فهرست مطالب

امنیت پژوهی - پیاپی 63 (پاییز 1397)
 • پیاپی 63 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شیدا علیدوست، بابک پورقهرمانی * صفحات 5-38

  پیشرفت فناوری و ظهور فضای سایبری، بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق کیفری را با چالش مواجه ساخته است. یکی از این مفاهیم، تامین مالی تارشگری در فضای سایبر است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سوال است که؛ سیاست کیفری ایران در قبال تامین کنندگان مالی تارشگری در فضای سایبر به چه نحوی است؟ یافته های این مقاله موید آن است که ظهور فضای سایبری باعث سهولت حمایت مالی تارشگران شده و روش هایی از قبیل جمع آوری کمک از طریق فضای مجازی و رسانه ها و استفاده از پول شویی سایبری منجر به تامین مالی آنها می گردد. جمهوری اسامی ایران در راستای مبارزه با تارشگری، با تصویب مقرراتی ازجمله قانون مبارزه با تامین مالی تارشگری در سال 1394 (اصلاحات 1397/4/31) تهیه وجوه و اموال از هر طریق و شیوه ای را به تارشگران، جرم انگاری کرده و پاسخ های متناسبی را در قبال تامین مالی ساده و مشدد، تعیین کرده است. اما علی رغم اطلاق مقررات و شمول آن به تامین مالی سایبری، به نظر می رسد در این زمینه خلا قانونی وجود دارد و ضروری است در قانون به صورت افتراقی و به صراحت به تامین مالی تارشگری در فضای سایبر اشاره گردد.

  کلیدواژگان: تارشگری، فضای سایبر، تامین مالی، حمایت مالی، سیاست کیفری
 • علیرضا نوری * صفحات 39-67

  هدف این مقاله بررسی تغییر ترتیبات جغرافیای سیاسی غرب آسیا و فرصت های ایران و روسیه برای متعادل تر کردن موازنه در این منطقه است. به این منظور، ضمن تحلیل چیستی ترتیبات فعلی و دورنمای آن، مبانی مشترک نظری و زمینه های همکاری میان دو کشور برای ایجاد موازنه باثبات تر مطالعه می شود. این نوشتار بر این تاکید دارد که ترتیبات مستقر در غرب آسیا؛ به ویژه پس از بحران سوریه، دچار تغییرات سیستمی شده است. سهم خواهی گروه های زیر ملی، تشدید رقابت میان قدرت های منطق های، ضعف غرب در پیشبرد اهداف خود و در مقابل تلاش مسکو برای احیاء موقعیت خود در غرب آسیا نشانه هایی از آرایش جدید نیروها در منطقه هستند. این مقاله با روش تحلیل سیستمی ترتیبات جغرافیای سیاسی در غرب آسیا را در متن تحولات بین المللی بررسی خواهد کرد و به ارتباط معنادار روندها در این دو عرصه توجه می کند. روابط ایران و روسیه و زمینه های همکاری آنها برای مهار بی ثباتی و روندسازی در غرب آسیا در همین متن کلی تحلیل و تاکید می شود که به رغم برخی اختلافات، ضرورت بازدارندگی موثر در برابر روندهای بی ثبات ساز؛ ازجمله سیاست های آمریکا که باز تولید کننده تهدید و بی ثباتی است، می تواند مبنای تعامل پایدار دو کشور باشد. هم افزایی در مقابل این تهدید راهبردی به ایجاد نظم متعادل تر در ترتیبات جغرافیای سیاسی غرب آسیا مساعدت کرده و توان بازدارندگی و باثبات سازی دو کشور در سایر مناطق از جمله اوراسیا را نیز تقویت می کند. در مقابل، انفعال یا ناکامی در این زمینه، پیشبرد نظم مخرب غربی نه تنها در غرب آسیا، بلکه سایر مناطق ازجمله اوراسیا را در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: ایران، روسیه، غرب آسیا، غرب، جغرافیای سیاسی، نظم منطق های
 • محمدحسین پناهی *، علی یوسف زاده صفحات 69-90

  تحقیق عنصری حیاتی برای اعتباربخشی علوم در تمامی شاخه های علمی به شمار می آید. از آنجا که نشریات و فصلنامه های علمی نقشی بی بدیل در انتشار علوم دارند؛ پایش دستاوردها گامی مهم در شناخت راه های بدیع و نو خواهد بود. ازاین منظر، تحلیل ارزیابی و علم سنجی مقالات منتشرشده امری ضروری است که هدف از انجام این پژوهش در تحلیل محتوای مقالات منتشرشده در فصلنامه امنیت پژوهی (در فاصله سال های 1388-1397) به روش ارزیابی بوده است. بررسی روند ده ساله و تحلیل ارزیابی و علم سنجی 261 مقاله منتشر شده در 38 شماره از این فصلنامه با بهرهگیری از بازبینه کدگذاری شده و تجزیه وتحلیل داده ها بوسیله نرمافزارهای Excel و Vos-viewer از ویژگی های این تحقیق است. داده های پژوهشی مبین آمار توصیفی و طبقه بندی داده ها بر اساس توزیع و درصد فراوانی و تجزیه و تحلیل محتوا براساس نتایج مندرج در جداول و نمودارهای ترسیمی است. یافته های پژوهش نشان می دهند بیشترین میزان تدوین مقالات علمی شامل مقالات نوشته شده بوسیله دونویسنده به میزان 44 درصد است، همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاهی بواسطه تنوع مراکز علمی و اعتبار جایگاه استادان مشارکت کننده از نکات مبرز بوده و نشانه های افزایش همکاری دانش آموختگان مقاطع دکتری و کارشناس یارشد در انتشار مقالات در این مرحله مشهود است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با 78 درصد، بیشترین کاربرد را در مقالات منتشرشده داشته و 60 درصد از روش کیفی استفاده نموده اند. با عنایت به نتایج به دست آمده از یافته های پژوهش پیشنهادهایی از جمله جذب اساتید و متخصصان علمی کشور، ایجاد تنوع در موضوعات مقالات و افزایش ضریب تاثیر مجله ارائه گردیده است.

  کلیدواژگان: تحلیل ارزیابی و علم سنجی، مقاله علمی پژوهشی، فصلنامه امنیت پژوهی، علم سنجی
 • زهرا مبینی کشه، عنایت الله یزدانی *، علی امیدی صفحات 91-120

  تارشگری بین المللی به عنوان یک ورودی آشوب ساز، یکی از مهمترین عوامل در بی ثباتی نظام بین الملل و برجسته ترین مسئله امنیتی در قرن بیست و یکم است. تارشگری به مثابه یک پدیده بین المللی، تهدیدی جدی برای امنیت ملی، بشری، منطق های و جهانی است و امروزه هیچ کشوری از حملات تارشگری و پیامدهای آن مصون نیست، بنابراین تحلیل مسائل مربوط به تارشگری بین الملل و امنیت با استناد به نظریات روابط بین الملل، نقش مهمی در درک چالش های تارشگری دارد. از این رو در این پژوهش تلاش گردیده، با توجه به ابعاد مختلف امنیت از منظر مکتب کپنهاگ و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که تارشگری جهانی، امنیت بین الملل را چگونه با چالش و تهدید مواجه می سازد؟ در پاسخ به سوال پژوهش این فرضیه مطرح است که، فعالیت های تارشگری بیش از پیش امنیت نظامی، مرزها و استقلال سرزمینی کشورها را در سراسر جهان تهدید خواهد کرد. به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد ملی و بین المللی تاثیر می گذارد. با افزایش درگیری های فرق های در میان مسلمانان جهان، رشد اسلام هراسی و اسلام ستیزی؛ به ویژه در جوامع غربی و رشد گرایش جنگجویان خارجی به گروه های تارشگری، امنیت اجتماعی را تهدید می کند. با سلب حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی و حق آزادی در مذهب و عقیده امنیت انسانی را در معرض تهدید قرار می دهد و فعالیت های مرتبط با تارشگری تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم مخربی بر محیط زیست می گذارد.

  کلیدواژگان: تارشگری بین الملل، امنیت بین الملل، مکتب کپنهاگ، حقوق بشر
 • منوچهر دانش پژوهان *، محمد اخگری صفحات 121-140

  امنیت، نخستین خواسته جوامع از نظام های سیاسی است که امروزه دارای ابعاد و مولفه های گوناگون زیادی شده و بر تمام پدیده ها و مسائل جامعه تاثیرگذار است؛ از این رو، می توان پیوند آن را با آفرینش انسان ناگسستنی دانست. ازآنجاکه، سفرنامه ها گنجین های از اطلاعات هستند که از طریق آنها می توان به واقعیت هایی از اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوره هایی از تاریخ یک سرزمین و مردمی که در آن می زیسته اند، پی برد، ضرورت پژوهش در سفرنامه ها، ازجمله سفرنامه ناصرخسرو برای تقویت بنمایه های تاریخی امنیت عمومی و اجتماعی آشکار می گردد؛ ازای نرو، این پژوهش بر پایه این سوال شکل گرفت که رویکرد ناصرخسرو نسبت به موضوع امنیت عمومی و اجتماعی در کتاب سفرنامه چگونه است و مولفه های آن چگونه بیان شده اند. جامعه آماری این پژوهش، متن کتاب سفرنامه ناصرخسرو به کوشش دکتر نادر وزین پور است. پس از مطالعه متن کتاب، پژوهش حاضر، بر پایه این فرضیه شکل گرفت که سفرنامه ناصرخسرو از آنجا که سرشار از موضوعات و نکات تاریخی، اجتماعی و به ویژه سیاسی است، می تواند گنجین های ارزشمند برای مطالعات حوزه امنیت عمومی و اجتماعی باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، انجام شده و در پایان، مولفه های امنیت عمومی و اجتماعی در این کتاب بازنمایی و پس از تجزی هوتحلیل با روش استدلال استقرایی، فرضیه یادشده تایید شده است.

  کلیدواژگان: امنیت، امنیت عمومی، امنیت اجتماعی، سفرنامه ناصرخسرو
 • امید زرین پور *، بهرام علیشیری صفحات 141-155

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت صورت گرفته است، جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 768 نفر تشکیل داده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تایید پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای کرونباخ پرسش نامه سرمایه اجتماعی 0.899 و پرسش نامه احساس امنیت 0.923 بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون و به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان ابعاد سرمایه اجتماعی (بعد ساختار ی، شناختی و ارتباطی) و احساس امنیت تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد. از بین مولفه های سرمایه اجتماعی بعد ارتباطی با بیشترین ضریب بتا، بیشترین تاثیر را در پیش بینی احساس امنیت دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، احساس امنیت، سرمایه شناختی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری
|
 • Babak Poorghahramani*, Sheyda Alidoost Pages 5-38

  The advancement of technology and the advent of cyberspace have challenged many of the traditional concepts of criminal law, including terrorism financing in cyberspace. The present article has used the descriptive-analytical method and library resources to answer the following question: What is Iran’s criminal policy towards financial supporters of terrorism in cyberspace? The findings of this article confirm that the advent of cyberspace has facilitated the financial support of terrorists, thereby methods such as donation in the cyberspace and social media and the use of cyber money laundering will provide financial support. The Islamic Republic of Iran also has passed some regulations in the fight against terrorism, including the law on combating the terrorism financing in 2015 (Amendments in 2018). According to these laws, providing terrorists with any funds and property in any way will be considered as a crime and there predicted appropriate responses towards simple and intensive terrorism financing. However, despite the inclusion of cyber-financing in this law, it seems that there is a legal gap in this regard, and it is necessary to refer to the terrorism financing in cybercrime in a differentiated and explicit manner

  Keywords: Terrorism, Cyberspace, Financing, Financial support, Criminal policy
 • Alireza Noori Pages 39-67

  The present study aims to investigate changes in the geopolitical order of Western Asia and the opportunities created for Iran and Russia to balance the power in the region. For this purpose, while analyzing the current order and its outlook, the common theoretical foundations and cooperation areas between the two countries are studied to establish a more stable balance of power. The present article acknowledges that the order in Western Asia, especially after the Syrian crisis, has undergone systemic changes. The subnational groups’ demand for share, the intense competition between regional powers, the weakness of the West in pursuing its goals, and Moscow’s attempt to revive its position in Western Asia show the signs of a new arrangement of forces in the region. This paper will perform a systemic analysis to investigate the geopolitical order in Western Asia in the context of international developments and then will focus on the significant relationship between trends in these two areas. The Iran-Russia relations and their areas of cooperation for the containment of instability and trending in Western Asia are also analyzed in this article. It is emphasized that, despite some disputes, the need for effective deterrence against destabilizing trends, including American policies that reproduce threats and instability, can form the basis of sustainable interaction between both countries. Synergy against such strategic threat contributes to a more balanced order in the Western Asian geopolitics and strengthens the potential of deterrence and stability in other regions, including Eurasia. In contrast, passivity or failure in this area will lead to the progress of destructive Western order not only in Western Asia but also in other areas, including Eurasia

  Keywords: Iran, Russia, Western Asia, West, Political Geography, Regional Order
 • Mohammad Hossein Panahi*, Ali Yousefzade Pages 69-90

  Research is considered an essential element for the validation of science in all disciplines. Since scientific journals play an important role in the dissemination of science, monitoring the achievements will be a significant step in identifying novel and innovative ways. In this regard, the Assessment and Scientometric Analysis of published articles seems essential. The present study aims to analyze the contents of the articles published in the Security Studies Quarterly (during the years 2009 to 2018) using categorical content analyses method. A review of the ten-year process and the content analysis of 261 articles published in 38 issues of this quarterly journal have been carried out using a coded checklist, and the data analysis was performed by Excel and Vosviewer. The research data shows the descriptive statistics and classification of data based on the distribution and frequency percentage. The Assessment and Scientometric Analysis is also on the basis of the results contained in the tables and graphic charts. The research findings show that the greatest frequency of scientific articles (40%) is comprised of the articles written by two authors. The cooperation of academic faculty members is highlighted due to the diversity of scientific centers and the credibility of the participating professors. The increasing cooperation of the doctoral and Master’s graduates in publishing papers is also evident at this stage. The most frequently used research method in the published articles (78%) is the descriptive-analytical method, and 60% of them use a qualitative method. With regard to the research results, suggestions such as the recruitment of scholars and experts in the country, the diversification of the articles and subjects, and increasing the impact factor of the journal have been presented

  Keywords: Content Analysis, Scientific Article, Quarterly Journal of Security Studies, Scientometrics
 • Enayatollah Yazdani*, Zahra MobiniKesheh, Ali Omidi Pages 91-120

  Global terrorism, as a disordering factor, is one of the most important causes of international instability and the most prominent security issue in the 21st century. Global terrorism is an international phenomenon threatening national, human, regional and international security. Nowadays, no country is secure against terrorist attacks and its consequences. Therefore, the issues of international terrorism and security should be analyzed in the light of the theories of international relations to understand the challenges of terrorism. Hence, the present article uses the descriptive-analytical method to answer the question of how global terrorism can threaten international security based on the Copenhagen School’s dimensions of security. In response to the research question, a hypothesis raises that terrorist activities will further threaten military security, borders and territorial integrity of countries around the world. Terrorism will, directly and indirectly, affect the national and international economy. It will also threaten social security due to the increasing sectarian strife among Muslims in the world, the growth of Islamophobia and anti-Islamism, especially in Western societies, and the increasing tendency to terrorist groups among foreign fighters. It compromises human security by depriving the right to life, the right to liberty and security of and the right to freedom of religion and belief. Also, terrorist activities have direct and indirect harmful effects on the environment

  Keywords: International Terrorism, International, Security Copenhagen School, Human Rights
 • Manoochehr Daneshpajhoohan*, Mohammad Akhgari Pages 121-140

  The communities’ foremost demand from their political systems is security, which today has found many dimensions and elements that affect all the phenomena and issues of society. Hence, it is considered to have an unbreakable bond with the creation of mankind. Since travelogues are a source of information through which one can understand the realities of the social, political, economic, and cultural conditions of periods of the history of a land and people lived there, it seems necessary to review the travelogues, including Naser Khosrow’s Safarname, for strengthening historical backgrounds of public and social security. Therefore, the present research aims to answer the following question: What is Nasser Naser Khosrow’s approach to public and social security in the book Safarname and how its elements were expressed. The statistical population of this research is the text of Naser Khosrow’s Safarname, edited by Dr. Nader Vazinpour. After studying the book, the present study raised the hypothesis that Naser Khosrow’s Safarname can be a valuable treasure for the study of public and social security because of rich contents in the field of historical, social and political issues. This research was carried out using a descriptive-analytical method. In the end, the elements of public and social security in this book were represented, and the hypothesis has been confirmed by inductive reasoning

  Keywords: Security, Public Security, Social Security, Naser Khosrow’s Safarname
 • Omid Zarrinpoor *, Bahram Alishiri Pages 141-155

  Security is considered to be the basic needs and requirments of the individual and the community, that any lack or disturbance in it has dangerous cosequences and reflections. One of the most important components that promotes security and makes the society healthy and desirable is social capital.Social security is a desirable outcome of the impact of social capital on individual life and, consequently, on social life. In this regard, the present study aimed to investigate the effect of social capital on the sense of security. This is an applied study and also a descriptive research in which a survey was used to collect the data . The statistical population of the study are a number of 768 people , including all employees of Shahid Beheshti University, and simple random sampling method was use to select the participants. The library and field studies were used to collect the data. Furtheremore, the reliability of the questionnaire was approved using Cronbach’s alpha formula and also the validity of the data was verified using conent analysis. The Cronbach’s alpha was approved to be 0.899 for social security questionnaire, and 0.923 for sense of security questionnaire. To analyze the data, the regression test was used by SPSS software. The results showed that there is a positive and significant correlation between the dimensions of social capital (structural, cognitive and communication dimensions) and the sense of security.The coefficient of regression between the dimensions of social capital and the sense of security showed that all dimensions of social capital can positively and significantly predict the sense of security. Among the components of social capital, the communication dimension with the highest beta coefficient has the greatest effect on the prediction of security

  Keywords: Social capital, sence of security, capitalism, communicative capital, structural capital