فهرست مطالب

 • سال پنجاه و دوم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهناز ابراهیمی صدرآبادی، میرمهدی سیداصفهانی، علی محمد کیمیاگری* صفحات 139-148
  برنامه ریزی سود شرکت ها به کمک مدیریت رضایت مشتری بر اساس چهار گام اصلی شامل 1. شناخت اجزای تشکیل دهنده رضایت مشتری و اندازه گیری آن ها، 2. تلفیق اجزا و اندازه گیری رضایت کلی مشتریان، 3. بررسی نحوه تاثیر رضایت کلی مشتری بر سطح عملکرد و 4. شناسایی متغیرها و پارامترهای اصلی قابل مانور بر رضایت مشتری و تهیه و تدوین برنامه سود شرکت است. محور اصلی این پژوهش بر گام سوم یعنی مدل سازی نحوه تاثیر رضایت مشتری بر سطح عملکرد و سودآوری آن متمرکز است و متد مدنظر برای بررسی این موضوع و الگوسازی آن رویکرد اقتصادسنجی و مطالعه موردی آن خودروی لوگان پارس خودرو است. باید توجه داشت که در مدل سازی موضوع فوق، علاوه بر متغیر رضایت مشتری، سه متغیر دیگر یعنی درآمد خانوار، قیمت خودروی لوگان و قیمت خودروی رقیب (پژو 206) درنظر گرفته شده است. براساس نتایج پژوهش، متغیرهای رضایت مشتری، درآمد خانوار و قیمت پژو 206 با میزان فروش و درنتیجه سود شرکت رابطه ای مستقیم دارند، اما قیمت محصول لوگان با سود شرکت رابطه عکس دارد. متغیر رضایت مشتری از خدمات پس از فروش بیشترین تاثیر را بر سودآوری شرکت دارد؛ یعنی هر 1 واحد افزایش رضایت مشتری، 5/26 واحد فروش شرکت را افزایش می دهد؛ بنابراین شرکت پارس خودرو می تواند با سرمایه گذاری و توجه بیشتر به این عوامل میزان سودآوری و فروش خود را با برنامه ریزی کند افزایش دهد. در این پژوهش از نرم افزارهای EViews و Spss استفاده شد.
  کلیدواژگان: اقتصادسنجی، خدمات پس از فروش، رضایت مشتری، سودآوری، لوگان
 • رضا بابازاده* صفحات 149-161
  برنامه ریزی برای تولید، توزیع، جمع آوری و بازیافت کالاها نقشی مهم در کاهش آثار زیان بار محیط زیستی صنایع مختلف ایفا می کند. برای این منظور پژوهشگران مدل های ریاضی مفیدی برای برنامه ریزی زنجیره های تامین مستقیم و معکوس در سال های اخیر توسعه داده اند. عمده مدل های ارائه شده در این حوزه برنامه ریزی راهبردی در زنجیره های تامین مستقیم و معکوس را پوشش داده اند و کمتر به برنامه ریزی میان مدت یا کوتاه مدت پرداخته اند. در این مقاله، مدلی جامع و یکپارچه برای برنامه ریزی تولید و توزیع در زنجیره تامین حلقه بسته توسعه داده شده است. در زنجیره تامین حلقه بسته مورد بحث، مشتریان به سه گروه مشتریان محصول جدید، مشتریان محصول بازیافتی و مشتریان محصولات مواد اولیه تقسیم می شوند. به دلیل کاهش هزینه های احداث، مراکز تولید و بازیافت به صورت مراکز ترکیبی تولید/ بازیافت، و مراکز توزیع و بازتوزیع محصولات بازیافتی به صورت مراکز ترکیبی توزیع/ بازتوزیع درنظر گرفته می شوند. نتایج حل مدل پیشنهادی قابلیت آن را برای برنامه ریزی تولید و توزیع یکپارچه در زنجیره های تامین حلقه بسته نشان می دهد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی تولید و توزیع، برنامه ریزی میان مدت، زنجیره تامین حلقه بسته، مدل برنامه ریزی ریاضی، لجستیک مستقیم و معکوس
 • فرشاد بویری، سید میثم موسوی*، بهنام وحدانی صفحات 163-177
  مدیریت سبد (پورتفولیو) پروژه، فرایند تکرارشدنی ارزیابی، انتخاب و اجرای پروژه هاست و قلب آن انتخاب سبد پروژه است. طی این امر، سازمان پروژه هایی که بیشترین هم راستایی را با اهداف راهبردی دارند شناسایی و اولویت بندی می کند و با توجه به محدودیت ها و ملاحظات واقعی در زمان بندی پروژه ها و تخصیص منابع، با زمان بندی و تخصیص منابع صحیح و هدفمند هرچه بیشتر به اهداف خود می رسد. در این پژوهش، یک مدل ریاضی جامع جدید برای مسئله انتخاب سبد پروژه در طول دوره برنامه ریزی متشکل از چند دوره زمانی با هدف افزایش سود توسعه داده شده است که به طور هم زمان انتخاب، زمان بندی و تخصیص منابع پروژه ها را درنظر می گیرد. در مدل ریاضی پیشنهادی، وابستگی متقابل میان پروژه ها و راهبردهای قابلیت شکست پروژه ها، سرمایه گذاری مجدد، سرمایه گذاری خارجی و درنظرگرفتن روش های گوناگون برای تامین منابع پروژه ها که در مطالعات پیشین مدنظر نبود یا هم زمان بررسی نشده بود، برای کاربرد در شرایط واقعی پروژه ها هم زمان درنظر گرفته می شود. در این پژوهش، محدودیت ها و پارامترهایی از قبیل محدودیت های منابع و بودجه، محدودیت های عددی، محدودیت های زمان بندی، روابط پیش نیازی، هزینه های راه اندازی و تامین منابع پروژه ها که در مطالعات پیشین به طور هم زمان بررسی نشده است، هم زمان مدنظر قرار گرفت. برای بررسی تاثیرات مفروضات و راهبردها، مدل جامع با هشت سناریو بررسی و در هر سناریو، نرخ های سرمایه گذاری خارجی گوناگون درنظر گرفته شد. نتایج محاسباتی نشان دهنده کارایی مدل جامع است که همه مفروضات و راهبردها را درنظر می گیرد (سناریوی 8).
  کلیدواژگان: انتخاب سبد پروژه، روش های گوناگون تامین منابع پروژه ها، سرمایه گذاری مجدد، قابلیت شکست پروژه ها، وابستگی متقابل میان پروژه ها
 • سیدعلی ترابی*، منصور دودمان، علی بزرگی امیری صفحات 179-192
  روند روبه افزایش وقوع حوادث و بحران های طبیعی بیانگر اهمیت برنامه ریزی های مقابله با آن هاست. در این پژوهش، مدل امکانی-تصادفی دوسطحی چندهدفه-چنددوره ای-چندکالایی مبتنی بر برنامه ریزی آرمانی به منظور یکپارچه سازی عملیات قبل و بعد بحران، همچنین بازسازی مسیرها و تسهیلات امدادی آسیب دیده ارائه شده است. توابع هدف درنظر گرفته شده شامل حداقل کردن کل هزینه ها (هزینه های حمل کالاهای امدادی میان تسهیلات، هزینه های ذخیره سازی اقلام امدادی، هزینه های کمبود، هزینه های بازسازی انبارها و مسیرهای آسیب دیده) و حداکثرکردن توزیع عادلانه اقلام امدادی در مناطق آسیب دیده است. عدم قطعیت شناختی در پارامترهای مرتبط با اهداف آرمانی، تقاضای نقاط آسیب دیده و هزینه ها درنظر گرفته شده است. مدل غیرقطعی ابتدا به کمک روش برنامه ریزی امکانی کارا، به مدل قطعی چندهدفه تبدیل شده و در ادامه با استفاده از روش ترابی و هسینی به مدل تک هدفه معادل کاهش می یابد. نتایج حاصل از حل مدل روی مثال عددی، بیانگر کارایی مدل ریاضی است.
  کلیدواژگان: لجستیک بشردوستانه، بازسازی مسیرها و انبارهای آسیب دیده، برنامه ریزی آرمانی، برنامه ریزی امکانی-تصادفی دومرحله ای، بهینه سازی چندهدفه
 • ساموئل یوسفی، مجید باقری، مصطفی جهان گشای رضایی* صفحات 193-205
  افزایش رقابت، گسترش توقعات، تقاضای مکرر مشتری و تغییرات سریع فناوری، سبب رشد سریع تعهدات تولیدکنندگان امروزی شده است؛ به نحوی که هر کمبود و انحراف در عملکرد محصول تولیدی، به از دست دادن سهم بازار تولیدکننده می انجامد. برای رفع معضل موجود و بهبود کیفیت محصولات، باید به شناسایی خطاهای موجود پرداخت. در این پژوهش، بررسی روش تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن، با کمک تیم چندتخصصی در صنعت قطعات خودرویی صورت گرفت و خطاهای بالقوه شناسایی شد. سپس برای دستیابی به نتایجی مطابق با واقعیت و رفع ایرادات موجود در عدد اولویت ریسک، ارتباط درونی میان خطاهای مورد شناسایی درنظر گرفته شد؛ زیرا ممکن است وقوع و کنترل هر خطا بر سایر خطاها اثرگذار باشد. به بیان دیگر، اولویت بندی خطاها براساس روش نقشه شناختی فازی با درنظرگرفتن سه معیار شدت، احتمال وقوع و احتمال تشخیص، همچنین ارتباط درونی هر خطا با سایر خطاها صورت می گیرد. بررسی موردی درخصوص واحد تولیدی قطعات خودرو، نشان دهنده توانایی رویکرد ارائه شده در اولویت بندی خطاها با استفاده از یکپارچه سازی تجزیه و تحلیل حالات خطا و نقشه شناختی است.
  کلیدواژگان: اولویت بندی ریسک، روش تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن، قطعات خودرو، نقشه شناختی فازی
 • عبدالرضا خانلری، داود محمدی تبار*، مهدی حاجی رضایی صفحات 207-222
  یکی از مشکلات اصلی اجرای سیستم تولیدی جدید در هر سازمان، از بین بردن شکاف و فاصله میان ابزارهای سیستم تولید جدید و فرایندهای قدیمی سازمان، با تغییر در ابزارهای سیستم تولید جدید و فرایندهای قدیمی سازمان است. در این مقاله، ضمن ارائه مدل سیستم تولید رنو (SPR)، چگونگی سفارشی سازی آن برای اجرا در یک شرکت خودروساز ایرانی بیان شد. پس از تعریف حالت های ممکن سفارشی سازی با استفاده از روش گروه اسمی، معیارهای کلیدی لازم به منظور بررسی و اولویت بندی این حالت ها (گزینه ها) تعیین شد. سپس با توجه به تاثیر معیارها و گزینه ها بر یکدیگر، با استفاده از روش دیمتل، محاسبه این تاثیرها و اوزان معیارها و گزینه ها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای صورت گرفت. نتایج نشان می دهد سفارشی سازی باید کمترین تغییرات را در مدل SPR به وجود بیاورد و فرایندهای جاری سازمان نیز به صورت جدی دچار دگرگونی نشود.
  کلیدواژگان: تحلیل شبکه ای، روش گروه اسمی، سفارشی سازی، فرایند دیمتل، سیستم تولید رنو SPR
 • هاشم عمرانی*، سمیرا فولادی، فاطمه خیراللهی صفحات 223-232
  تاگوچی روشی متداول برای کنترل کیفیت در حالت برون خطی به شمار می آید و درصدد طراحی پارامتر و انتخاب بهترین سطح پارامترها برای طراحی بهتر فرایند تولید محصولات باکیفیت است. از معایب این روش، تک پاسخه بودن آن است. در دنیای واقعی بیشتر مسائل با چند شاخصه کیفی روبه رو هستند؛ از این رو روش مذکور برای بهینه سازی مسائل چندپاسخه مناسب نیست و برای این مقوله به روش مهندسی و بهینه سازی برای قضاوت درمورد انتخاب بهترین ترکیب پارامترها نیاز است. از سوی دیگر، به دلیل برخی عوامل کنترل نشدنی یا امکان ناپذیربودن شرایط آزمایشی، تنها برخی آزمایش ها در عمل انجام می شود و بسیاری از آن ها بدون بررسی باقی می ماند. در این مقاله، برای شبیه سازی و پیش بینی آزمایش های باقی مانده، از شبکه عصبی پس خور استفاده شد. برای حل مشکل تک پاسخه بودن روش تاگوچی نیز مدل تحلیل پوششی داده ها کاربرد داشت. از آنجا که نتایج شبکه عصبی با عدم قطعیت همراه است، مدل تحلیل پوششی داده ها با اعداد خاکستری کاربرد دارد. برای اجرای این رویکرد و به منظور شناسایی عوامل موثر بر ویژگی های سایشی ماده کامپوزیتی PBT، ترکیبی از روش تاگوچی، شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده ها در حالت قطعیت و عدم قطعیت بررسی و نتایج مدنظر تحلیل شد.
  کلیدواژگان: اعداد خاکستری، تحلیل پوششی داده ها، روش تاگوچی، شبکه عصبی، طراحی آزمایش ها
 • سید اکبر غلامیان* صفحات 233-247
  عملکرد یک پروژه در قالب زمان و هزینه قابل ارزیابی و پیش بینی است. هدف اصلی این پژوهش، توسعه مدلی برای ارزیابی عملکرد پروژه در قالب ابعاد زمان و هزینه و مبتنی بر ریسک است. به عنوان یکی از مدل های شناخته شده در حوزه ارزیابی عملکرد زمان و هزینه، از رویکرد مدیریت ارزش کسب شده استفاده می شود. تلفیق این رویکرد با مقوله منحنی های یادگیری و مدل سازی تاثیر آن در عملکرد و نیز توجه به تاثیر ریسک بر آن با بهره گیری از روش کالمن-فیلتر، از نوآوری های پژوهش حاضر است. تلفیق روش مدیریت ارزش کسب شده، منحنی های یادگیری و روش پیش بینی کالمن-فیلتر ابزاری کارآمد در پیگیری روند پیشرفت، آنالیز ریسک و پیش بینی اهداف عملکردی است. به منظور اعتبارسنجی پژوهش، دقت روش های مدیریت ارزش کسب شده، زمان بندی کسب شده و روش کالمن-فیلتر در مقایسه با روش پیشنهادی در مطالعه ای موردی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد روش پیش بینی تلفیقی برای ارزیابی عملکرد پروژه های دانش محور، کمترین متوسط درصد خطای پیش بینی عملکرد در پروژه مورد مطالعه است، درنتیجه می توان نتیجه گرفت که مدل پیشنهادی نتایج مطمئن تری در مقایسه با روش های رایج ارزیابی عملکرد ارائه می کند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد پروژه، پیش بینی هزینه، تئوری منحنی یادگیری، مدیریت ارزش کسب شده
 • محمدباقر فخرزاد*، زهرا سادات حسینی، جواد حسن پور رودبارکی صفحات 249-261
  در این مقاله، مدل مدیریت زنجیره تامین چندسطحی و چندمحصولی با استفاده از کنترل پیش گویانه مدل مبتنی بر سناریو (SCMPC) ارائه می شود که می تواند زنجیره تامین را با برنامه ریزی عدم قطعیت که از تقاضا و مدت زمان انتظار تصادفی ناشی می شود، اداره کند. علاوه براین، با احتمال 95 درصد سطح خاصی از خدمات را در قالب افق زمانی به مشتری تضمین می کند. احتمالی بودن مدت زمان انتظار ممکن است اثر شلاقی را در طول کل زنجیره و کمبودهایی را در سطوح مختلف ایجاد کند. بدین منظور، هزینه مواجهه با کمبود در مدل درنظر گرفته شده است. پس از مدل سازی، مسئله در حالت احتمالی حل شده، و برای حل مسائل بزرگ تر الگوریتم رقابت استعماری به کار رفته است. براساس نتایج، SCMPC از نظر محاسباتی بسیار کارآمد است و مزیت آن از بهینه سازی استوار و تصادفی بیشتر است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی تصادفی، بهینه سازی مبتنی بر سناریو، چنددوره ای، چندمحصولی، کنترل پیش گویانه
 • علی مصطفایی پور*، هنگامه هادیان، امیرمحمد گلم حمدی صفحات 263-276
  این مقاله به مدل سازی و حل مسئله مکان یابی مراکز خدماتی و تعیین مراکز جمع آوری کالاها در زنجیره تامین حلقه بسته پرداخته است. مقالات موجود در ادبیات موضوع، معمولا یکی از رویکردهای افزایش سود یا افزایش سهم بازار را مدنظر قرار داده اند، اما با توجه به پژوهش حاضر، این دو هدف ممکن است در تعارض با یکدیگر باشند. در این مقاله، هر دو رویکرد افزایش سهم بازار و افزایش سودآوری به صورت هم زمان اعمال شده اند. رابطه ای جدید نیز برای تعیین میزان مطلوبیت هر مرکز بالقوه برای مشتریان برمبنای تابعی از فاصله و کیفیت خدمت رسانی مراکز معرفی شده است. پس از اعتبارسنجی مدل ارائه شده، از روش های دقیق LP-METRIC و فراابتکاری NSGA II برای حل استفاده شده است. درنهایت نتایج بررسی مسائل نمونه متعدد در ابعاد مختلف، دلالت بر دقت و سرعت عمل بسیار NSGA II دارد.
  کلیدواژگان: الگوریتم فراابتکاری NSGA II، روش LP-METRIC، زنجیره تامین حلقه بسته، سهم بازار، مکان یابی رقابتی
 • علی ناظمی*، سیاب ممی پور، سلمان رحیمی صفحات 277-290
  پس از تجدید ساختار بازار برق، مطالعات بسیاری به منظور افزایش کارایی سیستم قدرت و سوددهی سرمایه گذاران، به ویژه در بحث طراحی سیستم های جدید و قیمت انرژی انجام شد. سود سرمایه گذاری می تواند با بستن قراردادهای بهتر یا پیشنهاددهی قیمت مناسب برای خریدوفروش انرژی الکتریکی افزایش یابد. به طوری که برای رسیدن به این موارد باید قیمت برق به طور دقیق پیش بینی شود. هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی قیمت برق در بازار ایران به کمک ترکیب شبکه های عصبی-فازی با الگوریتم بهینه ازدحام ذرات است. در این پژوهش، قیمت های گذشته، بار گذشته، بار پیش بینی شده، روزهای کاری و غیرکاری، ساعات روز و تمییز فصول سال 1394 مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار در پیش بینی به شمار می آیند. مدل ترکیبی از روش های ARIMA، شبکه عصبی شعاعی پایه، شبکه عصبی-فازی و ترکیب شبکه عصبی-فازی با الگوریتم ژنتیک دقت بالاتری دارد. در ادامه مقاله، برای بهبود و افزایش دقت پیش بینی، به پردازش نوسانات قیمت پرداخته شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد پیش بینی قیمت برق با استفاده از روش پردازش قیمت، دقت بهتری دارد.
  کلیدواژگان: الگوریتم ازدحام ذرات، پیش بینی، جهش های قیمت، شبکه های عصبی-فازی
 • الهام نبی پور افروزی، عبدالله آقایی* صفحات 291-307
  زمان بندی چندپروژه ای یکی از مهم ترین مسائل مرتبط با زمان بندی پروژه در عمل است که در دهه های گذشته توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت منابع در مسائل زمان بندی چندپروژه ای، سیاست اشتراک گذاری منابع در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است. همچنین در هر پروژه، مدت زمان فعالیت ها در معرض عدم قطعیت قابل توجهی قرار دارد. به دلیل تغییرات سریع محیطی و ماهیت منحصربه فرد پروژه ها نمی توان با قطعیت تابع توزیع احتمالی را برای مدت زمان های غیرقطعی فعالیت ها تخمین زد. علاوه بر این، مسئله در مقیاس چندپروژه ای رویکرد محافظه کارانه تری را در مواجهه با عدم قطعیت می طلبد؛ بنابراین رویکرد بهینه سازی استوار در این پژوهش به کار گرفته شده است؛ در حالیکه بیشینه تاخیر وزنی کل پروژه ها به عنوان تابع هدف باید کمینه شود. زمان بندی چندپروژه ای استوار با محدودیت منابع (RRCMPSP ) در این پژوهش به عنوان یک مدل دومرحله ای ارائه و الگوریتم آزادسازی سناریو جهت حل آن اجرا گردید؛ به گونه ای که جواب هایی بهینه برای RRCMPSP تولید و بر مثال های مستخرج از نرم افزار RanGenآزموده شده است. لذا در این پژوهش، ساختار بهینه کلی شامل تمامی پروژه ها برای مسئله چند پروژه ای به دست می آید که به ازای آن، بیشینه تفاوت وزنی میان زمان اتمام پروژه ها و موعد مقرر تعیین شده آن ها کمینه است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی استوار، زمان‎بندی چندپروژه‎ای، سناریوی مدت زمان فعالیت‎ها، کمینه سازی بیشینه تاسف، محدودیت منابع
|
 • Mahnaz Ebrahimi Sadrabadi, Mir Mahdi Seyyed, Esfahani, Alimohammad Kimiagari * Pages 139-148
  Planning of companies profits through customer satisfaction management according to 4 main steps as: 1. Recognize the constitutive components of customer satisfaction and measure them, 2 . The integration of components and measurement overall customer satisfaction , 3. reviews how the impact overall customer satisfaction on the level of performance and activity company And (4) identify variables and the main parameters capable of maneuver on customer satisfaction and finally compiled program the company's profits. The main focus of this research has been focused on the third step that's mean modeling the effects of customer satisfaction on the level of performance and the company's profitability and the method used to investigate this topic and modeling it econometric approach and its Case Study is Logan Pars Khodro. It is necessary to mention in modeling the subject in addition to variable of customer satisfaction 3 The other variable 1. Household income, 2. prices Logan and 3. price of rival car (Peugeot 206) considered. The results showed that the variables of customer satisfaction, household income and the price of Peugeot 206 with sales and a result of profits have direct relationship and price Logan with company profits has indirect relationship. Variable of customer satisfaction from after-sales service has the greatest amount of influence on its profitability. This means that each unit increase customer satisfaction, 26.5 unit sales increases. So company of Pars Khodro can with invest and pay more attention to these factors increase the the profit from the sale of car. To run this research of software EViews and Spss is used.
  Keywords: After-sales service, Customer satisfaction, Profitability, Logan, Econometrics
 • Reza Babazadeh * Pages 149-161
  Planning of production, distribution, collection and recovery of used products plays an important role in reduction of environmental burdens of different industries. To this aim, many researchers have presented efficient models for planning of forward-reverse supply chains. The most of presented models have covered strategic issues in this area and neglected the tactical and operational level decision making problem. In this paper, a comprehensive and integrated mathematical programming model to production and distribution planning in a closed-loop supply chain is presented. In the proposed model, the customers are divided into three groups including new product customers, recovered product customers, and raw material customers. Due to economy of scale principal, hybrid production/recovery centers and hybrid distribution/redistribution centers are considered instead of separate facilities. The acquired results show the ability of the propose model to production and distribution planning in a closed-loop supply chain.
  Keywords: Closed-loop supply chain, Production, distribution planning, Tactical planning, Mathematical planning model, Forward, reverse logistics
 • Farshad Boveyri, Seyed Meysam Mousavi *, Behnam Vahdani Pages 163-177
  Project portfolio management consists of repetitive cycles of project evaluation, selection and execution. Project portfolio selection is the main part of project portfolio management. Organization identifies and prioritizes projects that are mostly aligned with stated strategic goals while considering real-world restrictions and considerations that are related to scheduling and resource allocation. In this paper, a new comprehensive model for the project portfolio selection problem over a planning horizon with multiple periods by maximizing profit is developed in which simultaneous selection, scheduling and resource allocation of projects are considered. The model incorporates project interdependency and strategies of project divisibility, reinvestment, external investment and resourcing in different ways at the same time in choosing the best execution schedule for the projects in real-life applications. In addition, resource and budget constraints, cardinality restriction, precedence relationship and scheduling, setup and resource costs are included in the model. Numerical examples under eight scenarios are presented to highlight the characteristics of the proposed model.
  Keywords: Project portfolio selection, Project interdependency, Project divisibility, Reinvestment, Resourcing in different ways
 • Ali Torabi *, Mansour Doodman, Ali Bozorgi, Amiri Pages 179-192
  The increasing trend in happening natural disasters mandates developing appropriate contingency plans to deal with them. in this paper, a goal programming based model is developed for an integrated pre- and post-disaster operations management while considering the restoration of disrupted routed and warehouses. The model accounts for epistemic uncertainty in input data through a hybrid two-stage scenario-based possibilistic-stochastic programming model. To validate the proposed model and its practicality, an illustrative example is also presented and its numerical results are assessed.
  Keywords: Humanitarian logistics, Relief chain, Two-stage possibilistic-stochastic programming, Goal programming, Multi-objective programming
 • Mustafa Jahangoshai Rezaee *, Samuel Yousefi, Majid Baghery Pages 193-205
  Increasing competition, the extension of customer expectations and their frequent demand and rapid technological changes have been caused the rapid development of today's manufacturer’s obligations. So that any deficiencies and deviations in the performance of the products lead to loss of manufacturer’s market share. To remove the problems and improve the quality of products, identifying failures must take into consideration. In this study, potential failures are identified by implementing failure modes and effects analysis, with the help of the cross functional team in the car spare parts industry. Then, to achieve results in according to the facts and to remove problem in risk priority number computation, and the identified interrelationships between failures are taken into consideration. Because, the occurrence and control of any failure can affect other failures. In other words, the prioritization of failures based on the fuzzy cognitive map is done with regard to the three criteria including severity, occurrence and detection as well as interrelation between failures. A case study on auto parts manufacturing industry is used to show the abilities of integrating "failure modes and effects analysis-fuzzy cognitive map" for prioritizing failures.
  Keywords: Failure modes, effects analysis, Fuzzy cognitive map, Risk prioritization, Automotive parts
 • Abdolreza Khanlari, Davood Mohammadi Tabar *, Mahdi Haji Rezaei Pages 207-222
  A necessary condition for the achievement of organizational success is using of a new customized production system and to fit the new customized production system’s tools with old processes of the organization. In this paper we present a model for customization of Renault Production System (SPR), to an Iranian automaker company. After defining the framework of customization alternatives, including changes in the company's current processes, changes in the SPR or both, by using Nominal Group Technique, key criteria which are necessary to evaluate and prioritize alternatives, has been determined . The relationship map of alternatives and criteria were determined using DEMATEL techniques applied in MATLAB software. Finally weights of the criteria and alternatives were calculated using ANP method. The results show that the alternatives representing minimal changes in SPR and mild changes in the organization's current processes is selected.
  Keywords: Production System, customization, SPR, DANP, Vikor
 • Hashem Omrani *, Samira Foladi, Fatemeh Kheirollahi Pages 223-232
  "Taguchi" method is a conventional method for quality control in offline mode. This method is applied to design and select the best level of parameters for designing a better method to make high quality products. Taguchi method is one-response and it is a disadvantage for it. In the real world applications, there are several problems with some indicators of quality. Therefore, Taguchi method is not appropriate for optimizing multi-response problems and we need to an engineering and optimizing method to judge the best combination of parameters. On the other hand, due to some uncontrollable factors or the impossibility of experimental conditions, only some of experiments are implemented and a large number of them are incomplete. In this paper, to simulate the remaining experiments the Back-Propagation neural network is used. To overcome one-response problem in Taguchi method, the data envelopment analysis (DEA) is used. Since the results obtained from the neural network are uncertain, DEA model with interval grey data is used. To implement this approach and to identify effective factors, the wear characteristics of composite material PBT, the combined approach based on Taguchi method, neural network and DEA is used and the results will be analyzed.
  Keywords: Taguchi method, Design of experiments, Neural network, DEA, Grey numbers
 • Seyyed Akbar Gholamian * Pages 233-247
  This study adopts an integrated performance measurement and prediction model based on a combination of earned value management approach and the learning curve theory under risk condition. The present research to be presented has two main parts: One that concerns the project performance measurement and a second that focuses on forecasting performance indicators in terms of time and cost of the project subject to the errors and risks. The contributions of the present study are threefold. First, this study extends to the traditional performance measurement models, which focuses only on forecasting time at completion, by extending the performance measurement domain to analyse both time and cost. Second, the learning curve models are explicitly used as a basis to assess the nonlinear effect of learning on the performance. Novel risk performance metrics are proposed and adopted for knowledge-based projects. Third, compared with classic deterministic and static performance measurement models, the proposed performance assessment analysis utilizes the Kalman-filter to predict the final time and cost performance accurately by taking into account the probabilistic risk factors and the errors in the performance forecasting procedures. The validity of the integrated performance measurement model is justified based on a case study. The computational results demonstrate that the developed performance measurement framework affords more accurate forecasts for the future performance compared with the traditional deterministic earned value methodology. The integrated performance measurement model developed in this study affords probabilistic prediction bounds and generated low errors than those achieved in classic EVM.
  Keywords: Project Performance Measurement, Learning Curve theory, Earned Value Management, cost forecasting
 • Mohammad Bagher Fakhrzad *, Zahra Sadat Hosseini, Javad Hassanpour Rodbaraki Pages 249-261
  In this paper, a new model for managing multi-product multi-level supply chain using predictive control of Scenario-based model is presented which it can handle supply chain with Stochastic programming of the uncertainty, which is caused, by demand and random lead time. In addition, it guarantees a certain level of customer service in the form of horizon with 95% probability. Probabilistic waiting time may lead to lash effect throughout the entire chain And causes shortages at different levels therefore cost of facing shortages is considered in the model. After modeling problem is solved in deterministic and Probabilistic state and to solve larger problems Imperialist competitive algorithm is used. The results indicate that SCMPC is computationally very efficient and offers significant advantage over the robust and stochastic optimization.
  Keywords: Stochastic programming, predictive control, scenario-based optimization, multiproduct, Multi period
 • Ali Mostafaeipour *, Hengameh Hadian, Amir, Mohammad Golmohammadi Pages 263-276
  Competitive location deals with the problem of locating facilities to provide the service to the customers where other competing facilities offering the same services. Many competitive location models are presented in the literature. However, the literature on competitive location considering reverse logistic in closed-loop supply chain is rather scarce. Also, there are two main approaches in the related literature; increasing profit, and increasing market share of the service centers. Most of the studies in the literature consider one of these issues as the objective function. But, in this study it is shown that these objectives may have conflict with each other. Therefore, addressing these issues simultaneously is important for a successful design of supply chain. This study addresses a novel bi-objective competitive facility location problem in a closed-loop supply chain in a manner that increasing profit and market share are considered simultaneously. On the other hand, in the real world, the customer may choose facilities that are not necessarily close to them, because of the greater attractiveness of other facilities. Hence, in this study, a new relationship is introduced to determine the attractiveness of each potential center for customers based on the distance and quality of service centers. To solve the proposed model and tackle the computational complexity of the proposed model, two approaches are developed: LP-metric and NSGAII. Furthermore, multiple numerical instances are defined and solved with exact approach of LP-metric through GAMS and the results are evaluated in order to validate the accuracy of the proposed model. The best value of “P” in LP-metric approach is also obtained via analyzing the results. Furthermore, the performance of the NSGAII is analyzed by comparing with exact solution of LP-metric through GAMS. The results indicate that the proposed NSGAII is more appropriate than LP-metric and consequently solving the large size problems through GAMS in a logical time is impossible.
  Keywords: Competitive location, Closed-loop supply chain, Reverse logistic, NSGA II, LP-metric
 • Ali Nazemi *, Siab Mamipour, Salman Rahimi Pages 277-290
  After deregulation in electricity markets, huge amount of studies were done especially in designing new systems and energy pricing in order to improve efficiency of power systems and increase investors’ profit. Investment’s profit could be increased by better contracts and better price bidding for buying and selling energy in electricity market, as a consequence price forecasting is essential. The main goal of this paper is to predict price of electricity in Iran’s electricity market, using combined of fuzzy-neural network with Particle Swarm Optimization (PSO). In this paper, past prices, past loads, working and nonworking days, day hours and effect of seasons in 1394 have been taken into account as effective factors in forecasting mechanism. Combined model, is more precise in contrast to other methods like ARIMA,neural network, neural-fuzzy network and combination of fuzzy-neural with genetic algorithm. In following, process of price fluctuations has discussed for improving and increasing effectiveness of bidding. Results of simulation revealed that price forecasting is much more precise with price process mechanism.
  Keywords: Forecasting price of electricity, neural, fuzzy network, particle swarm optimization
 • Elham Nabipoor Afruzi, Abdollah Aghaie * Pages 291-307
  Multi-project scheduling problem is one of the most important problems in the project scheduling applications which has attracted considerable attention in the past decades. Due to the importance of resources in the multi-project scheduling problem, the resource sharing policy is applied in this research. In addition, in each project, the activities durations are subject to the considerable uncertainty. According to the rapid changing of the environment and also the uniqueness of the project, one cannot set the probability distribution for the activity durations with certainty. In addition, the problem in multi-project scale needs more conservative approach while facing with uncertainty. Therefore, the robust optimization approach is applied in this paper in such a way that the maximum total weighted tardiness of the projects would become minimum. The robust resource-constrained multi-project scheduling problem (RRCMPSP) is investigated in this paper as a two stage models. The scenario relaxation algorithm is applied while resulting the exact solution for the RRCMPSP and tested on the examples produces by the RanGen. So in this paper, one optimal structure containing all of the projects for the multi-project problem is obtained in such a way that the maximum differences between the finish time of projects and their due date would become minimum.
  Keywords: Multi-project scheduling problem, resource constraint, activity duration scenario, minimization of maximum regret, robust optimization