فهرست مطالب

فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی - سال نهم شماره 2 (زمستان 1397)
 • سال نهم شماره 2 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا یوزباشی*، سکینه پژوهی صفحات 5-26
  هدف مقاله حاضر، شناسایی شایستگی های حرفه ای اساتید در محیط های آموزش الکترونیک بوده است. این مطالعه پیمایشی به روش دلفی انجام شد. در این پژوهش پس از بررسی اسناد و مدارک در خصوص شایستگی های حرفه ای اساتید تعداد 21 نفر از اعضای هیات علمی مشغول به تدریس در دانشگاه های الکترونیک، به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که عمده ترین شاخص-های فردی شایستگی های حرفه ای اساتید در محیط های یادگیری الکترونیک: حس مسئولیت پذیری و آداب و رفتار اجتماعی با دانشجویان و احترام متقابل؛ عمده ترین شاخص های آموزشی شایستگی های حرفه ای اساتید در محیط های یادگیری الکترونیک: روش های مدیریت کلاس های آنلاین، مشارکت دهی فعالانه دانشجویان در مباحث آموزشی، استفاده از انواع شیوه های تدریس متناسب و متنوع در محیط الکترونیک و...؛ و عمده ترین شاخص فناوری شایستگی های حرفه ای اساتید در محیط های یادگیری الکترونیک: میزان تسلط در سازماندهی و تولید محتوا است. بر مبنای مدل مفهومی ارائه شده با توجه به مطالعات نظری و تجربی شاخص های شایستگی های حرفه ای اساتید در محیط های یادگیری الکترونیک آموزش الکترونیک در سه بعد: شایستگی های فردی، آموزشی و فناوری بود که هر کدام از این ابعاد دارای زیرمولفه هایی بودند که پس از نظرسنجی از اساتید و متخصصان زیرمولفه های معتبر هر کدام از این شایستگی ها شناسایی شدند
  کلیدواژگان: شایستگی، اساتید، دانشگاه الکترونیک، تکنیک دلفی
 • بهنام تقی پور*، خدیجه علی آبادی، سعید پور روستایی اردکانی صفحات 27-43
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر چندرسانهای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران بود. روش تحقیق پژوهش شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی مدارس سبز تهران که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می داد. در نمونه گیری از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد و به صورت تصادفی 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایش از چندرسانه ای محقق ساخته و گروه کنترل از روش سنتی استفاده شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: 1- آزمون یادگیری محقق ساخته 2- پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس. داده های حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با استفاده از چندرسانه ای محیط زیستی، آموزش دیده بودند با 95% اطمینان بیشتر از دانش آموزانی بود که با روش متداول مدرسه آموزش دیده بودند.
  کلیدواژگان: چندرسانه ای، آموزش محیط زیست، یادگیری، انگیزش پیشرفت تحصیلی
 • مریم تقوایی یزدی* صفحات 45-60
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال 1397 بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به تعداد 400 نفر بود. روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 205 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش های گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار گرد آوری اطلاعات برای فناوری اطلاعات از پرسشنامه استانداد مقیمی و همکاران (1391) با پایایی 79/0 و برای خودکارآمدی از پرسشنامه جینک و مورگان (1999) با پایایی 81/0 و برای سازگاری اجتماعی از پرسشنامه پیکل و ویسمن (1999) با پایایی 87/0استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی(جداول توزیع فراوانی، نمودارهای ستونی و میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون t ) باکمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازگاری دانشجویان تاثیر مثبت و معنادار داشته است. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی دانشجویان تاثیر مثبت و معنادار داشته است. خودکارآمدی بر سازگاری دانشجویان تاثیر مثبت و معنادار داشته است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، خودکارآمدی، سازگاری اجتماعی
 • محمد حسین زارعی*، احمدرضا نصر صفحات 61-83
  محققان نشان داده اند که بین سواد مربیان پیش از دبستان و آموزشی که ارائه می دهند، ارتباط چشمگیری وجود دارد. در سال های اخیر شاهد افزایش پژوهش در زمینه سواد اطلاعاتی مربیان بوده ایم. هدف از پژوهش حاضر تبیین عناصر برنامه-درسی آموزش فناوری به مربیان پیش دبستانی است. در انجام این پژوهش از رویکرد کمی و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل مربیان پیش از دبستان استان فارس است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ(94/0)بوده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که آشنایی با جدیدترین منابع تخصصی آموزش پیش دبستان مناسب ترین هدف آموزش فناوری، آشنایی با بازیهای مختلف و آموزنده مناسب ترین محتوا، دعوت از افراد متخصص برای آموزش بهترین روش و آزمون عملکردی نیز مناسب ترین روش ارزشیابی از نظر مربیان پیش دبستانی برای آموزش فناوری می باشد که همگی در صدر گویه ها قرار گرفته اند. همچنین این نکته قابل ذکر است که تمام گویه ها ی پرسشنامه از اهمیت بالایی برخوردارند زیرا میانگین تمام گویه ها از میانگین فرضی 4 بالاتر است.
  کلیدواژگان: آموزش تکنولوژی، برنامه درسی، مربیان پیش دبستانی
 • سیده مرضیه موسوی بیدله*، وحید فلاح، توران سلیمانی صفحات 85-109
  پژوهش حاضر، با هدف شناسایی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس و اولویت بندی آنها در سطح دبیرستان های مرحله اول شهر بابل از دیدگاه مدیران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع زمینه یابی بوده است. به منظور دست یافتن به هدف، چالش های هوشمند سازی مدارس در چهار دسته عوامل انسانی، زیر ساختی و فنی، اقتصادی و عوامل فرهنگی-آموزشی بعنوان مدل مفهومی تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران دبیرستان های مرحله اول شهر بابل در نظر گرفته شد که تعداد آنها 27 نفر بوده است. به دلیل تعداد کم افراد نمونه گیری انجام نشده و نظر کل افراد جامعه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان حوزه آموزش و پرورش پرسشنامه های مربوطه تهیه گردید. از آنجا که اجزاء متغیرهای مورد اندازه‏گیری از ادبیات موضوعی تحقیق گرفته شد و توافق خبرگان امر در مورد آنها ابتیاع شده بود پرسشنامه دارای اعتبار بوده است. ضریب آلفای کرونباخ (88/0) محاسبه شد و این بدین معنی بود که قابلیت اعتماد پرسش نامه در حد قابل قبولی بوده است. با جمع‏آوری داده‏ها و اطلاعات مورد نیاز، در قالب روش تحقیق کتابخانه‏ای و میدانی، و نیز استفاده از تکنیک AHP ، به تعیین چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس و اولویت بندی آنها پرداخته شد. در نتیجه «عوامل زیرساختی و فنی» اولین رتبه ، «عوامل انسانی» دومین رتبه، «عوامل فرهنگی- آموزشی» سومین رتبه و «عوامل اقتصادی» چهارمین رتبه را دارا بوده است.
  کلیدواژگان: هوشمند سازی، مدارس، تکنیک AHP
 • خالد غفوری*، بی بی عشرت زمانی، محمدصادق کریمی، میترا میرزاآقایی کیاکلایی صفحات 111-129
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کاربران (مدیران و معاونین اجرایی) مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه به تعداد 281 نفر می باشد. بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی ساده، 162 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی پرسشنامه نیز، به دست آمدن مقدار 78/0 برای آلفای کرونباخ، حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه می باشد. مبنای کار مدل سروکوال و برای محاسبه میانگین و انحراف معیار ادراکات و انتظارات، آزمون نرمال بودن توزیع داده ها، بررسی معناداری شکاف و مشخص ساختن ترتیب شکاف از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS 20 استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین انتظارات و ادراکات کاربران شکاف وجود دارد. بنابراین نیاز به طراحی مجدد سیستم دانش آموزی بر اساس انتظارات کاربران احساس می شود.
  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعاتی، سیستم دانش آموزی، تحلیل شکاف، مدارس ابتدایی
 • کبری گوران، صفیه طهماسبی لیمونی*، سالومه طهماسبی صفحات 131-155
  هدف پژوهش ارزیابی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره برداری از مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه های دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها، مقایسه ای است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز استفاده شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه ها، از متخصصان موضوعی و به منظور بررسی پایایی، ضریب آلفای کرون باخ استفاده شد. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمام کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 37 نفر و روش نمونه گیری از نوع سرشماری بوده است. یافته ها نشان داد بین دیدگاه مدیران و کتابداران در خصوص عوامل موثر بر بهره برداری از مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز در تمامی عوامل(به جز عامل رضایتمندی) و سطح مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد؛ همچنین دیدگاه مدیران و کتابداران در خصوص کلیه عوامل موثر بر بهره برداری از مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه ها یکسان بوده است؛ و این دیدگاه باسابقه کار و مقطع تحصیلی متفاوت هم یکسان بوده فقط در ویژگی جمعیت شناختی جنسیت در خصوص عامل رضایتمندی بین نظرات مدیران و کتابداران تفاوت وجود داشت.لذا،کتابخانه های دانشگاهی می توانند با بهره برداری از استراتژی مدل ارزشی فناوری اطلاعات سبز بین جامعه مخاطبان خود، به توسعه و پایداری محیط زیست نیز دامن زنند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات سبز، مدل ارزش گذاری، کتابخانه دانشگاهی
 • علی یزدی زاده*، مهدی نامداری ورپشتی، مژگان افغانپور صفحات 157-175
  پژوهش پیش رو به دنبال این است که آیا تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر مهارت های فناوری و ظرفیت جذب می تواند منجر به افزایش عملکرد سازمانی شعب بانک ملی شهر تهران شود. روش اجرای پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شعب بانک ملی شهر تهران می باشند. تعداد کل جامعه آماری 460 شعبه می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 210 شعبه محاسبه شد و توزیع پرسشنامه ها در بین نمونه های آماری بصورت تصادفی ساده صورت پذیرفت. روایی پرسشنامه بصورت محتوایی- صوری به تایید مشاوران و خبرگان اهل فن رسید و از لحاظ پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 86/0) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8 استفاده گردید. نتایج نشان داد که تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر مهارت های فناوری و ظرفیت جذب مثبت و معنادار است. همچنین تاثیر مهارت های فناوری بر عملکرد سازمانی مثبت و معنادار است. اما تاثیر ظرفیت جذب بر عملکرد سازمانی معنادار نیست. همچنین حمایت مدیریت ارشد از طریق مهارت های فناورانه و ظرفیت جذب منجر به افزایش عملکرد سازمانی می شود.
  کلیدواژگان: حمایت مدیریت ارشد، مهارت های فناوری، ظرفیت جذب، عملکرد سازمانی، بانک ملی
|
 • Alireza Youzbashi *, Sakineh Pajhohi Pages 5-26
  The purpose of this paper was to identify the professional competencies of faculty members in virtual education environments. This study was conducted by Delphi method. In this research, after examining the documents about the professional competencies of faculty members, 21 faculty members taught in electronic universities were selected as the statistical sample of the study. The professor’s professional Competencies components in e-learning environments, is classified into three personal, educational and technologic categories. Which, in personal level: the responsibility sense component, in educational level: the professor’s comprehensive looking and deep speculation and in technical level: the domination, organizing and producing concepts, are the most important components in professor’s professional efficiency. based on the theoretical and practical studies, the professor’s professional efficiency norms in electronic education environments, were in three dimensions: the personal, educational and technical Competencies that each of these dimensions, had sun-components which after the survey from students, the valid sub-components of each of these Competencies, were measured
  Keywords: Competencies, professors, electronic university, Delphi Techniques
 • Behnam Taghipour *, Khadijeh Aliabadi, Saeed Pourroostaei Ardakani Pages 27-43
  The purpose of this study was to evaluate the effect of teaching by environmental multimedia on learning and motivation of third grade elementary students of Tehran's green schools.‎ The method was quasi - experimental design of pre-test and post-test with control group.‎ The population was consisted of all Tehran's green schools in third grade boys that were studying in 1394-95.‎ Method that used in the sample selection procedure has been random multistage cluster sampling.‎ then randomly assigned 20 numbers in the experimental group, in a class and 20 in the control group were in other class.‎ Then a group under the first level of the independent variable (through a multimedia presentation method) and the other group at another level of the independent variable (School conventional method) were used.‎ The research's tools including: 1) test learning topics pollution and water conservation methods of that is developed by the researcher 2) Hermans's motivation of achievement questionnaire.‎ The resulting data were analyzed by analysis of covariance in SPSS software.‎ The results have shown that learning and motivation of achievement of students that was educated by training environmental multimedia in a %95 confidence interval is more than students that was educated by common method.
  Keywords: Multimedia, Teaching by Environmental, Learning, Motivation
 • Maryam Taghvaee Yazdi * Pages 45-60
  The purpose of this research was to investigate the effect of information and communication technology on self-efficacy and social adjustment of female students of Islamic Azad University, Sari University in Sari. The present study was applied in terms of purpose and in terms of collecting descriptive information of correlation type. The statistical population consisted of 400 female students of Islamic Azad University of Sari, Faculty of Humanities. A simple random sampling method was used and 205 people were selected as the sample using Krejcy & Morgan table. The methods for collecting library and field information were. The data gathering tool for information technology was a standard questionnaire by Moghimi et al. (2012) with a reliability of 0.79 for self-efficacy of Jink and Morgan (1999) and 0.81 for social self-efficacy (Pique and Visman (1999) questionnaire for reliability). 0.87 was used. Validity of the questionnaires was confirmed by experts and experts. Data analysis was performed using descriptive statistics (frequency distribution tables, columnar and mean, standard deviations) and inferential (Kolmogorov-Smirnov test and t-test) by SPSS software. The research findings showed that ICT has a positive and significant effect on students' adaptation. Information and communication technology has had a positive and significant effect on student self-efficacy. Self-efficacy has a positive and significant effect on students' adaptation.
  Keywords: Information, communication technology, self-efficacy, social adjustment
 • Mohammadhossein Zarei *, Ahmadreza Nasr Pages 61-83
  Researchers have shown that there is a significant relationship between preschool teachers literacy and education that they offer. In recent years, we have seen an increase in educators’ information literacy. The present study aims to investigate curriculum elements on technology education of preschool teachers. This research was quantitative and descriptive methods were used. Statistical society includes preschool teachers of Fars. Data was collected by a researcher made questionnaire with cronbach’s alpha (0/94) coefficient. Friedman’s test result showed that according to view point of teachers on purpose of technology education, familiarity with the newest resources for preschool education. On content of technology education, familiarity with various and informative games. On learning- teaching approaches of technology education, invite specialist person to train and on evaluate of technology education, functional tests in terms of importance are very important from the perspective of preschool teachers. Also, this point is worth mentioning that all the items in the questionnaire are of great importance, because the average of all items is higher than the assumed average (4).
  Keywords: curriculum, Technology Education, Preschool Teachers
 • Seyede Marziyeh Moosavi Bideleh *, Vahid Fallah, Tooran Soleymani Pages 85-109
  The purpose of this study is identifying smart schools challenges and prioritizing them in the first level of Babol High School from manager’s perspective. This research is applicable in term of purpose and descriptive and survey study in term of methodology. In order to achieve goal, Smart schools challenges are examined in four categories of human, infrastructure and technical, economical and cultural-educational factors as the conceptual model of study. Statistical Society of research is all of first level high school administrators in Babol which are 27 numbers. Due to low number of individuals, sampling was not done and the entire population was studied. According to education & training experts opinions relevant questionnaire was prepared. The questionnaire is valid since measured variables components were taken from research literature and all experts were agreeing about them. Cronbach's alpha coefficient was calculated (0/88) and this means that the reliability of the questionnaire was acceptable. AHP technique is used to determine smart schools challenges and prioritizing them by gathering data and required information, in the form of library and field research. As a result of the research "infrastructure and technical factors" as the first rank "human factors" second "cultural and educational factors" third and "economic factors" became fourth.
 • Khaled Ghafouri *, Bibi Eshrat Zamani, Mohammad Sadegh Karimi, Mitra Mirzaaghaeekiyaklaie Pages 111-129
  The purpose of this study was to analyze the gap between expectations and perceptions of users of the student information system. The research is applied in terms of purpose, and in terms of data collection method, is descriptive-survey. The statistical population of the study consisted of the users (Managers and Executive deputies) of the elementary schools of Kermanshah city with 281 people. According to Morgan table, 162 of them were selected as sample. The questionnaire was used as a data gathering tool. Content validity of the questionnaire was confirmed by the professors. To verify the reliability of the questionnaire, the value of 0.78 for Cronbach's alpha indicates that the questionnaire is acceptable. The basis of the servqual model and the descriptive and inferential statistics techniques used in SPSS 20 software was used to calculate the mean and standard deviation of perceptions and expectations, normal distribution of data, a meaningful gap analysis, and descriptive statistics. Research findings suggest that there is a gap between users' expectations and perceptions. Therefore, the need to redesign the student system is felt based on user expectations.
  Keywords: Information systems, student system, gap analysis, elementary schools
 • Kobra Gooran, Safiyeh Tahmasebi Limooni *, Saloomeh Tahmasebi Pages 131-155
  The purpose of the study is to assess managers’ and libraries’ point of view about exploiting the model value of Green IT in IAU libraries in Mazandaran province. The purpose of the study is applied and the method is comparative. In order to collect data we used Green IT model value Questionnaire. The validity of questionnaire estimated by theoretical experts and for the purpose of final evaluation, Cronbach’s alpha coefficient were used. The research community is 37 persons from all the librarians of IAU central libraries in Mazandaran province. The sampling method was census. The findings suggested that there is a significant difference between managers and libraries point of view regarding the effective factors on exploiting the model value of Green IT in all cases except satisfaction and the expected average level. Also the point of view of all librarians and managers was the same about all effective factors on exploiting Green IT model value in libraries. The point of view of managers with different job records and different degrees was also the same except demographic characteristics of gender in satisfaction. So academic libraries can improve the development and sustainability of the environment by exploiting the Green IT model value strategy between the audience of their community.
  Keywords: Green IT, Model value, Academic library
 • Ali Yazdizade *, Mehdi Namdari, Mozhgan Afghanpour Pages 157-175
  The following study argues that whether the impact of top management’s support on technology skills and absorptive capacity can increase organizational performance of Melli Banks in Tehran. The method used in this study is survey-descriptive of the kind structural equation. Statistical society of the survey is Melli Bank branches in Tehran which is 460 while the sample has been calculated 210 branches according to Cochran formula. On the other hand, distribution of the questionnaires among the samples had been conducted randomly. Validity is verified by proffessors and experts through content-formal method. Moreover, stability has been studied through Chronbach’s Alpha coefficient which is 0/86. For data analysis Pearson Correlation Coefficient and structural equation has been used with Lisrel Software version 8. Results show top management’s support on technology skills and absorptive capacity is positive. Likewise, technology skills positively affect organizational performance. However, the impact of absorptive capacity on organizational performance is not meaningfull. On the other hand, top management’s support leads to organizational performance increase through technological skills and absorptive capacity.
  Keywords: top management’s support, technology skills, absorptive capacity, Organizational Performance, Melli Bank