فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 21
|
 • مهدی حسین زاده یزدی، مونا طهاری* صفحات 5-11
  زمینه
  مسئولیت اخلاقی به دلیل جایگاه برجسته ای که در زندگی فردی و اجتماعی دارد، یکی از مهم ترین مسائل ‏حوزه اخلاق تلقی می گردد. مسئولیت اجتماعی هم که ذیل مسئولیت اخلاقی تعریف می شود، دارای چنین اهمیت و ‏جایگاهی خواهد بود. اما آنچه به طور معمول در مباحث مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد، اراده انسانی است. اغلب ‏مسئولیت را مبتنی بر اراده آزاد می دانند. در فهم متعارف نیز‎ ‎کسی را که مجبور و فاقد اختیار باشد، نمی توان مسئول ‏دانست. به همین جهت بحث از مسئولیت و اراده انسان، به شدت به هم وابسته بوده و حتی منکران مسئولیت، نبود ‏اراده را به عنوان دلیل مدعای خود ذکر کرده اند. از سوی دیگر هر تعریفی از اراده ناگزیر به بحث جبر مربوط بوده و به ‏آن وابسته است. در مقابل اراده ‏‎ ‎آزاد انسان، اقسام گوناگونی از جبر مطرح می شود که جبر اجتماعی، یکی از این موارد ‏است. دیدگاه هایی که در تبیین نهایی امور، شرایط اجتماعی را تعیین کننده دانسته و جایگاهی برای انسان و اراده او در ‏نظر نمی گیرند، قائل به جبر اجتماعی هستند. با توجه به این مسائل، سوال اصلی پژوهش، نسبت مسئولیت اخلاقی و ‏اجتماعی با جبر اجتماعی است. ‏
  نتیجه گیری
  دیدگاه های جبر گرایانه، با نادیده گرفتن و یا حداقلی تعریف نمودن اراده انسان، مسئولیت اخلاقی را به ‏عنوان بخش مهمی از زندگی فردی و اجتماعی ما، نادیده می گیرند. چنین اتفاقی پیامدهای گسترده ای برای زندگی ‏فردی و اجتماعی ما خواهد داشت.‏
  کلیدواژگان: مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اجتماعی، جبر اجتماعی، آزادی عمل، آزادی اراده
 • داود امینی* صفحات 12-18
  زمینه
  ادبیات، شیوه معرفت شناختی خاصی برای فهم و بیان حقایق هستی است که از دیرباز توانسته است، نقش بی بدیلی در دانایی بشر ‏ایفا ‏نماید. اگرچه آثار معرفتی متون ادبی، در هر دو بعد شناختی و هیجانی روی می دهند، کارکرد هیجانی ادبیات به مراتب چشم گیرتر است. ‏ادبیات ‏داستانی، از طریق تخییل ذهن خواننده، ضمن کمک به شکل گیری هیجان های اخلاقی نظیر همدلی، همدردی و شفقت،  به ایجاد ‏توازن ‏هیجانی، از طریق تخلیه هیجان های زیان بار می انجامد. آثار تربیتی ادبیات داستانی، در انطباق با نظریه عاطفه گرای اخلاق است که ‏بر اساس ‏آن ممانعت از گسست بین قضاوت اخلاقی و اقدام اخلاقی، مستلزم درک هیجانی از احساس ها و باورهای خود و دیگران و نیز ‏ماهیت روابط ‏اجتماعی در ورای گروه های اجتماعی است. در این مقاله از اخلاقمندی مبتنی بر معرفت هیجانی، تحت عنوان اخلاق هیجان ‏مدار یاد می شود ‏و تلاش می گردد، ضمن تبیین جایگاه عاطفه و هیجان در سوق دادن افراد به سمت خیر اخلاقی، نقش آفرینی معرفت ‏شناختی ادبیات در این ‏راستا مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد .   ‏
  نتیجه گیری
  حضور و اثرگذاری مثبت ادبیات داستانی در یک بافت فرهنگی، به عنوان ابزار خیر اخلاقی، مستلزم بررسی های دقیق ‏‏روانشناختی و جامعه شناختی است. در این راستا، ماهیت و آثار هیجانی متون ادبی در حوزه ادبیات کودک و آثار ادبی ترجمه  شده، از اهمیت ‏‏مضاعفی برخوردار است. در صورت لحاظ نمودن مختصات فرهنگی نظام عاطفی جامعه مخاطب،  توسعه گنجینه ای غنی و متوازن از ‏‏هیجان های آشنا و متعارف از یک سو و هیجان های پیچیده و نوپدید از سوی دیگر، نقشی است که ادبیات داستانی قادر است در توسعه ‏‏اخلاق هیجان مدار ایفا نماید.   ‏
  کلیدواژگان: ادبیات درمانی، اخلاق هیجان مدار، ادبیات داستانی، عاطفه گرایی
 • محمدرضا محبوبی*، محدثه دریجانی، حسین بارانی، غلام حسین عبداله زاده صفحات 19-25
  زمینه
  مشارکت مردم در تصمیم های پیرامون منابع طبیعی به عنوان آسان ترین راهکار حفظ این منابع است. به نظر می رسد برخورداری ‏انسان ها از اخلاق حفاظت از منابع طبیعی بر مشارکت آنان در حفظ این منابع اثرگذار است. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی رابطه ‏اخلاق حفاظت از منابع طبیعی با مشارکت در پروژه احیای اراضی جنگلی تخریب یافته انجام شده است. ‏
  روش
  این تحقیق توصیفی- پیمایشی و جمعیت مورد مطالعه شامل تمامی روستاییان مشارکت کننده در پروژه در 58 روستای شهرستان ‏ریگان در دو بخش مرکزی و گنبکی به تعداد 1600 نفر بودند که 360 نفر از آنان با روش نمونه گیری خوشه ای برای بررسی انتخاب ‏شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. آزمون های آماری مورد استفاده شامل ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چندگانه ‏بود. داده ها با نرم افزار ‏spss‏ تحلیل شدند.‏
  یافته ها
  اکثر مشارکت کنندگان در پروژه دارای اخلاق حفاظت از منابع طبیعی قوی هستند. ادراک از پیامدهای تخریب اراضی جنگلی، ‏مساحت اراضی کشاورزی، تعداد دام، تعداد اعضای خانواده، تعداد مسافرت به شهر و ارتباط با مروج دارای رابطه مثبت و معنی دار با مشارکت ‏در پروژه احیای اراضی جنگلی تخریب یافته می باشد. اخلاق حفاظت از منابع طبیعی دارای رابطه مثبت و معنی دار با مشارکت در پروژه احیای ‏اراضی جنگلی تخریب یافته می باشد. ‏
  نتیجه گیری
  برخورداری روستاییان از اخلاق حفاظت از منابع طبیعی با مشارکت آنان در حفظ منابع طبیعی ارتباط دارد. بنابراین، تدوین ‏محتوای دوره های آموزشی پروژه با تاکید بر تقویت اخلاق حفاظت از منابع طبیعی مورد توصیه است. ‏
  کلیدواژگان: اخلاق حفاظت از منابع طبیعی، جنگل، مشارکت
 • سید پیمان رحیمی نژاد، محسن گل پروز* صفحات 26-34
  زمینه
  رهبری اخلاقی  و حمایتی از زمره سبک های رهبری هستند که طی سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع سبک های رهبری می توانند تا از طریق سازه های مختلف سطح اثربخشی را در سازمان ها تحت تاثیر قرار دهند. این پژوهش با هدف بررسی نقش های فرایندی رهبری اخلاقی و رهبری حمایتی بر سرمایه روان شناختی و اثربخشی سازمانی اجرا شد.
  روش
  روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش کارکنان مرد یک کارخانه صنعتی در اصفهان بودند که از میان آن ها 380 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رهبری اخلاقی، پرسشنامه رهبری حمایتی، پرسشنامه سرمایه روان شناختی و پرسشنامه اثربخشی سازمانی بود. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش از طریق همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رهبری اخلاقی ورهبری حمایتی با سرمایه روان شناختی و اثربخشی سازمانی و سرمایه روان شناختی با اثربخشی سازمانی دارای رابطه مثبت و معنادار هستند (01/0>p). نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که رهبری اخلاقی و رهبری حمایتی با سرمایه روان شناختی و سرمایه روان شناختی و رهبری حمایتی با اثربخشی سازمانی دارای رابطه مستقیم و معنادار هستند. همچنین نتایج نشان داد که سرمایه روان شناختی متغیر واسطه ای کامل در رابطه رهبری اخلاقی با اثربخشی سازمانی، ولی برای رابطه رهبری حمایتی با اثربخشی سازمانی یک متغیر واسطه ای پاره ای است.
  نتیجه گیری
  در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که می توان از پتانسیل رهبری اخلاقی و حمایتی برای تقویت سرمایه روان شناختی و اثربخشی سازمانی در محیط های کار استفاده نمود.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، رهبری حمایتی، سرمایه روان شناختی، اثربخشی سازمانی، مردان
 • مسلم باقری *، مهرداد کیانی، محمد تهمتنی صفحات 35-42
  زمینه
  در عصر حاضر یکی از عوامل کلیدی برای برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگ های مختلف و بالا بردن سطح عملکرد شغلی کارکنان، هوش فرهنگی می باشد که در این بین رعایت اصول اخلاقی می تواند نقشی قابل توجه داشته باشد اما از سوی محققان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری رفتار اخلاقی در رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی می باشد.
  روش
  این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است و جهت گیری پژوهش حاضر، کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان ادارات پست شهر شیراز می باشد که نمونه آن از طریق روش نمونه برداری طبقه ای و استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 104 نفر انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه از آن ها نظرخواهی بعمل آمد. از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS Smart، جهت بررسی صحت مدل اصلی و آزمون فرضیات استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی و رفتار اخلاقی و همچنین رفتار اخلاقی بر عملکرد شغلی دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار می باشد، لذا فرضیه اصلی مبنی بر میانجی بودن رفتار اخلاقی در رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی نیز تایید می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت توجه بیشتر به هوش فرهنگی و رفتار اخلاقی و بهبود آن ها در بین کارکنان تاکید می کند. هوش فرهنگی به کارکنان کمک می کند تا با درک سریع و صحیح مولفه های فرهنگی مختلف، رفتار مناسبی از خود بروز دهند و باعث ظهور و ارتقاء سایر رفتارهای اخلاقی بیشتر شود و در نتیجه عملکرد شغلی آنها بهبود پیدا می کند.
  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی، عملکرد شغلی، هوش فرهنگی
 • محمدرضا اردلان* صفحات 43-49
  زمینه
  آمادگی برای تغییر به عنوان ضامن بقاء و توسعه سازمان ها می تواند به طور موثری در پرتوی فلسفه اخلاقی و مسئولیت اخلاقی توسعه یابد، با درک این مهم پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فلسفه اخلاقی و آمادگی برای تغییر با نقش میانجی مسئولیت اخلاقی انجام گرفته است.
  روش
  روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان می باشد،که 165 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد فلسفه اخلاقی، آمادگی برای تغییر و مسئولیت اخلاقی استفاده شد. داده های پژوهش پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج بررسی نشان داد که رابطه بین فلسفه اخلاقی و آمادگی برای تغییر(عاطفی، رفتاری و شناختی) با نقش میانجی مسئولیت اخلاقی مثبت و معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  در نتیجه برای بهبود آمادگی برای تغییر در دانشگاه ها می بایست به فلسفه اخلاقی و مسئولیت اخلاقی توجه کنند.
  کلیدواژگان: فلسفه اخلاقی، مسئولیت اخلاقی، آمادگی برای تغییر
 • مرتضی مرادی* صفحات 50-57
  زمینه
  اخلاق یکی از مباحث مهمی است که امروزه در همه زمینه ها از جمله سازمان و مدیریت مورد توجه جدی است. هدف این مقاله، ‏بررسی پیامدهای رهبری و جو اخلاقی و نقش آن در کاهش رفتارهای انحرافی است که در این میان به نقش تعهد عاطفی و تمایل به ‏ترک خدمت نیز اشاره خواهد شد.‏
  روش
  پژوهش از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان کارخانجات صنایع و معادن شرکت ‏احیا فولاد سپاهان اصفهان بودند که تعداد آنها حدود 900 نفر است. نمونه آماری پژوهش 242 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. به ‏منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه 30 سوالی استفاده شد که مشتمل بر پنج بخش رهبری اخلاقی، جو اخلاقی، تعهد عاطفی، تمایل به ‏ترک خدمت و انحراف سازمانی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی، از آمار استنباطی و مدل معادلات ساختاری ‏استفاده شد.‏
  یافته ها
  بر اساس خروجی نرم افزار و اعداد معناداری، یافته ها نشان داد بین متغیرهای رهبری اخلاقی با جو اخلاقی رابطه معناداری ‏وجود دارد. بین جو اخلاقی با تعهد عاطفی و تمایل به ترک خدمت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین تعهد عاطفی با انحراف ‏سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه بین تمایل به ترک خدمت و انحراف سازمانی تایید نشد.‏
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، ضمن اولویت دادن به جو اخلاقی و تشویق رهبری اخلاقی در سازمان، می توان کارکنانی ‏متعهد را پرورش داد که به سازمان وفادار باشند و از انحرافات سازمانی به دور باشند.‏
  کلیدواژگان: انحراف سازمانی، تمایل به ترک خدمت، تعهد عاطفی، جو اخلاقی، رهبری اخلاقی
 • معصومه مسلمی* صفحات 58-65
  زمینه
  استفاده مفید و اخلاقی از اینترنت باعث پیشرفت در زندگی و کارآفرینی می شود‎.‎‏ عدم استفاده اخلاقی از اینترنت باعث دور شدن ‏از هدف های علمی و غیرعلمی می شود. هدف پژوهش بررسی وضعیت گرایش دانشجویان مرد و زن به استفاده اخلاقی از اینترنت ‏است. ‏

  روش
  روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی ‏‎-‎‏ تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد واحد ‏ارومیه‎ ‎به تعداد 13485 نفر است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. حجم نمونه از طریق فرمول ‏کوکران374 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری‎ ‎اطلاعات، پرسشنامه است. داده ها با استفاده از آزمون کلوموگروف- اسمیرنف و آزمون تی تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.‏
  یافته ها
  دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد به عدم استفاده از سایت های دارای نکات غیراخلاقی و برای رعایت نکات اخلاقی ‏هنگام استفاده از اینترنت می کوشند. دانشجویان زن بیش از دانشجویان مرد می کوشند تا از محیط هایی از اینترنت استفاده کنند که ‏باعث اخلاق فرهنگی آنها شود. تاثیر مولفه های اخلاقی بر ارتباط بیشتر دانشجویان مرد در محیط اینترنت نسبت به محیط واقعی بیشتر ‏از دانشجویان زن است. استفاده از اینترنت بر اخلاق دانشجویان زن از نظر افزایش سلامت روان بیشتر از دانشجویان مرد تاثیر دارد. ‏
  نتیجه گیری
  دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد برای استفاده اخلاقی از اینترنت می کوشند. با وجود بیشتر بودن رفتار اخلاقی ‏زنان نسبت به مردان، مولفه های اخلاقی باعث می شوند تا دانشجویان مرد نسبت دانشجویان زن در محیط اینترنت نسبت به محیط ‏واقعی ارتباط بیشتری داشته باشند.  ‏
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق اینترنتی، ‎ ‎اخلاق فرهنگی، سلامت روان
 • رحمت اله مرزوقی، الهام حیدری* صفحات 66-74
  زمینه
  تخطی های اخلاقی در سازمان ها منجر به تصمیم برای ایجاد جو اخلاقی گردید تا دستاوردهای مثبتی برای سازمان به ارمغان آورد. به نظر می رسد که برخی از این دستاوردها کاهش تخطی های فناورانه و ایجاد انسجام سازمانی باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش جو اخلاقی در پیش بینی انسجام سازمانی با توجه به سهم واسطه گری تخطی فناورانه کارکنان بوده است.
  روش
  روش پژوهش مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه تحقیق شامل 217 نفر از کارکنان دانشگاه شیراز بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس سنجش جو اخلاقی در سازمان، مقیاس سنجش استفاده غیرکاری از فناوری های سازمان و انسجام سازمانی بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن ها، بین نمونه توزیع گردید، و داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند.
  یافته ها
  جو اخلاقی حاکم بر سازمان رابطه منفی و معناداری با تخطی فناورانه در دانشگاه دارد. به علاوه، جو اخلاقی سازمان رابطه مثبت و معناداری با رشد انسجام سازمانی دانشگاه دارد، درحالی که بروز تخطی فناورانه در دانشگاه رابطه منفی و معناداری  با انسجام سازمانی دارد.
  نتیجه گیری
  توسعه جو اخلاقی حاکم بر دانشگاه می تواند بر کاهش  استفاده شخصی از فناوری های سازمان و افزایش انسجام سازمانی کمک کند
  زمینه
  تخطی های اخلاقی در سازمان ها منجر به تصمیم برای ایجاد جو اخلاقی گردید تا دستاوردهای مثبتی برای سازمان به ارمغان آورد. به نظر می رسد که برخی از این دستاوردها کاهش تخطی های فناورانه و ایجاد انسجام سازمانی باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش جو اخلاقی در پیش بینی انسجام سازمانی با توجه به سهم واسطه گری تخطی فناورانه کارکنان بوده است.
  روش
  روش پژوهش مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه تحقیق شامل 217 نفر از کارکنان دانشگاه شیراز بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس سنجش جو اخلاقی در سازمان، مقیاس سنجش استفاده غیرکاری از فناوری های سازمان و انسجام سازمانی بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن ها، بین نمونه توزیع گردید، و داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند.
  یافته ها
  جو اخلاقی حاکم بر سازمان رابطه منفی و معناداری با تخطی فناورانه در دانشگاه دارد. به علاوه، جو اخلاقی سازمان رابطه مثبت و معناداری با رشد انسجام سازمانی دانشگاه دارد، درحالی که بروز تخطی فناورانه در دانشگاه رابطه منفی و معناداری  با انسجام سازمانی دارد.
  نتیجه گیری
  توسعه جو اخلاقی حاکم بر دانشگاه می تواند بر کاهش  استفاده شخصی از فناوری های سازمان و افزایش انسجام سازمانی کمک کند
  کلیدواژگان: تخطی فناورانه، انسجام سازمانی، جو اخلاقی
 • میثم غلام پور*، هادی پورشافعی، احمد واشقانی فراهانی صفحات 75-81
  زمینه
  توجه به بهبود اخلاق حرفه ای معلمان از اهمیت ویژه ای در سازمان ها آموزشی برخوردار است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین نقش فرهنگ و سلامت سازمانی بر اخلاق حرفه ای معلمان می باشد.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که بر روی 187 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر قاین انجام گرفت. نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد؛ فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه ای و سلامت سازمانی استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS_18 و آزمون های آماری ضریب رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، فرهنگ سازمانی با میانگین 47/0±76/3؛ سلامت سازمانی با میانگین 71/0±63/3 و اخلاق حرفه ای با میانگین 51/0±65/4 بالاتر از حد متوسط بود. فرهنگ سازمانی 18 درصد از واریانس اخلاق حرفه ای و 38 درصد از واریانس سلامت سازمانی معلمان را تبیین می کند؛ همچنین سلامت سازمانی 14 درصد از تغییرات واریانس اخلاق حرفه ای معلمان را تبیین می کند.
  نتیجه گیری
  فرهنگ و سلامت سازمانی سبب بهبود اخلاق حرفه ای در معلمان می شود. از طرفی فرهنگ سازمانی زمینه بهبود سلامت سازمانی معلمان را فراهم می آورد. بنابراین می توان با بهبود فرهنگ و سلامت سازمان های آموزشی موجب بهبود اخلاق حرفه ای معلمان و درنتیجه بهبود کارایی نظام آموزشی را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، فرهنگ سازمانی، سلامت سازمانی
 • مصطفی الماسی، مهدی فاطمی فر، لیلا نعمتی* صفحات 82-88
  زمینه
  بهره وری نیروی انسانی یکی از مهم ترین سرمایه ی سازمانی است که میزان تحقق اهداف و برنامه های آن سازمان را مشخص می کند ‏درنتیجه ضرورت شناسایی عوامل اثرگذار بر آن به ویژه در پرتوی تصمیم گیری اخلاقی مهم به نظر می رسد، با درک این امر مهم پژوهش حاضر ‏با هدف بررسی رابطه چابکی سازمانی، کارتیمی و بهره وری نیروی منابع انسانی با نقش میانجی تصمیم گیری اخلاقی انجام گرفته است.‏
  روش
  روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه تشکیل می دهند‎.‎‏ بر ‏اساس جدول کرچسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، نمونه ای به حجم 136 آزمودنی انتخاب گردید. ‏ابزارهای گردآوری اطلاعات، چهار پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی، کارتیمی، بهره وری نیروی انسانی و تصمیم گیری اخلاقی بود. روایی و ‏پایایی پرسشنامه ها با استفاده ازنظر محققان رشته مدیریت و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار ‏توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون های کالموگروف- اسمیرونوف و همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری) ‏استفاده شد.‏
  یافته ها
  ‏‎ ‎اثر چابکی سازمانی بر روی تصمیم گیری اخلاقی معنادار بود. اثر کار تیمی بر روی بهره وری منابع انسانی معنادار است اما بر روی ‏تصمیم گیری اخلاقی معنی دار نیست. اثر تصمیم گیری اخلاقی بر روی بهره وری منابع انسانی معنادار است. اثر غیرمستقیم چابکی سازمانی بر ‏بهره وری منابع انسانی با نقش میانجی تصمیم گیری اخلاقی  معنادار نیست. اثر غیرمستقیم کار تیمی بر بهره وری منابع انسانی با نقش میانجی ‏تصمیم گیری اخلاقی معنادار نیست.‏
  نتیجه گیری
  درنتیجه بین چابکی سازمانی، کار تیمی و تصمیم گیری اخلاقی با بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.‏
  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، کار تیمی، تصمیم گیری اخلاقی، بهره وری منابع انسانی
 • زهرا صالحی ساداتی، مرجان فیاضی*، فاطمه پریشان صفحات 89-95
  زمینه
  سازمان ها به آرامی از محیط کوچک فعالیت اقتصادی و اجتماعی محض، به مکان هایی برای بالندگی معنوی و اخلاقی تبدیل می شوند. هدف مقاله حاضر، بررسی ارتباط معنویت به عنوان مولفه ارزش های اخلاقی در محیط کار بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان در سازمان های مذهبی محور با نقش میانجی گری رضایت شغلی است.
  روش
  این پژوهش ازحیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمانی مذهبی با بیش از 700 نفر نیروی کار است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 210 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه های استاندارد معنویت سازمانی، رضایت شغلی، ترک خدمت و فرسودگی شغلی، داده ها جمع آوری گردید و برای آزمون فرضیات، از آزمون های همبستگی پیرسون و  مدل یابی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار Spss و Lisrel استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج، حاکی از ارتباط معکوس معنویت در کار با تمایل به ترک خدمت و فرسودگی شغلی است. هم چنین نقش رضایت شغلی به عنوان متغیر میانجی ارتباط میان معنویت سازمانی با فرسودگی شغلی و ترک خدمت، مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  با رشد ارزش های اخلاقی در سازمان ها، معنویت بین کارکنان افزایش می یابد، آن ها احساس رضایت بهتری دارند و فرسودگی کمتری را تجربه خواهند کرد و از طرفی دیگر تمایل کمتری به خروج از سازمان خواهند داشت
  کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی، معنویت درکار، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت، رضایت شغلی
 • مسعود حمزه پور* صفحات 96-102
  زمینه
  امروزه، راز موفقیت سازمانها علاوه بر سرمایه های انسانی به کارآفرینی و توسعه اخلاق می باشد. این امر حتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را تحت تاثیر قرار داده است. هدف اصلی پژوهش ارائه و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی اخلاق گرایانه کسب و کارهای کوچک و متوسط است.
  روش
  این پژوهش یک تحقیق اکتشافی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از نوع میدانی می باشد. در بخش کمی جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان کسب و کار های کوچک و متوسط بود که از میان آنها نمونه ای 250 نفری به شیوه تصادفی انتخاب شد. در بخش کیفی جامعه شامل خبرگان و اساتید و مدیران استراتژیک کسب و کارهای کوچک و متوسط به تعداد 20 نفر بود که به روش قضاوتی 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق دو پرسشنامه محقق ساخته بود. از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (معادلات ساختاری)  برای تحلیل داده ها استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رابطه ابعاد فضای اخلاقی کارآفرینی، اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری، سیاستهای اقتصادی، مالی و تشویقی، عوامل ساختاری و نهادی، استراتژیهای کارآفرینی و عوامل وضعیت و رشد صنعت با توسعه کارآفرینی اخلاق گرایانه در سطح معنی داری05/0مثبت و معنادار است.
  نتیجه گیری
  در کسب و کار های کوچک ومتوسط برای توسعه کارآفرینی اخلاق گرایانه میبایست به فضای اخلاقی توجه شده وسیاستهای اقتصادی،مالی و تشویقی،و اکوسیستم کارآفرینی در راستای فضای اخلاقی با ساختار های کارآفرینی و استراتژیهای کارآفرینی  همراستا شوند .
  کلیدواژگان: کارآفرینی، توسعه کارآفرینی اخلاق گرایانه، کسب و کارهای کوچک و متوسط
 • قدرت اله طالب نیا، حسین رجب دری*، امیررضا خانی ذلان صفحات 103-107
  زمینه
  ریشه بسیاری از رفتارها و فعالیت های افراد در شخصیت، اخلاق و ارزش های اخلاقی است. هدف این پژوهش، پیش‎ ‎بینی ‏پاسخگویی در حسابداران رسمی بر مبنای اخلاق حرفه‎ ‎ای‎ ‎است. امروزه اخلاق نیاز حقیقی تمام مشاغل و سازمان های حرفه ای است که ‏این نیاز در حسابداری به صورت دوچندان احساس می شود. همچنین پاسخگویی نیز به تعهد اخلاقی فرد در مقابل فعالیت های انجام داده ‏خود اشاره دارد.‏
  روش
  این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آن را کل اعضای جامعه حسابداران رسمی تشکیل می دهد. ‏نمونه برگزیده شامل 128 نفر است که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. برای سنجش اخلاق حرفه ای و پاسخگویی ‏از پرسشنامه استفاده شد، همچنین دوره زمانی مورد مطالعه، سال  1395 است. برای آزمون فرضیه پژوهش نیز پس از بررسی نرمال بودن ‏داده ها از روش رگرسیون خطی استفاده شد.‏
  یافته ها
  یافته های حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که بین سطح اخلاق حرفه ای و پاسخگویی رابطه مثبت و معناداری ‏وجود دارد و با افزایش میزان اخلاق حرفه ای، پاسخگویی افزایش خواهد یافت. میزان اثرپذیری پاسخگویی از اخلاق حرفه ای نیز حدود ‏‏48 درصد است.‏
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش، می توان ادعا کرد که با افزایش سطح اخلاق حرفه ای، سطح پاسخگویی افزایش می یابد. در ‏نتیجه پیشنهاد می گردد که برای افزایش سطح پاسخگویی که مقوله با اهمیتی است، به اخلاق حرفه ای توجه ویژه گردد.‏
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، پاسخگویی، حسابداری
 • ترانه عنایتی*، علی رضا عالی پور، اکرمه السادات یعقوبی صفحات 108-116
  زمینه
  در چند سال اخیر،‎ ‎محققان‎ ‎رابطه‎ ‎بین‎ ‎گرایش های‎ ‎کاری کارکنان را با سکوت سازمانی مورد بررسی قرار داده‏اند؛ اما، آنچه که تا کنون ‏مورد تحلیل قرار نگرفته نقش میانجی متغیر حمایت سازمانی در رابطه بین اعتماد و سکوت در دانشگاه ها به منظور بهبود فضای اخلاقی کار ‏می‎باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین اعتماد و سکوت در واحدهای ‏دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انجام شد.‏
  روش
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد ‏اسلامی استان مازندران در سال 1394 به تعداد 1765 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 231 نفر محاسبه شد. روش ‏نمونه‎گیری، تصادفی طبقه‏ای با تخصیص متناسب برای واحدهای دانشگاهی می باشد. داده ها از طریق سه پرسش نامه سکوت سازمانی، اعتماد ‏سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده جمع‎آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون ‏t‏ تک نمونه‎ای، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری ‏استفاده شد.‏
  یافته ها
  نتایج‎ ‎نشان‎ ‎داد حمایت سازمانی ادراک شده بر سکوت سازمانی با ضریب مسیر در حالت تخمین ضرایب استاندارد (89/0- = β) ‏تاثیر مستقیم و منفی دارد . هم‎چنین با تایید نقش میانجی بودن حمایت سازمانی ادراک شده ، اعتماد سازمانی با ضریب مسیر تخمین ضرایب ‏استاندارد (56/0- = ‏β‏) بر متغیر سکوت سازمانی در دانشگاه ها اثر غیرمستقیم و منفی دارد. ‏
  نتیجه گیری
  وجود فضای اعتماد در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و همراهی آن با حمایت سازمانی در بین کارکنان دانش‎محور موجب شکست ‏سکوت می گردد و بدین ترتیب، فضای اخلاقی در دانشگاه ها را بهبود خواهد بخشید. ‏
  ر
  کلیدواژگان: اخلاق، حمایت سازمانی ادراک شده، اعتماد، سکوت سازمانی
 • Sima Alizadeh صفحات 117-123
  Background
  Today, professional ethics and social responsibility play an important role in ‎organizations. This study aimed canonical analysis of the relationship between components ‎of professional ethics and social responsibility dimensions among the first high ‎school teachers in the Naghadeh province.‎‏ ‏
  Method
  This study, in terms of purpose is application, and in terms of data ‎collection is canonical correlation. The population included all of the first high ‎school teachers in the naghadeh province.‎‏ ‏The population consisted of 235 teachers, that 90 cases were selected through random ‎sampling. The Data were gathered by two standard questionnaires; professional ethics and ‎social responsibility. Data were also analyzed by SPSS software through Pearson's ‎correlation matrix and canonical correlation analysis.‎‏ ‏
  Results
  The results showed that the correlation between professional ethics and social ‎responsibility is 0/67. Wilks Lambda index for this connection was 0/34. The statistical F of this correlation was ‎‎11/34, which is also significant in 0/001. Therefore, these two sets have significant relationships with each ‎other. Also, 0/34 percentage variance that founded between the social responsibility and components of professional ethics is explained. ‎
  Conclusion
  According to the obtained‏ ‏results, canonical correlation analysis showed significant correlation between two sets of components of professional ethics and ‎social responsibility.‎
  کلیدواژگان: Ethics، Professional ethics، Social responsibility
 • محمد امین نائینی، غزاله طاهری عطار*، محمد زارع نیستانک، شقایق حبیبی صفحات 124-130
  زمینه
  امروزه افراد انتظار دارند در سازمان به خوبی درک شوند و مورد توجه و احترام قرار گیرند. رهبری اخلاقی تلاش های ‏بی دریغ رهبر در ایجاد زمینه اخلاقی برای تاثیرگذاری بر رفتار کارکنان نشان می دهد و از طرفی باید بیان کرد حفظ و نگهداری ‏سازمان، بدون کارکنان با استعداد، راضی و وفادار، امکان پذیر نیست، زیرا آنان هستند که خدمات را با کیفیت بالاتری ارائه ‏می کنند و برای سازمان اهمیت دارند. مدیریت استعداد، شناسایی استعداد و سپس همنوا کردن آن با نقش های شغل به منظور ‏بیشینه کردن فرد می باشد. ‏
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی، از حیث هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری این ‏پژوهش کارکنان یک شرکت خدماتی بخش خصوصی که تعداد آنها 243 نفر می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ‏حجم نمونه این پژوهش 165 نفر انتخاب شد.  ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته میباشد. پس از جمع آوری، 153 ‏پرسشنامه کامل بازگشت داده شد و مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفت. روش آماری پژوهش حاضر معادلات ساختاری مبتی بر ‏رگرسیون میباشد.  ‏
  یافته ها
  طبق نتایج به دست آمده در این پژوهش، فرضیه اصلی مورد تایید واقع شد، فرضیه ای که بیان می کرد رهبری اخلاقی ‏با مدیریت استعداد سازمانی رابطه مثبت دارد و از 12 فرضیه فرعی پژوهش، 7 فرضیه مورد تایید قرار گرفت. ‏
  نتیجه گیری
  با توجه به پیامدهای مثبت رهبری اخلاقی برای سازمان ها و جوامع لازم است مدیران این نوع از رهبری را در ‏خود تقویت کنند
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، مدیرت استعداد، بخش خصوصی
 • فاطمه اردو*، الهه عرب زاده صفحات 131-136
  زمینه
  توجه به اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی در پژوهش ها تصویر روشن تری از چگونگی فعالیتها را به جامعه علمی ارائه می دهد. لذا با توجه به ضرورت این مساله، مطالعه حاضر با هدف طراحی پرسشنامه اخلاق حرفه ای پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها انجام شده است.
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری در این مطالعه تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسات غیرانتفاعی غرب شهر تهران شامل 618 نفر می باشد و نمونه آماری به تعداد ‏264 ‏نفر با استفاده از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انجام پذیرفته است . ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تلیل یافته ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. همچنین جهت بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ و به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS  نسخه 22 استفاده گردید.
  یافته ها : نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان دهنده شش عامل برابر 64.17% واریانس تبیین شده است که این عوامل با تحلیل عاملی تاییدی مورد تصدیق قرار گرفت (RMSEA=0/045، CFI 0/95، TLI=0/95، IFI=0/95، PGFI=0/84، PNFI= 0/78). پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ برابر 84/0 گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  می توان از این پرسشنامه به عنوان ابزاری روا و پایا در اندازه گیری رعایت اخلاق حرفه ای پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای پژوهش، استانداردسازی، پایایی، روایی
 • محمد مهدی محبی* صفحات 137-139
  زمینه
  گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف اقتصاد الکترونیکی همانند بازاریابی الکترونیکی موجب تحولات ‏مهمی در نگرش ها و روش های ارائه خدمات شده است که برای گسترش آن باید مسائل اخلاقی را مورد توجه قرار داد؛ بنابراین، هدف ‏پژوهش، بررسی رابطه اخلاق کاری و فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش بازاریابی الکترونیکی می باشد. ‏
  روش
  پژوهش توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری کلیه کاربران بانکداری الکترونیکی در سال 1394 می باشد. به دلیل عدم ‏دسترسی به کل جامعه، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده ها، ‏پرسشنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازاریابی الکترونیکی و اخلاق کاری بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ‏همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.‏
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین اخلاق سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش بازاریابی الکترونیکی رابطه معناداری وجود ‏دارد.‏
  نتیجه گیری
  زمانی که کاربران احساس نمایند که نحوه معرفی خدمات و محصولات الکترونیکی، از امنیت، صحت و اعتبار بالا ‏برخوردار بوده و همسو با ارزش های اخلاقی آنان نیز باشد، علاقه بیشتری به استفاده از آن نشان می دهند و همین امر زمینه ساز توسعه ‏بازاریابی الکترونیکی خواهد شد. ‏
  کلیدواژگان: : اخلاق کاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازاریابی الکترونیکی
 • داود برادران توکلی*، زهرا پور رمضان صفحات 140-141
|
 • Mona Tahari Pages 5-11
  Background
  Because of the highlighted role of ethical responsibility in social and individual life, it is looked as an important issue in ethics area. Social responsibility that is defined as a sub-factor of ethical responsibility will have such an important place. What is discussed in responsibility discussions commonly is the “human will”. Responsibility is more based on the free will. In the public society, someone who is determined is not responsible. Therefore, responsibility and human will are closely depended together. On the other hand each definition of will is related to the determinism. There is various kind of determinism and social determinism is one of them. Perspectives that focus on social situations as determiners of situations disregard the human will and they are believe in social determinism. According to these issues, this study attempts to consider the social and individual responsibility against social determinism
  Conclusion
  By disregarding or minimizing the concept of human will, determinism disregarded the concept of ethical responsibility in our social and individual life. Such events have broad consequences for social and individual life
  Keywords: Ethical responsibility, Social responsibility, Social determinism, Free action, Free will
 • Davod Amini Pages 12-18
  Background
  As a peculiar epistemological procedure to understand and represent world facts, literature has ‎constantly imparted major contributions to human knowledge. Literature’s epistemological ‎effects bear on both cognitive and affective measures; however, its emotional functioning is ‎more remarkable. Fiction resorts to mimesis on readers’ mind in developing such moral emotions as empathy, ‎sympathy and compassion in order to build up an emotional balance through discharging ‎adverse emotions. The educational consequences of fiction are in line with affective approach ‎to ethics, according to which avoiding the break between moral judgment and moral act relies ‎on the emotional perception of self and others’ feelings and beliefs, as well as the nature of ‎intergroup social relations. Moral behavior grounded on emotive knowledge is called ‎emotional-oriented morality in this article, which attempts to explain the role of emotions in ‎directing people toward moral virtue and to assess the epistemological effects of fiction in that ‎regard. ‎
  Conclusion
  The effective involvement of fiction as a tool for moral goodness, in a cultural setting demands ‎psychological and sociological scrutiny. Children’s literature and translated literature are two ‎critical areas of effect due to their acute emotive impacts on readers. Provided that the cultural ‎qualities of the affective system dominating the target community are taken into account, ‎fiction can play a significant role in the development of emotion-oriented morality by building ‎a rich and balanced repertoire of familiar and common emotion on the one hand, and complex ‎and emergent emotions on the other. ‎
  Keywords: Therapy literature, Emotional oriented ethics, Fiction, Emotionalism
 • Mohammadreza Mahbobi Pages 19-25
  Background
  Public participation in decisions regarding natural resources is the easiest way to ‎preserve these resources. It seems that having human of conservation ethics of natural resources, ‎has affect on their participation in the preservation of natural resources. This survey research was ‎done to investigate the relationship between conservation ethics of natural resources and ‎participation in degraded forest land reclamation project. ‎
  Method
  This research is descriptive survey. The study population consisted all villager ‎participants in the degraded forest land reclamation project in 58 villages in the Central and ‎Gonbaki Division in Rigan County (N=1600). Using cluster sampling 360 participants selected ‎for study. Data was gathered by questionnaire. Statistical tests used were the Spearman ‎correlation coefficient and multiple regression analysis. Data analyzed by SPSS software.‎
  Results
  Most participants in the project have a strong conservation ethics of natural resources. ‎The perception of the consequences of the destruction of the forest land, agricultural land, ‎number of livestock, number of family members, number of trips to the city and relationship ‎with extension worker has significant and positive relationship with participation in the ‎degraded forest land reclamation project. Conservation ethics of natural resources has a positive ‎and significant relationship with participation in the project is the restoration of degraded forest ‎lands.‎
  Conclusion
  Having villagers of conservation ethics of natural resources has a relationship with ‎their participation in degraded forest land reclamation project, so it is recommended content ‎codification of educational courses of project with impacts on strengthen ethics training ‎content development projects, with emphasis on strengthening the conservation ethics of natural ‎resources.‎
  Keywords: Conservation ethics of natural resources, Forest, Participation
 • Mohsen Goloarvar Pages 26-34
   
  Background
  Ethical and supportive leadership are among the leadership styles that have been seriously addressed in recent years. These types of leadership styles can influence the level of organizational effectiveness through different constructs. This research was administered with the aim of investigating the roles of ethical leadership and supportive leadership on psychological capital and organizational effectiveness.
  Method
  Research method was correlation and statistical population was the employees of an industrial organization in Isfahan city, among them 380 persons were selected using simple random sampling. Research instruments were included ethical leadership questionnaire, supportive leadership questionnaire, psychological capital questionnaire and organizational effectiveness questionnaire. Data were analyzed using correlation coefficient and structure equation modeling (SEM).
  Results
  Results showed that there is a significant and positive relationship between ethical leadership and supportive leadership and psychological capital and between psychological capital and organizational effectiveness. Results of structural equation modeling revealed that there is direct and significant relationship between ethical and supportive leadership with psychological capital and between supportive leadership along with psychological capital with organizational effectiveness. Also results indicated that psychological capital is a complete mediator on the relationship between ethical leadership and organizational effectiveness and is a partial mediator on the relationship between supportive leadership and organizational effectiveness.
  Conclusion
  Overall, the results of this study showed that the potential of moral and supportive leadership can be used to strengthen the psychological capital and organizational effectiveness in workplaces.
  Keywords: Ethical leadership, Supportive leadership, Psychological capital, Organizational effectiveness, Men
 • Moslem Bagheri Pages 35-42
  Background
  Nowadays, one of the key factors to communicate with people from different cultures that raise the level of job performance is cultural intelligence which among the ethical treatment can have a significant role, but the researchers have received less attention. Therefore, the aim of present study investigates the mediating role of ethical behavior in the relationship between cultural intelligence and job performance.
  Method
  This survey is an applied descriptive – correlation research. The population consists of all employees of post offices in Shiraz. 104 persons were selected by stratified sampling and Morgan table as a sample group. Structural equation modeling and software PLS Smart were used for analyzing data.
  Results
  The findings show that cultural intelligence has a positive, direct and significant effect on job performance and ethical behavior. Therefore, main hypothesis about the mediation role of ethical behavior in the relationship between cultural intelligence and job performance is confirmed.
  Conclusion
  The results of the present study emphasize on the importance of cultural intelligence and ethical behavior. Cultural intelligence helps employees to have a suitable behavior and show more ethical behaviors and finally show progress in their job performance
  Keywords: Ethical behavior, Job performance, Cultural intelligence
 • Mohammadreza Ardalan Pages 43-49
  Background
  Readiness for change as the guarantor of the survival and development of organizations can be developed effectively in the light of moral philosophy and moral responsibility. The aim of this study was to investigate the relationship between moral philosophy and readiness for change with the mediating role of moral responsibility.
  Method
  This is a descriptive-correlation research. The study population includes all employees of Bu Ali Sina University. 165 employees were selected by using stratified random sampling as sample group. Data were collected by three standard questionnaires; moral philosophy, readiness for change and moral responsibility. Data were also analyzed by Pearson correlation coefficient and path analysis.
  Results
  The results showed that the relationship between moral philosophy and readiness for change (emotional, behavioral and cognitive) with mediating role of moral responsibility was positive and significant.
  Conclusion
  Therefore, moral philosophy and moral responsibility should be attended to improve readiness for change at universities
  Keywords: Moral philosophy, Moral responsibility, Readiness for change
 • Morteza Moradi Pages 50-57
  Background
  Ethics is one of the important issues which is considered seriously in all areas, including in the field of management and organization. The purpose of this paper is to examine the consequences of ethical leadership and ethical climate and its role in decreasing organizational deviance among which we will refer to the mediator of emotional commitment and turnover intention will be mentioned.
  Method
  Research method was descriptive - correlation. Statistical society includes the population of all employees in Ehyaa Sepahan Co, who number was 900 people. 242 individuals were selected through available sampling. A questionnaire with 30 items was used to collect data that consists of five ethics leadership, ethical climate, emotional commitment, and organizational deviance. To analyze the data, in addition to descriptive statistics, inferential statistics and SEM were used in the form of LISREL software.
  Results
  The findings showed a significant relationship between ethical leadership and ethical climate, ethical climate and emotional commitment, ethical climate and turnover intention, emotional commitment and organizational deviance. But the relationship between turnover intention and organizational deviance is not confirmed.
  Conclusion
  By putting the ethical climate and ethical leadership first, growing up of committed employees who are out of organizational deviation is possible
  Keywords: Organizational deviance, Turnover intention, Emotional commitment, Ethical climate, Ethical leadership
 • Masoumeh Moslemi Pages 58-65
  Background
  Positive use of internet may lead to the progress in life and unethical use of internet may take us away from scientific goals. The ‎purpose of the research is to study the tendency of students in ethical usage of internet.
  Method
  Study is a descriptive and analytical type and it has been done by survey method. The ‎statistical population is 13485 individuals of students of Urmia Azad University. Sampling was ‎done based on simple random sampling method. The sample was estimated 374 people using ‎Cochrane formula. Instrument for data collection is questionnaire. The data were analyzed with ‎SPSS software.‎
  Results
  Female’ students more than male’ Students trying for don’t use from sites ‎containing unethical hints and watching ethical sites when using the internet. Female’ ‎students more than male’ students trying to use the internet environments that cause strengthen ‎their cultural ethics. Influence of ethical components is to more communication male’ students’ ‎in the internet environment compared to the real environment more than female’ students. Usage ‎of the internet has significant impact on ethical behavior of female students than male students.
  Conclusion
  Female students attempt to use more ethical usage from internet. ‎Despite of ethical usage of internet by female students, ethical factors push the male students to use internet more than female students.
  Keywords: Ethics, Internet ethics, Cultural ethics, Mental health
 • Elham Heydari Pages 66-74
  Background
  Ethical abuse in organizations led to a decision to create an ethical climate that brought positive achievements to the organization. Some of these achievements are believed to reduce technological abuse and create organizational integrity. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the contribution of intermediation of employees' non work related computing in the relationship between ethical climates and organizational integrity.
  Method
  The research method was descriptive and correlational. The research sample consisted of 217 employees of Shiraz University who were selected by random sampling method. The tools used in this research include the ethical climate assessment scale in the organization; the employees' non work related computing and organizational Integrity. After calculating their validity and reliability, they were distributed among the samples and the data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
  Results
  The findings showed that the ethical climate of the organization has a negative significant relationship with the employees' non work related computing in the university. In addition, the ethical climate of the organization has a positive and significant impact on the growth of organizational integrity, while the occurrence of employees' non work related computing in the university has a negative and significant relationship with organizational integrity.
  Conclusion
  Developing the ethical climate of the university can help reduce the personal use of organizational technologies and increase organizational integrity.
  Keywords: Non work related computing, Organizational integrity, Ethical climate
 • Meysam Gholampour Pages 75-81
  Background
  Attention to improvement of professional ethics of teachers has a special importance in pedagogical organizations. Therefore, the aim of present research is determining the role of organizational culture and health in professional ethics of teachers.
  Method
  This is a descriptive-correlation research that has been done on 187 individuals of primary teachers of Qaen province. Samples were chosen by cluster sampling. Data were collected by three standard questionnaires; organizational culture, professional ethics and organizational health. Data were also analyzed by SPPSS18 through multiple regression and Pearson correlation coefficient.
  Results
  Results showed that organizational culture with means of 3.76±0.47; organizational health with means of 3.63±0.71 and professional ethics with means of 4.65±0.51 were above average limit. Organizational culture explains 18 percentage of variance of professional ethics and 38 percentage of variance of organizational health of teachers, also organizational health explains 14 percentages of variance changes of professional ethics of teachers.
  Conclusion
  Organizational culture and health cause improvement of professional ethics in teachers. In one hand, organizational culture provides background for improving the organizational health of teachers. Also, improving the organizational culture and health of educational organizations provides causing improvement of professional ethics of teachers and as a result, causes improvement of efficient of educational system
  Keywords: Professional ethics, Organizational culture, Organizational health
 • Leyla Nemati Pages 82-88
  Background
  Labor productivity is one of the most important organizational capitals that ‎determine the realization of objectives and plans of that organization. Therefore, it appears ‎important to investigate factor affecting it especially in the light of ethical decision-making. ‎Understanding this issue, this study was conducted to investigate the relation of organizational ‎agility, teamwork and labor productivity with the mediating role of ethical decision-making.‎
  Method
  This was a descriptive-correlational study. Statistical population was all employees of ‎Islamic Azad University of Kermanshah. Based on Krejcie and Morgan table and using relative ‎stratified random sampling, a sample of 136 subjects was selected. Data collection tools were ‎four standard inventories of organizational agility, teamwork, labor productivity and ethical ‎decision-making. Management experts and Cronbach's alpha approved validity and reliability ‎of the questionnaires. To analyze data, descriptive statistics (mean and standard deviation) and ‎inferential statistics (Kolmogorov–Smirnov test, Pearson correlation and structural equation ‎modeling were employed.‎
  Results
  The effect of organizational agility on ethical decision-making was significant. The ‎effect of teamwork on labor productivity was significant too; however, it has no significant ‎effect on ethical decision-making. The ethical decision making has a significant effect on labor productivity. The indirect effect of organizational agility on labor productivity was not ‎significant with mediating role of ethical decision-making. The indirect effect of teamwork on ‎labor productivity was not significant with mediating role of ethical decision-making.‎
  Conclusion
  It is concluded that there is a significant relation between organizational agility, ‎teamwork and ethical decision-making with labor productivity.‎
  Keywords: Organizational agility, Team work, Ethical decision-making, Labor productivity
 • Marjan Fayazi Pages 89-95
  Background
  Organizations slowly from Small environment Social and economic activities of small medium enterprises to gradually soon, to become places of spiritual development. The purpose of this paper is the survey of impact of spirituality as a component of moral values on burnout and turnover intentions of employees in religious organizations based mediation role of job satisfaction.
  Method
  This paper in terms of goal is functional and in terms of data collection is descriptive survey. Statistical society is a religious organization with more than 700 employees. Using the sampling, 210 samples were selected. Cochran formula was used to determine the sample size. Data was collected using spirituality, job satisfaction, turnover and burnout questionnaires. Pearson correlation techniques and structural equation modeling to analyze the data using software SPSS, LISREl 8.85, is used.
  Results
  The results indicate a negative relationship between spirituality and turnover and burnout. Also in this study, job satisfaction as a mediator between the spirituality and the turnover intentions and burnout was approved.
  Conclusion
  With growth of moral values in organizations, employees ‘spirituality increased, feel more satisfaction and burnout will be less
  Keywords: Moral values, Workplace spirituality, Burnout, Turnover intentions, Job satisfaction
 • Masoud Hamzehpour Pages 96-102
  Background
  Today, the secret of the success of organizations, in addition to human capital, is entrepreneurship and ethical development. This has affected even small and medium-sized businesses. The main purpose of the research is to present and explain the pattern of entrepreneurship development in the small and medium businesses.
  Method
  This research is an exploratory research that is an applied descriptive survey. The statistical community includes all small and medium-sized business executives and experts and includes a group of experts and faculty members and strategic managers of small and medium enterprises with a total of 20 subjects in the qualitative sector. The research sample was selected in a small section of 250 managers and employees and in the qualitative section, 15 people were selected by judgment method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. Descriptive statistics and inferential statistics were used to cognize the data.
  Results
  The results showed that the relationship between dimensions of the ethical climate of entrepreneurship, entrepreneurship ecosystem and innovation, economic, financial and incentive policies, structural and institutional factors, entrepreneurial strategies and the factors of the state and growth of industry with the development of ethical entrepreneurship are positive and significant at the significant level of 0.05.
  Conclusion
  In small and medium-sized businesses, for the development of ethical entrepreneurship, there must be a coherent moral, economic, financial and incentive environment, and an entrepreneurial ecosystem in line with the ethical climate with entrepreneurial structures and entrepreneurial strategies.
  Keywords: Entrepreneurship, Ethnic entrepreneurship development, Small, medium businesses
 • Hoseyn Rajab.Dorri Pages 103-107
  Background
  The root of many of the behaviors and activities of people are of character, ‎ethics and ethically values. The aim of this study is forecasting the accountability at CPAs ‎based on professional ethics. Nowadays, morality is the real need of all businesses and ‎professional organizations that this need felt for a double in accounting. Also, ‎responsiveness refers to the moral obligation of the person in front of its activities.‎
  Method
  This is an applied descriptive-correlation research and its community composed of all of the members’ ‎of the society of CPAs. Selected sample included 128 people who were selected using ‎available sampling. The questionnaire was used to assess the professional ethics and ‎responsiveness; also the time period studied is the year 1395. To test the research hypotheses ‎was used linear regression methods, after checking normalization of data.‎
  Results
  The results obtained from the research hypothesis show that there is a significant and positive correlation between the level of ‎professional ethics and responsiveness and rate ‎of effectiveness of responsiveness is about 48 percent of professional ethics.‎
  Conclusion
  According to the research findings, could be argued that level of responsiveness ‎is increased by increasing the professional ethics level. As a result of increasing the level of ‎responsiveness that is an important issue suggested being given special attention to ‎professional ethics.‎
  Keywords: Professional ethics, Accountability, Accounting
 • Taraneh Enayati Pages 108-116
  Background
  In recent years, researchers have investigated the relationship between employees work orientations and organizational silent; however, what has not been analyzed so far has been the mediating role of organizational support in the relationship between trust and silence in universities in order to improve the workplace ethical space. Accordingly, the present study was conducted with the aim of investigating the mediating role of perceived organizational support in the relationship between trust and silent in Islamic Azad university branches of Mazandaran province.
  Method
  The present research is applied in terms of aim and is a descriptive-correlative type. The statistical population includes all staff of Islamic Azad University of Mazandaran province in 2015 with 1765 subjects. The sample size was calculated 231 people using the Cochran formula. Sampling method is a stratified random with appropriate allocation for university branches. Data were collected through three questionnaires of organizational silent, organizational trust and perceived organizational support. One-sample t-test, path analysis and structural equations were used for data analysis.
  Results
  Findings showed that perceived organizational support has a direct and negative effect on organizational silent with a standardized path coefficient (β = -0.89). Also, by confirming the mediating role of perceived organizational support, organizational trust with standardized path coefficient (β = -0.56) has an indirect and negative effect on the organizational silent variable in universities.
  Conclusion
  The existence of a climate of trust in universities and educational centers and its accompaniment with organizational support among knowledge workers will cause silence break, thereby improving the ethical environment in universities.
  Keywords: Ethic, Perceived organizational support, Trust, Organizational silent
 • سیما علی زاده* Pages 117-123
  زمینه
  امروزه اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی نقش بسیار مهمی را در سازمان ها ایفا می کنند‎.‎‏ هدف پژوهش حاضر ‏تحلیل کانونی رابطه بین مولفه های اخلاق حرفه ای و ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی در بین دبیران مقطع اول متوسطه شهرستان نقده ‏بود.‏
  روش
  پژوهش‎ ‎حاضر‎ ‎از‎ ‎لحاظ‎ ‎هدف،‎ ‎کاربردی‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎نحوه‎ ‎گردآوری‎ ‎داده ها،‎ ‎از نوع همبستگی بنیادی یا کانونی است. جامعه آماری ‏شامل کلیه ی دبیران مقطع اول متوسطه شهرستان نقده بودند.‏‎ ‎حجم جامعه ی آماری 235 نفر است که تعداد 90 نفر آنها‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎نمونه ‏گیری‎ ‎تصادفی طبقه ای‎ ‎انتخاب‎ ‎شدند‎.‎‏ داده های‎ ‎مورد‎ ‎نیاز‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از دو پرسشنامه  استاندارد اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری ‏اجتماعی جمع آوری و‎  ‎به وسیله نرم‎ ‎افزار ‏SPSS ‎‏  و‎ ‎‏ با استفاده از آزمون های آماری ماتریس همبستگی پیرسون و تحلیل همبستگی ‏کانونی فرضیه ی پژوهشی‎ ‎تجزیه‎ ‎و‎ ‎تحلیل‎ ‎شد.   ‏
  یافته ها
  رابطه متغیر کانونی اخلاق حرفه ای با متغیر کانونی مسئولیت پذیری اجتماعی 67/0 می باشد. شاخص لامبدای ویکلز برای ‏این ارتباط 34/0 بدست آمد که آماره ‏F‏ مربوط به آن نیز 34/11 می باشد که در سطح 001/0 معنی دار است.  بنابراین این دو مجموعه ‏ارتباط معنی داری با یکدیگر دارند. هم چنین 34/0 واریانس بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی با مولفه های اخلاق حرفه ای تبیین می ‏شود.‏
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، تحلیل همبستگی کانونی با 99 درصد احتمال وجود همبستگی بین دو مجموعه مولفه ‏های اخلاق حرفه ای با ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی را تایید می کند. ‏
  Keywords: اخلاق, اخلاق حرفه ای, مسئولیت پذیری اجتماعی
 • Ghazaleh Taheri Pages 124-130
  Background
  Nowadays, people expect to be well-understood in the organization and to be ‎respected. Ethical leadership shows that the leader's effort to create an ‎ethical context to influence the behavior of the staff, and, on the other hand, it must be ‎stated that maintaining the organization without talented and loyal employees is ‎impossible because they are the ones who provide the services with higher quality. Management of potential and its detection and finally match the job with abilities is the hypothesis of this study.
  Method
  This is an applied descriptive-correlation study. The statistical population of this research is the staff of a private sector service ‎company (N= 243). Using the Cochran sampling method, the sample size of ‎this study is estimated to be 149 people. The data collection tool is a questionnaire. 153 completed questionnaires were returned and analyzed. The statistical ‎method of the present study is structural equations based on regression.
  Results
  According to the results, the main hypothesis was confirmed in this research, ‎the hypothesis that ethical leadership has a positive effect on organizational talent ‎management, and seven hypotheses have been approved from 12 research hypotheses. ‎
  Conclusion
  Given the positive implications of ethical leadership for organizations and ‎communities, managers need to reinforce this type of leadership.
  Keywords: Ethical leadership, Talent management, Private sector
 • Fatemeh Ordo Pages 131-136
  Background
  Concerning the significance of professional ethics compliance for the members of the faculty in research and in order for the research demonstrate a more explicit picture about the activities done for the scientific community. Therefore, the current study has been aimed to devise the professional research ethics questionnaire of university faculty members.
  Method
  This research is a descriptive survey. The statistical population consists of higher education students of non-governmental and non-profit institutions in west of Tehran, and the statistical sample was calculated to be 237 using the Cochran’s formula which ultimately led to distribution of questionnaires among 264 individuals. Researcher made questionnaire was used for gathering data. Also, Cronbach's alpha method was used to calculate reliability and analysis of data was conducted using SPSS 22 as well as Amos Software.
  Results
  The obtained samples consist of 99 men (37/5%) and 165 women (62/5%). The results of exploratory factor show 6 factors (var=64/17) which these factors were confirmed by confirmatory factor analysis. (RMSEA=0/045، CFI=0/95، TLI=0.95، IFI=0/95، PGFI=0/84، PNFI= 0/78). The total Cronbach's alpha value for this questionnaire was 0/84.
  Conclusion
  The questionnaire can be used as a valid and reliable instrument to measure compliance with professional research ethics by faculty member of universities
  Keywords: Professional research ethics, Standardization, Reliability, Validity
 • Mohammadmehdi Mohebbi Pages 137-139
  Background
  The development of information and communication technology in various ‎sectors of electronic economy, such as electronic marketing, has led to significant changes in ‎attitudes and methods of service delivery that needs to address ethical issues in order to expand ‎it; Therefore, the purpose of the research is to investigate the relationship between work ethics ‎and Information and Communication Technology (ICT) with development of electronic ‎marketing‏.‏
  Method
  The research is descriptive-correlative. The statistical population was consisted of ‎users of e-banking in 2015. Due to lack of access to every members of the statistical population, ‎were selected 384 people by available sampling method. Measurement tools were ‎questionnaires of ICT, e-marketing and work ethics. To analyze data, were used Pearson ‎correlation test and simple linear regression.‎
  Results
  The results obtained indicated that there are statistically significant correlations ‎between organizational ethics and ICT with the development of electronic marketing.‎
  Conclusion
  If users feel that the way introduction of products and services is secure, valid, ‎exact and also consistent with their moral value, they are more interested in using it; and this ‎will be the basis for the development of electronic marketing.‎
  Keywords: work ethics, Information, communication technology, Electronic marketing