فهرست مطالب

رسانه و فرهنگ - سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا اکبرزاده، ثریا معمار*، مسعود کوثری، رضا همتی صفحات 1-19
  محقق در این پژوهش ضمن نشان دادن لزوم تغییر رویکردها از رویکردهای مقابله ای به رویکردی فرهنگی و اجتماعی، رویکردی تحت عنوان «رویکرد مخاطب محور» معرفی نموده است. رویکردی که اساس نگاهش به جای توجه صرف به فرستنده پیام، توجه به مخاطب دارد تا با توانمند سازی مخاطب، به او توان نقد و تجزیه تحلیل پیام را بدهد. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کمی انجام شده و نتایج حاصل بیانگر آن است که با رویکردی مخاطب محور می توان در قالب راهبرد آگاه سازی و آموزش و از طریق ارتقای سواد رسانه ای به توانمندسازی مخاطب در تحلیل و تفسیر و نقد پیام پرداخت و نیز در قالب راهبرد ایجاد و تنوع سازی از تکنیک های اقناع مخاطب برای جلب نظر مخاطب و جذب مخاطب بهره برد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، راهبرد، مخاطب محور، سواد رسانه ای، اقناع مخاطب
 • ملیکا بردبار* صفحات 19-53

  هدف این مقاله درک این موضوع است که چگونه در طی دهه گذشته با تغییرات فناوری، مخاطبان در سراسر جهان تغییر کرده‎اند و آنها چگونه بر فضای رسانه‎ای خود اثرگذار بوده‎اند. بنابراین به اجمال، می‎توان ادعا کرد که خلاء پژوهشی همه جانبه نگر در دیدگاه هارولد لاسول در حوزه رسانه با دیدگاه چه ذی نفعانی، چه نوع پیام و محتوایی با چه تکنولوژی و پلتفرمی به کجا و با چه محدودیت هایی ارسال می نمایند موجب انجام این پژوهش شد.

  کلیدواژگان: تکنولوژی، رسانه های نوین، هارولد لاسول
 • شکراله پورالخاص، سبحان یحیایی، محمد یحیایی* صفحات 55-71

  سینما در مقایسه با سایر هنرها سهمی انکار ناپذیر در تجلی، ایجاد و حیات اسطوره های امروزین دارد. این مقاله با مطالعه چهار فیلم نامه مرز، دو چشم بی‏سو، آژانس شیشه‏ای و اتوبوس شب به روش تحلیل روایت، بر آن است که بخشی از بازنمایی قهرمان مظلوم در سینمای دفاع مقدس را شرح و تحلیل کند و برای این منظور نظریه سطوح بازنمایی واقعیت بودریار را به عنوان چارچوب خود انتخاب کرده است. این مقاله در جستجوی یافتن ماهیت اسطوره امروزین قهرمان در سینمای دفاع مقدس است و به این نتیجه می‏رسد که قهرمان فیلم‏های مورد مطالعه، قهرمانی توانمند نیست که بتواند برای مخاطبش به عنوان الگو و اسطوره مطرح شود و اگر دو روی توانمندی و مظلومیت داشته باشد، در فیلم نامه‏های مورد مطالعه مقاله حاضر، عنصر مظلومیت است که خود را بیشتر بروز می دهد و توانمندی اگر نگوییم موجودیتی غایب داشته، همواره در پس پرده و در اندرونی محتوای داستان، جایگاهش را یافته است.

  کلیدواژگان: سینمای دفاع‏مقدس، قهرمان مظلوم، تحلیل روایت، بودریار
 • حسن خجسته* صفحات 73-98

  فعالیت و حضور موثر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تابع قواعد و ویژگی های آن است. امروزه با انقلاب ارتباطات تغییر تغییر نقش مخاطب به کاربر یعنی حضور هر فرد برحسب توان در فضای مجازی برای تولید محتوا و عرضه آن به دیگران، بسیاری از معادلات گذشته در ارتباطات را تغییر داده است. هر کاربر برای حضور اثرگذارش  باید عناصری که در این فرایند نقش دارند مدیریت نماید. لذا این پرسش وجود دارد: آیا ارزش و اعتبار همه افراد در این فضا یکسان است؟ آیا راه هایی برای تشخص سازی فردی(personal branding) و یا جمعی وجود دارد تا بتوان از آن ها استفاده کرد؟ افراد چگونه خود را به دیگران در شبکه های اجتماعی می نمایانند یا چگونه با تشخص سازی هویت خود را شکل داده و بروز می دهند؟ افراد چگونه هویت خود را می توانند بهبود بخشند؟ این گونه پرسش ها در رابطه میان هویت فرد و هویتی که ناشی از حضورش در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است، امری طبیعی و قابل انتظار به نظر می رسد. این مقاله سعی دارد  ضمن نشان دادن اهمیت هویت های واقعی فردی در شبکه های اجتماعی چگونگی برساخت هویت در فضای مجازی و ارتقاء آن را نیز با روشی توصیفی و تحلیلی بیان نماید. نتایج حاکی از اهمیت چندین عنصر از قبیل پروفایل، نوع مطلب یا پست، میزان اظهار علاقه، میزان تفسیر، تعداد دنبال کنندگان و .. در ساخت این هویت بسیار اثرگذار هستند.

  کلیدواژگان: تشخص سازی، هویت، فضای مجازی، نظریه مدیریت تاثیرگذاری
 • رضا دهبانی پور، یاسین خرم پور*، عنایت شیخی صفحات 99-125

  با گذر از دوران سنتی به دوران مدرن و پس از آن جامعه پست مدرن، شاهد جلوه های نوینی از زندگی اجتماعی هستیم. طی گذر از هر یک از این دوران ها، به راحتی می توان تغییر در نوع تفکر، نگرش و رفتار انسانی را مشاهده کرد. یکی از عناصری که نقش اساسی در تغییر نگرش و رفتار انسان های عصر جدید دارد، رسانه ها می باشد. در این بین اما تلویزیون به عنوان یکی از عناصر اصلی رسانه در دنیای جدید، تاثیر بسزایی در جهان بینی های افراد دارد  لذا این تحقیق درصدد بررسی تاثیر رسانه ی ارتباط جمعی با تاکید بر (تلویزیون) و عناصر فرهنگی پست مدرنیسم می باشد.این تحقیق از طریق روش کمی در بین 384 نفر از جوانان شهر یزد صورت گرفت. روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای و ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین جنس و فرانوگرایی فرهنگی رابطه ی معنی داری وجود نداشت هر چند برخی از مولفه های پست مدرنیسم با جنس رابطه ی معنی داری برقرار کرده اند. بین استفاده از ماهواره و پست مدرنیسم فرهنگی رابطه معنی دار و مثبتی وجود داشت. ولی بین استفاده از تلویزیون داخلی و پستمدرنیسم فرهنگی رابطه ی معنی داری وجود نداشت و فقط بعد نسبی گرایی فرهنگی با استفاده از تلویزیون داخلی رابطه مثبت و معنی داری برقرار کرد. نتایج رگرسیون نشان داد که متغیر استفاده از ماهواره قادر به تبیین 17/0 از واریانس پست مدرنیسم فرهنگی می باشد.

  کلیدواژگان: پست مدرنیسم، رسانه های داخلی، ماهواره، نسبی گرایی فرهنگی، زوال عاطفه، یزد
 • سمیرا عاطفی فر، فاطمه شهابی زاده* صفحات 127-147

  با توجه به اهمیت نقش تلویزیون بر پر کردن میزان اوقات فراغت و تاثیرگذاری بر روابط افراد به ویژه زوجین، پژوهش حاضر به بررسی تدوین مدل الگوهای ارتباطی زوجینشاغل شهر بیرجند در جهت تاثیر مصرف کمی شبکه های تلویزیون با توجه به متغیرهای میانجی ؛که دراینجا راهبردهای کنترل فکردر نظر گرفته شده ؛ پرداخته است. روش پژوهش از نوع همبستگی و نمونه آماری این پژوهش 350 نفر از متاهلین کارمند شهر بیرجند در سال 1393 می باشد که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسشنامه محقق ساخته مصرف کمی رسانه دیداری (تلویزیون)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی، 1984، و پرسشنامه راهبردهای کنترل فکر ولز و دیویس، 1994، می باشد که در اختیار افراد نمونه قرار گرفت و از روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. مدل برازش یافته نشان داد مدت زمان تماشای برنامه های شبکه تخصصی (آموزش، قرآن، بازار، ورزش، سلامت) از طریق افزایش راهبرد های انطباقی کنترل فکرافزایش دهنده الگوی ارتباطی سازنده زوجین است و مدت زمان تماشای برنامه های شبکه سرگرمی(نمایش و تماشا) از طریق افزایش راهبرد های غیر انطباقیکاهش دهنده الگوی ارتباطی سازنده زوجین است. نتایج در این راستا بحث شد.

  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی زوجین، راهبرد های انطباقی و غیر انطباقی کنترل فکر، مصرف کمی شبکه های تلویزیون
 • عباس عیسی زاده*، سید حسین شرف الدین صفحات 149-172

  اسلام هراسی طبق مصطلح رایج، ایجاد هراس و نفرت برنامه ریزی شده از اسلام و مظاهر اسلامی و در نتیجه روا شمردن گونه های مختلف تبعیض، خشونت و اعمال محرومیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ارتباطی علیه مسلمانان و نهادها و سازمان های ذی ربط است. رسانه های جمعی به ویژه مطبوعات، شبکه های رادیو- تلویزیونی و فیلم های سینمایی همواره از ابزارهای مهم و از جهاتی بی بدیل برای پیشبرد این سیاست نژادپرستانه و استعماری بوده اند. از این رو، بررسی نقش و تاثیر وسایل ارتباط جمعی در اسلام هراسی، طی دهه های اخیر، به یکی از پروژه های پر طرفدار در مطالعات اجتماعی تبدیل شده است. در همین راستا، هدف مطالعه پیش رو عبارت است از: واکاوی نقش رسانه ها در بازخوانی و برجسته سازی تنش های تاریخی و تعاملات واگرا میان دو حوزه تمدنی اسلام و غرب، برخورد انتقادی و سخریه آمیز با باورها، ارزش ها، شعائر و احکام اسلام، انتساب ظالمانه اعمال تروریستی برخی گروه های افراطی به اسلام، ترغیب دولت های غربی به اتخاذ و اعمال سیاست های خشن علیه گروه ها و جوامع اسلامی و در یک کلام، ایجاد هراس و نفرت از هر آنچه رنگ و برچسب اسلامی دارد. روش این پژوهش در مقام گردآوری و گزینش اطلاعات؛ اسنادی و کتابخانه ای و در مقام تحلیل و بررسی مضامین؛ توصیفی، تبیینی (علت یابی) و تفسیری (معناکاوی) است.

  کلیدواژگان: رسانه، رسانه های غربی، اسلام هراسی، چارچوب، بازنمایی
 • عطیه کامیابی گل*، مسیحه هدایت مفیدی صفحات 173-187

  هدف ازاین پژوهش نشان دادن نوع زبان بکار رفته در فضاهای است که برخواسته از ابزاری الکترونیکی، جهانی و تعاملی است. همچنین به نحوه نوبت گیری و واگذاری آن هنگام استفاده از این تکنولوژی برای برقراری ارتباط پرداخته شده است. داده های این پژوهش شامل گفت وگوها و ارتباطات کاربران فارسی زبان در فضاهای مجازی از جمله اتاق های چت یاهو، شبکه ی اجتماعی فیس بوک و تلگرام می باشد. علت انتخاب این فضاها، عمومی بودن و آشنابودن آن ها برای اغلب کاربران اینترنت در ایران بود. به طورکلی می توان گفت نوبت گیری، کنترل، مدیریت و انتقال آن در گفتگوهای اینترنتی دارای اصول مشخص و قواعد ازپیش تعیین شده ای نمی باشد، بلکه تا حد زیادی بستگی به عادات افراد هنگام چت و تایپ کردن دارد.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، نوبت گیری، اینترنت، فضای مجازی، چت
 • فاطمه مصدری*، سید حسن حسینی صفحات 189-212

  پژوهش حاضر کوششی است در جهت تبیین چیستی "رسانه های نوین" و توصیف ویژگی هاو تبیین وجوه تفاوت آن با رسانه های قدیم. با توجه به هم زیستی روز افزون انسان با رسانه های نوین، درک ماهیت این رسانه امروزه بسیار ضروری است. نتایج این نوشته که از روش تحلیلی-توصیفی بهره برده است، نشان می دهد که رسانه های نوین جهت ویژگی هایی بسیار متفاوت و نوظهور،از سایر رسانه ها متمایز گردیده است و به تبع آن مفاهیم و معانی جدیدی به وجود آمده است تا حدی که آثار و لوازم آن، همه ابعاد زندگی انسان معاصر را در بر گرفته است. روشن است هرگونه آینده پژوهی، مدیریت، تعامل و یا نظارت و بهینه سازی رسانه های نوین مبتنی بر شناخت آن است.

  کلیدواژگان: رسانه نوین، دیجیتال، تعامل، مجاز، همگرایی، هویت رسانه ای
 • عباس ناصری طاهری، سید بشیر حسینی، مسعود وثوقی* صفحات 213-239

  از میان گونه های متنوع برنامه سازی (تلویزیونی)،مستند اجتماعی به علت موثر بودن درعرصه ی آموزش، ترویج فرهنگ و پرداخت به موضوعات مبتلا به مخاطبان،رمزگانی است که می توان بهوسیله ی آن ارجاعی به پیام های معروف و منکر داشت و در مخاطب انگیزشی مناسب و متناسب ایجاد کرد. از آنجا که مستند اجتماعی از وجود شخصیت، به ویژه شخصیت های واقعی بهره می جوید، زمانی که مستندساز از مقوله شخصیت استفاده می کند، می بایست به گونه ای شخصیت خود را انتخاب و روایت نماید که ارجاعی به پیام های معروف و منکر داشته باشد و در مخاطب انگیزشی نسبت به انجام معروف و انجام ندادن منکر ایجاد نماید؛ بنابراین در پژوهش حاضر از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان، گردآوری داده ها و با روش تحلیل مضمون و گویه سازی، تحلیل آنها انجام شده که  به مهم ترین مولفه های موثر در انتخاب و روایت شخصیت مستندهای اجتماعی به منظور اجرای صحیح فرآیند امر به معروف و نهی از منکر در رسانه،مانند انتخاب یک فرد معمولی با ویژگی های نظیر زندگی متحول شده، مسئله ای قابل درک، توانایی در معرفی خود و در آخر صورت و بیان جذاب،انتخاب الگوی والامقام یا فرد موفق نزدیک به فرهنگ مخاطب و کم حاشیه برای پاسخ به مسئله فیلم و...نائل گشته ایم.

  کلیدواژگان: امر به معروف و نهی از منکر، مستند اجتماعی، شخصیت، رمزگان، مدل ارتباطی یاکوبسن
|
 • Alireza Akbarzadeh, Soraya Memar *, Masoud Kousari, Reza Hemmati Pages 1-19
  The researcher in this study, while demonstrating the need to change approaches from coping approaches to a cultural and social approach, has introduced as "audience-oriented approach ". An approach based on the focus of attention instead of paying attention to the sender of the message, is to pay attention to the audience, in order to empower the audience, give him the power to critique and analyze the message. The present study was carried out using quantitative content analysis method. The results show that using an audience-centered approach, it can be used in the form of awareness and education strategy and by promoting media literacy to empower the audience in analyzing, interpreting and criticizing the message, and also in The strategy formulated the creation and diversification of the audience's persuasion techniques to attract the audience's attention and attraction
  Keywords: Social Networks, Strategy, Audience- Oriented Approach, Media Literacy, Audience Persuasion
 • Melika Bordbar * Pages 19-53

  The purpose of this article is to understand how over the past decade, technology has changed, audiences around the world have changed and how they influenced their media space. So briefly, one can claim that where and with what limitations, what kind of message and content, with what technology and platform, is there a vacuum in research in the field of media with a stakeholder view of Harold Lasswell? This study was carried out.

  Keywords: Technology, New Media, Harold Lasswell
 • Shokrolah Pouralkhas, Sobhan Yahyai, Mohammad Yahyaei * Pages 55-71

  Compared to other arts, cinema has an irrefutable share in the manifestation, creation and life of modern myths. This article, by analyzing the four narrations of the frontier films, two blind eyes, glass agency and bus of the night, analyzes the part of the representation of the oppressed hero in the Holy Defense Cinema, and to this end The theory of Baudrillard's representations of levels has been chosen as their framework. This article seeks to find the heroic mythological nature of the hero in holy defense cinema, and it turns out that the hero of the studied films is not a powerful hero that could be presented to her audience as a model and myth, and if two are on empowerment and innocence In the filmmaking articles of this article, the article is an element of innocence, which is more evident and the ability, if not to say, of an absent existence, has always found its place behind the scenes and beyond the content of the story.

  Keywords: Holy Defense Cinema, Oppressed Hero, Narrative Analysis, Baudrillard
 • Hasan Khojasteh * Pages 73-98

  Active and active presence in cyberspace and social networks is subject to its rules and attributes. Today, with the communication revolution, changing the role of the audience to the user, the presence of each individual in terms of the power of cyberspace to produce content and supply it to others, has changed many of the past equations in communication. Each user must manage the elements involved in this process for their effective presence. So there is the question: Is the value of everyone in this space the same? Are there any ways for individual branding or collective use to be used? How do people describe themselves to others on social networks or how do they shape and identify themselves by identifying their identities? How can people improve their identity? Such questions appear to be natural and expected in the relationship between individual identity and identity as a result of its presence in cyberspace and social networks. This article tries to demonstrate the importance of individual real identities in social networks as well as the development of identity in cyberspace and its promotion through a descriptive and analytical method. The results indicate the importance of several elements such as profile, type of post or post, amount of interest, amount of comment, number of followers, etc. are very effective in making this identity.

  Keywords: identity, cyberspace, Impact Management Theory
 • Reza Dehbani Pour, Yasin Khorampour *, Enayat Sheykhi Pages 99-125

  With the transitionfrom thetraditionaltothe modern eraand thepost-modernsociety, we arewitnessing theeffectsof a newsocial life. During thepassageofeach of theseperiods, you can easilychangethetype ofthinking, attitudesandhumanbehaviorobserved. Oneofthe elements thatplay a fundamental rolein changing theattitudesand behaviorof thenewage,isthe media. Therefore, this studysought toexamine the relationship betweenmediaandpostmodernismis. Thisresearchthroughquantitative methodsamong384young peopletookthe city of Yazd. Multistagecluster samplingandmeasurement toolis aquestionnaire. The resultsshowed thatthere was no significantrelationship betweengenderandculturalpostmodernism, although someelements ofpostmodernismhave establisheda significant relationshipwith sex.Theuseofsatelliteandpostmodernculture, there is a significant andpositive.Buttheuseoftelevision,there was no significantrelationshippostmodernculture.Andonlyaftercultural relativismusing theinternalTVsignificantpositive relationshipestablished.The regression resultsshowed thatthe use of satellitesto be able toexplainthe variance inthe postmoderncultural 0/17.

  Keywords: Postmodernism, local media, satellite, cultural relativism, the decline ofaffection
 • Abbas Isazadeh *, Seyed Hossein Sharafoddin Pages 149-172

  Islamophobia (or more precisely ‘unfounded fear, prejudice and discrimination towards Islam and Muslims’) through social, economic and political deprivation has harmful effects on Muslims’ everyday lives. Media are the most prominent tools to reach this goal. Some analysts even believe that “western media” are the primary sources of Islamophobia. So this is so prominent to analyze the role of media in relations full of hatred and contempt between these two great civilizations (Islam and West). In the introduction of this article, we’ll refer to the impact of media on public opinion, media from postmodern perspective and media’s dependency on politics and ideology. After that, two important theoretical frameworks (representation and frame), different constraints of news organizations which contribute to skewed and distorted news, and lastly the main problem of this research i.e. “The role of media in contemporary Islamophobia” will be discussed

  Keywords: Islamophobia, Islam, West, Western Media, Frame, Representation
 • Atiyeh Kamyabigol *, Masiheh Hedayat Mofidi Pages 173-187

  The aim of the present article is to present the type of language being used in cyberspace. In addition, turn taking and turn giving strategies are analyzed. The data included Iranian Persian speaker users’ individual and group chats. The data for the present research was collected from Yahoo chartrooms, Face book and Telegram users. The reason behind choosing these networks is that they are used publically and extensively in Iran. Out results indicated that no specific structure or pre-set rules can be traced in the turn taking, managing and turn giving strategies used by the participants. In fact, users’ application of such strategies depends most on individual habits and typing skills while chatting.

  Keywords: Discourse Analysis, turn taking, Internet, cyberspace, chat
 • Fatemeh Masdari *, Seyyed Hassan Hosseini Pages 189-212

  This research attempts to explain the nature of "new media", to describe their features and to compare them withtraditional media.Considering the increasing coexistence of humans with the new media, today, it is very essential to understand their nature. The results of this descriptive- analytical study showed that due to the distinct and emerging features ofthe new media, theycan be distinguished from other media;consequently,they havecreated new concepts and meanings and have deeply influenced all aspects of contemporary human life.Obviously,conducting any kind offuturology, management, interaction and monitoring or optimization of the modern media requires their identification

  Keywords: : New Media, Digitalization, Interactivity, Virtual, Convergence, Media Identity
 • Abas Nasery Tahery, Seyed Bashir Hosseini, Masood Vosoghi * Pages 213-239

  Among the variant types of making TV programs, social documentary, because of its influence on education, culture promotion and addressing the issues related to audiences, is the codes that can be used as a tool to refer the messages of goodness and badness, and can be used to create an appropriate motivational audience. Since social document benefits from the existence of personality especially real personalities, when documentary maker uses personality, the personality must be selected in a way that refers to goodness and badness messages and creates a motive in audience than performing goodness and not to perform badness.Therefore, in the present research collection of data through semi-structured interview with experts, and data analysis - using content analysis methodology and statement-making – has been performed, and we have attained the most important factors influencing the selection of and narration of the character of social documentaries for the purpose of the proper performance of the process of “enjoining good and forbidding wrong” in the media, such as choosing an ordinary person with attributes like an evolved life, a comprehensible issue, ability to express themselves, and finally attractive looks and expression; choosing an eminent role model or a successful person close to the culture of the audience, and with low profile for answering the topic of movies, etc

  Keywords: Enjoining Good, Forbidding Evil, Social Documentary, character, Codes, Jakobson's communication model