فهرست مطالب

پیام چارسو - پیاپی 5 (بهار 1397)

فصلنامه پیام چارسو
پیاپی 5 (بهار 1397)

 • 360 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/03/15
 • تعداد عناوین: 18
|
 • اینجا شبیه من
  فروغ سجادی صفحه 4
 • سرمقاله
  پژند سلیمانی صفحه 7
 • شاه لیر، گذشته و امروز
  ترجمه: باران عابدنیا صفحه 11
 • خروش و آرامش در شاه لیر
  ویلیام کریستی ترجمه: سمانه جنت مکان صفحه 25
 • بیماری روانی در نقش دیوانگیالهی
  کریس کسپرسون ترجمه: حسن جنت مکان صفحه 49
 • یادداشتی پیرامون یک عبارت
  تیم وهانا بتس ترجمه: امیرعباس خیل نژاد صفحه 75
 • دیالکتیک سخن و سکوت
  بلال توفیق حمامره ترجمه: سمیرا پورحسنی صفحه 83
 • موهبت، عواقب و مسیحیت در شاه لیر
  جسیکا وندن برگ ترجمه: باران عابدنیا صفحه 109
 • شاه لیر روی صحنه امروز
  لوسیندا اورت ترجمه: احسان پناه بر صفحه 117
 • شیاطین و فرشتگان
  منیروا چیچستر ترجمه: احسان پناه بر صفحه 121
 • گناه، عقوبت و رستگاری در لیر
  یوجین لیو ترجمه: مریم صالحی صفحه 125
 • طراحی لباس و اجرای شاه لیر
  سیلیاری سیکلر ترجمه: سمیه صادقی صفحه 143
 • هرمنوتیک نمایش نامه ی شاه لیر
  احسان پناه بر صفحه 211
 • جستاری بر لیر در ایران
  رضا آشفته صفحه 227
 • خوانش بینامتنیت در نمایشنامه ی وقتی روح لیر از ژوکر مرخصی می گیرد ، اثر روزبه حسینی
  امیرحسن ندایی صفحه 287
 • بررسی اجمالی انسجام در گفتار
  یانگ وانگ، مانچی گیو ترجمه: شادی شفیعی صفحه 297
 • نمایش نامه های اقتباسی
  ساناز سیداصفهانی صفحه 308
 • نمایش نامه
  تهمینه محمدی صفحه 325