فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صادق ملکی آوارسین*، حورا سودی صفحات 13-60
  هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای مدرسه اثربخش در دوره اول متوسطه بود. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید گروه علوم تربیتی، روسا و معاونین آموزش و پرورش، مدیران و معاونان آموزشی مدارس، دبیران و اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه با مدرک علوم تربیتی در شمالغرب کشور می باشند که نمونه ای به حجم 217 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای گرد آوری داده های تحقیق با استفاده از مبانی نظری تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای تهیه گردید، که بعد از تایید روایی صوری و محتوایی آن پایایی پرسشنامه(970/0=α) بدست آمد. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مدل تحلیل عاملی 16 مولفه ای مدارس اثربخش بر اساس مولفه ها و زیر مولفه ها باتحلیل عاملی مرتبه اول و دوم دارای برازندگی مناسب بوده و در اولویت بندی مولفه ها بر اساس تحلیل عاملی تاییدی، تصمیم گیری با ضریب برآورد شده استاندارد (931/0 ) موثرترین، و مولفه نظارت و ارزیابی و ارائه بازخورد با ضریب برآورد شده استاندارد (603/0 )کم ترین تاثیر را داشتند. در مرحله بعدی پژوهش وزن هر یک از مولفه ها و زیرمولفه ها توسط تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار Excel، و ضریب ناسازگاری با استفاده از نرم افزار MATLAB محاسبه شده و الگوی خطی مدارس اثربخش بر حسب ضریب تاثیر و ضریب اهمیت بدست آمد. نتایج نشان داد که اولویت بندی مولفه ها با اعمال میزان اهمیت آنها تغییر پیدا کرده و در اولویت بندی نهایی، معلم اثربخش(148/0) اولین رتبه و نهفتگی(0126/0) آخرین رتبه را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: مدارس اثربخش، تحلیل عاملی تاییدی، رویکرد AHP، معلم اثربخش، پیشرفت تحصیلی
 • سجاد رضایی، امیر قربان پور لفمجانی*، علی احسانی صفحات 61-88
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی چابکی سازمانی از طریق انگیزه شغلی و خودکارآمدی عمومی کارکنان اداره آموزش و پرورش انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بردسکن در سال تحصیلی 95-1394 بود که تعداد آنان 300 نفر گزارش شده است. 170 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب و به پرسشنامه های انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام باضریب آلفای کرونباخ 88/0، خودکارآمدی عمومی شرر با ضریب آلفای کرونباخ 85/0 و چابکی سازمانی تنها با ضریب آلفای کرونباخ 85/0پاسخ دادند. از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه  همزمان در نسخه 20نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه مستقیم و معنی داری بین انگیزش شغلی و چابکی سازمانی (0001/0P<،637/0r=) و همچنین بین خودکارآمدی و چابکی سازمانی (0001/0P<،752/0r=) کارکنان وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون آشکار ساخت ضرایب بتا برای پیش بنی چابکی سازمانی از روی انگیزش شغلی (0001/0P<،453/0β=) و خودکارآمدی (0001/0P<،445/0β=) معنی دار هستند و این دو متغیر پیش بین می توانند 77 درصد از واریانس نمرات چابکی سازمانی را توضیح دهند (0001/0P<،37/230F=). سطوح بالاتر انگیزش شغلی از طریق جهت دهی موثر کارکنان به اهداف سازمانی و خودکارآمدی با ایجاد احساس موثر بودن رفتارهای کارکنان، به بهبود چابکی سازمانی یاری می رسانند. یافته های این پژوهش در بستر سازمان، مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: انگیزه شغلی، خودکارآمدی، چابکی سازمانی، آموزش و پرورش، کارکنان
 • غلام رضا شمس مورکانی*، خالد میراحمدی، حامد عباسی کسانی، امیرسعید دشتی، پریسا محسنی صفحات 89-111
  هدف پژوهش حاضر، طراحی و پیاده سازی برنامه ارزیابی نتایج دوره های آموزشی با منطق ROE در شرکت برق منطقه ای تهران می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و توسعه ای و به لحاظ نحوه ی گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته (کیفی - کمی) می باشد. رویکرد طرح ارزشیابی و چهارچوب در نظر گرفته شده سطح چهار الگوی کرک پاتریک (2016) با منطق ROE می باشد. برای محاسبه نتایج سازمانی دوره های آموزشی منتخب شرکت برق (اصول مانور شبکه، تجهیزات پست، سیستم زمین، و پست شیخ بهایی) ضمن بررسی سیلابس دوره های اجرا شده، با کارکنان شرکت کننده در دوره ها و نیز سرپرستان آن ها، مصاحبات فردی و گروهی صورت گرفت و ضمن تدوین شاخص های مربوط به نتایج سازمانی مورد انتظار از دوره های آموزشی برگزار شده، اثربخشی این دوره ها از دیدگاه سرپرستان آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی (نتایج سازمانی حاصل از دوره های آموزشی مبنی بر بازگشت انتظارات) نشان داد که دوره های آموزشی برگزار شده بر بهبود نتایج سازمانی تاثیر مثبتی داشته است و دوره های آموزشی برگزار شده در شرکت برق منطقه ای تهران، بهبود نتایج سازمانی را در قالب شاخص های خلاقیت و نوآوری (42/0)، بهبود جوکاری (38/0)، بهبود نگرش ها و احساسات (46/0) و بهبود عادات کاری (43/0) به عنوان شاخص های نرم و کاهش دوباره کاری (38/0)، تشخیص نقاط آسیب پذیر (46/0)، کاهش نرخ خطای کارکنان (47/0)، بهبود مدیریت زمان (46/0)، کاهش گزارشات مربوط به تاخیر در انجام کارهای محوله (37/0)، کاهش زمان بیکاری دستگاه ها و تجهیزات کاری (39/0)، و جلوگیری از خاموشی شبکه (47/0) به عنوان شاخص های سخت در پی داشته است.
  کلیدواژگان: ارزیابی اثربخشی، مدل کرک پاتریک، بازگشت انتظارات (ROE)
 • محمدرضا بهرنگی*، عبدالرحیم نوه ابراهیم، افسانه شیشه گر صفحات 113-138
  هدف این پژوهش، سنجش نظر دو گروه دبیران فیزیک درباره مناسبت سناریوی تدریس تدوین یافته برای آموزش 31 صفحه فصل 2 حاصل از هم نهشتی مراحل الگوی نظارت کلینیکی و مراحل الگوی مدیریت آموزش فیزیک دوره دوم مقطع متوسطه با کاهش ناهنجاری یادگیری دانش آموزان بود. هدف پژوهش کاربردی، توصیفی- شبه آزمایشی بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته 100 گویه ای ماتریسی همنهشتی 10 مرحله نظارت کلینیکی در ده گام مدیریت آموزش بود. آموزش در خلال 5 هفته متوالی و 10جلسه 90 دقیقه ای حاصل از کار تیمی استاد درس نظارت و راهنمای تعلیماتی به عنوان استاد راهنمای دانشجو معلم؛ خود دانشجو معلم در نقش راهنما؛ و 7 دبیر فیزیک در گروه آزمایش (آشنا با الگوی مدیریت آموزش از سال 1396) و7 دبیر ناآشنا به الگو در گروه گواه (نمونه در دسترس از معلمان گروه فیزیک منطقه3) انجام گرفت. روایی پرسشنامه با استعلام و توافق نظر استاد راهنما، دانشجو معلم و نظر 7 معلم آشنا به الگو و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 82/0 تایید و در تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین) و انحراف معیار و آمار استنباطی (تی مستقل و تحلیل کواریانس) استفاده شد. بر اساس ضریب تاثیر 373/0 مشخص شد هر دو گروه به تاثیر معنادار اجرای سناریوی مذکور در کاهش ناهنجاری یادگیری شاگردان و افزایش پیشرفت تحصیلی آنها معتقدند. تفاوت نظر گروه آزمایش با گروه گواه نیز به لحاظ آماری معنادار بود. بنابراین کاربرد الگو برای افزایش پیشرفت تحصیلی وکاهش ناهنجاری های یادگیری توصیه گردید.
  کلیدواژگان: نظارت بالینی، الگوی مدیریت آموزش فیزیک، کاهش ناهنجاری های یادگیری
 • زکریا احمدیان*، حسن قلاوندی صفحات 139-166
  هدف این پژوهش بررسی الگوی ساختاری تاثیر رهبری فکورانه در وجدان کاری با میانجیگری اعتماد سازمانی کارکنان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری نیز کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه به تعداد 550 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری این پژوهش( 225 نفر) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد شده رهبری فکورانه کستلی و همکاران(2013) ،اعتماد سازمانی الونن و همکاران(2008) و وجدان کاری بریک و مایت(1991) بود. روایی ابزار از نظر متخصصین و پایایی مطابق آلفای کرونباخ گزارش شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها مدل یابی معادلات ساختاری بود که نتایج حاصل از آن نشان داد که اثر مستقیم رهبری فکورانه بر وجدان کاری (41/0) مثبت و معنادار است. ؛ اثر مستقیم اعتماد سازمانی بر وجدان کاری (27/0) مثبت و معنادار است. همچنین اثر مستقیم رهبری فکورانه بر اعتماد سازمانی (53/0) مثبت و معنادار است. اثر غیر مستقیم رهبری فکورانه بر وجدان کاری در آموزش عالی با میانجیگری اعتماد سازمانی(14/0) مثبت و معنادار است و اثر کل رهبری فکورانه بر وجدان کاری نیز (55/0) مثبت و معنادار است. بنابراین رهبری فکورانه بعنوان یک رویکرد نوین و دیدگاه صراحتا مثبت در رهبری موسسات آموزش عالی می تواند با ایجاد اعتماد در سازمان زمینه ارتقای وجدان کاری کارکنان در دانشگاه را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: رهبری فکورانه، وجدان کاری، اعتماد سازمانی، کارکنان
 • آذر شهری، ناصر شیربگی*، کیوان بلندهمتان صفحات 167-210
  هدف کلی این پژوهش تحلیل مداخله خانواده ها و اجتماعات محلی در فرایندهای آموزشی و مدیریتی مدارس با استفاده از مدل نظری «هم پوشانی حوزه های تاثیر» بود. روش تحقیق از نوع ترکیبی تبیینی (کمی - کیفی) بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان، مدیران و والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه بود.تعداد 311 نفر از معلمان و مدیران و 381 نفر از والدین دانش آموزان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی دو پرسشنامه و در بخش کیفی یک پروتکل مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. تحلیل ها داده های نشان داد که مدارس انتخاب شده والدین را در بعد والدگری، حمایت داوطلبانه، یادگیری در خانه، مشارکت در تصمیم گیری و ارتباطات مداخله دادند اما در بعد همکاری با اجتماع محلی سطح مداخله پایین بود. نتایج تحلیل پرسشنامه دوم نشان داد والدین در تمام گونه های مداخله، مداخله بالای دارند اما در گونه حمایت داوطلبانه و مشارکت در تصمیم گیری مداخله کمتراست. از داده های حاصل از بخش کیفی در ارتباط با تاثیر مداخله بر یادگیری، مقوله های مانند نهادینه کردن ارزش های اجتماعی، آموزشی و مذهبی توسط اجتماعات محلی و والدین، تقویت رفتارهای مربوط به یادگیری استخراج گردید. در خصوص موانع مداخله مقوله های مانند شرایط و ویژگی های والدین، شرایط و ویژگی های دانش آموزان، عدم انعطاف معلمان، مشکلات اقتصادی و نبود فرهنگ مداخله احصا گردید.
  کلیدواژگان: مداخله والدین، مداخله جامعه محلی، مدرسه، مدل همپوشانی حوزه های تاثیر
 • صدیقه طوطیان اصفهانی، حاجیه رجبی فرجاد، رسول عظیمی بهروز* صفحات 211-243
  هدف پژوهش، بررسی تاثیر رهبری تبادلی بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش و یادگیری سازمانی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. روش تحقیق توصیفی_ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از مدیران و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. این جامعه شامل 860 نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی از طریق فرمول کوکران 266 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل چهار پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه رهبری تبادلی باس (1985)، پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز، جیمنز و همکاران(2008)، پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون(2001) و پرسشنامه یادگیری سازمانی واتکینز و مارسیک (2003) بوده است که روایی پرسشنامه ها از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب74/0، 77/0، 79/0 و 78/0 مورد تایید قرار گرفته است . برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، ازآزمون کلوموگروف اسمینروف و مدل سازی معادلات ساختاریamos استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد رهبری تبادلی با حضور متغیر میانجی تسهیم دانش و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تاثیر دارد؛ همچنین رهبری تبادلی بر نوآوری سازمانی، تسهیم دانش و یادگیری سازمانی تاثیر داردو در نهایت تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی و همچنین یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی دارد.
  کلیدواژگان: رهبری تبادلی، نوآوری سازمانی، تسهیم دانش، یادگیری سازمانی
|
 • Sadegh Maleki Pages 13-60
  The study aimed to develop a model for effective school in the junior high school. The research has a descriptive-survey method. The statistical population included faculty members of the Education Department, heads and deputies of education organization, principals and educational assistants of schools, teachers and parents of high school students with a degree in education science in the northwest of Iran ,that A sample of 217 people were selected purposefully. A researcher-made questionnaire was developed to collect the data using theoretical foundations and After confirmation of its face and content validity in quantitative, the questionnaire reliability was obtained (α = 0.970). Data were analyzed using SPSS and AMOS. The results showed that the factor analysis model of 16 effective school components based on components and in prioritizing the components based on confirmatory factor analysis, decision making with the estimated standard coefficient of 0.931 was the most effective and the component of monitoring, evaluation and providing feedback with an estimated standard coefficient of 0.603 was the least effective. In the second step, the weight of each of the components and Sub-components were calculated by analyzing the hierarchy using Excel, and the incompatibility coefficient was calculated using MATLAB and The linear model of effective schools was obtained based on the impact factor and the significance coefficient. The results showed that the prioritization of components changed by applying their significance and in the final prioritization, the effective teacher (0.148) had the first rank and the latency (0.126) the last rank.
  Keywords: Effective schools, analyzing the hierarchy, AHP Approach, effective teacher, academic achievement
 • Amir Ghorbanpour Pages 61-88
  The purpose of this study was to predict organizational agility through job motivation and self-efficacy of the staff of the Education Office. The statistical population of this study included all employees of the Bardaskan Education Office in the academic year 2015-2016, of which 300 were reported. 170 Subjects were selected through voluntary sampling method and responded to job motivation questionnaire of Hackman & Oldham with Cronbach’s alpha=0/88, General Self-Efficacy with Cronbach’s alpha=0/85 and Organizational Agility questionnaire with Cronbach's alpha=0/85. Pearson correlation and multiple regressions were used simultaneously in version 20 of SPSS software for data analysis. The results showed that there is a direct and significant relationship between job motivation and organizational agility (P < 0.0001, r = 0.637), as well as between self-efficacy and organizational agility (P = 0.0001, r = 0.752). The results of regression analysis revealed significant beta coefficients for prediction of organizational agility on job motivation (P <0.001, β = 0.453) and self-efficacy (P <0.0001, β =0.445) was significant and these two predictors can explain 77% of the variance in organizational agility scores (P <0.0001, F = 230.37). The higher levels of job motivation help organizational agility by effectively orienting employees into organizational goals and self-efficacy by creating a sense of the effectiveness of employee behavior. The findings of this research are discussed in the context of the organization.
  Keywords: Organizational agility, job motivation, general self-efficacy, Education, Staff
 • Gholamreza Shams Pages 89-111
  The present study aims to design and implement training outcome evaluation program using ROE logic in Tehran Regional Electric Company. The study is applied-developmental in nature and a mixed-method (qualitative and quantitative) approach was used with regard to data collection procedure. The study adopted an evaluative approach based on the Kirkpatrick Four-Level Training Evaluation Model (2016) using ROE logic. In order to analyze the organizational results of selected training courses (namely principle of maneuvering in electricity grid, counterpoise (ground system), power station equipments, and Sheykh Bahaee power station), the researchers conducted group and individual interviews with participants and supervisors of the courses besides assessing the course syllabuses. After drawing assessment indicators pertaining to the expected organizational outcomes, the researchers asked supervisors to comment on and assess the efficiency of the courses. Therefore, effectiveness of courses was premised on the opinions of the supervisors. The results of the study (organizational results obtained from training courses using ROE) indicated that the training courses had a positive effect on improving organizational results. Accordingly, Training courses held at Tehran Regional Electric Company improved organizational results in terms of indicators of creativity and innovation (0/42), working atmosphere(0/38), attitudes and emotions (0/46), work habits(0/43), as soft indicators, and reducing work duplication(0/38), detecting vulnerable points(0/46), declining error rates of employees (0/47), enhancing time management skills (0/46), decreasing reports of delays in carrying out assigned tasks(0/37), reducing the idle time of employees and machineries and (0/39)averting power outage in the electricity grid (0/47) as hard indicators.
  Keywords: Effectiveness Evaluation, Kirkpatrick Model, Return on Expectations (ROE)
 • Mohammadreza Behrangi Pages 113-138
  The purpose of this research was to assess the view of physics teachers on the scenario made for replenishing of CS stages into MEMP for instructing 31 pages of chapter 2 on energy academic subject on LAR. The research method was applied, descriptive and quasi-experimental. The data gathering tool was researchers’ made 100-item Likert 5 scale matrix questionnaire replenishing ten CL stages into MEMP. During the 5 continues weeks 10 sessions of 90 minutes instruction occurred based on collaborative work of one university professor (teaching academic subject “Supervision, a Guide to Practice” who played the role of student teacher director), the student playing the role of teachers supervisor, seven teachers (in semi-experimental group) who had been familiar with the scenario during a year before, and 7 teachers no-familiar (all available in the Department of Physics, District 3) were collaborating member of research’s team. Inquiring supervisors’ authenticity agreement, the student-teacher and the opinion of 7 teachers’ familiar with the model in which reliability with the Cronbach's alpha coefficient of 0.82 obtained verified validity of the questionnaire. In data analyzing descriptive statistics (M and SD) and inferential static (independent t and Cova) were employed. Based on the influence coefficient 0/373 in both groups, finding confirmed the implementation of the prepared scenario would decrease student ALR and increase their academic achievement. On this researched-based document the generic implementation of the replenishing stages of Clinical Supervision (CS) into stages of Management Education Model in Physics (MEMP) for (LAR) was recommended.
  Keywords: Clinical supervision (CS), management education model of physics (MEMP), learning abnormalities reduction (LAR)
 • Zakaria Ahmadian Pages 139-166
  The purpose of this study was Structural model of Effect of Reflective Leadersship on Working Conscience with mediating of Organizational Trust of Employees. The method of this study is correlational descriptive and The statistical population was composed of all of Employees of University of urmia (N=550). Through Cochran formula, 225 samples were determined and were selected via random sampling method. Gathering tool is standardized questionnaire data  Reflective Leadersship (Castelli et al  ,2013),Working Conscience (Barrick and Mount, 1991) and Organizational Trust (Ellonen & et al, 2008). Reliability of the scales was confirmed by Cronbach’s alfa and validity of the scales was confirmed by experts. For analyzing data, Structural Equation Modeling was employed. The results revealed that the Reflective Leadership has direct effect on Working Conscience (0/41). The Organizational Trust have a direct effect on Working Conscience (0/27) The direct effect of the Reflective Leadership on the Organizational Trust (0/53) is also positive and significant. and the indirect effect of Reflective Leadership on Working Conscience (0/14) is positive and significant with mediation organizational Trust. Finally, the whole effect of the Reflective Leadership on the Working Conscience (0/55) was also positive and significant. Therefore, Reflective Leadership as a new approach and explicitly positive attitude of the leadership of higher education institutions by providing Trust in the organization, it can Provides a platform for improving employee Working conscience at the university.
  Keywords: Reflective Leadership, Working Conscience, organizational Trust, Employees
 • Naser Shirbagi Pages 167-210
  The overall purpose of this research was to analyze the Families and Community’s involvement in the educational and managerial processes of schools using The “Overlapping Spheres of Influence” Theoretical Model. The research method was an explanatory (quantitative - qualitative) combination. The statistical population consisted of all teachers, administrators and parents of elementary school students in Kermanshah. 311 teachers and managers and 381 parents of students were selected as the sample of the study. The tool used in the quantitative section was two questionnaires, and in the qualitative section of the interview protocol. Data analysis showed that Selected schools interfered parental involvement in parenting, voluntary support, home-based learning, decision-making, and communication. But in the area of ​​community-based collaboration, intervention was low. The results of the analysis of the second questionnaire showed that parents have high interfered in six types involvement, but are less interfered in types voluntary support and participation in decision-making. data from the qualitative section in relation to the effect of learning intervention, categories such as institutionalizing social, educational, and religious values ​​by local communities and parents, reinforced learning behaviors. In connection with the barriers to involvement, categories such as conditions and characteristics of parents, conditions and characteristics of students, lack of Flexible teacher's, economic problems, and lack of involvement culture were recorded
  Keywords: parental involvement, community involvement, school, model of overlapping spheres of influence
 • Rasool Azimi Pages 211-243
  Purpose of this study was to investigate the effect of exchange leadership on organizational innovation by mediating of knowledge sharing and organizational learning in central organization of Islamic Azad University. The research method is descriptive-survey. Statistical universe of this research is the managers and experts of the central organization of Islamic Azad University. This community consists of 860 people who were selected randomly by stratified random sampling method using Cochran formula. 266 people were selected as sample size. The research instrument consisted of four standard questionnaires including Bass Exchanging Leadership Questionnaire (1985), Jimens etal (2008) Organizational Innovation Questionnaire, Dixon(2001) Knowledge Sharing Questionnaire, and Watkins and Marcik (2003)Learning Questionnaire. Validity of questionnaires were approved through formal and content validity, and reliability through Cronbach's alpha, which were 0.74, 0.77, 0.79 and 0.78 respectively. To analysis the data and testing of hypotheses, the klomogrof sinomorph test and structural modeling equations of “amos”, have been used. Findings of the study showed that exchange leadership with the presence of the mediating variable of knowledge sharing and organizational learning influences on organizational innovation. Also, exchange leadership has an effect on organizational innovation, knowledge sharing and organizational learning, and finally knowledge sharing on organizational innovation and organizational learning as well as organizational learning on organizational innovation.
  Keywords: exchange leadership, organizational innovation, knowledge sharing, organizational learning