فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 45، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زکریا محمدی تمری، حمید رستگاری، مریم شریف زاده* صفحات 1-14

  توسعه ی کارآفرینی در ایران بعنوان اجرایی ترین استراتژی برای برون رفت از بحران های اقتصادی و اجتماعی می باشد که این موضوع بویژه در جوامع روستایی نیازمند شناسایی موانع و مشکلات و رفع آنهاست. هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی و ارزیابی مهمترین موانع کارآفرینی روستایی در ایران بود. به این منظور با بهره گیری از فرآیند دلفی فازی با بهره گیری از نظرات کارشناسی 10 نفر از خبرگان امر کارآفرینی که بطور هدفمند انتخاب گردیدند، به شناسایی و ارزیابی موانع پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که از میان پنج گروه اصلی موانع شامل موانع فردی-شخصیتی، نهادی-سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و آموزشی و زیرساختی، گروه موانع اقتصادی حائز رتبه بیشتری بود. در این گروه موانعی از قبیل عدم امکان تغییر شغل در محیط روستا و پایین بودن دسترسی به عوامل تولید (با اوزان 130/0) در رتبه ی اول، پایین بودن آشنایی با نیازهای جدید بازار کار و تسهیلات اعتباری و وام های با بهره زیاد مشترکا (با وزن استاندارد 125/0) در رتبه دوم و عدم شناخت کافی چگونگی ورود به بازار و توسعه حضور در بازار، دشواری کسب سرمایه اولیه و تامین نقدینگی و ضعف امکانات برای عرضه و فروش محصولات بدون واسطه مشترکا (با اوزان 122/0) در رتبه های سوم قرار گرفتند. در نهایت پیشنهادها و راهکارهایی نیز ارائه گردید.

  کلیدواژگان: غربالگری فازی، موانع کارآفرینی، روستاهای ایران
 • رضا دین پناه صفحات 15-25

  هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. کارشناسان ترویج جهاد کشاورزی استان گلستان به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند (110=N) و تمام جامعه سرشماری شد. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیات به دست آمد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه از طریق تکمیل 30 پرسشنامه خارج از نمونه آماری به عمل آمد و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ 85/0=α محاسبه گردید. نتایج نشان داد عوامل بهبود تعاملات ترویج با آموزش، عوامل بهبود تعاملات ترویج با تحقیق، عوامل بهبود تعاملات ترویج با کشاورزان، عوامل بهبود تعاملات ترویج با شرکت های خصوصی، عوامل بهبود تعاملات ترویج با تشکل های کشاورزی، عوامل بهبود تعاملات آموزش با تحقیق، عوامل بهبود تعاملات آموزش با کشاورزان و عوامل بهبود تعاملات تحقیق با کشاورزان نسبت به نظام دانش و اطلاعات کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری داشتند. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که عوامل بهبودتعاملات ترویج با تحقیق و عوامل بهبودتعاملات آموزش باکشاورزان، 9/38 درصد از تغییرات نظام دانش و اطلاعات کشاورزی را تبیین نموده اند.

  کلیدواژگان: نظام دانش و اطلاعات کشاورزی، کارشناسان ترویج، استان گلستان
 • محمد جلالی*، حمیده ملک سعیدی، فرزاد اسکندری، بیژن ابدی صفحات 27-38

  پژوهش حاضر باهدف تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی سربازان سازندگی سازمان های جهاد کشاورزی استان های شمال غرب کشور انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل سربازان مشغول به خدمت در سازمان های جهاد کشاورزی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بودند که 244 نفر از آن ها از طریق نمونه گیری طبقه بندی تصادفی برای انجام مطالعه انتخاب شدند. به منظور جمع‏آوری داده ها، از فن پیمایش در قالب پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. پرسشنامه حاوی سوالات بسته و تعدادی سوالات باز بود که روایی صوری آن توسط متخصصان تایید گردید. به منظور آزمون پایایی پرسشنامه نیز یک مطالعه راهنما در خارج از نمونه موردمطالعه انجام شد و ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص های مختلف محاسبه گردید. یافته ها نشان داد از میان متغیرهای مختلف پژوهش، شرایط رفاهی مرکز، روابط بین سربازان در طول دوره، ارتباط مسئولان اجرائی محل خدمت با سربازان، انگیزه پیشرفت و انگیزه خدمت همبستگی معنی داری با رضایت شغلی دارند. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای انگیزه پیشرفت، روابط بین سربازان در طول دوره و ارتباط مسئولان اجرائی محل خدمت با سربازان حدود 40 درصد از تغییرات متغیر رضایت شغلی سربازان سازندگی را پیش بینی می نمایند.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، سربازان سازندگی، سازمان جهاد کشاورزی، انگیزه پیشرفت
 • شهاب الدین شکری*، آلکسی اوریچ آرکیپوف، یولیا ویاچسلاواونا فیلوننکو، بلوکریلوا اولگا اسپیریدانوا، مارینا سانیکوا صفحات 39-53

  هدف از این تحقیق تخصیص یک مدل ساختاری برای تخمین اثرات عوامل سیاست گذاری شامل سیاست های مالی و انرژی بر مولفه های نهادی مرتبط با مدیریت مخاطرات در بخش کشاورزی و جامعه روستایی "روستو آن دن" بوده است. مولفه های نهادی مرتبط با مدیرت مخاطرات طبق بررسی مقدماتی پروفایل آسیب پذیری بر اساس وضعیت منطقه مورد مطالعه و از ابعاد اقلیمی، تولیدی، اقتصادی- اجتماعی، بازار کشاورزی، بازار کار و مقررات زمین، استخراج و اولویت بندی شدند. در مرحله بعد مهم ترین راهبردها به منظور مدیریت مخاطرات مربوطه و افزایش قابلیت برگشت پذیری اقتصاد شناسایی شدند. جامعه آماری شامل 75 متخصص موضوعی در رشته اقتصاد و اقتصاد کشاورزی از دانشگاه فدرال جنوبی روسیه (روستو آن دن) و دانشگاه ایالتی کشاورزی ساراتو و نیز تعدادی از کارشناسان بخش دولتی بود. در نهایت مدل های تاییدی دو عاملی سیاست گذاری و نهادها و برازش مدل اندازه گیری مورد آزمون، اصلاح و تعدیل قرار گرفت. یافته های بخش ساختاری مدل نیز حمایت مدل از سوی داده های نمونه ای را تایید کردند. همچنین نتایج بخش ساختاری مدل نشان دادند که دو عامل "سیاست مالی" و "سیاست انرژی" توانایی تبیین به ترتیب 48 درصد و 38 درصد از واریانس متغیرهای "تکنولوژی نهادی" و "نهادسازی" را دارا می باشند.

  کلیدواژگان: نهادسازی، سیاست گذاری، مدل ساختاری، روستو آن دن، فدراسیون روسیه
 • احسان قلی فر، علی میرشکاری، رسول لوایی آدریانی*، حسام الدین غلامی صفحات 55-64

  به دلیل مشکلات ناشی از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی، کودهای زیستی به عنوان یک نهاده جایگزین یا مکمل کودهای شیمیایی مطرح شده است. اما پایداری مصرف این کودها به پذیرش آن ها توسط کشاورزان وابسته است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات ویژگی های نوآوری ادراک شده کودهای زیستی بر تمایل به مصرف آن ها در روستای ینگیجه از توابع بخش مرکزی شهرستان زنجان بود. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر تمامی کشاورزان فعال در این روستا (313 نفر) بود که 165 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای استفاده شده که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن بر اساس نظر پانلی از متخصصان موردبررسی قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک رگرسیون لجستیک دووجهی استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان پنج ویژگی نوآوری کودهای زیستی (شامل سازگاری، پیچیدگی، آزمون پذیری، رویت پذیری و مزیت نسبی) تنها ویژگی رویت پذیری بر تمایل به مصرف این کودها دارای اثر مثبت و معنی دار بود. به نظر می رسد رویت پذیری کودهای زیستی در مقایسه با سایر ویژگی های نوآوری بدون نیاز به هرگونه اقدام عملی از طریق نشانگرهای محیطی و روابط غیررسمی قابل حصول است. بنابراین می توان دریافت که تمایل به مصرف کودهای زیستی از طریق ویژگی هایی قابل پیش بینی است که به آسانی و بدون نیاز به تلاش اضافی قابل درک باشند.

  کلیدواژگان: ویژگی های ادراک شده کودهای زیستی، نوآوری، تمایل به مصرف، پذیرش
 • ابراهیم فرمانده، راضیه نامدار* صفحات 65-81

  هدف این پژوهش کمی که با روش پیمایشی انجام شده است، بررسی روابط بین ابعاد تاثیرگذار سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر یادگیری سازمانی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 300 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بود که با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، 123 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی سازه ابزار تحقیق نیز با آزمون آلفا کرونباخ 94/0 ارزیابی شد. برای تحلیل اولیه داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. برای بررسی اثرات متغیرهای تحقیق بر مبنای تکنیک های چند متغیره با به کارگیری نرم افزار LISREL8.8از روش مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین متغیرهای تعهد سازمانی و سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی وجود دارد. تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که فرضیات تحقیق در قالب یک مدل معادلات ساختاری با سطح بسیار مطلوبی از شاخص های نکویی برازش مدل (RMSEA= 0.066) مورد تائید قرار گرفتند. یافته ها نشان داد ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی شامل ابعاد ساختاری، رابطه ای و شناختی و دو بعد تعهد سازمانی شامل تعهد هنجاری و تعهد مستمر بر یادگیری سازمانی کارکنان اثرگذارند. به عبارتی دقیق تر جهت دستیابی و ارتقای یادگیری سازمانی، تقویت ابعاد سرمایه اجتماعی کارکنان و بهبود فضای تعهد سازمانی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی، سرمایه اجتماعی، مدل سازی معادلات ساختاری، سازمان جهاد کشاورزی
|
 • Maryam Sharifzadeh Pages 1-14

  Entrepreneurship Development is the most practical strategy to exit the economic and social crisis in Iran, especially this issue needs to identifying its barriers and difficulties and solving them in rural communities. The aim of this article was to identify and assess the most important barriers of rural entrepreneurship in Iran. For this purpose, Fuzzy Delphi process was used based on group thinking of the 10 qualified experts, who were selected with purposive sampling method. The results showed that among the five major groups of barriers, including: individual-personality barriers, political- institutional, economic, social and cultural, education and basic,the economic barriers group was higher ranked. In this group, the barriers of  disability to change jobs in the rural environment and lack of access to factors of production placed the first order (with 0.133 weighting), both low familiarity with the new requirements of the labor market and credit facilities and high-interest loans got the second place (with 0.125 standard weighting) and lack of awareness of how to enter the market and expand market share, gaining initial capital and liquidity difficulties and the lack of the requirements for selling and supplying the products placed the third rank (with 0.122 standard weighting). Finally, suggestion and practical suggestions were presented.

  Keywords: Fuzzy screening, Entrepreneurship barriers, Rural of Iran
 • Reza Dinpanah Pages 15-25

  The aim of this study was to study influencing factors on agricultural knowledge and information system. The methodological approach of this study was descriptive- correlative. The research population consisted of 110 extension experts, which all them was census. Validity of the instrument was established by a panel of experts consisting of senior faculty members and research committee advisors. Also a pilot test was conducted to determine the reliability of the survey instrument. In this test, the mentioned questionnaires were given to 30 expert which were similar to statistical society in regional, economic, cultural and social conditions. Reliability analysis was conducted by using and Cronbach alpha formula and result was 0.85. The results showed that factors of interactions improvement of extension- education, extension- farmers, extension- research, extension-private companies, extension- agricultural organization, education- research, education- farmers and research- farmers with agricultural knowledge and information system had been relationship of positive and significant. The results of the multiple regression analysis (stepwise method) revealed that the factors of interactions improvement extension- research and education- farmers explained a variation of 38.9% of the agricultural knowledge and information system.

  Keywords: Agricultural Information, Knowledge System, Extension Experts, Golestan Province
 • Mohammad jalali Pages 27-38

  The purpose of this study was to analyze the factors affecting the job satisfaction of soldiers in the organizations of Jihad-e-Agriculture in the northwest provinces of Iran. The statistical population of the study consisted of soldiers serving in Jihad-e-Agriculture organizations in the provinces of East Azarbaijan, West Azarbaijan and Ardebil. 244 of them were selected by random sampling for the study. In order to collect data, a survey tool was used in the form of a questionnaire and interview. The questionnaire included closed questions and a number of open questions whose formal validity was confirmed by experts. In order to test the reliability of the questionnaire, a pilot study was conducted outside the sample and the Cronbach's alpha coefficients was calculated for different indices. The results showed that the variables of the welfare conditions of the work environment, the relationship between the soldiers, the relationship of officials with the soldiers, the motivation of progress and service motivation have a significant correlation with job satisfaction. Also, the results of regression analysis showed that the variables of achievement motivation, relationship between soldiers and the relationship between officials with soldiers predict about 40% of changes in the job satisfaction of soldiers.

  Keywords: Job Satisfaction, Builders Soldiers, Jihade-Agriculture Organizations, Achievement Motivation
 • Shahabeddin Shokri Pages 39-53

  The purpose of this research was to specify a structural model in order to estimate the impact of policymaking factors (financial policy and energy policy) on institutional components related to the risk management in agricultural and rural areas of Rostov on Don. At the first stage, we explored and ranked a risk profile in agriculture based on the Rostov situation including climate, production, socio-economic, agricultural market, labor market and land regulation. At the next stage, the main strategies were identified in order to manage related risks and increase economic resilience. The data used in this paper were collected through a structured questionnaire from 75 subject matter specialists in the field of economics and agricultural economics from Southern Federal University (Rostov on Don) and Saratov State Agrarian University along with a number of governmental experts. Two confirmatory models of policy making and institutions fitted the data or supported by the obtained sample data. Resulted from the structural model showed that two factors of “financial policy” and “energy policy” explains 48 and 38 percent of variance in “institutional technology” and “institutional building” respectively.

  Keywords: Institutional building, Policy making, Structural model, Rostov on Don, Russian Federation
 • Rasool Lavaye Pages 55-64

  Due to adverse effect of chemical fertilizers overconsumption, bio-fertilizers have been considered as an alternative or supplementary input. However, sustainable consumption of bio-fertilizers is dependent to their adoption by farmers. Accordingly, the main purpose of this study was to examine the impact of bio-fertilizers perceived innovation characteristics on intention to use them in Yengijeh village in Zanjan County. The statistical population consisted of 313 farmers working in this village from which 165 farmers were chosen through convenience sampling. A questionnaire was applied to gather data that its reliability and face validity was examined, respectively by computing Cronbach Alfa and a panel of expert. Binary logistic regression was used to analyze the data. Results revealed that among five bio-fertilizers’ innovation perceived characteristics (compatibility, complexity, trial ability, observability and relative advantage), only observability had positive significant impact on intention to use these fertilizers. It seems that the observability of bio-fertilizers in comparison with other innovation characteristics can be achieved without need for any action to be taken through environmental indicators and informal relationships. Thus, intention to use bio-fertilizers can be predicted by characteristics that easily and without extra effort can be understood.

  Keywords: Bio-fertilizers, Perceived Characteristics, Innovation, Intention to use, Adoption
 • Reza Namdar Pages 65-81

  The purpose of this quantitative research was to investigate the effective dimensions of social capital and organizational commitment on organizational learning in Fars Jihad-e-Agriculture organization. The statistical population of research consisted of 300 members of the Fars Agriculture Jihad organization which according to Bartlett et.al. ’s table, a sample size of 124 was selected using stratified random sampling based on organizational sections. Questionnaire was used to collect the data. The face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and the reliability of the scale used in the study was assessed by calculating Cronbach’s alpha coefficient test and the result was 0.94. For primary analysis of data SPSS software was used. Structural equation modeling was used to investigate the effects of research variables on the basis of multivariate techniques using the LISREL 8.8 software. The results of correlation test showed that there is a positive and significant correlation between organizational commitment and social capital with organizational learning. Structural equation modeling analysis, showed that hypotheses were approved, with a very good level of model indices (RMSEA = 0.066). The findings show that the three dimensions of social capital, including structural, cognitive, and cognitive dimensions, and two dimensions of organizational commitment, including dimensions of normative commitment and continuous commitment, affect the organizational learning of employees. More precisely, in order to achieve and enhance organizational learning, it is recommended to strengthen the dimensions of social capital of the employees and improve organizational commitment.

  Keywords: Organizational Learning, Organizational Commitment, Social Capital, Structural Equation Modeling (SEM), Jihad-e-Agriculture organization