فهرست مطالب

تحقیقات دام و طیور - سال ششم شماره 1 (1396)

مجله تحقیقات دام و طیور
سال ششم شماره 1 (1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شهین ثابت سروستانی *، سید محمد حسینی، سیدهمایون فرهنگ فر صفحات 1-14
  به تازگی گیاهان و مشتقات زیست-فعال آن ها از جمله عصاره ها، اسانس ها (روغن های ضروری) و متابولیت های ثانویه توجه پژوهشگران زیادی را جلب کرده است. این علاقه از تقاضای مصرف کنندگان برای عرضه مواد غذایی ایمن تر از حیوانات سالم تر و نیز نیاز صنعت برای شناسایی محرک های رشد جدید به جای آنتی بیوتیک های ممنوع شده ناشی می شود. در میان بیش از 300 گونه از گیاه هیبیسکاس، هیبیسکاس سابداریفا (چای ترش) کاربردهای دارویی قابل توجهی دارد، به طوری که عصاره کاسبرگ آنبه عنوان پاک کننده رادیکال آزاد و نیز تحریک کننده آنزیم های فاز دوم سم زدایی داروها شناخته شده است. علاوه بر فعالیت پاد اکسیدانی که در بیشتر پژوهش های منتشر شده گزارش شده است، کاسبرگ ها خواص ضد باکتریایی و  کاهندگی کلسترول را نشان داده اند. دانه ها و برگ های این گیاه نیز مانند کاسبرگ ها برای هر دو هدف دارویی و غیر دارویی قابل استفاده می باشد، اما در سراسر جهان معمولا مفیدی مصرف آن نادیده گرفته شده و بدون استفاده دور ریخته می شود. به جز موش، مطالعات کمی درباره اثر چای ترش بر حیوانات تک معده ای انجام شده است، بنابراین تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا اثرات احتمالی قسمت های مختلف گیاه چای ترش به ویژه در طیور شناخته شود.
  کلیدواژگان: پاد اکسیدان، چای ترش، کلسترول
 • سیدسخاوت فاطمی، طاهر هرکی نژاد*، محمدباقر فرشینه عدل، لیلا قره داغی صفحات 15-25
  زنبور عسل کوچک یکی از دو گونه زنبور عسل موجود در ایران می باشد که در نواحی جنوبی کشور زندگی می کند و نقش مهمی در گرده افشانی گیاهان این منطقه ایفا می کند. هدف از این مطالعه، بررسی تنوع موجود در جمعیت زنبورعسل کوچک که یکی از اهداف مهم در اصلاح نژاد زنبورعسل محسوب می شود می باشد. بدین منظور حدود 300 نمونه زنبور کارگر از 29 کلنی مربوط به 7 منطقه مختلف جمع آوری و 11 صفت مورفولوژیک آنها اندازه گیری شد. گروه بندی جمیت نمونه ها بر اساس صفات کلیدی مورفولوژیک با روش تجزیه خوشه ای(PCA) و به روش حداقل واریانس، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی معنی داری بین صفت طول خرطوم با صفات عرض بال جلو و طول بال عقب و صفت کوبیتال ایندکس با عرض بال جلو، در سطح احتمال ((P
  کلیدواژگان: زنبورعسل کوچک، تنوع مورفولوژیک، تجزیه خوشه ای
 • حسن حبیبی*، نجمه قحطان، محمد امین کهن مو صفحات 27-36
  وجود بقایای آنتی بیوتیکی در مواد پروتئینی از مهم ترین مشکلات صنعت طیور می باشد. لذا تلاش برای جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی و غیر مضر به جای انواع آنتی بیوتیک ها و افزودنی های شیمیایی در جیره انواع پرندگانی که مورد تغذیه انسان قرار می گیرند، وجود دارد. به همین منظور در آزمایش حاضر به بررسی اثرات سه گیاهان دارویی بر عملکرد، خصوصیات بیوشیمیایی، عوامل کمی و کیفی تخم بلدرچین ژاپنی پرداخته شد. در مجموع 525 جوجه یک روزه بلدرچین ژاپنی به طور تصادفی در 7 گروه با سه تکرار تقسیم بندی شدند. تیمار ها شامل دو سطح (0.5 و 2 درصد) از پودر خشک شده هر گیاه (ناخنک، موشکورک و آلوئه ورا) و یک گروه کنترل منفی تشکیل گردید. نتایج بدست آمده نشان داد استفاده از گیاه دارویی آلوئه ورا باعث ایجاد تفاوت معنی داری(05/0p≤) در افزایش تولید تخم نسبت به سایر تیمار ها می شود. میزان کلسترول زرده و تیوباربیتوریک اسید به میزان قابل توجهی در گروه های تغذیه شده با گیاهان دارویی کاهش یافت، در حالی که میزان پروتئین سفیده در گروه های تغذیه شده با پودر گیاهان دارویی ( بخصوص گیاه دارویی آلوئه ورا)  نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری(05/0p ≤) را نشان داد. داده ها نشان داد که آلوئه ورا نسبت به سایر تیمارها واحد هاو را کاهش می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که اضافه کردن این سه گیاه به جیره غذایی بلدرچین می توان باعث بهبود خصوصیات کمی، کیفی و ویژگی های بیوشیمیایی در تخم بلدرچین ژاپنی گردد.
  کلیدواژگان: بلدرچین ژاپنی، گیاهان دارویی، تیوباربیتوریک اسید، کلسترول زرده
 • امین ابراهیم آبادی، سید همایون فرهنگ فر*، سید محمد حسینی صفحات 37-48
  در این پژوهش، با استفاده از ابزار پرسشنامه، اطلاعات مربوط به 102 واحد مرغداری گوشتی استان خراسان جنوبی و وضعیت عملکرد آن ها طی چهار فصل سال جمع آوری گردید. داده ها مربوط به عملکرد واحدها در سال های 1389 و 1390 بودند. با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ی 18) و روش های آماری آزمون کای مربع و تحلیل لجستیک، اثر عوامل مختلف بر بهره وری اقتصادی مرغداری ها، مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص اقتصادی اروپایی برای هر واحد مرغداری گوشتی و هر فصل محاسبه، و به عنوان معیار سنجش بهره وری اقتصادی، درنظر گرفته شد. بیشتر پرورش دهندگان جوجه گوشتی استان، دارای مدرک تحصیلی دیپلم و در دامنه سنی 41 تا 50 سال بودند. نتایج آزمون کای مربع نشان داد که بدون درنظر گرفتن اثر سایر متغیرهای مستقل، مرکز خرید جوجه (05/0P<)، مدرک تحصیلی (0001/0P<) و میزان اطلاعات تخصصی پاسخ دهندگان (05/0P<) و همچنین فصل پرورش (01/0P<) با شاخص اقتصادی اروپایی مرغداری رابطه ی معنی دار آماری داشتند. نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که در حضور متغیرهای مستقل دیگر، مدرک تحصیلی پاسخ دهنگان (0001/0P<)، میزان اطلاعات تخصصی آن ها (05/0P<) و سویه جوجه ی مورد استفاده (05/0P<) اثر معنی دار مثبت بر شاخص اقتصادی اروپایی داشتند که بیانگر نقش اثرگذار سازه های مزبور بر بهره وری اقتصادی یک واحد پرورش مرغ گوشتی است.
  کلیدواژگان: مرغداری گوشتی، بهره وری، آزمون کای مربع، تحلیل لجستیک
 • بابک حسین تبار قاسم آباد، پیام باغبان کنعانی*، صبا عظیمی یوالاری، مهرداد بویه صفحات 49-64

  این آزمایش با استفاده از 270 قطعه جوجه نر گوشتی سویه راس(308)، به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط لیزین- متیونین اضافی بر عملکرد و جمعیت میکروبی سکوم و خصوصیات آنتی اکسیدانی خون جوجه گوشتی انجام گرفت. آزمایش به روش فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار در 3 تکرار و 10 قطعه در هر تکرار، طی سه دوره آغازین (صفر تا 10روزگی)، رشد (11 تا 24 روزگی) و پایانی (25 تا 42 روزگی) صورت گرفت. سطوح صفر، 75 و 150 میلیگرم در کیلوگرم ال-کارنیتین و سطوح 0، 15 و 30 درصد مخلوط لیزین- متیونین (با نسبت یکسان) بیش از توصیه دفترچه راهنمای سویه راس (308) در این آزمایش استفاده گردید. نتایج نشان داد که کمترین افزایش وزن و بیشترین ضریب تبدیل خوراک در تیمار شاهد و تیمار حاوی 150 میلی گرم ال-کارنیتین و 30 درصد مخلوط لیزین- متیونین اضافی مشاهده شد (05/0P<). تیمار حاوی 150 میلی گرم ال-کارنیتین و 15 درصد مخلوط لیزین- متیونین اضافی دارای بالاترین افزایش وزن و پایین ترین ضریب تبدیل خوراک در دوره های آغازین، رشد و کل دوره بود (05/0P<). جمعیت لاکتوباسیلهای تیمار حاوی 150 میلی گرم ال-کارنیتین و 30 درصد مخلوط لیزین- متیونین اضافی حداقل و تیمار 75 و 150 میلی گرم ال-کارنیتین و 15 درصد مخلوط لیزین- متیونین اضافی حداکثر بود (05/0P<). به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف 150 میلی گرم در کیلوگرم ال-کارنیتین و 15 درصد مخلوط لیزین- متیونین اضافی می تواند باعث افزایش صفات مربوط به تولید و سلامت جوجه های گوشتی می گردد.

  کلیدواژگان: افزایش وزن، جوجه گوشتی، ضریب تبدیل خوراک، لاکتوباسیل، مصرف خوراک
 • تاثیر اسانس مورد بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و جمعیت باکتریایی روده جوجه های گوشتی
  صفحات 65-73
|
 • Sh. Sabet Sarvestani *, S.M. Hosseini, S.H. Farhangfar Pages 1-14
  Recently, plants and their bioactive derivatives such as extracts, essential oils, and secondary metabolites have recently attracted a lot of research attention for the development of novel additives for animal nutrition. This field of research is driven by both the consumers’ demand for safer foods from healthier animals and the industry’s need to identify novel growth promoters to replace the use of banned antibiotics. Among the more than 300 species of Hibiscus plant are Hibiscus sabdariffa L., (sour tea) which has many medicinal uses. In view of these properties, sour tea calyces anthocyanin extract can act as a prophylactic by intervening as a free radical scavenger as well as inducing the phase II drug detoxifcation enzymes. In addition to antioxidant activity that has been reported in most published researches, extracts of its calyces have demonstrated antibacterial and hypocholesterolemic properties. Except calyx, seeds and leaves of this plant are used for both medicinal and non-medicinal purpose, but is usually ignored in the world. Apart from mice, few studies have been done on the effects of Hibiscus in monogastric animals. Therefore, more researches is needed to examine other possible effects of different parts of Hibiscus tea especially in poultry.
  Keywords: Antioxidant, Cholesterol, Hibiscus sabdariffa
 • S.S.Fatemi, T.Harkinezhad*, M.B.Farshine Adl, L.GHaredaghi Pages 15-25
  Small honey bee population is one of the two Iranian species living in the south areas of Iran, and plays important role in pollination of plants in these areas. The present study was aimed to study genetic diversity in populations of Iranian small honey bees. For this purpose, 300 worker bees were selected from 29 colonies that belong to seven districts in southern Iran, and morphological traits were measured. Colony grouping was studied based on morphological traits using cluster analysis (PCA) and the least variance method. The result indicated that there was a correlation between the length of trunk with front wing length and posterior wing length, and between Cubital index with front wing length (P
  Keywords: morphological diversity, PCA, small honey bee
 • Hassan Habibi *, Najmeh Ghahtan, Mohammad Amin Kohanmoo Pages 27-36
  The presence of antibiotic residues in protein product is one of the most important problems in the poultry industry. Therefore, the researchers tried to find out different natural and non-harmful compounds as alternatives to antibiotics and chemical additives in the poultry diets that are being used in human food. For this purpose, the present experiment was designed to investigate the effects of three medicinal plants on the quantity, quality and biochemical properties of Japanese quails’ eggs. Total of 525 one-day-old Japanese quail were randomly distributed into 7 groups with three replicates and 25 samples in each replicate. The groups were assigned to receive treatment diets as follows: ) basal diet with no supplementation (control), 2) the treatment diet supplemented with two levels (0.5 and 2%) of each herbal plant (Melilotus officinalis, Oliveria decumbens Vent, Aloe vera L). Based on results, the use of Aloe vera L led to the statistically significant (p ≤ 0.05) increase in mean Japanese quail egg production. Also, thiobarbituric acid and yolk cholesterol levels decreased significantly in the treated groups (P<0.05). However, significant differences were detected concerning albumen protein (%) and total protein (%) levels in the treatment groups in comparison to the control group. The use of Aloe vera L in quail ratio caused significant (P ≤ 0.05) decrease in Hough unit compared to the control group. The results from this study suggest that adding 0.5 and 2 percentages of these three herbal plants to the quails’ diet could improve quantity, quality and biochemical properties of the Japanese quails’ egg products.
  Keywords: Japanese, herbal plants, thiobarbituric acid, yolk cholesterol
 • A. Ebrahim Abadi, S. H. Farhangfar *, S. M. Hosseini Pages 37-48
  In this research, through applying a questionnaire, detailed information were collected from 102 broiler farms over South Khorasan province. The data were associated to the farms performance during the years 2010 and 2011. European Efficiency Factor (EEF) was computed for the individual farms and their seasons of rearing, and then it was subjected to the Chi-Square and Logistic Regression statistical analyses using SPSS software. Most broiler breeders had a diploma and were at the age range of 41 to 50 years. The results of Chi Square test indicated that chick providing center (P<0.05), educational level (P<0.0001) and specialized information of the farmers (P<0.05), and rearing season (P<0.01) were statistically significantly associated with EEF as the effects of other independent variables are ignored. The findings of Logistic Regression analysis revealed that the educational level (P<0.0001) and specialized information of the farmers (P<0.05) as well as the strain of the chick (P<0.05) had positive influence on EEF measure as other factors were taken into account. This indicates that these significant factors are of great importance as the economic efficacy of a broiler farm enterprise is considered.
  Keywords: Broiler farm, Chi-square test, Productivity, Logistics analysis
 • Babak Hosseintabar Ghasemabad, Payam Baghban Kanani*, Saba Azimi Youvalari, Mehrdad Bouyeh Pages 49-64

  This experiment was conducted with 270 male Ross broiler chickens (308) to evaluate the effect of L-carnitine and additional levels of Lysine-Methionine mixed on performance, cecal microflora of broiler chick. Experiment was based on 3×3 completely randomized factorial design with nine groups (ten broilers per replicate and three replicates per treatment) during three starter (0-21days), grower (22-35 days) and finisher (35-42 days) periods. Different levels of L-carnitine (0 mg/kg, 75 mg/kg and 150 mg/kg) and additional lysine-methionine mixed levels 0, 15 and 30% more than recommended by Ross 308 broiler chickens  manual were used. The highest feed consumption and lowest weight gain was observed for broiler fed diet supplemented with 150 mg/kg L-carnitine with 15% additional lysine-methionine mixed and the lowest feed consumption and highest weight gain was observed for broiler fed diet supplemented with 150 mg/kg L-carnitine with 30% additional lysine-methionine mixed respectively (P<0.05). Furthermore, the highest and lowest lactobacilli population were observed in diet supplemented with 75, 150 mg/kg L-carnitine with 15% additional lysine-methionine mixed and 150 mg/kg L-carnitine with 30% additional lysine-methionine mixed respectively (P<0.05). In conclusion, result of this study showed that consumption of 150 mg/kg L-carnitine and 15% Lys -Met mix can increase production and health indices related to the broiler.

  Keywords: Broiler, Feed consumption, Feed Conversion Ratio, Lactobacilli, Weight gain
 • Effects of Myrtle (Myrtus communis) Essential Oil on Growth Performance, Carcass Characteristics and intestinal bacterial population in Broiler Chicks
  Pages 65-73