فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هادی هراتی*، فاطمه نوشین فرد، فهیمه باب الحوائجی، نجلا حریری، علی رضا اسفندیاری مقدم صفحات 1-14
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش، سنجش عوامل موثر بر رفتار استفاده برنامه ریزی نشده کاربران از منابع و خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی است.
  روش پژوهش
   پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان عضو کتابخانه های مرکزی دانشگاه های فردوسی مشهد، شهیدچمران اهواز، تبریز، شیراز و پردیس دانشگاه تهران بودند که پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه و در داخل هر طبقه به صورت تصادفی، تعداد 700 پرسشنامه توزیع و 654 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، عوامل محیطی و عوامل مرتبط با فناوری از طریق عامل موقعیتی زمان بر بروز رفتار برنامه ریزی نشده دانشجویان در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه های دانشگاهی تاثیرگذار هستند. همچنین منابع اطلاعاتی و خدمات اطلاعاتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر معناداری بر بروز این نوع از رفتارها ندارند. 
  نتیجه گیری
  کتابخانه ها باید به منظور استفاده بهینه و موثر از منابع و خدمات خود به عوامل موثر بر رفتار برنامه ریزی نشده مراجعان به خصوص عواملی که تاثیر آنها اثبات شد، از جمله «عوامل محیطی»، «عوامل مرتبط با فناوری» و «زمان دردسترس» توجه ویژه ای داشته باشند.  نتیجه توجه به این عوامل، استفاده بیشتر از منابع و خدمات کتابخانه ها، جذب مخاطب و افزایش سطح آگاهی و اطلاعات عمومی مراجعان خواهد بود.
  کلیدواژگان: رفتار برنامه ریزی نشده، رفتار اطلاع یابی، کتابخانه های دانشگاهی، عوامل محیطی، عوامل مرتبط با فناوری
 • شیوا یاری* صفحات 15-29
  هدف
  پژوهش حاضر درصدد است عوامل موثر در ایجاد و به کارگیری ارتباط موثر توسط کتابداران کتابخانه های عمومی را از دیدگاه کتابداران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه شناسایی نماید.
  روش/رویکرد پژوهش
   پژوهش حاضر با رویکرد روش شناختی کیفی انجام شده و روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق گردآوری شده است. مشارکت کنندگان 19 نفر از کتابداران کتابخانه ‏های عمومی شهر کرمانشاه در زمستان سال 1396 بودند. نمونه‏ گیری به روش هدفمند انجام گرفت و تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. تحلیل داده‏ها هم زمان با جمع آوری اطلاعات انجام گرفت.
  یافته ‏ها
   تجزیه و تحلیل داده ‏های مصاحبه منجر به شکل‏ گیری 106 مفهوم شد که در 20 مقوله فرعی و در نهایت در 3 مقوله اصلی عوامل فردی، عوامل برون کتابخانه ‏ای و عوامل درون کتابخانه‏ای دسته‏ بندی شدند. 20 مقوله فرعی عبارت ‏اند از: ویژگی‏های اخلاقی و شخصیتی؛ ویژگی‏ های ظاهری؛ مهارت ها و توانمندی‏ها؛ دانش حرفه ‏ای؛ تجربه؛ ویژگی‏ های دموگرافیک کتابداران؛ باورهای شخصی و نوع نگاه؛ شرایط روحی و جسمی کتابدار؛ عوامل فرهنگی؛ ویژگی‏ های دموگرافیک مخاطبان؛ ویژگی ‏های اخلاقی و شخصیتی مخاطبان؛ شرایط روحی و جسمی مخاطبان؛ ظرفیت و توان مخاطبان؛ نگرش مخاطبان نسبت به کتابخانه و کتابدار؛ نیاز و هدف مخاطبان؛ آموزش؛ رضایت شغلی؛ شرایط محیطی؛ امکانات و تسهیلات انسانی و فیزیکی و چارت سازمانی، قوانین و مقررات اداری.
  نتیجه ‏گیری
   نتایج پژوهش حاکی از آن است برخی عوامل به عنوان موانع ارتباط موثر، اثر منفی بر ایجاد و تحقق ارتباط موثر دارند و برخی دیگر اثر مثبت. برخی عوامل، به طور مستقیم مهارت‏ های ارتباطی هستند که باید فرا گرفته شوند و یا وجود آنها در فرد تقویت شود و برخی دیگر عواملی هستند که زمینه بروز و حفظ ارتباط موثر را فراهم می‏کنند.
  کلیدواژگان: ارتباط موثر، عوامل موثر، کتابداران، کتابخانه های عمومی کرمانشاه
 • فاطمه زندیان*، لیلا فتحی، محمد حسن زاده صفحات 30-45
  زمینه و هدف
  امروزه وب سایت ها با کاربری های متنوع و متعدد، همه عرصه های اجتماعی، علمی، آموزشی، هنری، تجاری، اداری و... را به کلی دگرگون کرده اند. در این میان عالم سینما هم از این پیشرفت فناوری بی نصیب نمانده است و انبوهی از وب سایت های سینمایی راه اندازی شده است تا سینمادوستان را در این زمینه یاری رسانند. کاربری یک وب سایت هر چه که باشد هدف اصلی و ب سایت ها، ارائه خدمات سریع و آسان و جلب رضایت کاربران است و این هدف، تنها با اطمینان از کارآیی آنها به دست می آید و بررسی عملکرد و سنجش کارآیی وب سایت ها، جز با ارزیابی آنها امکان پذیر نیست و تنها از این راه می توان به نقاط قوت و ضعف وب سایت ها پی برد و در مسیر اصلاح و تکمیل یا پیشرفت و توسعه آنها گام برداشت. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی وب سایت های سینمایی ایران براساس مدل هرم سه سطحی می باشد.
  روش پژوهش
   با استفاده از روش ارزیابانه تعداد 38 وب سایت سینمایی ایران با استفاده از دو سیاهه ارزیابی محقق ساخته معیارهای عمومی و تخصصی ارزیابی شده است. با استفاده از این دو سیاهه، نه معیار صفحه خانگی، ناوبری، محتوا، یافت پذیری، تعامل، خدمات اطلاع رسانی، خدمات ویژه، خدمات چندرسانه ای و خدمات مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
  یافته ها
  نتایج ارزیابی نشان داده است وب سایت های سینمایی ایران در قاعده مدل هرم سه سطحی که معیارهای عمومی قرار دارند در سطح خوب، در میانه هرم با معیارهای تخصصی مشترک در سطح مناسب و در راس هرم که متشکل از معیارهای تخصصی ویژه است، در سطح مناسب می باشند.
  نتیجه گیری
  وب سایتی کاملا سینمایی تلقی می شود که حداقل از دو معیار خدمات ویژه و خدمات مشتریان واقع در راس هرم، یکی را به صورت کاملا حرفه ای و کاربر پسند و در سطح بهترین وب سایت های مشابه خارجی در وب سایت خود داشته باشد. به نظر می رسد که وب سایت های سینمایی ایران در این مورد در ابتدای کار هستند و نیاز به فعالیت و کسب تجارب بیشتر دارند.
  کلیدواژگان: سینما، وب سایت، ارزیابی وب سایت، سیاهه، مدل هرم سه سطحی
 • امیر وفائیان*، کیوان برنا، حامد ساجدی، پویا سرایی، داریوش علی محمدی صفحات 46-72
  زمینه و هدف
  شناسایی و دسته بندی خودکار دستگاه ها و گوشه های موسیقی سنتی ایرانی، که بیش از یک دهه توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است، یکی از شاخه های حوزه بازیابی اطلاعات موسیقی محسوب می شود. گفتار حاضر با هدف مرور پژوهش های انجام شده در این حوزه و نیز تحلیل مسائل، رویکردها و موانع پیش رو انجام شده است.
  روش پژوهش
   رویکرد پژوهش، از نوع تحلیل محتوا و شیوه گردآوردی داده ها، بر اساس مطالعه اسنادی- کتابخانه ای بوده است.
  یافته ها
  اصلی ترین محدودیت ها و دلایل ناکارآمدی پژوهش های این حوزه را می توان ناشی از انجام پژوهش ها به صورت موازی و مجزا، نبود پایگاه داده منسجم برای موسیقی ایرانی و نداشتن دانش کافی پژوهشگران از مبانی نظری موسیقی سنتی ایرانی دانست.
  نتیجه گیری
  بطورکلی، دو رویکرد ماکرو و میکرو را می توان برای پژوهش های مرتبط با شناسایی خودکار موسیقی ایرانی متصور شد. عمده پژوهش هایی که تا کنون منتشر شده اند با رویکرد ماکرو بوده و در آن صرفا بر اساس اشل صوتی پنج دستگاه اصلی، سعی در تفکیک و شناسایی خودکار این دستگاه ها از یکدیگر داشته اند. از آنجا که تقسیم بندی دستگاه ها از اصالت لازم برخوردار نبوده و در این خصوص بین نظریه پردازان و موسیقی دان ها، از نظر تعداد دستگاه و مرز بین آنها اتفاق نظر وجود ندارد، انجام پژوهش هایی با رویکرد میکرو، که در آن تاکید بر شناسایی خودکار گوشه ها بر اساس بررسی سیر ملودی جمله های معرف هر گوشه است، پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: موسیقی سنتی ایرانی، ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی، گوشه، بازیابی اطلاعات موسیقایی، شناسایی خودکار موسیقی، الگوریتم شناسایی دستگاه، استخراج ویژگی های صوتی، دسته بند
 • محمود سنگری*، حمیدرضا جمالی مهمونی، محمد زره ساز صفحات 73-86
  زمینه و هدف
  نیاز به شناخت و بررسی ابعاد رفتار اطلاع یابی مشارکتی نیازمند بررسی ویژگی های فردی، تفاوتهای بین افراد و نحوه درگیرشدن و ارتباطاتی است که در فرایند یک رفتار مشارکتی به وقوع می پیوندد. هدف از انجام این پژوهش، واکاوی ابعاد رفتار اطلاع یابی مشارکتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی در کتابخانه دیجیتال با ارائه و بررسی ویژگی های این افراد در دو سناریوی آسان و دشوار است. 
  روش پژوهش
   پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از رویکرد ترکیبی و مدل تبدیل داده ها استفاده شد. 60 نفر (30 جفت) از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی ورودی سال 1396-1395 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. افراد در یک آزمایش با سناریوهای آسان و دشوار به اطلاع یابی مشارکتی از کتابخانه دیجیتال تبیان پرداختند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که مدت زمان نسبتا کمی صرف تعامل و مشورت با همکار یا کتابدار شده است. شرکت کنندگان با دشوار شدن سناریو، بیشتر در نقش مشورت گیرنده و نه مشورت دهنده ظاهر شده اند و بررسی وضعیت تقاضاهای کمک و راهنمایی نیز نشان داد که تقاضاها از نوع اجرایی بیشتر از تقاضاهای از نوع ابزاری ارائه شده اند.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش تاییدکننده نقش پررنگ کتابدار در فرایند اطلاع یابی مشارکتی، امکان حضور مستقیم راهنمای انسانی متخصص در فضای کتابخانه دیجیتال به منظور پشتیبانی از کاربران در موقعیت های رفتار اطلاع یابی مشارکتی است.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی مشارکتی، کتابخانه دیجیتال، سناریوی آسان و دشوار
 • مهناز قنبرزاده*، محمد حسن زاده، سید علی اکبر فامیل روحانی، عاطفه زارعی صفحات 87-103
  هدف
   این پژوهش تبیین تاثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر نوآوری استفاده از اطلاعات در میان نخبگان و استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.
  روش شناسی
   در این پژوهش از روش شناسی کیفی با رویکردی تفسیر گرایانه و با استفاده از نظریه زمینه استفاده شده است. در فرآیند ساخت نظریه زمینه ای سه مرحله کدگذاری داده ها وجود دارد: کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کدگذاری گزینشی. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته حضوری با پرسش های از قبل طراحی شده انجام شده است که در صورت نیاز در حین پاسخگویی شرکت کنندگان به پرسش های مطرح شده، پرسش هایی در رابطه با پاسخ مصاحبه شونده مطرح شده است. جامعه مورد پژوهش، نخبگان و استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی است. برای انتخاب نمونه پژوهش از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. حجم نمونه در حین کار مشخص شد، مصاحبه شوندگان 22 نفر از اعضای نخبه و استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی بوده است که با توجه به اعلام خصوصیات افراد مورد نظردر این پژوهش، از طریق نماینده باشگاه امکان دسترسی به این افراد فراهم شد.
  یافته ها
   نخبگان، با جستجوی زیاد اطلاعات، به پرورش ذهن کنجکاو خود می پردازند، به طوری که با مشاهده هر اطلاعاتی، آن را نادیده نمی گیرند و با گزینش اطلاعات از جز به کل به دنبال قطعه خالی پازل خود هستند. از طرفی اطلاعات را بر اساس مرتبط ترین، جدید ترین و یا بر اساس اهمیت و اعتبار اطلاعات با استفاده از توانایی ذهنی و حافظه دیداری گردآوری می کنند. از طرف دیگر، در مراحل مختلف فرآیند استفاده از اطلاعات، با توجه به قابلیت ها و مهم ترین ویژگی های ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ذخیره، پردازش ، دستیابی به اطلاعات و...، از آنها استفاده می نمایند.
  نتیجه گیری
   فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان ابزارهای برای تسریع و سرعت بخشی به پیشرفت تحقیق و پژوهش خود می دانند، و هوش و استعداد، تفکر انتقادی و نگاه عمیق و بخصوص توانایی ذهنی خود را عامل اصلی خلاقیت و نوآوری عنوان کردند. از طرفی دیگر یکی از نگرانی ها و دغه غه های آنان، اعتماد، اطمینان و امنیت در هنگام استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات آنلاین نیز می باشد.

  کلیدواژگان: استفاده از اطلاعات، فنآوری اطلاعات و ارتباطات، نخبگان، نوآوری
 • صالح رحیمی*، مریم فیضی، سید مهدی حسینی صفحات 103-112
  هدف
  هدف این پژوهش تعیین نقش کتابخانه های عمومی و دانشگاهی در اشاعه اطلاعات سلامت به اعضا و مقایسه بین این دو نوع کتابخانه با یکدیگر است.

  روش پژوهش
   پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 379 نفر تعیین شد و با روش نمونه گیری سهمیه ای، پرسشنامه ها توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس انجام گرفت، و از آزمون های توصیفی و استنباطی جهت تحلیل داده ها استفاده شده است.

  یافته ها
  یافته ها نشان داد که با توجه به میانگین نمره مولفه های مورد آزمون، دریافت اطلاعات سلامت در کتابخانه ها نتایج قابل قبول و خوبی برای کاربران داشته است. هم چنین از نظر مقایسه بین کتابخانه عمومی و دانشگاهی و مولفه های اطلاعات سلامت از بین 5 مولفه (نقش کتابخانه، نتایج حاصل از دریافت اطلاعات سلامت، میزان مفید بودن، استفاده از منابع و موانع دسترسی)، از نظر مولفه ی موانع دسترسی به اطلاعات سلامت در کتابخانه بین کتابخانه های عمومی و دانشگاهی تفاوت معناداری وجود دارد. اما، 4 مولفه دیگر، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین، بین جنسیت، سن، تحصیلات و شغل و استفاده از اطلاعات سلامت در کتابخانه رابطه معناداری مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری
  کتابخانه نقش بسزایی در اشاعه اطلاعات سلامت دارد، اما به دلایلی از جمله آگاهی نداشتن کاربران از منابع اطلاعات سلامت موجود در کتابخانه و برخی موانع دسترسی به این منابع، بسیاری از کاربران از منابع اطلاعات سلامت کتابخانه استفاده نمی کنند. در نهایت، پیشنهاداتی با توجه به نتایج پژوهش برای بهبود نقش کتابخانه و استفاده بیشتر کاربران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: اطلاعات سلامت، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های عمومی، اشاعه اطلاعات، سواد سلامت
|
 • Hadi Harati*, Fatemeh Nooshinfard, Alireza Isfandyari, Moghaddam, Fahimeh Babalhavaeji, Nadjla Hariri Pages 1-14
  Background and Aim
  The present study aimed at investigating the factors affecting the unplanned behavior of users to use academic library resources and services.
  Methods
  The present study is considered as being an applied one in terms of purpose ,and it has has been conducted using descriptive-survey method. Research population consist of the students of central libraries at Ferdowsi University of Mashhad, Shahid Chamran universty of Ahwaz, universities of Tabriz and Shiraz, as well as the Tehran Univrsity. Having determined the validity and reliability of the questionnaire, 700 questionnaires were distributed among the participants and 654 questionnaires have been analyzed applying stratified random sampling method based on the population size. Path analysis and LISREL software have been used in order for data analysis to be carried out.
  Results
  The results shows that the environmental factors and also the ones associated with technology affect the students’ unplanned behavior as far as using resources and services of university libraries through the situational factor of time are concerned. In addition, the data resources and services have no direct or indirect influence on the incidence of these behaviors.
  Conclusion
  Libraries should pay a special attention to the factors affecting the clients’ unplanned behavior, especially the ones whose impact has been proven including "environmental factors", "factors associated with technology", and the "accessible time ". This way, it will be possible for the libraries to have an optimized and efficient use of their resources and services. The result of paying attention to these factors will be the greater use of library resources and services, attracted audiences, and an increased level of awareness and information of users.
  Keywords: Unplanned Behavior, Information seeking behavior, Academic Libraries, Environmental factors, Factors associated with technology
 • Shiva Yari Pages 15-29
  Background and aim
  The effective communication of librarians with their counterparts, referrers and relevant authorities is a major factor in the success of libraries and the need for librarians of the current age. Creating and applying effective communication is influenced by several factors. The present research seeks to identify the effective factors in the creation and application of effective communication by librarians of public libraries from the viewpoint of librarians in public libraries of Kermanshah.
  Methods
  this research has been done in a qualitative cognitive approach and the method is content analysis. Data has been gathered with deep interview technique. Contributors are 19 librarians of public libraries in winter 2018. Sampling was done in a purposeful method and continued up to saturation on information. The content analysis method was used to analyze the results. Data gathering was done at the same time with data gathering.
  Results
  The analysis of interviewing data cause the formation of 106 concepts that were categorized in 20 sub-categories and finally classified in 3 categories: individual factors, out of the library factors, and inside the library factors. 20 sub-categories include moral and personality features; appearance features; Skills and abilities; professional knowledge; experience; demographic characteristics of librarians; personal beliefs and type of viewpoint; physical and psychological conditions of the librarian; cultural factors; demographic characteristics of the audience; Ethical and personality characteristics of the audience; Physical and mental conditions of the audience; Capacity and ability of the audience; The audience's attitude toward the library and librarian; Need and aim; education; job satisfaction; environmental conditions; human and physical facilities, organizational chart, and administrative rules
  Conclusion
  The results of this study indicate that some factors as effective barriers to effective communication, have a negative effect on the creation and realization of the relationship, while others have a positive effect. Some factors are directly communicative skills that must be learned or reinforced in person, and others are factors that provide the setting for the advent and maintenance of effective communication.
  Keywords: Effective communication, Effective factors, librarians, public libraries, Kermanshah City
 • Fatemeh Zandian*, Leyla Fathi, Mohammad Hasanzadeh Pages 30-45
  Background and Objectives
  Today, websites with diverse and varied uses have revolutionized all social, scientific, educational, artistic, commercial, and other fields of thought. In the meantime, the cinema has not gone away with this technological advancement, and a large number of cinema websites have been set up to help film makers in this field. Whatever the users of a website, the main purpose and the main goals is to provide quick and easy service and to satisfy users, and this goal is achieved only with the assurance of their efficiency and performance review and performance measurement. Web sites are not possible except by evaluating them. Only this way, one can see the strengths and weaknesses of the Web sites, and they have taken steps to refine or complete their progress and development. The purpose of this study was to evaluate the cinematic websites of Iran based on the three-level pyramid model.
  Methodology
  Using evaluative method, 38 Iranian cinemas were evaluated using two public and specialized criteria. Using these two logos, not screening, navigation, content, availability, interaction, informational services, special services, multimedia services, and customer service have been evaluated.
  Results
  The evaluation results show that Iran's cinema websites are based on the three-level pyramid model, which are general criteria, at a good level, in the middle of the pyramid with appropriate specialized standards at the head of the pyramid consisting of Specialized criteria are at the right level.
  Conclusion
  A fully cinematic web site is considered to include at least two criteria for special services and customer service at the head of the pyramid, one in a highly professional and user-friendly manner, and at the level of the best of the same foreign websites Have your website. It seems that Iran's cinematic websites are beginning to work on this and need more activity and experience.
  Keywords: Cinema, Website, Evaluation, Log, Tri-level pyramid model
 • Amir Vafaeian*, Keivan Borna, Hamed Sajedi, Dariush Alimohammadi, Pouya Sarai Pages 46-72
  Background and Aim
  Automatic identification and classification of the Iranian traditional music scales (Dastgāh) and melody models (Gusheh) has attracted the attention of the researchers for more than a decade. The current research aims to review conducted researches on this area and consider its different approached and obstacles.
  Method
  The research approach is content analysis and data collection method is based on the documentary-library study.
  Results
  Findings indicated that the main obstacles and reasons for the inefficiency of this area researches are due to performing the researches in parallel and individually, lack of a coherent dataset for Iranian traditional music and also, lack of researcher’s knowledge of the theoretical foundations of Iranian traditional music.
  Conclusion
  It could be considered two main approaches for researches in automatic identification of the Iranian traditional music. The major researches has been published until now, is conducted based on Macro approach, which merely considers the scales of five Dastgāhs in distinguishing them from each other. Since Dastgāhs division does not have enough authenticity and there is no consensus on the number of Dastgāhs and their boundaries among the Iranian music theorists, Micro approach has been suggested for future researches, which tries to identify short melody models (Gushehs) based of melody sequences of representative phrase of the Gusheh.
  Keywords: Iranian Traditional Music, Iranian Music Repertoire, Melody Model (Gusheh), Music Information Retrieval, Automatic Identification of Music, Algorithm of Dastgāh Identification, Music Feature Extraction, Classifier
 • Mahmood Sangari*, Hamidreza Jamali Pages 73-86
  Background and Aim
  Understanding collaborative information seeking behaviour requires knowing about personal characteristics, differences between users, and the type of interactions occur during a collaborative behaviour. The aim of this study is to investigate dimensions of collaborative information seeking behaviour of graduate students of Kharazmi University when using a digital library based on easy and difficult task scenarios.
  Methods
    this was a mixed-method study with 60 (30 pairs) participant randomly chosen from graduate students of Kharazmi University (enrolled in 2017-2018). The sampling technique was purposive random sampling. Participants participated in a test based on easy and difficult tasks of collaborative information seeking using a digital library (Tebyan).
  Results
  the time spent interacting with peers or librarians was relatively short. Participants in difficult tasks mostly played the role of consultant. Most of information or help requests were of the type of procedural.
  Conclusion
  the results confirm the important role of librarians in collaborative information seeking and the feasibility of providing human assistant in digital library environment to support users.
  Keywords: Collaborative information seeking, Digital library, Easy, difficult scenarios
 • Mahnaz Ghanbarzade*, Mohammad Hasanzadeh, Seyed Ali Aliakbar Famil Rohani, Atefe Zarei Pages 87-103

  The purpose of this study was to explain the impact of information and communication technology on the use of information among the elite Brilliant talents of the Young and Elite Research Club of Islamic Azad University.
  Methodology
   In this research, qualitative methodology has been used with an interpretive approach and using grounded theory. In the process of constructing the ground theory, there are three stages of data encoding: open coding, axial encoding, and selective coding. Encoding is an analytical process in which data is segmented, conceptualized, and integrated, so that they can formulate the final theory. In the process of coding, the unit is the concept of analysis. The data collection was conducted through a semi-structured interview with pre-designed questions. Questions were asked about the respondent's response when asked to answer the questions when needed. The research community is the elite and talented talents of the Young and Elite Research Club of Islamic Azad University. A targeted sampling was used to select the research sample. The sample size was determined during the work. The research sample was 22 elite and talented members of the young and elite scholars club of Islamic Azad University, which according to the characteristics of the subjects under study, through the representative of the club to provide access to these people.
  Findings
   the elite, are searching for a lot of information, cultivating their curious minds, so that they do not ignore any information, and, with the choice of information, seek, in their entirety, their puzzle pieces. On the other hand, they collect information based on the most relevant, newest, or based on the importance and credibility of the information using mental ability and visual memory. On the other hand, in different stages of the process of using information, they use the capabilities and the most important features of information and communication technology tools for storing, processing, accessing information, and so on.
  Conclusion
   In the process of information retrieval, there is an innovative touchdown. The largest eclectic wizard for using online information technology tools is the security and space for storing, generating, transferring and sharing information.

  Keywords: Use of Information, Information, Communication Technology, Elite, Innovation
 • Saleh Rahimi*, Marayam Feizi, Seyed Mahdi Hoseini Pages 103-112
  Purpose
  The aim of this research is to determine the role of public and academic libraries in disseminating of health information and comparing of the two types of libraries with each other.

  Method
  The research method is applied with descriptive-survey. The sample size was determined by using the Morgan table, 379 people. The questionnaires were distributed using Quotas sampling method. Data analysis was performed using SPSS software and it was analyzied with the descriptive and inferential tests.
  Results
  Findings showed that according to the mean score of the components of the test, receiving health information in libraries has had acceptable and good results for users. Also, in terms of comparison between general and academic library and components of health information among the 5 components (role of library, results of receiving, usefulness, use of resources and access barriers), in terms of barriers to access to information There is a significant difference in the health of the library between public and academic libraries. However, there are no other significant differences between the four other components. Also, there was no significant relationship between sex, age, education, occupation and income level using health information in the library.
  Conclusion
  The library has a significant role in the dissemination of health information, but for some reason, such as not knowing users about the health information resources in the library and some barriers to accessing these resources, many users do not use library health information resources. Finally, suggestions are made according to the results of the research to improve the role of the library and more users
  Keywords: Health information, Academic libraries, public libraries, information dissemination, health literacy