فهرست مطالب

 • پیاپی 173 (خرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 23
|
 • مصطفی رضایی طاویرانی، فرشاد اخوتیان، مونا زمانیان عضدی* صفحات 1-10
  سابقه و هدف
  یکی از بیماری های شایع ناشی از ابتلا به بسیاری از بیماری ها و کهولت سن، آتروفی عضلانی است. بررسی اتفاقات مولکولی موثر در ایجاد بیماری می تواند اطلاعات مفیدی در خصوص ارتقا روش های درمانی و حمایتی از بیماران فراهم نماید. این مطالعه با هدف بررسی تغییرات مولکولی در سطح ارتباطات پروتئینی با ترسیم و آنالیز شبکه تعامل پروتئینی بیماری اتروفی عضلانی، انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، با استفاده از نرم افزار Cytoscape و منبع  STRINGشبکه برهم کنش پروتئین ها رسم و به کمک الگوریتم های وابسته به Cytoscape آنالیز شاخص های مرکزیت و خوشه های پروتئینی به کمک Network analyzer و MCODE انجام گردید. هستی شناسی کمپلکس های شبکه به کمک نرم افزار Bingo بررسی شد.
  یافته ها
  تعداد 5 پروتئین مرکزی شامل AKT1، ALB، DMD،  SMN1و SMN2 در شبکه شناسایی، و 6 خوشه پروتئینی که 2 خوشه اول آن ها برای آنالیز هستی شناسی در نظر گرفته شد معرفی گردید.
  استنتاج
  کلیه پروتئین های مهم در این خوشه ها به صورت پراکنده وجود داشتند. به نظر می رسد که پانل بیومارکری معرفی شده شامل AKT1، ALB، DMD،  SMN1و SMN2 می تواند در درک بهتر بیماری موثر باشد.
  کلیدواژگان: آتروفی، شبکه برهم کنش پروتئینی، خوشه های پروتئینی، بیوماکرها
 • عباس رئیسی*، قاسم فرجانی کیش، پویا صلاحی صفحات 11-21
  سابقه و هدف
   امروزه با توجه به شیوع دیابت، ترمیم ضعیف زخم در بیماران دیابتی مساله ای جدی برای بهداشت عمومی محسوب می شود. در این مطالعه اثرات پماد عصاره برگ زیتون بر ترمیم زخم پوستی در موش های صحرایی دیابتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  36 موش صحرایی نر به سه گروه کنترل، پماد عصاره برگ زیتون و پماد درماهیل تقسیم شدند. دیابت، توسط یک دوز تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (mg/kg65) ایجاد شد. پس از 3 روز، قند خون ناشتا با استفاده از گلوکومتر اندازه گیری شد و موش های صحرایی با سطوح قندخون بالاتر ازmg/dl 250 به عنوان دیابتی در نظر گرفته شدند. تحت بیهوشی یک برش دایره ای تمام ضخامت به قطر 10 میلی متر بر روی ناحیه پشتی گردن ایجاد شد. حیوانات در گروه های کنترل و درمان تا پایان مدت آزمایش یک بار در روز به ترتیب آب مقطر و پماد دریافت کردند. جهت بررسی اثرات پماد برگ زیتون بر زخم های دیابتی، مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی در روزهای 4، 7،10 ، 14، 21 انجام شد.
  یافته ها
  در تمامی روزها شاخص های ماکروسکوپی و میکروسکوپی ترمیم زخم در گروه های درمان شده با پماد برگ زیتون و درماهیل در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری بهتر بود (05/0< P). اگرچه انقباض زخم در گروه پماد درماهیل نسبت به پماد عصاره برگ زیتون بیش تر بود (05/0< P)، تفاوت معنی داری بین این دوگروه از لحاظ شاخص های میکروسکوپی ترمیم زخم مشاهده نشد.
  استنتاج
  مطالعه حاضر بیانگر این است که التیام زخم در موش های دیابتی درمان شده با عصاره برگ زیتون به طور معنی داری ارتقا می یابد.
  کلیدواژگان: زخم پوستی، عصاره برگ زیتون، موش صحرایی دیابتی
 • علی آقاجانی، مهدی عباس تبار، علیرضا خلیلیان، ایمان حقانی، پویا جنتی، محمد ابراهیمی ساروی صفحات 22-32
  سابقه و هدف
  در دهه های اخیر، تلاش هایی در جهت بررسی خواص و جایگزینی مواد ضد عفونی کننده طبیعی با قدرت اثر مشابه و یا حتی بهتر و معایب کم تر نسبت به مواد سنتتیک صورت گرفته است. مطالعه پیش رو با هدف مقایسه دو ماده ضد عفونی کننده طبیعی درمنه کوهی (آرتیمزیا) و آویشن با دو ماده صنعتی دکونکس و هیپوکلریت سدیم علیه کاندیدا آلبیکانس صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی تعداد 128 دنچر رزین آکریلی تهیه شد. پس از تلقیح کاندیدا آلبیکانس بر روی هر دنچر، دنچرها به 4 گروه 32 تایی تقسیم شدند. در هر گروه یکی از 4 ماده ضد عفونی کننده دکونکس، هیپوکلریت سدیم، آویشن و آرتیمزیا در 4 غلطت 1/0 ، 01/0 ، 001/0 و 0001/0 جهت مقایسه اثر ضد عفونی کنندگی اعمال شد. برای مقایسه گروه ها از آزمون T مستقل استفاده شد و داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  پس ازاعمال چهارماده ضدعفونی کننده به مدت 10 و 60 دقیقه، دکونکس دارای بیش ترین اثرضدعفونی کنندگی بود (05/0< P). دراثرآویشن و آرتیمزیا بعداز 60 دقیقه درمقایسه با 10 دقیقه تفاوت معنی دار نبود. با این وجود، اثر آویشن و آرتیمزیا پس از 60 دقیقه افزایش می یابد.
  استنتاج
   نتایج مطالعه حاضر بیانگر تاثیر ضدعفونی کنندگی بیش تر مواد شیمیایی در مدت زمان کم تر نسبت به مواد طبیعی می باشد ولی در زمان طولانی تر آویشن وآرتیمزیا اثری نزدیک تر به مواد سنتتیک دارند.
  کلیدواژگان: دنچر کامل، ضد عفونی کننده، هیوکلریت سدیم، دکونکس، آرتیمزیا، آویشن
 • رضا هاشمی، رمضان علی عطایی*، غلام حسین علی شیری، مهدی قربان علی زادگان، مصطفی مهابادی، علی نجفی صفحات 33-39
  سابقه و هدف
  علل اتیولوژیک آرتریت روماتوئید بخوبی شناخته نشده است. هدف از این مطالعه کاربرد پرایمرهای عمومی و اختصاصی جهت ردیابی وجود باکتری ها در خون و مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، روش PCR برای شناسایی طیف وسیعی از باکتری ها به طور عمومی و استافیلوکوک آرئوس به صورت اختصاصی طراحی شد. 95 نمونه مایع مفصلی و 100 نمونه خون که در دمای 80- درجه سانتی گراد نگه داری شده بودند، بررسی شدند. استخراج ژنوم انجام شد. از پرایمر عمومی برای تکثیر ژن 16SrRNA و از پرایمر اختصاصی برای تکثیر ژن nuc استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شد. سپس محصول پرایمر اختصاصی تعیین توالی شد و نتایج به دست آمده ضمن بررسی های مقایسه ای به صورت توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، از 95 نمونه مایع مفصل و 100 نمونه خون که در کشت باکتریولوژیک منفی گزارش شده بودند، به ترتیب 33 مورد (34 درصد) و 36 مورد (36 درصد درصد) وجود ژن عمومی 16Sr RNA ردیابی شدند. همچنین، به ترتیب در 21 مورد از نمونه های مایع مفصل و 1 مورد از نمونه های خون بیماران سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده شد.
  استنتاج
  نتایج این مطالعه حاکی از وجود ژن 16SrRNA باکتری های مختلف از جمله استافیلوکوکوس آرئوس در مایع مفصل و خون بیماران بود. با استناد به این نتایج احتمالا بتوان بخش قابل توجهی از اتیولوژی بیماری آرتریت روماتوئید را توضیح داد و بر مبنای آن پروتکل درمانی را اصلاح نمود.
  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، مایع مفصل، خون و PCR
 • مرتضی قیوم زاده، علی اسدالهی امین، سیداحمد سیدعلی نقی، رضا قراخانلو*، مینو محرز صفحات 40-49
  سابقه و هدف
  درمان ضد ویروسی علی رغم افزایش طول عمر بیماران مبتلا به عفونت اچ.آی.وی دارای عوارض جانبی فراوانی می باشد. یکی از راه کارهای غیر دارویی مواجهه با برخی از این عوارض جانبی افزایش فعالیت بدنی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه اثر تمرین مقاومتی و مداخله سبک زندگی بر سطوح لنفوسیت های TCD4+ و ترکیب بدن بیماران مبتلا به عفونت اچ. آی. وی بود.
  مواد و روش ها
  در این بررسی کار آزمایی بالینی، 31 بیمار مبتلا به عفونت اچ.آی.وی به صورت تصادفی به سه گروه تمرین مقاومتی(12 نفر)، مداخله سبک زندگی(13 نفر) و گروه کنترل (6 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه به اجرای تمرینات مقاومتی با کش های بدنسازی و وزن بدن خود پرداختند. گروه مداخله سبک زندگی نیز دو بار در هفته به مدت هشت هفته در یک سری ورزش های تفریحی به دلخواه خود و کلاس های آموزش سبک زندگی سالم شرکت کردند. گروه کنترل نیز سبک زندگی قبلی خود را حفظ کردند. قبل و بعد از شروع مداخله میزان سلول های TCD4+ و مشخصات آنتروپومتریکی آزمودنی ها سنجیده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده اثر معنی دار تمرین مقاومتی بر بهبود مشخصات آنتروپومتریکی آزمودنی ها در مقایسه با گروه های دیگر بود. میزان سلول های TCD4+  نیز در هر دو گروه مداخله افزایش داشت (05/0< P).
  استنتاج
   مداخلات استفاده شده در  مطالعه حاضر می توانند به عنوان راه کارهایی برای بهبود وضعیت ترکیب بدن و وضعیت سیستم ایمنی بیماران مبتلا به عفونت اچ.آی.وی در کنار درمان ضد رتروویروسی استفاده شوند.
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 18N201604034076IRCT
  کلیدواژگان: مداخله سبک زندگی، تمرین مقاومتی، عفونت اچ.آی.وی
 • فیضاللهپورسردار، مسعود صادقی*، کوروش گودرزی، مهدی روزبهانی صفحات 50-63
  سابقه و هدف
  مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی رویکردهای تلفیقی، زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر بهبود علائم تنطیم هیجانی زوج های متعارض به انجام رسید.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی زوج های مراجعه کننده به کلینیک روان شناختی مهرآوران شهر اهواز بود. نمونه مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند که شامل 6 زوج از افراد مراجعه کننده به این کلینیک بودند. در این مطالعه از طرح تجربی تک موردی استفاده شد. پروتکل های درمانی در دو تا چهار مرحله خط پایه، مداخله 16 جلسه ای و پیگیری سه ماهه اجرا شد و آزمودنی ها به مقیاس تنظیم هیجانی (DERS) پاسخ دادند. داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های مطالعه در بین 6 زوج با محدوده سنی 25 الی 40 سال با سطح تحصیلات دیپلم تا کارشناسی ارشد نشان داد که میزان بهبودی زوج های متعارض در متغیر تنظیم هیجانی در گروه متمرکز بر هیجان در مرحله پس از درمان و پیگیری 07/31 و 27/31 درصد و در گروه رفتاری یکپارچه نگر در مرحله پس از درمان و پیگیری 39/24 و 18/24 درصد بود. هم چنین مقادیر شاخص تغییر پایا درگروه متمرکز بر هیجان در مرحله پس از درمان و پیگیری در زوج اول و دوم در سطح آماری(05/0>P) معنی دار هستند.
  استنتاج
   با توجه به یافته های حاصل از این مطالعه به نظر می رسد زوج درمانی متمرکز بر هیجان از نظر اندازه تغییر، کلیت و ثبات، کارایی بیش تری نسبت به زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر دارد.
  کلیدواژگان: تعارض، تنظیم هیجان، متمرکز بر هیجان، رفتاری یکپارچه نگر
 • نوین نیک بخش، سوسن موعودی*، فریماه محمدیان امیری، مائده نیازی فر، علی بیژنی صفحات 64-74
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت افسردگی به عنوان یک اختلال شایع روان پزشکی در مبتلایان به سرطان پستان، این مطالعه با هدف پیگیری شش ماهه بیماران سرطان پستان مبتلا به افسردگی دریافت کننده سیتالوپرام و روان درمانی گروهی انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارازمایی بالینی آینده نگر، بر روی 40 بیمار مبتلا به سرطان پستان دارای افسردگی صورت گرفت. به 20 بیمار روزانه 40-20 میلی گرم سیتالوپرام و20 بیمار دیگر علاوه بر درمان دارویی مذکور تحت 8 جلسه روان درمانی گروهی قرار گرفتند. بیماران در بدو مطالعه و در ماه 6 ام درمان، با پرسشنامه HADS و کیفیت زندگی WHO-QOL BREF ارزیابی شدند و در نهایت نتایج درمانی و کیفیت زندگی دو گروه با استفاده از آزمون آماری t-test مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین امتیاز افسردگی HADS در بدو مطالعه در گروه مورد روان درمانی 19/2±05/12 بوده که پس از مداخله به 06/2±05/2 (در ماه 6)کاهش یافت. میانگین امتیاز اضطراب HADS در بدو مطالعه 90/2±25/13 بود که پس از مداخله به 42/2 ±55/4 (در ماه 6) کاهش یافت (05/0P<). نتایج نشان داد که امتیاز کیفیت زندگی به طور کلی پس از درمان ترکیبی سیتالوپرام و روان درمانی گروهی از 82/40 به 86/80 در ماه ششم پس از درمان رسیده است، در حالی که در گروه تحت درمان با سیتالوپرام تغییر مختصری مشاهده شد (001/0 P<).
  استنتاج
  سیتالوپرام و روان درمانی گروهی در بهبود افسردگی، اضطراب، کیفیت زندگی و پیگیری 6 ماهه پس از درمان مبتلایان به سرطان پستان تاثیر معنی داری داشته است.
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N2015063022991IRCT
  کلیدواژگان: سرطان پستان، افسردگی، اضطراب، سیتالوپرام، روان درمانی گروهی
 • مسعود شایسته آذر، محمدحسین کریمی نسب*، قاسم جان بابایی، سلمان غفاری، مهران رضوی پور، سارا مهدوی، ابوالفضل کاظمی، ایمان صادقیان صفحات 75-82
  سابقه و هدف
  جوش نخوردن شکستگی استخوانی یک چالش درمانی برای جراحان و متخصصین می باشد. یکی از راهکارهای درمانی جهت تحقق این هدف، درمان سیستمیک است. این مطالعه با هدف تعیین اثر داروی سینوپار (تری پاراتید) در شکستگی های جوش نخورده استخوان های بلند انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 16 بیمار مبتلا به شکستگی جوش نخورده استخوان های بلند انجام شده است. در این مطالعه قبل از مداخله درمانی، گرافی از محل شکستگی تهیه شده و پس از تایید جوش نخوردن توسط رادیولوژیست، بیمار تحت درمان 3 ماهه با داروی سینوپار (تری پاراتید) قرار گرفت. بعد از این مدت مجددا برای هر بیمار گرافی تهیه  شد تا بهبودی و اثربخشی درمان ارزیابی شود.
  یافته ها
  میانگین سنی 16 بیمار مورد بررسی 51/20 ± 18/45 سال بود. از این تعداد 9 نفر مذکر و 7 نفر مونث بودند. میانگین مدت زمان سپری شدن از حادثه 48/24±00/50 هفته بوده است. بیش ترین محل آسیب دیده در بیماران ناحیه فمور (8 مورد) بوده است. از میان 16 بیمار بعد از درمان نشانه های بهبودی در 10 بیمار رویت شد (002/0=P).
  استنتاج
   تا حدودی از نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که درمان انجام شده با سینوپار موثر بوده است ولی به علت تعداد کم نمونه هم چنان اثربخشی واقعی داروی سینوپار ناشناخته باقی مانده است.
  کلیدواژگان: سینوپار، جوش نخوردن، شکستگی استخوانی، تری پاراتید
 • سید جواد حسینی، باقر مرادی، مهدی اسماعیلی زاده، فرشته عیدی، سامان خوان تاراج، محبوبه فیروز* صفحات 83-90
  سابقه و هدف
  انسداد موجب کاهش طول عمر کاتتر ورید محیطی می شود. تکنیک فلاشینگ پیوسته (تزریق حجم مشخصی از محلول در مدت زمان مشخص، قبل و بعد از هر بار تزریق دارو در داخل کاتتر) در مطالعات آزمایشگاهی بر باز ماندن کاتتر موثر بوده است. مطالعه حاضر با هدف تاثیر فلاشینگ پیوسته بر مدت زمان باز نگه داشتن کاتتر ورید محیطی در بالین انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 72 بیمار بستری در بخش داخلی و جراحی بیمارستان امام خمینی اسفراین، به طور تصادفی در دو گروه فلاشینگ پیوسته و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه مداخله، 5 میلی لیتر از محلول نرمال سالین در عرض 5 ثانیه قبل و بعد از تزریق هر دارو در داخل کاتتر، تزریق گردید. در صورت وجود داروی دیگر در همان ساعت، تزریق دارو انجام گرفته و مجددا تکنیک فلاشینگ انجام شد. کاتترها هر 12 ساعت از نظر باز ماندن با استفاده از چک لیست مورد سنجش قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (کای دو، دقیق فیشر و من ویتنی) انجام پذیرفت.
  یافته ها
  سن شرکت کنندگان در دو گروه مداخله و کنترل به ترتیب 14/13± 85/41 و 03/14 ±52/45 بود که از نظر آزمون آماری من ویتنی همگن بوده است (219/0P=). در گروه های مداخله و کنترل به ترتیب 33/33 و 09/11 درصد از کاتترها بعد از 96 ساعت باز باقی ماندند. براساس آزمون کای دو گروه های مداخله و کنترل از نظر نوع باز ماندن کاتترها تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر داشتند (04/0=P).
  استنتاج
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان گفت که فلاشینگ پیوسته راهکار مناسب جهت طولانی نمودن عمر کاتتر محسوب می شود.
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 4N20141222020394IRCT
  کلیدواژگان: فلاشینگ پیوسته، باز ماندن ورید، کاتتر محیطی
 • طهورا اعتضادی، بهادر مهدوی، فرهاد ثبوتی، جمشید یزدانی چراتی، پرستو نامدار* صفحات 91-99
  سابقه و هدف
  مال اکلوژن یکی از مهم ترین ناهنجاری های دندانی فکی است که می تواند روی ظاهر و فانکشن فرد تاثیر منفی داشته باشد. ایندکس نیاز به درمان ارتودنسی  IOTN: index of orthodontic treatment needs)) به عنوان یکی از ایندکس های معروف ارتودنسی بر اساس شاخص های اکلوزالی فرد، مال اکلوژن ها را طبقه بندی نموده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان نیاز به درمان ارتودنسی در دانش آموزان 12- 14 ساله شهرستان ساری در سال تحصیلی  95- 96 با استفاده از شاخص IOTN می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، از چک لیست IOTN برای 576 دانش آموز از 6 مدرسه مختلف استفاده شد. شاخص IOTN شامل دو جزء می باشد و از آن جایی که این دو جزء دارای رابطه نزدیکی با هم می باشند، فقط جزء سلامت دندانی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها وارد نرم افزار SPSS21 شدند و آنالیز آماری Chi-square صورت پذیرفت.
  یافته ها
  از بین 576 دانش آموز، بیش تر افراد (2/29 درصد) از نظر نیاز به درمان در درجه 2 یعنی نیاز کم به درمان قرار گرفتند که در گروه پسران و دختران به ترتیب 3/30 درصد و 28 درصد بود. کم ترین تعداد (2/8 درصد) در درجه 5 یعنی نیاز خیلی شدید به درمان ارتودنسی قرار گرفتند. توزیع درجه بندی در دو گروه دختران و پسران به صورت همگون بوده و این دو گروه تفاوت معنی داری با یکدیگر از نظر آماری نداشت (75/0P<). فراوانی نیاز قطعی به درمان های ارتودنسی بر اساس این مطالعه، 4/25 درصد بود.
  استنتاج
   در این مطالعه بیش ترین افراد در هر دو جنس در درجه ی نیاز جزئی به درمان های ارتودنسی قرار داشتند. ضمن این که توزیع درجه بندی در دو گروه جنسیتی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.
  کلیدواژگان: ارتودنسی، مال اکلوژن، نیاز به درمان
 • رویا قاسمیان، احسان مصطفوی، صابر اسماعیلی، سارا عرب شیبانی، لطف الله داودی* صفحات 100-106
  سابقه و هدف
  تب کیو یک بیماری منتقله از راه حیوان با انتشار جهانی است. این بیماری در بسیاری از مناطق، اندمیک است ولی در بیش تر موارد به خصوص در موارد انسانی، درست تشخیص داده نمی شود. هدف این مطالعه بررسی تب کیو در میان بیماران مشکوک در شمال ایران است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد. در این مطالعه در طی یک دوره یک ساله از میان 476 مورد، بیمار بررسی شده که به دلیل تب و علائم سیستمیک و یا تنفسی در بخش عفونی بیمارستان رازی (استان مازندران) در سال 1395 بستری شده بودند، 56 بیمار تب دار که علایم بالینی مطرح کننده تب کیو را داشتند وارد مطالعه شدند. نمونه سرم جدا شده از خون بیماران برای آنتی بادی فاز II علیه کولسیلا بورنتی (C.burnetii) به روش الایزا کمی مورد بررسی قرار گرفت. تغییر تیتر آنتی بادی از منفی به مثبت (سروکانورشن) و یا افزایش چهار برابری در تیتر GIg فاز 2، معیار تشخیص بیماری برای تائید عفونت حاد تب کیو مدنظر گرفته شد.
  یافته ها
  شیوع تب کیو در این مطالعه 37/5 درصد بوده است )95 درصد دامنه اطمینان : 61/14-84/1 درصد). ریسک فاکتورهای ابتلا به تب کیو حاد شامل زندگی در نزدیکی محل نگهداری حیوانات به همراه مصرف شیر غیر پاستوریزه بوده است ولی از نظر آماری تفاوت در دو گروه سرولوژی مثبت ومنفی تب کیو معنی دار نبوده است (612/0P<). 21/23 درصد از بیماران شواهد سرولوژیک دال بر عفونت قدیمی تب کیو راداشتند.
  استنتاج
   در این مطالعه موارد تب کیو در شمال ایران ثابت شده است و این بیماری شیوع به نسبت قابل توجهی دارد. بنابراین توصیه می شود موارد مشکوک به تب مالت که سرولوژی منفی دارند از لحاظ تب کیو بررسی شوند.
  کلیدواژگان: تب کیو، تشخیص، ایران، اپیدمیولوژی
 • خدیجه حیدری، لیلا امیری فراهانی*، سیده بتول حسن پور ازغدی، عباس عبادی صفحات 107-115
  سابقه و هدف
  خودکارآمدی ماما برای حمایت از مادر در لیبر بر وقوع رفتار حمایتی ماما در لیبر و زایمان اثرگذار است. متاسفانه مقیاس بومی مناسبی برای اندازه گیری خودکارآمدی حمایت از مادر در لیبر وجود ندارد. از این رو مطالعه حاضر، به بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدی حمایت از مادر در لیبر پرداخته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع روش شناسی بوده است که روی 213 مامای شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران از دی ماه سال 1395 تا شهریور سال 1396 به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد و از ماماها خواسته شد که پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و مقیاس خودکارآمدی حمایت از مادر در لیبر را تکمیل کنند. گام اول برای روایی ابزار، روایی صوری و محتوای مقیاس به صورت کیفی انجام شد.گام دوم روایی سازه (Construct validity) با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. در پایان جهت تایید پایایی مقیاس از روش همبستگی اسپیرمن و همسانی درونی مقیاس استفاده شد.
  یافته ها
  روایی صوری و محتوای کیفی مقیاس خودکارآمدی حمایت از مادر در لیبر تایید شد، هم چنین تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که نسخه فارسی این مقیاس ساختار مناسبی دارد. به منظور تعیین پایایی مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ کل 93/0 به دست آمد و ضریب همبستگی اسپیرمن نیز 72/0 بود که هر دو نشان دهنده پایایی خوب نسخه فارسی مقیاس بودند
  استنتاج
  یافته های پژوهش بیانگر این است که نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی حمایت از مادر در لیبر از روایی و پایایی لازم برخودار است و می توان از آن به عنوان مقیاسی مناسب جهت ارزیابی خودکارآمدی حمایت از مادر در لیبر توسط ماماها در ایران استفاده کرد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، مامایی، لیبر، روان سنجی، پرسش نامه
 • آویده معبودی*، نسرین خاکی، محمود موسی زاده، آیدا اقبالیان، آتنا شیوا صفحات 116-122
  سابقه و هدف
  نیازهای آموزشی دانشجویان، اهداف آن ها را از یادگیری مشخص نموده و موجب دقت بیش تر در برنامه ریزی و طراحی محتوای آموزشی می شود. یکی از این نیازها، دسترسی به کتاب های آموزشی مفید و با کیفیت است. این مطالعه به ارزیابی کتاب "زبان انگلیسی برای دانشجویان دندانپزشکی" توسط دانشجویان دندانپزشکی در سال 1397 پرداخته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی مقطعی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی ساری بود که درس زبان تخصصی 1 و 2 را گذرانده بودند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه ای طراحی شده براساس مدل ارزیابی Sheldon و مدل تغییریافته کریمی و شامل 6 حیطه بود. داده ها توسط نرم افزار آماری spss ver. 24 تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 123 نفر بررسی شدند. مقایسه میانگین نمرات هر یک از حیطه ها بر حسب جنس بیان داشت که تفاوت های مشاهده شده از نظر آماری معنی دار نبود. در حیطه های موضوعات عملی، مطالب مرتبط با اهداف درس، موضوعات زبان شناسی و ترتیب محتوای آموزشی میانگین امتیازات93/1±83/8 وامتیاز کسب شده از سوالات مربوط به مسائل مرتبط با موضوع و طرح بندی دروس، 86/1±93/12بود. در مجموع میزان رضایت دانشجویان نسبت به کتاب "زبان انگلیسی برای دانشجویان دندانپزشکی "متوسط بود.
  استنتاج
   به منظور افزایش یادگیری دانشجویان در تالیف کتب، ضمن توجه به ذهن اکثریت مخاطبین، کتبی با تصاویر و تمارین با اشکال مختلف و ازوسایل کمک آموزشی مثل فیلم و انیمیشن استفاده شود.
  کلیدواژگان: محتوای آموزش، ارزیابی، کتاب انگلیسی، دانشجویان دندانپزشکی
 • هاجر ضیایی هزار جریبی، ناصر عمادی، شبنم اسفرم، تهمینه گران اوریمی، مجید درخشانی نیا، مهدی فخار* صفحات 123-127
  سابقه و هدف
  با توجه به وجود اشکال بالینی مختلف لیشمانیوز پوستی و عدم دسترسی به روش های تشخیصی مولکولی به ویژه در آزمایشگاه های تشخیصی مناطق آندمیک، مطالعه حاضر با هدف شناسایی مولکولی انگل لیشمانیا در اشکال معمول و غیر معمول بالینی لیشمانیوز پوستی در منطقه اندمیک بم انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی طی سال های 1393-1392 انجام شد. تشخیص بیماری با تهیه اسمیر از زخم های پوستی، رنگ آمیزی گیمسا و بررسی میکروسکوپی صورت گرفت. از اسمیرهای مثبت و منفی بیماران DNA استخراج و سپس جهت تعیین جنس و گونه انگل لیشمانیا آزمایش PCR انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 353 بیمار مشکوک به لیشمانیوز پوستی مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان بم مورد بررسی قرار گرفتند که 278 نفر(7/78 درصد) در بررسی میکروسکوپی مثبت بودند. در بررسی مولکولی، 40 اسمیر تهیه شده از زخم های معمول بیماران با هر دو روش میکروسکوپی و PCR مثبت شدند اما از 40 نمونه تهیه شده از زخم های غیر معمول که در بررسی میکروسکوپی منفی بودند، در 6 مورد (15 درصد) DNA انگل لیشمانیا شناسایی شد. گونه شناسایی شده در تمامی نمونه های مثبت،  لیشمانیا تروپیکا بود.
  استنتاج
   نتایج این مطالعه نشان داد که انجام آزمایش مستقیم میکروسکوپی برای تشخیص سالک در مناطق آندمیک به اندازه کافی قابل اعتماد نیست. علاوه بر این، انجام PCR بر روی اسمیر منفی افراد مشکوک به منظور درمان به موقع توصیه می شود.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز پوستی، اسمیر منفی، روش میکروسکوپی، PCR
 • حسین جلالی، رامین شکرریز، محمدرضا مهدوی* صفحات 128-133
  سابقه و هدف
  یکی از رایج ترین داروهایی که در شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان، مورد استفاده قرار می گیرد 5- فلورویوراسیل (5-FU) نام دارد. آنزیم دی هیدرو پیریمیدین دهیدروژناز (DPD) مسئول متابولیسم بیش از 80 درصد از داروی 5-FU می باشد. جهش c.1905+1G>A در ژن DPD مهم ترین عامل ژنتیکی در بروز مسمومیت با داروی 5-FU می باشد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی جهش c.1905+1G>A در بیماران کولورکتال استان مازندران بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، 60 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال انتخاب شدند و 2 سی سی از خون آنان در لوله های حاوی ضد انعقاد EDTA جمع آوری شد. به منظور استخراج DNA ژنومی از کیت شرکت یکتا تجهیز (ایران) استفاده شد که در آن DNA ژنومی از 200 میکرولیتر از نمونه خون استخراج شد. جهت شناسایی جهش c.1905+1G>A از روش PCR-RFLP به کمک آنزیم Mae II استفاده شد.
  یافته ها
  از 60 بیمار بررسی شده 26 نفر زن و 34 نفر مرد بوده اند. از بین بیماران بررسی شده جهش c.1905+1G>A تنها در1 بیماریا 6/1 درصد از بیماران به صورت هتروزیگوت مشاهده  شد.
  استنتاج
   مطالعه حاضر نشان می دهد که اگرچه در استان مازندران در درصد کمی از بیمارانی که داروی 5-فلورویوراسیل مصرف می کنند جهش c.1905+1G>A وجود دارد که منجر به بروز مسمومیت پس از مصرف دارو می شودبا این وجود بررسی ژنتیکی جهش c.1905+1G>A به منظور پیش آگهی از بروز مسمومیت با داروی 5-FU قبل از تجویز این دارو توصیه می شود.
  کلیدواژگان: 5- فلورویوراسیل، دی هیدرو پیریمیدن دهیدروژناز، جهش c.1905+1G>A
 • سحر صادقی، افسانه نوروزی، حمیدرضا آزادی، فردین فرجی، مهسا مردانی، بهمن صادقی* صفحات 134-139
  سابقه و هدف
  گاز بیهوشی N2O (نیتروژن اکسید) رایج ترین گاز بیهوشی مورد استفاده در اتاق عمل است و به دنبال استنشاق مزمن آن احتمال بروز عوارض متعددی، از جمله نوروپاتی محیطی وجود دارد. این مطالعه با هدف مقایسه عوارض نورولوژیک ناشی از تماس باگاز نیتروژن اکسید در کارکنان شاغل در اتاق عمل با سایر کارکنان بیمارستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه هم گروهی چند مرکزی 110 نفر از کارکنان شاغل در اتاق عمل بیمارستان ولیعصر (عج) اراک و الزهرا (س) اصفهان و224 نفر از کارکنان شاغل در سایر بخش های همان بیمارستان ها به صورت تصادفی ساده انتخاب و به صورت فردی همسان شدند. سپس علائم نوروپاتی و آزمون های نورولوژیک ، در دو گروه بررسی شد و جهت تایید تشخیص نیز نمونه ها به درمانگاه نورولوژی ارجاع شدند.
  یافته ها
  از نظر آتاکسی، بی حسی، ضعف و پارستزی اندام های فوقانی و تحتانی و آزمون رومبرگ و سطح ویتامین B12 بین دو گروه تفاوت آماری معنی دار دیده شد (05/0P<) اما از نظر میانگین سطح هموگلوبین، درک حس دما، لمس، تمایز دو نقطه و آزمون tandem walking و وضعیت راه رفتن، اختلاف آماری معنی دار مشاهده نشد (05/0P≥).بنابراین
  استنتاج
   به نظر می رسد تماس مزمن با گاز نیتروس اکساید منجر به  کاهش ویتامین B12  وبروز علائم و عوارض نورولوژیک می گردد. بنابراین سنجش و ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی آن در کارکنان اتاق عمل لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: کارکنان اتاق عمل، نوروتوکسیسیتی، نیتروس اکساید، ویتامین کارکنان اتاق عمل، گاز نیتروژن اکسید، ویتامین B12
 • علی کریمی*، کامران اسدی، کیومرث نجفی، صدیقه صمیمیان، حسین اتحاد، ایرج آقایی، یاسر عیوضی، امیر نصیری صفحات 140-145
  سابقه و هدف
  اختلال شناختی دلیریوم یکی از شایع ترین تشخیص های نورولوژیک در بیماران تحت عمل جراحی لگن می باشد که طی مدت کوتاهی بروز می کند و تشخیص زودرس آن موجب تسریع در درمان می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی و تعیین عوامل موثر بر بروز دلیربوم در بیماران تحت عمل جراحی لگن انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه تحلیلی می باشد. جامعه مورد مطالعه بیماران بالای 60 سال تحت جراحی لگن بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان های رشت بودند.  نمونه ها (252 نفر) با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های دموگرافیک و آزمون توصیف وضعیت روانی DSM-IV بود. بیماران قبل از عمل و 6، 24، 48 و 72 ساعت بعد از عمل و هنگام ترخیص توسط پژوهشگر ارزیابی و وضعیت شناختی آن ها سنجیده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که از 252 بیمار مورد بررسی 67 نفر (6/26 درصد) مرد و 185 نفر (4/73 درصد) زن بودند. میانگین کلی سن بیماران33/7±90/72 سال بود و 69 درصد متاهل بودند. شیوع کلی دلیریوم 3/18 درصد بود و نتایج حاصل از مدل سازی رگرسیون لجستیک دو وجهی نشان داد که سابقه مصرف سیگار و داروهای روان پزشکی (001/0< P) و نوع بیهوشی (05/0< P) با بروز دلیریوم ارتباط معنی داری دارد.
  استنتاج
  داده های این مطالعه بیانگر شیوع به نسبت بالای دلیریوم در بیماران تحت جراحی لگن می باشد، بنابراین توجه و کنترل عوامل موثر بر دلیریوم قبل از عمل جراحی و ارزیابی روتین بلافاصله بعد از جراحی می تواند در کاهش بروز دلیریوم بسیار مفید باشد.
  کلیدواژگان: جراحی لگن، فراوانی، دلیریوم، عوامل موثر
 • سیاوش اعتمادی نژاد، ابراهیم تابان، مجید باقری حسین آبادی، مهران قلعه نوی، آرام تیرگر، سیداحسان سمایی* صفحات 146-152
  سابقه و هدف
  فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان ها برای پیشگیری از بروز آسیب های بیماران ضروری است. دراین خصوص نگرش ایمنی، یکی از ابزارهای معتبر برای سنجش فرهنگ ایمنی در میان پرستاران است. هدف از مطالعه حاضر تعیین سطح نگرش ایمنی پرستاران و بررسی تاثیر ویژگی های دموگرافیک، نوبت کاری و تقاضای شغلی بر آن بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی- تحلیلی حاضر در سال 1395 بر روی 325 نفر از پرستاران شهر بابل انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و سازمانی و هم چنین پرسشنامه های استاندارد نگرش ایمنی (SAQ) و پرسشنامه محتوای شغلی(JCQ) انجام شد. آنالیز اطلاعات با استفاده از آزمون آماری رگرسیون و نرم افزار SPSS v24 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین تقاضای روان شناختی و فیزیکی مربوط به کار پرستاران، به ترتیب 4/9±7/32 و 8/2±8/8 برآورد شد. در میان ابعاد پرسشنامه SAQ، ابعاد شناخت استرس بیش ترین میانگین (9/17±6/73) و درک مدیریت کم ترین میانگین (2/16±8/48) را به خود اختصاص داد. هم چنین براساس مدل رگرسیونی بین متغیرهای وارد شده در مدل، متغییرهای نوع بخش، تقاضای روان شناختی و تقاضای فیزیکی کار به عنوان عوامل پیش بینی کننده نگرش ایمنی پرستاران (05/0>P) گزارش شد.
  استنتاج
   با توجه به اهمیت نگرش ایمنی و پیامدهای آن، می توان نتیجه گرفت که یکی از مداخله های مهم جهت افزایش نگرش ایمنی در پرستاران می تواند تمرکز بر کاهش تقاضاهای روان شناختی و فیزیکی مرتبط با کار باشد. هم چنین با توجه به اکتسابی بودن نگرش ایمنی و کنترل رفتارهای غیرایمن از سوی پرستاران، برگزاری دوره هایی در این خصوص به مدیریت پرستاری بیمارستان های مورد مطالعه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: نوبت کاری، تقاضاهای شغلی، نگرش ایمنی، پرستاران
 • رحمت الله مرزبند، سید حمزه حسینی*، زینب حمزه گردشی، محمود موسی زاده صفحات 153-163
  سابقه و هدف
  درک و نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به معنویت و مراقبت معنوی از مهم ترین عوامل موثر در فراهم آوردن مراقبت معنوی بیماران  به شمار می آید. هدف مطالعه حاضر بررسی نگرش به معنویت و مراقبت معنوی  در میان پرستاران و دانشجویان پرستاری ایران با استفاده از متاآنالیز می باشد.
  مواد و روش ها
  با کلید واژه های مرتبط، پایگاه های ملی و بین المللی مورد جستجو قرار گرفت. اطلاعات مربوط به شناسایی مقاله، روش کار و  نتایج مقالات انتخاب شده استخراج شد. جهت بررسی ناهمگونی بین مطالعات از آزمون های  کوکران(Q) و I-squared استفاده شد. جهت براورد میانگین نمره نگرش دانشجویان پرستاری و پرستاران ازمدل اثر تصادفی با فاصله اطمینان 95 درصد در نمودار انباشت (forest plots) محاسبه شد.
  یافته ها
  با جستجوی اولیه 1618 مقاله یافت شد که در نهایت 12 مقاله وارد  متاآنالیز شد. با ترکیب نتایج مطالعات اولیه میانگین نمره نگرش  دانشجویان پرستاری بر اساس پرسشنامه Spirituality and Spiritual Care Rating Scale  با فاصله اطمینان 95 درصد برابر ( 93/57-08/55)51/56 و براساس پرسشنامه Spiritual Care Perspectives Scale برابر (40/51-07/33) 24/42 برآورد شده است. هم چنین میانگین نمره نگرش پرستاران بر اساس پرسشنامه Spiritual Care Perspectives Scale با فاصله اطمینان 95 درصد برابر (38/63-47/ 39)43/51  و بر اساس پرسشنامه Spirituality and Spiritual Care Rating Scale برابر ( 92/60-31/54 )61/57 برآورد شده است.
  استنتاج
  مطالعه متاآنالیز حاضر نشان داد که که وضعیت نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در میان پرستاران و دانشجویان پرستاری در حد متوسط بوده لذا گنجاندن محتوای درسی معنویت و مراقبت معنوی در دوره چهار ساله آموزش پرستاری و نیز برگزاری کارگاه ها ی دانش افزایی برای پرستاران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: نگرش، پرستاران، مراقبت معنوی، معنویت، دانشجویان پرستاری
 • مجید سعیدی، علی فرموده*، آناهیتا رضایی روشن صفحات 164-175
  امروزه پچ های پوستی به طور گسترده برای دارورسانی کاربرد دارند. پچ های پوستی با اهداف مختلف مانند دارورسانی جهت ترک سیگار، کاهش درد، کنترل تهوع، درمان اختلالات هورمونی و ضدبارداری در زنان کاربرد داشته اند. به طور کلی دو شکل از پچ های پوستی در بازار وجود دارد: پچ های مخزنی و ماتریکسی. اولین نسل از پچ های پوستی برای انتقال دوز های کوچک داروها به بافت پوست طراحی شدند. در نسل دوم با استفاده از جذب افزاها و تکنیک هایی مانند یونوفورز، نفوذ داروها به پوست افزایش یافت. در نسل سوم از روش های متنوع مانند طراحی سوزن های بسیار ریز در بخش چسبنده به پوست، استفاده از تکنیک الکتروفورز و امواج اولتراسوند برای افزایش نفوذ به لایه ی شاخی استفاده شده است. نتایج مطالعات بالینی اخیر نشان داده اند که پچ های پوستی نسل سوم حتی توانایی انتقال ماکروملکول ها مانند انسولین و واکسن آنفولانزا را از خلال بافت پوست به سیستم گردش خون دارا می باشند. در این مطالعه ی مروری، ساختمان انواع پچ های پوستی و داروهایی که تاکنون به شکل پچ به بازار عرضه شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین پیشرفت های کنونی و آینده ی دارو رسانی به کمک پچ های پوستی به بحث گذاشته شده است.
  کلیدواژگان: سیستم های دارورسانی پوستی، پچ مخزنی، پچ ماتریکسی، پچ های Microneedle
 • نیلوفر امین، حافظ فاخری، وحید حسینی، هاجر ضیایی، آزاده داداشی، بهمن رحیمی، شیرزاد غلامی* صفحات 181-182
  اصلاحیه : بررسی عفونت های انگلی روده ای در مبتلایان مراجعه کننده به کلینیک های گوارش
  نیلوفر امین1       
  حافظ فاخری2      
  وحید حسینی2      
  هاجر ضیایی3     
  آزاده داداشی 1
  بهمن رحیمی4     
  شیرزاد غلامی5
  Eاین مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره 1264-1393 است که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران تامین شده است.
  مولف مسئول: شیرزاد غلامی- ساری: کیلومتر 18 جاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، مرکز تحقیقات توکسوپلاسموز            sgholam200@gmail.com E-mail:1. دانشجوی رشته پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  2. استاد، گروه داخلی، مرکز تحقیقات گوارش وکبد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری،ایران
  3. استادیار، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  4. دانشجویی دکترای انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
  5. دانشیار، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، مرکز تحقیقات توکسوپلاسموز، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  در مقاله فوق که در شماره 146 بهمن 1395 در دوره 26 این نشریه منتشر شده بود، نام نویسنده دوم جناب آقای دکتر  حافظ فاخری اشتباه چاپ شده بود، اصلاح گردید.

  .
  کلیدواژگان: اصلاحیه
 • مولود اسکندری خانقاهی، سید حمزه حسینی، عذرا اخی*، مهدیه نصیری صفحات 183-184
  اصلاحیه : بررسی فراوانی اختلالات روان پزشکی و روان شناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
  مولود اسکندری خانقاهی1      
  سید حمزه حسینی2      
  عذرا اخی3     
  مهدیه نصیری4
  مولف مسئول: عذرا اخی- ساری، بلوار امیر مازندرانی مرکز آموزش و درمانی امام خمینی        zr_akha@yahoo.com E-mail:1. دکترای حرفه ای پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
  2. استاد، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی وعلوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  3. دانشیار، گروه غدد، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  4. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشکده الزهرا، تهران، ایران

  در مقاله فوق که در شماره 155 آذر 1396 در دوره 27 این نشریه منتشر شده بود، ایمیل نویسنده مسئول سرکارخانم دکتر عذرا اخی اشتباه چاپ شده بود، اصلاح گردید.

  .
  کلیدواژگان: اصلاحیه
|
 • Mostafa Rezaei Tavirani, Farshad Okhovatian, Mona Zamanian Azodi* Pages 1-10
  Background and purpose
  Muscular atrophy is a condition derived from different diseases and aging. Molecular study of the disease condition can help in developing diagnostic methods and treatment approaches. In this study, protein interaction network was analyzed to understand molecular events at protein levels.
  Materials and methods
  In this experimental study, the network was constructed and analyzed using Cytoscape and its plug-in STRING. In addition, Network Analyzer and MCODE were applied to analyze the centrality and clustering, respectively. Bingo explored the gene ontology of the determined protein complexes.
  Results
  The findings showed five key genes in the network of atrophy including AKT1, ALB, DMD, SMN1, and SMN2. Furthermore, six clusters of proteins were obtained from which two significant ones were considered for gene ontology analysis.
  Conclusion
  All the central proteins, AKT1, ALB, DMD, SMN1, and SMN2 are present in the clusters of our interests. It can be concluded that the panel of biomarkers introduced could be of great help in understanding the pathology of muscular atrophy.
  Keywords: atrophy, protein interaction maps, protein clusters, biomarkers
 • Abbas Raisi*, Ghasem Farjanikish, Pouya Salahi Pages 11-21
  Background and purpose
  Diabetes mellitus is highly prevalent in the world and poor wound healing in diabetic patients is a serious public health issue nowadays. In this study, we evaluated the healing effects of olive leaf extract ointment on cutaneous wound in diabetic rats.
  Materials and methods
  Thirty six male rats were di vided into three groups: a control group and two experimental groups to receive either olive leaf ointment or derma heal ointment. Diabetes was induced by a single streptozotocin injection (65mg/kg). Three days later, fasting blood glucose was measured by a glucometer. Rats with blood glucose levels above 250 mg/dl were considered as diabetic. Under anesthesia, a circular full-thickness incision (10 mm diameter) was made in shaved dorsal region. Animals in control group received only distilled water, while treatment groups were treated with ointments (once/daily) until the end of the experiment. To investigate the effects of olive leaf ointment on diabetic wounds, macroscopic and microscopic studies were performed at days 4, 7, 10, 14, and 21.
  Results
  Macroscopic and microscopic evaluations showed significantly higher rate of wound healing in experimental groups compared to the control group in all days after wound creation (P<0.05). But, wound contraction was significantly higher in the group receiving derma heal ointment compared with that in the group treated with olive leaf ointment (P<0.05). There were no significant differences between the two experimental groups in microscopic indices (P>0.05).
  Conclusion
  In this study, wound healing was significantly promoted when diabetic wounds were treated with olive leaf ointment.
  Keywords: cutaneous wound, olive leaf extract, diabetic rat
 • Ali Aghajani, Mahdi Abastabar, Alireza Khalilian, Iman Haghani, Pooya Jannati, Mohammad Ebrahimisaravi Pages 22-32
  Background and purpose
  In recent decades, various efforts have been made to replace synthetic materials with natural disinfectants that have less disadvantages and lead to similar or even better results. The present study was conducted to compare the effect of Artemisia aucheri and Zataria multiflora as natural disinfectants with those of Deconex and sodium hypochlorite as two industrial disinfectants on Candida albicans.
  Materials and methods
  This experimental study was conducted in 128 resin acrylic dentures. After the inoculation of C. albicans on each denture, they were divided into four groups, each containing 32 dentures. Deconex, Sodium hypochlorite, Artemisia aucheri, and Zataria multiflora were administered in each group in four densities (0.1, 0.01, 0.001, and 0.0001). The data were analyzed in SPSS V19 applying t-test. 
  Results
  The four disinfectants were applied for 10 and 60 min. Deconex showed the highest disinfection effect on samples (P<0.05). There were no significant differences between the effect of Artemisia aucheri and Zataria multiflora after 60 min and 10 min. However, it was found that the potency of Artemisia aucheri and Zataria multiflora increased after 60 min.
  Conclusion
  Current findings showed chemical disinfectants with higher potency in short-time intervals, compared to the natural ones. But, after a longer period of time, Artemisia aucheri and Zataria multiflora exerted similar effects as those of the synthetic disinfectants.
  Keywords: complete denture, dental disinfectants, sodium hypochlorite, Deconex, Artemisia aucheri, Zataria multiflora
 • Reza Hashemi, Ramezan Ali Ataee*, Gholam Hossein Alishiri, Mahdi Ghorbanalizadegan, Mostafa Mahabadi, Ali Najafi Pages 33-39
  Background and purpose
  Etiology of rheumatoid arthritis is not fully recognized. The purpose of this study was to use universal and specific primers to trace bacteria in the blood and synovial fluid in patients with rheumatoid arthritis.
  Materials and methods
  In this experimental study, a PCR method was developed to identify a wide range of bacteria in general and Staphylococcus aureus in specific. Ninety five synovial fluid and 100 blood samples being stored at -80°C were assayed. Genome extraction was performed. Universal primer pairs were used for amplification of 16SrRNA and a specific primer was used for nuc gene of Staphylococcus aureus. Then, the PCR product of the specific primer was sequenced and data were analyzed.
  Results
  The samples of synovial fluid and blood samples of rheumatoid arthritis patients which were negative in bacteriological culture showed 33 (34%) and 36 (36%) cases to be positive for 16Sr RNA, respectively. Also, 21 cases of synovial fluid and only 1 blood sample were positive for Staphylococcus aureus.
  Conclusion
   The results showed the presence of 16SrRNA gene of different bacteria, including Staphylococcus aureus in blood and synovial fluid of patients. Based on current findings, it is likely to explain a part of the etiology of rheumatoid arthritis, thereby modifying some treatment protocols.
  Keywords: rheumatoid arthritis, synovial fluid, blood, PCR
 • Morteza Ghayomzadeh, Ali Asadollahi, Amin, Seyedahmad Seyedalinaghi, Reza Gharakhanlou*, Minoo Mohraz Pages 40-49
  Background and purpose
  Anti-retroviral therapy has raised life expectancy of HIV+ patients, but, it is associated with some adverse effects. Physical exercise as a non-pharmacological approach could be helpful in reducing some adverse effects. The aim of this study was to investigate the effectiveness of resistance training (RT) and lifestyle modification program (LMP) on TCD+ cell count and body composition of HIV+ patients.
  Materials and methods
  In a clinical trial, HIV+ patients (n=31) were randomly assigned into the following groups: RT (n=12), LMP (n=13), and control (n=6). In RT group, trainings were carried out using elastic bands (3 times a week/ 8 weeks). Participants in LMP did recreational sport activities and attended life style modification classes (twice a week/ 8 weeks). The control group was observed without any intervention. TCD4+cell count and body composition characteristics were assessed before and after the study.
  Results
  Compared with LMP, RT significantly improved anthropometric characteristics
  (P< 0.05). TCD4+cell counts increased significantly in both intervention groups, compared to those of the control group (P< 0.05).
  Conclusion
  Interventions in current study, as non-pharmacological therapy, could be used alongside anti-retroviral therapy to improve immune competence and counteracting with unwanted changes in body composition of people with HIV.
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT201604034076N18)
  Keywords: life style modification, resistance training, HIV
 • Faizollah Poursardar, Masoud Sadeghi*, Cyrus Goodarzi, Mehdi Roozbehani Pages 50-63
  Background and purpose
  Current research was carried out to compare the effectiveness of integrative approaches; Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) and Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) in improving the symptoms of emotional regulation in couples with marital conflict.
  Materials and methods
  Statistical population included all couples attending Ahvaz Mehrvaran Psychological Clinic. Six couples were selected using purposive sampling. Single case study was used in this experiment. EFT and IBCT were conducted in two to four stages at base line phase within 16 sessions, and the subjects were followed up for three months. They completed Emotional Regulation dysregulation Scale (DERS). Data were analyzed applying visual inspection, improvement percentage, and reliable change index.
  Results
  The participants aged 25 to 40 years of age and either completed high school or had higher educations. Improvement rates in subjects at post-treatment and follow-up attending EFT and IBCT were 31.07% and 31.27% and 24.39% and 24.18%, respectively. In two couples attending EFT the RCI values significantly changed at post-treatment and follow-up stage (P<0.05).
  Conclusion
  In this study, Emotionally Focused Couple Therapy was found to be more effective than Integrative Behavioral Couple Therapy on the magnitude and stability of changes.
  Keywords: conflict, emotional regulation, emotionally focused, integrative behavioral
 • Novin Nikbakhsh, Sussan Moudi*, Farimah Mohammadian Amiri, Maede Niazifar, Ali Bijani Pages 64-74
  Background and purpose
  Depression is a common psychiatric disorder in patients with breast cancer. This study was performed to follow-up breast cancer patients with depression receiving citalopram and group psychotherapy for six months.
  Materials and methods
  This clinical trial was conducted in 40 breast cancer patients with depressive disorder. Among the patients, 20 received citalopram (20-40 mg/day) and the rest, besides the same dose of citalopram, attended 8 sessions of group psychotherapy. The patients were assessed at baseline and six months later. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and WHO-QOL BREF questionnaires were administered. Then treatment outcomes and quality of life were compared between the two groups applying t-test.
  Results
  The mean scores for depression and anxiety were 12.05±2.19 and 13.25±2.90 at baseline which declined to 2.05±2.06 and 4.55±2.42, respectively, after six months (P<0.05). Quality of life score in patients attending group psychotherapy sessions improved significantly after six months (80.86) compared to that at baseline (40.82), while slight changes were observed in the group receiving only citalopram (P<0.001).
  Conclusion
  Citalopram and group psychotherapy were found to be significantly effective after six months on depression, anxiety, and quality of life in breast cancer patients with depressive disorder receiving citalopram.
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT2015063022991N1)
  Keywords: breast cancer, depression, anxiety, citalopram, group-psychotherapy
 • Masoud Shayestehazar, Mohammad Hossein Kariminasab*, Ghasem Janbabaei, Salman Ghafari, Mehran Razavipour, Sara Mahdavi, Abolfazle Kazemi, Iman Sadeghian Pages 75-82
  Background and purpose
  Non::union:: of bone fracture is a clinical and treatment challenge. Satisfactory repair of orthopedic fractures is of great importance and systemic treatment is used to achieve this goal. This study aimed to investigate the effect of Teriparatide (CinnoPar®) on non::union:: fractures.
  Materials and methods
  A quasi-experimental study was conducted in 17 patients with non::union:: bone fractures. Radiographic evaluation was performed before the intervention and non::union:: was confirmed by a radiologist. Then, all patients received Teriparatide for three months. Afterwards, a control x-ray image was taken to assess the outcome.
  Results
  Sixteen patients (mean age: 45.18±20.51) with non::union:: fracture were evaluated, including nine males and seven females. The mean time after the accident was 50 ±24.48 weeks. Femoral bone was the most reported impaired site (n=8). After treatment with Teriparatide (CinnoPar®) improvements were seen in 10 patients (P= 0.002). 
  Conclusion
  Treatment with CinnoPar® was found to be effective to some extent. However, due to the small sample size in this study, the efficacy of CinnoPar® needs further assessments.
  Keywords: CinnoPar®, non::union::, bone fracture, teriparatide
 • Seyed Javad Hosseini, Bagher Moradi, Mahdi Esmaeilizadeh, Fereshteh Eidy, Saman Khantaraj, Mahbobeh Firooz* Pages 83-90
  Background and purpose
  Occlusion is a decreasing factor on longevity of peripheral intravenous catheters (PIVCs). Continuous flushing (injection of specific volume of solution such as Normal Saline (N/S) before and after each drug infusion into PIVCs at determined interval time) is one of the effective methods in in vitro studies to maintain the PIVCs patency. The aim of this study was to investigate the effect of continuous flushing on the duration of PIVCs patency.
  Materials and methods
  In a randomized controlled trail, 72 patients hospitalized in medical/surgical department in Esfarayen Imam Khomeini Hospital, north east of Iran, were randomly assigned into either an intervention group or a control group. In intervention group, 5 ml of N/S solution was injected within 5 seconds before and after injection of any drug into the PIVCs. If another drug was administered at the same time, it was injected and flushing technique was performed again. The PIVCs patency was monitored every 12 hours using a checklist. Data were analyzed applying Chi-square, Fisher exact, and Mann-Whitney tests.
  Results
  Mean age of the participants in intervention and control groups were 41.85 ± 13.14 and 45.52 ± 14.03, respectively, which were homogeneous based on Mann-Whitney test (P= 0.219). In current study, 33.33% and 11.09% of the catheters remained patent after 96 hours in intervention and control groups, respectively. According to Chi-square test, the two groups were significantly different in terms of type of catheter patency (P=0.04).
  Conclusion
  Findings suggest continuous flushing as an appropriate method that could increase the longevity of the PIVCs.
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT20141222020394N4)
  Keywords: continuous flushing, vascular patency, peripheral catheters
 • Tahura Etezadi, Bahodor Mahdavi, Farhad Sobouti, Jamshid Yazdani Charati, Parastoo Namdar* Pages 91-99
  Background and purpose
  Malocclusion is the most prevalent dental anomaly that influences the function of affected people. As a common orthodontic index, the Index of Orthodontic Treatment Needs (IOTN) classifies the malocclusions according to occlusal indexes of an individual. This research aimed at evaluating the need for orthodontic treatment in students aged 12-14 years old in Sari using IOTN Index in academic year 2016-2017.
  Materials and methods
  In this descriptive cross-sectional study, the IOTN was used for 576 students in six different schools. The IOTN index includes two components which are closely related; in current study, only the dental health component (DHC) was assessed. Data analysis was done in SPSS V21 applying Chi-square.
  Results
  A total of 576 students was studied of whom most (29.2%) were in grade 2, which showed little need for treatment (30% males and 28% females). Only 2.8% were graded as 5 on the IOTN scale meaning serious need for orthodontic treatment. Male and female students were homogeneous in grading distribution and there was no significant difference between the two groups (P< 0.75). The frequency of need for orthodontic treatment was 25.35%.
  Conclusion
  In this study, most of the individuals showed little need of orthodontic treatment and there was no significant difference between the two groups in grading distribution.
  Keywords: orthodontics, malocclusion, Index of Treatment Need
 • Roya Ghasemian, Ehsan Mostafavi, Saber Esmaeili, Sara Arabsheybani, Lotfollah Davoodi* Pages 100-106
  Background and purpose
  Q fever is a worldwide zoonosis which is an endemic in many regions. Its diagnosis is usually missed especially in human. This research aimed at investigating acute Q fever among suspected patients in northern Iran.
  Materials and methods
  This cross-sectional study was conducted in 56 suspected cases of Q fever selected from 476 febrile patients admitted in Qaemshahr Razi Hospital, Iran 2016, with systemic or respiratory symptoms.  Blood samples and sera were tested for detection of IgG phase II antibodies against C. burnetii by quantitative ELISA. Seroconversion and/or four-fold rise in IgG phase II titers were the diagnostic criteria of acute Q fever infection.
  Results
  The prevalence of acute Q fever was 5.37% (95% CI: 1.84, 14.61%). Risk factors for Q fever infection included living close to livestock farms and consumption of unpasteurized milk or dairy products. However, these risk factors were not significantly different between patients with Q fever and seronegative cases of Q fever (P<0.612).  In current study, 23.21% of the participants were found with a history of Q fever infection.
  Conclusion
  Acute Q fever was diagnosed in many cases in north of Iran indicating a high prevalence of the disease. Therefore, Q fever serology must be checked in seronegative suspected brucellosis.
  Keywords: Q fever, diagnosis, Iran, epidemiology
 • Khadijeh Heidari, Leila Amiri, Farahani*, Seyedeh Batool Hasanpoor–Azghady, Abbas Ebadi Pages 107-115
  Background and purpose
  The midwife's self-efficacy in supporting mothers during labor affects the onset of midwifery support in labor and childbirth. To date, there is no appropriate national instrument for measuring midwives self-efficacy of labor support in Iran. The present study aimed to investigate the factorial structure, validity and reliability of the Persian version of the self-efficacy for labor support scale.
  Materials and methods
  A methodological study was carried out in which 213 midwives from selected hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences enrolled between January 2017 and September 2017. The participants completed a demographic questionnaire and the self-efficacy for labor support scale. In order to assess the validity of the instrument, qualitative face and content validity was performed. Construct validity was also evaluated using confirmatory factor analysis. Finally, the reliability of the scale was studied by Spearman's correlation coefficient and internal consistency.
  Results
  The qualitative face and content validity of the Persian version of labor support self-efficacy scale was confirmed, and a confirmatory factor analysis showed that it was well structured. The reliability of the scale using Cronbach's alpha coefficient was 0.93 and the Spearman's coefficient correlation was 0.72 indicating a good reliability of the Persian version of the scale.
  Conclusion
  The findings showed that the Persian version of the self-efficacy for labor support scale has good validity and reliability and could be used as an appropriate instrument for assessing self-efficacy for labor support by midwives in Iran.
  Keywords: self-efficacy, midwifery, labor, psychometrics, scale
 • Avideh Maboudi*, Nasrin Khaki, Mahmood Moosazadeh, Aida Eghbalian, Atena Shiva Pages 116-122
  Background and purpose
  Recognizing the educational needs of students determine their learning goals and leads to better design of course books and educational materials. In this regard, high quality textbooks are a real need. This study aimed to analyze the content of "English for Dentistry Students'' course book based on the viewpoint of dental students.
  Materials and methods
  A descriptive cross-sectional study was performed in all dentistry students at Sari School of Dentistry, Iran 2018.  The participants all had passed the English for Specific Purposes (ESP) modules (I and II). The research was carried out using a questionnaire based on Sheldon model of evaluation modified by Karimi consisting of six dimensions. Data analysis was done in SPSS V24.
  Results
  A total of 123 dentistry students was studied. There were no significant differences between males and females average score for each dimension (P=0.01). The average score for the dimensions of practical subjects, content related to the objectives of the course, linguistic subjects, and order of the contents was 8.83±1.93 and the average score for subjects and subject layout was 12.93±1.86. Overall, dentistry student showed a moderate level of satisfaction towards ''English for Dentistry Students'' course book.
  Conclusion
  In order to enhance learning, course books should include a variety of pictures and other educational tools such as movies and animations could be beneficial too.
  Keywords: educational content, evaluation, English book, dentistry students
 • Hajar Ziaei Hezarjaribi, Naser Emadi, Shabnam Asfaram, Tahmineh Geran Orimi, Majid Derakhshani, Niya, Mahdi Fakhar* Pages 123-127
  Background and purpose
  There are various clinical forms of cutaneous leishmaniasis (CL) and there is lack of access to diagnostic local laboratories especially in endemic regions. The present study aimed to conduct molecular examination of the typical and atypical clinical forms of CL in endemic area of Bam, Iran.
  Materials and methods
  This cross-sectional study was carried out between 2013 and 2014. The diagnosis was performed by direct smears from skin lesions, Giemsa staining, and microscopic examination. Total DNA was extracted from positive and negative direct smears. PCR method was used to determine the genus and species of Leishmania. 
  Results
  In this study, 353 suspected cases of CL in Bam Health Center were investigated of whom 278 (78.7%) were positive by microscopic examination. Forty skin smears from typical lesions were positive by both PCR and microscopic examinations, but out of 40 skin smears from atypical lesions which were negative by microscopic observation, Leishmania DNA was detected in 6 (15%) samples. Leishmania tropica was identified in all positive samples.
  Conclusion
  In current study, microscopy method was not found reliable enough for diagnosis of CL. Therefore, for early diagnosis of the disease PCR is recommended in negative smears of patients suspected of CL.
  Keywords: cutaneous leishmaniasis, negative smear, microscopy method, PCR
 • Hossein Jalali, Ramin Shekarriz, Mohammad Reza Mahdavi* Pages 128-133
  Background and purpose
  5-Flourouracil (5-FU) is one of the most common chemical drugs used in chemotherapy of patients with cancers. Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) is a critical enzyme in the catabolism of 5-FU. More than 80% of the administered 5-FU is catabolized by DPD. c.1905+1G>A mutation on DPD gene is the most important mutation associated with DPD enzymatic deficiency which leads to toxicity. The aim of this study was to investigate the frequency of c.1905+1G>A mutation on DPD gene among patients with colorectal cancer in Mazandaran province, north of Iran, 2016.
  Materials and methods
  In this descriptive study, 60 patients with colorectal cancer were selected and the genomic DNA was extracted from 200 µl of peripheral blood using commercial DNA extraction kit (Yekta Tajhiz Iran). For identification of c.1905+1G>A mutation on DPYD gene PCR-RFLP method was used applying Mae II restriction enzyme.
  Results
  The patients were 26 females and 34 males. The c.1905+1G>A mutation was detected only in one male subject (1.6%) in the heterozygous state.
  Conclusion
  The present study showed low frequency of c.1905+1G>A mutation in Mazandaran province. However, genetic test is recommended for identification of this mutation in oredr to predict the toxicity of the 5-FU in patients with colorectal cancer.
  Keywords: 5-Flourouracil, dihydropyrimidine dehydrogenase, c.1905+1G>A mutation
 • Sahar Sadeghi, Afsaneh Nourozi, Hamidreza Azadi, Fardin Faraji, Mahsa Mardani, Bahman Sadeghi* Pages 134-139
  Background and purpose
  Nitrous oxide (N2O) is an anesthetic widely used in operating rooms. Chronic exposure to N2O causes decrease in mental performance, peripheral neuropathy, and polyneuropathy. The aim of this study was to compare neurological complications caused by N2O exposure between operating room staff and other hospital staff.
  Materials and methods
  In this multicenter cohort study, operating room staff (n=110) and non-operating room staff (n= 224) in Arak Valiasr Hospital and Isfahan Al-zahra Hospital were randomly selected and individually matched. Both groups were examined for neuropathic symptoms and their medical history was recorded. Clinical neurological exams such as Romberg test were used in both groups. Patients with neuropathic sign and symptoms were referred to a neurology clinic to confirm any diagnosis.
  Results
  The two groups were significantly different in ataxia, numbness, weakness and paresthesia of upper and lower limb, Romberg test score, and levels of Vitamin B12 (P<0.05). No significant differences were observed between the two groups in mean Hemoglobin level, temperature sense, touch and two-point discrimination, stereo gnosis, tandem walking, and plantar and dorsal flexion (P≥ 0.05).
  Conclusion
  Chronic exposure to nitrous oxide was found to decrease serum vitamin B12 levels and caused neurological symptoms and complications. Therefore, clinical and laboratory evaluations and monitoring of exposure to nitrous oxide is necessary.
  Keywords: operating room staff, neurotoxicity, nitrous oxide, vitamin B12
 • Ali Karimi*, Kamran Asadi, Kiomars Najafi, Sedigheh Samimian, Hossein Ettehad, Iraj Aghaei, Yaser Eyvazi, Amir Nasiri Pages 140-145
  Background and purpose
  Delirium is a recurrent cognitive disorder which is one of the most common neurologic diagnosis in patients who have had pelvic surgeries. This complication occurs in a short time and early diagnosis results in early management. Current study was done to investigate the frequency of delirium and identifying the factors affecting its incidence in patients with pelvic surgeries.
  Materials and methods
  This analytical study was performed in patients >60 years of age admitted in orthopedic wards in Rasht hospitals, Iran, due to pelvic surgery. The samples (n=252) were selected using convenience sampling. Data were collected using a demographic questionnaire and the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) criteria. All patients were examined before the surgery, at 6, 24, 48, and 72 hours after the surgery and also before discharge in which their cognitive status and average cognitive scores were recorded.
  Results
  We investigated 252 patients (mean age: 72.90±7.33) including 67 (26.6%) males and 185 (73.4%) females of whom 69% were married. Overall incidence of delirium was 18.3%. Significant association was found between the incidence of delirium and history of smoking, psychiatric medications (P< 0.001), and the type of anesthesia (P< 0.05).
  Conclusion
  This study showed high prevalence of delirium in patients who have had pelvic surgery. Therefore, more focus on the factors affecting the incidence of delirium before the surgery and evaluation of patients early after the surgery could be beneficial in reducing the rate of delirium.
  Keywords: pelvic surgery, delirium, frequency, effective factors
 • Siavash Etemadinezhad, Ebrahim Taban, Majid Bagheri Hosseinabadi, Mehran Ghalenoei, Aram Tirgar, Seyed Ehsan Samaei* Pages 146-152
  Background and purpose
  Patient safety culture is essential in preventing patient injuries in hospitals. Safety attitude is one of the valid tools used in assessment of safety culture among nurses. The purpose of this study was to investigate the nurses safety attitude and also understanding the effect of demographic characteristics, work shifts, and job demands on that.
  Materials and methods
  This cross-sectional study was conducted in 325 nurses in Babol, north of Iran, 2016.  Demographic and organizational information were recorded. The Safety Attitude Questionnaire (SAQ) and Job Content Questionnaire (JCQ) were used. Data analysis was done using regression analysis in SPSS V24.
  Results
  The average values for psychological and physical demands of nurses were 32.7±9.4 and 8.8±2.8, respectively. According to the SAQ, the dimensions of stress recognition (73.6 ±17.9) and perception of management (48.8±16.2) were found with the highest and lowest mean scores, respectively. Also, regression model showed the wards, psychological demands, and physical work demands as the predictors of nurses attitude toward safety (P <0.05).
  Conclusion
  According to this study, reducing the psychological and physical demands associated with work could improve safety attitude in nurses. Also, nursing managers should provide nurses with some training courses on controlling unsafe behavior and safety attitudes.
  Keywords: shift work, job demands, safety attitude, nurses
 • Rahmatollah Marzband, Seyed Hamzeh Hosseini*, Zeinab Hamzehgardeshi, Mahmood Moosazadeh Pages 153-163
  Background and purpose
  Attitude of nurses and nursing students toward spirituality and spiritual care is a major factor in meeting patients spiritual needs. This study aimed at investigating the attitude of nurses and nursing students toward spirituality and spiritual care in Iran using a meta-analysis.
  Materials and methods
  National and international databases were searched using relevant keywords. Information about the articles, their methodology, and results were recorded. To examine the heterogeneity between studies Cochran test (Q) and I-squared were used. The mean score for the attitude of nursing students and nurses, and a randomized design with 95% confidence interval was calculated in forest plots.
  Results
  In initial search, 1618 articles were found and eventually 12 were selected according to the study inclusion criteria. By combining the results across preliminary studies, the mean scores for nursing students attitudes were 56.51 (95% CI, 55.08-57.93) and 42.24 (95% CI, 33.07-51. 40) based on Spirituality and Spiritual Care Rating Scale and Spiritual Care Perspectives Scale, respectively. Also, the mean scores for the nurses attitudes based on Spiritual Care Perspectives Scale and Spirituality and Spiritual Care Rating Scale were 51.43 (95% CI, 39.47-63.48) and 57.61 (95% CI, 54.31-60.92).
  Conclusion
  Current meta-analysis showed moderate attitude toward spirituality and spiritual care among nurses and nursing students. Therefore, spiritual care modules should be delivered to nursing students and knowledge-intensive workshops should be carried out among nurses.
  Keywords: attitude, nurses, spiritualty, spiritual care, nursing students
 • Majid Saeedi, Ali Farmoudeh*, Anahita Rezaeiroshan Pages 164-175
  Transdermal patches are now widely used in topical and transdermal drug delivery systems (TDDS). Up to now, TDDS has been used in several conditions, such as smoking cessation, analgesic effect, nausea, contraception, and hormone therapy. Basically, there are two types of transdermal patches: the reservoir-type patches and the matrix-type patches. First generation TDDS were designed for delivery of drugs in low-dose. In second-generation delivery systems, drug penetration was increased using chemical enhancers and iontophoresis. Several methods such as microneedles, electroporation, and cavitational ultrasound are used as the third generation of TDDS for targeting their effects to skin’s barrier layer of stratum corneum. Microneedles are currently studied through clinical trials as suitable delivery system for macromolecules and vaccines, such as insulin and influenza vaccine. This review article describes the structure of different types of transdermal patches and some marketed products. It also introduces a framework for present and future developments of percutaneous drug delivery by transdermal patches.
  Keywords: Transdermal drug delivery system, reservoir-type patch, matrix-type patch, microneedle patch
 • Niloofar Amin, Hafez Fakheri, Vahid Hossini, Hajare Ziaei, Azadeh Dadashi, Bahman Rahimi, Shirzad Gholami* Pages 181-182
  Correction to: Intestinal Parasitic Infections in Patients Attending Gastrointestinal Clinics
  Niloofar Amin1,Hafez Fakheri2,
  Vahid Hossini2,
  Hajare Ziaei3,
  Azadeh Dadashi1,
  Bahman Rahimi4,
  Shirzad Gholami5
  1 Medical Student, Student Research Committee, Faulty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
  2 Professor, Department of Gastroenterology, Gut and  Liver Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
  3 Assistant Professor, Molecular and Cell Biology Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
  4 PhD Student in Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  5 Associate Professor, Department of Parasitology and Mycology, Toxoplasmosis Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
  In the article published in volume 26, issue 146, 2017, the name of Hafez Fakheri was published incorrectly, which is now corrected.
  Keywords: erratum
 • Mollod Eskandari Khanghahi, Seyyed Hamzeh Hosseini, Ozra Akha*, Mahdie Nasiri Pages 183-184
  Correction to: Frequency of Psychiatric and Psychological Disorders in Patients with Type II Diabetes
  Mollod Eskandari Khanghahi1,
  Seyyed Hamzeh Hosseini2,
  Ozra Akha3,
  Mahdie Nasiri4
  1 General Practitioner, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
  2 Professor, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
  3 Associate Professor, Department of Endocrinology, Diabetes Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
  4 MA in Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran 
  * Corresponding Author: Ozra Akha - Diabetes Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
  (E-mail: zr_akha@yahoo.com)


  In the article published in volume 27, issue 155, 2017, the email address for corresponding author was published incorrectly, which is now corrected.
  Keywords: erratum