فهرست مطالب

 • پیاپی 50 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سیروس محمودی* صفحات 11-24
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول از نظر توجه به مولفه های پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر انجام شد.
  روش
  روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری شامل همه کتاب های درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول می باشد که در سال 1396 چاپ شده است. با توجه به ماهیت موضوع، نمونه گیری انجام نشده و تمام جامعه آماری بررسی شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات سیاهه تحلیل محتوای کتاب های درسی بوده که روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی و کارشناسان مربوطه انجام شده است.
  یافته ها
  در مجموع در کتاب های درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول، 176 مرتبه به جنبه های مختلف اعتیاد اشاره شده که 165مورد (75/93 %) مربوط به پایه هشتم، 9مورد (1/5 %) مربوط به پایه هفتم، 2مورد (13/1 %) مربوط به پایه نهم بوده است. در دوره ابتدایی اشاره ای به مولفه های پیشگیری از اعتیاد نشده است. مولفه «عوارض ناشی از اعتیاد» با 97 فراوانی (55 %) بیشترین و مولفه های «راه های پیشگیری از اعتیاد»، «جرم و قوانین مرتبط با اعتیاد»، و «سابقه تاریخی مصرف مواد مخدر» هر کدام با 6 فراوانی (4/3 %) کمترین فراوانی را داشته است. 
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان می دهد که در دوره ابتدایی و  پایه های هفتم و نهم متوسطه اول به مولفه های پیشگیری از اعتیاد توجه کافی نشده و نیاز به توجه بیشتر دارد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، مواد مخدر، کتاب های درسی، تحلیل محتوا
 • تقی زوار*، موسی پیری، هاجر کریمیان صفحات 25-42
  هدف
  یکی از مهم‎ترین برنامه‎ها و راهبرد‎های پیشگیری از اعتیاد، آموزش تفکر و مهارت‎های زندگی در مدرسه است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب‎های تفکر و سبک زندگی برحسب میزان توجه به مولفه های پیشگیری از اعتیاد براساس اهداف سند جامع پیشگیری از اعتیاد بود.
  روش
  روش مورد استفاده در تحلیل محتوا تکنیک آنتروپی شانون بوده و واحد تحلیل متن، پرسش ها و تصایر را شامل می شد. جامعه آماری، کتاب‎های تفکر و سبک زندگی دوره اول متوسطه و نمونه آماری کتاب تفکر و سبک زندگی (مشترک) برای دختران و پسران پایه هفتم و هشتم بود.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد در محتوای کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم به مولفه آموزش مواد توجه چندانی نشده و در محتوای کتاب هشتم به آموزش مواد بیشترین توجه و کم‎ترین توجه به مولفه ابراز وجود و جرات مندی شده است.
  نتیجه گیری
  قرار گرفتن مباحث پیشگیری از اعتیاد و مهارت‎های زندگی از جمله مهارت های ابراز وجود و جرات مندی و ادغام آموزش مواد در کتب درسی می تواند از جهات مختلف دارای اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، تفکر و سبک زندگی، تحلیل محتوا
 • اکبر اعتباریان، محمدحسین مشرف جوادی، مهری کیوان منش* صفحات 43-65
  هدف
  توسعه پایدار، انسان محور بوده و یکی از مهم ترین چالش های دهه های اخیر می باشد. گسترش معضل اعتیاد نیز مشکلات عدیده ای را درابعاد مختلف توسعه به ویژه سلامت به دنبال دارد. این مطالعه با هدف ارائه مدل توسعه پایدار سلامت محور با تاکید بر معضل اعتیاد انجام گرفته است.
  روش
  این پژوهش مطالعه ای توصیفی -پس رویدادی است که به شیوه ترکیبی انجام شد. در روش کیفی با استفاده از تکنیک دلفی فازی و مصاحبه با 30 نفر از خبرگان مربوطه در حوزه اعتیاد به تدوین مدل توسعه پایدار سلامت محور پرداخته شد. در روش کمی با نمونه گیری هدفمند به توزیع پرسش نامه بین 201 نفر از کارشناسان خبره در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران اقدام شد.
  یافته ها
  مدل توسعه پایدار سلامت محور در سه بعد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی و با 12 مولفه و 86 شاخص تدوین شد. در روش کمی تمامی مولفه های مدل بر اعتیاد تاثیر معنادار و منفی داشتند و با افزایش یا ارتقای مولفه های مدل توسعه پایدار، گرایش به اعتیاد نیز کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  از بین ابعاد مدل توسعه پایدار به ترتیب ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بیشترین تاثیر را بر اعتیاد نشان دادند.
  کلیدواژگان: مدل توسعه پایدار، سلامت، اعتیاد، ابعاد اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی
 • محسن نیازی، سعید حسینی زاده آرانی* صفحات 67-87
  هدف
  پایداری در درمان به معنی دوره های طولانی مدت و بدون لغزش در مصرف مواد مخدر می باشد و میزان مقاومت و پایداری فرد را در برابر مصائب و مشکلات ناشی از رفع وابستگی به مواد نشان می دهد. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی نقش جهت گیری های دینی و معنوی در ترک پایدار مواد مخدر در منطقه کاشان می باشد.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه تطبیقی- تلفیقی و به لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل سه گروه متخصصین درمانی و پژوهشگران اعتیاد، افراد موفق به ترک اعتیاد و خانواده های این افراد بوده و در بخش کمی شامل بهبودیافتگان و بیماران اعتیاد در سال 1397 در شهر کاشان می باشد. با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و طبقه ای تصادفی، 31 نفر در بخش کیفی و 343 نفر در بخش کمی به عنوان نمونه انتخاب شدند. مصاحبه نیمه متمرکز و ترکیبی از پرسش نامه های استاندارد پارگامنت، آلپورت و مقیاس های محقق ساخته استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس، لیزرل و MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج در حوزه ترک پایدار نشان داد جهت گیری های دینی و معنوی بیماران در سه حوزه، فرایند درمان پایای اعتیاد را متاثر می سازند. حوزه کارکردهای دینی/درمانی (تحرک و انگیزه بخشی درمانی، نیل به آرامش روان، نفی خودمحوری، ادراک جریان یابی معنوی زندگی، تغییر منبع تایید ارزشی، خودکنترلی درمانی)، حوزه الزامات دینی/درمانی (تحدید مشارکت مناسکی جمعی، پرهیز از مناسک گرایی دینی) و  ابزار پاکی (گروه درمانی دینی). در بعد تحلیلی، مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد تاثیر جهت گیری دینی و معنوی بر ترک پایدار مواد مخدر مستقیم و نسبتا قوی است. شاخص های برازش مدل نشان داد داده های جمع آوری شده به خوبی مدل مفهومی را مورد حمایت قرار می دهند.
  نتیجه گیری
  جهت گیری های دینی و مذهبی قوی با ارتقاء سلامت معنوی فرد به کاهش مشکلات روحی و روانی و مقابله مفیدتر کمک کرده و سبب می شوند که فرد توان بالاتری برای باقی ماندن در فرایند ترک اعتیاد داشته باشد و از تزلزل و لغزش به سمت اعتیاد جلوگیری به عمل می آورد.
  کلیدواژگان: ترک پایدار، جهت گیری دینی، معنوی، کارکردهای دینی- درمانی، الزامات دینی، درمانی
 • مهسا مسلمان*، عاصفه حسینی، مریم صادق پور صفحات 89-104
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی معنا در زندگی و تحریف های شناختی دانشجویان  موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396 انجام شد.
  روش
  این تحقیق با رویکرد روش شناسی کمی در قالب یک طرح علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال تحصیلی 97-1396 بودند. نمونه پژوهش در مرحله اول شامل 141 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند که در مرحله دوم با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و آزمون غربالگری آمادگی به اعتیاد 100 نفر با توجه به نمره آمادگی به اعتیاد انتخاب و در دو گروه افراد با آمادگی به اعتیاد بالا (45 نفر) و افراد با آمادگی به اعتیاد پایین (55 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین دو گروه افراد با آمادگی به اعتیاد بالا و پایین در معنای زندگی، حضور معنا، جست و جوی معنا (0/05>p)و تحریف های شناختی (0/0001>p) تفاوت وجود دارد. بدین معنا که افراد با آمادگی به اعتیاد بالا از معنای زندگی، حضور معنا، جست و جوی معنا پایین تر و تحریف های شناختی بالاتر نسبت به افراد با آمادگی به اعتیاد پایین برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  می توان گفت معنا در زندگی و تحریف های شناختی از متغیرهای مرتبط با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان می باشند که باید در پیشگیری و درمان اعتیاد مدنظر باشند.
  کلیدواژگان: معنای زندگی، تحریف شناختی، اعتیاد، دانشجویان
 • فریبا سیدان*، میترا مهرابی صفحات 105-118
  هدف
  امروزه گرایش به سوءمصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دختران، ازجمله آسیب‎های اجتماعی است که توجه مسئولین و صاحب نظران عرصه ‎های مختلف از قبیل جامعه ‏شناسان، پزشکان، روان شناسان و غیره را به خود جلب کرده است. بررسی رابطه میزان آگاهی از اثرات سوءمصرف مواد مخدر، روان گردان ها و قوانین مرتبط، با میزان گرایش به استفاده از مواد مذکور در دختران دانش آموزمی باشد.
  روش
  طرح پژوهش توصیفی-علی بود. نمونه پژوهش شامل دختران دانش آموز مقطع متوسطه دوم شهر تهران که تعداد 399 نفر با ترکیب دو روش نمونه‏ گیری خوشه‎ای و طبقه ‏بندی غیرنسبتی برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها پرسش نامه بود. یافته‎ها: میزان آگاهی از اثرات و پیامدهای سوءمصرف مواد مخدر میان 64% دانش‏آموزان و میزان آگاهی از قوانین مبارزه با مواد مخدر میان 85% درصد دانش‏آموزان بالا بود. همچنین میزان گرایش به سوءمصرف مواد مخدر، در54% دانش‏آموزان پایین بود. نتیجه‏ گیری: هرچه میزان آگاهی ازاثرات مصرف مواد مخدر و قوانین مرتبط افزایش یابد، گرایش به مصرف مواد مخدر کاهش می‎یابد. بنابراین می‎توان همواره با به‎کارگیری راهبردهای آموزشی جهت بالابردن سطح آگاهی دانش‎آموزان، درامر پیشگیری ازگرایش به سوءمصرف مواد مخدر استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مواد مخدر، آگاهی از اثرات مصرف مواد مخدر، آگاهی ازقوانین مواد مخدر، گرایش به مصرف، دختران دانش‎آموز
 • غنچه شریفی*، لیلا عبدالرحیمی نوشاد، الناز سبزی، کبری مرادی، نفیسه شیخ حسنی صفحات 119-136
  هدف
  شخصیت و هیجان همیشه از عوامل موثر در آسیب پذیری و تداوم اعتیاد بوده اند. با توجه به عدم وجود پژوهش های کافی در حوزه اعتیاد زنان هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های شخصیتی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان دارای اعتیاد به مواد محرک و غیرمعتاد بود.
  روش
  در پژوهش علی مقایسه ای حاضر از میان زنان مراجعه کننده به مراکز درمان نگه دارنده متادون تهران، با لحاظ کردن ملاک های ورود و خروج 40 زن دارای اعتیاد به مواد محرک انتخاب شدند و زنان غیر معتاد نیز با حداکثر همتاسازی در متغیرهای جمعیت شناختی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از پرسش نامه های پنج عاملی شخصیت و فرم کوتاه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که زنان معتاد، در ویژگی های شخصیتی برون گرایی، گشودگی و در روان رنجورخویی نمرات بالاتر در مقایسه با زنان غیرمعتاد گزارش نموده بودند. همچنین در راهبردهای تنظیم شناختی هیجان شامل نشخوار فکری، ملامت خود و فاجعه سازی نمرات بالاتر و در راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی نمرات پایین تر در مقایسه با زنان غیر معتاد بود.
  نتیجه گیری
  شخصیت و تنظیم هیجان در زنان دارای اعتیاد به مواد محرک با بدکارکردی روبه رو می باشد. پیشنهاد می شود در قالب برنامه های پیشگیری و درمانی به این عوامل توجه لازم مبذول شود.
  کلیدواژگان: اعتیاد، تنظیم شناختی هیجان، ویژگی های شخصیتی، زنان، مواد محرک
 • مجید سلیمانی*، فضل الله میردریکوند، حسنعلی ویس کرمی، سمیرا قره ویسی صفحات 137-154
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی میانجی گری ابراز وجود در ارتباط میان کارکرد خانواده و گرایش به اعتیاد در نمونه ای از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر سنندج بود.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. بر اساس جامعه دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر سنندج و بر مبنای فرمول کوکران، تعداد 366 دانش آموز به روش خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. دانش آموزان منتخب، مقیاس های سنجش کارکرد خانواده، گرایش به اعتیاد و ابراز وجود را تکمیل کردند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج کارکرد خانواده با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان رابطه منفی  و با ابراز وجود در آن ها رابطه مثبت داشت (0/01> p). همچنین نتایج نشان دادند، ابراز وجود با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان رابطه منفی دارد (0/01> p). بر اساس یافته تحلیل مسیر مشخص شد، ابراز وجود در رابطه بین کارکرد خانواده و گرایش به اعتیاد دانش آموزان نقش میانجی دارد (0/006 p =).
  نتیجه گیری
  برای کاهش گرایش به اعتیاد باید خانواده ها فضای صمیمی و پاسخ گو را برای دانش آموزان فراهم کنند؛ تا ضمن آگاهی بخشی در مورد مواد و آثار آن، ابراز وجود آن ها را با احترام متقابل و پاسخ گویی کمی و کیفی افزایش دهند. آگاهی و توانایی نه گفتن دانش آموزان در گرایش به اعتیاد تاثیر منفی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: کارکرد خانواده، گرایش به اعتیاد، ابراز وجود، دانش آموزان
 • ابوالفضل دانایی*، راحله طیبی راد، راحله سادات خاتمی، رسول رنجبر صفحات 155-173
  هدف
  هدف پژوهش بررسی نقش جذابیت افراد مشهور بر اثربخشی تبلیغات با توجه به عوامل اثرگذار بر جذابیت فرد مشهور است.
  روش
  پژوهش کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی بود. داده های پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی به دست آمد. در این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته شامل 17 سوال استفاده شد که از روایی محتوایی و روایی سازه برخوردار یود. ضریب آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزار لیزرل استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش بیان گر آن بود که هر یک از متغیرهای صداقت، آشنایی، دوست داشتنی بودن و اعتبار فرد مشهور تاثیر مثبت و معناداری بر پیشگیری دارد. رابطه بین جذابیت فرد مشهور و اثربخشی تبلیغات پیشگیری از اعتیاد نیز مثبت و معنادار بود.
  نتیجه گیری
  به کارگیری و استفاده از چهره های مشهور در تبلیغات پیشگیرانه از اعتیاد موثر است.
  کلیدواژگان: افراد مشهور، اثربخشی تبلیغات، اعتیاد، تبلیغات پیشگیرانه
 • معصومه حمیدیان، علی زینالی* صفحات 175-192
  هدف
  مصرف مواد و الکل به عنوان یک آسیب اجتماعی شناخته شده که خسارات زیادی را بر جامعه تحمیل می کند. این پژوهش با هدف بررسی میزان شیوع مصرف مواد و الکل در دانشجویان دانشگاه های ارومیه انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی مقطعی بود. تعداد450 نفر از میان دانشجویان دانشگاه های آزاد، دولتی و پیام نور شهر ارومیه در سال تحصیلی 97-1396 با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. همه آن ها به آزمون غربال گری مصرف تنباکو، الکل و مواد اعتیاد آور پاسخ دادند و پس از حذف پرسش نامه های ناقص، تحلیل برای 436 نفر انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که شیوع مصرف سیگار، الکل و مواد به ترتیب %35/55، %15/82 و %16/28 می باشد. شیوع مصرف سیگار و الکل در دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن بود، اما شیوع مصرف مواد تفاوت نداشت. همچنین شیوع مصرف سیگار، الکل و مواد در دانشجویان بر اساس دامنه سنی، مقطع تحصیلی و تاهل تفاوت نداشت. علاوه بر آن شیوع مصرف سیگار، الکل و مواد در دانشجویان گروه هنر و شهرسازی بیشتر از سایر گروه ها بود (0/05>p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که جنسیت و گروه های آموزشی تحت تاثیر الگوهای رایج مصرف مواد قرار گرفته و دانشجویان را در برابر خطر قرار داده است. لذا ضرورت بازنگری راهبردهای استراتژیک توسط مسئولان و برنامه ریزان آشکار می شود.
  کلیدواژگان: شیوع شناسی، مصرف مواد، الکل، دانشجویان، ارومیه
 • غلام رضا چلبیانلو، لطیفه سادات مردانی*، شهلا علی نژاد صفحات 193-212
  هدف
  سوءمصرف مواد متاثر از عوامل متعدد زیستی- روانی- اجتماعی هست. برخی از ویژگی های شخصیتی، ایعاد سرشتی و مهارت های خودکنترلی نقش مهمی در وقوع آن دارند. هدف از مطالعه حاضر پیش بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان بر اساس ابعاد سرشت - منش و ابعاد نابهنجار شخصیت با نقش میانجی گری خودکنترلی بود.
  روش
  نمونه ای با حجم 273 نفر از جامعه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، به شیوه نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب و پرسش نامه های شخصیتی DSM-5 (PID-5)، سرشت منش کلونینجر، مقیاس آمادگی به اعتیاد ایرانی و مقیاس خودکنترلی تانجی را تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد گرایش به اعتیاد با متغیرهای نوجویی، آسیب پرهیزی، همکاری و خود هدایتی رابطه دارد (05/0>P). مدل حاصل نشان داد ابعاد عاطفه منفی و همکاری با واسطه گری خودکنترلی قادر به پیش بینی گرایش به اعتیاد بوده و ابعاد گسلش، روان پریش خویی و مخالفت ورزی به صورت مستقیم با گرایش به اعتیاد ارتباط دارند (05/0>p).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر در راستای پژوهش های معطوف به بررسی ابعاد شخصیتی زیربنایی دخیل در اعتیاد، نشان داد که ابعاد نابهنجار شخصیتی و ابعاد سرشت منشی شخصیت نقش تعیین کننده ای در گرایش به مصرف مواد در جامعه دانشجویی دارند. می توان با شناسایی این ابعاد و ویژگی ها، راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این پدیده در محیط های دانشجویی ارائه نمود.
  کلیدواژگان: سرشت منش، ابعاد نابهنجار شخصیت، گرایش به اعتیاد، خودکنترلی
 • کاظم برزگر بفرویی*، حمیده همتی، مرجان دربیدی صفحات 213-232
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و تاثیر مشارکت اجتماعی در بهبود بهزیستی روانی و بازتوانی معتادان بود.
  روش
  جامعه موردمطالعه این پژوهش کلیه ی افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان معتادان شهر یزد در سال 1395- 1394 بودند. 300 فرد معتاد با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ی بهزیستی اجتماعی کیز برای بررسی مشارکت اجتماعی، مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان و بهزیستی روان شناختی ریف به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد مشارکت اجتماعی اثر مستقیم معنادار بر بهزیستی روانی و بازتوانی افراد معتاد دارد و درنهایت بهزیستی روانی نقش واسطه ای خود را به خوبی ایفا کرده و مشارکت اجتماعی با واسطه گری بهزیستی روانی بر بازتوانی افراد معتاد اثر غیرمستقیم دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بازتوانی افراد معتاد توسط مشارکت اجتماعی و رفتار روانی پیش بینی می شود.
  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، رفتار روانی اجتماعی، بازتوانی معتادان
 • الهه برزه گری، شهناز خالقی پور*، جلال وهابی همابادی صفحات 233-251
  هدف
  شناسایی مولفه های موثر جهت پیشگیری سیر رفتارهای پرخطر و تداوم آن مورد توجه است. این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی تنظیم هیجان در ارتباط با گرایش معنوی و رفتارهای پرخطر در نوجوانان دارای سرپرست معتاد به مصرف مواد صورت گرفت.
  روش
  روش تحقیق همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش فرزندان معتادان به مصرف مواد بودند که به کلینیک و کمپ های ترک اعتیاد تحت حمایت بهزیستی شهراصفهان در سال 1395 مراجعه کرده بودند. با روش نمونه گیری دردسترس تعداد 225 نفر(134 پسر و 91 دختر) انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه های گرایش های معنوی، تنظیم شناختی هیجان و خطرپذیری نوجوانان ایرانی بود.
  یافته ها
  گرایش های معنوی با تنظیم هیجان مثبت و سازگارانه رابطه مثبت و با تنظیم هیجان منفی و ناسازگارانه رابطه منفی داشت. گرایش معنوی با رفتار پرخطر رابطه منفی نشان داد. نتایج حاصل از الگوی ساختاری نشان داد گرایش معنوی به واسطه تنظیم هیجان بر رفتار پرخطر تاثیر غیر مستقیم دارد.
  نتیجه گیری
  گرایش معنوی با اثرمستقیم برتنظیم هیجان سازگارانه و مثبت بر پیشگیری از رفتارهای پرخطر تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: راهبردهای تنظیم هیجان، گرایش های معنوی، رفتارهای پرخطر، نوجوان
 • مجید قربانی، محمود نجفی*، وحید نجاتی، محمدعلی محمدی فر صفحات 253-276
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر اثربخشی توانمندسازی شناختی حالات ذهنی بر بازشناسی بیان چهره ای هیجان در افراد وابسته به مواد بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. تعداد 30 نفر فرد وابسته به مواد با شرایط یکسان از نظر سن، تحصیلات، شغل و... انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. شرکت کنندگان به آزمون اکمن (بازشناسی بیان چهره ای هیجان) در پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. گروه آزمایش تحت مداخله برنامه توانمندسازی شناختی (برنامه ترمه) قرار گفت و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که توانمندسازی شناختی (برنامه ترمه) بر بازشناسی بیان چهره ای هیجان در افراد وابسته به مواد موثر است. در واقع برنامه ترمه بیان چهره ای هیجان را در افراد وابسته به مواد بهبود داده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان از برنامه توانمندسازی شناختی (برنامه ترمه) در تقویت بیان چهره ای هیجان افراد وابسته به مواد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی شناختی، بازشناسی بیان چهره ای هیجان، شناخت اجتماعی، اعتیاد
 • سمیه شریفی، سید عباس حقایق* صفحات 277-290
  هدف
  شناسایی افراد آسیب پذیر نسبت به اختلالات مصرف مواد، یکی از اولویت های پژوهشی در این حیطه به شمار می آید. هدف پژوهش حاضر، تهیه نسخه فارسی پرسش نامه شخصیت مستعد به اعتیاد برای گروه معتادان بود.
  روش
  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع طرح، یک پژوهش روایی یابی بوده است. جامعه پژوهش آن را مردان معتاد به تریاک و شیشه مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان ایذه در سال 1395 تشکیل می دادند که تعداد 250 نفر نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند که بعد از حذف پرسش نامه های ناقص، این تعداد به 211 نفر رسید. داده های جمع آوری شده با استفاده از ازنرم افزارهای اس پی اس اس 22 و لیزرل8.80 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عامل تائیدی نشان دادکه مدل با داده ها برازش خوبی دارد. بارهای عاملی اکثر سوالات رضایت بخش بود (به استثنای سوالات 14و 20) و از مدل تک عاملی حمایت شد. در بررسی روایی همگرا، همبستگی نمره کل پرسش نامه شخصیت مستعد به اعتیاد با مقیاس انحراف روانی اجتماعی برابر با 0/55 به دست آمد. ضریب بازآزمایی در فاصله دو هفته ای 0/88و آلفای کرونباخ برابر با0/76 به دست آمد که نشان دهنده اعتبار مطلوب است. نقطه برش مقیاس بر اساس منحنی راک، برابر با 14 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی شخصیت مستعد به اعتیاد، ابزاری با مولفه های روان سنجی نسبتا مطلوب در شناسایی افراد مستعد مصرف مواد می باشد.
  کلیدواژگان: مقیاس شخصیت آسیب پذیر به اعتیاد، روایی، اعتبار، معتاد
|
 • S Mahmoudi* Pages 11-24
 • T Zavvar*, M Piri, H Karimyan Pages 25-42
  Purpose
  one of the most important programs and strategies of addiction prevention is teaching thoughts and life skills at school. Therefore, the purpose of this study is content analysis of the book thought and lifestyle according to the attention for addiction prevention components based on objectives of comprehensive documentary of addiction prevention.
  Method
  the method used for content analysis is Shannon entropy method and analysis unit included texts, questions and images. Statistical society included the books of thought and life style of first grade of high school and statistic sample was the book thought and life style, common for males and females of 7th and 8th grade.
  Findings
  results of the study indicated the material teaching component was disregarded in the content of the book thought and life style of seventh grade, while material teaching was highly mentioned and the self-expression and courage skills was less mentioned in the content of the book for 8th grade.
  Conclusion
  inclusion of the discussions about addiction prevention and life skills such as self-expression and courage, and combination of material teaching in school books can be important in many ways.
  Keywords: addiction, thought, life style, content analysis
 • A Etebarian, MH Moshref Javadi, M Kivanmanish* Pages 43-65
  Sustainable development is human-centered and, according to wide range of its topics and capabilities, it has quickly become the most important debate and one of the important challenges of recent decades. In sustainable development, "human" is the center of development and deserves health, security, culture, education, knowledge and development of communication and information. Therefore, the role of human resources, especially adolescents and young people, in process of sustainable development is an important and unmatched role, and human resource determines the future of every nation, because 30 percent of the world's population is made up of children and young people, who are the foundation of future development. Expansion of addiction problem is followed by many problems in economic, environmental and social fields. Problems caused by drug abuse lead to a reduction in natural surveillance social and economic interactions, and subsequently a suitable environment will be created for criminals and exacerbated crime and illness and endangers the health of community. In addition, the crime rate caused by drug abuse has increased in recent years. It reveals the need to address this issue from the point of view of distorting public health and its impact on sustainable development. Now, the question is that, how is the health -based sustainable development model with emphasis on the role of addiction?
  This research is exploratory-descriptive (post-event) in terms of method and nature of the data, and is developmental-applied in terms of goal, which has been done in two qualitative-quantitative (hybrid) stages, during the period from 133 to 1396. First step: in qualitative method, using a fuzzy Delphi technique, we develop a sustainable development model, which is based on general health. In this regard, 30 researchers, scholars, experts and senior directors of Iran Drug Control Headquarters were interviewed, and interview texts were analyzed, which resulted in development of a sustainable development model focused on general health. Second stage: In quantitative method for distributing the questionnaire, a population of 420 senior managers, expert experts and staff of the Iran Drug Control Headquarters, using the Cochran formula, 201 was considered as a sample. Structural validity (confirmatory factor analysis), study of normal distribution of data (Kolmogorov-Smirnov test), ranking of model components (Friedman test) and study of components of sustainable development model on addiction (t-test) were assessed by SPSS and LISREL software.
  Findings
  Finally, a sustainable development model based on general health in three dimensions of social, environmental and economic, 12 components and 86 indexes was developed. In quantitative method, the results also showed that all components of model had a significant and negative effect on addiction, which means that with increase or improvement of sustainable development model components the tendency to addiction also decreases. In addition, among dimensions of sustainable development model, social, economic and environmental dimensions had the most impact on addiction.
  Keywords: Addiction, Health, Sustainable development, Sustainable economic development, Sustainable environment, ecological development, Sustainable social development
 • M Niazi, S Hoseynizadeh Arani* Pages 67-87
  Objective
  Sustainability in treatment means long-term and non-slip periods in the use of narcotics, and shows the level of resistance and stability of the individual to the disadvantages and problems associated with the elimination of drug dependence. Accordingly, the purpose of this research is Comparative study of the role of religious and spiritual orientations in the Sustained Abandonment in Kashan region.
  Method
  This research is a qualitative-comparative study and is applicable in terms of purpose. The statistical population in the qualitative section includes three groups of therapists and addicted researchers, people who succeeded in leaving addiction and their families and in the quantitative section, includes recoveries and addicted patients In 1397, in Kashan. Using stratified sampling method and Purposeful sampling method, 31 were selected in qualitative section and 343 in quantitative section as sample. Data collection was a semi-focused interview and the combination of Standard Parganet questionnaire, Alport and some researcher-made scales which were analyzed using MAXQDA and SPSS software.
  Findings
  The results of the research in the field of sustained abandonment showed that the religious and spiritual orientations of patients in three areas affect the process of endemic drug treatment: the field of religious / therapeutic functions (Mobility and therapeutic motivation, achieving mental relaxation, Self-centered negation, The perception of the spiritual flow of life, the change of the source of value verification, Self-control in treatment), the field of religious / therapeutic requirements (limiting the participation of collective rituals, avoiding religious ritualism) and the purity tool (religious therapy group). In the analytical dimension, structural equation modeling showed that the effect of religious and spiritual orientation on the sustained drug abandonment is direct and relatively strong. Also, the fitting indices of the research model showed that the collected data support the conceptual model well and the research model has suitable fit.
  Conclusion
  Strong religious and religious orientations help to improve the spiritual health of the individual by reducing the mental and psychological problems and coping more effectively and cause the person to be more capable of staying in the process of leaving addiction and preventing slipping towards addiction
  Keywords: Sustained Abandonment, Religious, Spiritual Orientation, Religious Functions, Therapeutic Requirements
 • M Mosalman*, A Hoseini, M Sadeghpoor Pages 89-104
  Aims
  This study was performed aimed to evaluate the meaning of life and cognitive distortions in students of amol institute of higher education in 2017-2018.
  Method
  The research approach was quantitative methodology in the form of a causal-comparative design. The statistical population included all students of Amol Institute of Higher Education in the academic year of 2017-2018. The sample in the first phase included 141 undergraduate or masters students, in the second stage, using available sampling method and screening test readiness of addiction, 100 people were selected according to their score in readiness of addiction questionnaire and was studied in two groups of people with high readiness of addiction (45) and people with low readiness of addiction (55).
  Results
  Statistical analysis by multivariate analysis of variance showed that between two groups of people with high and low readiness of addiction have a significant difference in the meaning of life P= 0.027 (F = 5.07), presence of meaning P= 0.046 (F= 4.08), meaning search P= 0.048 (F= 4.01) and cognitive distortions P= 0/000 (F= 25/54).
  Conclusion
  can be said that meaning in life and cognitive distortions are one of the variables related to the readiness of addiction in students that should be considered in the prevention and treatment of addiction.
  Keywords: Meaning of life, Cognitive distortion, Addiction, Students
 • F Seyedan*, M Mehrabi Pages 105-118
  Today, the trend towards drug abuse and psychosis in girls, including social harm, has attracted the attention of officials and experts in various fields such as sociologists, doctors, psychologists, and so on.
  Objective
  To investigate the relationship between the awareness of the effects of drug abuse, psychotropic substances and related laws, and the rate of use of the drugs in the student's hands.
  Method
  The research design was descriptive-causal. The research sample consisted of 2nd grade high school students in Tehran, 399 people were selected by combining two cluster sampling methods and disproportionate classification. The data gathering tool was a questionnaire. Data analysis was performed using SPSS software.
  Results
  The awareness of the effects and consequences of drug abuse among 64% of students and the awareness of anti-drug laws between 85% Students are high; the rate of drug abuse tendency is low in 54% of students.
  Conclusion
  As the level of awareness of the effects of drug use increases, drug use tendency decreases. Therefore, using educational strategies to raise the level of knowledge of students, a drummer to prevent abuse, Used drugs.
  Keywords: Drugs, Awareness of the effects of drug use, Awareness of drug laws, Tendency rates, Student girls
 • Gh Sharifi*, L Abdolrahimi Noshad, E Sabzi, K Moradi, N Sheykh Hasani Pages 119-136
  Introduction
  personality and excitement always been factors in vulnerability and perpetuate addiction, Due to the lack of adequate research in the field of addiction for women, this study investigated the Comparative study of personality styles and cognitive emotion regulation between in women with addictions to stimulants and normal.
  Method
  In this causal-comparative study among women in methadone maintenance treatment centers in Tehran, With regard to the criteria for entry and exit of 40 women with addictions to stimulants were selected. And normal women with a maximum sampling matched on demographic variables were selected. Five Factor personality Inventory and short form cognitive emotion regulation strategies were used to collect information. Data were analyzed using analysis of variance.
  Results
  The results showed that female addicts, lower scores on extraversion and openness personality styles and neuroticism scores were significantly higher compared with normal subjects received. The results showed that addicted women, in the style of personality extraversion, openness and neuroticism scores were significantly higher compared with normal women, also the cognitive emotion regulation strategies, including rumination, self-blame and catastrophizing higher scores and the strategy of refocusing plan in comparison with normal women received significantly lower scores.
  Conclusion
  Personality and Emotion Regulation in women with addictions to stimulants are faced with malfeasance. It is recommended as prevention and treatment programs should be given to these factors.
  Keywords: addiction, cognitive emotion regulation, personality style, women, stimulants
 • M Soleymani*, F Mirderikvand, HA Veyskarami, S Ghare Veysi Pages 137-154
  Purpose
  The purpose of this study was to examine the mediation of self-assertion in the relationship between family function and addiction tendency in a sample of second grade high school students in Sanandaj.
  Method
  The present study is a descriptive and path analysis method. Based on the knowledge of secondary school boy students in Sanandaj and based on the Cochran formula, 366 students were selected by multi-stage random sampling. 366 students in the sample completed the scale of family function, addiction tendency, and self-assertion. The collected data were analyzed by Pearson correlation coefficient and path analysis.
  Results
  According to the results of family function, there was a negative relationship with addiction tendency in students (P > 0.01). Family function was positively correlated with self-assertion in students (P > 0.01), and there was a negative correlation with the tendency towards addiction in students (P > 0.01). The result of path analysis indicated that mediation has a role self-assertion in the relationship between family function and addicting students (p = 0.006).
  Conclusion
  To reduce the tendency to addiction, families should provide an intimate and responsive atmosphere for their students, while informing about the materials and their effects, to express their existence with mutual respect and quantitative and qualitative responsiveness. Increase. Awareness and ability to tell students about their addiction will have a negative impact.
  Keywords: family function, addiction tendency, self-assertion, students
 • A Danaei*, R Tayebi Rad, R Khatami, R Ranjbar Pages 155-173
  Purpose
  The purpose of this research is to investigate the effect of celebrities’ attractiveness on the effectiveness of advertisements, considering the factors influencing the attractiveness of the celebrities.
  Method
  this research is practical research and in case of its method it is a descriptive survey. Research’s data are collected using random sampling. In this research researchers’ questionnaire consisting of 17 questions is used and it’s contextually and structurally valid with a high Chronbach cooefficient of 0.91. In order to analyze data and testing the hypotheses of the research, structural equation modeling in LISREL is employed.
  Finding
  Findings of research indicate that each of these variables, honesty and trustworthiness, familiarity, popularity, and credibility have a positive meaningful effect on celebrities’ attractiveness. In addition, there is a positive meaningful relationship between celebrities’ attractiveness and the effectiveness of addiction prevention advertisements.
  Results
  Using the celebrities in prevalentative advertising of addiction is effective.
  Keywords: Celebrities, Advertisement Effectiveness, Addiction, Preventive Advertisements
 • M Hamidianrad, A Zeinali* Pages 175-192
  Aim
  Drug and alcohol use is known as a social harm that inflicts great damage on society. This research aimed to investigate the prevalence rate of drug and alcohol use among students of Urmia University.
  Method
  Present research was a cross-sectional that 450 students from among the students of Azad, State and Payame Noor universities in Urmia city during the 2017-18 academic years were selected through random cluster sampling method. All of them responded to the alcohol, smoking and substance involvement screening test and after removing the incomplete questionnaires, the analysis was performed for 436 questionnaires by using method of Chi-squared test.
  Results
  The findings showed that the prevalence of cigarette, alcohol and drug use was 35/55%, 15/82% and 16/28%, respectively. The prevalence of cigarette and alcohol use in men students significantly was higher than woman students, but the prevalence of drug use there wasn’t significant difference in them. Also, the prevalence of cigarette, alcohol and drug use in students wasn’t significant difference based on age range, educational level and marriage. In addition, the prevalence of cigarette, alcohol and drug use in students of art and urban department significantly was higher than other departments (p<0/05).
  Conclusion
  The results showed that the gender and educational department are effected by common patterns of drug use and put students at risk, therefore the necessity review strategic strategies is apparent by officials and planners.
  Keywords: prevalence, drug use, alcohol, students, Urmia
 • Ghr Chelbyanloo, L Mardani*, Sh Alinejhad Pages 193-212
  Objective
  Substance abuse is affected by many biological, social, and psychological factors. Some personality traits, temperament, and self-control skills play an important role in it. The purpose of this study was to predict the tendency toward substance use in university students based on temperament-character and abnormal dimensions of personality with the mediating role of self-control.
  Method
  A sample of 273 students of Azarbaijan Shahid Madani University was selected through random cluster sampling method and filled out  Personality Inventory for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders–Fifth Edition (PID-5), Temperament and Character Inventory, Iranian Addiction Potential Scale, and Tanji's Self-Control Scale.
  Results
  The results showed that addiction tendency is related to novelty seeking, harm-avoidance, collaboration, and self-directedness (P <0.05). The obtained model showed that negative affect and collaboration could predict addiction tendency under the mediating role of self-control; and the dimensions of detachment, psychoticism, and antagonism were directly correlated with addiction tendency (p <0.05).
  Conclusion
  With regard to investigating the dimensions of personality in addiction, this study showed that abnormal personality dimensions and temperament-character dimensions have a significant role in drug use tendency in student population. With the identification of these dimensions and characteristics, it is possible to devise appropriate strategies for preventing this phenomenon in student environments.
  Keywords: temperament-character, abnormal personality dimensions, addiction tendency, self-control
 • K Barzegar Bafrouyi*, H Hemati, M Dohibidi Pages 213-232
  Objective
  The aim of this study was to investigate the influence of social participation on the betterment of addicts' psychological well-being and rehabilitation.
  Method
  The population of this study included the addicted people presenting to Yazd addiction treatment centers in 2016-17. A total of 300 addicted individuals were selected using convenience sampling method. Keyes's Social Well-being Questionnaire (to examine social participation), Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale, and Reef Psychological Well-Being Scale-Short Form (RSPWB-SF) were used as data collection tools in this study.
  Results
  The results showed that social participation has a significant and direct effect on the psychological well-being and rehabilitation of addicted people. Finally, psychological well-being was revealed to play a mediating role; and it was found that social participation with psychological well-being mediating has an indirect effect on addicts' rehabilitation under the mediating role of psychological well-being.
  Conclusion
  The findings of this research showed that the rehabilitation of addicted people is predicted by social participation and psychological behavior.
  Keywords: social participation, psychological well-being, addicts' rehabilitation
 • E Barzegarie, Sh Khaleghipour*, J Vahabi Hamabadi Pages 233-251
  Objective
  The identification of effective components in preventing the progress of high-risk behaviors and its persistence. The aim of this study was to investigate the mediating role of emotion regulation in relation to spirituality and high-risk behaviors among adolescents with addicted parent(s).
  Method
  A correlation research method along with structural equation was employed in this study. The research population consisted of adolescents with addicted parents who had presented to clinics and addiction treatment camps under the protection of State Welfare Organization of Isfahan in 2016. A sample of 225 units (134 males and 91 females) was selected via convenience sampling. The research instruments for data collection were Spiritual Orientation Questionnaire, Emotion Regulation Scale, and Risk-taking Scale of Iranian Adolescents.
  Results
  Spirituality had a positive correlation with positive and adaptive emotion regulation and was negatively correlated with negative and maladaptive emotion regulation. Spirituality had also a negative relationship with high-risk behavior. The results of structural pattern showed that spirituality has an indirect effect on high-risk behaviors under the mediation of emotion regulation.
  Conclusion
  Spirituality promotes the prevention of high-risk behaviors by directly affecting adaptive and positive emotion regulation.
  Keywords: emotion regulation strategies, spirituality, high-risk behaviors, adolescents
 • M Ghorbani, M Najafi*, V Nejati, MA Mohammadyfar Pages 253-276
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive empowerment of mental states in the recognition of facial expression of emotions in substance dependent individuals.
  Method
  The present study employed a quasi-experimental design with pretest/posttest design and control group. A total of 30 addicts within the same age range, education level, and employment status were selected and were randomly assigned to two groups, an experimental one and a control one (n =15). Participants responded to Benton Facial Recognition Test (BFRT) in the pre-test and post-test. The experimental group underwent TERME intervention (Training for Enhancement of Reading Mind from Eyes), but the control group did not receive any intervention.
  Results
  The results of covariance analysis indicated that cognitive empowerment (TERME) is effective in the recognition of facial expressions in addicted people. In fact, the TERME program has improved the facial expression of emotions in drug-dependent people.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, TERME program can be applied to enhance the facial expression of emotions in substance-dependent individuals.
  Keywords: cognitive empowerment, recognition of facial expression of emotions, social cognition, addiction
 • S Sharifi, A Haghayegh* Pages 277-290
  Objective
  The identification of the individuals vulnerable to substance abuse disorders is one of the research priorities in this field. The aim of this study was to prepare the Persian version of Addiction-prone Personality Questionnaire for addicts.
  Method
  The present study falls within the category of applied research in terms of its purpose and is considered a validation study in terms of the type of the project. The research population consisted of male opium and methamphetamine addicts presenting to the addiction treatment centers of Izeh city in 2016. The number of these individuals amounted to 250 sample units who were selected via convenience sampling method. After removing incomplete questionnaires, this number reached 211 sample units. The collected data were analyzed using SPSS-22 and LISREL 80/8 software.
  Results
  The results of confirmatory factor analysis showed that the model is well fitted with the data. Factor loadings of most questions were satisfactory (with the exception of questions numbered 14 and 20) and the single-factor model was supported. In terms of the questionnaire convergent validity, the correlation between its total score and Psychopathic Deviate Scale was obtained equal to 0.55. The test-retest reliability coefficient of the scale was obtained equal to 0.88 within a two-week interval and its Cronbach's alpha coefficient was equal to 0.76, which indicated that the reliability is desirable.
  Conclusion
  The Persian version of Addiction-prone Personality Questionnaire is an instrument with relatively favorable psychometric components in identifying the ones prone to substance abuse.
  Keywords: Addiction-prone Personality Questionnaire, validity, reliability, addicts