthopedic and rheumatology clinics of the university. For each patient, the static and dynamic balance were assessed in two conditions including wearing shoes with flat insole and wearing shoes with lateral wedge insole, using a Prokin stabilometer. The balance variables were the anteroposterior and mediolateral velocity and standard deviation of the center of pressure (COP) displacement, and total stability indices. Patients performed two familiarization trials, then, three actual trials with at least 30 s interval for each test.

  FINDINGS

  Wearing LWIs resulted in significant decreases in the anteroposterior (static:1.78mm/s, dynamic:6.63mm/s) and mediolateral velocity of COP (static:1.53mm/s, dynamic:5.58mm/s) in compression to wearing shoes with flat insole (p<0.001). The anteroposterior (static:1.04 mm, dynamic:1.57mm) and mediolateral SD of the COP (static:1.58mm, dynamic:2.02mm) were also decreased after using LWIs (p<0.007). Except for the anteroposterior stability index, other balance indices were also significantly improved (p<0.05).

  CONCLUSION

  Our findings suggest that using a LWI improve static and dynamic balance in patients with moderate medial knee OA.
   

  Keywords: Foot Orthoses, Osteoarthritis, Knee, Postural Balance, Genu Varum
 • E Mansouri, Sh Kermani, A Alizadeh Pages 266-272
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Wharton Jelly Stem Cells (WJSCs) can be a good option for differentiating and regeneration of nervous system damage. Three dimensional (3D) cell cultures by providing a body-like environment have more advantages than the two dimensional (2D) cell cultures. The aim of this study was to investigate the neural differentiation of these cells in a 3D chitosan based culture environment.

  METHODS

  This experimental study was performed in 4 groups of 2&3D with and without differentiation media on WJSCs. First, to construct the hydrogel, hydroxyl ethyl cellulose was added to chitosan-beta-glycerophosphate solution (8.4: 0.8) (HEC: CH-β-GF). Human WJSCs after isolation by enzymatic method from wartons' jelly of born infant in  Imam Khomeini hospital in Tehran and characterization with flow cytometry, were cultured 5Í10 5 cell in each well of 24-well plate in a 2D and 3D environment using the hydrogel in neural differentiation media for 4 days. Then, the neural differentiation of WJSCs was evaluated by quantitative analysis of β-Tubulin III, Nestin and β-actin (internal control) genes expression by Real Time PCR (RT-PCR).

  FINDINGS

  The results of RT-PCR showed that expression of β-Tubulin III and Nestin genes in WJSCs was significantly increased by the influence of the neural differentiation media in both 2D (more than 4 folds)and 3D (more than 2 folds) culture conditions (p <0.005). But the expression of β-Tubulin III and Nestin in 3D cell culture condition (more than 1.5 folds) was greater than that in the 2D cell culture condition under the influence of the neural differentiation media (p <0.01).

  CONCLUSION

  The results showed that neural differentiation of WJSCs in a chitosan based 3D environment is higher than 2D.

  Keywords: Wharton's jelly, Stem cells, Neural Differentiation, Chitosan
 • Sh Razavi, FS Hashemi, F Khadivi Pages 273-278
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  During the cancer treatment course, in addition to the destructive effects on the tumor cells, chemotherapy also damages healthy tissues and disrupts the balance of oxidant and antioxidant levels. The present study was conducted to evaluate the effect of omega-3 on sperm DNA methylation and histological structure of rat testis after treatment with combination chemotherapy using bleomycin, etoposide and cisplatin (BEP).

  METHODS

  In this experimental study, 40 male rats were randomly divided into four groups of control, BEP, BEP+omega-3 and omega-3 (n=10). The control group was treated with 0.9% normal saline intraperitoneally for 18 weeks. The second group (BEP) first received 0.9% normal saline intraperitoneally for nine weeks. Then, it received BEP at 5.1 mg / kg for nine weeks, received etoposide and cisplatin at 5.7 mg/kg through gavage on days 1-5 of each week, and then received bleomycin at 75 mg/kg on days 2 of each week. The third group was gavaged with 0.9% saline for 9 weeks and then, orally received 300 mg/kg/day omega-3(capsule containing 1000 mg, 18% EPA and 12% DHA) for 9 weeks and in BEP + omega-3 group treated with BEP based on the same method and then orally received 300 mg/kg omega-3 as an antioxidant for the second nine weeks daily. Sperm DNA methylation and histological structure of rat testis including seminiferous tubules and basement membrane thickness were respectively evaluated by immunofluorescence staining and Periodic acid – Schiff (PAS) after 18 weeks of treatment in all groups.  

  FINDINGS

  The mean percentage of sperm DNA methylation in the BEP-treated group (52.22±3.11) was significantly decreased compared to the control group (81.80±2.92) (p<0.001). However, the mean percentage of sperm DNA methylation increased significantly with omega-3 use after treatment with BEP (67±2.18) compared with BEP group (p<0.01). In light microscopy of testicular tissue, the number of spermatogonial cells (44.95±1.56), primary spermatocytes (47.60±1.45) as well as the epithelial thickness of seminiferous tubules (145.5±5.64) and basement membrane (7.07±0.29) decreased in the BEP-treated group in comparison with control group (p<0.001). However, the use of omega-3 after treatment with BEP significantly improved the number of germ cells and epithelial thickness of the seminiferous tubule and basement membrane (p<0.01).

  CONCLUSION

  Based on the results of this study, omega-3 as an antioxidant can improve the cytotoxic effects of chemotherapy drugs and it is recommended to be used for cancer patients after chemotherapy to reduce the cytotoxicity of these drugs.
   

  Keywords: Antioxidant, Oxidative Stress, Omega-3, Chemotherapy, DNA Methylation
 • M Estaji, M Mokhtari, M Movahedin, S Ghaffarri Pages 279-285
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Skin aging is divided into two categories of intrinsic and extrinsic aging. Skin aging due to repeated exposure to ultraviolet radiation (extrinsic aging) is different from aging caused by time (intrinsic aging). The appearance of wrinkles caused by sunlight is due to subcutaneous fat atrophy and reduced production of collagen and elastin, thereby altering the biomechanical properties of the skin tissue. This study was conducted to investigate the skin damage caused by ultraviolet B (UVB) radiation by consecutive ultrasonic image processing with high resolution.

  METHODS

  In this experimental study, we evaluated the skin injury process among 25 C57BL/6 mice in healthy group (zero dose), and case group exposed to UVB radiation at 0.03 milliwatts per square centimeter (5 times a week for 5 weeks) due to differences in skin characteristics. Physical parameters of dermal and epidermal layers were measured and evaluated weekly from day 7 to day 35 using ultrasonic image processing.

  FINDINGS

  The thickness of the dermal and epidermal layers obtained by ultrasonic processing during the process of ultraviolet radiation injury in the mouse model significantly increased during the 5 – week study (p < 0.05). In addition, the percentage of changes in the thickness of the epidermis layer (from 0.22±0.01 mm on day zero to 0.37 ± 0.02 mm on the thirty-fifth day) and the dermal layer (from 0.57 ± 0.05 on day zero to 0.90 ± 0.08 mm on the thirty-fifth day) showed 68% and 57% increase, respectively.

  CONCLUSION

  The results showed that UVB radiation increased the thickness of the skin layers.
   

  Keywords: Consecutive ultrasonic image processing, ultraviolet B (UVB) radiation, dermal, epidermal thickness, mouse model
 • F Hadadi, E Ghaznavirad, A Almasi, Hashiani, H Abtahi Pages 286-292
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  The resistance genes of quaternary ammonium compounds(qac) play an important role in the resistance of gram-negative bacteria producing broad-spectrum beta-lactamases to disinfectants. The aim of this study was detection of qacEΔ1, qacG, qacE, qacF resistance genes in Escherichia coli producing broad-spectrum beta-lactamases to benzalkonium chloride.

  METHODS

  This study cross sectional-descriptive was conducted on 150 clinical samples of selected hospitals in Arak. ESBL strains were identified by using phenotypic methods of disc diffusion and combinatory disc method and evaluating the SHV, TEM, CTXM1 genes by genotyping method. The PCR was performed to determine the resistance genes qacEΔ1, qacG, qacE and qacF.The electrophoresis of PCR products and the MIC of benzalkonium chloride were relative to E. coli producing ESBL. Antibiotic pattern of Escherichia coli (ESBL), quadruple ammonium resistance genes and benzalkonium chloride MIC were also investigated.

  FINDINGS

  This study showed that 60% of Escherichia coli were ESBL producer. The qacEΔ1 genes were observed in all of them and qacE, qacF, qacG genes were not found in any of the strains. The strains had MIC range from 32 to 64 mg/l for benzalkonium chloride. Resistance to carbapenems (33.33%) was observed.

  CONCLUSION

  This study showed that qacEΔ1 resistance gene and resistance to disinfectant benzalkonium chloride increased. Also increased resistance to the antibiotics studied were observed in E. coli ESBL strains.

  Keywords: Escherichia Coli, Beta-Lactamase, Benzalkonium Chloride, Disinfectant
 • Z Didar, A Mohamadisani Pages 293-298
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  The biofilm of bacteria, especially pathogenic bacteria, endanger food safety due to their high resistance to disinfectants; use of herbal extracts, essential oils and hydrocele during extraction of essential oils is one of the ways to combat the resistance microbial biofilms. Therefore, the effect of hydrocele extracted from turmeric (Curcuma longa) and cinnamon (Cinnamomum verum) on staphylococcal biofilm was investigated in this study.

  METHODS

  In this experimental study, the hydrocele of turmeric and cinnamon was extracted using steam distillation method. After isolation of essential oil, 10, 30 and 50% concentrations were used to investigate the anti-biofilm effects. Anti-biofilm effect against Staphylococcus aureus (PTCC 1112), Staphylococcus saprophyticus (PTCC 1440) and Staphylococcus epidermidis (PTCC 1435) was evaluated using ELISA reader. The efficacy of both hydroceles in removing bacterial biofilms formed on different surfaces (glass, steel and polyvinyl chloride) was determined by microbiological culture method.

  FINDINGS

  The results showed that optical density in control samples of Staphylococcus aureus, epidermidis and saprophyticus was 0.254±0.03, 0.138±0.019, and 0.146±0.017, respectively, but after exposure to 50% cinnamon hydrocele reached 0.072±0.011, 0.096±0.021, and 0.064±0.01, and after exposure to 50% turmeric hydrocele reached 0.074±0.02, 0.098±0.021, and 0.057±0.011, respectively. Investigation of the efficiency of hydrocele in removal of formed biofilms showed that the highest decrease was in the case of Staphylococcus saprophyticus biofilm formed on glass and steel surfaces, and the logarithm of bacterial population declined from 4 to 1 in the presence of 50% hydrocele (p ≤ 0.05).

  CONCLUSION

  The results of this study showed that the hydrocele extracted from cinnamon and turmeric is effective in preventing biofilm formation of staphylococcal bacteria and eliminating the formed biofilm.

  Keywords: Cinnamon, Turmeric, Biofilm, Staphylococcus
 • R Gharaee, S Zohari Anboohi, H Shiri, M Nasiri Pages 299-305
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Chest pain is one of the common causes of emergency department visit, but only 25-15% of them are diagnosed with acute coronary syndrome (ACS). However, unexplained cases of ACS have led to high mortality rates. The aim of this study was to compare the effectiveness of ESI triage (Emergency Severity Index) and HEART scale (Chest Pain Diagnostic Scale) in detecting the outcome of patients with complaints of chest pain.

  METHODS

  This descriptive study was performed on 200 patients with chest pain in emergency department of selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2017. The ESI triage form, HEART and demographic information were completed for all patients. Six weeks later patients were re-evaluated in terms of heart problems.

  FINDINGS

  The compliance of the ESI triage and HEART scale in the high-risk group was 27.9% (24 people), the middle-risk group was 79% (62 people) and the low-risk group (30.6%) (11 people). In general, comparing the total scores, these two scales were consistent with 48%. Also, after considering the cut-off point 4.5, the sensitivity 85% and the specificity 89% with a 95% confidence interval for the HEART scale and sensitivity 95%, and the specificity 25% with a 95% confidence interval was found for the ESI triage.

  CONCLUSION

  According to the results of this study, despite its wide range, the ESI triage has shown a poor performance over the HEART scale. Therefore, the use of the combined HEART triage ESI scale can be very helpful.
   

  Keywords: Chest Pain, Triage, Acute Coronary Syndrome
 • M Mohammadpour, A Mohammadpour, H Ajam zibad, S Najafi Pages 306-313
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Lack of donation is one of the major limitations of organ transplantation. Promoting organ donation requires increased awareness and creation of a positive attitude through training in specific ways. The purpose of this study was to compare the effect of peer-led education and education by healthcare personnel on awareness, attitude and performance of lettered people in regard with organ donation.

  METHODS

  This case-control clinical trial was performed on 120 lettered people who were randomly assigned to three groups of 40, including peer-led, healthcare personnel and control groups. The two intervention groups underwent training sessions. Before and after the intervention, the data were collected and compared using questionnaires in three groups in three areas of awareness, attitude and performance.

  FINDINGS

  Most of the lettered people (58.33%) were female. 61.66% had a bachelor's degree and 60.83% were teachers at elementary school. There was a significant difference in the mean scores of awareness, attitude and performance toward organ donation in the two intervention groups before the intervention (in peer-led group were 11.52 ± 2.12, 92.05 ± 10.24, and 1.87 ± 1.42 and in healthcare group were 11.30 ± 3.00, 90.73 ± 10.92, and 1.38 ± 1.29, respectively) and after the intervention (in peer-led group were 15.47 ± 1.13, 98.78 ± 5.70, and 3.53 ± 0.50 and in healthcare group were 15.13 ± 1.49, 96.95 ± 5.52, and 3.05 ± 0.81, respectively) ( P < 0.05). The mean score of attitude and performance of the lettered people in the peer-led group was significantly higher than the other groups (P < 0.05). 

  CONCLUSION

  The results of the study showed that peer-led education is a more effective method than education by healthcare personnel to promote and institutionalize organ donation.
   

  Keywords: Awareness, Attitude, Performance, Organ Donation, Lettered People, Peer-Led Education
 • M Nasiri, MR Mohammadi, N Ahmadi, SS Alavi, H Rezazade, F Ostovar rostami, H Naderi, F Sanaee moghadam, Z Rahimi pashakolaei, MA Barzegar damadi, R Amiri talar poshti, SH Hosseini Pages 314-319
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  New information on the epidemiology of psychiatric disorders in children and adolescents is essential for planning and management of health system. Despite the significance of recognizing the health status of children and adolescents, the prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents in Iran has not been systematically investigated. This study, which is part of the National Survey of Iranian Children and Adolescents (IRCAP), examines the prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents in Mazandaran province, northern Iran.

  METHODS

  In a cross-sectional survey, 1051 children and adolescents residing in Mazandaran, aged 6 – 18 years, were selected by multistage cluster random sampling. In addition to demographic data, the Persian version of K-SADS-PL (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children--Present and Lifetime Version) was used to assess psychiatric disorders based on Axis I of the DSM-IV.

  FINDINGS

  The overall prevalence of psychiatric disorders is 18% (20.42 – 15.78), mood disorders is 2% (3.15 – 1.38), psychotic disorders is 0.1% (0.2 – 55.02), anxiety disorders is 10.4% (12.8 – 36.67), separation anxiety disorder is 4.6% (6.3 – 01.46), post-traumatic stress disorder (PTSD) is 0.3% (0.8 – 0.1), behavioral disorders is 5.1% (6.3 – 65.96), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is 2.9% (4.16 – 2.09), conduct disorder is 2.0% (0.0 – 8.1), neurodevelopmental disorders is 2.1% (3.1 – 15.38) and mental retardation is 0.8% (1.4 – 49.0). 42.9% of the cases with depressive disorders also have anxiety disorders. 17.4% of anxiety disorders are associated with behavioral disorders.

  CONCLUSION

  According to the results of this study, psychiatric disorders are considerably common among children and adolescents in Mazandaran. Anxiety disorders are the most common and psychotic disorders are the least common group of psychiatric disorders. Separation anxiety disorder is the most common and post-traumatic stress disorder (PTSD) is the least common anxiety disorder. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common and conduct disorder the least common behavioral disorder. Among psychiatric disorders, the highest comorbidity is between depression and anxiety disorders.

  Keywords: Psychiatric Disorders, Children, Adolescents, Mazandaran
 • SAR Kamaneh, M Mojahedi, O Mozafari, Z Memariani, M Saravani Pages 320-330
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  From the perspective of Persian medicine, heart is one of the key organs in determining the state of human health and disease. This medical school has introduced many medicines to maintain the health of the heart or to treat its diseases, including heart-tonic (Mofarreh-e-ghalb) medicines. In this study, Mofarreh-e-ghalb medicines and their function are described from the perspective of Persian medicine.

  METHODS

  In this simple review article, six books from the main sources of Persian Medicine, including Al-Shamel, Makhzan ol Advieh, Qarabadin-e-Kabir, Advieh Ghalbieh, Canon of Medicine and Kholaseh-al-Hekamah were reviewed and Mofarreh-e-ghalb medicines and their function were analyzed. Qualitative content analysis was also performed, and then articles related to the mechanism of action of these drugs were extracted and the name of each Mofarreh was searched in databases PubMed, Google Scholar, Scopus, SID, IranMedex.

  FINDINGS

  Approximately, 30 commonly used Mofarreh were identified and their characteristics including name, Persian and scientific names, temperament (Mizaj), origin and mode of effect on the heart were concluded and given as follows. Echium amoenum is a plant that has a hot temperament and enhances the heart due to its aroma and specific effects. Its antidepressant effects due to its antioxidant activity and inhibition of free radical has been proven in recent studies.

  CONCLUSION

  Targeted use of Mofarreh-e-ghalb medicines, many of which are part of regular diets, could pave the way for future clinical trials to develop new and effective drugs of natural origin in the treatment of heart and mental illnesses. 
   

  Keywords: Persian Medicine, traditional medicine, Iranian traditional medicine, enlivening medications, moffareh
 • A Khoshvaghti Doctor, G H Darya, F Hashemi, M Klantari, K Hushmandi Pages 331-337
  Objective

  Oxidative stress is the connection between diabetes and neuropathies and micro vascular disorders. This study was designed to investigate the effect of hydroalcoholic extract of Horned Poppy on the tissue activity of antioxidant enzymes in the heart and brain of Alloxan induced diabetic rats.

  Methods

  In this experimental study, 32 male rats were randomly divided into four groups of eight control, diabetic control, diabetic treated by a dose of 500mg/kg body(diabetic+extract) diabetic treated with Glibenclamide by 5μg/kg(diabetic+drug). Diabetes were induced by single injection of 120mg/kg of Alloxan. After a month of Oral administration, cardiac and cephalic activity of SOD, CAT and GPX were measured and were analyzed.

  Finding

  Cardiac activity of all three enzymes in the group diabetic+extract were significantly higher than diabetic control (P<0.001). Cephalic activity of SOD had a significant different in comparison of diabetic+extract(8.79±1.4) and diabetic+drug(6.77±1.7) (P=0.03). As the same, CAT activity in diabetic+extract(4/64±1.2) were significantly higher than diabetic+drug(3.83±1.5). And GPX activity in diabetic+extract(4.23±0.7) were significantly higher than diabetic+drug(3.64±0.4) too (P=0.03)

  Conclusion

  The present study declared that yellow horned poppy`s extract can promote the main enzymatic mechanisms against diabetic induced oxidative stress in heart and brain which it was more evident in brain.
   

  Keywords: Diabetes Mellitus, Glaucium flavum, Superoxide Dismutase, Catalase, Glutathione Peroxidase, Brain, Heart, Rat, Alloxan
 • S Momeni, e, Raqla, K Heidari, M H Gharib, M R Mohammadi, M J Golalipour Pages 338-344
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Having the correct anatomical points and the size of the pedicle dimension is necessary to minimize neurological complications. Currently, the gold standard for spinal fusion is the use of pedicle screws. In this method, the pedicle screw should be placed in its ideal position. Given the importance of this topic, the present study was performed to determine the dimensions of right and left pedicle by computed tomography (CT) scan in three axial, coronal and sagittal planes based on gender in Fars-native ethnic group.

  METHODS

  This cross-sectional study was performed on 40 patients (20 females and 20 males aged 18 – 45 years) from Fars-native ethnic group. The average height for males was 165 to 180 cm and for females between 165 and 175 cm. Healthy vertebrae were selected in people who referred to a CT scan unit with symptoms of spinal pain or trauma. Determination of height, length and width of right and left pedicle of lumbar vertebrae in axial, coronal and sagittal view in 1.5 mm sections was performed by CT scan.

  FINDINGS

  Mean and standard deviation of height (1.458±0.141), width (0.788±0.173), and length (1.248±0.195) of pedicle in men (based on millimeter) was significantly higher compared to mean and standard deviation of height (1.268±0.140), width (0.618±0.148), and length (1.08±0.174) in women (p<0.05).

  CONCLUSION

  The results of this study showed that gender affects the dimensions of lumbar vertebral pedicle.
   

  Keywords: Pedicle, Lumbar Vertebra, Ethnicity, Gender, CT scan
 • Z Bouzari, M Mohammadnataj, A Ghanbarpour Pages 345-348
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Uterine rupture in all layers is not only a serious complication of pregnancy but is also associated with maternal and fetal mortality. The usual treatment for uterine rupture is termination of pregnancy, and hysterectomy is necessary in most cases. Successful repair of uterine rupture in all layers is not only uncommon but successful subsequent pregnancy is quite rare. A successful pregnancy is reported in a woman with a history of complete uterine rupture due to intramural pregnancy.

  CASE REPORT:

  A 28 – year – old pregnant woman, gravida 4, with a history of two abortions, and one delivery (stillbirth) was admitted to the high-risk pregnancy unit of Ayatollah Rouhani Hospital (Babol, Iran). She had a history of rupture of all layers of the uterus following intramural pregnancy in her third pregnancy, and at that time, she had undergone laparotomy and repair of the uterus. In the fourth pregnancy, due to the history of uterine rupture, she was under prenatal care in high-risk pregnancy unit, and after the onset of contractions at 36 weeks and 2 days, emergency cesarean section was performed for the patient, and the neonate was born with 10/10 APGAR score and a weight of 3000 grams.

  CONCLUSION

  In women who become pregnant after a history of rupture of all layers of the uterus and after the repair of uterine, prenatal and fetal care should be done carefully and cesarean section should be performed immediately after the onset of labor contractions.
   

  Keywords: Uterine Rupture, Pregnancy, Pregnancy Outcome, Intramural Pregnancy
 • K Didevar, S H Davoodi, Gh Javdan Pages 349-356
  Background

  High costs of treatment and rehabilitation lead to increased tendency of researchers using the natural and  cheaper compounds. Sheep visceral fat contains various types of fatty acids with. anti-inflammatory and therapeutic effects for wound healing. The aime of  this study is to investigate the effect of visceral fat treatment on wound healing in male rats .

  Methods

  In this experimental study 50 adult male Sprague-Dawley rats with the relative weight of 250-300 g were selected.All rats were randomly divided into 2  groups with 25 rats in each grupe, treated with 10ml melted visceral fat, and control group asses  then full thickness excisional wounds  on the back skin under surgical anesthesia., respectively. The  of evaluation of the wound size was investigated by imaging  using an accurate caliper and Image J software. On days 5, 10, 12, 15 and 21, tissue biopsy from both control and treatment groups was performed to compare wound healing factors. The biopsy sample at21th day  was check the amount of hydroxyproline precipitate in tissue. Finally, the results were compared by one way ANOVA and Tukey tests.

  FINDINGS

  Based on morphometric findings, on the 10th day of treatment ,the  mean ulcer size of the treatment group with visceral fat was 43.6±0/44 mm2 while the mean size of  the ulcer in control group was 98/5±0/07mm2, which has shown to have the least amount of  wound contraction. Also on the 5th day, the wound contraction of the treatment group , was twice as high as the control group(p<0.05). The histological examination shows the mean 2.74±0.17 points of restoration parameters score in treatment group  compared to the control group with a score of 1.42±0.16 points . Also, the difference between the Hydroxyproline concentration of the healthy skin and the scarring wounds in treatment group (3.69±0.23 mg/g) was less than  the control group (6.08±0.32 mg/g) (p<0.05).

  Conclusion

  According to the evidence of this study, the effect of animal visceral lipid on healing of full tickness skin lesions is because of anti inflammatory role.

  Keywords: wound, visceral fat, rat, fatty acid, hydroxyprolin
 • A Ramezani, SM Hoseini, M Chaleshgar Kordasiabi Pages 357-363
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Body composition and body fat are important in the prevention of chronic diseases in people with premenstrual syndrome. This study was performed to compare the anthropometric and conicity indexes in PMS and healthy people.

  METHODS

  This cross-sectional study was performed on 92 dormitory students living in Mazandaran University of Medical Sciences over 18 years of age in two groups with premenstrual syndrome and healthy subjects. Anthropometric and conicity parameters were measured and compared in two groups.

  FINDINGS

  In this study, 46 (54.8%) patients in the PMS group with an average age of 22.02±1.51 years and 38 (45.2%) in the healthy group with an average age of 21.34±2.32 that there was no significant difference between the two groups in the test (p=0.08). In the PMS group, this disorder was significantly different from that of the healthy group (p=0.0001), and the anger and allergies and anthropometric indices were significantly higher in students with menstrual syndrome than in healthy subjects (see The order of p=0.003, p=0.007, p=0.001, p= 0.02, p= 0.01, p= 0.001), but the two groups did not have a significant difference in terms of conicity.

  CONCLUSION

  The results of this study showed that subjects with premenstrual syndrome group had higher anthropometric indices than healthy subjects. But they do not differ in terms of conicity.
   
   

  Keywords: Premenstrual Syndrome, Students, Conisity, Body Composition
 • Y Zahedpasha, A Arzani, S Khafri, A Darvish, S Esmaeili Pages 364-371
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Due to lack of physical, emotional and psychological preparation, premature birth may cause a lot of stress for parents and may have consequences for both parents and infants. Since some parents have difficulty participating in face-to-face training programs, this study was conducted to determine the effectiveness of a training program based on virtual participation on stress and anxiety of parents with premature infants

  METHODS

  This quasi-experimental study was performed among 80 parents of premature infants admitted to Amirkola Children's Hospital and Ayatollah Rouhani Hospital, who were randomly assigned to intervention and control groups with 40 participants in each group. The parents of the intervention group received the content of the virtual participation training program asynchronously in the form of Telegram groups within four days. The control group received no intervention other than the usual methods and support of the ward. Then, the State-Trait Anxiety Inventory (score 40-160) and the Parental Stress Scale (score 31-155) were completed and compared on the third and seventh days for both groups and on 13th day for the intervention group.

  FINDINGS

  Results showed that parental stress score decreased from (97.118±21.68) to (86.27±00.27) (p<0.001) in the intervention group. In the control group, it changed from (76.103±30.44) to (91.99±31.82), which was not significant. In investigation of the effect of time on parental stress subscales, the mean scores of the questionnaires showed a significant difference from day 3 to day 13 in regard with the components of stressful parental experiences, relationship with the infant and parental role, parental experiences about behavior, appearance and treatment of the infant, and environmental stress (p<0.001). The parental state anxiety score in the intervention group changed from (45.68±4.63) to (46.63±3.54) and in the control group from (46.25±6.38) to (46.83±5.21), and the parental trait anxiety score in the intervention group changed from (43.88±5.91) to (43.97±5.59) and in the control group from (43.18±5.62) to (42.17±6.63), which was not significant.

  CONCLUSION

  The results of the study showed that training program based on virtual participation reduces the stress of parents with premature infants.

  Keywords: Stress, Anxiety, Premature Infant, Training Program, Virtual Participation, Neonatal Intensive Care Unit
 • E Ghadiri, R Ahmadi, E Rostami Pages 372-377
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Studies have shown that ibuprofen can have an anti-cancer effect on cervical cells, although the mechanism of this effect is not well known in cellular and molecular terms. Accordingly, the aim of this study was to investigate the effect of cytotoxic concentration of ibuprofen on the activity of caspases -3, -8 and -9 in cervical cancer (Hela) cells.

  METHODS

  In this experimental-laboratory study, Hela cells were prepared from Pasteur Institute cell Bank and were divided into the control group and groups exposed to 0.01, 0.1, 1 and 10 mg/ml of Ibuprofen. Viability of cells was measured by MTT assay. The activity level of caspases-3, -8 and -9 was assessed by colorimetric method. The data were statistically analyzed using ANOVA.

  FINDINGS

  The viability decreased significantly in cervical cancer cells exposed to 0.1 (76%), 1(64%) and 10(15%) mg/ml of ibuprofen compared to control group (100%)(p<0.05, p<0.001 and p<0.001 respectively). The caspases-3، -8 and -9 activity level increased significantly in cervical cancer cells exposed to IC50 dose of ibuprofen compared with control group (p<0.001, p<0.001 and p<0.01 respectively).

  CONCLUSION

  The results of present study showed that ibuprofen is able to reduce the viability of cervical cancer cells in a dose-dependent pathway, and this pathway is induced by activating of caspases-3, -8 and -9.
   
   

  Keywords: Ibuprofen Caspase-3, Caspase-8, Caspase-9, Cervical cancer
 • S Gazeran, M Emami, F Zemorshidi Pages 378-382
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Mycobacterium tuberculosis affects millions of people in the world and Iran is one of the endemic areas. This disease has a wide range of manifestations, which is pulmonary in 80 – 85% of cases and extrapulmonary in 15 – 20% of cases. The most notable extrapulmonary infection sites are lymph nodes, pleura, genitourinary system and digestive system. Considering the prevalence of tuberculosis in Iran, familiarity with the uncommon manifestations of this infection seems to be essential for timely diagnosis and treatment. Therefore, a rare extrapulmonary manifestation of tuberculosis is reported here.

  CASE REPORT:

  The patient was a 64 – year – old woman who was hospitalized due to fever, icterus, decreased consciousness and progressive asymmetrical weakness of the limbs. Symptoms of focal neurologic deficits and heart murmurs were found in examinations. During the tests, including brain and spinal imaging, cerebrospinal fluid analysis, computed tomography of the abdomen and pelvis, and echocardiography, extrapulmonary tuberculosis (cerebral abscess, spondylitis, liver and spleen abscess, psoas muscle abscess, and possible endocarditis) was confirmed. Four-drug regimen including isoniazid, rifampin, ethambutol, and pyrazinamide with vitamin B6 was started for two months, and two-drug regimen continued for 10 months. At the end of the course of treatment, the patient was able to walk with the cane in good general condition. 

  CONCLUSION

  Considering the reported case, paying attention to some of the more uncommon manifestations of the disease can prevent mortality and disability.
   

  Keywords: Mycobacterium Tuberculosis, Extrapulmonary, Psoas Abscess, Spondylitis
 • Z Basirat, M Kashifard, Z Aghaei, T Mahouti, S Gh Jorsaraei, M Golsorakhtabar amiri Pages 383-389
  Background

  Despite many advances have been made in the assisted reproduction techniques (ART), implantation rate after embryo transfer has not increased significantly. This study aims to determine the factors involved in recurrent implantation failure (RIF) following ART.

  Methods

  In this retrospective study, 80 infertile patients with a history of at least 3 recurrent implantation failure (RIF) following assisted reproductive technology (ART) were referred to Fatemezahra Infertility Center in Babol from March 2006 to March 2013 were selected. The control group also included 80 women who became pregnant following the first IVF. Associated factors of infertility, endocrine disorder and endometriosis were recorded and their effect on RIF was assessed in both groups. P-value<0.05 was considered significant.

  Results

  The mean BMI was 26.39±3.63 in the case group and 26.77±4.49 in the control group. Body mass index (BMI) >30 increased the risk of RIF significantly (P = 0.001). After adjusting for the effects of other possible confounding factors, the odds ratio of obesity on RIF was 1.09 (0.91-1.19) 95% CI which was not significant (P = 0.06). There were no significant differences among type and cause of infertility, endocrine abnormalities, uterine malformations, endometriosis and polycystic ovary with RIF.

  Conclusion

  According to our findings, BMI, type and cause of infertility, endocrine disorders, uterine abnormalities, endometriosis, and polycystic ovary were not effective on recurrent implantation failure. Future studies by eliminating the effect of more confounders may clarify our findings.

  Keywords: Embryo implantation, Obesity, Body mass index, Infertility
 • M Tajvar, M Yaseri, AM Mosadeghrad, R Zalvand Pages 390-397
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Understanding the causes and frequency of maternal mortality and their occurrence over time is the first important step in policymaking to reduce maternal mortality. The purpose of this study was to compare the trends in the causes of maternal mortality in Iran and other countries in the region including 30 countries.

  METHODS

  In this longitudinal, retrospective cohort study, the trends in causes of maternal mortality between 1990 and 2016 were evaluated. The study data were collected from the Global Burden of Disease Study (GBD) website and a secondary analysis was performed using Multilevel Linear Regression Models. In this study, "time" is the independent variable and "percentage of causes of death" is the dependent variable.

  FINDINGS

  Among the direct causes of death, hemorrhage, despite a significant decreasing trend, was the most important cause of maternal mortality in Iran with a coefficient of 0.28 (CI = -0.25, -0.31, p<0.001). Other direct causes of death, including hypertension, infection, abortion and ectopic pregnancy, labor obstruction, and uterine rupture and death due to delays, all showed a significant decreasing trend during the annual period with regression coefficients of 0.17, 0.16, 0.15, 0.13, and 0.02, respectively (p<0.001). After hemorrhage, indirect causes and deaths due to other reasons were respectively ranked as second and third causes. The trends in almost all causes of death in Iran have declined significantly over this period compared to other countries in the region.

  CONCLUSION

  The results of the study showed that the trends in all causes of maternal mortality has decreased significantly in Iran over the past 26 years, but this decline was lower compared to other countries in the region.

  Keywords: Maternal Mortality, Causes of Death, Trend, Iran, Countries of the Region, Longitudinal Study
 • Majid Khakzad, Mozaffar Rabiee SEIED, Ebrahim Alijanpour, N Banihashem, Mehrnosh Ghasemi jirdehi, S Khafri, Mohammad Khakzad Pages 398-402
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  In cataract surgery, given that most patients are older people, surgery with general anesthesia requires better hemodynamic control along with maintaining the depth of anesthesia. The present study was conducted to compare the effects of propofol and isoflurane on hemodynamic variations and depth of anesthesia in cataract surgery patients.

  METHODS

  The present clinical trial was conducted among 60 patients who were cataract surgery candidates. The patients were randomly assigned to propofol group (n = 30) and isoflurane group (n = 30). One µg/kg fentanyl and one mg/kg intravenous lidocaine were administered in both groups and anesthesia was induced using 1.5 – 2.5 mg/kg propofol. In order to maintain anesthesia, 50 – 75 µg/kg/min propofol was administered in the first group and 1% isoflurane was administered in the second group. Depth of anesthesia, hemodynamic variations, recovery time, wake-up time, nausea and vomiting were recorded and compared in the two groups.

  FINDINGS

  Depth of anesthesia was similarly below 60 in both groups at different times. Hemodynamic variations were not significantly different in the two groups. Mean recovery time in propofol and isoflurane groups was 20.56 and 15.4 minutes, respectively (p<0.001), and wake-up time in the two groups was 8.83 and 7.16 minutes, respectively (p= 0.004).

  CONCLUSION

  The results showed that there was no difference between the effects of these two drugs on hemodynamics and depth of anesthesia, but recovery time and wake-up time in propofol group were significantly higher than isoflurane group.
   

  Keywords: Cataract, Depth of Anesthesia, Hemodynamic Variations, Propofol, Isoflurane