فهرست مطالب

 • پیاپی 33 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مریم ولی زاده، فریبرز درتاج*، علی دلاور، کبری حاجی علی زاده صفحات 1-21
  شفقت و ذهن آگاهی به عنوان مبنایی برای ارزشیابی روان شناختی ، جهت ارزیابی و فعالسازی متغیر مورد نظر، با توجه به اینکه در پیشینه تحقیقات بر آن شدیم تا تاثیر بسته آموزشی برفعالسازی مولفه مورد نظر را به عنوان آموزشی موثر، با تمرکز زدایی از مولفه های منفی تعیین نماییم. بدین منظور 297 نفر از همه زنان تحت حمایت یک خیریه در شهرستان رودبار بر اساس جدول مورگان در سال (1396) را که دارای تشخیص افسردگی بر اساس کسب نمره حداقل12 در تست افسردگی بک، بودند را تعیین کرده، که با روش نمونه گیری تصادفی هدفمندانتخاب شده بودند . ودر یک گروه مداخله15(نفره) و یک گروه کنترل15( نفره)جایگرین شدند. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه خود کار آمدی شرر(شرر. مادوکس. مرکاندانته. پرنتیس.1982)، بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنا دار این بسته آموزشی بر افزایش خود کار آمدی در زنان افسرده سرپرست خانوار بود. فرضیه های پژوهش در سطح معنا داری (0/001>p) تایید شدند.
  کلیدواژگان: شفقت، ذهن آگاهی، خودکار آمدی
 • نگار شریفی یگانه، محمدرضا فلسفی نژاد*، نورعلی فرخی، احسان جمالی صفحات 23-51
  زمینه
  یکی از چالش های اساسی گذر از آزمون های مداد - کاغذی به انطباقی کامپیوتری عادلانه بودن است که ارزیابی آن در چارچوب کارکرد افتراقی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.
  هدف
  هدف مطالعه حاضر بررسی کارکرد افتراقی، ارزیابی عوامل مداخله گر در میزان آشکارسازی و معرفی روش بهینه مطالعه کارکرد افتراقی در سنجش انطباقی کامپیوتری بود.
  روش
  با توجه به مسئله پژوهش از روش تجربی استفاده شد. گردآوری داده ها و دستکاری متغیرها با استفاده از روش شبیه سازی صورت گرفت. پاسخ های گروه نمونه 1000 نفری (گروه مرجع و کانونی با حجم یکسان 500 نفری) به بانک 55 سوالی دوارزشی براساس مدل لجستیک سه پارامتری در 20 تکرار شبیه‬ سازی شد. 15 سوال بانک از نظر نوع و اندازه کارکرد افتراقی دستکاری شدند و اثر آزمون براساس تفاوت میانگین توانایی گروه های مقایسه تعیین گردید. آزمون انطباقی کامپیوتری 30 سوالی با نرم افزار Firestar اجرا شد. تحلیل کارکرد افتراقی با روش رگرسیون لجستیک و آزمون نسبت درستنمایی صورت گرفت و روش ها براساس توان و خطای نوع اول مقایسه شدند.
  یافته ها
  میزان خطای نوع اول روش آزمون نسبت درستنمایی کم تر از رگرسیون لجستیک بود. توان هر دو روش متاثر از نوع، مقدار کارکرد افتراقی و اثر آزمون بود. روش آزمون نسبت درستنمایی در شناسایی کارکرد افتراقی یکنواخت در هر دو موقعیت اثر و بدون اثر نسبت به روش رگرسیون لجستیک توان بیشتری داشته است و با افزایش شدت کارکرد افتراقی توان نیز افزایش یافته است. در ارزیابی کارکرد افتراقی غیریکنواخت تفاوتی بین روش ها مشاهده نشد و هر دو روش توان کمی داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به توان و میزان خطای نوع اول، روش آزمون نسبت درستنمایی رویکرد مطلوب در بررسی کارکرد افتراقی یکنواخت است، در حالی که ارزیابی کارکرد افتراقی غیریکنواخت مستلزم مطالعات تکمیلی می باشد.
  کلیدواژگان: آزمون انطباقی کامپیوتری، کارکرد افتراقی سوال، روش رگرسیون لجستیک، روش آزمون نسبت درستنمایی سوال - پاسخ
 • سمیه کاوه*، ابراهیم خدایی، امین موسوی، علی مقدم زاده، جلیل یونسی صفحات 53-78
  به منظور تسهیل تفسیر نمره های خام، معمولا آنها را به نمره های مقیاس تبدیل می کنند که در بعضی مواقع این تبدیل ها یک سری تبدیل-های غیرخطی هستند و می توانند بر مقدار خطای استاندارد اندازه گیری شرطی در طول مقیاس نمره تاثیرگذار باشند. لذا اهداف این پژوهش، معرفی و مرور روش های متداول برای برآورد خطای استاندارد اندازه گیری شرطی براساس چارچوب نظریه نمره واقعی و نیز مقایسه خطای استاندارد اندازه گیری شرطی تحت تبدیل غیرخطی نرمال شده و همصدک سازی بر روی نمره های خام آزمون های پیشرفت تحصیلی دانش آموختگان رشته ریاضی فیزیک سال 1393 بودند. در این پژوهش، از نمونه تصادفی 3943 تایی از دانش آموختگان رشته ریاضی فیزیک سال 1393 که در آزمون سراسری سال 1394 شرکت کرده بودند، استفاده شد. خطای استاندارد اندازه گیری شرطی این تبدیل ها براساس روش دوجمله ای «برنان» و «لی» و همچنین روش «چنگ» و بر اساس توزیع بتا-دوجمله ای برآورد شد. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که خطای استاندارد اندازه گیری شرطی تحت روش چنگ، هموارتر از روش دوجمله ای است، اما در هر دو نوع تبدیل برآورد خطا در نقاط میانی، دارای مقدار بالاتر از نقاط ابتدایی و انتهایی حدود نمره ها بود و خطای استاندارد اندازه گیری شرطی همصدک سازی همواره کمتر از نرمال شده بود؛ بنابراین براساس این معیار، همصدک سازی بهتر از نرمال شده است.
  کلیدواژگان: خطای استاندارد اندازه گیری شرطی، دوجمله ای، بتا-دوجمله ای، همصدک سازی، نرمال شده
 • فاطمه امام قلی وند*، پروین کدیور، حسن پاشاشریفی صفحات 79-101
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموزان (SECQ)، انجام گرفت.
  روش
  حجم نمونه این پژوهش 518 دانش موز دختر دبیرستانی بود که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از بین مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه های اصلی، علاوه بر عامل کلی شایستگی هیجانی- اجتماعی، 5 عامل (خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، خود مدیریتی، مدیریت رابطه و تصمیم گیری مسئولانه) را برای پرسشنامه شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموزان (SECQ)، تاییدکرد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و روش باز آزمایی و برای تعیین روایی عاملی آن از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های آن بین 0/77 تا 0/80 است. اعتبار پرسشنامه از طریق باز آزمایی 0/86که در سطح p
  کلیدواژگان: شایستگی هیجانی- اجتماعی، مولفه های شایستگی هیجانی- اجتماعی، شاخص های روان سنجی
 • آرمان عزیزی، مریم فاتحی زاده*، احمد احمدی، رضوان جزایری، امید عیسی نژاد صفحات 103-123
  هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی ویژگی های پرسشنامه آسیب های زیرمنظومه های خانواده های ADHD محور بود.بدین منظور ابتدا با مصاحبه های عمیق با روش پدیدارشناسی با 16 خانواده(27 نفر) و مطالعه ی منابع در پیشینه پژوهشی مقوله ها و آسیب های سه زیر منظومه مشخص گردید و بر اساس آنها پرسشنامه ای تدوین گردید.سپس از بین خانواده هایی که دارای فرزند مبتلا به اختلال ADHD بودند 217 نفر به صورت هدفمند انتخاب و پرسشنامه ساخته شده بر روی آنها اجرا گردید. جهت تعیین پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای تعیین اعتبار از پرسشنامه های تعارض زناشویی وکیفیت زندگی استفاده شد.داده های به دست آمده مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان دادکه ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون برابر 87/0 ،ضریب اعتبار همگرای آن با پرسشنامه تعارض زناشویی برابر72/0 و ضریب اعتبار واگرا با پرسشنامه کیفیت زندگی برابر 86/0- بود.نتیجه آنکه پرسشنامه پژوهشگر ساخته دارای پایایی و اعتبار قابل قبولی است که 11 عامل دارد و توان شناسایی آسیب های زیرمنظومه های خانواده های دارای فرزند مبتلال به اختلال ADHD را در پژوهش های بالینی و درمان خانوادگی دارد.ارزش این پژوهش به طراحی پرسشنامه ای بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی برای تشخیص آسیب های خانواده های ADHD و بکارگیری درمان متناسب با آن آسیب ها است.
  کلیدواژگان: زیرمنظومه های خانواده، پایایی، اعتبار، نقص توجه، بیش فعالی
 • بهروز اکبرزاده*، احسان زارعیان، الهه سیاوشی، سودابه مقدم صفحات 125-153
  ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه تصویرسازی حرکتی- 3 نوجوانان چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه تصویرسازی حرکتی-3 نوجوانان بود. بدین منظور ابتدا نسخه اصلی ترجمه و با روش استاندارد پس رو- پیش رو مورد بررسی و تایید قرارگرفت، سپس 220 ورزشکار نوجوان (120 دختر، 100 پسر) که در سالن های ورزشی شهرستان نهاوند مشغول بودند به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب و این پرسشنامه 12 سوالی را تکمیل کردند. روایی محتوا از طریق شاخص نسبت روایی محتوا (CVR)، روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار AMOS مورد بررسی قرار گرفت. پایایی درونی فاکتورهای مقیاس و پایایی کلی مقیاس نیز از آلفای کرونباخ محاسبه گردید. یافته ها نشان داد که روایی محتوا، سازه و پایایی این پرسشنامه در نوجوانان مورد تایید قرار گرفته است؛ لذا می توان از این مقیاس به عنوان یک ابزار معتبر و پایا برای سنجش توانایی تصویرسازی در سه بعد تصویرسازی حرکتی، تصویرسازی دیداری درونی و تصویرسازی دیداری بیرونی بهره برد. کلید واژه ها: تصویرسازی ذهنی، تصویرسازی دیداری، روایی، پایایی، روایی همزمان، همسانی درونی
  کلیدواژگان: تصویرسازی ذهنی، تصویرسازی دیداری، روایی، پایایی
 • قاسم محمدیاری، ناصر بهروزی*، منیجه شهنی ییلاق، غلام حسین مکتبی صفحات 155-173
  پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی آزمون دوراندیشی رویدادی انجام گرفت. این پژوهش در زمره تحقیقات غیر آزمایشی است که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام یافته است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کودکان 3، 4 و 5 سال دارای کارکردهای اجرایی پایین در مهد کودک ها شهر اهواز در سال 1397 بود که حجم نمونه ای به تعداد 60 کودک به روش نمونه گیری تصادفی تک مرحله، انتخاب شدند و به آزمون دوراندیشی رویدادی (اتنس و ملتزف، 2005) پاسخ دادند. برای بررسی پایایی ابزار از شاخص پایایی ارزیاب ها و روش کاپا و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای تعیین روایی ابزار، از روش های آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون دوجمله ای استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که همبستگی بین نمره گذاری دو ارزیاب در بخش غیر کلامی 00/1 و در بخش کلامی 99/0 و مقدار ضریب همبستگی کاپا بین ارزیاب ها برای هر یک از سناریوها بین 94/0 و00/1 و ضریب آلفای کرونباخ 75/0 بود. در بررسی روایی آزمون، نتایج آزمون دو جمله ای نشان داد که میزان پاسخ صحیح کودکان بر حسب سن به طور معنادار بالاتر از مقدار پاسخ بر حسب شانس بود. همچنین، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگین نمره کودکان بر حسب سن تفاوت معنی داری وجود نداشت و آزمون شفه نشان داد که کودکان 3 ساله نسبت به کودکان 4 و 5 ساله نمرات پایین تری به دست آوردند اما بین کودکان 4 ساله و 5 ساله تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: دوراندیشی رویدادی، تفکر آینده نگر، ویژگی های روانسنجی، کودکان مهد کودک ها
 • علی شیخ الاسلامی*، سعید خاک دال صفحات 175-188
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تعلق به مدرسه در نمونه ای از دانش ‏آموزان ایرانی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی دانش ‏آموزان مدارس دوره ی متوسطه ی دوم شهر پارس آباد (استان اردبیل) در سال‏تحصیلی 1396 تشکیل می دادند، که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 348 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت، پرسشنامه ‏ی 332 دانش آموز قابل تحلیل بود. برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه مقیاس تعلق به مدرسه (2016) و فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه ( 2014) استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، علاوه بر عامل کلی تعلق به مدرسه، دو عامل پذیرش مدرسه و طرد مدرسه را برای مقیاس تعلق به مدرسه تایید کرد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی روایی همزمان فرم کوتاه مقیاس تعلق به مدرسه نشان داد که بین نمره ی دانش ‏آموزان در خرده مقیاس های فرم کوتاه مقیاس تعلق به مدرسه با دو خرده مقیاس فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همسانی درونی فرم کوتاه مقیاس تعلق به مدرسه بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه و با ضرایب همبستگی 73/0 تا 77/0 مورد تایید قرار گرفت. پایایی بازآزمایی فرم کوتاه مقیاس تعلق به مدرسه براساس نتایج دو بار اجرای آزمون محاسبه و با ضرایب همبستگی 67/0 تا 76/0 برای نمره ‏ی کل و خرده مقیاس‏ های آن، مورد تایید قرار گرفت. بنابراین، می‏توان گفت که فرم کوتاه مقیاس تعلق به مدرسه برای سنجش این سازه در نمونه های دانش‏آموزان ایرانی از روایی و پایایی کافی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ویژگی های روانسنجی، فرم کوتاه مقیاس تعلق به مدرسه، پذیرش مدرسه، طرد مدرسه
 • فهیمه صادقی زمانی، محمدحسین ضرغامی* صفحات 189-209
  پژوهش حاضر به منظور تعیین ساختار روابط بین اعضای خانواده براساس ویژگی های شخصیتی، انجام گردید. روش پژوهشی پیمایشی-اکتشافی از نوع همبستگی بود. با روش تصادفی خوشه‏ای ازمیان خانواده‏های دارای دختر دبیرستانی مناطق 1 و 3 شهر تهران، نمونه نهایی (داده‏های تمیز) باحجم 416 نفر در قالب 130 خانواده (واحد مورد مطالعه) انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‏ها از پرسشنامه ویژگی‏های شخصیتی NEO-FFI استفاده گردید. نمایش گرافیکی بر اساس داده های جمع آوری شده از طریق تکنیک تحلیل شبکه (نظریه گراف) و الگوریتم فروترمن-رینگولد با استفاده از بسته های نرم افزاری qgraph و bootnet در نرم افزار R تجزیه و تحلیل شد. الگوهای رسم شده نشان داد که در خانواده ها، پدر- مادر کوتاهترین فاصله شخصیتی را میان اعضاء خانواده دارند. ارتباط بین تمام اعضای خانواده، غیراز دو رابطه، در خانواده های پنج نفره مثبت و معنادار بود. در خانواده‏های سه و چهار نفره، مادر و در خانواده‏های پنج نفره، پدر مرکزیت را بین اعضای خانواده داشتند. این نتایج با نتایج بعضی از مطالعات با بوم شناخت متفاوت (سایر کشورها) یکسان است.
  کلیدواژگان: نظریه شبکه، خانواده، ابعاد شخصیتی نئو، نظریه گراف، نرم افزار R
|
 • Maryam Valizadeh, Fariborz Dortaj *, Ali Delavar, Kobra Hajializadeh Pages 1-21
  : Compassion and mindfulness as a basis for psychological evaluation, in order to evaluate and activate the desired variable. Considering the fact that in the research background we found out the effect of the educational package on the desired component of the component as effective instruction, by the decentralization of the components Negative determination. For this purpose, 297 of all women under the sponsorship of a charity in Rudbar city based on the Morgan table in the year (1396) who had a depression diagnosis based on a score of at least 12 in the Beck Depression Test, were selected by random sampling of target audiences They were . In a intervention group, 15 (one) and a control group of 15 (single) were replaced. The present study was a semi experimental design with pretest-posttest design with control group. The tool was used by Self-employed Scheer Questionnaire (Scherer, Maddox, Mercury, Prentice, 1982). Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data. The results show the significant effect of this educational package on self-efficacy in depressed female head of household. Research hypotheses were confirmed at the significant level (p <0.0001).
  Keywords: compassion, Mindfulness, self-efficacy
 • Negar Sharifi, Mohammad Falsafi *, Noorali Farokhi, Ehsan Jamali Pages 23-51
  Background
  Test fairness is one of the main challenges in transition from paper- pencil towards computerized adaptive testing (CAT).
  Aim
  This study was aimed at investigating differential item function (DIF), assessing intervening factors in clarifying DIF and suggesting the optimal method for DIF in computerized adaptive testing.
  Method
  The empirical method was applied based on the nature of the study area. Data gathering procedure and manipulating the variables were done using simulation method. The responses of 1000 examinees (reference and focal group with equal 500 numbers) to item bank of 55 dichotomous items were simulated based on 3-parameter logistic model with 20 iterations. Fifteen items were manipulated in terms of DIF type and magnitude and test impact was evaluated based on mean difference of comparison groups. Computerized adaptive test with 30 items was administered via Firestar software package. Analysis was done by logistic regression (LR) and item response theory-likelihood ratio test (IRT-LRT) and the methods were compared based on their power and type I error rate.
  Results
  Type I error rate of likelihood ratio test was less than logistic regression. The power of the methods was influenced by type, magnitude of DIF and test impact. Comparing with logistic regression, Item response theory-likelihood ratio test had more power in detecting uniform DIF for the impact and no-impact conditions and it showed more power by increasing the magnitude of DIF. The two methods showed no difference in assessing non-uniform DIF and both of them were poor.
  Conclusion
  Given the power and type I error rate, likelihood ratio test is an optimal approach in detecting uniform DIF. However, assessing non-uniform DIF requires further investigation.
  Keywords: Computerized Adaptive Test, Differential Item Function, Item response theory-likelihood ratio test, Logistic regression
 • Somayeh Kaveh *, Ebrahim Khodaie, Amin Musavi, Ali Moghadamzadeh, Jalil Younesi Pages 53-78
  In order to facilitate the interpretation of raw scores, they are usually converted to scale scores. In some cases, these conversions are a series of nonlinear transformations that can affect the conditional standard error of measurement throughout the scale of score. Therefore, the purpose of this study was to introduce methods for calculating the conditional standard error of measurement based on the strong true score theory. Furthermore, comparison of normalized and equipercentile nonlinear transformations on the raw scores of the academic achievements of the graduates of mathematical sciences in 2014 and their effect on conditional standard error of measurement was also conducted. So, in order to achieve these purposes, we used a sample of 3943 high school graduates of Mathematics and Physics in 2014 who had participated in national university entrance examination in 2015 randomly selected by National Organization of Educational Testing. The conditional standard error of measurement under these transformations was estimated based on the binomial procedure of Brennan and Lee (1999) and Chang (2006) method based on the beta-binomial distribution. The results of this study indicated that the conditional standard error of measurement of the Chang was smoother than binomial procedure, but in both methods the estimated errors are larger for middle points and smaller for extreme points. Additionally, the conditional standard errors of measurement of equipercentile were always less than normalized tranformation, so the equipercentile method found to be better than normalized transformation.
  Keywords: beta-binomial, binomial, conditional standard error of measurement, equipercentile, normalized
 • Fatemeh Imamgholivand *, Parvin Kadivar, Hasan Pasha Sharifi Pages 79-101
  Objectives
  The purpose of this study was to assess psychometric indicators of students' Social- Emotional Competence Questionnaire (SECQ).
  Method
  The sample size of this study was 518 high school female students selected by random sampling method from public secondary schools in Tehran and responded to the questionnaire.
  Findings
  The results of exploratory factor analysis by main components method, in addition to general emotional-social competence, have 5 factors (self-awareness, social consciousness, self-management, relationship management and responsible decision-making) for the students' emotional-social competence questionnaire (SECQ), approved. To verify the reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient and the method of re-examination were used and a confirmatory factor analysis was used to determine its validity. The results showed that the questionnaire had acceptable internal consistency, and the Cronbach's alpha coefficients were below 0/77 to 0/80 in the sub-scales. The reliability of the questionnaire was obtained through a 0/86 test which was significant at the level of p
  Keywords: Social- Emotional Competence, Social -Emotional Competency Components, psychometric indices
 • Arman Azizi, Maryam Fatehizade *, Ahmad Ahmadi, Rezvan Jazayeri, Omid Isanejad Pages 103-123
  Families with children with ADHD have specific problems and injuries that include all three couple, parent and sibling sub system. The purpose of this study was to construct and investigate the characteristics of damages of ADHD-based families’ questionnaire. For this purpose, using deep interviews with the phenomenological method with 16 families (27 people) and Studying the resources in the research background, the categories and damage of the three subsystems were identified and a questionnaire was developed based on them. Then among the families with a child with an ADHD disorder, 217 person were selected purposefully and questionnaire that was made was implemented on them. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability and the marital conflict and quality of life questionnaire were used to determine the validity. Exploratory Factor Analysis was used. The results of the analysis showed that the Cronbach's alpha coefficient for the whole test was equal to 0/87, its coefficient of convergence with marital conflict questionnaire was 0/72 and the divergent credit coefficient with quality of life questionnaire was - 0/86. Result show that the researcher-made questionnaire has acceptable reliability and credibility with 11 factors and has the ability to identify the damages of subsystem of ADHD-centered family in clinical trials and family therapy. The value of this research is to design a native Iranian questionnaire to diagnose damages of ADHD families and apply appropriate treatment to these damages.
  Keywords: Family subsystems, reliability, validity, Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Behrooz Akbarzadeh *, Ehsan Zarian, Elahe Sivoshi, Soodabeh Moughadam Pages 125-153
  Psychometric Properties of Persian Version of the Movement Imagery Questionnaire-3 for Youth Abstract The purpose of this study was to evaluate the psychometric properties of the Persian version of the The Movement Imagery Questionnaire-3 for Youth. First, the original version of this inventory was translated into Persian and verified with forward-backward standard method, Then, 220 youth athletes (120 girls, 100 boys) who were engaged in Nahavand sports gyms were selected in randomized cluster sampling method and completed the questionnaire (12 questions). Content validity was evaluated through content validity ratio index (CVR), structural validity measured with confirmatory factor analysis by AMOS. The internal reliability of factors and total reliability of scales were also calculated from Cronbach's alpha. So, we can use this scale as a valid and reliable tool for measuring the ability of imagery in three dimensions, motor imagery, internal visual imagery, and external visual imagery. Key words: Mental Imagery, Visual Imagery, Validity, Reliability, Concurrent Validity, Internal Consistency.
  Keywords: mental imagery, Visual Imagery, validity, reliability
 • Ghasem Mohammadyari, Naser Behrozi *, Manije Shehni Yailagh, Gholam Hosein Maktabi Pages 155-173
  The purpose of this study was to investigate the validity and reliability the episodic foresight test. This study is a descriptive- analytic one. The statistical population of this study was all children ages 3, 4 and 5 with low executive functions in kindergartens in Ahvaz city on 1397. In this study 60 children was selected by random sampling method, and responded to episodic foresight test (Atance & Meltzoff, 2005). To examine of the reliability of the instrument, the reliability indicator of the evaluators and the Kappa method and the Cronbach's alpha coefficient were used and, to determined the validity of the instrument, one-way analysis variance and binomial test were used. The result of the research showed that correlation between evaluators in scoring non-verbal section was 1.00 and in scoring verbal section was 0.99, and the Kappa correlation coefficient between the evaluators for each scenario was among 0.94 to 1.00, and cronbach's alpha coefficient was 0.75. To examine the validity of the instrument, the result of the binomial test showed that the children correct response rate was significantly higher than the response rate by chance. Also, the results of analysis of variance showed that there is a significant difference between children means score based on age and the Scheffe test showed that 3 years old children achieved scores lower than 4 and 5 years old children. But, there is no significant difference between scores of 4 and 5 years old children.
  Keywords: episodic foresight, thinking about the future, psychometric characteristics, kindergarten children
 • Ali Sheykholeslami *, Saeed Khakdal Pages 175-188
  The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the brief school belongingness scale at Iran students sampling. The study was descriptive survey. The study population included all high school students in the second period Parsabad city (Ardabil province) in academic year of 2018, that selected across of there using random cluster sampling 348 finaly scale of 332 was analys abilty. For collective data using from brief school belongingness scale (2016) and brief adolescents’ subjective well-being in school scale (2014). Results confirmatory factor analysis, principle factor brief school belongingness scale, two factor school acceptance and school exclusion determined for brief school belongingness scale. Results pearson correlation coefficients for investigated concurrent validity brief school belongingness scale showed that across of namber at subscales brief school belongingness scale with two component brief adolescents’ subjective well-being in school scale, there is positive and significant correlation. Internal consistency brief school belongingness scale cronbachs alpha coefficients and with correlation coefficients 0/73 to 0/77 confirmatoried. test-retest reliability brief school belongingness Scale and with correlation coefficients 0/67 to 0/76 for total scale and subscales confirmatoried. The results brief school belongingness scale for assessing this construct at Iran students sample from validity and reliability.
  Keywords: Psychometric properties, brief school belongingness scale, school acceptance, school exclusion
 • Fahimeh Sadeghi Zamani, Mohammad Hossien Zarghami * Pages 189-209
  The purpose of this study Network data analysis application in family distance according to personality dimensions (NEO). Network analysis is a powerful method for analyzing communications between network members, which is a personality dimension and a graphical representation of matrix data. This research is a correlation study. In this research, which used cluster random sampling, 130 families with girls aged 11 to 20 from districts 1 and 3 of Tehran were chosen. The NEO Personality traits Inventory was used for data collection. The communication network depicted based on the data using network analysis technique and Fraterman-Reingold algorithm with qgraph and bootnet in software R. This pattern represented that between the subscales of personality, extraversion of the highest centrality, neuroticism had the highest negative connection and openness to experience had the least connection with other subscales. Conscientiousness-agreeableness had the most positive relationship and neuroticism-extraversion had the most negative relationship with each other.
  Keywords: Network theory, Family, Neo personality dimensions, Graph theory, R software