فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد نمازی*، سمیه حسینی نیا صفحات 1-36
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی سیر تطور نظریه های تقلب مالی و ارائه فراالگوی تقلب است که انگیزه های مالی و غیر مالی مربوط به ارتکاب تقلب را در قالب الگو های مختلف تشریح نماید. مساله پژوهش شامل موارد زیر می گردد: مهم ترین انگیزه-های ارتکاب تقلب چیست؟ کدام الگوی تقلب می تواند انگیزه ارتکاب تقلب را کامل تر توضیح دهد؟ و نتیجه حاصل از این الگوها برای حسابداران چیست؟ روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از فن تحلیل محتوا و به کارگیری "فراتحلیل مقاله های لاتین چاپ شده در زمینه تقلب برای دوره زمانی 1950تا 2017 صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان داد که الگوی تقلب در دهه 1950 از "مثلث تقلب" ، که شامل سه بعد فشار، فرصت و توجیه است، شروع شده و مشکل مالی، سیسم ضعیف کنترل داخلی و وضعیت نامطلوب کاری به عنوان انگیزه های تقلب شناسایی شدند. در دهه 1980، ویژگی های شخصی و محیط شغلی شناسایی و وجه "کمال شخص" معرفی شد. در دهه 1990، عوامل رفتاری، به وبژه شهرت، هنجارهای ذهنی و کنترل بر تمایل، به عنوان عوامل انگیزه تقلب مدیران شناسایی شدند. در دهه 2000، وجه "قابلیت شخص" شامل هوش، موقعیت و نقش فرد، شناسایی و به ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شد. از سال 2010 تاکنون، به فراالگوها توجه شده است.
  نتیجه گیری
  فراالگوی ارایه شده در این مطالعه، دارای ابعاد مالی و غیر مالی است و در چهار دسته کلی شرایطی، موقعیتی، هنجاری و هوش انسانی قرار گرفته که هر یک از این چهار بعد را می توان در سه سطح کلی فردی، سازمانی و بین المللی مورد تحلیل قرار داد. دانش افزایی: در این مطالعه، اجزاء لوزی تقلب وچهار جزء آن (انگیزه/فشار، فرصت، گرایش/توجیه و قابلیت)، به صورت هم-زمان مورد مطالعه قرار است و بر این اساس فراالگویی جامع ارائه شد.
  کلیدواژگان: تقلب مالی، مثلث تقلب، لوزی تقلب، فراالگوی چند بعدی، جرم یقه سفید
 • سمیرا بهزادپور*، علی رحمانی صفحات 37-74
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی سودمندی اطلاعات حاصل از بکارگیری استاندارد 27 می باشد.
  روش
  رویکرد پژوهش ارزیابی پس از اجرا و روش پژوهش ترکیبی می باشد؛ بدین صورت که داده ها با استفاده از دو ابراز پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است.
  یافته ها
  فرمت صورت های مالی، ترتیب ارائه اجزای آن، اندازه گیری تعهدات مزایای بازنشستگی و حق بیمه های دریافتنی، نحوه ارائه کسری صندوق ها و یادداشت های پیوست سودمند است اما نحوه اندازه گیری و افشای سرمایه گذاری ها سودمند نیست. یکی از نکات مهمی که توسط مخالفان مطرح شده مشخص نبودن کیفیت افزایش خالص دارایی های طرح و وضعیت نقدینگی صندوق ها است. همچنین پاسخ دهندگان معتقدند که ساختار گزارش، نرخ ها و روش های مورد استفاده در محاسبات اکچواری قابل درک نیست؛ تشریح جنبه های اصولی محاسبات اکچواری، ذکر نمونه، تعیین فرمت گزارش اکچواری و اطلاعات ارائه شده در آن و همچنین افشاییات گسترده موجب افزایش قابلیت درک استفاده کنندگان می شود.
  نتیجه گیری
  به طور کلی اطلاعات حاصل از استاندارد 27 سودمند است ولی به منظور افزایش سودمندی و قابلیت درک استفاده کنندگان لازم است اصلاحاتی در آن صورت پذیرد.دانش افزایی: با وجود اهمیت گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی، تاکنون سودمندی اطلاعات گزارش شده توسط آن ها مورد بررسی دقیق قرار نگرفته بود که ابعاد مختلف آن در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری، استاندارد حسابداری 27، سودمندی، صندوق های بازنشستگی، طرح های مزایای بازنشستگی
 • مهدی ساریخانی، ناصر ایزدی نیا*، سعید دائی کریم زاده صفحات 75-105
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی قصد گزارشگری تقلب با استفاده از متغیرهای تئوری رفتار برنامه ریزی شده بسط داده شده و تعهد حرفه ای و با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری شدت اخلاقی است. بدین منظور، تاثیر عوامل کنترل رفتاری ادراک شده، هنجارهای ذهنی، نگرش در مورد گزارشگری تقلب، تعهد اخلاقی و تعهد حرفه ای بر قصد گزارشگری تقلب و اثر تعدیل کنندگی شدت اخلاقی بر این تاثیرها مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش
  این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و نمونه آماری پژوهش را 171 نفر از کارکنان حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در سال 1397 تشکیل می دهند. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش کمترین مربعات جزئی استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر این است که متغیرهای کنترل رفتاری ادراک شده، هنجارهای ذهنی، نگرش در مورد گزارشگری تقلب، تعهد اخلاقی و تعهد حرفه ای دارای تاثیر مثبتی بر قصد گزارشگری تقلب هستند و شدت اخلاقی تاثیر متغیرهای هنجارهای ذهنی و تعهد حرفه ای بر قصد گزارشگری تقلب را تعدیل می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش بیانگر این است که تئوری رفتار برنامه ریزی شده بسط داده شده چارچوب تئوریکی مختصری برای پیش بینی قصد گزارشگری تقلب فراهم می آورد.دانش افزایی: پرداختن به این موضوع می تواند پیامدهای قابل توجهی را در تقویت نظام کنترل داخلی شرکت ها، افزایش پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی حسابداران و ارتقای موقعیت حرفه حسابداری در جامعه در بر داشته باشد.
  کلیدواژگان: تعهد حرفه ای، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، تئوری رفتار برنامه ریزی شده بسط داده شده، شدت اخلاقی، قصد گزارشگری تقلب
 • وهاب رستمی*، لیلا رضایی صفحات 107-136
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ردیابی تاثیر رتبه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب روی ظرفیت بدهی شرکت ها می باشد.روش پژوهش: برای حصول به اهداف تحقیق تعداد 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب و داده های متغیرهای تحقیق در طی سال های 1391 تا 1395 گردآوری و مدل فرضیه با کمک آزمون رگرسیون خطی چندگانه آزمون شد. برای سنجش ظرفیت بدهی (به عنوان متغیر وابسته تحقیق) از مدل قبلی فرانک گویال (2009) و برای ارزیابی رتبه کیفیت افشا (متغیر مستقل تحقیق) از رتبه های اعلام شده در اطلاعیه «رتبه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب» سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است.

  یافته ها

  نتیجه حاصل از آزمون فرضیه نشان داد رتبه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب بر ظرفیت استقراض شرکت تاثیر معنادار مثبت دارد.

  نتیجه گیری

  شرکت های با رتبه افشا بالاتر ظرفیت قرض گیری بالاتری نیز دارا هستند. دانش افزایی: یافته تحقیق علاوه بر توسعه مبانی نظری تحقیقات پیشین، حاوی مفاهیم ارزشمندی برای مدیران شرکت ها و مراجع حرفه ای درباره اهمیت کیفیت و رتبه افشا اطلاعات مالی شرکت ها می باشد. افشای با کیفیت نه تنها ابهام های سرمایه گذاران بلکه دغدغه اعتباردهندگان و به تبع آن بازده مورد درخواست ایشان را نیز تقلیل داده و در نهایت منجر به افزایش ظرفیت قرض گیری شرکت خواهد شد.

  کلیدواژگان: رتبه کیفیت افشا واطلاع رسانی مناسب، ظرفیت بدهی، قابلیت اتکا و به موقع بودن
 • رضا جامعی*، قاسم نجفی صفحات 137-161
  هدف
  هدف این پژوهش، شناسایی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
  روش
  به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 84 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1390 تا 1396 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و در مجموع 588 سال - شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی تاثیر منفی و معناداری بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی دارد.
  نتیجه گیری
  از آن جایی که مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت یک مفهوم تازه می باشد و فقدان یک چارچوب قانونی برای افشای آن است، تلاش حسابرسی بیشتر مورد نیاز است که منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. همچنین شرکت هایی که مالکیت دولتی بیشتری دارند، به دلیل استفاده کم تر از افشا مسئولیت اجتماعی، تلاش و ریسک حسابرس کمتر خواهد بود که منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود.دانش افزایی: پژوهش حاضر با بررسی تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر مالکیت دولتی، می تواند برای ادبیات موجود دانش افزایی داشته باشد و تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی در ارزیابی ریسک حسابرسی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی را آشکار کند.
  کلیدواژگان: حق الزحمه حسابرسی، مالکیت دولتی، مسئولیت اجتماعی شرکت
 • میرامید یوسفی شارمی، بهمن بنی مهد* صفحات 163-185
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر عواطف فردی بر بی طرفی حسابرس است. بی طرفی از جمله ویژگی های فردی حسابرس است که از ابعاد اصلی تردید حرفه ای و استقلال حسابرس به شمار می رود. درحالی که عواطف فردی به معنای واکنش های هیجانی شامل احساسات و حالات روانی افراد است که می تواند بر قضاوت حرفه ای و استقلال حسابرس تاثیر بگذارد. نمونه آماری این تحقیق شامل 406 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی اعم از دولتی و خصوصی درسال1396 است. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق بر اساس پرسش نامه جمع آوری شده است . فرضیه های تحقیق براساس روش همبستگی و با استفاده از معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد این تحقیق نشان داد عواطف مثبت تاثیری مثبت و معنادار بر بی طرفی دارد و عواطف منفی تاثیری منفی بر بی طرفی داشته ، اما این رابطه معنادار نیست. نتایج این پژوهش اطلاعات سودمندی را برای سیاست گذاران حرفه حسابرسی درباره تاثیر هیجانات در قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: عواطف مثبت، عواطف منفی، بی طرفی حسابرس
 • فرزین رضایی، ثریا ویسی حصار* صفحات 187-210
  هدف
  پژوهش های پیشین نشان داده اند که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی آن از پایداری کمتری برخوردار است و این پایداری کمتر را به ذهنی تر بودن اجزای تعهدی سود نسبت داده اند. سود حسابداری یکی از مهم ترین ارقامی است که سرمایه گذاران در تحلیل های قیمت گذاری سهام استفاده می کنند. با این حال، استفاده از اطلاعات سود حسابداری، بدون دقت به شیوه ایجاد و ترکیب اجزای تشکیل دهنده آن ممکن است در آینده نتایج نامطلوبی در پی داشته باشد. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی پایداری و قیمت گذاری سود، اقلام تعهدی و جریان های وجوه نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
  روش
  برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد رگرسیون با داده های ترکیبی و همچنین، از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات غیرخطی در قالب سیستم معادلات همزمان و نیز آزمون میشکین (1983) استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که سود عملیاتی پایدار است و می توان بر اساس روند سودهای جاری، سودهای آتی را پیش بینی نمود. همچنین، نتایج نشان داد که پایداری جزء نقدی سود بیشتر از جزء تعهدی است ولی از منظر بازار، سرمایه گذاران قابلیت اتکای بیشتری به اقلام تعهدی نسبت به جزء نقدی سود نشان می دهند. در نهایت، بین پایداری سود و اجزای سود برآورد شده توسط سرمایه گذاران و پایداری واقعی سود و اجزای سود تفاوت معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  سود و اجزای آن از دیدگاه استفاده کنندگان بیشتر از ارزش واقعی خود قیمت گذاری شده و در پیش بینی ها مدنظر قرار می گیرد. این موضوع می تواند نشان دهنده عدم آگاهی کافی بازار از پایداری سود و اجزای سودهای جاری در سودآوری های آتی باشد.
  دانش افزایی: امروزه سیستم های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان ها ایفا نموده، در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه ای با اهمیت برعهده دارند. هرگونه پژوهش در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم گیرندگان ذینفع در شرکت ها، به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بیشتر و بهتر آن ها کمک می کند. یافته های این پژوهش بر اهمیت تجزیه و تحلیل دقیق پایداری و قیمت گذاری سود، اقلام تعهدی و جریان های وجوه نقد عملیاتی هنگام ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها تاکید دارد.
  کلیدواژگان: اقلام تعهدی، پایداری سود، جریان وجه نقد عملیاتی، قیمت گذاری سود
 • عباس افلاطونی* صفحات 211-238
  هدف
  پرداخت های ناهموار و ناپایدار سود نقدی می تواند تصویری پرریسک از شرکت به سهامداران ارائه نماید و هزینه تامین مالی از بازار سرمایه را برای شرکت افزایش دهد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین توان مدیریتی و میزان هموارسازی سود نقدی است.
  روش
  در این پژوهش، با بکارگیری داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1386 و استفاده از روش داده های ترکیبی پویا، میزان هموارسازی سود نقدی در شرکت هایی با توان مدیریتی بالا و پایین مقایسه گردیده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد، در مقایسه با شرکت هایی با توان مدیریتی اندک، در شرکت هایی که توان مدیریتی بالایی دارند، درجه هموارسازی سود نقدی به صورت معناداری، کمتر است. نتایج تکمیلی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته تفاضل گیری شده، با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیران تواناتر تمایل کمتری به هموارسازی سود نقدی دارند. این موضوع با مفاهیم مطرح در نظریه علامت دهی، سازگار نیست.دانش افزایی: پژوهش حاضر برای نخستین بار درجه هموارسازی سود نقدی را در شرکت هایی با توانایی مدیریتی اندک و زیاد مقایسه کرده و از این منظر به آزمون نظریه علامت دهی اقدام نموده است. یافته های پژوهش حاضر به توسعه ادبیات مربوط به سود نقدی و نظریه های مربوط به آن کمک می کند.
  کلیدواژگان: برآوردگر سیستمی، توان مدیران، تئوری علامت دهی، گشتاورهای تعمیم یافته، هموارسازی سود نقدی
 • لیلا لک، اله کرم صالحی*، مهدی بصیرت صفحات 239-265
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی کارایی بازار سرمایه در بکارگیری اطلاعات اجزای نقدی سود حسابداری برای قیمت گذاری سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
  روش
  به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 137 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال های 1382 تا پایان 1396 و در مجموع 2055 سال-شرکت به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک جهت تحلیل در نظر گرفته شد. جهت برآورد سیستم های معادلات و آزمون فرضیه های پژوهش از سیستم معادلات همزمان و آزمون میشکین استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد از بین اجزای نقدی سود، بازار نسبت به اطلاعات تغییر در دارایی های مالی، وجوه توزیع شده به سهامداران، بخش غیرعادی تغییر در دارایی های مالی و بخش مثبت و منفی تغییرات غیرعادی در دارایی های مالی ناکاراست ولی نسبت به اطلاعات وجوه توزیع شده به بستانکاران، بخش عادی تغییر در دارایی های مالی (مثبت و منفی) کارایی دارد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج بدست آمده، واکنش دست اندرکاران بازار نسبت به پایداری اجزای نقدی سود متفاوت است و بازار سرمایه نسبت به برخی اطلاعات و اجزای نقدی سود حسابداری کارا باشد و نسبت به برخی اطلاعات کارا نیست و بازار سرمایه نسبت به درک برخی اطلاعات اجزای نقدی سود ناتوان است.دانش افزایی: پژوهش حاضر با بررسی کارایی بازار سرمایه در تحلیل اطلاعات اجزای نقدی سود حسابداری می تواند برای ادبیات مرتبط با کارایی بازار سرمایه دانش افزایی داشته باشد و با تعیین اطلاعاتی از اجزای نقدی سود که بازار نسبت به آن ها کارا نمی باشد زمینه را برای ایجاد بازار کارا به منظور اطمینان بیشتر سرمایه گذاری فراهم نماید.
  کلیدواژگان: اجزای نقدی سود حسابداری، آزمون میشکین، سیستم معادلات هم زمان، کارایی بازار سرمایه
|
 • Mohammad Namazi *, Somayyeh Hosseini, Nia Pages 1-36
  Purpose
  The purpose of this study is to examine the evolution of financial fraud theories and presentation of the meta-model of fraud, which explains the financial and non-financial incentives for committing fraud in the form of different models. The problem of research includes the followings: What are the most important motives for committing fraud? Which fraud model can explain the motives for committing fraud in more detail? And what are the results of these models for accountants?
  Methodology
  This research uses content analysis and meta-analysis techniques for published researches related to fraud in time period of 1950-2017.
  Findings
  The findings of the study showed that important fraud model in the 1950s began with "fraud triangle ", which included three dimensions of pressure, opportunity and justification, and the financial problems, the weakness of internal control system, and the unfavorable situation of work were identified as a fraud motive. In the 1980s, personal characteristics and the work environment were identified, and then "person integrity" was introduced. In the 1990s, behavioral factors, especially reputation, subjective norms, and control over tendency, were identified as the motivating factor for managers. In the 2000s, the "individual capabilities" including intelligence, the position, and role of the individual were identified, and cultural and social dimensions were considered. Since 2010, there has been consideration to meta-models.
  Conclusion
  The provided mete-model of this study includes financial and non-financial dimensions and is divided into four general categories of conditions, situational, normative, and human intelligence; each of them can be analyzed in three levels: individual, organizational, and international. Contribution: In this study, the components of fraud triangle and its four components (motivation / pressure, opportunity, orientation / justification and capability) are studied simultaneously and based on it, a comprehensive meta-model was presented.
  Keywords: Fraud Triangle, Fraud Diamond, Multi-dimension meta-Model, White-collar Crime, Financial Fraud
 • Samira Behzadpur *, Ali Rahmani Pages 37-74
  Purpose
  The purpose of this study is assessing the usefulness of information resulted from applying Iranian accounting Standard of Retirement benefit plans (No.27).
  Methodology
  we use Post Implementation Review and mixed method approaches; in other words, we used questionnaires and interviews for collecting data.
  Results
  format of financial statements, the presentation of their components, the method of measuring obligations of pension benefits and Contributions, presenting funds deficiency and accompanying notes are useful, but measuring and disclosing of investments is not useful. Opponents criticize not specifying the quality of net asset value increases and liquidity of funds. Respondents also believe that the structure, rates and methods of actuarial calculations are not understandable; describing the basic aspects of actuarial calculations, mentioning samples, determining the format of actuarial report and its information and extensive exposure enhance understandability.
  Conclusion
  In general, information of applying Standard NO.27 is useful but in order to increase the usefulness and understandability it should be modified.Contribution: Despite the importance of financial reporting of pension funds, the usefulness of their financial reporting not been thoroughly investigated, so we considered various dimensions of it.
  Keywords: accounting Standard NO.27, pension funds, post implementation review, Retirement benefit plans, usefulness
 • Mehdi Sarikhani, Naser Izadinia *, Saeed Daei, Karimzadeh Pages 75-105
  Purpose
  The purpose of the present research is to investigate factors that influence accountants’ intentions of whistle-blowing using components of the extended theory of planned behavior and professional commitment. In doing so, the present research studies the effects of perceived behavioral control, perceived subjective norms, attitude toward whistle-blowing, moral obligation, and professional commitment on whistle-blowing intentions and also examines the moderating role of moral intensity.
  Methodology
  The research uses surveys completed by 171 accountants of the companies listed in Tehran Stock Exchange and Fara Bourse in 2018. In order to test the hypotheses, we exerted Partial Least Squares Structural Equation Modeling.
  Findings
  The results indicate that perceived behavioral control, subjective norms, attitude toward whistle-blowing, moral obligation, and professional commitment posit positive and significant effects on intentions of reporting fraudulent activity, and moral intensity moderates the effects of social norms and professional commitment on whistle-blowing intentions.
  Conclusion
  The results suggest that the extended theory of planned behavior represents a parsimonious theoretical framework for predicting whistleblowing intentions.Contribution: The findings of this research has notable consequences for improving internal control systems of the firms, increasing accountants’ social responsibility, and promotion of accounting profession in the society.
  Keywords: Extended Theory of Planned Behavior, Moral Intensity, Professional Commitment, Theory of Planned Behavior, Whistle-blowing Intentions
 • Vahab Rostami *, Leyla Rezaei Pages 107-136
  Purpose

  Current research is willing to trace the effect of disclosure quality rank and proper notifications on debt capacity of the companies.

  Methodology

  To achieve research aim were elected 132 companies by systematic elimination pattern and wanted data for research variables along the years 2013-2017 gathered and hypothesis model was tested with the help of multiple regression analysis. In order to measure the debt capacity (as a dependent variable of research), the model previously developed by Frank Goyal (2009) and to assess the ranking of the disclosure quality (independent variable of the research) of the rankings declared in the "Quality ranking Disclosure and proper notification" of stock exchange organization has been used.

  Findings

  The result of the hypothesis test showed that the ranking of disclosure and proper notifications has a positive and significant effect on the borrowing capacity of the companies.

  Conclusion

  Companies with higher disclosure rank have higher borrowing capacity also.Contribution: Research finding, in addition to extending the theoretical foundations of past research, contains valuable concepts to managers and regulatory bodies about importance of companies' financial information disclosure quality and rank. Qualitative disclosure not only reduces investors' uncertainty but also creditors' and upon that their required return and in final lead to increasing company's borrowing capacity.

  Keywords: Disclosure quality rank, proper notifications, Debt Capacity, Reliability, Timeliness
 • Reza Jamei *, Ghasem Najafi Pages 137-161
  Objective
  This study is to identify the relationship between of corporate social responsibility disclosure and audi fees with emphasis on government ownership in listed companies in Tehran stock exchange.
  Methods
  In order to achieve the purpose and by systematic elimination sampling method, 84 firms selected as a final sample during 2012 to 2018 which in general 588 firm-years observation are considered in analysis of hypotheses.To test hypotheses, multivariable regression model and ordinary least squares method were used.
  Results
  Findings of the study show that there is a positive and significant relationship between the corporate social responsibility disclosure and audit fees. The results also showed that government ownership has a negative and significant effect on the relationship between corporate social responsibility and audit fees.
  Conclusion
  Since the concept of corporate social responsibility is a new concept and a lack of a legal framework for disclosure, more audit work is required, leading to an increase in audit fees. In addition, companies that have more government ownership, due to less use of disclosure of social responsibility, will lower the auditor's efforts and risk, which will result in lower audit fees.Knowledge: The present study examines the impact of disclosure of corporate social responsibility on audit fees with an emphasis on state ownership, can be available for existing literature, and reveal the impact of disclosure of social responsibility in assessing audit risk for determining audit fees.
  Keywords: Audit fees, Corporate social responsibility, government ownership
 • Mir Omid Yuosefi, Bahman Banimahd * Pages 163-185
  The purpose of this study is to investigate the effect of individual moods on the auditor's objectivity. objectivity is one of the personal characteristics of the auditor, which is one of the main dimensions of professional scepticism and independence of the auditor. Moods mean emotional responses, including emotional states and mental states that can affect the professional judgment and the independence of the auditor. The statistical sample of this study includes 406 auditors from the certified public accountants, public and private sectors, in 2017. Theoretical foundations of the research were collected through library studies and research data through a questionnaire. Research hypotheses have been investigated using correlation method and using structural equation modeling. The findings of this study showed that positive moods have a positive effect on objectivity and is significant, and negative moods have a negative effect It is objectivity, but this relationship is not significant. The results of the present study provide useful information for policy makers of audit profession about the effect of moods on audit judgment and decision-makin
  Keywords: Positive Moods, Negative Moods, Auditor's Objectivity
 • Farzin Rezaei, Soraya Weysihesar * Pages 187-210
  Purpose
  Previous research has shown that the accruals component of the earnings is less persistence than its cash component and the less persistence has been attributed to the more subjectivity components of earnings accruals. Accounting earnings is one of the most important figures that investors use in stock pricing analyses. However, the use of accounting earnings information, without attention to the way it builds and incorporates its components, may have undesirable consequences in the future. Therefore, the purpose of this study is to investigate the persistence and pricing of earnings, accruals and operating cash flows in companies admitted to the Tehran Stock Exchange.
  Methodology
  In order to achieve the research purpose, the data of 106 companies listed in the Tehran Stock Exchange from 2006 to 2016 were examined. To test the research hypotheses, the regression approach with combined data, as well as nonlinear least squares regression analysis in the form of simultaneous equations system and also Mishkin (1983) test have been used.
  Findings
  The results obtained show that operating earnings are persistence and that future earnings can be predicted based on current earnings trends. Also, the results showed that the persistence of the cash component of the earnings was greater than the accrual component. However, from a market perspective, investors exhibit greater reliance on accruals compared to the cash component of the earnings. Finally, there is a significant difference between the persistence of earnings and the components of the earnings estimated by the investors and the true persistence of the earnings and earnings components.
  Conclusion
  From the users' point of views, earnings and their components are overpriced and considered in predictions. This could indicate that the market is not adequately aware of the persistence of earnings and the components of current earnings in future profitability.
  Knowledge acquisition: Today, accounting information systems play a very important role in the workflow of organizations. They have a pivotal role in the economic environment of the countries. Any type of research on how accounting information influences the broad range of decision-makers in companies helps to better understand the role of this information and the need for more and better disclosure of it. The findings of this study emphasize the importance of accurate analysis of the persistence and pricing of earnings, accruals, and operating cash flows when assessing the financial performance of companies.
  Keywords: accruals, Persistence of earnings, Operating cash flow, Pricing of earnings
 • Abbas Aflatooni * Pages 211-238
  Objective
  Irregular and un-persistent dividends payments can provide a risky image of a firm and increase the costs of financing from the capital markets. This paper is aimed to examine the relationship between managerial ability and dividends smoothing.
  Methods
  Using data from 148 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2007-2017 and applying dynamic panel data approach, this research compares the dividends smoothing in firms with high and low managerial ability.
  Results
  The research results show that compared with other firms, firms with a higher level of managerial ability have a lower degree of dividends smoothing. The complementary results using differenced generalized method of moments are consistent with the research main findings.
  Conclusion
  Our findings confirm that the more capable managers have the lower tendency to smooth firms’ dividend. These findings are not consistent with the concepts presented in the signaling theory.Contribution: For the first time, this research compares the dividends smoothing in firms with high and low managerial ability, and from this perspective tests the signaling theory. The research findings can help to develop the dividends literature and related theories.
  Keywords: Dividends smoothing, Generalized method of moments (GMM), Managerial ability, Signaling theory, System estimator
 • Leila Lak, Allah Karam Salehi *, Mehdi Basirat Pages 239-265
  Purpose
  The purpose of this study is to investigate the capital market efficiency in using information on cash components of accounting earning for stock pricing in companies admitted to Tehran Stock Exchange.
  Methods
  In order to achieve the research goal, 137 companies (year-company 2055) were selected among the listed companies in the Tehran Stock Exchange between 2003 to 2017 by systematic elimination sampling method. Simultaneous equations system and Mishkin test were used to estimate the equation systems and to test the research hypotheses.
  Findings
  Research findings indicate that among the cash components of the earnings, the market appears to be inefficient to the information of changes in financial assets, cash distributed to shareholders, the unusual part of the change in the financial assets, and the positive and negative part of the abnormal changes in the financial assets. However, it is efficient to the information of funds distributed to creditors, the normal part of the change in the financial assets (positive and negative).
  Conclusion
  Based on the results, market players' response to the sustainability of cash components of earnings different, and the capital market is efficient in relation to some information and cash components of accounting earning and is not efficient with respect to some information, and the capital market is incapable with understanding some of the cash components information of earning.Contribution: The present study examines the capital market efficiency in information analysis of cash components of accounting earning and can have a significant impact on literature related to the performance of the capital market, and it can create an efficient market to ensure investment by identifying some information of the cash components of the earning that the market is not efficient for them.
  Keywords: Capital market efficiency, Cash components of accounting earnings, Mishkin's test, Simultaneous equations system