فهرست مطالب

علمی شیلات ایران - سال بیست و هشتم شماره 2 (تیر 1398)
 • سال بیست و هشتم شماره 2 (تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • ایمان سرحدی، ابراهیم علیزاده دوغیکلایی، احسان احمدی فر*، حسین آدینه صفحات 1-11
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات مکمل سازی جیره غذایی با عصاره درمنه (Artemisia annua) بر شاخص های خون شناسی و سرولوژی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام شد. ماهیان با میانگین وزن اولیه (12/1± 32/90 گرم) به مدت 60 روز با جیره های غذایی حاوی 0، 5/0، 1 و 5/1 درصد عصاره درمنه (بترتیب تیمارهای T1، T2، T3 و T4) تغذیه شدند. پایان دوره آزمایش نتایج نشان داد که میزان وزن کل در رژیم جیره غذایی حاوی عصاره گیاه در تیمار 3 (62/10± 70/143 گرم) در مقایسه با شاهد (99/5± 63/130 گرم) به طور معنی داری افزایش یافت (05/0p<). نتایج نشان داد که گلبول های قرمز، هموگلوبین، غلظت متوسط هموگلوبین در رژیم های تغذیه شده حاوی A. annua نسبت به شاهد بالاتر بود. گلبول های سفید، هماتوکریت و متوسط هموگلوبین گلبولی در گروه های آزمایشی در مقایسه با شاهد تغییر معنی داری نداشت (05/0p>). بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم نیز نشان داد در تیمارهای تغذیه شده با عصاره سطح گلوکز به طور معنی داری افزایش یافت. میزان آلبومین تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی نداشت. نتایج حاصل از آنزیم های کبدی نیز نشان داد که رژیم تغذیه ای ماهی در فعالیت آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آلکالین فسفاتاز (ALP) در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری نداشت (05/0p>). افزودن عصاره درمنه در جیره غذایی ماهی کپور معمولی می تواند نسبت به تیمار شاهد اثرات قابل قبولی بر وضعیت سلامت ماهی داشته باشد، اما بر آنزیم های کبدی تاثیری نداشت.
  کلیدواژگان: ماهی کپور معمولی، عصاره گیاهی، شاخص های خونی
 • منصور ولی پور، امین اوجی فرد*، عالی حسینی، ابراهیم ستوده، دارا باقری صفحات 13-26
  یک آزمایش 8 هفته ای به منظور تعیین مقدار مناسب جایگزینی پودر ماهی جیره با پودر سوسک زرد (Tenebrio molitor) جهت ارزیابی اثر آن بر عملکرد رشد، شاخص های خونی و پاسخ های ایمنی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان  (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. 5 جیره با میزان نیتروژن و چربی یکسان با سطوح جایگزینی 0 درصد (شاهد)، 25 درصد (TM25)، 50 درصد (TM50)، 75 درصد (TM75) و 100 درصد (TM100) پودر ماهی با پودر سوسک زرد فرموله شدند. هر جیره به طور تصادفی در سه تکرار با 20 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 5/0±10 گرم تقسیم بندی گردید (مجموعا 300 بچه ماهی). در پایان آزمایش نتایج نشان داد که میانگین وزن نهایی بچه ماهیان تغذیه شده با جیره های شاهد (7/0±7/41 گرم) و جیره حاوی 25 درصد (1/2±1/43 گرم) پودر لارو سوسک زرد به طور معنی داری نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود (05/0>p). پایین ترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد (1/0±76/0) مشاهده شد که نسبت به تیمار 70 درصد (06/0±93/0) اختلاف معنی داری داشت (05/0>p). درصد افزایش وزن ماهیان با افزایش میزان پودر سوسک زرد  در جیره کاهش نشان داد. تعداد سلول های قرمز خون تحت تاثیر سوسک زرد  قرار نگرفت، اما میزان هموگلوبین و هماتوکریت با افزایش سطح سوسک زرد کاهش یافتند (05/0>p). جایگزینی پودر ماهی با پودر سوسک زرد تاثیر معنی داری بر میزان گلوکز و تری گلیسرید پلاسما ماهیان در مقایسه با جیره شاهد ایجاد نکرد (05/0<p). پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین پلاسما به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح مختلف سوسک زرد  قرار گرفتند (05/0>p). میزان هورمون کورتیزول و فعالیت مسیر کمپلمان پلاسما در بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری نشان نداد (05/0<p). بر اساس آنالیز خط شکسته سطح بهینه جایگزینی پودر ماهی با پودر سوسک زرد در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان 25 درصد می باشد و در این سطح بچه ماهیان بالاترین درصد افزایش وزن را نشان دادند.
  کلیدواژگان: پودر ماهی، پودر حشرات، جایگزینی پروتئین، بیوشیمی خون، قزل آلای رنگین کمان
 • فریده قالبی حاجی وند، امیر حسین اسماعیلی*، عبدالمحمد عابدیان صفحات 27-37
  فوکوییدان یک هتروپلی ساکارید محلول در آب است که حاوی قند فوکوز و گروه های سولفاته می باشد و در دیواره سلولی جلبک های قهوه ای و برخی بی مهره گان یافت می شود. در این مطالعه اثر سطوح مختلف آن بر ایمنی غیر اختصاصی و فعالیت ضد باکتریایی سرم خون قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی70/0 ± 74/18 گرم به مدت 8 هفته مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش شامل سطوح صفر (شاهد)، 1/0، 5/0، 1 و 2 درصد فوکوییدان در هر کیلوگرم جیره بود و در قالب پنچ تیمار با سه تکرار در تانک های 100 لیتری آغاز شد. در این مطالعه شاخص های مربوط به گلبول قرمز از قبیل: تعداد گلبول قرمز (RBC)، مقدار هموگلوبین (HB)، هماتوکریت (HCT)، حجم گلبول های قرمز (MCV)، متوسط غلظت هموگلوبین (MCHC) و میانگین هموگلوبین (MCH)، در بین تیمار های دارای اختلاف معنی دار نبود)05/0<(p در صورتیکه تعداد گلبول سفید (WBC) در بین تیمارهای مختلف دارای تفاوت معنی داری بود)05/0>(p. بیش ترین میزان پروتئین تام و HDL در تیمار 1/0 درصد فوکوییدان مشاهده شد (05/0>p) و گروه شاهد بیش ترین میزان LDL را نشان داد (05/0>  (pو میزان گلوکز در بین تیمارها تفاوت معنی داری را در بر نداشت (05/0<p). میزان لیزوزیم، فعالیت کل کمپلمان (ACH50) و میزان پروتئین های C3 و C4 در بین تیمارها دارای تفاوت معنی داری بود)05/0>(p. بیش ترین و کمترین فعالیت لیزوزیم، ACH50 و میزان پروتئین های C4 و C3 بترتیب مربوط به تیمار 1/0 درصد فوکوییدان و شاهد بود. فعالیت ضد باکتری سرم در تیمارها در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری را نشان داد) 05/0>(p. بالاترین و کمترین فعالیت سرم بترتیب در دوز 1/0 درصد و 2 درصد فوکوییدان مشاهده شد. بر طبق نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که فوکوییدان در کمترین دوز سبب تحریک سیستم ایمنی ذاتی قزل آلای رنگین کمان می شود.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، ایمنی ذاتی، فوکوییدان، فعالیت ضد باکتری سرم
 • یوحنا محمدپور، مریم شاپوری*، مهناز سادات صادقی، شاهپور غلامی صفحات 39-48
  این آزمایش به منظور بررسی امکان کاربرد پودر کرم خاکی در تغذیه ماهی اسکار در قالب طرح تصادفی با سه تیمار، هر یک با سه تکرار در 9 آکواریوم به مدت 9 هفته، به اجرا درآمد. در هر آکواریوم 20 قطعه ماهی با میانگین وزنی 5/0±6/3 گرم ذخیره سازی گردید. پودر کرم خاکی به نسبت های صفر (شاهد)، 50 درصد و 100 درصد جایگزین جیره غذایی بیومار گردید. در این آزمایش 3 تیمار در نظر گرفته شد که شامل تیمارهای ذیل بود. تیمار 1: ماهیانی که 100 درصد از جیره غذایی بیومار تغذیه شده اند. تیمار 2: جیره ترکیبی50 درصد پودر کرم خاکی و 50 درصد جیره غذایی بیومار و تیمار 3: ماهیانی که 100 درصد از پودر کرم خاکی تغذیه نمودند. برای هر یک از تیمارها 3 تکرار اختصاص داده شد. میزان غذای مورد نیاز با توجه به وزن توده زنده برابر با 3 درصد وزن بدن و 3 بار در روز صورت گرفت. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، نظیر دما (5/0±28) درجه سانتی گراد، اکسیژن (ppm 2/0± 8/7) و pH (11/0± 1/8) اندازه گیری شد و تحت کنترل بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن بدن ماهیان، اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد (05/0p<)، بطوریکه بیشترین درصد افزایش وزن بدن (23 /0±02/173گرم)، نرخ رشد ویژه (26/0±02/2درصد)، میانگین رشد روزانه (15/3± 4/17 درصد) ، نرخ کارآیی پروتئین (16/0±85/1 درصد) در تیمار جیره غذایی بیومار مشاهده شد (05/0p<). همچنین نتایج نشان داد که جیره غذایی بیومار بیشترین کارآیی تغذیه ای (05/0±99/0) را بخود اختصاص داد و تفاوت معنی داری را با تیمار 3 داشته است (05/0p<). از سوی دیگر، بیشترین درصد بازماندگی در تیمار پودر کرم خاکی مشاهده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جیره غذایی بیومار می تواند اثرات مطلوبی بر شاخص های رشد و تغذیه ماهی اسکار داشته باشد، اما جیره ترکیبی بیومار و کرم خاکی و جیره کرم خاکی (100 درصد) توانایی تامین نیازهای غذایی ماهیان را ندارد.
  کلیدواژگان: جیره بیومار، پودر کرم خاکی، شاخص های رشد، بازماندگی، ماهی اسکار (Asteronotus Ocellatus)
 • خسرو جانی خلیلی، حسین اورجی*، عبدالصمد کرامت، ابولقاسم اسماعیلی فریدونی، مهدی رجب نیا صفحات 49-58
  در این تحقیق تاثیر استفاده کودهای آلی بر عملکرد رشد بچه ماهیان نورس کپورماهیان مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در تانک های 300 لیتری در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار و هر کدام با سه تکرار طی مدت 3 ماه انجام گردید. بچه ماهیان به طور تصادفی به تعداد 60  قطعه با میانگین وزن 05/0± 6/0 گرم در هر تانک به نسبت 5/0 :5/1 : 2 : 6 (5 درصد، 15 درصد،20 درصد  و 60 درصد بترتیب کپور سرگنده، کپور علفخوار، کپور معمولی، کپور نقره ای) ذخیره سازی شدند. 7 تیمار عبارت بودند از: شاهد (C)،  ورمی کمپوستkg/m3  1 (T1)، کود  ورمی کمپوستkg/m3  5/1 (T2)، کود کمپوستkg/m3  1 (T3)، کود کمپوستkg/m3  5/1 (T4)، کود گاوkg/m3  1 (T5)، کود مرغkg/m3  6/0 (T6) که در 3 تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. تولید اولیه، پلانکتون ها، کفزیان، پارامترهای کیفی آب (درجه حرارت، اکسیژن محلول، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی یا COD، نیتروژن- آمونیوم و فسفات) و کلروفیل a هر دو هفته یکبار اندازه گیری شدند. در پایان دوره آزمایش شاخص های رشد بچه کپورماهیان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار اکسیژن محلول، کلروفیل a، تعداد فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون در تیمار T1 و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد (05/0p<). بیشترین میزان کفزیان در تیمار T6 نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. بر اساس نتایج، بهترین عملکرد رشد در تیمار T1 بود که بجز تیمار T6 با سایر تیمارها اختلاف معنی داری نشان داد (05/0p<).  به طور کلی، نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از کود ورمی کمپوست به میزانkg/m3  1 در سال می تواند پارامترهای کیفی آب، پلانکتون و عملکرد رشد بچه کپورماهیان را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: بچه ماهیان نورس پیشرفته، ورمی کمپوست، کود آلی، کوددهیاستخر
 • حامد راییجی، محمد قلی زاده*، رحمان پاتیمار، طاهر پورصوفی صفحات 59-70
  زئوپلانکتون ها نقش مهمی را در زنجیره غذایی بوم سازگان آبی دارند که به عنوان حلقه واسط زنجیره غذایی بین تولید کننده ها (فیتوپلانکتون) و سطوح غذایی بالاتر عمل می کنند. هدف از این تحقیق، شناسایی و بررسی تراکم زئوپلانکتون ها در خلیج گرگان (حوضه جنوب شرقی دریای خزر) می باشد. نمونه برداری به صورت فصلی در سال 1396 به وسیله تور پلانکتون با چشمه 100 میکرون و قطر دهانه 36 سانتی متر در هر ایستگاه با سه تکرار و از سه منطقه پن-کالچر، اسکله آشوراده و منطقه دهنه ورودی دریا به خلیج صورت گرفت. در این مطالعه گروه های زئوپلانکتونی متعلق به 16 جنس از 5 گروه شامل کپه پودا (Copepoda)، گرد تنان یا گردان دهانان (Rotatoria)، تک یاخته ای ها یا مژه داران (Protozoa)، زئوپلانکتون های موقتی (meroplankton=zoobenthos) و یک گروه شامل سایر گروه های زئوپلانکتونی، شناسایی شدند.
  میانگین شاخص تنوع شانون در طول زمان نمونه برداری (26/0±57/1)، شاخص غنای گونه ای مارگالف(43/0±83/1) و شاخص یکنواختی پیلو (12/0±69/0) بود. کمترین میزان شاخص تنوع شانون (12/1) در فصل پاییز منطقه اسکله ایستگاه 6 و بیشترین شاخص مارگالف (76/2) در فصل بهار منطقه پن ایستگاه 2 و برای شاخص یکنواختی پیلو بیشترین مقدار این شاخص (92/0) برای فصل زمستان منطقه اسکله ایستگاه 5 مشاهده گردید. آنالیز خوشه بندی و مقیاس بندی چندبعدی غیر متریک میزان شباهت ایستگاه ها به یکدیگر بر اساس توزیع فراوانی گونه ها را در دو گروه مجزا نشان داد.
  کلیدواژگان: زئوپلانکتون، شاخص زیستی، خلیج گرگان
 • شقایق جواهردوست، سکینه یگانه*، عبدالصمد کرامت امیرکلایی صفحات 71-83
  هدف از این تحقیق تهیه پروتئین آبکافتی (هیدرولیزی) از اندرونه (امعاء و احشاء) قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، تعیین وزن مولکولی پپتیدهای حاصله و استفاده از پروتئین آبکافتی در جیره غذایی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان برای بررسی تاثیر آن بر برخی از فاکتور های خونی و بیوشیمیایی ماهی بود. برای این منظور آبکافت اندرونه ماهی قزل آلای رنگین کمان به وسیله آنزیم آلکالاز انجام شد. فعالیت آنتی اکسیدانی (DPPH) پروتئین آبکافتی حاصله از اندرونه قزل آلای رنگین کمان 6/1± 85 درصد به دست آمد. پروتئین آبکافتی با مقادیر مختلف صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 2 درصد جیره برای مرحله ی دوم آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. 252 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن متوسط 22/0 ± 74/9 گرم به صورت تصادفی در 4 تیمار (سه تکرار) به مدت 60 روز با جیره های مورد نظر روزی 3 بار تا حد سیری تغذیه شدند. وزن مولکولی پپتیدهای حاصله از آبکافت در دامنه 700 دالتون تا 2 کیلودالتون متغیر بود و در پایان آزمایش فاکتور های خونی (تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد گلبول سفید، MCV، MCH و MCHC)، فاکتور های بیوشیمیایی سرم خون (پروتئین کل، آلبومین، گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید) و ایمنی (فعالیت لیزوزیم) ارزیابی شدند. افزایش مکمل پروتئین آبکافتی تا سطح 2 درصد باعث و هموگلوبین شد (05/0>P). مقدار گلبول قرمز و گلبول سفید تفاوت معنی داری بین تیمارها نشان نداد (05/0<P). کمترین مقدار هماتوکریت در تیمار 1 درصد مشاهده شد (05/0>P). بیشترین مقدار آلبومین و کلسترول در تیمار 2 درصد مشاهده شد (05/0>P). بیشترین میزان تری گلیسرید و کمترین میزان گلوکز در تیمار شاهد به دست آمد (05/0>P). فعالیت لیزوزیم در تیمارهای حاوی پروتئین آبکافتی نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی دار نشان داد، به طوری که با افزایش میزان پروتئین آبکافت شده تا سطح 2 درصد مقدار افزایش یافت و کم ترین فعالیت لیزوزیم نیز در تیمار شاهد مشاهده شد (05/0>P). با توجه به نتایج به نظر می رسد استفاده از پروتئین آبکافت شده تا میزان 2 درصد در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان می تواند بر برخی فاکتور های خونی و سرمی بیان شده موثر بوده و ایمنی ماهی را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: پروتئین آبکافتی، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، ایمنی، سلامت
 • ابوالفضل شاه آبادی*، مهدی جعفری، فاطمه امامی صفحات 85-93
  این پژوهش به منظور بررسی عملکرد صادرات خاویار ایران و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن انجام شده است. بدین منظور، این پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای توانایی مدیریت راهبردی پایداری، میزان گرایش به بازار صادرات و انعطاف پذیری صادراتی با در نظر گرفتن تفاوت های محیطی بین بازار داخلی و بازار هدف خارجی بر عملکرد صادراتی خاویار ایران پرداخته است. مطالعه حاضر به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی بوده و جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه مدیران شرکت های صادرکننده خاویار در سطح کشور می باشد. آلفای کرونباخ 9/0 بدست آمد که نشان دهنده مناسب بودن پایایی پرسشنامه است. ارتباط بین متغیرهای پژوهش از طریق تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل نسخه 8.8 مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه تحلیل حاکی از آن است که مدیریت راهبردی پایداری، بیشترین تاثیر را بر عملکرد صادرات خاویار ایران داشته است. پس از آن بترتیب متغیرهای انعطاف پذیری صادرات و رفتار گرایش به بازار صادراتی و نهایتا پویایی بازار بر عملکرد صادرات تاثیر مثبت و معنی دار دارند.
  کلیدواژگان: عملکرد صادرات، رفتار گرایش به بازار صادرات، مدیریت راهبردی پایداری، انعطاف پذیری صادراتی، صادرات خاویار
 • منا هادی فر، سمیه حقیقی کارسیدانی*، محدث قاسمی صفحات 95-104
  در این مطالعه رده های اولیه سلولی از طریق کشت قطعاتی از باله ی دمی ماهی سفید دریای خزر به روش کاشت با دو تیمار (بدون آنزیم و تیمار با آنزیم تریپسین) انجام شد. بدین منظور قطعات (1 میلی متر مکعب) بافت باله دمی در شرایط استریل از 10 عدد ماهی جوان و سالم با میانگین وزن 1±12 گرم و میانگین طولی 1±11 سانتی متر جدا شده و در محیط کشت L-15 (Leibovitz L-15) دارای سرم جنین گاوی (10 و 20 درصد) و آنتی بیوتیک پنی سیلین استرپتومایسین با pH 8/6 و 2/7 کاشته شد و در دمای 21 و 24 درجه سانتی گراد نگهداری گردیدند. مخلوطی از انواع سلول ها از روز دوم بصورت پراکنده و متصل به فلاسک کشت مشاهده گردیدند، اما لایه سلولی یکنواخت شامل سلول ها با مورفولوژی ناهمگن اپیتلیالی و شبه فیبروبلاستی پس از 14-12 روز تشکیل گردید. کشت مجدد سلول ها با استفاده از آنزیم تریپسین انجام شد. در کشت های مجدد، تک لایه سلولی شامل سلول هایی با مورفولوژی همگن اپیتلیالی تشکیل شد. تاکنون این سلول ها 21 بار پاساژ داده شدند و این نتایج نشاندهنده امکان تولید رده سلولی دائمی از بافت باله دمی ماهی سفید دریای خزر می باشد.
  کلیدواژگان: کشت بافت، باله دمی، ماهی سفید دریای خزر
 • سیامک بهزادی*، غلامعلی اکبرزاده، محمد درویشی، علی سالارپوری، محمدصدیق مرتضوی، مسعود بارانی، ابراهیم عالی زاده صفحات 105-115
  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب بر پراکنش ماهیان در زیستگاه های مصنوعی بندر سلخ و بندر بستانه با  استفاده از آزمون مولفه های اصلی، به روش بلوک های کاملا تصادفی به صورت فصلی در سال 1396 انجام شد. با در نظر گرفتن مقادیر ویژه بالاتر از یک تعداد چهار مولفه برای شناسایی عوامل موثر فیزیکی- شیمایی آب بر تغییرات فراوانی خانواده های غالب استفاده شد. تغییرات کل واریانس های مربوط به مولفه های بارگذاری شده حاصل از آزمون مولفه ها در زیستگاه های بنادر سلخ و بستانه به ترتیب برابر17/94 و 5/90 درصد حاصل شد. بررسی نمره های عاملی بارگذاری شده در هر یک از مولفه ها نشان داد که فاکتورهای نیترات، نیتریت، فسفات و کلروفیل a، با بارهای عاملی قوی مثبت و درجه حرارت و شوری با بارهای عاملی منفی به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر تغییرات پراکنش جمعیت خانواده های غالب شناسایی شده هستند. همچنین بررسی و مقایسه نتایج آزمون آنالیز مولفه ها  در مناطق مورد مطالعه نشان داد که درجه حرارت، pH، نیترات، نیتریت و فسفات به عنوان پارامترهای متمایزکننده شرایط کیفیت آب در مناطق موردنظر می باشند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، مواد مغذی (فاکتورهای نیترات، نیتریت، فسفات و کلروفیل a)، همراه با سایر پارامترهای فیزیکوشیمیایی بر ساختار جمعیتی ماهیان تاثیرگذار بوده است.
  کلیدواژگان: زیستگاه مصنوعی، آزمون مولفه های اصلی، بندر سلخ، بندر بستانه و خلیج فارس
 • زهرا یعقوب زاده، حامی کابوسی*، فاطمه پیروی قادیکلایی، رضا صفری، اسماعیل فتاحی صفحات 117-128
  مطالعه حاضر به بررسی خواص ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تولید شده با آنزیم های آلکالاز و فلاورزایم می پردازد. فعالیت ضد باکتریایی پروتئین هیدرولیز شده (FPH) به روش های انتشار دیسک، انتشار چاهک و رقیق سازی انجام شد. فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده با استفاده از آزمون های قدرت مهار رادیکال آزاد DPPH و قدرت احیاء کنندگی آهن در سه غلظت 200، 500 وppm 800 بررسی شد. نتایج نشان داد که پروتئین هیدرولیز شده توسط آلکالاز و فلاورزایم قادر به مهار رشد (حداقل غلظت بازدارندگی (MIC باکتری های Pseudomonas aeruginosa و Staphylococcus aureus (سویه های استاندارد) نبودند، ولی دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بوده و آنزیم فلاورزایم نسبت به آنزیم آلکالاز قادر به تولید پودر پروتئینی با درجه هیدرولیز بالاتری (75/1±83/43) بود. قدرت مهار رادیکال DPPH پروتئین هیدرولیز شده با آلکالاز به طور معنی داری بیشتر از پروتئین هیدرولیز شده با فلاورزایم بود (05/0p<). اما در مورد قدرت احیاءکنندگی آهن عکس این نتیجه بود و پروتئین هیدرولیز شده با فلاورزایم قدرت احیاء کنندگی بالاتری نسبت به هیدرولیز حاصل از آلکالاز داشت (05/0p<). با افزایش غلظت خاصیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده افرایش یافت. در صورتیکه  آنتی اکسیدان های سنتزی BHA و BHT قدرت مهار رادیکال DPPH و قدرت احیاءکنندگی آهن بالاتری نسبت به پروتئین های هیدرولیز شده آلکالاز و فلاورزایم داشتند. نتایج نشان داد که پروتئین های هیدرولیز شده کمتر از 3 کیلودالتون پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان قادر به مهار رشد باکتری ها نمی باشند، اما می توانند به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی مواد تشکیل دهنده در تهیه غذاها و محصولات بهداشتی پیشنهاد شوند.
  کلیدواژگان: هیدرولیز آنزیمی، ماهی قزل آلای رنگین کمان، پروتئین هیدرولیز شده، خواص ضد باکتریایی، خواص آنتی اکسیدانی
 • علی پارسا*، محمد رهاننده، سهیل علی نژاد صفحات 129-136
  امروزه استفاده از تولیدات گیاهی در آبزی پروری توسعه یافته است. هدف از این تحقیق شناخت اثرات مصرف خوراکی ژل خام گیاه آلوئه ورا بر عملکرد رشد و برخی شاخص های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان است. بدین منظور تعداد 90 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان به ظاهر سالم در شرایط زیستی مطلوب با وزن تقریبی 5/3±107 در 2 گروه شاهد (غذای پایه) و تیمار (غذای پایه+ 5/0% ژل آوئه ورا) با 3 تکرار تقسیم بندی و برحسب اشتهای ماهی و تا حد سیر شدن تغذیه شدند. در پایان دوره 2 ماهه تغذیه، ضریب تبدیل غذایی محاسبه و گلبولهای سفید و قرمز، هماتوکریت، گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید و اسید اوریک، پروتئین کل، آلبومین، AST،ALT اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ضریب تبدیل گروه تیمار کمتر از گروه کنترل است(p<0.05) . بررسی بیوشیمیایی خون نشان داد که مقادیر پروتئین کل، آلبومین، AST،ALT و اسید اوریک در ماهیان تیمار نسبت به کنترل تغییر معنی داری نداشته است (p>0.05). اما در مورد گلوکز، کلسترول و تری گلیسیرید تغییر معنی دار بود و کاهش قابل توجهی در غلظت آنها مشاهده شد (p<0.05). با توجه به نتایج حاصله مصرف خوراکی ژل خام گیاه آلوئه ورا می تواند بدون اختلال در عملکرد کبد در بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش قند و چربی های فیزیولوژیک خون ماهی تاثیر گذار باشد و در طول دوره پرورش این ماهی قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، آلوئه ورا، تغذیه، پارامترهای خونی
 • نسرین سخایی*، زهرا بنی اسدی، بابک دوست شناس، بیتا ارچنگی، موسی کشاورز صفحات 137-150
  آب های ساحلی استان های خوزستان و هرمزگان از نظر صنایع شیلاتی بسیار حائز اهمیت می باشند. با توجه به تاثیری که مدوزها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر پویایی جمعیت لارو ماهیان و زئوپلانکتون ها دارند، بررسی جمعیتی گونه های آنها بسیار مهم است. نمونه های سیفومدوز از 6 ایستگاه از آب های ساحلی خوزستان و هرمزگان در فصول تابستان و زمستان سال 1394 جمع آوری گردیدند. نمونه برداری با استفاده از تور ترال میگو با چشمه 55 میلی متری صورت پذیرفت. همچنین فاکتورهای محیطی آب در هنگام نمونه برداری در محل اندازه گیری شدند. در مجموع 8 گونه مدوز بر اساس صفات ریخت شناسی مورد شناسایی قرار گرفتند. گونه Catostylus tagi در هر دو فصل در مناطق مورد بررسی فراوانترین گونه بود. گونه Marivagia stellate و جنس های sp. Cyanea و Chrysaora spp. برای اولین بار از آبهای خلیج فارس گزارش شدند. نتایج PCA  نشان داد که در مولفه ی اول بیش ترین همبستگی بین گونه های C. tagi و M. stellata  با دما و در مولفه ی دوم بیش ترین همبستگی بین sp1 Chrysaora  با شوری محاسبه گردید. شاخص تنوع شانون به مقدار جزئی در آبهای خوزستان نسبت به آب های ساحلی هرمزگان بیشتر محاسبه گردید. گونه Crambionella  orsini فقط در آب های ساحلی خوزستان و گونه Cassiopea andromeda فقط در آبهای ساحلی هرمزگان مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: ژله فیش، مدوز، خلیج فارس، تنوع زیستی
 • پژمان حسینی شکرابی، امیررضا شویک لو*، اکرم رزمجو صفحات 151-163
  هدف از این پژوهش تعیین مقدار بهینه ایزوله پروتئین ماهی به عنوان جایگزین چربی در ساخت همبرگر کم چرب با استفاده از آنالیز تشریحی کمی (QDA) و بررسی برخی ویژگی های کاربردی محصول تولیدی بود. به این منظور ایزوله پروتئین ماهی(FPI) از پسماند تولید کنسرو از ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) به روش تغییر pH تهیه شد. از سوی دیگر، همبرگر گوشت گوساله با جایگزینی چربی با FPI  با نسبت های صفر (تیمار کنترل یا شاهد)، %3 ، %6 ، %9  و %12  تولید گردید. نمونه های حاوی FPI برای ارزشیابی حسی و بررسی ترکیبات تقریبی، pH، کاهش قطر محصول، میزان کلسترول، ظرفیت نگهداری آب (WHC)، شاخص های رنگ و بافت مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد افزایش مقدار FPI  در فرمولاسیون، تاثیری بر بوی محصول نداشت، ولی این مهم بر سایر ویژگی های حسی مانند طعم، بافت، رنگ و پذیرش کلی تاثیر معنی داری داشت (05/0>p). از سوی دیگر، میزان رطوبت، خاکستر و پروتئین در تیمارها با افزایش مقدار ایزوله پروتئین ماهی در همبرگر افزایش یافت، بطوریکه مقادیر این شاخص ها در تیمار حاوی 12 درصد FPI بترتیب 84/67، 94/4 و 40/26 درصد بود که به طور معنی داری بالاتر از سایر تیمارها بود (05/0>p).  بالاترین ظرفیت نگهداری آب (50/52 درصد) و بازده پخت (75/91 درصد) و نیز کم ترین کاهش قطر (85/9 درصد)  نیز مربوط به این تیمار بود. بافت این تیمار همچنین دارای بیشترین حالت ارتجاعی (49/0)، قوام (74/0) و قابلیت جویدن (mj 15/165) بود. با استفاده از داده های حسی بدست آمده از آنالیز تشریحی کمی (QDA) و نیز بررسی مقایسه ای نتایج به کمک آنالیز مولفه های اصلی (PCA)، مقدار بهینه ایزوله پروتئین ماهی در محصول 12 درصد تعیین شد. بنابراین، جایگزینی کامل چربی با FPI در فرمولاسیون همبرگر امکان پذیر می باشد و با کاهش مقدار کلسترول، می توان محصول بازارپسندی را برای مصرف کنندگانی که به دنبال محصولات کم چرب و کم کلسترول هستند، تولید کرد.
  کلیدواژگان: همبرگر کم چرب، ایزوله پروتئین ماهی(FPI)، ارزشیابی حسی، PCA، QDA
 • محمود محسنی*، محمد پورکاظمی، مصطفی کرمی نسب، محمد اسماعیل راست روان صفحات 165-177
  به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره (35، 40، 45، 50 و 55 درصد) بر میزان رشد، ترکیب بدن و قابلیت هضم بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی طراحی و اجرا گردید. تعداد 225 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن 45/0 ± 85/4 گرم در 15 وان فایبرگلاس 250 لیتری (15 قطعه در هر وان) با 3 تکرار در هر تیمار به مدت 63 روز تغذیه شدند. میانگین دمای آب در طول دوره پرورش 5/1± 7/14 درجه سانتی‏گراد و اکسیژن محلول 68/0 ± 6/7 میلی گرم در لیتر بود. وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، نسبت بازده پروتئین و ضریب چاقی ماهیان تغذیه شده با جیره محتوی 40 درصد پروتئین، به طور معنی‏داری [V1] از ماهیان تغذیه شده با جیره محتوی 35 و 55 درصد پروتئین بالاتر بود (05/0P<). با افزایش پروتئین در جیره غذایی ماهیان به میزان بیش از 45 درصد، ضریب تبدیل غذایی به طور معنی‏داری [V2] افزایش یافت. نتایج بیانگر تاثیر معنی‏دار سطوح مختلف پروتئین جیره بر مقادیر پروتئین، چربی و رطوبت لاشه بود. میزان پروتئین لاشه با افزایش پروتئین جیره تا سطح 45 درصد افزایش و در سطوح بالاتر کاهش یافت. میزان خاکستر لاشه نیز در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 45 درصد پروتئین نسبت به سایر تیمارها به‏طور معنی‏داری بیشتر بود (05/0P<). تفاوت معنی‏دار[V3]  در مقادیر متوسط قابلیت هضم ظاهری پروتئین و انرژی خام لاشه بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد، به‏ جز ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 35 درصد پروتئین که به طور معنی‏داری پایین‏تر از سایر تیمارها بود (05/0P<). نتایج نشان داد، کاهش درصد پروتئین جیره  به دلیل کاهش میزان پودر ماهی موجب کاهش قابلیت هضم پروتئین و انرژی شد. بنابراین، میزان بالاتر از 40 درصد و پایین‏تر از 45 درصد پروتئین در جیره بچه ماهی آزاد پرورشی به منظور دست‏یابی به حداکثر رشد و صرفه اقتصادی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پروتئین، ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)، روند رشد، ترکیب بدن و قابلیت هضم
 • مهدی مهدی نسب* صفحات 179-185
  تعیین میزان تروفی در اکوسیستم های آبی از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا افزایش مواد مغذی در همه سطوح اکوسیستم های آبی از جمله تغییر در فراوانی گونه ها، مهاجرت، کاهش تنوع زیستی و تغییر در ساختار و ترکیب جوامع اثرگذار است. بنابراین، باید روش مناسبی برای تعیین وضعیت تروفی یا به عبارتی، توان تولید در یک اکوسیستم بکار گرفت. روش های متداول جهت تعیین میزان تروفی بر اساس سه پارامتر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک استوار است. شهرستان پلدختر با 11 تالاب به عنوان شهر تالابی ایران مشهور است و از این تعداد 8 تالاب دائمی و 3 تالاب فصلی می باشند. در این پژوهش برای ارزیابی وضعیت تروفی 8 تالاب دائمی شهرستان پلدختر از نمونه برداری های ماهانه میزان غلظت فسفرکل(TP)، نیتروژن کل(TN) با استفاده از شاخص تروفی کارلسون(TSI) مربوط به دو فصل تابستان و زمستان 1396 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در فصل تابستان تالاب لفانه 1 در شرایط یوتروفیک، تالاب لفانه 2 در حالت مزوتروفیک حاد و سایر تالاب ها در تغذیه گرایی مزوتروفیک خفیف قرار دارند و در فصل زمستان با توجه به کاهش دمای هوا و به تبع آن کاهش تبخیر و  افزایش ورودی آب های سطحی و زیر زمینی به تالاب ها، تمام آنها در شرایط مزوتروفیک خفیف می باشند. بر اساس میانگین سالانه شاخص کارلسون تالاب های لفانه 1 و لفانه 2 در شرایط مزوتروفیک و 6 تالاب دیگر در حالت مزوتروفیک خفیف قرار دارند. تالاب های پارک طبیعت ولی عصر با میانگین سالانه 3/42 دارای شرایط مزوتروفیک و تالاب های منطقه تنگ فنی با میانگین سالانه 08/34 در رده تالاب های مزوتروفیک خفیف می باشند. در تالاب های پلدختر بار رسوبی مواد معلق و کدورت آب به دلیل ورود سالانه مقادیر زیادی رسوب از حوضه آبریز زیاد گردیده است که در نهایت منجر به پیشروی و گسترش گیاهان آبزی در سطح آب و تسریع یوتریفیکاسیون تالاب ها می شود.
  کلیدواژگان: تغذیه گرایی، شاخص کارلسون(TSI)، تالاب، شهرستان پل دختر
 • پولین شهره، سارا مهدی زاده مود*، شلاله موسوی صفحات 187-194
  در این بررسی 180 عدد ماهی متعلق به سه گونه از ماهیان استخوانی با ارزش شیلاتی شامل ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)، ماهی زرده (Euthynnus affinis) و ماهی هوور (Thunnus tonggol) جهت تشخیص و تعیین آلودگی به پلروسرکوئید سستودها از اسکله‌‌های صیادی و بازار ماهی فروشان استان‌‌ هرمزگان در طول سواحل خلیج فارس در تابستان 1396 به صورت تصادفی نمونه‌ برداری و مورد بررسی قرار گرفتند. انگل‌‌های جداسازی شده تثبیت، رنگ‌‌آمیزی و بر اساس کلیدهای تشخیص شناسایی شدند. در ماهی هامور هیچ نوع آلودگی به لارو سستودها مشاهده نشد. سستودهای شناسایی شده همگی متعلق به راسته تریپانورینکا و شامل سه گونه Callitetrarhynchus gracilis، sp.  Pterobothrium و Grillotia erinaceous بودند. 13 نمونه (2/7درصد) واجد آلودگی به لارو سستود در محوطه بطنی و عضلات بودند. بیشترین درصد آلودگی و بیشترین شدت آلودگی در میان انگل‌‌های جداسازی شده، متعلق به لارو C. gracilis در ماهی هوور بود. آلودگی عضلات به C. gracilis در 33/3 درصد از ماهیان هوور مورد مطالعه مشاهده شد.
  کلیدواژگان: پلروسرکوئید، تریپانورینکا، ماهیان خلیج فارس
 • شیدا داداشی*، قاسم کریم زاده، فرخ پرافکنده حقیقی، نیما وحدتی راد صفحات 195-201
  تحقیق حاضر با هدف بررسی برخی از پارامترهای بیولوژیکی و میزان صید شگ ماهی خزری  Alosa caspia در سال 94-1393، در حوضه جنوب شرقی دریای خزر در استان مازندران انجام پذیرفت. در مجموع 600 نمونه در طول این دوره مورد بررسی قرارگرفته و نتایج نشان داد که میانگین طول چنگالی و وزن کل شگ ماهی خزری  54/2±12/24 سانتی متر و 50/63±63/167 گرم بوده و رابطه طول و وزن شگ ماهی خزری  به صورت W=0.0558FL2.68   R2=0.825  برای ماهیان ماده و W=0.0553FL2.65  R2=0.825 برای ماهیان نر بدست آمد. همچنین ساختار سنی ماهیان در حدود 5-1 ساله بود که گروه سنی 2 سال (با طول متوسط 25 سانتی متر و وزن متوسط 190 گرم) بیشترین فراوانی (47 درصد) را داشتند. نسبت جنسی ماهیان ماده به نر 1 به 2 بوده که  ماهیان ماده غالب بودند. همچنین مرحله 3 رسیدگی جنسی با فراوانی 45 درصد بیشترین میزان را در جمعیت شگ ماهیان نمونه برداری شده بخود اختصاص داد. با توجه به نتایج می توان گفت میانگین طول و وزن شگ ماهیان خزری طی سال های اخیر افزایش یافته ولی در مقابل، فراوانی ماهیان با سنین پائین تر نیز افزایش یافته است. لذا، با توجه به نقش و اهمیت مهم این ماهیان در زنجیره غذایی ماهیان استخوانی دریای خزر، حفظ و پایش مداوام ذخایر با ارزش آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.
  کلیدواژگان: شگ ماهی خزری، دریای خزر، طول، وزن، سن، صید
 • آسیه مخلوق، حسن نصرالله زاده ساروی*، محمدعلی افرایی، ابوالقاسم روحی، عبدالله نصرالله تبار، محمد متین فر صفحات 203-207
  Ceratium hirundinella به عنوان یک شاخص بیولوژیکی در تغییرات زیست محیطی و اقلیمی در نظر گرفته می شود. در تابستان 2018، حضور Cerunium hirundinella در منطقه ایرانی دریای خزر گزارش شده است. بنابراین مقاله حاضر به بررسی روند تغییرات گونه فیتوپلانکتونی فوق در حوزه ایرانی دریای خزر در طی 3 دهه پیشین پرداخته است. این مطالعه نشان داد که در زمستان سال 1374،  Ceratium درصد بسیار کمی از تراکم فیتوپلانکتون را تشکیل داد. در تابستان سال 1391، سهم این گونه در زی توده دو تاژکداران و کل فیتوپلانکتون به ترتیب 34 و 31 درصد بدست آمد. میزان حضور Ceratium در زیست توده فیتوپلانکتون در تابستان 1397،  تا 70 درصد افزایش یافت. همچنین نتایج، افزایش دما و pH آب را همزمان با حضور Ceratium در مقایسه با زمان مشابه در منطقه مورد مطالعه نشان داد. در همین حال، سطح تروفیکی از اولیگوتروف به یوتروف افزایش یافت. تغییرات سالانه Ceratium (حضور و فراوانی) در ترکیب فیتوپلانکتون ممکن است پاسخ به افزایش گرم شدن منطقه و فعالیت های با منشا انسانی باشد. شکوفایی Ceratium بر تغذیه موجودات پلانکتون خوار تاثیر می گذارد و باعث کاهش اکسیژن محلول و نهایتا تلفات ماهی می شود. لذا پایش این گونه فیتوپلانکتونی در دریای خزر ، بخصوص بدلیل افزایش فعالیت های آبزی پروری در منطقه دارای اهمیت است.
  کلیدواژگان: تغییرات گرمایی، شاخص زیست محیطی، Ceratium hirundinella، دریای خزر، ایران
 • ایرج مغفوری مقدم* صفحات 209-211
  دراین تحقیق سامان بندی ریز شکمپایان نهشته های کواترنری دریای خزر برسی شدند. به این منظور محتویات شکمپایان یک چاه اکتشافی در شمال شهر آق قلا در استان گلستان مورد یررسی قرارگرفت.  در برش زیر سطحی مطالعه شده ضخامت نهشته های کواترنری 2585 متر می باشد. در مجموع 11  گونه از 8 جنس شکمپا در قالب 5 تیره شناسایی گردیدند. شکمپایان شناسایی نشان می دهد که از زمان شروع کواترنری تا کنون  تغییر محتویات این نرم تنان در دریای خزر متناسب با نوسانات سطح آب دریا بوده است.
  کلیدواژگان: شکمپایان، کواترنری، سامان بندی، خزر
|
 • I. Sarhadi, E. Alizadeh Doughikollaee, E. Ahmadifar*, H. Adineh Pages 1-11
  The present study was conducted to evaluate the effects of dietary Artemisia annua extract on the hematological and blood serum indexes of common carp (Cyprinus carpio). Fish with average initial weight (90.32± 1.12) were fed diets supplemented with graded levels 0, 0.5, 1 and 1.5 % of extract (T1, T2, T3 and T4) for 60 days. At the end of this period, The results showed that growth rate increased significantly (P<0.05) in fish fed diet containing plant extract in T3 (143.70± 10.62 g) compared with the control (130.63± 5.99 g). Results indicated that RBC, Hb and MCHC were higher in fish fed diets containing A. annua compared with the control. WBC, PCV and MCH had no significant change (P>0.05) in experiment groups compared with the control. Serum biochemical parameters showed that glucose levels were significantly increased in extract fed treatments. There was no significant difference in albumin levels between experimental treatments. The results of liver enzymes showed that fish fed diets had no significant difference (P>0.05) in activity of alanine transaminase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and alkaline phosphatase (ALP) compared with control. The addition of A. annua extract in the diet of common carp compared to control can be an acceptable effect on fish health status, but does not affect the liver enzymes.
  Keywords: Common carp, Herb extract, Hematologic index, Liver enzymes
 • M. Valipour, A. Oujifard*, A. Hosseini, E. Sotoudeh, D. Bagheri Pages 13-26
  8-week feeding trial was conducted for juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to determine the optimal amount of Tenebrio molitor meal (TM) that could replace fishmeal in feeds without reducing growth performance, hematological indices and non-specific immune responses. Five isonitrogenous and isolipidic diets were formulated with TM replacing 0% (Control), 25% (TM25), 50% (TM50), 75% (TM75) and 100% (TM100) fishmeal respectively. Each diet was randomly divided into triplicate groups with 20 juveniles (initial weight 10±0.5 g). At the end of the experiment, the mean of the final weight of the fish fed diets with control (41.7±0.7) and diet containing 25% TM powder (43.1±2.1) was significantly higher than other treatments (p<0.05). The lowest feed conversion ratio was observed in control (0.76±0.1) which had a significant difference compared to TM75 (0.93±0.06) (p<0.05). Weight gain (WG) was affected by dietary TM inclusion and decreased with increasing TM. Red blood cells was not affected by treatment, while hemoglobin content and hematocrit decreased with increasing TM inclusion levels (p<0.05). Plasma complement activity, the IgM level and cortisol were not affected by dietary TM. Dietary treatments had no significant effects on plasma glucose and triglyceride of fish compared to the control (p<0.05). Plasma total protein, albumin and globulin were significantly affected by dietary TM (p<0.05). Plasma cortisol levels and alternative complement (ACH50) pathway activity did not show any significant difference among treatments (p>0.05). According to a broken-line model, the recommended substituted ratio of TM for fish meal was estimated to be 25% for rainbow trout obtaining maximum weight gain.
  Keywords: Fish meal, Insect meal, Protein replacement, Blood biochemistry, Rainbow trout
 • F. Ghalebi Hajivand, A. Smiley*, A.M. Abedian Pages 27-37
  Fucoidan, a water-soluble heteropolysaccharide that contains fucose and sulfate groups which found in the cellular wall of brown algae which in this study, the effects of its various levels on the non-specific immune response, blood biochemical factors and antibacterial activity of serum in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), with mean weight of 74.8 ± 70 g for 8 weeks were investigated. The treatments consisted of 0 (control), 0.1, 0.5, 1 and 2% of fucoidan per kg of diet in the form of five treatments, three replications were performed in 100 liters tanks. Based on the findings of this study, there were no significant different among different groups of RBC indices such as RBC, HB, HCT, MCV, MCHC and MCH (p> 0.05), while the number of WBC was significantly different among different groups (p<0.05). TP, HDL-C, LDL-C were significantly affected by diets containing fucoidan (p<0.05). There was no significant difference in the level of glucose between treatments (p>0.05). The serum lysozyme (LZM) activities, Complement system, C3 and C4 had a significant effect on different treatments (p<0.05). The highest and lowest activity of lysozyme, total Complement system (ACH50), and the level of C4 and C3 proteins, were observed in treatment /1 F diet and control, respectively. Antibacterial activity of serum was significantly different in control group with experimental groups (p<0.05). The highest and lowest levels of antibacterial serum were observed in 0.1 F diet and 2, respectively. According to the results of this study, it can be concluded that fucoidan stimulates the innate immune system of rainbow trout.
  Keywords: Rainbow trout, non-specific immune response, Antibacterial activity, fucoidan (MariVet)
 • Y. Mohammad Pour, M. Shapoori*, M.S. Sadeghi, Sh. Gholami Pages 39-48
  This experiment was carried out to evaluate the effect of earthworm (Eisenia fetida) in diet for Oscar fish (Astronotus ocellatus) in a randomized design with three treatments in triplicates using 9 aquarium for 9 weeks. Twenty pieces of Oscar fish with average weight 3.6±0.5 g were stocked in each replication. The earthworm meal (as fed) at the levels of 0, 50 and 100% was replaced with Biomar diet in Oscar fish diet. Fish were fed with experiential diets included: 1-Biomar 2- Mixture of Biomar and earthworm meal with equal ratio 3- Earthworm meal. Daily food intake calculated by the weight of fish (3% of body weight) and fish were fed 3 times a day. Physical and chemical properties of water, such as temperature (28.2°C±0.5), oxygen (7.8ppm±0.2) and pH (8.1±0.11), were control.  At the end of study growth performance, feed utility and survival rates were measured. The highest body weight increase (173.2% (gr)±0.23), specific growth rate (2.02 (%)±0.26), average daily growth (17.4 (%)±3.15), protein efficiency ratio (1.85 (%)±0.16) and least feed conversion ratio (0.99 (%)±0.05) observed in Biomar treatment (p<0.05). But greatest survival ratio observed in diet contained earthworm powder. The results assessment showed that neither 50% nor 100% worm meal could not supply Oscar fish nutritional requirements.
  Keywords: Biomar, Earthworm meal, Growth performance, Survival, Oscar fish (Astronotus ocellatus)
 • Kh. Jani Khalili, H. Oraji*, A.S. Keramat, A. Esmaili Feridoni, M. Rajabnia Pages 49-58
  In this research, the effect of organic fertilizers was studied on the growth performance of carps fry. This experiment was conducted in a completely randomized design with seven treatments and three replications in 300 liters of tanks within 3 months. 60 pieces of fish fry with an average weight of 0.6 ± 0.05 g were randomly storage in each tank per 0.5: 1.5: 2: 6 (respectively, 5%, 15%, 20% and 60% respectively big head, grass carp, common carp, silver carp). Seven treatments were included control (C), vermicompost of 1 kg/m3 (T1), vermicompost fertilizer  1.5 kg/m3  (T2), compost fertilizer 1 kg/m3  (T3), compost fertilizer 1.5 kg/m3 (T4), cow manure 1 kg/m3  (T5), chicken manure 0.6 kg/m3 (T6) used in 3 replicates. Primary production, plankton and water quality parameters (temperature, chemical oxygen demand, dissolved oxygen, nitrogen-ammonium and phosphate) were measured weekly or twice weekly. At the end of the experiment period, the growth indices were measured. The results showed that the highest amount of dissolved oxygen, chlorophyll a concentration, phytoplankton and zooplankton was observed in T1 treatment and the lowest in control group (p<0.05). The highest amount of benthos was observed in T6 treatment compared to other group. Based on the results, the best growth performance was observed in T1 treatment, except to T6 treatment with other treatments (p<0.05). Overall, the results of this study suggest that vermicompost application of 1 kg/m3  can improve the quality parameters of water, plankton and performance of Carps fry.
  Keywords: Common carp, Growth, Vermicompost, Manure, Fertilization
 • H. Raeiji, M. Gholizade*, R. Patimar, T. Porsofi Pages 59-70
  Zooplanktons have an important role in food chain of the aquatic ecosystems, which acts as a food chain link between producers (phytoplankton) and higher nutritional levels. The purpose of this research was to identify and study the zooplankton density in the southeastern basin of the Caspian Sea (Gorgan Bay). Sampling was performed seasonally and samples were collected by zooplankton net (36 cm and mesh size of 100µm) with three replications from three areas including: pan-cultures, Ashooradeh pier and entrance of sea water to the Bay. In this study, zooplankton groups belong to 16 species of 6 phylum were identified containing: Copepoda, Rotatoria, Protozoa, intermediate zooplankton (zoobenthose) and a group including other zooplankton groups. The mean Shannon diversity index during sampling time was 1.57±0.26, Margalef species richness index was 1.83±0.43, and for the uniformity index was 0.69±0.12. The lowest Shannon Diversity Index was 1.12 in the autumn station 6 was considered due to human activity, commuting boats (tourists and fish hunting), and the oil pollutants in this region, and the highest Margalef index was 2.76 in the spring station 2 and the Pielou's evenness index was highest for the winter at station 5 (0.92). Cluster analysis and non-metric multidimensional scaling showed the similarity of stations with each other based on abundance distribution of species in two distinct groups. Finding of research could play an important role in environmental protection in the Gorgan Bay.
  Keywords: Zooplankton, Biological index, Gorgan Bay
 • Sh. Javaherdoust, S. Yeganeh*, A.S. Keramat Amirkolaie Pages 71-83
  The aim of this study was to prepare rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) visceral protein hydrolysate (VPH), determine the peptide molecular weight and using rainbow trout visceral protein hydrolysate in diet of rainbow trout juvenile to investigate its effects on some hematological and blood serum biochemical parameters. The viscera of rainbow trout were hydrolyzed by alcalase enzyme and Antioxidant activity of protein hydrolysate was obtained 85±1.6 %. The protein hydrolysate was used for the second phase of the experiment. For this purpose, four diets were prepared including VPH free as the control and three diets with 0.5, 1, and 2 percent VPH inclusions. Juvenile rainbow trout (n = 252; 9.74 ± 0.22 g) were randomly distributed in the treatments (with three replicates) and fed with the prepared diets based on satiation, 3 times a day for 60 days. Peptide polecular weight ranged from 700 D to 2 KD. Final evaluated parameters were hematological (RBC, hemoglobin, hematocrit, WBC, MCV, MCH and MCHC), serum biochemical (total protein, albumin, glucose, cholesterol and triglyseride) indices and lysosyme. Increasing the VPH up to 2 % caused to increase hemoglobin (P<0.05). RBC and WBC showed no significant differences among treatments (P>0.05).  The lowest hematocrit was observed in 1 % treatment (P<0.05). The highest amounts of albumin and cholesterol were observed in 2 % treatment and the highest amount triglyseride and the lowest amount of glucose were observed in control group (P<0.05).  All VPH-containing treatments had higher amount Lysosyme activity than control as such with inceasing VPH up to 2 % coused to increase the lysosyme activity and the lowest amount of that was observed in control (P<0.05). The results indicate that a diet containing 2 % of VPH cause to affect on some mentioned haemetological and serum biochemical parameters and could improve immunity in in juvenile rainbow trout.
  Keywords: Protein hydrolysat, Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Immunity, Health
 • A. Shahabadi*, M. Jafari, F. Ememi Pages 85-93
  The purpose of this study was evaluation of export performance of Iranian caviar and identification of its affecting factors. Therefore, this study has examined  theimpact of variables like ability of strategic sustainability management, the measure of export market-oriented and export flexibility taking into consideration of environmental differences between internal and external market on export performance of Iran's caviar. Current research with the view to objective is applied research and with a view to data collection is descriptive research and Statistical population of this study to include all managers of exporting firms Caviar exporting companies in Iran. Cronbach's alpha was 0.9 which indicates that the reliability of the questionnaire is appropriate. Connection between research variable has been investigated through path analysis in LISREL Version 8.8 software. The consequence of this study shows that strategic sustainability management has the most impact on Caviar export performance of Iran. After that parameters of export flexibility, export market-oriented behavior finally dynamic of market have significant and positive impact on export performance.
  Keywords: Export Performance, Export Market-Oriented, Strategic Sustainability Management, Export Flexibility, Export of Caviar
 • M. Hadifar, S. Haghighi Karsidani*, M. Ghasemi Pages 95-104
  In the present study, the primary cell lines were derived from caudal fin explants of the Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum), using two treatments (tissue culturing without enzyme and after trypsin treatment). For this purpose, pieces of caudal fin tissue (1 millimeter cubic) were isolated from 10 healthy young fish with an average weight of 12±1 g and a mean length of 11±1cm in sterile condition then were explanted in L-15 medium (Leibovitz L-15) with fetal bovine serum (10 and 20%) and penicillin-streptomycyne at pH 6.8 and 7.2 and kept at 21 and 24 °C. From the second day, a mixture of various cell types was observed and attached to the cell culture flask, but the uniform cell layer consist of cells with heterogeneous epithelial morphology and fibroblast-like were appeared after 12 to 14 days. Subculture was performed using trypsin enzyme. In subcultures, a single cell layer consists of cells with homogeneous epithelial morphology was formed. So far, these cells have been passaged for 21 times. Results indicate the possibility of producing a permanent cell line from the fin tissue of Rutilus frisii kutum.
  Keywords: Tissue culture, Caudal fin, Rutilus frisii kutum
 • S. Behzadi*, Gh. Akbarzadeh, M. Darvishi, A. Salarpouri, M.S. Mortazavi, M. Barani, E. Alizadeh Pages 105-115
  Four components were used to identification the effective physical-chemical factors of water on the variations of dominant fish families. The total variation of the variables was concluded 94/17 % and 90/5%, related to the loaded components in artificial reefs of Bandar-E-Salakh and Bandar-E-Bostaneh respectively.Assessment of the loaded factors in each of the components were identified that nitrate, nitrite, phosphate and chlorophyll a factors with positive load and temperature and salinity with negative factor load as the most important factors affecting the demographic changes of some fish families. Temperature, pH, nitrate, nitrite and phosphate were diagnosed parameters for water quality in two areas based on PCA results. The results of this study showed that nutrients (nitrate, nitrite, phosphate and chlorophyll a) had great influence on structure of fish in artificial reefs, that together with the physical-chemical parameters of water to impact on the chain and food web of fish and fauna of these ecosystems, ultimately.
  Keywords: Artificial reefs, PCA, Bandar-E-Salakh, Bandar-E-Bostaneh, Persian Gulf
 • Z. Yaghoubzadeh, H. Kaboosi*, F. Peyravii Ghadikolaii, R. Safari, E. Fattahi Pages 117-128
  The present study aimed to investigate antibacterial and antioxidant properties of proteins produced by the enzyme hydrolysis of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) skin produced by alcalase and flavourzyme enzymes. Antibacterial activity of skin protein hydrolysate were done by disc diffusion, agar pit diffusion and microdilution methods. Antioxidant activity of skin protein hydrolysate were investigated by DPPH free radical inhibitory and ferric reducing antioxidant power (FRAP) at three concentrations of 200, 500 and 800 ppm. The results showed that skin protein hydrolysate by alcalase and flavourzyme were not able to inhibit growth of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus strains (standard strains) but they had antioxidant activity. Degree of hydrolysis in SPH produced by flavourzyme was more than the alcalase (43.83 ± 1.75   ). The radical DPPH inhibitory power of SPH produced by alcalase was significantly higher than the flavourzyme (p<0.05). However, FRAP results in SPH produced by flavourzyme was significantly higher than the alcalase (p<0.05). By increasing protein concentrations, the antioxidant properties of the SPH increased. In the event that, the synthetic anti-oxidants BHA and BHT had radical DPPH inhibitory power and ferric reducing power higher than alcalase and flavourzyme hydrolyzed proteins.The results showed that the hydrolyzed proteins less than 3 kD of Rainbow trout skin could not inhibit the growth of bacteria but they can be offered as a natural antioxidant in the preparation of foods and health products.
  Keywords: Enzymatic Hydrolysis, Rainbow Trout, Antibacterial Properties, Antioxidant Properties
 • A. Parsa*, M. Rahanande, S. Alineghad Pages 129-136
  Today, the use of herbal drugs has been developed in animal husbandry. Rainbow trout is also known as an important fish for breeding. The purpose of this study was to determine the effects of oral consumption of Aloe Vera gel on growth performance and some blood parameters of rainbow trout. The number of 90 apparently healthy rainbow trout on a biological condition with an approximate weight of 107 ± 3.5g was divided into two groups: control (basal diet) and treatment (basal diet + 0.5% Aloe vera gel) with 3 replications and in terms of fish appetizers were fed to the extent. At the end of the 2-month period, the food conversion ratio and blood sample (Total protein, Albumin, AST, ALT, White and Red blood cells, Hematocrit, Glucose, Cholesterol, Triglycerides and Uric acid) were measured. The results showed that the food conversion ratio was lower than the control group (p<0.05). Blood biochemical analysis showed no significant changes in Total protein, Albumin, AST, ALT and Uric acid between control and treatment group (p> 0.05), but significant reduction was observed in Glucose, Cholesterol and Triglyceride (p<0.05). According to the results, oral consumption of Aloe vera gel can be effective in improving the nutritional performance and reduce the physiological sugar and lipids of blood, and it is recommended during the period of breeding mentioned fish.
  Keywords: Rainbow trout, Aloe vera, Blood parameters, Nutrition
 • N. Sakhaei*, Z. Baniasadi, B. Doustshenas, B. Archangi, M. Keshavarz Pages 137-150
  Coastal waters of Khuzestan and Hormozgan provinces are very important in the fisheries industry. Due to of direct and indirect impacts of the Jellyfish on the dynamic of fish larvae and zooplankton, study of their population is very important. So that in this study scyphomedusae were collected in summer and winter of 2015 from 6 stations of coastal waters of Khuzestan and Hormozgan. Sampling was taken place using a shrimp trawl net with 55 mm mesh size. The physicochemical parameters of water also were measured while sampling. A total of 8 species of Medusa were identified based on morphological traits. The most abundant species in both seasons and in coasts of Khuzestan and also Hormozgan provinces was Catostylus tagi. The species Marivagia stellate together with Cyanea sp. and Chrysaora spp. genera were reported for the first time from the Persian Gulf waters. Also results of PCA showed that in the first component, the highest correlation obtained between C. tagi and M. stellata with temperature and in the second component, the highest correlation was found between Chrysaora sp1 and salinity. The Shannon diversity Index was calculated to a small extent in Khuzestan waters relative to the coastal waters of Hormozgan. Crambionella orsini species was found only in coastal waters of Khuzestan and Cassiopea andromeda species only in Hormozgan coastal waters.
  Keywords: : Jellyfish, Medusae, Cnidaria, Persian Gulf
 • S.P. Hoseini Shekarabi, A.R. Shaviklo*, A. Razmjoo Pages 151-163
  The aim of this study was to determine the optimum level of fish protein isolate (FPI) as a fat replacer for the production of a low fat hamburger using Quantitative Descriptive Analysis (QDA) and investigating some of the functional characteristics of the product. For this purpose, FPI was developed from yellowfin tuna fish (Thunnus albacares) canning by-product using pH-shift method. On the other hand, veal burger was produced by the replacing fat with FPI with the ratios of 0 (control), 3%, 6%, 9% and 12%. Samples containing FPI were compared for sensory attributes and evaluation of the proximate compositions, pH, reduction in product diameter, cholesterol, water holding capacity (WHC), color and texture profiles. The results showed that the increase in FPI did not affect the odor of the product, but this had a significant effect on other sensory properties such as flavor, texture, color and overall acceptance (p<0.05). On the other hand, the moisture, ash and protein contents of the samples increased with increasing FPI in the hamburger and these indexes in the prototype containg 12% FPI were 67.84, 4.97 and 26.40% respectively which were significantly the highest levels amoung the other prototypes (p<0.05). The highest WHC (52.50%) and cooking yield (91.75%), as well as the lowest decrease in diameter (9.85%), were found in this sample. The texture of this prototype also had the most elasticity (0.49), cohessiveness (0.74) and chewingness (165.15 mj) amoung the samples. Using QDA sensory data and principal component analysis (PCA) for comparing the results revealed that the optimum level of FPI in low fat hamburger formulation was 12%. Therefore, complete replacement of fat with FPI in the hamburger formulation is possible and by decreasing the amount of cholesterol, a good marketable product can be produced for those who are looking for low-fat and low-cholesterol products.
  Keywords: Low-fat hamburger, Fish protein isolate (FPI), Sensory evaluation, QDA, PCA
 • M. Mohseni*, M. Pourkazemi, M. Karaminasab, M. Rastravan Pages 165-177
  The effects of dietary protein levels were investigated on growth, carcass biochemical composition and apparent digestibility coefficient in Caspian trout, Salmo trutta caspius. The present study was carried out in a completely randomized design with five experimental diets containing five different dietary levels of protein: 35, 40, 45, 50 and 55%, and 15 fish per replication of each with an initial weight of 4.85 ± 0.45 g for 105 days.  Average oxygen concentration and water temperature were 7.6 ± 0.68 mg L-1 and 17.7 ± 1.5 °C, respectively, throughout the experimental period. Significantly higher final body weight, weight gain, specific growth rate, protein efficiency ratio and condition factor were observed in the fish fed diet with 40 and 45% protein compared to those fed on the 35 and 55 % protein diets. Feed efficiency ratio in treatments fed 35 and 55 % protein were significantly higher than those of fish fed 40 and 45% dietary protein levels (P≤ 0.05). Crude protein content increased with the increasing dietary protein levels, whereas crude lipid and moisture composition decreased with the increasing dietary protein levels. Therefore, it can be cocluded that increased levels of protein in the diets for juvenile Caspian trout (Salmo trutta caspius) up to 40 and 45% improved growth performance, feed utilization parameter and economic aspect.
  Keywords: Caspian trout (Salmo trutta caspius), Dietary Protein Level, Carcass Biochemical Composition, Apparent Digestibility Coefficient, Optimal Growth
 • M. Mehdinasab* Pages 179-185
  Determining the amount of trophy in aquatic ecosystems is important because increasing the availability of nutrients is affectings all levels of aquatic ecosystems as well as changes in species abundance, migration, reduce in biodiversity and changes in the structure and composition of communities. Therefore, there should be a proper method for determining the trophy state or production in the ecosystem. The current methods for determining the amount of trophy are based on three physical, chemical and biological parameters. Pole-dokhtar County has 11 wetlands with 8 permanent and 3 seasonal wetlands and is known as the wetland city of Iran. In this research to assess the trophic status of 8 permanent Pole-dokhtar wetlands, monthly sampling were conducted in summer and winter of 2017 and the Carlsson Trophy Index (TSI) was used for calculation of total phosphoric (TP) concentration and total nitrogen (TN). The results showed the Lfanhe wetland 1 was in yotrophic conditions, the Lfanhe wetland 2 was in acute mesotrophy and other wetlands were located in mild mesotrophic nutrition in the summer. In the winter, due to the reduction of air temperature and consequently the decrease of evaporation and the increase in the input of surface and underground waters to wetlands, all of wetlands were in the mild mesotrophic conditions. Based on the average annual Carlson index, the Lfanhe 1 and Lfanhe 2 wetlands were in mesotrophic conditions and 6 wetlands were in mild mesotrophic conditions. Valiasr Natural Park wetlands with annual mean 42.3 characterized by mesotrophic conditions and Tang Fani wetlands with annual mean 34.08 was in the low mosotrothic conditions. In the Pole-Dokhtar wetlands, the annual suspended sediment load and water turbidity have increased due to the large amounts of sediment accumulation in the area, which eventually leads to the development of aquatic plants in the water surface and accelerates utrification of wetlands.
  Keywords: Nutritionism, Carlsson Indicator (TSI), Wetland, Pol-e- Dokhtar County
 • P. Shohreh, S. Mehdizadeh Mood*, Sh. Mousavi Pages 187-194
  A total of 180 fish samples from three commercially important teleosts (Epinephelus coioides, Euthynnus affinis and Thunnus tonggol fish) of Persian Gulf across Hormozgan coast were investigated for plerocercoid infestation, which were sampled from Jun 2017 to September 2017. The parasites were fixed, stained, mounted on to slides and identified. Epinephelus coioides was not infested. Following larval trypanorhynch species were isolated and identified: Callitetrarhynchus gracilis، Pterobothrium sp.and Grillotia erinaceous. Thirteen fish (7.2%) were infested with trypanorhynch plerocerci which were isolated from abdominal cavity and musculature. Based on the results, the highest infestatin and maximum intensity were demonstrated for C. gracilis in Thunnus tonggol fish. C. gracilis was isolated from the musculature of 3.33% of Thunnus tonggol fish.
  Keywords: Plerocerci, Trypanorhyncha, Persian Gulf fish
 • Sh. Dadashi*, Gh. Karimzadeh, F. Parafkandeh Haghighi, N. Vahdati Rad Pages 195-201
  The present research aimed to study some biological parameters of  Alosa caspia Caspian Sea in the southeast Mazandaran Province in 2014-2015. A total of 600 samples were examined during this period and data were analyzed using SPSS software. The results showed that the mean fork length and total weight of A. caspia was 24.22 ± 54.2 cm and 167.63 ± 63.59 g, respectively, and the length and weight relationship were as W = 0.0558 FL 2.68 R2 = 0.825 for females and W = 0.0553FL 2.65 R2 = 0.825 for males. The results also showed that the age structure of the fish was about 1-5 years old, with the age group of 2 years (with a mean length of 25 cm and an average weight of 190 g), the most frequent (47%). The female sex ratio of male to female was 1:2. Also, the stage 3 of sexual maturity with the frequency of 45% was the highest in the sample population. According to the results, the average length and weight of the Caspian Sea has increased in recent years, but, on the contrary, the frequency of fish with lower ages has also increased. Therefore, given the important role and importance of these fish in the food resource chain of the Caspian Sea, the conservation has a great importance.
  Keywords: Alosa caspia, Caspian Sea, length, Weight, Age, Catch
 • A. Makhlough, H. Nasrollahzadeh Saravi*, M.A. Afraei Bandpi, A Roohi, A. Nasrollahtabar, M. Matinfar Pages 203-207
  Ceratium hirundinella is considered as a biological indicator in the environmental and climate changes. In the summer of 2018, the presence of Ceratium hirundinella reported in the Iranian region of the Caspian Sea. So the present study conducted to survey trend of Ceratium hirundinella fluctuations in the Iranian basin of the Caspian Sea during the last 3 decay. The study showed that in the winter of 1995, Ceratium contained very little percentage of phytoplankton density. In the summer of 2013, contribution of the species in dinoflagellates and total phytoplankton biomass reported 34 and 31% respectively. The percentage of Ceratium participation in phytoplankton biomass increased to 70% in summer of 2018. The study also showed that the increasing of water temperature and pH coincided to the Ceratium presence recorded, compared to the same time in the study area. Meanwhile, the trophic state changed from oligotrophic to mesotrophic condition. The annual changes of ceratium (presence and abundance) in the phytoplankton composition may be a response to increase of the regional warming and anthropogenic activity. The Ceratium bloom affects the feeding of planktivore organisms and causes water oxygen decreasing, which it led to fishes killing. Recently, the tendency of aquaculture has been increased in the Caspian Sea, so the monitoring and control methods of Ceratium hirundinella should be considered in the area.
  Keywords: Climate change, Environmental indicator, Ceratium hirundinella, Caspian Sea, Iran
 • I. Maghfouri Moghaddam* Pages 209-211
  In this paper systematics of the gastropods of the Quaternary deposits were studied in the Caspian Sea in an exploration well in the northern city of Aq Qala in Golestan province. In this subsurface studied, total thickness of Quaternary deposits is 2585m. A Total of 11 species, 8 genera of 5 families of gastropods are reported. The identified gastropods show that since the beginning of the Quaternary the contents of these gastropods in the Caspian Sea have been adapted to sea level fluctuations.
  Keywords: Gastropods, Quaternary, Systematic, Khazar