فهرست مطالب

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - پیاپی 12 (بهار 1398)
 • پیاپی 12 (بهار 1398)
 • جلد دوم
 • تاریخ انتشار: 1398/03/22
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سیده شیوا سیدعلی پور قرآنی صفحات 1-14
  یکی از موارد مهم جهت رشد و توسعه بازار سرمایه، ایجاد دانش عمومی در ارتباط با فرآیند تعیین قیمت اوراق بهادار از جمله سهام و عوامل موثر بر قیمت و حجم معاملات است. مکانیزم های راهبردی شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران شرکت و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آنها در اثر سرمایه گذاری بر روی فعالیت های غیر سودآور از بین نمی رود، به وجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه های نمایندگی موثر است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر توزیع سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1391 تا 1395 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به روش داده های ترکیبی با الگوی اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های فرضیه اول حاکی از این است که مالکیت نهادی بر توزیع سود سهام شرکت ها تاثیر مستقیمی دارد. یافته های فرضیه دوم حاکی از این است که استقلال هیئت مدیره بر توزیع سود سهام شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. از این رو می توان گفت که با افزایش استقلال هئیت مدیره در شرکت، توزیع سود سهام درصدد آن افزایش می یابد. یافته های فرضیه سوم حاکی از این است که دو گانگی نقش مدیرعامل بر توزیع سود سهام شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. از این رو با توجه به ضرایب و سطح معناداری به دست آمده، فرضیه سوم پژوهش مبنی بر این که دو گانگی نقش مدیرعامل بر توزیع سود سهام تاثیر معناداری دارد، پذیرفته می شود. یافته های فرضیه چهارم حاکی از این است که اندازه هئیت مدیره بر توزیع سود سهام شرکت ها تاثیر معکوسی دارد.
  کلیدواژگان: راهبری شرکتی، مالکیت نهادی، دوگانگی نقش مدیرعامل، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، سیاست تقسیم سود
 • فیروزه حاجی علی اکبری، حسین نظری فرخی * صفحات 15-31
  میتوان گفت انجام هرگونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق فرهنگ آن سازمان امکان پذیر میباشد. هدف از انجام پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و ضرورت وجود نوآوری در سازمانها و تاثیرفرهنگ سازمانی بر این نوآوری، رابطه بین فرهنگ حاکم بر سازمانها و نوآوری در سازمان را مورد بررسی قرار داده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن فرهنگ سازمانی و ابعاد آن متغیرهای مستقل و نوآوری سازمانی متغیر وابسته است.حجم نمونه شامل 221نفر از پرسنل مرکز اسناد انقلاب اسلامی بود. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها و از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. به این منظور اطلاعات کسب شده توسط نرم افزار SPSS22 تجزیه و تحلیل گردید. در نهایت پس از تحلیل داده های گردآوری شده این نتیجه حاصل شده که فرهنگ سازمانی، بر رویکرد سازمان نسبت به مقوله ی نوآوری تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، نوآوری، سازمان
 • حمید علیزاده *، معصومه لاریجانی صفحات 32-47
  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ریسک ارزی بر عملکرد شعب بانک ملت از طریق نقش میانجی هوش مالی است. از این رو ریسک ارزی به عنوان متغیر مستقل, عملکرد شعبات بانک ملت به عنوان و هوش مالی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران، کارکنان و کارشناسان مربوطه در شعب بانک ملت شهر تهران به تعداد 250 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای  و  میدانی  گردآوری  شده  و  ابزار  مورد  استفاده  پرسشنامه  استاندارد  بوده  است.  پایایی  پرسشنامه ها  با  استفاده  از  روش  آلفای کرونباخ و روایی  ابزار  با  روش  محتوایی و  سازه مورد  تایید  قرار  گرفته  اند .اطلاعات تحقیق به  کمک  نرم  افزار PLS2.2 و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است، تاثیر ریسک ارزی برعملکرد شعبات ارزی مثبت و معناداری بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد هوش مالی بر عملکرد تاثیر معناداری داشته است، همچنین نتایج تاثیر مثبت متغیر میانجی هوش مالی بر رابطه ریسک ارزی و عملکرد شعبات ارزی بانک ملت را تایید می نماید.
  کلیدواژگان: ریسک ارزی، عملکرد، هوش مالی، بانک ملت
 • داما احمدیان، سمیه صائب نیا * صفحات 48-58
  امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یک امر مهم در جهت ارتقا بخشیدن به اجرای برنامه های سازمان موردتوجه جدی قرارگرفته است چراکه فعالیت های بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و موجب ارتقاء شایستگی کارکنان و درنهایت منجر به افزایش کیفیت خدمات می باشد. ازاین رو هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات در گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل می باشد. در این پژوهش علاوه بر بررسی خود بازاریابی داخلی ابعاد آن ازجمله )توسعه و بهبود، چشم انداز و پاداش( نیز موردبررسی قرار گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان و کارکنان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل می باشد که تعداد آن ها بر اساس جدول مورگان 221 نفر به دست آمد؛ که بر این اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس )بدون هیچ گونه گزینش ذهنی از قبل( پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 و LISREL8.8 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بازاریابی داخلی و ابعاد آن توسعه و بهبود، چشم انداز و پاداش بر کیفیت خدمات تاثیر معنادار دارد. نهایتا بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت کیفی خدمات ارائه گردید.
  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، کیفیت خدمات، ابعاد بازاریابی داخلی، نمایندگی گروه خودروسازی سایپا
 • سمانه عدالتی شکیب *، امیر غفوریان شاگردی صفحات 59-78
  از دیدگاه سرمایه گذاران، تجدید ارائه صورت های مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت می شود. با این وجود، در حال حاضر تجدید ارائه صورت های مالی در ایران به صورت نسبتا گسترده ای در حال افزایش است(نیکبخت و رفیعی، 2932). در این پژوهش ما رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی را بررسی می کنیم. این پژوهش هم تجدیدارائه جریان غیر نقد ناشی از اقلام تعهدی که بر صورت سود و زیان و ترازنامه اثرگذار است و هم تجدید ارائه ناشی از جریان نقد که بر صورت جریان نقد تاثیرگذار است را بررسی می کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی محسوب می شود و روش انجام آن توصیفی –همبستگی می باشد .نمونهآماری پژوهش حاضر با انتخاب 32شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 9ساله از سال 2913تا 2939انجام شده است. به منظور ارزیابی پارامترهای پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار Eviews7اقدام به محاسبه آماره های توصیفی متغیرها به تفکیک برای هر یک از مدل های مورد استفاده در پژوهش کرده و سپس فرضیه های پژوهش با روش های مناسب آماری توسط نرم افزار R.3.1.1مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت سود وجود ندارد. بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت جریان نقد نیز رابطه معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تجدید ارائه صورت های مالی، اندازه موسسه حسابرسی، مدیریت سود، مدیریت جریان نقد
 • فاطمه چاوشی نجف آبادی * صفحات 79-94
  ساختار مالکیت شرکت ها می تواند بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و حقوقی می توانند در این ساختار ایفای نقش کنند. حضور سهامداران حقیقی از یک خانواده یا فامیل با در اختیار داشتن درصد بالای سهام و یا حضور آن ها در هیات مدیره به نوعی خانوادگی بودن مالکیت شرکت را نشان می دهد. نبود شاخصی مناسب برای شناسایی شرکت های خانوادگی و لزوم توجه بیشتر و عمیق تر در ساختار مالکیت شرکت ها ضرورت انجام تحقیق در مورد مالکیت خانوادگی در بازار سرمایه کشور را مشخص می کند. این تحقیق سعی دارد به بررسی تاثیر این متغیر در کنار متغیر نقدشوندگی سهام بر ساختار سرمایه شرکت ها بپردازد. قلمرو مکانی پژوهش حاضر، بورس اوراق بهادار تهران بوده و قلمرو زمانی پژوهش نیز، دورهی هفت سالهی 2932 تا 2931 میباشد. در طی پژوهش، دو فرضیهی معرفی شده توسط داده های 292 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و به کمک رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ی اول پژوهش نشان داد که نقد شوندگی سهام بر ساختار سرمایه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد. همچنین فرضیه ی دوم چنین بیان نموده است که تاثیر نقدشوندگی سهام و مالکیت خانوادگی، ساختار سرمایه را در شرکت های عضو بورس اوراق بهادارتهران، تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی سهام، مالکیت خانوادگی، ساختار سرمایه
 • فرزانه کاشانی *، محمد مرندی صفحات 95-109
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هویت برند بر عملکرد کسب وکار از طریق نقش میانجی اعتماد به برند می پردازد . روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی واز نوع پیمایشی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه نامحدود 913 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری خوشه ایمی باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.129 روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تایید قرار گرفته اند . اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار SPSS 22 و LISREL 8.8 و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که برند به عنوان محصول )خدمت(، برند به عنوان سمبل، برند به عنوان سازمان و برند به عنوان شخص بر عملکرد کسب وکار بانک ملت تاثیر مثبت دارد. این در حالی است که تاثیر برند به عنوان محصول )خدمت( بر عملکرد کسب وکار نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است. بعلاوه نتایج فرضیه میانجی نشان داد هویت برند از طریق اعتماد به برند بر عملکرد کسب وکار در شعبات مرکزی بانک ملت شهر تهران تاثیر مثبت داشته است.
  کلیدواژگان: هویت برند، عملکرد کسب وکار، اعتماد به برند، بانک ملت
 • محمدجعفر صداقت رستمی صفحات 110-125
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بانکداری الکترونیک با رضایت مشتریان شعب بانک ملت حوزه بهشهرانجام پذیرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی همبستگی می باشد که از – روش زمینه یابی بهره گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک ملت حوزه بهشهر بوده که به این بانک مراجعه نموده و دارای انواع حساب های متمرکز می باشند. همچنین حجم نمونه آماری 913 نفر با توجه به فرمول کوکران و روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته 11 سوالی با طیف 1 عاملی لیکرت استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی )محاسبه فراوانی، درصد فراوانی و نمودار ستونی( و آماراستنباطی )آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن( - استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد: بین بانکداری اینترنتی، همراه بانک، دستگاه های خود پرداز، تلفنبانک، کیفیت خدمات در فضای مجازی و امنیت در فضای مجازی با رضایت مشتریان شعب بانک ملت حوزه بهشهر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد همراه بانک و خودپرداز دارای بیشترین اهمیت و مقبولیت و تلفنبانک دارای پایین ترین سطح مطلوبیت در بین مشتریان را دارد.
  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیک، اینترنت بانک، همراه بانک، خودپرداز، تلفنبانک، رضایتمندی
 • ندا احمدی زنجانی مقدم * صفحات 126-139
  قابلیت های تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در محیط پرسرعت و در حال تغییر ایفا می کند. این نکته قابل تاکید است که سازمان هایی که فناوری اطلاعات و قابلیت استفاده از آن را دارند از نظر کسب، ذخیره و انتقال دانش می توانند پیشرو دیگر سازمان ها باشند و فناوری در کمیت وکیفیت نوآوری خدماتی بسیار موثر است و کارآفرینی سازمانی از جمله عوامل کلیدی در بهبود وارتقای نوآوری خدماتی است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قابلیت های تکنولوژی اطلاعات بر نوآوری خدماتی از طریق کارآفرینی سازمانی می پردازد. از لحاظ روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی و از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه - آماری این تحقیق 1 تا از شرکت های دانش بنیان شهر تهران است؛ که در مجموع 212 نفر از این شرکتها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و اطلاعات آنها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS 2.2 استفاده گردیده است. بررسی نتایج این تحقیق گویای این مطلب است که تکنولوژی اطلاعات از طریق کارآفرینی بر نوآوری خدماتی تاثیر مثبت دارد. از سوی دیگر تاثیر تکنولوژی اطلاعات و کارآفرینی بر نوآوری خدمانی معنادار شده است.
  کلیدواژگان: تکنولوژی اطلاعات، نوآوری خدماتی، کارآفرینی سازمانی، شرکت های دانش بنیان
 • محمد ساسانی، سهراب خرمیان طوسی، مسعود پورحسن شهری، وحید صادقی تربتی * صفحات 140-152
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر انگیزه خدمات عمومی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان منطقه 4 شهرداری مشهد به تعداد 111 نفر می باشند؛ که با استفاده از جدول مورگان تعداد 211 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که بصورت تصادفی پرسشنامه بین آنان توزیع گردید در این تحقیق از پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو 1111 ( و پرسشنامه انگیزه خدمات عمومی پری و وایز ) 2331 ( استفاده گردید این تحقیق از نظر روش اجرا توصیفی همبستگی - ( 1 به دست آمد که می توان گفت ابزار از پایایی مناسب / است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 1 برخوردار است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. در قسمت آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از نرم افزار smart PLS ، نسخه 1، از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته ها نشان داد که رهبری تحول آفرین به طور مثبتی بر انگیزه خدمات عمومی موثر است.
  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، انگیزه خدمات عمومی، انگیزه
 • حبیباللهنخعی *، کریم نخعی، محسن انواری نیا صفحات 153-164
  کیفیت سود یکی از واژگان حسابداری بوده که هیچ گونه اتفاق نظری درخصوص تعریف آن وجود ندارد. کیفیت سود مفهومی است که دارای جنبه های متفاوتی می باشد و از این رو تعاریف مختلف و معیارهای متفاوتی در رابطه با آن مطرح شده اند. پنمن و ژانگ ) 1221 (، کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آتی تعریف می کنند. شیپر و وینسنت ) 1221 (، کیفیت سود را مرتبط با سود مورد نظر هیکس می دانند، یعنی از دید آنها کیفیت سود حدی از صداقت است که عایدات گزارش شده در گزارش سود مورد نظر هیکس را نشان دهد. از آنجایی که سود اقتصادی قابل مشاهده نیست، لذا امکان کمی سازی آن وجود ندارد. با توجه به دشواری موجود در تعریف عملیاتی کیفیت سود، از معیارهای مختلفی برای اندازه گیری این سازه استفاده می شود. این مقاله از نوع مروری بوده و هدف از آن بررسی معیارها و مدل های اندازه گیری کیفیت سود می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت سود، کیفیت گزارش گری مالی، مدیریت سود، سود اقتصادی
 • ایمان صداقت گالشکلامی * صفحات 165-185
  تحقیق حاضر باهدف بررسی مزایا، چالش ها و راهکارهای اجرائی پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران صورت پذیرفت. در این تحقیق از نظرات 34 خبره با توجه بهروش های بکار گرفته شده و موضوع تحقیق، استفاده شد. در بخش کیفی تحقیق ب همنظور شناسایی مزایا، چالش ها و راهکارهای اجرائی پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران از روش دلفی فازی استفاده شد. در ادامه مزایا، چالش ها و راهکارهای با تکنیک دیمتل فازی اولوی تبندی شدند. در بخش راهکارها، راهکار انجام هماهنگی های لازم با نهادهایی هم چون سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و جامع هی حسابداران رسمی ایران و...؛ در بخش چالش ها، چالش میزان و ماهیت دخالت دولت در اقتصاد؛ و در نهایت در بخش مزایا، ارتقای کیفیت گزارشگری مالی در بین مزایای دیگر رتبه اول را کسب نمود.
  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی، گزارشگری مالی، پیاده سازی
 • مریم طالع زاری *، پرویز سعیدی صفحات 186-213
  وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تاسیس و استقرار آن است. جوامع دار ای این نوع سرمایه بستر مناسبی برای شکل گیری جامعه مدنی توانمند، پاسخ گو و کارآمد فراهم می سازند؛ اما در مقابل، تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی به ناکارآمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوزه برنامه ریزی منجر می شود. سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است. وجوه گوناگون پیوندها، همکاری، اعتماد متقابل و ارتباطات میان اعضای یک شبکه موجب تحقق اهداف اعضا می شود. علاوه بر این سرمایه اجتماعی برای برنامه های توسعه توفیق آفرین است. وجود سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی است و برعکس نبود سرمایه اجتماعی، اثربخشی سایر سرمایه ها را در دستیابی به توسعه منتفی می کند و بدون سرمایه اجتماعی، طی کردن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و مشکل می شود. پذیرش این مفهوم به عنوان یک نوع سرمایه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها می تواند شناخت جدیدی را از سیستم های اقتصادی اجتماعی ایجاد کرده و دولتمردان را در هدایت بهتر جامعه به سمت توسعه یاری رساند. - و نظریه های مرتبط با آن، ابعاد و مولفه های آن و » سرمایه اجتماعی « نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به زمینه پیدایش و مفهوم همچنین جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی، نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی، کارکردهای مثبت و منفی آن، وضعیت سرمایه اجتماعی و دلایل عدم رشد آن مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، انسجام اجتماعی، سرمایه انسانی
 • محمدرحیم رمضانیان *، عادل آذر، محدثه صفری صفحات 214-232
  در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد باید خاطرنشان نمود که جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. ایشان همچنین به این موضوع که هدف ارزیابی، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند. در خصوص چیستی عملکرد، نگرش های متفاوتی وجود دارد. به طوری که می توان عملکرد را فقط سابقه ی نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد سابقه ی موفقیت های یک فرد است. هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر نوآوری محوری بر عملکرد مالی از طریق وجوه مختلف می باشد. در این تحقیق جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد شرکت های واقع در شهرک های صنعتی رشت را شامل می شود که 022 نفر هستند. براساس جدول مورگان می بایست 192 نفر به عنوان نمونه انتخاب می شدند؛ اما حداقل نمونه قابل قبول برای نرم افزار لیزرل 952 مورد است؛ بنابراین 222 پرسشنامه توزیع شد که از میان آنها 952 پرسشنامه عودت داده شد که از میان آنها 102 پرسشنامه قابلیت بکارگیری داشت. تمامی فرضیات این تحقیق به جز فرضیه «H4a»: «یکپارچگی با مشتری» بر «عملکرد مالی» اثر مثبت دارد.» تایید شده است.
  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، انگیزه خدمات عمومی، انگیزه
|
 • Seyedeh shiva seyed Alipur gharani Pages 1-14
  One of the important issues for capital market development is the creation of general knowledge about the process of determining the price of securities, including stocks and factors affecting the price and volume of transactions. Corporate governance mechanisms were created due to the conflict of interests between the owners and managers of the company and to eliminate the problems of representation as well as the assurance of the shareholders that their funds were not lost due to investment in non-corporative activities. Improving corporate governance is effective in reducing the cost of representation. The purpose of this research is to investigate the effect of corporate governance on the distribution of dividends in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The data used include a sample of 120 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1395. To analyze the data and test the hypotheses, a multivariate linear regression model was used using the combined data model with a fixed effect pattern. The findings of the first hypothesis indicate that institutional ownership has a direct impact on the distribution of companies' dividends, Therefore, given the coefficients and the significance level, the first hypothesis of the research that institutional ownership has a significant effect on the dividend distribution is rejected. The findings of the second hypothesis indicate that the independence of the board has a positive and significant effect on the distribution of companies' dividends. Therefore, with increasing independence of the board of directors in the company, the distribution of dividends should be increased. Therefore, considering the coefficients and the significance level, the second hypothesis of the research suggests that the independence of the board has a significant effect on dividend distribution. The results of the third hypothesis indicate that the dichotomy of the CEO's role has a positive and significant effect on the distribution of corporate dividends. Therefore, considering the coefficients and the significance level, the third hypothesis of the research suggests that the duality of the manager's role on the dividend distribution has a significant effect. Findings of the fourth hypothesis indicate that the size of the board has an adverse impact on the distributionof corporate dividends, hence, given the coefficients and the significance level obtained, the fourth hypothesis of the research that the size of the board on the distribution of profits Stock has a significant effect, it is rejected.
  Keywords: Corporate governance, Institutional Ownership, Dichotomy, Manager role, Board size, Board independence, Dividend
 • Firouze Hajialiakbari, Hossein Nazari Farokhi * Pages 15-31
  It can be said that any Fundamentalchange in the organization is possible only through its culture.The purpose of this study, considering the importance and necessity of innovation in organizations and the impact of organizational culture on this innovation, is to surveythe relationship between the dominant culture on organizations and innovation in the organization.The type of researchisappliedresearchand research method is descriptive and correlational, in which organizational culture and its dimensions are independent variables and organizational innovation is dependent variable.Sample size included 112 personnel of the Islamic Revolution Documentation Center.Multipleregression tests were used to examine the relationship between variables.Data was analyzed by SPSS22software.Finally, after analyzing the collected data, it is concluded that organizational culture has an impact on the organization's approach to the issue of innovation.
  Keywords: Organizational Culture, Innovation, Organization
 • Hamid alizadeh *, MasomehLarijani Pages 32-47
  The purpose of this research is to investigate the effect of currency risk on the performance of Mellat Branches through the role of the intermediary of financial intelligence. Therefore, foreign exchange risk as an independent variable, the performance of branches of Mellat Bank as an affiliate and financial intelligence are considered as intermediary variables. The research method is descriptive, survey and correlation type. The statistical population of the study includes all managers, staff and experts in Mellat Bank Currency Exchanges in Tehran. The sample size was determined using the Cocran formula of 105 people. The research method was simple random sampling. The data were collected using library and field method and the standard questionnaire was used. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha and the validity of the tool was confirmed by the content and structure method. The research data were analyzed with the help of software 2.2 PLS using statistical, descriptive and inferential statistics. The results of this study indicate that the effect of foreign exchange risk on the performance of the foreign exchange branches has been positive and significant. In addition, the results of the sign Financial intelligence has had a significant effect on performance, as well as the results of the research confirm the positive effect of financial intermediary financial intelligence on the relationship between currency risk and the performance of the Mellat currency units...
  Keywords: Currency risk, performance, financial intelligence, Mellat Bank
 • Dama Ahmadeyan, Somayeh Saebnia * Pages 48-58
  Internal marketing is now considered as an important issue in promoting the implementation of the organization's programs, because internal marketing activities improve the competitiveness of the company through the influence and motivation of the employees and enhance the competence of the staff and ultimately lead to an increase in the quality of services. Therefore, the main objective of the research is to investigate the effect of domestic marketing on service quality in the SAIPA automobile group of Ardabil province .In this research, in addition to internal marketing itself, its dimensions (development and improvement, prospects and rewards) were also examined .This research is an applied and descriptive-correlative method .The statistical population of this research is all managers and experts of SAIPA departments in Ardebil province, whose number was 118 according to Morgan table. Accordingly, a non-randomized sampling method was available (without any prior mental selection) of the questionnaire distributed among the statistical population and completed in a completed fashion. SPSS20 and LISREL8.8 software were used to analyze the data .The results show that internal marketing and its dimensions, development and improvement, prospects and rewards have a significant effect on the quality of services .Finally, based on the research results, suggestions were made to improve the quality of services.
  Keywords: Internal Marketing, Service Quality, Development, Improvement, Outlook, Reward, SAIPA Automotive Dealership Representative
 • Samaneh edalati shakib *, Amir ghafourian shagerdi Pages 59-78
  From the investors point of view, accounting restatements is not just correcting previous performances, but it is some kind of forecasting future difficulties and their proper management. Also, it causes investors don’t trust managers. However, the accounting restatements in Iran is growing faster than ever in the past few years. In this study, we aim to investigate the relationship between audit size and accounting restatements. Also, it includes restatement derived from cash flow which affects cash flow statement. This study includes non-cash flow restatement derived from accruals which affects income statement and balance sheet. the study is considered the point of view practical and its method is descriptive-correlation. The study populationincludes 90 Iranian listed firms in a 5 year-period between 2011-2015. In order to evaluation researcch parameters used regression logestic model. we calculate descriptive statistics of variables for each of models in study by Eviews 7 software then hypotheses of research was tested with appropriate statistical methods by R.3.1.1 software.
  Keywords: accounting restatements, size audit, earning management, cashflowmanagement
 • Fatemeh Chavoshi Najafabadi * Pages 79-94
  Firm's capital structure could have varieties a large group of private and legal stockholders could has their role in this structure. Being of private stockholders from a family or being them as relatives with a high percentage of stock or presence of them in the board shows that the firm ownership is somehow a family firm. Absence of a suitable index for recognizing family firms and necessity of more and deeper attention to firm's capital structure and also the very restricted research in that field in Iran. Identify the necessity of research about family ownership in capital market in Iran. This study aims to investigate the effect of this variable alongside with the variable of stock liquidity on firm's capital Structure. The area of this research is Tehran stock exchange and the course is 2013-2017. In this research, two hypotheses introduced through the data of 140 firms listed in Tehran stock exchange has tested by panel data statistics tests. The results of analyzing first hypothesis shows that stock liquidity effects on capital structure of firms listed in Tehran stock exchange. Also the second hypothesis shows that interaction between stock liquidity and family owners her affects the capital structure of firms listed in Tehran stock exchange.
  Keywords: Stock liquidity, family ownership, capital structure
 • Farzane Kashani *, Mohammad Marandi Pages 95-109
  The present research studies the impact of brand identity on business performance through the role of mediator of brand trust. The research method is descriptive and survey type. The statistical population of this research includes all customers of Mellat Branches in Tehran. The sample size was determined using the unlimited population formula of 384 people. The method of sampling is cluster sampling. The research data were collected by library and field method and the tools used in the questionnaire. The reliability of the questionnaires was confirmed using Cronbach's alpha (0.813). The validity of the tool was confirmed by content and structure method. The research data were analyzed using SPSS and Laser software and analyzed by statistical, descriptive and inferential statistics. The results of this research indicate that the brand as a product (service), brand as a symbol, Brand as an organization and brand as a person has a positive impact on the business performance of the Mellat Bank. However, the effect of brand as a product (service) on business performance has been higher than other factors. In addition, the results of the mediation hypothesis showed that Brand Identity has positively influenced business performance in the central branches of Mellat Bank in Tehran through brand trust.
  Keywords: Brand Identity, Business Performance, Brand Trust, Bank Mellat
 • Mohammad Jafar Sedaghat Rostami * Pages 110-125
  This study aimed to investigate the relationship between electronic banking and customer satisfaction in Mellat Bank branches in Behshhr area. The research has applied purpose and in terms of gathering data it is descriptive - correlation and the survey method is used. The population of study included all customers of bank who referred to the bank and had concentrated account types. The sample size was 384 customers who were selected according to the Cochran formula and non-probability sampling method. To collect data, researcher-made questionnaire with 28 questions in the 5- Likert factor were used. To analyze the data, descriptive statistics (frequency, percentage and histogram) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient and Friedman test) were used. The results showed that there is a significant relationship among internet banking, mobile banking, ATM machines, telephone banking, service quality and security in cyber space in cyberspace with customer satisfaction in branches of Bank Mellat. Friedman's test results also showed that mobile banking and telephone banking and ATM had highest importance and popularity and telephone banking had the lowest levels of satisfaction among its customers.
  Keywords: E-banking, internet banking, mobile banking, ATM machines, telephone banking, satisfaction
 • Neda ahmadi zanhani moghadam * Pages 126-139
  Information technology (IT) plays a crucial role in the dynamic and instant era. It is worthy of mentioning that those organizations that benefit of information technology and its advantages can lead other organizations in the accumulation, storage and transmission of knowledge. Clearly technology is highly effective in the quality and quantity of service innovation. And hence organizational entrepreneurship is regarded a key factor in the betterment of service innovation. This study, therefore, deals with the impact that information technology capabilities could have on service innovation through organizational entrepreneurship. This work is a descriptive-survey applied research type. The statistical population for this study embraces the knowledge-based enterprises of Tehran the capital city of Iran from which 180 individuals are selected as sample and their data are collected through questionnaire and the data analysis is conducted based on confirmatory factor analysis and structural equation modeling (SEM) with the usage of PLS software. The results of this study illustrate that information technology (IT) through entrepreneurship could have positive impact on service innovation.
  Keywords: Information Technology (IT), Knowledge-based enterprises, Organizational Entrepreneurship Service Innovation
 • Vahid Sadeghi *, Mohammad Sasani, Sohrab Khorramian Tousi, Masoud Pourhasan Shahri Pages 140-152
  The purpose of this study was to investigate the effect of transformational leadership on the motivation of public services. The statistical population of the research is all employees of district 4 of Mashhad municipality. Using a Morgan table, 127 students were selected as the statistical sample. The questionnaire was randomly distributed among them. In this research, the Transformation Leadership Questionnaire (AWF) and Alois (2000) and Perry and Wise Public Service Motivation Questionnaire (1997) were used. This research was a descriptive-correlational study. The reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha coefficient greater than 0.7, which can be said that the instrument has an appropriate reliability. In this research, descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. In the test section, the hypothesis of the research was utilized by using the smart PLS software using partial least squares method. The results showed that transformational leadership positively affects the motivation of public services.
  Keywords: Transformational Leadership, Public Service Motivation, Motivation
 • Vahid Sadeghi *, Mohammad Sasani, Sohrab Khorramian Tousi, Masoud Pourhasan Shahri Pages 153-164
  The purpose of this study was to investigate the effect of transformational leadership on the motivation of public services. The statistical population of the research is all employees of district 4 of Mashhad municipality. Using a Morgan table, 127 students were selected as the statistical sample. The questionnaire was randomly distributed among them. In this research, the Transformation Leadership Questionnaire (AWF) and Alois (2000) and Perry and Wise Public Service Motivation Questionnaire (1997) were used. This research was a descriptive-correlational study. The reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha coefficient greater than 0.7, which can be said that the instrument has an appropriate reliability. In this research, descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. In the test section, the hypothesis of the research was utilized by using the smart PLS software using partial least squares method. The results showed that transformational leadership positively affects the motivation of public services.
  Keywords: Transformational Leadership, Public Service Motivation, Motivation
 • Iman Sedaghat Galeshakalami * Pages 165-185
  The purpose of this study was to investigate the benefits, challenges and executive practices of implementing International Financial Reporting Standards in Iran. In this research, 34 experts' opinions were used based on the methods used and the research topic was used. In the qualitative section of the research, the fuzzy Delphi method was used to identify the benefits, challenges and implementation guidelines of the implementation of international financial reporting standards in Iran. In the following, the challenges and solutions were prioritized by the fuzzy diametric technique. In the solution section, the solution is to coordinate with institutions such as the Tax Affairs Organization, the Audit Organization, the Stock Exchange Organization and the Iranian Public Accountants Society, and ... In the Challenges section, the challenge of the amount and nature of government intervention in the economy; and ultimately in the benefits section, The promotion of financial reporting quality among the other benefits ranked first.
  Keywords: International Standards, Financial Reporting, Implementation
 • Maryam TALEZARI *, Parviz Sa'idi Pages 186-213
  The existence of social capital is the key to the establishment of civil society and the life of citizenship, and the lack of social capital is a major obstacle to the establishment and establishment of it. The societies of this kind of capital provide a suitable platform for the formation of a capable, accountable, and efficient civil society, but, on the contrary, the impoverishment of a society from social capital leads to the ineffectiveness of many policies and plans in the area of planning. Social capital is predominantly based on cultural and social factors. The various aspects of the links, cooperation, mutual trust, and communication among the members of a network will accomplish the goals of the members. In addition, social capital is a success for development programs. The existence of social capital is a suitable platform for the productivity of human capital, economic and physical, and, conversely, the lack of social capital, eliminates the effectiveness of other funds in achieving development, and without social capital, by going the ways of cultural and economic development, ruggedness and difficulty Gets Adoption of this concept as a type of capital at the level of macro-level development of countries can create a new understanding of socio-economic systems and help governments to better lead society towards development. In view of the importance of the subject in this article, the context of the emergence and concept of "social capital" and its related theories, its dimensions and components, as well as the aspect of the general interest of social capital, the role of the state in creating social capital, its positive and negative functions, the state of capital Social and the reasons for its lack of growth.
  Keywords: social participation, social capital, cultural capital, social cohesion, human capital
 • MohammadRahim Ramazanian *, Adel Azar, Mohaddaeseh Safari Pages 214-232
  In necessity, the description and definition of the concept of the term of performance, it should be noted that the place of this term is important from the point of view only by defining and describing the function that can be evaluated or managed. He also points out that the purpose of the evaluation is performance results or behavior. There are different attitudes about performance. So that performance can only be considered as a record of the results obtained. Individually, performance is a history of one person's success. The main objective of the research is to investigate the effect of pivotal innovation on financial performance through various aspects. In this research, the statistical society includes all senior executives of companies located in industrial towns of Rasht, which is 600 people. According to the Morgan table, 234 people were selected as samples. But the minimum acceptable sample for Lisrel software is 350. Therefore, 400 questionnaires were distributed among which 350 questionnaires were returned, of which 260 were available. All the assumptions of this research, except for the "H4a: Customer Integrity" hypothesis, have a positive effect on financial performance "
  Keywords: Innovation-driven, financial performance, supply chain integration, the competitive