فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 64، بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا بیگ محمدی*، مژده برکتی، هدی شهیری طبرستانی صفحات 1-14
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر صمغ کربوکسی متیل سلولز و نشاسته سیب زمینی به عنوان هیدروکلوئیدهای پلی ساکاریدی جایگزین چربی در بهبود کیفیت مرغ برگر کم چرب است تا بتوان بدون افزایش درصد چربی و رعایت محدوده استاندارد ملی، محصولی با خصوصیات حسی، فیزیکی و شیمیایی مشابه فرآورده گوشتی پرچرب تولید کرد. در این پژوهش فرمولاسیون های مختلف مرغ برگر کم چرب محتوی ترکیب کربوکسی متیل سلولز (1.5 درصد) و نشاسته سیب زمینی (1.5 درصد) و هر یک به تنهایی (به میزان 3 درصد) به عنوان هیدروکلوئیدهای پلی ساکاریدی جایگزین چربی تولید و با نمونه شاهد برگرفته از فرمول اصلی مرغ برگر در استاندارد ملی ایران به لحاظ ویژگی های شیمیایی و بافت مقایسه شدند. نتایج به دست آمده از آزمون های شیمیایی بیانگر آن است که نمونه های حاوی کربوکسی متیل سلولز و نشاسته، به هنگام پخت رطوبت را بهتر در خود نگه می دارند و رطوبت کمتری از دست می دهند. با توجه به ماهیت غیرچرب مواد افزوده شده، افزایش میزان چربی مشاهده نگردید. بر اساس نتایج بافت سنجی، در پارامترهای مورد ارزیابی شامل سفتی، پیوستگی و قابلیت جویدن و سایر شاخص ها مانند قابلیت نگهداری آب، قابلیت نگهداری چربی، بازده پخت، افت پخت و آبدار بودن، نسبت به نمونه شاهد، بهبود معنی داری دیده می شود (0.05>p) و فرمولاسیون حاوی ترکیب کربوکسی متیل سلولز (1.5 درصد) و نشاسته سیب زمینی (1.5 درصد) مطلوب ترین فرمولاسیون پیشنهاد شده است. نتایج ارزیابی حسی نشان می دهد که افزودن هیدروکلوئیدها تاثیر قابل تشخیصی بر بو، طعم و رنگ نمونه ها ندارد اما به طور معنی داری بر پذیرش کلی و میزان آبدار بودن آنها موثر است.
  کلیدواژگان: جایگزین چربی، فرآورده گوشت سفید، فرمولاسیون، هیدروکلوئید
 • عاصفه لطیفی، محمد زمان نوری*، فاطمه حبیبی صفحات 15-28
  در این مطالعه تاثیر میانگین دما و میزان بارندگی متفاوت دو منطقه بر کیفیت تبدیل و پخت برخی ارقام برنج ارزیابی شده است. در سال زراعی 1391، ارقام طارم محلی، فجر و شفق در استان های مازندران و فارس با شرایط آب و هوایی متفاوت کشت شدند و خصوصیات مرتبط با تبدیل شلتوک به برنج سفید، صفات کیفی و ویسکوزیته ارقام بررسی شد. نتایج حاکی از تغییرات معنی دار در خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقام است. منطقه فارس میانگین دمای پایین تر و میزان بارندگی کمتری نسبت به منطقه مازندران دارد. مشخص شد که درصد شکستگی دانه، میزان آمیلوز، امتیاز پخش در قلیا، نسبت طویل شدن دانه و میزان عطر برنج حاصل از ارقام کشت شده در منطقه سردسیر فارس بیشتر از همین خصوصیات دانه های برنج به دست آمده در مازندران است و سختی نمونه های به دست آمده در مازندران بالاتر است. همچنین معلوم شد تفاوت مشخصه های ویسکوزیته اندازه گیری شده در نمونه های دو منطقه معنی دار است اما روند مشخص وابسته به دما در آن ها یافت نشد. دو صفت ویسکوزیته حداکثر و ویسکوزیته شکست رقم شفق در منطقه سردسیر فارس کاهش معنی داری دارد که نشان دهنده بهبود خصوصیات این رقم در استان فارس است.
  کلیدواژگان: تبدیل، صفات کیفی، کیفیت پخت، ویسکوزیته
 • شهین زمردی*، مهسا کریمپور سهرقه، هما بهمدی صفحات 29-40
  ماش یکی از بقولات باارزش و سرشار از فسفر، پتاسیم، پروتئین و ویتامین های B1 و B2 است که مزایای سلامتی بخش دارد. در پژوهش حاضر، اثر فرمولاسیون های مختلف با استفاده از آرد ماش در سه سطح صفر، 5 و 10 درصد آرد گندم و صمغ کتیرا در دو سطح صفر و 5/0 درصد بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی فراسودمند بررسی شده است. ویژگی های کیک شامل رطوبت، خاکستر، پروتئین، افت پخت، تقارن، حجم، شاخص های رنگ و ویژگی های حسی (رنگ، طعم و بافت) در قالب طرح کاملا تصادفی ارزیابی شدند. نتایج تجزیه آماری داده ها نشان می دهد با افزایش مقدار آرد ماش، مقدار رطوبت و شاخص*a کاهش و مقدار خاکستر و پروتئین و افت پخت افزایش یافته است. با افزایش صمغ کتیرا نیز مقدار رطوبت و خاکستر افزایش و افت پخت و شاخص های *L و *b کاهش پیداکرده است (0.05>p). شاخص حجم نمونه ها نیز در فرمولاسیون های حاوی صمغ کتیرا، افزایش پیداکرده است؛ اما شاخص حجم کیک با افزایش آرد ماش تا 5 درصد، افزایش و با افزایش آرد ماش تا 10 درصد به طور معنی داری کاهش یافته است (0.05>p). نتایج ارزیابی حسی نشان می دهد امتیاز رنگ و بافت، با افزایش صمغ کتیرا در نمونه های حاوی 5 درصد آرد ماش افزایش اما در نمونه های حاوی 10 درصد آرد ماش کاهش یافته است (0.05>p). با توجه به نتایج این تحقیق، استفاده از 5 درصد آرد ماش به همراه 0.5 درصد صمغ کتیرا در حضور 0.82 درصد امولژل در تولید کیک اسفنجی کاکائویی فراسودمند پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی حسی، بقولات، خواص کیفی، کیک فراسودمند
 • فاطمه پورحاجی، بهاره صحراییان* صفحات 41-56
  در این مطالعه ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی دونات سرخ شده طی دوره نگهداری 7 روزه تحت تاثیر افزودن عصاره چای سبز (0، 100، 150 و 200 پی پی ام) و اسید آسکوربیک (0، 50، 100 و 150 پی پی ام) با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی بررسی شد. نتایج حاصل نشان‏دهنده وابستگی ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی به غلظت های تحت بررسی اسید آسکوربیک و عصاره چای سبز به عنوان جایگزین های آنتی اکسیدانی در محصول بود. هر یک از این ترکیبات در غلظت‏های پایین اثر پروکسیدانی و با افزایش غلظت اثر آنتی‏اکسیدانی از خود نشان دادند. اسید آسکوربیک در غلظت‏های 50 و 100 پی پی ام به عنوان پروکسیدان موجب تاثیرگذاری بر ویژگی‏های بافتی و ظاهری شد و در غلظت 150 پی پی ام اثر آنتی‏اکسیدانی ضعیفی از خود نشان داد. عصاره چای سبز (با در نظر گرفتن تاثیرگذاری بیشتر ویژگی های آنتی‏اکسیدانی در غلظت 200 پی پی ام) روند مشابه با اسید آسکوربیک نشان داد.
  کلیدواژگان: دونات سرخ شده، ماندگاری، ویتامین C، ویژگی های آنتی اکسیدانی
 • مهدی شوندی*، مهدی کاشانی نژاد، علیرضا صادقی، سید مهدی جعفری، مهدیه حسنی صفحات 57-70
  اثر ضد میکروبی تابش مادون قرمز روشی نوین در فراوری مواد غذایی است. در این مطالعه، پس از تعیین بیشینه جذب باسیلوس سرئوس (به عنوان یک شاخص غذازاد) با طیف سنجی مادون قرمز(FTIR)، تاثیر طول موج انتخابی مادون قرمز (6.26، 6.01 و 5.76 میکرومتر به ترتیب معادل با 1597.44، 1663.89 و 1736.11سانتی متر-1)، فاصله از منبع تابش (3، 5 و 7 سانتی متر)، مدت زمان تابش (15، 22.5 و 30 دقیقه)، و ضخامت نمونه (2، 4 و 6 میلی متر) بر جمعیت باسیلوس سرئوس در محیط کشت مایع به روش سطح پاسخ ارزیابی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، معنی داری تاثیر تمام متغیرهای موردمطالعه (به جز ضخامت نمونه) بر کاهش جمعیت باسیلوس سرئوس در سطح 0.01>p محرز شد. اثر متقابل طول موج تابش مادون قرمز با فاصله از منبع تابش و اثر متقابل فاصله از منبع تابش با مدت زمان تابش بر کاهش جمعیت باکتری مذکور نیز معنی دار (0.01>p) بود. علاوه بر این، بیشترین کاهش جمعیت باسیلوس سرئوس (معادل 4.34 سیکل لگاریتمی) در تیمار حاصل از طول موج تابش 76/5 میکرومتر (معادل با 1736.11 سانتی متر-1)، فاصله از منبع تابش 3 سانتی متر، مدت زمان تابش 30 دقیقه، و ضخامت نمونه 2 میلی متر مشاهده شده است. از نتایج این پژوهش می توان برای بهینه یابی فرایندهای صنعتی با هدف حذف باسیلوس سرئوس با تابش مادون قرمز استفاده کرد.
  کلیدواژگان: شاخص غذازاد، طول موج مادون قرمز انتخابی، غیرفعال کردن میکروبی
 • ام البنین عسگری تپه، سارا موحد*، حسین احمدی چناربن صفحات 71-80
  تعیین خواص فیزیکی محصولات کشاورزی به منظور تحلیل رفتار آنها در هنگام فرآوری از قبیل جابه جایی، پوست کنی، تمیز کردن، جداسازی، خشک کردن، و ذخیره سازی ضروری است. طراحی این دستگاه ها و ماشین های کاشت، داشت، و برداشت بدون توجه به خواص فیزیکی محصولات کشاورزی نتایج مطلوب به دست نخواهد داد. در این تحقیق، تاثیر مقدار رطوبت دانه (10، 14 و 18 درصد) و نوع رقم، بر خواص فیزیکی دو رقم دانه برنج به نام های رضاجو و دم سیاه بررسی شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد و میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن و در سطح احتمال 1% =α مقایسه شدند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که با افزایش رطوبت، غیر از ضریب کرویت، سایر خواص فیزیکی مانند طول، عرض، ضخامت، قطر هندسی، قطر حسابی، سطح، و حجم و نیز خواص ثقلی مانند چگالی ظاهری، چگالی واقعی، تخلخل، و وزن هزار دانه افزایش می یابد درحالی که رقم تاثیر معنی داری بر خواص مذکور ندارد.
  کلیدواژگان: خواص ثقلی، خواص هندسی، شلتوک
 • لاله مشرف* صفحات 81-90
  سبوس منبعی غنی از ترکیبات ارزشمند مانند فیبرهای رژیمی، اسیدهای آمینه، ویتامین ها، و املاح است. ازاین رو سبوس، محیط کشتی مناسب برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم های مفید برای سلامت انسان است. میکروارگانیسم های مفید در پیشگیری و درمان برخی بیماری های عفونی، تاثیر بر فلور میکروبی روده، بهبود ایمنی بدن ، و کاهش حساسیت نقش دارند. سیستم آنزیمی قوی این میکروارگانیسم ها قادر است برخی از ترکیبات موجود در سبوس مانند اسیدفیتیک را تجزیه کند و باعث بهبود خصوصیات تغذیه ای آن شود. تثبیت این میکروارگانیسم ها در سبوس کاربرد این محصول پری بیوتیک حاوی میکروارگانیسم های مفید را در طیفی وسیع از محصولات غذایی، به خصوص محصولات نانوایی، امکان پذیر می سازد. در این پژوهش از باکتری لاکتوباسیلوس پلانتارم استفاده می شود که دارای خواص پروبیوتیک برای انسان است و کیفیت محصولات نانوایی را بهبود می بخشد. ابتدا سبوس تخمیر شده با باکتری های اسیدلاکتیک در شرایط بهینه رشد تولید شد. پس از آن تاثیر دماهای مختلف نگهداری در یخچال، فریزر، و خشک کردن در شرایط محیطی به ترتیب 4، 18- و 23 درجه سلسیوس بر میزان زنده ماندن لاکتوباسیلوس پلانتارم در سبوس گندم بررسی گردید. نتایج بررسی ها نشان می دهد که میزان زنده ماندن این میکروارگانیسم ها درروش نگهداری در یخچال، خشک کردن در شرایط محیطی، و فریزر به ترتیب حدود 95، 8، و 2 درصد است و نگهداری در یخچال، نسبت به دو روش دیگر،  شرایط متعادلی برای حفظ وزنده ماندن این میکروارگانیسم ها در سبوس گندم فراهم می کند.
  کلیدواژگان: اسید فیتیک، پروبیوتیک، سبوس تخمیر شده، فیبر رژیمی
 • بنفشه آقامحمدی، سید محمد علی رضوی*، مصطفی مظاهری تهرانی، مهدی فرهودی صفحات 91-103
  در این پژوهش، تاثیر دوز مصرف آنزیم ترانس گلوتامیناز (0، 1، 3، 5 و 10 واحد/گرم پروتئین)، مدت زمان گرمخانه گذاری آنزیم (1 و 2 ساعت) و غلظت مواد جامد شیر برای تلقیح آنزیم (9 و 25 درصد) بر برخی ویژگی های فیزیکی و عملکردی شیرخشک (اندازه ذرات و چگالی واقعی، شاخص انحلال پذیری، قابلیت خیس شدن، قابلیت کف کنندگی و امولسیون کنندگی، و دمای گذر از حالت شیشه ای) بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد افزایش غلظت مواد جامد شیر پیش از خشک کردن باعث افزایش معنی دار اندازه ذرات (0.01>p)، چگالی واقعی (0.05>p) و قابلیت خیس شدن (0.01>p) و کاهش انحلال پذیری (0.01>p) می شود. استفاده از آنزیم در هیچ سطحی بر چگالی واقعی، انحلال پذیری، قابلیت خیس شدن، ظرفیت کف کنندگی و امولسیون کنندگی تاثیر نداشته است، اما استفاده از 3 و 5 واحد آنزیم باعث افزایش معنی دار (0.05>p) دمای گذر از حالت شیشه ای و استفاده از 10 واحد از آن نیز باعث افزایش معنی دار (0.01>p) اندازه ذرات شده است. افزایش مدت زمان گرمخانه گذاری نیز تنها باعث افزایش معنی دار (0.01>p) اندازه ذرات و چگالی واقعی می شود. نتایج اثرهای متقابل نشان می دهد تاثیر افزایش غلظت بر اندازه ذرات و دمای گذر از حالت شیشه ای، در دوز 10 واحد آنزیم و همچنین 2 ساعت گرمخانه گذاری چشمگیرتر و عملکرد آنزیم در شیر با غلظت مواد جامد کمتر (9 درصد) نسبت به شیر با غلظت مواد جامد بیشتر (25 درصد)، بهتر است.
  کلیدواژگان: پروتئاز، پودر شیر، گذر از حالت شیشه ای
|
 • M. Barekati, Z.Beigmohammadi *, H.Shahiri Tabarestani Pages 1-14
  The aim of present study is to investigate the effect of polysaccharide hydrocolloids including carboxy methyl cellulose and potato starch, as a fat replacer, to improve the quality of low fat chicken burger, similar sensory, physical, and chemical properties to a high-fat meat product, without increasing fat content, and matching to national standard.In this study, different low fat chicken burger formulations containing carboxy methyl cellulose (1.5%) and potato starch (1.5%) and each of them (3%) as polysaccharide hydrocolloids fat replacers produced, and comparedwith control sample, which matched to national standard regarding to chemical and texture characteristics.The results of chemical tests indicated thatsamples containing carboxy methyl cellulose and starch had higher moisture retention during baking, and as a result lost lower moisture. Also, the additives were not formed by fat, there was no increaseof the fat content. According to the results of texture profile analyzer, hardness, cohesivenessandchewiness,as well as other parameters including moisture retention,fat absorbtion retention, cooking yield, cooking loss,andjuiciness showed significant differences)p<0.05), comparingto control. The results of sensory evaluation showed that addition of hydrocolloids didn’t have recognizable effect on odor, taste and color of treatments but there was a significant effect on the overall acceptance and juicinesstreatment containing 1.5% carboxy methyl cellulose and 1.5% potato starch was recommended as the most favorite treatment.
  Keywords: Chicken meat product, Fat replacer, Formulation, Hydrocolloid
 • A.Latifi, M.Z.Nouri *, F.Habibi Pages 15-28
  Some physicochemical properties of rice in two different regionsofrice in Iran were evaluated.Tarom-Mahalli, Fajr and Shafagh cultivars were planted in Mazandaran and Fars provincesin 2012 with different climate conditions, and properties of milling, grain quality and viscosity were investigated. Significant differences have been observed for most of the quality parameters among the cultivars and locations, may be because of the differences in temperatureand number of rainy days in the two regions.Fars has lower temperatureand rainy days than Mazandaran. The percentage of broken rice, amylose content, alkali spreading value and aroma were higher in samples from Fars province.Rice samples of Mazandaran have higher hardness value.Pasting properties weremeasured by Rapid Visco Analyser were affected byclimate but not in the same algorithm. Peak viscosity and break down viscosity were decreased significantly in fars shafagh varity. This indicated better quality of shafaghricein fars province.
  Keywords: Cooking quality, Qualitative attributes, Transformation, Viscosity
 • S.Zomorodi*, M.KarimpourSohragheh, H.Behmadi Pages 29-40
  Mung bean is one of the most valuable legumes that is rich in phosphorus, potassium, protein and vitamins B1and B2and has health benefits. In this study, the effect of mung bean flour in three levels of 0, 5 and 10% of wheat flour and tragacanth gum in two levels of 0 and 0.5% of emulgel on the physicochemical and sensory properties of functional cake were evaluated. The characteristics of cake such as moisture, ash, protein, cooking loss, symmetry, volume, color indexes and sensory evaluation were determined. The results of statistical analysis of the data showed that by increasing the mung bean flour, the moisture content and the a* index decreased, but the ash content, protein, and cooking loss increased. Also, with increasing tragacanth gum, the moisture and ash content increased while cooking loss, the L* and b* indices decreased (p<0.05). The volume index of samples also increased with the increasing of tragacanth gum. Also the volume index of cake increased with increasing of mung bean flour to 5%, and then with the increasing of mung bean flour to 10%, decreased significantly (p<0.05). According to the results of sensory evaluation, color and texture score increased with increasing tragacanth gum in samples containing 5% of mung bean flour, but decreased in samples containing 10% of mung bean flour (p> 0.05). According to the results of this study, the use of 5% mung bean flour with 0.5% tragacanth gum for the production of functional sponge cake is recommended.
  Keywords: Formulation, Legume, Qualitative properties, Sensory evaluation
 • F.Pourhaji, B.Sahraeiyan * Pages 41-56
  In this article physicochemical propertiesof fried doughnut during 7-days storage affected by green tea extract (0, 100, 150, and 200 ppm) and ascorbic acid (0, 50, 100, and 150 ppm) were studied using principal component analysis (PCA). The results illustrated the dependence of physicochemical properties to the ascorbic acid green tea extract concentrate as antioxidant substitutions in product. Both of them showed pro-oxidant andantioxidant activity in low and high concentration respectively. Ascorbic acid in concentrations 50 and 100 ppmas a pro-oxidant influenced the texture and appearance and had a weak antioxidant effect at150 ppm. Observed trend for green tea extract (regarding the more effectiveness of antioxidant properties at200 ppm) was the same as that of ascorbic acid.
  Keywords: Antioxidant properties, Fried Doughnut, Shelf life, Vitamin C
 • M.Shavandi*, M.Kashani nejad, A.Sadeghi, S.M.Jafari, M.Hasani Pages 57-70
  The antimicrobial effects of infrared radiation as a novel food processing method have been approved. In present study, after determination of the maximum absorbents for Bacillus cereus(as a foodborne indicator) by FTIR, the effects of selective infrared wavelength (5.76, 6.01 and 6.26 μm), distance from radiation source (3, 5 and 7 cm), radiation time (15, 22.5 and 30 min) and sample thickness (2, 4 and 6 mm) on survival of B. cereusin broth medium were evaluated by response surface methodology. Based onthe results, the significant effect (p<0.01) of all variables (except thickness) on reduction of B. cereuswas clarified. Interaction of infrared wavelength with distance from radiation source and interaction of distance from radiation source with radiation time were also significant (p<0.01). Furthermore, the maximum reduction of B. cereus (equal to 4.34 log CFU/ml) was observed in treatment containing 5.76 μm infrared wavelength, 3 cm distance from radiation source, 30 min radiation time and 2 mm sample thickness. The results of present study can be used for optimization of industrial process for elimination of B. cereusby infrared radiation.
  Keywords: Foodborne indicator, Microbial inactivation, Selective infrared wavelength
 • O.Asgari, S.Movahed *, H.Ahmadi Chenarbon Pages 71-80
  Determination of physical propertiesof agricultural products is essentialto analyzetheir behaviorduringprocessing operationssuch asmoving, peeling, cleaning, sorting,dryingand storage.Note that the design of the above-mentioned devices in addition to planting, growing and harvest implements without taking into account these properties will not lead to optimal results. In this research, the effects ofgrain moisture content(at levels of 10, 14and18percent)andkind of varietiesonthe physical propertiesof two varietiesofricepaddygrain, namely RezaJoo andDomSiyahwere investigated.In order to analyze the data, a factorial experimentwas used ina completely randomized designandmeans comparison were done byusing Duncan's multiple-range test (α = 1%).Based on the results, byincreasingthe moisturecontent, with the exception of the sphericity coefficient, otherphysical propertiessuch as length, width, thickness, geometrical diameter, arithmeticdiameter, surface,volumeandthe gravitypropertiessuch asbulkdensity, truedensity, porosity and1000 grainmassincreasedwhilethe kind of varietydid not have asignificant effect ontheseproperties.
  Keywords: Geometric properties, Gravimetricproperties, Paddy
 • L.Mosharraf * Pages 81-90
  Wheat bran is a rich source of valuable and nutrient compounds such as dietary fibers, amino acids, vitamins and minerals.Because of these valuable compounds, branis a suitable medium for growth and reproduction of beneficial microorganisms for human health. Several studies have confirmed the beneficial bacteria have different health benefits. These properties include the prevention and treatment of some infectious diseases, the beneficial impact on the intestinal flora, improve immune function and reduce allergy. Strong enzyme systems of these microorganisms can break down some of the components of the bran such as phytic acid and improve its nutritional properties. By fixing of these microorganisms on bran, prebiotic product containing beneficial microorganisms can be used in a wide range of food products including bakery products. In this study, Lactobacillus plantarumwhich hasbeneficial properties for human and also improve bread quality were used to ferment the wheat bran. Fermented bran by lactic acid bacteria was produced under optimal growth conditions. Then the effect three methods of storage including drying in ambient condition and storage at refrigerator and freezer temperatureat different temperature,23, 4 and -18 °C,respectively, on survival rate of microorganisms wereinvestigated. It was observed that the survival rate of microorganisms using refrigerator, drying in ambient condition and freezing, was 95, 8 and 2%, respectively.Results showed that storage at refrigerator keeps the balance condition for survival of microorganisms comparing to other studied methods.
  Keywords: Dietary fiber, Fermented bran, Phytic acid, Probiotic
 • B.Aghamohammadi, S.M.Ali Razavi*, M.Mazaheri Tehrani, M.Farhoodi Pages 91-103
  In this paper, the effects of transglutaminase (MTG) enzyme dosage (0, 1, 3, 5 and 10 U/g pr), incubation time (1 and 2 hr) and milk solids concentration (9 and 25%) on some physical and functional properties of milk powder(particle size, true density, solubility, wettability, foaming and emulsifying properties and glass transition temperature)were investigated. Increasing milk solids concentration caused a significant increase in particle size(p<0.01), true density(p<0.05) andwettability(p<0.01) and a significant decrease in solubility(p<0.01). MTG treatment hadno significant effect on truedensity, solubility, wettability and foaming and emulsifying properties.Using3 and 5 units enzyme caused a significant increasing effect on glass transition temperature(p<0.05)and applying 10 units of enzyme increased particle sizesignificantly (p<0.01). Increasing incubation time caused a significant increase (p<0.01) in particle size and true density. The results showed thatthe effect of increasing the concentration of 10 units of enzyme and also 2 hrof incubation was more impressiveon particlesize and glass transition temperature. Moreover, the efficiency of MTG treatment was higher in lower milk concentration (9%) rather than the higher one (25%).
  Keywords: Glass transition, Powdered milk, Protease