فهرست مطالب

آموزش و سلامت جامعه - سال ششم شماره 1 (زمستان 1397)
 • سال ششم شماره 1 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید براتی، حمید عباسی* صفحات 1-2
  این مقاله نامه به سردبیر بوده و فاقد چکیده می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، رفتار سلامت، ارتقاء سلامت
 • سمیرا دانشور، علی اشرف عیوضی، محمد مهدی نقی زاده، زینب غضنفری* صفحات 3-9
  اهداف
  آلودگی به شپش سر یکی از مسایل بهداشتی مهم در بین دانش آموزان است که سبب به وجودآمدن عوارض جسمی، اجتماعی و روانی می شود. این مطالعه با هدف بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از آلودگی به شپش سر در دانش آموزان دختر ابتدایی شهر ایوان انجام شد.
  ابزار و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که در سال 1395 روی 157 نفر از دانش آموزان دختر پایه چهارم و پنجم ابتدایی با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایاجرا شد. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه محقق ساخته بود که براساس مدل اعتقاد بهداشتی طراحی و روایی و پایایی آن تایید شد. پس از تکمیل پرسش نامه ها توسط دانش آموزان، داده ها توسط نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون های آماری T مستقل، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  دانش آموزان پایه چهارم از آگاهی (0.001=p) و شدت درک شده (0.003=p) بالاتری نسبت به دانش آموزان پایه پنجم برخوردار بودند. همچنین آگاهی افرادی که سابقه ابتلا به پدیکولوزیس داشتند، به طور معنی داری بالاتر از افرادی بود که سابقه ابتلای قبلی نداشتند (0.039=p). بین خودکارآمدی با رفتارهای پیشگیری کننده از آلودگی به پدیکلوزیس (0.499=r؛ P<0.001) همبستگی معنی دار وجود داشت. همچنین متغیر خودکارآمدی، 26.4% تغییرات رفتار را پیش بینی کرد (P<0.001).
  نتیجه گیری
  خودکارآمدی دانش آموزان در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پدیکلوزیس نقش بسزایی دارد.
  کلیدواژگان: پدیکلوزیس، پیشگیری، رفتار، دانش آموز
 • عاطفه وفادار، فاطمه شبیری، سیده زهرا معصومی*، یونس محمدی صفحات 11-15
  اهداف
  اگرچه بدن مادران شیرده به صورت یک پدیده طبیعی شیر تولید می کند، اما تکنیک شیردهی یادگرفتنی است و نیاز به آموزش دارد. با توجه به اهمیت امر آموزش در روند موفقیت آمیز شیردهی، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش تکنیک شیردهی بر وضعیت شیردهی زنان نخست زا انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در سال 1396، تعداد 74 نفر از زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. پس از تکمیل پرسش نامه دموگرافیک برای تمام نمونه ها، گروه آزمون در روزهای 3 تا 5، 10 و 15 پس از زایمان آموزش تکنیک شیردهی و گروه کنترل نیز آموزش های روتین را دریافت کرده و چک لیست ارزیابی شیردهی بریستول در این روزها توسط پژوهشگر برای نمونه ها کامل شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بعد از اولین مرحله آموزش، بین دو گروه آزمون و کنترل در حیطه مکیدن اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05). در مرحله دوم آموزش نیز در حیطه های مکیدن و بلعیدن اختلاف معنی دار مشاهده شد (P<0.05). همچنین نمره کل چک لیست شیردهی نیز در بین گروه آزمون و کنترل هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم آموزش اختلاف معنی دار نشان داد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  آموزش تکنیک شیردهی با استفاده از ابزارهای استاندارد و به صورت چندمرحله ای و چهره به چهره می تواند باعث بهبود تکنیک شیردهی مادران شود.
  کلیدواژگان: آموزش، تکنیک شیردهی، زنان نخست زا
 • سمیه جلالی، نسرین روزبهانی*، محسن شمسی صفحات 17-23
  زمینه و هدف
  کم تحرکی، چهارمین علل مرگ و میر در دنیا به شمار می رود. الگوی فرانظری یک الگوی تغییر رفتار است که فرایند چگونگی تغییر رفتار را توضیح می دهد. با توجه به افزایش کم تحرکی، این مطالعه با هدف بررسی تعیین کننده های رفتار فعالیت بدنی بر اساس الگوی فرانظری، در افراد 50-30 سال انجام گردید.
  مواد و روش ها
   این مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی 240 نفر از افراد 50-30 سال شهرستان دلیجان انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی از روی شماره های پرونده خانوار موجود در مراکز جامع سلامت شهرستان، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای پایا و روا مشتمل بر مشخصات دموگرافیک و سوالات مربوط به سازه های الگوی فرانظری جمع آوری شد. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS-22 و با استفاده از شاخص های مرکزی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی انجام شد.
  یافته ها
   نتایج نشان داد، 78.3 درصد شرکت کنندگان در مراحل پیش تفکر، تفکر و آمادگی فعالیت جسمانی قرار داشتند. رگرسیون خطی نیز مشخص کرد که متغیر مراحل تغییر(0.001>P، Beta=0.45) پیشگویی کننده میزان فعالیت جسمانی بود. سازه های فرایندهای تغییر (0.001>P، Beta=0.26) و خودکارآمدی هم (0.001>P، Beta=0.51) پیشگویی کننده مراحل تغییر بودند که 30 درصد واریانس میزان فعالیت جسمانی با شدت متوسط و 31 درصد واریانس مراحل تغییر فعالیت جسمانی را پیشگویی کردند.
  نتیجه گیری
   با در نظر داشتن عوامل پیشگویی کننده فعالیت بدنی لازم است برنامه های مداخله ای ارتقاء دهنده فعالیت بدنی متناسب با مراحل تغییر افراد بر استفاده از سازه های خودکارامدی و فرایند های تغییر فعالیت بدنی تدوین شود.
  کلیدواژگان: الگوی فرانظری، فعالیت بدنی، مراحل تغییر
 • کبری خواجه لندی، اکبر بابایی حیدرآبادی*، مرضیه عربان، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 25-31
  اهداف
  یکی از مهم ترین علل معضلات تغذیه ای عدم تطابق عملکرد افراد براساس دانسته ها و نیز عدم آگاهی مناسب تغذیه ای است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش هدفمند براساس الگوی فرانظریه ای در ارتقای رفتارهای سالم تغذیه ای در زنان میانسال شهر دهدز بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی به صورت پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل در سال 1396، تعداد 108 نفر از زنان میانسال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر دهدز به روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (54 نفر) و کنترل (54 نفر) تقسیم شدند. داده ها از طریق پرسش نامه رفتار تغذیه ای مطابق با الگوی فرانظریه ای جمع آوری شد. مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه ای طی 3 جلسه با روش های تعاملی برای گروه آزمون انجام شد. بعد از دو ماه پیگیری، شرکت کنندگان پرسش نامه مربوط به پژوهش را مجددا تکمیل کردند. داده ها توسط نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از آزمون T مستقل، من ویتنی یو، ویلکاکسون و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  پس از مداخله آموزشی میانگین نمرات منافع و خودکارآمدی درک شده و رفتار تغذیه ای در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). میانگین نمره سازه موانع درک شده در گروه آزمون پس از مداخله آموزشی کاهش یافت، ولی این تغییر در مقایسه با گروه کنترل معنی دار نبود (P>0.05).
  نتیجه گیری
  آموزش مبتنی بر الگوی فرانظریه ای در ارتقای رفتارهای سالم تغذیه ای زنان میانسال شهر دهدز موثر است.
  کلیدواژگان: الگوی فرانظریه ای، تغذیه، رفتار، زنان میانسال
 • زکیه سادات حسینی، حمید توکلی قوچانی*، حمیدرضا محدث حکاک، حسین لشکردوست، مهدی خانکلابی، علی مهری، الهه سالاری صفحات 33-39
  اهداف
  سرطان پستان در حال حاضر یکی از علل اصلی مرگ ومیر زنان در جهان است. داشتن سبک زندگی سالم و انجام آزمون های غربالگری نقش موثری در کاهش مرگ ومیر ناشی از این بیماری دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر خودکارآمدی درک شده و آگاهی زنان شهر نیشابور بر رفتار های پیشگیری کننده از سرطان پستان صورت گرفت.
  ابزار و روش ها
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مقطعی در سال 1397، تعداد 248 نفر از زنان 30 تا 69 ساله مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر نیشابور به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. داده ها براساس پرسش نامه محقق ساخته پس از تایید روایی و پایایی به روش خودگزارش دهی جمع آوری شد و توسط نرم افزار SPSS 19 و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بین میانگین نمرات آگاهی (0.179=r؛ 0.005=p) و خودکارآمدی درک شده (0.211=r؛ 0.001=p) با رفتار های پیشگیری کننده از سرطان پستان همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت. متغیرهای آگاهی و خودکارآمدی در مجموع 67% رفتار های پیشگیری کننده از سرطان پستان را پیش بینی کردند (P<0.05).       
  نتیجه گیری
  تقویت خودکارآمدی درک شده و افزایش آگاهی زنان در جهت ارتقای رفتار های پیشگیری کننده از سرطان پستان می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، خودکارآمدی، پیشگیری، سرطان پستان، زنان
 • سحر سابوته، حسین شهنازی*، فیروزه مصطفوی صفحات 41-47
  اهداف
  افراد سالمندی که سطح سواد سلامت پایینی دارند به عنوان یکی از گروه های در معرض خطر، دارای مشکلاتی در فهم و ادراک و خواندن اطلاعات مرتبط با سلامتی خود هستند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر دورود انجام شد.
  ابزار و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که روی 222 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر دورود در سال 1396 انجام شد. شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای بود. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان (TOFHLA) به شیوه خودگزارش دهی استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS 20 و با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن، T مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره سواد سلامت سالمندان 19.90±56.45 از 100 به دست آمد و 77.5% سالمندان دارای سواد سلامت ناکافی و مرزی بودند. بین نمره سواد سلامت با سن، سطح تحصیلات و میزان درآمد همبستگی معنی داری وجود داشت (0.05>p).
  نتیجه گیری
  سطح سواد سلامت در سالمندان شهر دورود بسیار پایین است و سطح سواد سلامت ناکافی در افراد با سنین بالاتر، تحصیلات پایین تر و میزان درآمد کمتر شایع تر است.
  کلیدواژگان: سالمندان، سواد سلامت، ارتقاء سلامت
 • مریم ملک محمودی، محسن شمسی*، نسرین روزبهانی، رحمت الله مرادزاده صفحات 49-54
  اهداف
  یکی از شناخته شده ترین بیماری های مزمن در سراسر دنیا، دیابت است. با توجه به شیوع مشکلات دهان و دندان در بیماران دیابتی و اهمیت بررسی رفتار بیماران براساس مدل های رفتاری، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر سلامت دهان و دندان بیماران دیابتی نوع 2 براساس مدل اعتقاد بهداشتی صورت گرفت.
  ابزار و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی، 320 نفر از بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان کاشان در سال 1396 به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته شامل آگاهی، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد بیماران در زمینه رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان جمع آوری شد و توسط نرم افزار SPSS 16 با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات آگاهی 0.31±2.26، عملکرد مرتبط با سلامت دهان و دندان 0.55±2.31، حساسیت درک شده 0.69±3.36، شدت درک شده 0.67±4.27، منافع درک شده 0.63±2.98، موانع درک شده 0.77±4.16، خودکارآمدی 0.77±3.49، راهنمای عمل داخلی 0.78±3.94 و راهنمای عمل خارجی 0.85±3.52 به دست آمد. سازه های آگاهی، موانع درک شده و خودکارآمدی به عنوان قوی ترین پیش بینی کننده های رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان بودند که 34% واریانس رفتار را پیش بینی نمودند (P<0.001).
  نتیجه گیری
  سازه های آگاهی، موانع درک شده و خودکارآمدی، پیش بینی کننده های رفتار های مرتبط با سلامت دهان و دندان هستند.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، سلامت دهان و دندان، مدل اعتقاد بهداشتی
|
 • Majid Barati, Hamid Abasi* Pages 1-2
  Dear Editor,
  Generally, in health education and health promotion, theories with characteristics such as the relationship with health behaviors, adequate prognostic power, the existence of empirical evidence of change in behavior, the availability of finite and flexible structures, the ability to change the immediate and long-term behavior at individual, group, and social levels that can be applied in all cultures are used [1]. Sharma suggested a Multi-theory Model (MTM) for changing health behavior in 2015 that fits these criteria. This model refers to the prediction of short-term and long-term changes in health behavior and can be implemented on an individual, group, and community level. The theory divides behavior change into two components, including initiation and sustenance. There are 3 constructs for initiation of behavior change: 1) participatory dialogue, in which advantages of behavior change must be more important than disadvantages; 2) behavioral confidence, which is the futuristic confidence in one’s ability to perform a behavior change and is sourced not just in the self but may also be external to self, such as powerful others or God; and 3) changes in physical environment such as access, readiness, and handiness of resources that tangibly help with behavior change.
  For sustenance of behavior change, 3 constructs have been proposed: 1) emotional transformation, which is the ability to convert feelings into goals for behavior change; 2) practice for change, which entails constantly thinking about behavior change, making mid-term corrections to one’s strategy, overcoming barriers, and remaining focused on health behavior change; and 3) changes in social environment, which includes creating social support that helps with behavior change [2].
  According to studies conducted by Sharma, health education models such as Health Belief Model (HBM), the Social Cognitive Theory (SCT) the PRECEDE-PROCEED model, and others do not maintain the behavior, do not have a consistent predictive power, effect change primarily at the individual level, and are very comprehensive, impractical, and not parsimonious, and they often explain behavior [3-6].
  There appears to be some points or criticisms associated with the MTM, for example, the constructs of this model have been separately tested in different studies, but these constructs have not been studied coherently and in the form of a model (MTM) in interventional studies [2]. The MTM seems to only address the second and third levels of behavior prevention. For example, in the field of training negative behaviors such as alcohol and drug abuse, the model's vision is to leave such behaviors rather than not doing them (primary prevention). MTM has also a comprehensive vision at the construct of changes in the physical environment (access, readiness, and handiness of resources), which, like the PRECEDE-PROCESS model, presents this construct impractical, contrary to the claims of model providers. The MTM takes a linear approach to two steps of initiation and maintenance. The linearity process of the model does not allow a person to return to the process of changing behavior in the event of a failure in the onset or continuation of behavior. Given that the relapse phenomenon occurs in most health behaviors [7], it is recommended to consider the relapse path, i.e. the return of the individual to the previous stage (for example, from maintenance to start). However, this model is still evolving, and researchers in the future will have to take some suggestions to improve this model. It seems that in the initiation of behavior change, behavioral confidence, participatory dialogue, and changes in the physical environment can be considered as important predisposing, reinforcing, and potentials factors, respectively. Similarly, in the sustenance model, emotional transformation, practice for change, and changes in social environment are considered as important predisposing, reinforcing, and potentials factors, respectively [5]. In the future, researchers will also need to test and further promote this model with the development of empirical experimental studies and comparative studies of this model with other models.
  Keywords: Health Education, Health Behavior, Health Promotion
 • Samira Daneshvar, Ali Ashraf Aivazi, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Zeinab Ghazanfari* Pages 3-9
  Aims
  Pediculosis Capitis is one of the important health issues in students, which causes physical, social, and mental complications. This study was conducted with the aim of investigating the preventive behaviors against head lice infestation among female primary school students at Eyvan, Iran in 2016.
  Materials and Methods
  The present study was a descriptive-analytic study performed on 157 female 4th and 5th grades primary school students, who were selected by cluster sampling in 2016. Data collection tool was a researcher-made questionnaire, which was designed based on Health Belief Model (HBM) and its validity and reliability was confirmed. After completing questionnaires by students, the data were analyzed by SPSS 16 software, using independent t-test, Pearson correlation test, and logistic regression analysis.
  Findings
  The 4th grade students had higher awareness (p=0.001) and perceived severity (p=0.003) than those of the 5th grade students. Also, the awareness of people with pediculosis history was significantly higher than those, who did not have history of infection (p=0.039). There was a significant correlation between self-efficacy and preventive behaviors against pediculosis infection (p<0.001; r=0.499). Moreover, self-efficacy predicted 26.4% of behavioral changes (p<0.001).
  Conclusion
  Self-efficacy of students have a significant role in adopting preventive behaviors of head lice.
  Keywords: Pediculosis, Prevention, Behavior, Girl’s Students
 • Atefeh Vafadar, Fatemeh Shobiri, Seyedeh Zahra Masoumi*, Younes Mohammadi Pages 11-15
  Aims
  Although the body of nursing mothers naturally produces milk, breastfeeding technique should be learned and it needs teaching. Regarding the education in successful lactation process, this search was performed with the aim of investigating the effect of teaching breastfeeding technique on breastfeeding position in primiparous women.
  Materials and Methods
  In this semi–experimental study with pre-test post-test design with control group, which was conducted in 2016, 74 primiparous women referring to health centers in Hamadan were selected by multistage random cluster sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. After completing demographic questionnaire for all samples, in days 3-5, 10, and 15 after childbirth, experimental group received teaching breastfeeding technique and control group received common educations and Bristol Breastfeeding Assessment Checklist in these days for sample was completed by researcher. The data were analyzed by 20 SPSS software, using independent t-test.
  Findings
  After the first stage of education, there was a significant difference between control and experimental groups in the sucking stage (p<0.05). Also, there was a significant difference in sucking and swallowing stages (p<0.05). In addition, total score of breastfeeding checklist showed significant difference in control and experimental groups in the first and second stages.
  Conclusion
  Teaching breastfeeding technique by standard tools in many steps and face to face can improve mothers’ breastfeeding.
  Keywords: Education, Breastfeeding Technique, Pregnant Women
 • Somaye Jalali, Nasrin Roozbahani*, Mohsen Shamsi Pages 17-23
  Aims
  Low mobility is the 4th common cause of human death. The Trans-Theoretical Model (TTM) is a health behavior change theory that describes the process of how people change their behavior. This study was conucted with the aim of investigating the determinants of Physical Activity (PA) behavior based on the TTM in 30-50-year-old individuals.
  Materials and Methods
  In this cross sectional descriptive-analytical study, 240 individuals aged 30-50 years old in Delijan, Iran were randomly selected based on family case records in comprehensive health centers. The data were collected by a valid and reliable questionnaire, which consisted of demographic information and questions related to the TTM structure. The data were analyzed by SPSS 22 software, using Pearson correlation coefficient and linear regression.
  Findings
  78.3% of the participants were in tht stages of pre-contemplation, contemplation, and preparation of PA. The stages of change were the best predictor of PA (p<0.001; β=0.45), which could explain 29% of variance of PA. Also, self-efficacy (p<0.001; β=0.51) and change processes (p<0.001; β=0.26) predicted the stages of changes in PA and could explain 32% of variance of stages of changes in PA.
  Conclusion
  The stages of change, considering self-efficacy and change processes, are predictors of PA behaviors.
  Keywords: Trans-Theoretical Model, Physical Activity, Stages of change
 • Kobra Khajehlandi, Akbar Babaei Heydarabadi*, Marzieh Araban, Mohammadhosein Haghighizadeh Pages 25-31
  Aims
  One of the most important causes of nutritional problems is the discrepancy between the performance of individuals on the basis of knowledge and the lack of proper nutritional knowledge. So, the aim of the current study was to investigate effect of targeted educational program based on the transtheoretical model in promoting healthy nutrition behaviors in middle-aged women in Dehdez, Iran.
  Materials and Methods
  In this semi-experimental study with pre-test post-test design with control group conducted in 2017, 108 middle-aged women referring to Dehdez health center were selected by random sampling and were randomly divided into the experimental (54 subjects) and control (54 subjects) groups. The data were collected, using a nutritional behavior questionnaire in accordance with a transtheoretical model. Educational intervention was performed based on the transtheoretical model within 3 sessions for the experimental group. After 2 months of follow-up, participants completed the research questionnaire again. The data were analyzed by SPSS 22 software, using t-test, Mann–Whitney U test, Chi-square, and Wilcoxon test.
  Findings
  After intervention, the mean scores of benefits and perceived self-efficacy and nutritional behavior in the experimental group was significantly increased compared to the control group (p<0.05). The mean score of the perceived barriers in the experimental group after the intervention was reduced, but this change was not significant in comparison with the control group (p>0.05).
  Conclusion
  Educational program based on the transtheoretical model is effective in promoting healthy nutrition behaviors in the middle-aged women in Dehdez, Iran.
  Keywords: Transtheoretical Model, Nutrition, Behavior, Middle Aged Women
 • Zakieh Sadat Hoseini, Hamid Tavakoli Ghouchani*, Hamidreza Mohaddes Hakak, Hossein Lashkardoost, Mehdi Khankolabi, Ali Mehri, Elahe Salari Pages 33-39
  Aims
  Breast cancer is currently one of the main causes of women's death in the world. Having a healthy lifestyle and performing screening tests has an effective role in reducing the mortality due to this disease. The aim of the present study was to determine the effect of awareness and perceived self-efficacy of women of Neyshabur city on the preventive behaviors of breast cancer.
  Instruments & Methods
  This cross-sectional descriptive-correlational study was carried out on 248 women aged 30-69 years old who referred to Neyshabur Health Services Centers. The subjects were selected by cluster sampling method. Data were collected by a researcher-made questionnaire after assessment of its validity and reliability by a self-report method. Data were analyzed by SPSS 19 software, using Pearson correlation coefficient and linear regression method.
  Findings
  There was a significant positive correlation between the mean scores of awareness (r=0.179; p=0.005) and perceived self-efficacy of women (r=0.211; p=0.001) with the preventive behaviors of breast cancer. Totally, self-efficacy and awareness variables significantly predicted %67 of the breast cancer preventive behaviors (p<0.05).
  Conclusion
  Increasing of women's perceived self-efficacy and awareness can be effective on promoting the prevention behaviors of breast cancer.
  Keywords: Awareness, Self-Efficacy, Prevention, Breast Cancer, Women
 • Sahar Sabooteh, Hossein Shahnazi*, Firoozeh Mostafavi Pages 41-47
  Aims
  Elderly people with low levels of health literacy, as one of the most at-risk groups, have some problems regarding the perception of information related to their health. This study was conducted with the aim of determining health literacy status in elderly population of Dorood, Iran.
  Materials and Methods
  This cross sectional descriptive-analytical study was conducted on 220 elderly people referring to health centers in Dorood in 2017. The sampling method was first stratified random sampling. To collect information, the Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA) was used as self-report. Data were analyzed by SPSS 20 software, using Pearson correlation coefficient, Spearman correlation, independent t-test, and one-way ANOVA.
  Findings
  The mean age of participants in this study was 66.29 ± 7.57 years. The results of this study showed that the mean of health literacy score in the subjects was56.45± 19.9 from 100 and the health literacy of 57.2% of the elderly was insufficient. This study showed that there is a significant relationship between health literacy with age, education level and income (p <0.05).
  Conclusion
  The health literacy of elderlies is low in Dorood and the level of inadequate health literacy is less common in people with older ages, lower education, and lower income levels.
  Keywords: Elderly, Health Literacy, Health Promotion
 • Maryam Malekmahmoodi, Mohsen Shamsi*, Nasrin Roozbahani, Rahmatalah Moradzadeh Pages 49-54
  Aims
  One of the most commonly diagnosed chronic diseases in the world is diabetes. Considering the prevalence of oral and dental problems in diabetic patients and importance of evaluating the behavior of patients based on behavioral models, the present study was conducted to survey the effective factors on the oral and dental health of patients with diabetes mellitus type 2 based on the health belief model.
  Instruments & Methods
  In this cross-sectional descriptive-analytical study, 320 patients with diabetes mellitus type 2, who referred to Kashan Diabetes Clinic in 2018, were selected by systematic random sampling method. The data were collected through a researcher-made questionnaire including awareness, HBM model, and performance of patients in the field of oral and dental health behaviors. The data were analyzed by SPSS 16 software using Pearson correlation coefficient and linear regression analysis.
  Findings
  The mean scores of awareness (2.26±0.31), the performance of oral and dental health behaviors (2.31±0.55), perceived susceptibility (3.36±0.69), perceived severity (4.27±0.67), perceived benefit (2.98±0.63), perceived barriers (4.16±0.77), self-efficacy (3.49±0.77), internal cues to action (3.94±0.78) and external cues to action (3.52±0.85) were obtained. In this study, awareness, perceived barriers and self-efficacy were the strongest predictors of oral and dental health behaviors that predicted 34% of behavior variance (p<0.001).
  Conclusion
  Awareness, self-efficacy, and perceived barriers are predictors of oral and dental health behaviors.
  Keywords: Diabetes Type 2, Oral Health, Health Belief Model