فهرست مطالب

 • Volume:11 Issue: 23, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید محمد علوی، شیوا کیوان پناه، فاطمه دانش* صفحات 1-25
  باور بر این است که سنجش مهارت نگارش بدلیل داوری ذهنی وکیفی و یا استفاده از سرفصل های نمره گذاری تحلیلی بطور بلقوه موجب سنجش بسیار موثقی نمی شود. به نظر می رسد که ارزیابی بر اساس یک مدل آزمونی بتواند این مشکلات را حل کند. برای دستیابی به این هدف، این مطالعه ابتدا یک مدل سنجشی بر مبنای نظریه فعالیت ایجاد کرده و سپس آنرا در سنجش عملکردهای نگارشی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی بکار برده است. سپس، برای رسیدن به موثق بودن این مدل، نتایج آن را با نتایج دیدگاه سنتی مقایسه کرده است. یک گروه 29 نفری شامل فراگیران زبان انگلیسی که به مدت چهار هفته، هفته ای یک نمونه نگارشی تحویل دادند ، یک گروه شش نفری معلمهایی که بازخوردی از اشکالات فراگیران در طول دوره داشتند و یک نمره کلی به نگارش آنها دادند ، و یک گروه دو نفری هم شامل ناظران این دوره که در پایان دوره بر اساس سرفصل های نمره گذاری تحلیلی دوباره نمره گذاری کردند در این مطالعه شرکت داشتند. نتایج نشان داد که بازخوردهای معلمها در هر نمونه نگارشی و ارتباط اجتماعی معلمها و فراگیران در بالابردن توانایی نگارش فراگیران بسیار موثر بوده است و بکارگیری این مدل در آزمون نگارش موجب متعهد شدن هم فراگیران و هم معلمها در بالابردن توانایی نگارش فراگیران شده و بطور بلقوه نمرات بسیار قابل قبول تر، عادلانه تر و قابل اعتمادتری به عملکرد نگارشی فراگیران داده است.
  کلیدواژگان: نظریه فعالیت، مدل آزمونی سنجشی بر مبنای نظریه فعالیت، سنجش مهارت نگارش، بازخورد معلم
 • رجب اسفندیاری* صفحات 57-93
  مقدمه رساله های دکتری به دانشجویان دکتری کمک می کند تا بتوانند اهمیت کار خود را بحث کنند و رابطه معنی داری بین کار خود با مطالعات پیشین برقرار کنند. هدف از تحقیق حاضر استفاده از روش ژانر محور برای بررسی یکی از زیر بخش ها در مقدمه رساله های دکتری در ایران بود. به همین منظور، مقدمه رساله های دکتری به صورت متنی بررسی شدند و پرسشنامه ای محقق ساخته با استفاده از نتایج مصاحبه نیمه ساختار یافته بین متخصصین آموزش زبان و دانشجویان دکتری آموزش زبان انگلیسی توزیع شد تا نظرات آنها را در مورد این زیر بخش مهم جویا شویم. از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 برای تحلیل داده ها اسفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد کلمات مهم در این زیر بخش متغیر می باشد، بیشتر به صورت غیر الفبایی مرتب می شوند، و بیشتر از نقل قول غیر مستقیم برای نوشتن آنها استفاده می شود. نتایج همچنین حاکی از این بود که کلمات مهم در مقدمه و چکیده ممکن است یکی باشند ولی به لحاظ کارکرد با همدیگر متفاوت می باشند. نتیجه سوم این بود که کلمات مهم بیشتر از سوالات تحقیق استخراج می شوند. نتایج تحلیل داده های پرسشنامه حاکی از این بود که تفاوت معنی داری بین دیدگاه های متخصصین آموزش زبان و دانشجویان دکتری یافت نشد. نتایج کابردی جهت نوشتن مقدمه پایان نامه های دکتری توضیح داده می شود.
  کلیدواژگان: مقدمه، رساله، تحلیل متنی، روش ژانر محور
 • فرهمن فرخی، سیمین ستارپور * صفحات 95-126
  فرضیه شناختی رابینسون و فرضیه توازنی اسکی هان، مبنای اصلی تحقیق حاضر می باشند. این مقاله نتایج یک تحقیق تجربی چند عاملی بین آزمودنی را گزارش میدهد.این تحقیق به بررسی تاثیرات افزایش پیچیدگی شناختی فعالیتهای معنا محور و همچنین تاثیر مشترک این عامل و استعداد یادگیری زبان به عنوان یک تفاوت فردی روی پیچیدگی لغوی، پیچیدگی ساختاری، صحت دستوری، و روانی نوشتار زبان آموران پرداخته است. در ابتدا، آزمون استعداد زبانی به 226 شرکت کننده داده شد و سپس بر اساس نمونه گیری لایه ای تصادفی تعداد مساوی از زبان آموزان با سطح استعداد زبانی بالا و پایین به سه گروه آزمایشی فرستاده شدند. زبان آموزان فعایت های نوشتاری متفاوتی از لحاظ پیچیدگی شنتاختی دریافت کردند.نتایج نشان دادند که 1) افزایش پیچیدگی فعالیت از لحاظ مقدار بار شناختی منجر به افزایش پیچیدگی ساختاری و لغوی و کاهش روانی کلام شد. تاثیر معنا داری روی صحت دستوری مشاهده نشد; 2) اثر تقابلی معنا داری نیز بین پیچیدگی شناختی و استعداد زبانی وجود نداشت. در خصوص هدف اول این تحقیق، نتایج پیش بینی های مدل فرضیه شناختی رابینسون را که این تحقیق نیز بر روی آنها پایه گذاری شده، تایید می کنند در حالیکه در مورد هدف دوم تحقیق اینگونه نبوده است.
 • وحید حسنی، محمد خطیب *، مسعود یزدانی مقدم صفحات 127-156
  مقاله حاضر تاثیر مدل تربیت معلم چند بخشی ارائه شده توسط کوماراودیولو (کاردز) در سال 2012 بر هویت حرفه ای اساتید دانشگاهی را مورد بررسی قرار میدهد. جهت انتخاب شرکت کننده گان در این طرح از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. بعد از اطمینان یافتن از روایی و پایایی پرسشنامه تهیه شده با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی٬ از پرسشنامه جهت دسته بندی شرکت کننده گان به دو گروه با تمایل کمتر و بیشتر به مدل مذکور استفاده شد. جمع اوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه پیش آزمون٬ مصاحبه پس آزمون٬ گزارشهای اساتید و مدرس دوره٬ و بحث و جدل کلاسی صورت گرفت و بعد از مصاحبه پیش آزمون (اولیه) هر دو گروه با مدل مذکور آشنا شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تئوری داده بنیاد (گراندد تئوری) صورت گرفت. یافته ها حاکی از دو تغییر هویتی در اساتید است: تغییر از شک و تردید نسبت به روش تدریس به اطمینان بیشتر نسبت به ان وتغییر از استفاده کمتر ازاستراتژی های کلان تدریس به استفاده بیشتر از انها. تغییرات هویتی ایجاده شده از لحاظ کیفی مشابه و حتی یکسان اما از لحاظ کمی متفاوت بودند و میبایست انها را در برنامه های تربیت معلم گنجانید و مورد تاکید قرار داد. یافته های این مقاله میتواند معلمان را به پذیرش شک و تردید نسبت به روش تدریس خود بعنوان مساله ای غیر قابل اجنتاب و طبیعی در کلاسهای درس ترغیب نماید. در پایان پیشنهاداتی جهت کم کردن شک و تردید در کلاسهای درس ارایه شده است.
  کلیدواژگان: تربیت معلم، هویت حرفه ای معلم، کاردز: دانستن، تحلیل نیازها و انگیزه فراگیر، برسمیت شناختن هویت و ارزشها و باورهای معلم، تدریس و گفتگو و نظریه پردازی، مشاهده
 • مهدیه مفیدی *، محمدرضا هاشمی صفحات 157-187
  پژوهش حاضر به منظور بررسی نمود عناصر فرهنگی در مجموعه کتاب های ACT که به تازگی توسط کانون زبان ایران تهیه شده اند، انجام شد. در این راستا، دو مدل نظری مبنای تحلیل کیفی تصاویر کتاب قرار گرفتند. همان طور که نتایج این پژوهش نشان داد عناصر فرهنگ مبدا (فرهنگ ایرانی - اسلامی) و فرهنگ بین المللی به نسبت عناصر فرهنگ مقصد (انگلیسی) بسامد بیشتری داشتند. همچنین مشخص شد تصاویر نمایان گر جنبه ی جامعه شناسانه ی فرهنگ نسبت به تصاویر نمایان گر جنبه ی زیبایی شناختی فرهنگ، تواتر بیشتری داشتند. در نتیجه، از آن جا که این کتاب طیف وسیعی از جنبه های جامعه شناسانه ی فرهنگ مبدا و بین المللی را در خود گنجانده است می توان این طور نتیجه گیری کرد که استفاده از این مجموعه کتاب در بالا بردن توانش میان فرهنگی زبان آموزان موثر است.
  کلیدواژگان: کتاب های ACT، فرهنگ، توانش میان فرهنگی، تحلیل کتب درسی، تصاویر
 • نوا نورداد*، پرویز آژیده صفحات 189-219
 • موسی نوشی *، رویا جعفری، زهرا گل سرخی صفحات 221-251
  از عوامل اساسی در آموزش تلفظ که در بسیاری از موارد نادیده گرفته می­شود [بررسی] نگرش زبان آموزان به آموزش و یادگیری تلفظ است. آشنایی با این عامل به زبان آموزان و معلمان کمک می­کند تا به اهداف خود در زمینه یادگیری و آموزش زبان دست یابند. در این پژوهش، باورها و عقاید 195 زبان آموز ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی درباره جنبه های مختلف آموزش و یادگیری تلفظ بررسی شده است. زبان آموزان به پرسشنامه برخط(آنلاین) حاوی 30 پرسش در مقیاس لیکرت که دیدگاه های آنها را در خصوص اهمیت کلی آموزش تلفظ، نوع برنامه درسی، طراحی کلاس های مربوط به تلفظ، معرفی ویژگی های تلفظ، روش های تمرین این ویژگی ها و نقش تصحیح اشتباه­ها در تلفظ زبان بررسی می کرد، پاسخ دادند. برای تقویت یافته های حاصل از تحلیل پرسشنامه، با تعدادی از زبان آموزان به عنوان نمونه ای از شرکت کنندگان درباره ابعاد مختلف تلفظ که در پرسشنامه محوریت یافته بود، ، مصاحبه کردند. مطابق نتایج، از دید بیشتر شرکت کنندگان یادگیری و آموزش تلفظ در محیط های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی،از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که به آنها در برقراری ارتباط موثرتر کمک می کند. زبان آموزان، همچنین در مورد آموزش تلفظ، عمدتا برنامه ی آموزشی ساختارمدار را بر فعالیت محور ترجیح می دادند، اما درباره اینکه آیا ویژگی های تلفظ به صورت انفرادی یا در زمینه­های ارتباطی آموزش داده شود، و اینکه معلم یا همسالان اشتباه تلفظ آنها را اصلاح کند ، دیدگاه های متفاوتی داشتنداز یافته های این پژوهش می­توان در پارادایم های کنونی آموزش و یادگیری و برنامه­ریزی آموزشی تلفظ زبان انگلیسی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تلفظ، زبان انگلیسی، زبان آموزان ایرانی، زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، نگرش زبان آموزان
 • ساره پورصدوقی *، سوسن قهرمانی قاجار، محمدرضا سنگری صفحات 253-275
  محققان در این مطالعه برآن بودند که به اکتشاف سواد در برنامه ی آموزشی مبتنی بر روایت برای دانشجویان پزشکی و بازدهی آن برای سواد زبان خارجی بپردازند. با بهره گیری از اصول جستار روایت شامل وقایع بحرانی، مشابه ، و دیگر این کار از طریق مواجه کردن زبان آموزان با روایت های زبان و ادبیات پایداری که روایت گر وقایع انتقادی و بحرانی است انجام شد. یافته های این تحقیق نشان دادند که زبان روایت های پایداری به عنوان وقایع بحرانی الهام بخش زبان آموزان در کشف وقایع یادگیری زبان انگلیسی در بطن زندگی واقعی انهاست که از طریق تامل عمیق به کشف خود برای یادگیری منجر می شود. به علاوه زبان انگلیسی مجسم شده در روایت های پایداری با به تصویر کشیدن وسعت روح انسان و قدرت انطباف و کشمکش او برای آموختن از درد و رنج می تواند زبان آموزان را تشویق کند تا به کشف ریشه های زبان آموزی از راه نقل روایت بپردازند.
  کلیدواژگان: سواد زبان انگلیسی، زبان و ادبیات پایداری، جستار روایت، وقایع بحرانی، دانشجویان پزشکی
 • سید آیت الله رزم جو، حکیمه ایوبیان * صفحات 277-292
  انعطاف پذیری معلم، به عنوان یک مسئله اخیر ، معلمان را قادر می سازد تا در مواجهه با شرایط چالش انگیز، مقاومت کرده و رشد کنند. اگرچه خودکارآمدی باعث بهبود انعطاف پذیری می شود،اما شواهد تجربی کمی برای بررسی این رابطه وجود دارد. برای رفع این شکاف، مطالعه حاضر تلاشی برای بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری معلمان زبان انگلیسی و خودکارآمدی است. برای انجام این کار، نود و دو مدرس زبان انگلیسی دو پرسشنامه خودآمدی معلم(TSES) و انعطاف پذیری (RISC)را تکمیل نمودند. یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد مختلف خودکارآمدی با انعطاف پذیری رابطه معنادار و مثبتی دارد.همچنین، نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی نشان داد که هرسه بعد خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری با انعطاف پذیری معلمان دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان می دهد که بجز بعد اثربخشی مدیریت کلاس درس، دو بعد دیگر خود کارآمدی، یعنی اثربخشی مشارکت دانش آموزان و اثربخشی استراتژی های آموزشی، پیش بینی کننده های خوبی برای انعطاف پذیری معلمان است. در راستای این یافته ها، برخی از پیشنهادات برای تحقیق بیشتر و کاربرد های آموزشی مربوطه نیز ارائه شده است.
  کلیدواژگان: معلمان زبان انگلیسی، خودکارآمدی، انعطاف پذیری معلمان
 • پریسا ریاحی پور، منصور توکلی *، عباس اسلامی راسخ صفحات 293-325
  باتوجه به نقش چشمگیر معلمان در سرنوشت هر سیستم آموزشی، انگیزه معلمان ازجمله مسائل ارزشمند در فعالیتهای حرفه­ای وموفقیتهای آموزشی معلمان، دانش­آموزان و دستیابی به کلیه اهداف آموزشی می باشد. تحقیق حاضر با روش تحقیق ترکیبی با طرح مثلث سازی به بررسی انگیزه معلمان زبان انگلیسی ایران پس از ارائه و تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پرداخته است. در مرحله کمی مطالعه، پرسشنامه طراحی شده توسط محقق که براساس چهار عنصر اصلی انگیزه، که توسط Dornyei and Ushioda (2011) پیشنهاد شده است، در میان 98معلم زبان انگلیسی توزیع گردید. هدف از پرسشنامه بررسی میزان تاثیر تحول بنیادین آموزش و پرورش بر معلمان زبان انگلیسی ایران بود. در مرحله کیفی تحقیق، به منظور کسب دیدگاه جامع و کاملی از عوامل تاثبرگذار بر انگیزه معلمان زبان انگلیسی، مجموعه­ای از سوالات در قالب مصاحبه به 7نفر از معلمان داوطلب ارایه شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که با وجود تاثیرات مثبت تحول بنیادین آموزش و پرورش، تمامی چهار عنصر ذکر شده توسط Dornyei and Ushioda (2011) به جز عوامل محیطی به یک میزان تحت تاثیر قرار نگرفته­ اند.
  کلیدواژگان: تحول برنامه درسی، انگیزه معلمان، آموزش زبان انگلیسی
 • حسن سلیمانی، علیرضا جلیلی فر، افسر روحی، محبوبه رحمانیان * صفحات 327-356
  همبستگی میان فناوری و آموزش در محیط آموزشی در سال های اخیر به نگرانی هایی در بین محققان آموزشی به طور کلی و زبان شناسان کاربردی به ویژه _ تا جایی که به واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) مربوط می شود_ منجر شده است. واقعیت افزوده پس از واقعیت مجازی در طول دهه های گذشته توانسته است توجه زیادی را در یادگیری زبان به کمک تلفن همراه به خود جلب کند. واقعیت افزوده دنیای مجازی را در محیط واقعی ترکیب کرده و واقعیت مجازی هم افراد دردنیای مجازی غرق می کند.
  برای بررسی تاثیر AR و VR بر روی نگارش چکیده ی مقالات دانشجویان EFL، 12 گروه دو نفره با سطح زبانی متوسط در آزمون TOEFL و یک آزمون چکیده نویسی فرضی شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا چکیده ای را بر طبق زیرگام های مدل گام نویسی Hyland (2000) بنویسند؛ این کار از طریق سه برنامه ی تلفن همراه به مدت چهار هفته در یک محیط مشارکتی انجام شد _ حمایت جمعی مبتنی بر واقعیت افزوده, هدست واقعیت مجازی، و کاغذ. در ارزیابی نمرات چکیده ها قبل و بعد از کار، هیچ تفاوت معنی داری بین سه گروه مشاهده نشد. با این حال، گروه AR میانگین نتایج بهتری را (M = 33) در مقایسه با دیگر گروه های VR (M = 24) و گروه های کاغذی (M = 29)نشان داد. علاوه بر این، افراد با مهارت متوسط پایین در گروه AR نمرات بالاتری (M = 40) را نسبت به همتایان بالاترشان (M = 37) کسب کردند. نتایج حاکی از آن است که ادغام دنیای واقعی و غیر واقعی می تواند در تدریس ژانر چکیده نویسی به یادگیرندگان EFL به طور کلی و فراگیران با سطح مهارتی متوسط مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: حمایت واقعیت افزوده، حمایت واقعیت مجازی، ساختار ژانر چکیده، نوشتن مشارکتی، یادگیری زبان به کمک موبایل
|
 • Sayyad Mohammad Alavi, Shiva Kaivanpanah, Fatemeh Danesh * Pages 1-25
  Assessment of writing skill is generally believed to be judged by a rater subjectively and qualitatively or by using analytic scoring rubrics which can potentially result in somehow not very reliable assessment. It seems that an evaluation of writing based on a model can result in a valid and reliable writing assessment. To achieve such an objective, this study firstly aimed to develop an assessment model based on Activity Theory (AT), i. e., Activity Theory-Based Assessment Model (ATBAM), and then to employ it in the assessment of writing performances of Iranian language learners in a private language college. And finally, to achieve the concurrent validity of ATBAM, its results were compared with those of a traditional approach. Three groups of participants took part in this study: a group of upper intermediate English learners (N=29) who submitted one writing sample per week in four successive weeks, teachers (N=6) who provided learners with feedback and assigned holistic scores and course supervisors (N=2) who reassessed the writing samples on the basis of an analytic rubric of writing assessment. The results showed that using ATBAM in writing assessment results in an exploration of not only learners’ but also teachers’ engagement in the development of learners’ writing ability. The role of teachers’ feedback and teachers’ and learners’ social interaction in the development of learners’ writing ability could potentially provide comprehensive, fair, reliable, and valid scores in this model.
  Keywords: Activity Theory (AT), Activity Theory-Based Assessment Model (ATBAM), Writing Skill Assessment, Teacher’s Feedback
 • محمد اميريوسفي *, Zahra Amirian, Atieh Ansari Pages 27-56
  This study investigated the relationship between classroom environment and teacher behavior, and EFL (English as a foreign language) learners’ engagement and state motivation. To do so, 110 intermediate Iranian EFL learners with an average age of 18.37 were asked to complete What is Happening Inside the Classroom scale (WIHIC), Questionnaire for Teacher Interaction (QTI), Student Engagement Instrument (SEI), and Student State Motivation scale (SMS). The results of statistical analysis showed that there was a moderate relationship between all aspects of classroom environment (student cohesiveness, teacher support, equity, involvement, cooperation, and task orientation) and learners’ engagement (emotional and cognitive engagement). Moreover, there was a relationship between some aspects of classroom environment (student cohesiveness, task orientation, cooperation, and involvement) and state motivation. However, there was no relationship between teacher behavior, learners’ engagement, and state motivation. Implications are discussed and avenues for future research are outlined.
  Keywords: Teacher interpersonal behavior, classroom environment, Engagement, state motivation
 • Rajab Esfandiari * Pages 57-93
  PhD thesis introductions help student writers to discuss the significance of their study and establish how their study relates to and draws on previous research. The present study used a genre-based approach to examine one subsection in introductions of applied linguistics PhD theses. To that end, Iranian PhD thesis introductions were textually analysed. A researcher-made questionnaire, grounded on the responses from a semi-structured interview, was administered to Iranian applied linguists and PhD students to seek their opinions regarding how the subsection should be written. Frequency counts and statistical tests were used to analyse the data using SPSS (version 22). Results of genre analysis showed varying lengths, non-alphabetic ordering of the terms, and frequent uses of indirect quotations to organise the subsection. Results of textual analysis also revealed significant overlap between the terms in introductions and keywords in abstracts. The terms primarily derived from research questions. Results of questionnaire response analyses showed no statistically significant differences between the attitudes of applied linguists and PhD students. Implications of the study for PhD introduction thesis writing are discussed.
  Keywords: Introductions, Theses, textual analysis, genre-based approach
 • Farahman Farrokhi, Simin Sattarpour * Pages 95-126
  Robinson’s Cognition Hypothesis and Skehan’s Limited Attentional Capacity Model provide the major impetus for this study. The present article reports the findings of a between-subject factorial experimental research study which explored 1) the effects of increased cognitive task complexity, manipulated through the intentional reasoning demands and number of elements on the lexical and syntactic complexity, accuracy, and fluency (CAF) of EFL writers’ productions; and 2) the joint effects of cognitive task complexity factor and learners’ language learning aptitude (Low vs. High) on the written output. Firstly, we gave Carroll and Sapon’s Modern Language Aptitude Test (MLAT) to 226 participants and then did a random stratification of the low- and high- aptitude learners into three groups. The participants received letter writing tasks with different cognitive complexity levels (low, medium, and high). The findings indicated that increasing cognitive task complexity resulted in significantly higher lexical and syntactic complexity and lower fluency, whereas no significant effect was found on writing accuracy. Moreover, the statistical results revealed no significant interaction effect between task complexity factors and learners’ language aptitude. With regard to the first objective of the study, the findings supported the predictions of Cognition Hypothesis while it is not the case in relation to the second objective of the study.
  Keywords: Cognitive Complexity, language learning aptitude, lexical complexity, syntactic complexity, accuracy, fluency
 • Vahid Hassani, Mohammad Khatib *, Massood Yazdani Moghaddam Pages 127-156
  This paper deals with the contributions of a language teacher education model by Kumaravadivelu (2012) known as KARDS (knowing, analyzing, recognizing, doing, and seeing) to Iranian English as a foreign language (EFL) university teachers‟ professional identity reconstruction. The researchers used purposive sampling to select participants. A KARDS questionnaire designed, constructed, and validated by the researchers was used to group twenty teachers into a more KARDS-oriented group and a less-KARDS oriented group. Exploratory and confirmatory factor analyses showed that the questionnaire was both reliable and valid. Pre-course interview, post-course interview, teacher educator‟s and teachers‟ reflective journals, and class discussions were used to collect data. After the pre-course interview, there was a treatment during which teachers were familiarized with KARDS. Then, Grounded Theory was used to analyze the data. Findings indicated that there were two big shifts from “uncertainty of practice to certainty of practice” and “the use of fewer macro-strategies to the use of more macro-strategies” in teachers‟ professional identities in both groups. The changes were similar and/or the same in nature but not in quantity, and they should be emphasized and included in teacher education programs. The findings may drive teacher education programs, teacher educators, and teachers to welcome and embrace uncertainty and confusion in classrooms. Suggestions to reduce “uncertainty of practice” by teacher education programs and teacher educators are presented in this paper.
  Keywords: Teacher Education, Teacher Professional Identity, Knowing, Analyzing, Recognizing, Doing, Seeing
 • Mahdieh Mofidi *, Mohammad Reza Hashemi Pages 157-187
  The purpose of the current study was to investigate culture representation in ACT series, a recently developed EFL textbook by Iran Language Institute, with a focus on the visuals. Two models were taken into account for content analysis: Cortazzi and Jin (1990) to investigate the type of culture (i.e., source, target, & international) and Adaskou, Britten, and Fahsi (1999) to investigate the dimension of culture (aesthetic & sociological). Analysis of 1581 visuals indicated that textbook developers have placed a high value on presenting international and source cultures while target culture has received comparatively little attention to fulfill the mission for which the series was developed.  Additionally, as of the two dimensions of culture, visuals representing the sociological dimension of culture outnumbered those manifesting the aesthetic dimension. To conclude, it can be claimed that ACT series can be beneficial in promoting intercultural awareness among its audience and providing the learners with an opportunity to communicate their cultural and national identity with other bilingual speakers of English. The study ends with some future lines of research for the interested researcher.
  Keywords: ACT series. Culture. Intercultural communicative competence. Materials analysis. Visuals
 • Nava Nourdad *, Parviz Ajideh Pages 189-219
  To succeed in tests does not require only content knowledge.   Test-taking strategies are other factors which help students to achieve high scores in tests. The present mixed-method study set out to examine the relationship between test-taking strategies and reading test performance. To achieve the objectives of the study, a reading comprehension test, and a 35-item Likert type strategy questionnaire were given to 214 male and female university students. Analysis of the gathered data revealed that there was a positive relationship between test-taking strategies and reading test performance and that successful, moderately, successful, and unsuccessful test-takers differed in their use of cognitive and metacognitive strategies. To gain an in depth view on strategy use pattern of the test-takers, retrospective interviews along with think-aloud protocols were applied which revealed the use of metacognitive test-taking strategies more than cognitive ones. These findings can have beneficial implications for language testers, teachers, learners, and course developers.
  Keywords: Test-taking strategies, cognition, Metacognition, reading comprehension, Test performance
 • Musa Nushi *, Roya Jafari, Zahara Golesorkhi Pages 221-251
  One essential yet often-ignored factor in pronunciation teaching is learners’ beliefs towards teaching and learning of pronunciation. Awareness of this factor can help both learners and teachers achieve their language learning and teaching objectives. The current study investigated 195 Iranian EFL learners’ beliefs and perceptions about various aspects of pronunciation teaching and learning. The learners answered a 30-item Likert-scale online questionnaire which inquired about their views regarding the overall importance of pronunciation instruction, the type of syllabus, the design of classes devoted to pronunciation, the introduction of pronunciation features, the ways of practicing these features, and the role of error correction. To enhance the findings from the questionnaire, the researchers interviewed a subsample of the participants about various pronunciation dimensions specified in the questionnaire. Results revealed that the majority of the participants believed teaching and learning pronunciation was of paramount importance in EFL contexts as it helped them achieve their communicative goals more effectively. The learners also largely preferred a structural over a task-based syllabus for pronunciation instruction but differed regarding whether pronunciation features should be taught in isolation or in communicative contexts, and whether correction of their pronunciation errors should be done by the teacher or peers. Findings of this study can inform the mainstream pronunciation teaching and learning practices and materials designs.
  Keywords: Pronunciation, English, Iranian EFL learners, beliefs
 • Sareh Poursaduqi *, Sue, San Ghahremani Ghajar, Mohammadreza Sangari Pages 253-275
  The researchers in this study aimed to explore the literacy shaped in a narrative-based curriculum for medical students and the productivity of this notion for foreign language literacy. Nourished by principles of narrative inquiry, critical, like, and other events, this was instantiated through exposing learners to narratives of resistance language and literature which reports on narratives of critical events. The findings of this study illustrate how the language in narratives of resistance as critical events inspires learners to discover their own English language learning events embedded in their real lives by deep reflection. This on its turn can lead to self-discovery for learning. Moreover, depicting the vastness of human soul and his/her adaptivity and struggle for learning in pain and suffering, English language embodied in resistance narratives can encourage learners to discover their roots  for language learning via the power of sharing narratives .
  Keywords: English Language Literacy (ELL), Resistance Language, Literature (RLL), Narrative Inquiry, Critical Events, Medical students
 • Seyyed Ayatollah Razmjoo, Hakimeh Ayoobiyan * Pages 277-292
  Teacher resilience, as a recent issue of concern, enables teachers to bounce back and thrive rather than just survived in the face of challenging circumstances. Although self-efficacy has been prompted to enhance resilience, there is little empirical research to investigate the relationship. To address this gap, the present study is an attempt to examine the connection between EFL teachers’ resilience and self-efficacy. In doing so, ninety-two EFL teachers completed Teacher Self-Efficacy Scale (TSES) and resilience scale (RISC). The findings showed the positive impact of different dimensions of self-efficacy on resilience. The results of the correlational analysis indicated that all three self-efficacy subscales had a significant positive relationship with teachers’ resilience. The results of multiple regression also suggested that, save for classroom management, two other subscales of efficacy as efficacy for student engagement and efficacy for instructional strategies were the good predictors of teacher resilience. In line with these findings, some suggestions for further research are provided and pedagogical implications are proposed.
  Keywords: EFL teachers, Self-efficacy, teacher resilience
 • Parisa Riahipour, Mansoor Tavakoli *, Abbas Eslami Rasekh Pages 293-325
  Taking the significance of teacher motivation in professional practice and pedagogical achievements of teachers, students and their educational goals, this study aimed to investigate EFL teachers’ motivation affected by the introduction of the Fundamental Reform Document of Education in Iran. For the quantitative phase of the study, a researcher-made questionnaire developed based on the four aspects of motivation by Dornyei and Ushioda (2011) was distributed among 98 Iranian EFL teachers. Afterwards, to capture the salient factors of teachers’ motivation, a set of semi-structured interviews with 7 volunteer teachers were conducted. The results revealed that this reform has had a positive effect on teachers’ motivation yet it has not been that much comprehensive to take into account all the motivation factors except for the contextual ones.
  Keywords: Curriculum reform_teacher motivation_English as a Foreign Language (EFL)
 • Hassan Soleimani, Alireza Jalilifar, Afsar Rouhi, Mahboubeh Rahmanian * Pages 327-356
  The marriage between technology and teaching in educational milieus in recent years has been a major concern among educational researchers in general and applied linguists in particular as far as augmented reality (AR) and virtual reality (VR) are concerned. Augmented reality after virtual reality received much attention over the last decades in mobile assisted language learning context. AR mixes virtual world onto real environment, VR delve the participants in to the virtual world. To examine the effect of AR and VR on abstract writing of EFL students, 12 intermediate proficiency pairs (high and low proficiency) participated based on their scores on TOEFL and a hypothetical abstract writing task. The participants were required to write an abstract according to the sub-moves of Hyland's (2000) move analysis provided through three mobile applications including AR-, VR HeadSet virtual reality-, and paper-based scaffoldings for four weeks in a collaborative context. In evaluating the groups' abstract writing scores before and after the treatment, no significant differences were found among the three groups. However, the AR group revealed better mean average results (M = 33) compared to the other VR (M = 24) and paper-based groups (M = 29). Besides, the low intermediate proficiency subjects in the AR group received higher scores (M = 40) compared to heir higher counterpart (M = 37). Results imply that the integration of real and unreal worlds might be a good asset in teaching the genre of abstracts to EFL learners in general and low intermediate proficiency learners in particular.
  Keywords: augmented reality scaffolding, virtual reality scaffolding, abstract genre structure, Collaborative writing, mobile-assisted language learning