فهرست مطالب

مطالعات دینی رسانه - پیاپی 1 (بهار 1398)

مجله مطالعات دینی رسانه
پیاپی 1 (بهار 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/01/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحات 7-9
 • نعمتاللهکرم اللهی، محمدعلی هرمزی زاده، علیرضا پویا صفحات 11-28
  هدف از پژوهش، دست یابی به شناخت دقیق و منطقی مسائل مورد تحقیق است و مرزی که تحقیق علمی را از غیرعلمی یا علم را از شبه علم متمایز می کند، روش مندی تحقیق است. برخی پژوهشگران، روش و روش شناسی را علمی مستقل می دانند و برخی دیگر، روش ها را تکنیک یا ابزار در علوم دیگر به شمار می آورند. به هر حال، روش همانند نقشه جغرافیایی یک شهر، نمودار وضعیت ها یا موقعیت های مختلف آن شهر است و رابطه آنها را با یکدیگر نشان می دهد. دانشکده صدا و سیما قم از نیمه دوم سال گذشته، به منظور ارتقای سطح علمی استادان و دانشجویان در زمینه روش های تحقیق و پژوهش، نشست ها و کارگاه های گوناگونی با حضور استادان برجسته این حوزه برگزار کرده است. چنانکه پیداست، یکی از ضعف های پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی، بی توجهی به روش مندی تحقیق و در نتیجه کم اعتباری نتایج و یافته های حاصل از آن است. بدین سبب و برای رفع این کاستی ها و نیز جریان سازی و جلب توجه دانشجویان و پژوهشگران دین و رسانه به این بخش از تحقیق و در ادامه مباحثی که در کارگاه های پیش گفته تببین شده است، میزگردی با محوریت ملاحظات روش شناختی در پایان نامه های دانشجویی با رویکرد دینی، برگزار شد که در این بخش، مشروح آن را آورده ایم.
 • مهدی داودآبادی * صفحات 29-46
  داوری درباره فرم از قلمرو زیبایی شناسی و ادراک حسی بیرون نمی رود و تحلیل آثار هنری را بر خود اثر هنری متمرکز می نماید و مجموعه عناصر سازنده، نسبت های میان آنها و هم آهنگی و نظام حاکم بر آن را بررسی می کند. این جستار ، در پی پاسخ گویی به این پرسش است که تکنیک آشنایی زدایی چگونه در فیلم رنگ خدا مورد استفاده قرار گرفته. در این نوشتار، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، فیلم رنگ خدا را از لحاظ ساختاری و محتوایی بر اساس تکنیک آشنایی زدایی تحلیل می کنیم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مجیدی با استفاده از شگرد «آشنایی زدایی» توانسته است در فیلم رنگ خدا، ابژه ها و پدیده ها را یکه سازی کند. او عنصر «صدا» را برجسته سازی می کند و به عنوان عنصر تکرارشونده، کنش های متکثر را وحدت می بخشد. مجیدی در فیلم رنگ خدا، ضمن آشنایی زدایی درفرم، در مضمون نیز مفاهیم به عادت درآمده را ناآشنا و توجه مخاطب را به سیر در آفاق و انفس معطوف می سازد.
  کلیدواژگان: آشنایی زدایی، فیلم رنگ خدا، مجید مجیدی
 • علیرضا پویا *، محمدحسین کشکولی صفحات 47-70
  امروزه فناوری های نوین، گونه ای از مظاهر قدرت را متجلی می سازند که منشا بروز تعاملات و تعارض های جدیدی در عرصه سیاست گذاری بین المللی شده است. از این رهگذر، کشورهای غربی با تکیه بر تکنولوژی های ارتباطی و استراتژی های ژئوپلیتیکی، به دنبال هدایت رفتار ملت های مسلمان از طریق تاثیر بر ذائقه و نگرش آنان برای حرکت به سوی الگوهای توسعه غربی هستند. از سوی دیگر، رسانه های جهان اسلام که با هدف ضدسلطه و تحقق عدالت اجتماعی فعالیت می کنند، مهم ترین مانع این طراحی به شمار می آیند. در عصر ژئومدیا که جغرافیای فیزیکی جای خود را به سایبر و فضای مجازی داده، آنچه مسلم است قدرت رسانه سبب شده تا کشورهای غربی دارای قلمرو ژئوپلیتیکی از طریق الگوهای روابط ژئوپلیتیکی بر رسانه های کشورهای دارای وزن ژئوپلیتیکی کمتر غلبه و بر مدل های ژئوپلیتیکی آنها را اثر بگذارند. از این رهگذر، روابط ژئوپلیتیکی میان رسانه های غرب و جهان اسلام پر اهمیت جلوه می کند و با شناخت ابعاد آن می توان کنش گری مطلوبی در عرصه این جنگ خطیر بین المللی داشت. یافته های تحقیق نشان می دهد روابط ژئوپلیتیکی میان رسانه ها از چهار الگوی سلطه، نفوذ، رقابت و تعامل پیروی می کند.آنچه از سوی رسانه های غربی برای ارتباط با رسانه های جهان اسلام طراحی شده، مبتنی بر الگوهای سلطه و نفوذ است. با تحول در سیاست گذاری و استراتژی همگرایی رسانه ای، می توان جهت این جریان رسانه ای ناعادلانه را تغییر داد و به سمت الگوهای تعامل و رقابت کشاند.
  کلیدواژگان: روابط ژئوپلیتیکی، ژئوپلیتیک ارتباطات، رسانه های جهان اسلام
 • عبدالحمید اکبری * صفحات 71-92
  مقاله حاضر دلایل موفقیت برنامه تلویزیونی گفت‏ وگو محور سمت خدا را از حیث مجری، کارشناس، کارگردانی و میزانسن بررسی و نقش هر یک را در موفقیت این برنامه ارزیابی می‏ کند. برای این منظور از اسناد و منابع مختلف کتابخانه ‏ای و همچنین از دیدگاه‏ های کارشناسان و صاحب ‏نظران در حوزه رسانه و تلویزیون بهره گرفته شده است. همچنین برای کامل شدن فرایند تحقیق به صورت پیمایشی از مخاطبان این ژانر تلویزیونی نظرسنجی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد رعایت مسائل مربوط به مجری، کارشناس، کارگردان و میزانسن به یک اندازه در موفقیت برنامه تلویزیونی سمت خدا نقش دارند و همه موارد مذکور به نحو عام مجموعی، موجبات موفقیت این برنامه محور تلویزیونی را فراهم آورده است.
  کلیدواژگان: شاخص های موفقیت، برنامه گفتگومحور معارفی، سمت خدا
 • محمد دادسرشت * صفحات 93-112
  امروزه ارتباطات اجتماعی و رسانه‏ ها یکی از مهم‏ترین حوزه‏ های مطالعاتی است. ارتباط حداقل از سه رکن پیام، پیام ‏فرست و دریافت‏ کننده تشکیل شده و چون حداقل یکی از ارکان ارتباط مخاطب است، موضوع مخاطب‏ شناسی و مطالعات مربوط به آن بسیار مهم است. در این عرصه یکی از مسائل مهم، شناخت گونه‏ های برخورد مخاطبان با پیام است؛ چرا که آگاهی از چگونگی برخورد با پیام در ساخت پیام و نحوه و میزان اثرگذاری آن موثر است. نوشتار حاضر در صدد بیان گونه‏ های برخورد مخاطبان با پیام دینی از منظر قرآن کریم است. نگارنده بر آن است که قرآن مصداق بارز و تام پیام دینی است؛ پس می‏ توان با شناسایی گونه‏ های برخورد مخاطبان با آن به گونه‏ های برخورد با پیام دینی دست یافت. یافته‏ های این پژوهش که به روش اسنادی و با رویکرد توصیفی تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که برخوردها در نوع کلی، به دو گونه پذیرشی و غیرپذیرشی تقسیم می‏شوند. برخوردهای پذیرشی پیوستاری از پذیرش زبانی تا ایجاد تغییر در مخاطب را دربرمی‏ گیرد. برخوردهای غیرپذیرشی نیز گونه‏ های متعددی دارد. رویگردانی، انکار ، بهانه ‏جویی و دشمنی با پیام دینی، گونه ‏های برخورد غیرپذیرشی است.
  کلیدواژگان: قرآن، گونه‏ شناسي، مخاطبان، پيام، ارتباط
 • فاطمه احمدی * صفحات 113-138
  زنان در حرکت ها و جنبش های مختلف، از جمله در دفاع مقدس، نقش مهمی ایفا کرده اند. از آن جا که سینما در انتقال این عرصه های حضور و شخصیت واقعی زنان در جنگ تاثیر بسزایی دارد، در این جستار «تبیین چگونگی شخصیت پردازی زن در سینمای دفاع مقدس» بررسی شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، اسنادی شامل کتاب، مقاله و فیلم است. در ادامه از روش تحلیل کیفی در توصیف و تحلیل شخصیت پردازی زن در فیلم «روزهای زندگی» استفاده شده است. نتایج به دست آمده برای این سوال که شخصیت پردازی زن در دفاع مقدس چگونه می باشد؟ بدین صورت است که در سینمای دفاع مقدس زنان حضور کمرنگی دارند و حضورشان بیشتر پشت جبهه در نقش مادر، خواهر، همسر یا امدادرسان می باشد که به صورت کلیشه درآمده است. در تحلیل فیلم «روزهای زندگی»، مشخص شد که این فیلم تصویر غیرقالبی (غیرکلیشه ای) از زنان ارائه داده است. در نهایت باید بیان کرد که در سینمای دفاع مقدس به تمام عرصه های حضور زن پرداخته نشده است.
  کلیدواژگان: شخصیت پردازی، زنان، سینما، دفاع مقدس، فیلم روزهای زندگی
|
 • Nemat Allah Karam Allahi, Mohammadali Hormozi Zade, Alireza Pooya Pages 11-28
 • Mahdi Davood Abadi Pages 29-46
  Judgment in the form does not go away from the aesthetics area and sensory perception, and the analysis of artworks focuses on the art itself, and set of elements of the constructor, the relations between them and the co-ordination and the order between them. This essay seeks to answer to this question, how the defamiliarization technique is used in Rang-e khoda. In this paper, using a descriptive-analytical method, we analyze the Rang-e khoda in terms of structure and content based on the technique of defamiliarization. The results show that Majidi has been able to Foregrounding objects and phenomena using the defamiliarization method. He highlights the "sound" element and, as a repeating element, unifies multiple actions. Majidi in the movie of ‘Rang-e khoda’, while Defamiliarization in the form, also focuses on the Habitual concepts of the content and make them unfamiliar and attracts the attention of the audience to the thinking about the universe and the creatures.
  Keywords: Defamiliarization, Rang-e khoda, Majid Majidi
 • Alireza Pooya *, Mohammad Hosein Kashkouli Pages 47-70
  Today's modern technologies evoke a form of manifestation of power that has been the source of new interactions and conflicts in the international policy area. Hence, Western countries, relying on communication technologies and geopolitical strategies, are directing the behavior of Muslim nations by influencing their behavior and attitude toward moving on western development patterns. On the other hand, the Islamic world media, that are working with the goal of anti-domination and the social justice, are the main barrier to this design. In the geomedia era, which has given its physical geography place to the cyberspace and virtual space, what is certain is that the power of the media has made it possible for western countries of geopolitical domination to overcome by geopolitical relations patterns and affect their geopolitical models, in result of that, the geopolitical relationship between the media of the West and the Islamic world is significant, and by recognizing its dimensions, it could be a good adventure in this great international war. Research findings show that geopolitical relations between media follow four patterns of domination, infiltration, competition, and interaction. What is designed by the Western media to communicate with the Islamic world media is based on patterns of domination and infiltration. With the development of media policy and integration strategy, it is possible to change the direction of this unfair media stream towards interaction and competition patterns.
  Keywords: geopolitical relations, geopolitics of communication, Islamic world media
 • Abdolhamid Akbari * Pages 71-92
  The present paper evaluates the reasons for the success of TV talk show of Samt-e-Khoda (God's Side) in terms of its presenter, expert, director and mise-en-scène and their role in its success. To this end, it uses different library documents and sources as well as media and television experts and pundits' views. Furthermore, it conducted a survey among the audience of this TV genre to complete the process of research. The results show that observing the issues related to the presenter, expert, director, and mise-en-scène have equal influence in the success of the show and all aforementioned factors totally have led to its success.
  Keywords: Indexes of success, Religious talk show, Samt-e-Khoda
 • Mohammad Dadseresht * Pages 93-112
  Nowadays, social communications and media are among the most important field of studies. Communication has at least three components including message, messenger, and the receiver; and since at least one component is the audience, the studies related to audience are of great importance. One of the important issues in this regard is to recognize audience's types of reaction to the message because knowing how they react to message affects how message is created, how, and how much it exerts influence. The present paper seeks to explain audience's types to reaction to religious message from the view of the Holy Quran. It uses a documentary method with a descriptive-analytical approach. The author believes that the Holy Quran is the complete and perfect instance of religious message, so audience's types of reaction to it can help us recognize their types of reaction to religious message. The findings indicate that reactions are generally divided into acceptance and non-acceptance; the former includes from verbal acceptance to behavior change in the audience, and the latter have several sub-types including refusal, denial, making excuse, and enmity with religious message.
  Keywords: The Holy Quran, typology, audience, message, communication
 • Fatemeh Ahmadi * Pages 113-138
  Women have played a significant role in different movements and campaigns including Sacred Defense. Since cinema is of great role in conveying the importance of their role and real personality, the present paper examines ‘how women are characterized in Sacred Defense Cinema’. Data collection method is documentary including books, articles and movies. A qualitative analysis method was used to describe and analyze women's characterization in the movie ‘Days of Life’. The answers obtained for the question of ‘how women are characterized in Sacred Defense’ show that they have had peripheral presence, mostly as mother, sister, wife, or rescuer behind the fronts, which has changed into cliché. The analysis of the movie ‘Days of life’ shows that it provides a non-cliché picture of women. Finally, it should be said that Sacred Defense Cinema does not deal with all aspects of women's presence.
  Keywords: Characterization, Women, Cinema, Sacred Defense, the movie “Days of Life”