فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 28، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • یعقوب پورغلام، حسین خارا*، محمود محسنی صفحات 1-13

  ویتامین ها ترکیبات آلی پیچیده ای هستند، که اهمیت حیاتی برای ماهیان داشته و کمبود آنها باعث اختلالات شدید در بدن می گردد. در این بررسی سطوح مختلف ویتامینC از نوع ال- آسکوربیل-2- پلی فسفات شامل: فاقد ویتامین C (تیمار1)، 100 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین C (تیمار2)، 200 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین C (تیمار3)، 400 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین C (تیمار4)، 800 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین C (تیمار5) و 1600 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین C (تیمار6) در سه تکرار و به مدت 8 هفته جهت پرورش بچه تاسماهی سیبری در نظر گرفته شد. در ادامه برای انجام آزمایشات تنش اکسیژنی و دمایی از هر تیمار 18 ماهی به طور تصادفی بعد از پلاک زنی به داخل آکواریوم های مجزا منتقل شدند. بعد از مدت 4 ساعت قرارگیری در حالت تنش اکسیژنی (هیپوکسی به مقدار 5/1-1میلی گرم بر لیتر، نرموکسی 8-7 میلی گرم بر لیتر، هیپراکسی 20-19 میلی گرم بر لیتر) و تنش دمایی (دمای پایین 11-10 درجه سانتی گراد، دمای نرمال 24-22 درجه سانتی گراد و دمای بالا 31-30 درجه سانتی گراد) از ماهیان جهت تعیین اثرات استرس بر سطوح کورتیزول و گلوکز از آنها خونگیری بعمل آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اختلاف معنی داری در سطوح مختلف ویتامینC بر سطوح کورتیزول در شرایط مختلف دمایی و اکسیژنی مشاهده نگردید (05/0P>). اما با افزایش مقدار ویتامین C در تمامی تیمارها سطوح کورتیزول در شرایط تنش در خون ماهی کاهش یافت اما اختلاف معنی داری دیده نشد. سطوح گلوکز بجز در تنش اکسیژنی بالا که اختلاف معنی داری را در سطوح مختلف ویتامین C از خود نشان داد (05/0>P)، در باقی حالات تنش زا، فاقد اختلاف معنی دار بود (05/0P>). ولی با افزایش سطوح ویتامینC نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید که مقدار کمتری گلوکز مصرف شده است و این نتایج بیانگر این موضوع می باشند که با افزایش مقدار ویتامینC نسبت به گروه شاهد ماهیان مقاومت بهتری را در مقابل شرایط تنش از خود نشان دادند. با استناد به این نتایج می توان بیان نمود که مقادیر بالای ویتامینC می تواند در کاهش اثرات سوء استرس در بچه تاسماهی سیبری، نقش مثبتی را ایفاء نماید.

  کلیدواژگان: استرس، گلوکز، کورتیزول، ویتامینC، تاسماهی سیبری
 • عباس ترابیان، بهرام فلاحت کار*، مجید رضا خوش خلق صفحات 15-28

  برای بررسی قابلیت ماهی گوپی (Poecilia reticulata) پیش مولد به دریافت دوزهای بالای هورمون اکسی متولون در جیره و اثرات آن بر پارامترهای رشد، بقا و زادآوری، 300 ماهی 10 هفته ای با میانگین وزن 09/0 ± 38/0 گرم انتخاب و به طور تصادفی در 5 تیمار و 3 تکرار در 15 آکواریوم شیشه ای (حجم آبگیری 100 لیتر) توزیع شدند. مقادیر هورمون اکسی متولون شامل 5 دوز مختلف صفر (OM0)، 100 (OM100)، 200 (OM200)، 400 (OM400) و 800 (OM800) میلی گرم در کیلوگرم جیره برای انجام تحقیق به مدت 90 روز در نظر گرفته شد و هر دو هفته یک بار زیست سنجی برای اندازه گیری فاکتورهای مورد نظر انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش میزان هورمون جیره در وزن نهایی، نرخ رشد ویژه و وزن به دست آمده  تغییر معنی داری دیده نمی شود (05/0p>) ولی ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی داری در بین تیمارها نشان داد (05/0p<)، به طوری که کم ترین و بیش ترین ضریب تبدیل غذایی به دست آمده به ترتیب در تیمار کنترل (OM0) و دوز حداکثر هورمون (OM800) مشاهده شد. با افزایش دوز هورمون از میزان بقا و زاد آوری به نحو معنی داری کاسته شد (05/0p<)، به گونه ای که بیش ترین و کم ترین میزان تلفات به ترتیب در تیمار دوز حداکثر هورمون و تیمار کنترل دیده شد. هم چنین کم ترین و بیش ترین زادآوری به ترتیب در تیمار دوز حداکثر هورمون و تیمار کنترل مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف دوزهای بالای اکسی متولون در جیره باعث بهبود شاخص های رشد ماهی نمی گردد و با افزایش میزان هورمون در جیره به صورت معنی داری از میزان بقا و زادآوری کم می شود.

  کلیدواژگان: تستوسترون، بازماندگی، تولید مثل، پارامترهای رشد، ماهیان زینتی
 • بابک تیزکار*، محمود بهمنی، همایون حسین زاده صافی، افشار ذوقی شلمانی، عسگر زحمتکش کومله، حمید منصف کسمایی صفحات 29-50

  این تحقیق به منظور تاثیر استفاده از رنگدانه آستازانتین در افزایش راندمان تولید لارو ماهی قرمز در چهار تیمار و سه تکرار در زمستان 1393 انجام پذیرفت. به این منظور 12 حوضچه فایبرگلاس 4 مترمکعبی آماده ودرهر حوضچه 50 عدد مولد ماده طلایی با وزن متوسط 19/2±21/47 گرم در آذرماه رهاسازی شدند. چهار نوع جیره غذایی حاوی مقادیر صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم در کیلوگرم غذا آستازانتین تهیه و به مدت 3 ماه براساس 5 درصد زی توده وزنی شان تغذیه شدند. در فروردین ماه سال 1394 مولدین ماده هر حوضچه با نرهایی که فقط از جیره شاهد تغذیه شده بودند؛ بصورت انفرادی تلقیح شده و کلیه خصوصیات زیستی مولدین مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله پرورش لارو، لاروهای تولید شده از هر تیمار در مخازن جداگانه ای نگهداری شده و میزان تغییرات وزنی لاروها در قبل و بعد از جذب کیسه زرده و همچنین ضریب چاقی و درصد بازماندگی لاروهای هر تیمار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خصوصیات ریخت شناسی لاروها شامل طول نوتوکورد، ارتفاع بدن و مساحت کیسه زرده در قبل و بعد از جذب کیسه زرده تعیین و مقایسه شد. نتایج کلی این تحقیق نشان داد که آستازانتین با غلظت 150 میلی گرم در کیلوگرم جیره در بسیاری از شاخص های مورد بررسی باعث بهبود خصوصیات تولیدمثلی مولدین، تخم ها و همچنین لاروها شده است و تخم های لقاح یافته و لاروهای حاصله از این تیمار درصدبازماندگی بیشتری داشته و باعث افزایش راندمان تولید می شوند. در نتیجه مقدار 150 میلی گرم در کیلوگرم آستازانتین در جیره برای ماهیان گرمابی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ماهی طلایی، تکثیر، لارو، کارتنوئید، آستازانتین
 • عادل حسین جانی*، هادی بابایی، اسماعیل صادقی نژاد ماسوله، حسین صابری کوچصفهانی صفحات 51-64

  در سالیان اخیر آبزی پروری نقش مهمی در تولید پروتئین حیوانی برای تغذیه انسان، اشتغال زایی و کاهش فقر به ویژه در مناطق روستایی در جهان ایفا کرده است. امروزه در کشور با توجه به مشکل کمبود آب که عاملی محدودکننده در توسعه محسوب می گردد، استفاده بهینه و چند منظوره از منابع آبی، از جمله استفاده از منابع آب مورد استفاده برای کشاورزی با هدف آبزی پروری از راهکارهای مناسب توسعه با نگرشی بر توسعه پایدار محسوب می شود. هدف این مطالعه ارزیابی توان استفاده بهینه از منابع آبی خرد کشاورزی به منظور توسعه آبزی پروری در روستای خانقاه شهرستان ایجرود در استان زنجان بوده است. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه و نیز روش تحقیق عملیاتی به منظور نمونه برداری از شاخص های کیفی و کمی برای پرورش ماهی در روش تحقیق استفاده گردیده است. پارامترهای هیدروشیمیایی در ذخیره گاه آبی کشاورزی موجود با مساحت تقریبی 3 هکتار مطالعه شدند و پارامترها با یکدیگر و همچنین با شرایط استاندارد پرورش آبزیان مقایسه شدند. نتایج نشان دادند میزان اندازه گیری شده فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب در منبع آبی مذکور در محدوده مناسب و استاندارد برای پرورش ماهیان سردابی و گرمابی بودند. شرایط دمایی و اقلیم منطقه از عوامل محدوده کننده در فعالیت های آبزی پروری در این منطقه محسوب می گردد. با توجه به بالا بودن درجه حرارت منطقه و دمای آب در نیمه اول سال، منبع آبی فوق برای پرورش ماهیان گرمابی مناسب تر است که با توجه به کوتاه بودن طول دوره پرورش و وضعیت اقلیمی منطقه که نیمه خشک فراسرد است، به وزن رسانی بچه ماهی کپور بدلیل در پی داشتن کمترین هزینه در تغییرات برای منبع آبی مورد مطالعه پیشنهاد می گردد که این امر می تواند در بهبود شرایط معیشتی کشاورزان بهره بردار تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: آبزی پروری، منابع آبی خرد کشاورزی، استان زنجان
 • نیما شیری*، زهرا خوشنودی فر، سیاوش سلطانیان صفحات 65-83

  تحقیق حاضر به صورت یک مطالعه موردی در استان فارس، با هدف بررسی عوامل موثر در موفقیت و توسعه صنعت پرورش ماهیان سردابی صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و تکمیل آن با مراجعه حضوری پرسشگر به پرورش دهندگان قزل آلا در استان فارس انجام شده است. نتایج نشان داد که میانگین میزان تولید سالانه مزارع نمونه برابر با 4/129 تن بوده و به طور متوسط یک مزرعه پرورش قزل آلا در استان فارس 571 میلیون تومان سود سالیانه کسب می نماید. از نظر فعالیت آبزی پروری نزدیک به 90 درصد مزارع صرفا مشغول پرورش ماهی (انگشت قدی تا بازاری) هستند. تحلیل آماری حاکی از این بود که برخی از عوامل زیستی نظیر مساعد بودن کیفیت آب، تناسب اقلیم منطقه، مدیریت بهداشتی مزرعه، و عوامل اقتصادی نظیر قیمت مناسب و پوشش بیمه ای محصول با میانگین رتبه 65/27، در صدر لیست عوامل موثر بر موفقیت در تولید ماهی سردابی قرار دارند. به علاوه، از مهمترین موانع توسعه شناسایی شده در این صنعت به ترتیب ریسک شکست در تولید (98/10)، عوارض ساخت و ساز و نوسازی (88/10)، هزینه خرید غذا (63/10)، نرخ سود بالای وام بانکی (3/10) و گرانی تعرفه انرژی (05/10) هستند. با توجه به اینکه سیاست های کلان معمولا به طور مشترک در سطح کشور اعمال می شوند، یافته های حاصل از شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت صنعت پرورش ماهیان سردابی در استان فارس می تواند برای توسعه این صنعت در کلیه مناطق کشور راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: موفقیت، توسعه، پرورش ماهیان سردابی، قزل آلای رنگین کمان، استان فارس
 • مهدی عرب، فردین شالویی*، مهرداد فتح اللهی، اسماعیل پیرعلی صفحات 85-96

  در این تحقیق تاثیر استفاده از غلظت های متفاوت آستاگزانتین بر شاخص های رشد و رنگ پذیری لاشه در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب یک طرح تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در هشت هفته غذادهی انجام شد و در هر مخزن پرورشی تعداد 40 عدد ماهی با وزن تقریبی 100 گرمی مورد تغذیه آزمایشی با 2% وزن زی توده قرار گرفتند. تیمارها شامل غلظت های 30، 60، 90 میلی گرم آستاگزانتین در هر کیلوگرم خوراک قزل آلا و تیمار شاهد بدون افزودن رنگدانه آستاگزانتین بود. در پایان دوره آزمایش از هر تکرار چهار قطعه ماهی به صورت انتخابی صید شد. برای ارزیابی میزان تغییر رنگ ایجادشده در لاشه ماهی از سیستم رنگ سنجی L*a*b استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد غلظت های مورد آزمایش تاثیر معنی داری در میزان تلفات و ضریب تبدیل غذایی نداشته اند. رنگ سنجی لاشه ماهی بر اساس سیستم رنگ سنجی L*a*b نشان داد رنگ پذیری در تیمارهای 60 و 90 در پارامترa  (پارامتر قرمزی) دارای اختلاف معنی داری (05/0>P) نسبت به تیمار شاهد و تیمار دیگر است. نتایج  این مطالعه نشان می دهد که غلظت 60 میلی گرم رنگدانه آستاگزانتین، بهترین دوز مورد استفاده  در ایجاد رنگ از نظر اقتصادی می باشد.

  کلیدواژگان: آستاگزانتین، لاشه، رنگ، قزل آلای رنگین کمان، رشد
 • محمد مازندرانی*، میثم دهقانی، محمد سوداگر، سید مرتضی حسینی صفحات 97-106

  در این تحقیق، اثر عصاره گیاه گلرنگ به جیره ماهی کپور معمولی بر زنده مانی در برابر تنش شوری کشنده و پاسخ های فیزیولوژیکی این گونه بررسی گردید. به این منظور، ماهیان انگشت قد با میانگین وزنی 13/0±51/9 گرم به مدت 70 روز با جیره های حاوی صفر، 5/0، 5/1 و 3 درصد عصاره گیاه گلرنگ تغذیه شدند. پس از این دوره بخشی از ماهیان به طور تصادفی در معرض شوری 20 گرم بر لیتر قرار گرفتند و تلفات آنها طی 10 ساعت ثبت گردید. همچنین، تعدادی از ماهیان به طور تصادفی در معرض شوری 14 گرم بر لیتر قرار گرفتند و شاخص های بیوشیمیایی سرم آنها طی 72 ساعت بررسی شد. بر اساس نتایج عصاره گلرنگ اثر معنی داری بر رشد ماهی نداشت. تلفات گروه شاهد در مواجهه با شوری 20 گرم بر لیتر به 100 درصد ثبت شد ولی در تیمارهای 3-5/0 درصد عصاره تلفات 35 تا 50 درصد بود. پس از تنش شوری 14 گرم بر لیتر، سطوح کورتیزول و گلوکز سرم افزایش یافت و که این افزایش در تیمار شاهد بیشتر از سایر تیمارها بود. تنش شوری باعث افزایش سدیم سرم و کلر در تمام گروه های مورد بررسی شد ولی اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نگردید. همچنین پس از تنش شوری، میزان کلر سرم در تیمار شاهد افزایش یافت ولی در تیمارهای تغذیه شده با عصاره چنین افزایشی مشاهده نشد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن 5/0 تا 3% عصاره گیاه گلرنگ به جیره ماهی کپور باعث افزایش مقاومت ماهیان در برابر تنش شوری و کاهش استرس می شود.

  کلیدواژگان: کپور معمولی، گیاه گلرنگ، استرس، شوری، تغذیه
 • بهمن محمدی تبار، محمدصادق اللهیاری*، شهرام بهمنش صفحات 107-124

  این تحقیق با هدف شناسایی موانع و محدودیت های توسعه پرورش ماهیان گرمابی شهرستان رشت در سال 1394 اجرا گردید. تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل1022 نفر از آبزی پروران ماهیان گرمابی منطقه رشت و سنگر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران تعیین شد (175n=) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که برای تعیین روایی آن از نظرات متخصصان و محققان علوم شیلاتی استفاده گردید. برای به دست آوردن پایایی ابزار تحقیق، 20 پرسشنامه در خارج از نمونه آماری تحقیق تکمیل و مقدار ضریب آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. مشکلات در قالب چهار حیطه اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و آموزشی- ترویجی دسته بندی گردید. مهم ترین مشکلات اقتصادی پیش روی پرورش ماهیان گرمابی بالابودن سود تسهیلات بانکی، گرانی نهاده های تولید ماهی (غذا، کود، سموم شیمیایی، بچه ماهی، سوخت، انرژی و غیره) و بالابودن آب بهاء بود که به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند. مهم ترین مشکلات اجتماعی، پایین بودن مصرف سرانه ماهیان پرورشی و ضعف عملکرد اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی بودند. مهم ترین مشکلات مدیریتی و سیاست گذاری، نبود امکانات صادرات ماهیان پرورشی، عدم ارتباط بین مرکزتحقیقات و پرورش دهندگان ماهی و پایین بودن میزان تولید در واحد سطح به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. مهم ترین مشکلات فنی، آموزشی و ترویجی، ناکافی بودن دوره های آموزشی، عدم دسترسی پرورش دهندگان ماهی به اینترنت و مجلات علمی دنیا و پایین بودن سطح سواد پرورش دهندگان ماهی بودند. بازنگری سیاست های حمایتی و رفع موانع تولید و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی برای ارتقاء سطح مهارت های فنی پرورش دهندگان و اعطای وام های کم بهره، حل مشکلات مربوط به گرانی نهاده ها، تامین آب به موقع و ترویج فرهنگ مصرف ماهی و ایجاد زیرساخت های لازم برای فرآوری و نگهداری ماهیان پرورشی از پیشنهادات این مطالعه کاربردی بوده است.

  کلیدواژگان: پرورش ماهیان گرم آبی، شهرستان رشت، موانع اقتصادی، موانع مدیریتی
 • مهرداد نصری تجن*، مروارید زهرابی صفحات 125-137

  هدف از این تحقیق تعیین پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون دو گونه از تاسماهی (ازون برون Acipenser stellatus  و شیپ Acipenser nudiventris) در سه گروه سنی بچه ماهی (2 الی7 ماهه)، ماهیان جوان (1 الی2ساله) و مولدین (7 ساله) بود. این تحقیق در موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، در یک دوره شش ماهه (بهار و تابستان) سال 1391 به انجام رسید. بدین منظور از 30 قطعه ماهی ازون برون و 30 قطعه ماهی شیپ (در هر گونه 10 عدد بچه ماهی،10 عدد ماهی جوان و 5 مولد ماده و 5 مولد نر) استفاده گردید. پس از خونگیری از عروق ساقه دمی، پارامترهای هماتولوژی RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, Hb, PCV, Lym, Mono, Neut, Eos)) و بیوشیمیایی(اسمولالیته سرم خون، آلبومین، پروتئین کل، گلوکز، کلسترول، تری گلسیرید، یون کلسیم و منیزیم) تعیین و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که RBC, WBC, MCH, MCHC, Hb, Mono, Neut, Eos و پروتئین کل، گلوکز، کلسترول، تری گلسیرید، یون کلسیم و منیزیم در هر دو گونه تاسماهیان (شیپ و ازون برون) طی3 گروه سنی، دارای اختلاف معنی دار آماری بود (p<0.05). ولی PCV, Lym, MCV و اسمولالیته سرم خون, آلبومین فقط در گونه ازون برون دارای اختلاف معنی دار آماری بودند (p<0.05). از نظر جنسیت پارامترهایRBC  Mono, و آلبومین فقط در گونه ازون برون و WBC فقط در گونه شیپ دارای اختلاف معنی دار بوده (p<0.05). تفاوت معنادار آماری در کلیه داده ها با احتمال 95% ارزیابی گردید. با توجه به بررسی نتایج حاضر می توان بیان نمود که فاکتور سن و نوع گونه در تغییر پارامترهای خونی بسیار موثر می باشد(p<0/05) ، اما جنسیت هیچ تاثیری روی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی نشان نداد (p>0/05).

  کلیدواژگان: ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)، ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)، سن و جنسیت، شاخص های خونی، پارامترهای بیوشیمیایی
 • رسول قربانی*، علیرضا نوروزرجبی، امید عبدی، عیسی نبوی صفحات 139-154

  هدف این مطالعه، ارزیابی اثر پساب مزرعه تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان روی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و      شاخص های زیستی آب رودخانه دریاسر (استان مازندران) بود. نمونه برداری از 5 ایستگاه از آب و کفزیان بصورت دو هفته یکبار در فصل تابستان 1390 انجام شد. ایستگاه شاهد قبل از ورودی استخر و ایستگاه های های بعدی در فاصله 35، 125، 400، 750 متری بعد از خروجی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که فعالیت مزرعه باعث اختلاف معنی دار در بیشتر کمیت های فیزیکوشیمیایی آب نشد (05/0<P) ولی اختلاف ترکیبات ازته و فسفره آب، در قبل و بعد از خروجی مزرعه، معنی دار بود (05/0>P). ارزیابی شاخص های زیستی حاکی از سلامت رودخانه دریاسر دارد. بنظر می رسد به سبب تناژ تولیدی پایین مزرعه (حدود 20 تن) و سطح مطلوب مدیریت مزرعه، پساب ورودی به رودخانه دریاسر تاثیر نامطلوب چندانی بر سلامت آب نداشته و میزان کمیت های شیمیایی آب در محدوده استانداردهای ملی تخلیه پساب در آب های سطحی می باشد.

  کلیدواژگان: مزرعه قزل آلای رنگین کمان، پساب، بزرگ بی مهرگان کفزی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رودخانه دریاسر
|
 • Yaghob Pourgholam, Hossein Khara*, Mahmoud Mohdeni Pages 1-13

  Vitamins are organic compounds complex and have the vital importance for fish and lack of them led to severe disorders in body. Different Levels of the vitamin C at type L - ascorbyl 2 - polyphosphate including: lack of vitamin C (Treatment 1), 100 mg/kg vitamin C (Treatment 2), 200 mg/kg vitamin C (Treatment 3), 400 mg/kg vitamin C (Treatment 4), 800 mg/kg vitamin C (Treatment 5), 1600 mg/kg vitamin C (Treatment 6) in triplicate and grown for 8 weeks were considered in the Siberian sturgeon. Fish were considered for testing the oxygen tension and temperature. In each treatment, 18 fish were randomly marked inside the aquarium and were transferred separately after 4 hours for measuring of oxygen tension (Hypoxia 1-1/5 Mg / L, Nrmvksy 7-8 Mg / L, Hyperoxia 19-20 Mg / L) and thermal stress (temperature 10-11° C, the normal temperature of 22-24° C, 30-31° C and high temperature) in the fish to determine the effects of stress on cortisol and blood glucose levels. The results of this study showed a significant difference levels of vitamin C at different conditions of temperature and oxygen on cortisol with increasing the amount of vitamin C levels in all treatments. Cortisol levels were decreased in fish exposed to stress. However, the High oxygen tension differences, except for the amount of glucose showed significant difference at various levels of vitamin C and showed significant difference at the tension in the cases rapidity. However, with increasing levels of vitamin C, glucose consumption was lower than in control, and these results suggest that increase in the amount of vitamin C in compared to control fish showed better resistance against stress conditions and according to these results it can be concluded that high doses of vitamin C can reduce the effects of stress and play a positive role in Siberian sturgeon health.

  Keywords: Stress, Glucose, Cortisol, Vitamin C, Acipenser baerii
 • Abbas Torabyan, Bahram Falahatkar*, Majidreza Khoshkholgh Pages 15-28

  To check the ability of guppy fish (Poecilia reticulata) to receive high dietary doses of oxymetholone hormone and its effects on growth parameters, survival and reproduction, 300 fish at the age of 10 weeks, with an average weight of 0.38 ± 0.09 g were randomly assigned to 5 treatments and 3 replications in 15 glass aquaria (100 liters volume). Hormone levels were considered as 5 different doses of zero (OM0), 100 (OM100), 200 (OM200), 400 (OM400) and 800 (OM800) mg per kg diet. The duration of study was 90 days and biometry was performed every two weeks interval. The result showed that with increasing levels of dietary hormone, final weight, specific growth rate and weight gain were not significantly changed (p>0.05), but feed conversion ratio was significantly different between treatments (p<0.05), so that the lowest and highest feed conversion ratio were obtained in control group (OM0) and maximum dose of hormone (OM800), respectively. By increasing the hormone dose, survival rate and breeding were significantly decreased (p<0.05), so that the highest and lowest mortality rates were seen in the maximum dose of hormone (OM800) and control group (OM0), respectively. The minimum and maximum breeding were seen in the maximum dose of hormone and control group, respectively. The results showed that high doses of oxymetholone in the diet did not improve growth characteristics in fish and by increasing the dose of hormone, survival rate and breeding were significantly decreased.

  Keywords: Testosterone, Survival, Reproduction, Growth factors, Ornamental fish
 • Babak Tizkar*, Mahmoud Bahmani, Mahmoud Hosseinzadeh Safi, Afshar Zoghi Shalmani, Asgar Zahmatkesh Komle, Hamid Monsef Kasmaii Pages 29-50

  The present research which aimed at identifying the effects of astaxanthin pigment in upgrading efficiency in producing goldfish larvae through 4 treatments and 3 replications was conducted in the winter of 2014. For this reason, a sum of 12,4m3fiber glass fish ponds were prepared where in each, 50 female goldfish breeders were introduced with an average body weight of 47.21±2.19g. Then, 4 diets containing zero level, 50, 100, and 150mg/k of astaxanthin were formulated and given to the fish for a period of three months based on 5% of their biomass. In late march of 2015, the female fish in each pond were individually fertilized with male fish that were only fed with the control diet. All the biological characteristics of female breeders were examined. In addition, at larval rearing stage, the larvae produced in each treatment were kept at separate tanks and larval variations in terms of yolk sac absorption, condition factor and larval survivability were checked across different treatments. Meanwhile, qualities such as larval morphology, notochord length, body depth, yolk sac surface area, both prior and after absorption were determined and contrasted. The results obtained in this research showed that the diets containing 150mg/k astaxanthin brought about a superior impact on the reproductive qualities of female goldfish breeders, the eggs as well as the larvae. The hatched eggs, the larvae produced in the treatment and the survivability rate were higher, creating better production efficiency. Therefore, it can be recommended that diets containing 150mg/k astaxanthin be used in warm water fish farming.

  Keywords: Goldfish, propagation, larvae, astaxanthin, carotenoid
 • Adel Hosseinjani*, Hadi Babaei, Esmaeil Sadeghinejad Masouleh, Hossein Saberi Kouchesfahani Pages 51-64

  In recent years, Aquaculture has an important role to play in The production of animal proteins, employment, and poverty reduction, especially in rural areas. Water supply as a limiting factor in developing countries. Therefore, Multipurpose use of water resources, including, Water use at integrated aquaculture-agriculture farms is a Strategies for Sustainable Development in the world. The aims of this study were to evaluate the optimal utilization of the water reservoir for the development of Rural Aquaculture at Khaneghah Village in Zanjan province. The methodology of research used in this study basically includes a literature survey, Hydrochemical sampled and analyses by standard methods and verification by statistical techniques. Water quality characteristics (physical, chemical) were studied in a water reservoir with approximately 3 hectares. The results showed that the Physical and chemical parameters of the water reservoir were appropriate for the cold and warm water aquaculture. The temperature and climate were the limiting factors for aquaculture activity in the region. Therefore, the water reservoir is more suitable for warm water aquaculture (for First Half of the year). Because the aquaculture production time is short in this area, also its climate is semi-arid. To weight of the carp (up to fingerling) recommended for the water reservoir because it has the lowest cost and can be impacted in Improving Livelihood of Farmers.

  Keywords: Small-Scale aquaculture, rural water reservoir, Zanjan province
 • Nima Shiry*, Zahra Khoshnodifar, Siyavash Soltanian Pages 65-83

  The present study has done as a case study in order to assess of effective factors on prosperity and development of rainbow trout farming. The gathering tool of this survey has been questionnaire that has been filled with the visit of rainbow trout farmers in Fars province. Results showed that farms' production was 129.4 tons that could lead to earning 571 million Toman annually (on average). In terms of aquaculture activities, about 90% of farms have been rearing from fingerling to market fishes. Statistics analysis indicated that some biological factors including water quality, the climate of the region, health management, as well as, some economic factors including the reasonable price of products and insurance coverage, with the average of ranking 27.65, are the most important of effective indices on prosperity and development of rainbow trout rearing. In addition, among the most significant obstacles to development in this industry, high risk of production (10.98), construction and repair tax (10.88), the cost of buying fish food (10.63), high interest rate of bank loan (10.3) and the expense of energy tariffs (10.05) are remarkable. Regarding macro policies usually were applied jointly cross the country, results of identifying and ranking of decisive factors on the prosperity of rainbow trout rearing industry in Fars province could be helpful in the development of this industry around all regions of the country.

  Keywords: Prosperity, Development, Fish farming, Rainbow trout, Fars province
 • Mehdi Arab, Fardin Shaluei*, Mehrdad Fattollahi, Esmaeil Pirali Pages 85-96

  The present study was conducted to evaluate the effects of different dosage of the astaxanthin on the pigmentation of the fish fillet and growth parameters and survival in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Three treatments and the control in three replications have been performed in a completely randomized design plan with 40 fish (100 gr.) for every rearing tank. The fish of rearing tanks were fed during 8 weeks based on 2% of the biomass by the fish feeds treatments containing 30, 60 and 90 mg/kg astaxantin and one control feed without any astxanthin addition. At the end of experimental period, four fish of every rearing tank were randomly selected to assess the degree of the fillet pigmentation based on L.A.B colorimetric system measuring. No significant improvements of FCR or survival rate were observed between the treatment groups (P>0.05). Results showed the pigmentation in the treatments of 60 and 90 (the red (*a) parameter) has a significantly different value compared to the control and the other treatment (P<0.05). Results suggest that the 60 mg/kg astaxanthin was the best and economical concentration to impart the desirable flesh coloration.

  Keywords: astaxanthin, carcass, color, rainbow trout, growth
 • Mohammad Mazandarani Pages 97-106

  In this study, the effect of dietary safflower extract supplementation was investigated on common carp survival and physiological response to salinity stress. To this, the fingerling fish with average weight of 9.51 ± 0/13 g were fed with diets containing 0, 0.5, 1.5 and 3 % safflower extract for 70 days. After this period, some fish were randomly exposed to water salinity of 20 g/l and their mortality was recorded for 10 h. Also, the remaining fish were exposed to water salinity of 14 g/l and their serum biochemical parameters were monitored for 72 h. Results showed that safflower extract had no significant effect on fish growth. After exposure to 20 g/l salinity, mortality in the control fish reached 100 %, but mortality of 0.5-3% safflower extract groups was 35-50%. After exposure to 14 g/l salinity, serum cortisol and glucose increased and the increment was higher in the control treatment. Also, salinity exposure increased serum sodium and chloride in all of studied groups but there was no significant difference among the treatments. After salinity challenge, serum chloride increased in the control treatment, but in chloride levels of safflower extract no change were recorded. Overall, the results of this study showed that addition of 0.5 - 3 % safflower extract to common carp diet increased resistance to salinity challenge and mitigated stress.

  Keywords: common carp, safflower, stress, salinity, nutrition
 • Bahman Mohammaditabar, Mohammad Sadegh Allahyari*, Shahram Behmanesh Pages 107-124

  This study was conducted in 2015 to identifying problem and limitations of development of carp farming in Rasht. The method of descriptive research was survey research. The statistical population of fish farmers was 1022 around the Rasht and Sangar basin. The samples were determined by using of Bartlett minimum sample size table (n=175) which were conducted with random sampling. The comments of fisheries scientist were gathered by questionnaire forms. For looking for research tool's reliability, 20 questionnaires were completed out of the samples, and the Cronbach's alpha coefficient were obtained (0.86). The problems were categorized by for section of economic, social, management and extension-education. The most important of economic problems of warm water fish farming were high bank profits, the high cost of ingredient for aquaculture (food, fertilizer, fingerling, fuel, energy, high water charges, etc.) which ranked first to third, respectively. The low consumption per capita of farmed fish and poor operation of warm water fish farming :::union::: were the most important social problems. The lack of farmed fish expert, lack of communication between research centers and fish farms and low rate of production per unit area were the most important management and policy issue. The insufficient training courses, unavailability of the internet and scientific journal for fish farmers and low education levels of fish farmers were the most important technical problems of education and promoting. In this study revision protectionist policy, removing barriers of production, practical training course to improve the technical skills of fish farmers, low-interest loans, to solve problems related to the high cost of factors, promoting of fish consumption and to create necessary infrastructures for processing and storage of fish were proposed.

  Keywords: warm water aquaculture, Rash County, economic problems, management problems
 • Mehrdad Nasri Tajan*, Morvarid Zohrabi Pages 125-137

  The purpose of this research, Determination of hematological and biochemical parameters in two species of Acipenseridae, Acipenser stellatus and Acipenser nudiventris In three Age of groups, Fry’s (2-7 months), Juveniles (1-2 years) and Spanners (7 years). The research at the Institute for International Research sturgeon of the Caspian Sea, in a period of six months (spring and summer) was conducted in 2013. For this reason, 30 numbers of Acipenser Stellatus and 30 numbers of Acipenser nudeventris were used (in each group there were 10 fry’s, 10 Juveniles, 5 females and 5 males fish). After caudal vein blood vessels, hematological parameters (RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, Hb, PCV, Lym, Mono, Neut, Eos) and biochemical (Serum osmolality, albumin, total protein, glucose, cholesterol, Triglyceride, calcium and magnesium) Determined and studied. The results showed that, RBC, WBC, MCH, MCHC, Hb, Mono, Neut, Eos and total protein, glucose, cholesterol, Triglyceride, calcium and magnesium ions in both sturgeon species (A. nudiventris and A. stellatus) during the 3 groups  age difference was statistically significant (p<0/05). But, PCV, Lym, MCV and osmolarity serum, Albumin were only statistically significant difference in the species A. stellatus (p<0/05). Seem to be gender parameters of RBC Mono, and Albumin only in the species A. stellatus and WBC only in the species A. nudiventris has been significant (p<0.05). A significant statistical difference was estimated in 95% of all data. By investigating the present results, it can be stated that age and species factors in the change of blood parameters are so effective (p<0/05), but gender didn’t show any effect on the biochemical and hematological parameters. (p>0/05)

  Keywords: Acipenser nudeventris, Acipenser Stellatus, Age, sex, Hematological indicators, Biochemical parameters
 • Rasoul Ghorbani*, Alireza Norouzrajabi, Omid Abdi, Eisa Nabavi Pages 139-154

  The aim of this study was to assess the impact of trout farm effluent on some physicochemical and characteristics biotic indices in Daryaser River (Mazandaran Province). Sampling of water and macrobentic fauna were done in 5 stations (control, in before influent of farm; and other stations include; in 35, 125, 400 and 750 m after effluent were selected in two weekly in summer, 2011. Results showed that farm effluent was not significant difference in many physicochemical parameters (P>0.05) except nitrate and phosphate parameters in before and after farm effluent. An assessment of biotic indices indicates the health of the Daryasar River. It seems, for low production capacity of the farm and its suitability management, the drainage into Daryasar River has little adverse effects on water health and chemical quantities are in the scope of national standards for effluent discharge in surface water.

  Keywords: Trout farm, effluent, macrobenthic fauna, physicochemical parameters, Daryasar River