فهرست مطالب

فیض - سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 105، خرداد و تیر 1398)
 • سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 105، خرداد و تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/21
 • تعداد عناوین: 13
|
 • فرشته دادفر*، جمشید محمدی، حسین روشنفکر صفحات 108-116
  سابقه و هدف
  گیاهان دارویی در درمان دیابت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. مطالعات نشان داده که بیماری دیابت منجر به تغییرات تولیدمثلی در جنس مذکر می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی عصاره هیدروالکلی گیاه پیاز تابستانه بر تغییرات بافت بیضه در موش صحرایی نر دیابتی انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  40 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به پنج گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه اول و سوم (کنترل نرمال و کنترل دیابتی) آب مقطر دریافت کردند، گروه دوم (شاهد) دریافت کننده 50 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره ی هیدروالکلی پیاز تابستانه بودند و گروه چهارم و پنجم (دیابتی تحت درمان 1 و 2) به ترتیب دوز های 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره ی هیدروالکلی پیاز تابستانه را دریافت کردند. جهت القای دیابت از داروی استرپتوزوتوسین استفاده شد. در پایان دوره 21 روزه آزمایش، پس از بیهوش شدن موش ها، بافت بیضه جدا و مقاطع بافتی جهت بررسی تغییرات بافت بیضه در گروه های آزمایشی تهیه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون واریانس یک طرفه و توکی تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  آنالیز داده ها نشان داد که تعداد لوله های اسپرم ساز (0/03=P) و تعداد اسپرم (0/01=P) در گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه کنترل نرمال و شاهد، کاهش معنی دار داشت. عصاره ی گیاه پیاز تابستانه در موش های دیابتی شده سبب افزایش تعداد اسپرم، لوله های اسپرم ساز و بهبود بافت بیضه شد.
  نتیجه گیری
  می توان چنین نتیجه گیری کرد که عصاره ی گیاه پیاز تابستانه دارای اثرات کاهش دهنده تخریب بافت بیضه و افزایش میزان اسپرم در موش های دیابتی شده است.
  کلیدواژگان: دیابت، پیاز تابستانه، تغییرات بافت بیضه، موش صحرایی
 • آمنه خوشوقتی، غلام حسین دریا*، پوریا بیکران نژاد، فاطمه ضرغامی صفحات 117-124
  سابقه و هدف
  گیاه شقایق شاخ دار زرد در طب سنتی ایران به منظور کاهش عوارض دیابت به کار می رود. این مطالعه با هدف مقایسه اثر گیاه شقایق شاخ دار زرد و داروی گلیبن کلامید بر سطوح سرمیALT ، AST،ALP  و انسولین در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، چهل سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به صورت تصادفی به 5 گروه هشت تایی تقسیم شدند: کنترل، سالم تیمار با عصاره با دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم (سالم+ عصاره)، شاهد دیابتی، دیابتی تیمار با عصاره با دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم (دیابتی+ عصاره) و دیابتی تیمار با داروی گلیبن کلامید با دوز 5 میکروگرم بر کیلوگرم (دیابتی+ دارو). دیابت با کمک تزریق آلوکسان القا شد. در انتهای دوره یک ماهه، نمونه های خون، جمع آوری و سطوح سرمی آنزیم های کبدی و انسولین اندازه گیری شد. در انتها، نتایج با کمک آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی Tukey مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج
  فعالیت آنزیم های AST و ALP در گروه دیابتی+ عصاره به طور معنی داری بیش از گروه دیابتی+ دارو بود (04/0=P). همچنین فعالیت ALT و غلظت انسولین در گروه دیابتی+ عصاره به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد دیابتی افزایش نشان داد (001/0>P).
  نتیجه گیری
  از نتایج این پژوهش چنین برداشت می شود که مصرف خوراکی عصاره شقایق شاخ دار زرد علاوه بر اثر حفاظت کبدی علیه استرس ناشی از دیابت، دارای خاصیت افزاینده انسولین سرمی نیز می باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، شقایق شاخ دار زرد، انسولین، آنزیم های عملکرد کبدی، موش صحرایی، آلوکسان
 • رسول کردنوقابی، خسرو رشید، احمد بیات* صفحات 125-134
  سابقه و هدف
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تکنیک هایی از موج های روان درمانی اول، دوم و سوم بر خودکنترلی دانش آموزان بود.
  مواد و روش ها
  از بین کلیه ی دانش آموزان دبستانی منطقه ی 1 شهر همدان، چهار گروه 15 نفری به روش در دسترس انتخاب شدند. برای سه گروه، تکنیک های روان درمانی موج اول، دوم یا سوم آموزش داده شد. پس از 3 جلسه ی آموزشی، شرکت کنندگان به صورت انفرادی با موقعیت معروف «ماراشملو» آزمایش شدند. در طی آزمایش، رفتار کودک فیلم برداری و سپس تجزیه و تحلیل شد. داده ی اول مقدار زمانی بود که آزمودنی توانست لذت را به تاخیر بیندازد. داده ی دیگر نیز موفقیت یا عدم موفقیت هر گروه در این آزمایش بود. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش به کمک نرم افزار SPSS و به روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون خی دو بود.
  نتایج
  یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که بین موج های اول، دوم و سوم روان درمانی از نظر آماری تفاوت معناداری در میزان خودکنترلی شرکت کنندگان اثربخشی بوده، این سه موج با گروه کنترل تفاوت معناداری داشتند (0/05>P). همچنین تفاوت معناداری در موفقیت یا عدم موفقیت شرکت کنندگان بین سه گروه مورد بررسی با گروه کنترل مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت که آموزش تکنیک هایی از موج های اول، دوم و سوم روان درمانی در خودکنترلی دانش آموزان اثربخش است و باعث بهبود آن می شود.
  کلیدواژگان: خودکنترلی، تقویت، توجه گردانی، ذهن آگاهی، موج های روان درمانی
 • بهاره کاردیده، مونا صادق الوعد، زهرا صمیمی، حمیدرضا محمدی مطلق، مهدی تقدسی* صفحات 135-142
  سابقه و هدف
  آرتریت روماتوئید یک بیماری خودایمنی التهابی مزمن است که به طور اولیه مفاصل را تحت تاثیر قرار می دهد. سلول های T و سایر سلول های ایمنی به بافت سینوویال فراخوانده شده، موجب پیشبرد این بیماری می شوند. اتوفاژی فرآیندی است که با تجزیه ی ارگانل های درون سلولی همراه است و به عنوان تنظیم کننده هموستاز سلول می تواند روی فعال شدن سلول های ایمنی تاثیر گذاشته، در پاتوژنز آرتریت روماتوئید مشارکت داشته باشد. هدف این مطالعه ارزیابی سطح بیان ژن های مرتبط با اتوفاژی در دو گروه از بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم بوده است.
  مواد و روش ها
  خون محیطی از سه گروه از افراد، شامل 20 بیمار درمان نشده ی آرتریت روماتوئید، 20 بیمار آرتریت روماتوئید تحت درمان (با داروهای متوترکسات، هیدروکسی کلروکین و پردنیزولون) و 20 فرد سالم تهیه شد. بیان دو ژن مرتبط با اتوفاژی Atg5 و Beclin-1در سلول های خون محیطی با استفاده از روش Real time PCR ارزیابی شد.
  نتایج
  بیان ژن Beclin-1 به میزان 3/41 برابر در بیماران درمان نشده ی آرتریت روماتوئید نسبت به افراد سالم افزایش نشان داد اما بیان این ژن در بیماران تحت درمان نسبت به افراد سالم 54/1 برابر بود (0/05<P). بیان ژن Atg5 در بیماران درمان نشده ی آرتریت روماتوئید به میزان 2/4 برابر نسبت به افراد سالم افزایش داشت (0/05<P).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد در بیماران درمان نشده آرتریت روماتوئید، افزایش بیان ژن های اتوفاژی می تواند در پیشبرد پاتوژنز این بیماری دخیل باشد. به عبارت دیگر یافته ها نشان داد کاهش اتوفاژی می تواند شدت بیماری را در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید کم کند.
  کلیدواژگان: اتوفاژی، ژن های مرتبط با اتوفاژی، آرتریت روماتوئید، Atg5، Beclin-1
 • سعیده نصراللهی، سارا کریمی، علیرضا عابد، غلامعلی حمیدی* صفحات 143-152
  سابقه و هدف
  تصمیم گیری هزینه- سود یکی از مدل های تصمیم گیری می باشد که در آن حیوان با ارزیابی هزینه (تلاش یا تاخیر) به سود نهایی (پاداش) دست پیدا می کند. نقش نواحی مختلف مغزی از قبیل: هسته اکومبنس در این فرآیند به اثبات رسیده است. ارکسین یک نوروپپتید می باشد که به صورت عمده توسط نورون های ناحیه هیپوتالاموس جانبی تولید می شود و نورون های تولیدکننده ارکسین، آکسون خود را به سراسر مغز از جمله هسته اکومبنس ارسال می کنند. هسته اکومبنس ناحیه ای در سیستم عصبی است که در تنظیم تصمیم گیری بر اساس تلاش نقش دارد و گیرنده ارکسین نوع یک در سراسر این هسته موجود می باشد. اعمال فیزیولوژیکی متفاوتی از جمله اعمال شناختی و پاداش برای ارکسین نشان داده شده است. از آن جایی که اطلاعات محدودی در این موضوع وجود دارد، هدف از این مطالعه تعییین اثربخشی گیرنده ارکسین نوع یک، در ناحیه قشری هسته اکومبنس در تصمیم گیری بر اساس تلاش می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق برای بررسی تصمیم گیری هزینه- سود بر پایه تلاش، از T-maze استفاده شد و اثر آنتاگونیست گیرنده ارکسین نوع 1 (SB334867) در سه دوز (30,100,300 nM/0.5µl DMSO) در ناحیه قشر هسته اکومبنس بررسی شد.
  نتایج
  آنتاگونیست گیرنده ارکسین نوع یک در دوز 300 nM/0.5µl DMSO در قشر هسته اکومبنس نسبت به گروه کنترل، به طور معناداری درصد انتخاب های پرزحمت را کاهش داد (0/01<P).
  نتیجه گیری
  آنتاگونیست گیرنده ارکسین نوع یک روی ترجیح حیوان برای انتخاب عبور از مانع و رسیدن به پاداش بیشتر اثر می گذارد و حیوان پاداش کمتر، بدون هیچ مانع و تلاشی را انتخاب می کند.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری هزینه- سود، ارکسین، هسته اکومبنس
 • فریبا جوادی نیا، زینب خزایی کوهپر*، حمید اسدزاده عقدایی صفحات 153-157
  سابقه و هدف
  آپوپتوز یک فرآیند فیزیولوژیک ضروری در حفظ هموستازی ایمنی است. به نظر می رسد آپوپتوز ناصحیح سلول های T در بیماری های التهابی مزمن، همچون بیماری التهابی روده (IBD) دخالت داشته باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی نسبت بیان ژن های Bcl2 به BAX در مبتلایان به IBD (بیماری کرون و کولیت زخم شونده) نسبت به افراد سالم بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه موردی- شاهدی، 49 بیمار مبتلا به  IBDو 20 فرد سالم مورد بررسی قرار گرفتند. خونگیری از بیماران مبتلا به IBD و افراد سالم پس از دریافت کامل اطلاعات و کسب رضایت انجام و سپس سلول های سفید خون به روش سالتینگ اوت جداسازی شد. بعد از استخراج RNA و سنتز cDNA، سطح بیان ژن های Bcl2 به BAX به صورت کمی به روش real-time PCR در افراد سالم و بیمار اندازه گیری شد.
  نتایج
  در این مطالعه، آنالیز real-time PCR نشان داد که نسبت بیان ژن های Bcl2 به BAX در سلول های T خون محیطی در 49 فرد مبتلا به IBD در مقایسه با 20 فرد سالم  تفاوت معنی داری نداشت (0/06 =P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد در افراد مبتلا به IBD، تغییر در  نسبت بیان ژن های Bcl2 به BAX در سلول های T خون محیطی مشهود نباشد.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، BAX، Bcl2، بیماری التهابی روده
 • زهرا زارعی چقابلکی، داریوش یاراحمدی*، مصطفی کرمپور، علی اکبر شمسی پور صفحات 158-167
  سابقه و هدف
  تغییر الگوهای اقلیمی مناطق مختلف، تغییرات عمده ای در توزیع جغرافیایی بروز بیماری های عفونی ایجاد می کند. هدف اساسی این تحقیق، بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر پهنه های بیوکلیمایی مساعد زیست پشه خاکی ناقل بیماری لیشمانیازیس جلدی در ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  داده های مربوط به عوامل اقلیمی تاثیرگذار در بیولوژی پشه خاکی به صورت میانگین در دوره 2016-1986 اخذ شد. آستانه های اقلیمی زیست پشه خاکی مذکور براساس مطالعات آزمایشگاهی، و با استفاده از جبر بولین GIS، نواحی بیوکلیمایی مساعد زیست پشه خاکی در ایران در اقلیم دوره پایه (2016-1986) تهیه شد. شرایط اقلیمی سال 2050 با استفاده از خروجی مدل گردش عمومی جو HADGEM2-AO تحت 4 سناریوی RCP2.6، RCP4.5، RCP6،RCP8.5  شبیه سازی، و پهنه های بیوکلیمایی زیست پشه خاکی با توجه به فاکتورهای اقلیمی شبیه سازی شده مجددا با استفاده از تابع جبر بولین در GIS تولید شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد در شرایط اقلیمی دوره پایه حدود 0/64 از مساحت کشور که شامل نواحی مرکزی و جنوبی و جنوب غرب کشور می شود، شرایط اقلیمی زیست پشه خاکی وجود دارد. در حالی که در اقلیم شبیه سازی شده سال 2050 تحت سناریوهای RCP2.6، RCP4.5، RCP6، RCP8.5، به ترتیب 0/63، 0/68، 0/61 و 0/67 از مساحت ایران مساعد زیست این ناقل خواهد بود.
  نتیجه گیری
  تغییرات فضایی پهنه های بیوکلیمایی زیست پشه خاکی فلبوتوموس در سناریوی RCP6، بیشترین کاهش را نسبت به اقلیم کنونی داشت و بیشترین افزایش نیز در سناریوی RCP4.5 مشاهده شد.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، پهنه های بیوکلیمایی، پشه خاکی فلبوتوموس، ایران
 • علی شیوایی، مریم مسکینی، شهلا شهبازی، دنیا حسنی، فرامرز مسجدیان جزی، محسن زرگر* صفحات 168-176
  سابقه و هدف
  کلبسیلا پنومونیه از باکتری های فرصت طلبی است که در سراسر جهان سبب عفونت های بیمارستانی می شود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع جدایه های کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بیوفیلم و ارتباط آن با فاکتورهای بیماری زایی می باشد.
  مواد و روش ها
  ایزوله های کلبسیلا پنومونیه به دست آمده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های مطهری و میلاد تهران از مهرماه 95 تا خردادماه 96 با تست های بیوشیمیایی شناسایی شدند. میزان مقاومت ایزوله ها با روش کربی- بائر و توانایی تشکیل بیوفیلم با تست فنوتیپی مشخص شد. در نهایت، فاکتورهای ویرولانس با روش PCR شناسایی شدند.
  نتایج
  بیشترین مقاومت نسبت به سفتازیدیم و سفوتاکسیم (67 درصد) و کمترین مقاومت به ایمی پنم و مروپنم (39 درصد) گزارش شد. تست فنوتیپی بیوفیلم نشان داد که 81 درصد از جدایه ها، تولید کننده بیوفیلم بودند. همچنین نتایج PCR نشان داد که همه 57 جدایه ی تولید کننده بیوفیلم، دارای ژن هایfimA ،mrkA ، ecpA و fimD  بودند و ژن fimH  در 92 درصد از جدایه ها شناسایی شد. 36 درصد از جدایه هایی که قادر به تولید بیوفیلم نبودند، دارای ژن fimA  و 29 درصد دارای ژن ecpA بودند، ژن mrkA و fim H در هیچ یک از این جدایه ها یافت نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مقاومت آنتی بیوتیکی در بین جدایه های کلبسبیلا پنومونیه با تولید بیوفیلم ارتباط معناداری دارد. لذا آگاهی از الگوی مقاومت و مکانیسم تشکیل بیوفیلم این ارگانیسم می تواند به درمان بهتر بیماران کمک شایانی کند.
  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، MDR، بیوفیلم، فاکتورهای ویرولانس
 • علی افشاری*، مظفر غفاری صفحات 177-184
  سابقه و هدف
  متغیرهای روانشناختی متفاوتی در تداوم سوء مصرف مواد موثر می باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین فراشناخت و کمال گرایی با دوام درمان نگه دارنده با متادون در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد تبریز انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر روی 196 نفر از افراد مراجعه کننده به درمانگاه های شمس، صدرا و احیای شهر تبریز طی سال 1396 انجام شد. ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه فراشناخت و مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی بود. تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارSPSS  ویرایش 25 و با روش آماری رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون انجام شد.
  نتایج
  یافته های به دست آمده، نشان داد که بین فراشناخت با مدت درمان، رابطه معناداری وجود دارد (0/01<P و 0/18= r). همچنین بین کمال گرایی با مدت درمان (0/01<P و 0/25= r) رابطه معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد بین فراشناخت و کمال گرایی با دوام درمان نگه دارنده با متادون رابطه ی معناداری وجود دارد و فراشناخت بیشترین قدرت پیش بینی دوام درمان نگه دارنده را دارد.
  کلیدواژگان: فراشناخت، کمال گرایی، درمان نگه دارنده با متادون
 • بهروز افشاری*، فاطمه سادات قریشی، شفیقه یوسفی، وجیهه قربانی صفحات 185-191
  سابقه و هدف
  مطالعه شخصیت می تواند به توضیح آسیب شناسی در اختلالات روانی کمک کند. هدف این پژوهش، بررسی اختلال افسردگی اساسی ((MDD Major Depressive Disorder براساس تئوری تجدیدنظرشده ی حساسیت به تقویت (r-RST) revised-Reinforcement Sensitivity Theory می باشد.
  مواد و روش ها
  چهل وپنج بیمار MDD به همراه 45 فرد سالم به عنوان گروه کنترل در مطالعه حاضر شرکت کردند. به دنبال فرم رضایت آگاهانه، مصاحبه بالینی ساختاریافته (SCID-I)، آزمون هوش عمومی (SGIT)، پرسشنامه 5 عاملی جکسون برای سنجش شخصیت، و سیاهه افسردگی بک (BDI-II) برای دو گروه اجرا شدند. داده ها با استفاده از خی دو، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس (ANOVA) و تحلیل واریانس چندراهه (MANOVA) تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج MANOVA تفاوت معناداری بین گروه های MDD و گروه کنترل در آیتم های پرسشنامه 5 عاملی جکسون نشان دادند. نمره گروه MDD در r-BAS)) Behavioral Activation System (0/242h2=، 0/001>P) کمتر از نمره گروه کنترل؛ اما در r-BIS (0/367h2=، 0/001>P)، Fight (0/245h2=، 0/001>P)،   Flight(0/068h2=، 0/003=P)، Freeze (0/081h2=، 0/001>P) بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  افسردگی به طور قابل ملاحظه ای مرتبط با BIS)) Behavioral Inhibition System است، اما با BAS))Behavior Activation System در ارتباط نیست. دانش بیشتری از  r-RSTمی تواند به تشخیص، سبب شناسی و تداوم اختلالات روانی رایج کمک کننده باشد. نتایج این پژوهش می تواند به فهم آسیب شناسی مرتبط با شخصیت بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی کمک کند.
  کلیدواژگان: شخصیت، تئوری تجدیدنظرشده ی حساسیت به تقویت، اختلال افسردگی اساسی
 • فاطمه سادات ایزدی اونجی*، حمیدرضا گیلاسی، علی حاجی باقری، علیرضا یزدانی صفحات 192-200
  سابقه و هدف
  رضایت زناشویی یکی از عوامل تعیین کننده رضایت از زندگی در سالمندان است که خود تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد. هدف از این مطالعه بررسی رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر کاشان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع  مقطعی است که روی 400 نمونه سالمند تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان کاشان در سال 1394 انجام گرفت. متد نمونه گیری به روش چندمرحله ای بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه فارسی انریچ استفاده شد. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های کای دو، فیشر، همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون لجستیک انجام شد.
  نتایج
  نمره میانگین رضایت زناشویی در سالمندان 3/12±89/107 بود. نمره میانگین در زیرمقیاس رضایت جنسی، ارتباطات، حل تعارض و تحریف آرمانی به ترتیب 5/48±31/82، 4/32±30/3، 4/1±29/29، 3/1±16/39 بودند. در آزمون تک متغیره متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد، مالکیت خانه، ازدواج مجدد، مشکل جسمی و مدت ازدواج با رضایت زناشویی ارتباط معنی دار آماری داشتند (0/05>P) ولی متغیرهای سن، جنس، شغل، مصرف سیگار، تعداد فرزندان و رژیم چنددارویی با رضایت زناشویی ارتباط معنی دار آماری نداشتند (0/05<P). در مرحله نهایی آنالیز چندمتغیره نشان داد: درآمد، مالکیت خانه، ازدواج مجدد و مشکل جسمی از عوامل مرتبط و پیشگویی کننده رضایت زناشویی بودند (0/05>P). این عوامل 18 درصد واریانس را تبیین می کردند.
  نتیجه گیری
  رضایت زناشویی سالمندان در محدوده متوسط قرار دارد. بنابراین در برنامه ریزی های بهداشتی برای بهبود رضایت زناشویی سالمندان باید به عوامل مرتبط به آن از قبیل: درآمد، مالکیت خانه، ازدواج مجدد و مشکل جسمی توجه نمود.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، عوامل مرتبط، سالمندان
 • منصور دیانتی، محسن تقدسی، بهناز مهدوی نژاد* صفحات 201-208
  سابقه و هدف
  تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی بسیار حائز اهمیت است و پای بندی به درمان، عامل مهمی جهت کنترل بهتر بیماری تلقی می شود. هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی- عروقی در دوره پس از ترخیص از بیمارستان بهشتی کاشان بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری آن را بیماران مبتلا به بیماری های آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد بستری شده در بیمارستان بهشتی کاشان در نیمه اول 1396 تشکیل می دادند. 250 بیمار که معیارهای ورود را داشتند، با روش نمونه گیری مستمر انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ‏ی محقق ساخته شامل اطلاعات دموگرافیک و عوامل مرتبط با تبعیت دارویی و پرسشنامه ارزیابی کننده تبعیت دارویی موریسکی بود. جهت تحلیل داده ها ابتدا اطلاعات وارد نرم افزار SPSS و سپس با استفاده از آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد میزان تبعیت دارویی 58 درصد از بیماران در حد متوسط و 4/36 درصد در حد ضعیف بود و تنها 6/5 درصد از بیماران از تبعیت بالا در رژیم دارویی خود برخوردار بوده اند. میزان تبعیت دارویی با تحصیلات (0/007=P)، تشخیص بیماری (0/008=P)، وابسته بودن به دیگران (0/001=P)، وجود مشکلات حسی (شنوایی- بینایی) (0/002=P)، مشکلات شناختی (حافظه) (0/016= P) و نگرانی از عوارض دارو (0/001 =P) رابطه معناداری داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده میزان تبعیت دارویی بیماران مورد مطالعه اکثرا در حد ضعیف تا متوسط بوده و تبعیت بیماران از رژیم دارویی با برخی از عوامل مرتبط بود.
  کلیدواژگان: تبعیت دارویی، آنژین صدری، انفارکتوس میوکارد، عوامل مرتبط
 • طلوع حسندخت، ارسلان سالاری، امیر سالاری*، علی فاضلی، ماندانا اشکان صفحات 209-215
  سابقه و هدف
  این مطالعه با هدف بررسی فراوانی عوامل خطر قلبی و سندرم متابولیک در افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو در مقایسه با افراد سالم انجام شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی- تحلیلی که به روش نمونه گیری دردسترس، در یک بیمارستان دانشگاهی در سال 1396 انجام شد، از بین بیماران مراجعه کننده بر اساس علائم بالینی، معاینه بالینی و شواهد رادیوگرافی، تعداد 100 نفر مبتلا به استئوآرتریت زانو و از بین همراهان و افراد مبتلا به بیماری های عضلانی یا شکستگی، تعداد 100 نفر برای گروه کنترل انتخاب شدند. متغیرهای جنس، دیابت شیرین، فشار خون، کلسترول بالا، شاخص توده بدنی، دور کمر و سندروم متابولیک در دو گروه بررسی شدند.
  نتایج
  فراوانی جنس زن، کلسترول بالا و سندرم متابولیک، در گروه استئوآرتریت به طور معنی داری بیشتر بود (0/05>P). میانگین دور کمر در گروه استئوآرتریت، به طور معنی داری بیشتر از گروه بدون استئوآرتریت بود (0/05>P). بین جنس زن (2/45OR=)، سندرم متابولیک (1/85=OR)، کلسترول بالا (1/77=OR)، کشیدن سیگار (0/35=OR) و دور کمر (1/3=OR)، با استئوآرتریت ارتباط معنی داری گزارش شد. بعد از کنترل جنسیت؛ سندرم متابولیک، کلسترول بالا و دور کمر، معنی دار باقی ماند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر می تواند نشان دهنده ی ارتباط بین بعضی از ریسک فاکتورهای قلبی مثل کلسترول بالا، سندرم متابولیک و چاقی مرکزی با استئوآرتریت باشد.
  کلیدواژگان: استئوآرتریت، سندرم متابولیک، چاقی مرکزی، دور کمر، ریسک فاکتور قلبی- عروقی
|
 • Fereshteh Dadfar*, Jamshid Mohammadi, Hosein Roshanfekr Pages 108-116
  Background
  Medicinal herbs are important in the treatment of diabetes. Studies have shown that diabetes causes reproductive changes in the male population. This study aimed to examine the effect of the hydroalcoholic extract of Nectaroscordum tripedale on testicular tissue changes in diabetic male rat.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 40 male rats were randomly divided into five groups (n=8, each group). The first and third groups (normal control and diabetic control) received distilled water. The second group (sham) received 50 mg/kg hydroalcoholic extract and the fourth and fifth groups (diabetic treatment 1 and 2) received 50 and 100 mg / kg of hydroalcoholic extract of Nectaroscordum tripedale, respectively. Streptozotocin was used to induce diabetes. At the end of the period, after the anesthesia of the rat, the testicular tissue was isolated and tissue sections were prepared for examination of the testicular tissue changes in the experimental groups. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey's test using the SPSS software.
  Results
  According to the results of this study, the number of spermatozoa tubes and the number of sperm in the diabetic control group showed a significant decrease compared to normal and control groups (P=0.03). Nectaroscordum tripedale extract increased the number of sperm, and sperm tubes and improved testicular tissues in diabetic rats.
  Conclusion
  It seems that the extract of Nectaroscordum tripedale has effects on reducing testicular tissue degradation and increasing the amount of sperm in diabetic rats.
  Keywords: Diabetes, Nectaroscordum tripedale, Testicular tissue changes, Rat
 • Ameneh Khoshvaghti, Gholam Hossein Darya*, Pouria Bkaran Nejad, Fatemeh Zarghami Pages 117-124
  Background
  Glaucium flavum Crantz (Yellow Horned Poppy, YPH) is used to reduce complications of diabetes in Iranian folk medicine. This study was conducted to compare the effect of aqua-ethanolic extract of Yellow Horned Poppy and Glibenclamide on serum levels of AST, ALT, ALP and insulin in diabetic rats induced by alloxan.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 40 adult male Wistar rats were randomly divided into five groups of eight: healthy control, healthy treated with 500mg/kg body weight (BW) of the YPH extract (healthy+YPH), diabetic control, diabetic treated with 500mg/kg BW of the extract (diabetic+YPH), diabetic treated with 5μg/kg BW of Glibenclamide (diabetic+ medicine). Diabetes was induced by injection of alloxan. After a month, blood samples were collected and serum levels of liver enzymes and insulin were also measured. Finally, the data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey's post-hoc test.
  Results
  The activity of AST and ALP enzymes in the diabetic+YPH group was significantly higher than that in the diabetic+drug group (P=0.04). Also, ALT activity and insulin concentration in diabetic+YPH group significantly increased compared to diabetic control group (P<0.001).
  Conclusion
  The findings of this study reveal that oral administration of the YHP extract in addition to its hepatoprotective activity against diabetes-induced stress, can enhance serum insulin level.
  Keywords: Diabetes mellitus, Glaucium flavum Crantz, Liver functional enzymes, Insulin, Rat, Alloxan
 • Rasoul Kordnoghabi, Khosro Rashid, Ahmad Bayat* Pages 125-134
  Background
  The aim of this study was to investigate the impact of training the first, second and third waves of psychotherapy techniques on self-control of students.
  Materials and Methods
  From all primary school students in Hamedan, four groups of 15 people were selected using the convenience sampling method. For three groups, it is instructed one of the first, second or third waves of psychotherapy techniques. After 3 training sessions, participants were examined "Marshmallow" famous situation individually. During the experiment, the child's behavior was recorded and then analyzed. The first data included the amount of time that the subject could delay the delight. Also, the success or failure in this experiment for each group was another result of this study. The data were analyzed using the ANOVA and Chi-square test by SPSS software.
  Results
  The findings of this study showed that there was a significant difference among the first, second and third waves of psychotherapy in the level of self-control of the participants and these three waves had a significant difference with the control group (P<0.05). Also, the success or failure of the participants in the three groups was significantly different from the control group.
  Conclusion
  According to the findings of this study, training the first, second and third waves of psychotherapy techniques can be effective on self-control of students and improve it.
  Keywords: Self-control, Reinforcement, Distraction, Mindfulness, Waves of Psychotherapy
 • Bahareh Kardideh, Mona Sadeghalvad, Zahra Samimi, Hamid Reza Mohammadi Motlagh, Mahdi Taghadosi* Pages 135-142
  Background
  Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory autoimmune disease, which primarily affects the joints. During RA development, T cells and other immune cells are recruited to the synovial tissue and promote RA. Autophagy is a process in which intracellular organelles and compounds are degraded. Autophagy as a regulator of cell homeostasis can affect immune cells activation and contribute in RA pathogenesis. The aim of this study was to evaluate the autophagy-related genes (Atgs) expression in two groups of RA patients and healthy subjects.
  Materials and Methods
  Peripheral blood was obtained from three groups of donors including 20 patients with early RA, 20 undertreatment RA patients (with methotrexate, hydroxychloroquine and prednisolone therapy) and 20 age- and sex-matched healthy subjects. The expression of two autophagy-related genes was investigated by the real-time PCR technique.
  Results
  The Beclin-1 expression showed a 3.41-fold increase in the patients with early RA compared to healthy subjects but in the under treatment patients it was 1.5 times higher than healthy persons (P<0.05). The Atg5 gene expression in the early RA patients increased by 2.4 times more than healthy subjects (P<0.05).
  Conclusion
  The findings of this study show that in early RA patients, the increased expression of Atgs can promote RA pathogenesis. Also, findings suggest that the decreased autophagy can reduce RA severity.
  Keywords: Autophagy, Autophagy related genes, Rheumatoid arthritis, Atg5, Beclin-1
 • Saeedeh Nasrollahi, Sara Karimi, Alireza Abed, Gholamali Hamidi* Pages 143-152
  Background
  Cost-benefit decision-making is a one of the decision-making models in which the animal achieves a final benefit (reward) by evaluating the cost (effort or delay). The role of different brain regions such as nucleus accumbens in this process has been proven. Orexin is a neuropeptide expressed exclusively by lateral hypothalamus area neurons and orexin-producing neurons project their axons throughout the brain such as nucleus accumbens. The nucleus accumbens is a region of neural system that serves effort-based decision-making and orexin 1 receptor is distributed extensively throughout nucleus accumbens. Different physiological acts for erixin have been shown including cognitive actions and rewards. Since there is limited knowledge about this subject, this study aimed to examine the effect of orexin 1 receptor in the nucleus accumbens shell on effort-based decision-making.
  Materials and Methods
  In this study, T-maze was used to investigate cost-benefit decision-making based on effort, and the effect of SB334867 (30, 100, 300 nM/0.5µlDMSO), as selective orexin 1 receptor antagonist, within the nucleus accumbens shell was examined.
  Results
  SB334867 300 nM/0.5µl DMSO (injection in the shell of nucleus accumbens) significantly decreased the percentage of high reward choice (P<0.01) than the control group.
  Conclusion
  SB334867 affects the animal's preference for crossing the barrier and achieving more rewards, and the animal chooses to lower reward, without any effort.
  Keywords: Cost-benefit decision-making, Orexin, Nucleus accumbens
 • Fariba Javadinia, Zeinab Khazaei Koohpar*, Hamid Asadzadeh Aghdaei Pages 153-157
  Background
  Apoptosis is an essential physiological process to maintain immune homeostasis. T-cell incorrect apoptosis appears to be involved in chronic inflammatory diseases such as inflammatory bowel disease (IBD). The aim of this study was to evaluate the Bcl2/BAX genes expression ratio in patients with IBD (Crohn’s disease and ulcerative colitis) compared to healthy persons.
  Materials and Methods
  This case-control study was conducted on 49 patients with IBD and 20 healthy subjects. Blood samples were collected from the patients and healthy subjects after receiving complete information and obtaining consent. Then, white blood cells were isolated by the Salting Out technique. After RNA extraction and cDNA synthesis, the Bcl2/BAX expression level was quantitatively measured by the real-time PCR method in the patients and healthy subjects.
  Results
  The results showed that the Bcl2/BAX genes expression ratio in peripheral blood T-cells was not significantly different in patients with IBD compared to the healthy subjects (P=0.06).
  Conclusion
  It seems that change is not evident in Bcl2/BAX genes expression ratio in peripheral blood T-cells in the patients with IBD.
  Keywords: Apoptosis, BAX, Bcl2, Inflammatory bowel disease
 • Zahra Zareichaghabaleki, Dariush Yarahmadi*, Mostafa Karampour, Aliakbar Shamsipour Pages 158-167
  Background
  Changing the climatic pattern can lead to major changes in the geographical distribution of infectious diseases. The aim of this study was to investigate the effect of climate change on the favorable bio-climatological zone for leishmaniasis sand-fly living which is a vector of Leishmania in Iran.
  Materials and Methods
  Data of the climatic factors affecting the biology of sandflies during 1986-2016 were obtained. The climate thresholds for the sand-fly living were prepared on the basis of laboratory studies. Using Boolean algebra in GIS, the favorable bio-climatological sites of sand-fly in Iran were prepared in the basic period of climate (2016-1986). The climatic conditions of 2050 were simulated using the output of the general circulation model HADGEM2-AO under four scenarios RCP2.6, RCP4.5, RCP6, RCP8.5 and the bio-climatological zones of the sand flies were re-created using the Boolean algebra function in GIS, based on simulated climatic factors.
  Results
  The results showed that in the climatic conditions of the base period, about 0.64 of the Iran's area includes the central and southern and southwestern parts of Iran, has the climatic conditions of sandflies. While in the simulated climate of 2050 under RCP2.6, RCP4.5, RCP6, and RCP8.5 scenarios, it will be favorable for living of this vector about 0.63, 0.68, 0.61 and 0.67 of Iran’s area, respectively.
  Conclusion
  Spatial variations of bio-climatological zones of Phlebotomus sandflies in RCP6 scenario had the highest reduction compared to the current climate and the highest increase was observed in RCP4.5.
  Keywords: Climate change, Bio-climatological zones, Phlebotomus sand-fly, Iran
 • Ali Shivaee, Maryam Meskini, Shahla Shahbazi, Donya Hassani, Faramarz Masjedian Jazi, Mohsen Zargar* Pages 168-176
  Background
  Klebsiella pneumoniae is an opportunistic microorganism causing nosocomial infection all over the world .This study aimed to investigate the prevalence of biofilm formation in K. pneumoniae isolated from patients and its correlation with the virulence factors.
  Materials and Methods
  Biochemical tests were used for the identification of K. pneumonia isolated from patients referred to Motahari and Milad hospitals in Tehran, Iran, from October 2015 to June 2016. Kirby-bauer test was performed and biofilm formation was assessed phenotypically. Finally, virulence genes were detected by the PCR method.
  Results
  The highest resistance rate was against ceftazidime and cefotaxime (67%) and the least resistance rate was against imipenem and meropenem (39%). In addition, 81% of the isolates were biofilm producers according to the results of biofilm formation assay. Also, the results of PCR showed that all 57 biofilm producer isolates harbored fimA, mrkA, ecpA, and fimD virulence genes and 92% of these isolates harbored fimH virulence gene. Among non-biofilm producer isolates, 36% had fimA gene, 29% had ecpA gene, and none of these isolates carried mrkA and fimH genes.
  Conclusion
  It seems that antibacterial resistance has a significant association with biofilm formation in K. pneumoniae isolates. Therefore, understanding resistance pattern and mechanisms leading to biofilm formation can facilitate efficient treatment of infections caused by this bacterium.
  Keywords: Klebsiella pneumoniae, Multidrug-resistant, biofilms, virulence factor
 • Ali Afshari*, Mozafar Ghaffari Pages 177-184
  Background
  Different psychological variables are effective in the continuation of substance abuse. This study aimed to investigate the relationship between metacognition and perfectionism with duration of methadone maintenance treatment in addicts referred to addiction treatment centers in Tabriz.
  Materials and Methods
  This descriptive-correlational study was performed on 196 people referred to Shams, Sadra and Ehya clinics in Tabriz in 2017. The research instrument was a questionnaire of metacognitive with positive and negative perfectionism scales. Data were analyzed using multiple regression and Pearson correlation by SPSS ver.25 software.
  Results
  The findings showed that there was a significant relationship between metacognition and duration of treatment (P<0.01, r=0.18). In addition, there was a significant relationship between perfectionism and duration of treatment (P<0.01, r=0.25).
  Conclusion
  It can be concluded that there is a significant relationship between metacognition and perfectionism with maintenance of methadone maintenance therapy, and metacognition has the highest predictive power of maintenance of preservation therapy.
  Keywords: Metacognition, Perfectionism, Methadone maintenance therapy
 • Behrooz Afshari*, Fatemeh Sadat Ghoreishi, Shafigheh Yousefi, Vajiheh Ghorbani Pages 185-191
  Background
    Study of personality can help to explanation of pathology in mental disorders. The aim of this study was to examine major depressive disorder (MDD) based on revised- reinforcement sensitivity theory (r-RST).
  Materials and Methods
  Forty-five patients with MDD along with 45 healthy individuals as a control group participated in the present study. Following the informed consent form, Structured Clinical Interview (SCID-I), General Intelligence Test (SGIT), Jackson's 5-factor questionnaire for assessing personality, and Beck Depression Inventory (BDI-II) were administered to the two groups. Data were analyzed using Chi-square, independent t-test, analyses of variance (ANOVA), and multiple analyses of variance (MANOVA).
  Results
  MANOVA results showed a significant difference between MDD and control groups in the items of Jackson's 5-items questionnaire. The MDD group score in r-BAS (P<0.001, h2=0.242) was lower than that of the control group but was higher in r-BIS (P<0.001, h2=0.367), Fight (P<0.001, h2=0.245), Flight (P<0.001, h2=0.068) and Freeze (P<0.001, h2=0.081).
  Conclusion
  Depression is significantly related to behavioral inhibition system but not related to behavior activation system. A more knowledge of r-RST can help in the diagnosis, aberration and continuation of common mental disorders. The results of this study can help in understanding the pathology associated with the personality of patients with MDD.
  Keywords: Personality, Revised reinforcement sensitivity theory, Major depressive disorder
 • Fatemeh Sadat Izadi Avanji*, Hamidreza Gilasi, Ali Hajibagheri, Alireza Yazdani Pages 192-200
  Background
  Marital satisfaction is one of the determining factors of life satisfaction in the elderly people, which is itself influenced by many factors. This study aimed to assess the marital satisfaction and its relative factors in the elderly people in Kashan city.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 400 elderly people whom were covered by health centers in Kashan city. Sampling method was a multi-stage sampling. Demographic and Persian Enrich questionnaire were used to collect the data. Data were analyzed using Chi-square, Fisher's test, Pearson correlation and model of logistic regression.
  Results
  The mean score of marital satisfaction in elderly people was 107.89±12.3. The mean scores in subscales of sexual satisfaction, communication, conflict resolution, and idealistic distortion were 31.82±5.48, 30.3±4.32, 29.29±4.9, and 16.39±1.3, respectively. In univariate analysis, the level of education, income, home ownership, re-marriage, physical problem, and marriage duration had a significant relationship with marital satisfaction (P<0.05) but variables of age, gender, occupation, smoking, number of children and polypharmacy had no significant relationship with marital satisfaction (P>0.05). Multivariate analysis showed that income home ownership, re-marriage and physical problem were predictors of marital satisfaction (P<0.05). These factors explained 18% of variance.
  Conclusion
  According to the results of this study, marital satisfaction was moderate in the elderly people. Therefore, to improve marital satisfaction of elderly people attention should be paid to predictive factors such as income, home ownership, re-marriage and physical problem.
  Keywords: Marital satisfaction, Related factors, Elderly people
 • Mansor Dianati, Mohsen Taghadosi, ‌Behnaz Mahdavinejad* Pages 201-208
  Background
  Adherence to the medication regimen in patients with heart disease is very important and adherence to treatment is considered as an important factor in better control of disease. The aim of this study was to determine the rate of medication adherence and its related factors in patients with cardiovascular diseases after discharge from Shahid Beheshti Hospital in Kashan.
  Materials and Methods
  This study was a cross-sectional study. The statistical population consisted of patients with angina pectoris and myocardial infarction admitted to Shahid Beheshti Hospital in Kashan during 2017-2018. Using sequential sampling method and considering inclusion and exclusion criteria, 250 patients were selected. Data were collected using a researcher-made questionnaire including demographic information and some related factors related to drug compliance and the Morisky (2008) questionnaire. Finally, the data were analyzed using Chi-square test by the SPSS software.
  Results
  The results showed that 58% of the patients had moderate and 36.4% had poor adherence and only 5.6% of the patients had high adherence to their drug regimen. There was a significant relationship between drug adherence rate and education level (P=0.007), diagnosis of disease (P=0.008), dependence on others (P=0.001), sensory problems (hearing-vision) (P=0.002), cognitive problems (memory) (P=0.016), and concerns about drug complications (P=0.0016).
  Conclusion
  According to the results of this study, the medication adherence rate in the studied patients was mostly poor to moderate, and the adherence rate with the medication regimen was related with some factors.
  Keywords: Medication adherence, Angina pectoris, Myocardial infarction, Related factors
 • Tolou Hasandokht, Arsalan Salari, Amir Salari*, Ali Fazeli, Mandana Ashkan Pages 209-215
  Background
  The present study conducted to evaluate the frequency of cardiovascular risk factors in patients with osteoarthritis compared to those without osteoarthritis.
  Materials and Methods
  A cross-sectional study was conducted in a university-affiliated hospital in 2017. Using the convenience sampling method, 100 patients based on their symptoms, physical examination and radiographic findings were selected for the osteoarthritis group, and 100 persons with muscular disease or fracture for the control group. Frequency rates of gender, diabetes mellitus, hypertension, hypercholesterolemia, body mass index, metabolic syndrome and waist circumference were evaluated.
  Results
  Frequency rates of female gender, hyperlipidemia, metabolic syndrome were significantly higher in the osteoarthritis group compared to the group without osteoarthritis (P<0.05). The mean of waist circumference in the osteoarthritis group  was significantly higher than that in the control group (P<0.05). There was a significant relationship between osteoarthritis and female gender (OR=2.45, P=0.006), metabolic syndrome (OR=1.85, P=0.03), hypercholesterolemia (OR=1.77, P=0.04), waist circumference (OR=1.3, P=0.025) and smoking (OR=0.35, P=0.014). The associations of metabolic syndrome, hypercholesterolemia and waist circumference with osteoarthritis remained significant after adjusting with sex.
  Conclusion
  Finding of the present study may indicate the relationship between osteoarthritis and metabolic syndrome, hypercholesterolemia and central obesity.
  Keywords: Osteoarthritis, Metabolic syndrome, Central obesity, Waist circumference, Cardiovascular risk factor