فهرست مطالب

علوم مراقبتی نظامی - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا فارسی، عفت آفاقی*، مریم بهشتی فر صفحات 239-246
  مقاله سردبیری
 • صادق شباب*، زهرا عرب، عبدالغفور عباس ابادی، عباس متقیان صفحات 240-246
  مقدمه
  پرستاری همواره به عنوان یک رشته بالینی در حیطه اورژانس در حال توسعه می باشد. پرستاران از اولین افرادی هستند در مواقع بحرانی در صحنه حاضر می شوند.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی میزان مهارت بالینی پرستاران نظامی در یکی از بیمارستان های نظامی مشهد است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی در سال 96 بر روی 150 پرستار نظامی به روش نمونه گیری سرشماری انجام شد. داده ها به کمک پرسشنامه جمع آوری شد، ابزار شامل دو قسمت اطلاعات دموگرافیک و سنجش مهارت در بحران بود. داده ها با کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری توصیفی و استنباطی قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، میانگین سنی نمونه ها 38/7 سال، 56/67 درصد زن، 75/83 درصد دارای مدرک لیسانس و 71/67 درصد پرستار بودند. مهارت های بالینی پرستاران بیمارستان نظامی مذکور جهت ارائه خدمات در زمان بحران در مجموع در سطح متوسطی بود. گروه سنی 50-41 سال و سابقه کار 20-10 سال در مقایسه با بقیه گروه ها، بیشترین مهارت را داشتند. بیشترین مهارت مربوط به نحوه جمع آوری و ثبت اطلاعات بالینی (گزارش نویسی و...) در هنگام وقوع بحران (31/6 درصد) و کمترین میزان مهارت مربوط به ارائه مراقبت های پرستاری، به مصدومان NBC (63/1 درصد) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  پرسنل نظامی از جمله کادر درمان در زمان بحران نقش موثری در کاهش صدمات و تلفات دارند. به نظر می رسد تدابیری مثل دوره های آموزشی مرتبط و برگزاری رزمایش عملی بتواند در افزایش مهارت پرسنل درمانی مراکز نظامی در مقابل بحران داشته باشد.
  کلیدواژگان: بحران، بیمارستان، پرستاری، مهارت بالینی، نظامی
 • علیرضا اکبرزاده، مهدی میرزایی*، مهدی داداشی حاجی، پیمان جهانداری صفحات 255-262
  مقدمه
  مطالعه و بررسی روحیه کارکنان یکی از شیوه های موثر برای ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت سازمان ها در دستیابی به اهداف مربوطه به شمار می رود.
  هدف
  این تحقیق از بین عوامل مختلف به بررسی تاثیر اعتماد سازمانی و شایستگی مدیریتی فرماندهان و مدیران بر روحیه سازمانی دانشجویان می پردازد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و روش مورد استفاده در آن پیمایش است. تعداد 227 نفر از بین 3000 دانشجو به روش نمونه گیری احتمالی انتخاب و به روش میدانی پرسشنامه ها توسط آزمودنی ها پاسخ داده شدند. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از SPSS نسخه 20 انجام و از روش های آماری مناسب همچون رگرسیون استفاده گردید.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد سطح روحیه و شایستگی مدیریتی در بین دانشجویان متوسط و اعتماد سازمانی در حد پایین است. ضریب همبستگی روحیه سازمانی با اعتماد سازمانی و تصور از شایستگی مدیریتی به ترتیب معادل 65/0 و 61/0 است که نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار است (001/0P=).
  بحث و نتیجه گیری
  دو متغیر اعتماد سازمانی و تصور از شایستگی مدیریتی بر روحیه سازمانی تاثیر بسزایی دارند و هرکدام به تنهایی میزانی از واریانس متغیر روحیه سازمانی را تبیین نموده اند؛ اما با توجه به اینکه روحیه سازمانی اکثریت دانشجویان متوسط بوده و در عین حال اکثریت دارای اعتماد سازمانی پایینی می باشند، نشان می دهد که عوامل دیگری نیز در تعیین روحیه دخیل اند که مطالعات بیشتر را در این زمینه می طلبد.
  کلیدواژگان: روحیه سازمانی، اعتماد سازمانی، شایستگی مدیریتی، دانشجویان
 • مجید گودرز تله جردی*، ولی له وحدانی نیا صفحات 263-272
  مقدمه
  تمرینات و افعال سنگین، فشارهای روانی و استرس سهمگین عجین با حرفه نظامی، حساسیت و اهمیت حمایت اجتماعی در دوران بازنشستگی نظامیان در مقایسه با دیگر گروه های سالمند جامعه را دوچندان می نماید. به خصوص که کیفیت زندگی بازنشستگان نظامی، غالبا متاثر از عوارض و صدمات روحی و روانی و جسمی دوران خدمت و سبک زندگی نظامی می باشد.
  هدف
  پژوهش حاضر به بررسی وضعیت کیفیت زندگی بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با سطح حمایت اجتماعی از این جامعه می پردازد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی (همبستگی) است. جامعه پژوهش کلیه بازنشستگان مراجعه کننده کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی استان تهران در سال 1396 بودند. در این مطالعه 146 نفر شرکت کردند که 132 نفر (9/ 82) از آنان مرد و 14 نفر (17/1 درصد) زن بودند، میانگین سنی پاسخگویان در این پژوهش 65/4 سال (انحراف معیار 5/09) بود. افراد به روش نمونه گیری غیرتصادفی ساده (در دسترس) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه، پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک و پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد جهت ارزیابی کیفیت زندگی بود. داده ها به وسیله نرم افزار spss  نسخه 20 تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنی داری عدد P در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها میانگین نمره کیفیت زندگی شرکت کنندگان (میانگین=47/3) با انحراف معیار 5/4 بود که نشان دهنده وضعیت متوسط کیفیت زندگی است و در خصوص فقدان کل حمایت اجتماعی ادراک شده، 74 نفر فقدان حمایت اجتماعی را با میانگین 18/9 و انحراف معیار 3/9 گزارش کرده اند که نشان از تغییر میزان حمایت اجتماعی دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی (0/0001P<) با کیفیت زندگی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  نظر به ارزیابی این مطالعه از سطح «متوسط» کیفیت زندگی بازنشستگان ارتش ج. ا. ایران و نقش تعیین کننده تغییرات حمایت های اجتماعی در شکل دهی این وضعیت، تمرکز سیاست گذاران بر افزایش سطح حمایت اجتماعی، جهت تقویت کیفیت زندگی بازنشستگان نظامی ضرورت دارد. لذا، به عنوان یک اولویت سیاستی، توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: جامعه بازنشستگان نظامی، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی
 • مریم غلامی، فاطمه تیموری*، زهرا فارسی، ناهید رجایی صفحات 271-280
  مقدمه
  مواجهه مکرر کارکنان اورژانس با عوامل مخاطره آمیز جسمانی و روانی متعدد باعث تنش های ناشی از موقعیت های اورژانسی و عوامل مرتبط با آن در این افراد می شود که این تنش ها می تواند بر کیفیت کار آن ها و در نتیجه بهره وری سازمان تاثیرگذار باشد.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسانس گل محمدی بر میزان اضطراب پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کار آزمایی کنترل شده تصادفی است که بر روی 60 نفر از پرستاران بخش اورژانس بیمارستان منتخب آجا در سال 1397 انجام شد. واحدهای مورد پژوهش به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. داده ها در مرحله پیش آزمون از طریق پرسش نامه اضطراب اشپیل برگر جمع آوری شد. سپس گروه آزمون اسانس گل محمدی و گروه کنترل دارونما را استشمام کردند. 90 دقیقه پس از مداخله مجددا پرسش نامه اشپیل برگر توسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل شد. سپس دادها با نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد قبل از مداخله میانگین اضطراب در دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معنی داری نداشت (0/77 P=) . در حالی که پس از مداخله میانگین اضطراب در گروه آزمون و کنترل تفاوت معنی دار بود (0/008 P=) و در گروه آزمون میانگین اضطراب کاهش یافته بود. همچنین نتایج آزمون تی زوجی نشان داد نمره اضطراب در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله کاهش معنی داری داشت (0/016 P=) .
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اثرات مثبت اسانس گل محمدی که در این مطالعه جهت کاهش اضطراب در پرستاران به کار گرفته شد، استفاده از این اسانس برای کاهش اضطراب پرستاران اورژانس پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اضطراب، بخش اورژانس، پرستاران، رایحه درمانی، گل محمدی
 • مرتضی مرادی دولیسکانی، مژگان محمدی مهر* صفحات 273-281
  مقدمه
  ویژگی های شخصیتی استادان نقش موثری در کاهش میزان پیشرفت تحصیلی و افزایش بازدهی یادگیری دانشجویان ایفا می کند و از جمله اینکه ویژگی های شخصیتی استادان می تواند پیش بینی کننده تغییرات در سبک های تدریس او باشد.
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کیفیت تدریس در میان استادان دانشگاه علوم پزشکی ارتش انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش آن توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 947 دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال تحصیلی 1397-1396 بودند. برای تعیین حجم نمونه با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان 175 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه اخلاق حرفه ای تدریس نجفی و همکاران  و کیفیت تدریس سراج بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و کیفیت تدریس استادان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (0/01>P). بدین معنا که هرچه میزان مولفه ویژگی های شخصیتی در استادان بالاتر باشد، به احتمال بیشتری کیفیت تدریس آن ها بالاتر خواهد بود. مقدار همبستگی این دو متغیر برابر با 0/389 بود که این مقدار در سطح 0/01 معنادار می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه نتایج مطالعه حاضر و وجود رابطه مثبت و معنادار بین «ویژگی های شخصیتی» و متغیرهای «اخلاق حرفه ای»، توجه به ویژگی های شخصیتی استادان می تواند یکی از شاخص ها و راهبردهای اساسی جهت بهبود تضمین کیفیت تدریس در دانشگاه علوم پزشکی ارتش باشد.
  کلیدواژگان: شخصیت، تدریس، کیفیت
 • سجاد بشرپور، شیرین احمدی* صفحات 290-298
  مقدمه
   اعتیاد، بیماری پیچیده ای است که با ویژگی هایی همچون رفتارهای اجباری، وسوسه های مقاومت  ناپذیر، رفتارهای جستجوگرانه مواد و مصرف مداوم آن حتی در شرایطی که پیامدهای منفی بسیاری برای فرد به همراه دارد، مشخص می شود.
  هدف
   پژوهش حاضر، با هدف تعیین نقش خود نهان سازی و آلکسی تایمیا در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر در افراد مصرف کننده مواد مخدر انجام گرفت.
  مواد و روش ها
   پژوهش حاضر، به روش همبستگی انجام شد. کلیه افراد مصرف کننده مواد که به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل مراجعه کرده و تحت درمان بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 140 نفر از این افراد به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده و به پرسش نامه های خود نهان سازی (Self-Concealment)، آلکسی تایمیا (Alexithymia) و مقاومت در برابر تغییر (Resistance to Change) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
  یافته ها
   نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که مقاومت در برابر تغییر با خود نهان سازی و با نمره کل آلکسی تایمیا و مولفه های دشواری در تشخیص احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تمرکز بر تجارب بیرونی رابطه مثبت و معنادار دارد (0/001 P<). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 31 درصد از کل واریانس مقاومت در برابر تغییر به وسیله خود نهان سازی و آلکسی تایمیا تبیین می شود.
  بحث و نتیجه گیری
   نتایج این پژوهش نشان می دهد که خود نهان سازی و آلکسی تایمیا توانایی پیش بینی مقاومت در برابر تغییر در افراد مصرف کننده مواد را به صورت معنی داری  دارند.
  کلیدواژگان: آلکسی تایمیا، خود نهان سازی، مصرف کننده مواد، مقاومت در برابر تغییر
 • امجد عظمی، سعید جعفری نیا*، اکبر حسن پور، مهدی خیراندیش صفحات 292-302
  مقدمه
  جبران خدمات کارکنان هر سازمان جزء ابزارها و وسایل موثر مدیریت منابع انسانی است که با اعمال مدیریت صحیح این ابزار نه تنها هدف ها و ماموریت های سازمان با کارایی مطلوب تحقق می یابد، بلکه منافع واقعی کارکنان و سازمان ها نیز تامین می شود. سازمان پروژه محور به ساختار سازمانی اطلاق می شود، که به طور موقتی و برای انجام وظایف خاص شکل گرفته است.
  هدف
  هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل فردی و مدیریتی اثرگذار بر جبران خدمات سازمان های پروژه محور در ایران است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی-توسعه ای، از نظر روش، ترکیبی و مبتنی بر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران سازمان های پروژه محور و خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش داده بنیاد و داده های کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار عددی شدت اثر در بعد عوامل فردی 09/0 و  در بعد عوامل مدیریتی 51/0  به دست آمده است. همچنین معناداری روابط بین سازه های مدل قابل تشخیص است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که عوامل فردی موثر بر جبران خدمات سازمان های پروژه محور به ترتیب اهمیت شامل شایستگی افراد،  هوش کارکنان، صداقت کاری، انعطاف پذیری و اخلاق و ادب و  عوامل مدیریتی به ترتیب اهمیت شامل اخلاق و منش رهبری داشتن، شایستگی مدیر، قدرت شخصی مدیران، اصل برابری و ایجاد فرصت برابر، تناسب حقوق و مزایا با عملکرد و مدیریت حمایت گر، تسهیم کننده می باشد.
  کلیدواژگان: جبران خدمات، عوامل فردی، عوامل مدیریتی، سازمان های پروژه محور، روش آمیخته
 • بهرام دادخواه تهرانی، رضا توکلی*، سید ابوالقاسم جزایری صفحات 299-307
  مقدمه
  با توجه به اینکه سهم عمده درمان و کنترل دیابت به عهده بیمار است لذا، آگاهی وی در زمینه های مختلف از جمله رژیم غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین کارایی مدل اعتقاد بهداشتی جهت آموزش رژیم غذایی به بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است، جمعیت مورد مطالعه، تعداد 100 نفر از بیماراند دیابت نوع دو شهرستان تیران و کرون بودند که به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (50 نفر) و کنترل (50 نفر) تقسیم شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تائید شد، طی مصاحبه مستقیم با بیماران در دو نوبت قبل و یک ماه بعد از آموزش جمع آوری گردید؛ و به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمون های کای اسکویر، من ویتنی، تی زوجی و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از مداخله، نمرات آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، خودکارآمدی درک شده، رفتارهای تغذیه ای، در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت (05/0 P<). میانگین قند خون بعد از مداخله آموزشی در گروه مداخله نسبت به قبل از مداخله کاهش معنی داری یافت (05/0 P<).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که مدل اعتقاد بهداشتی در آموزش رفتارهای تغذیه ای به بیماران دیابتی کارایی لازم را دارد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، رفتارهای تغذیه ای، مدل اعتقاد بهداشتی
|
 • Shabab. S*, Arab. Z, Abasabadi. AG, Motaghian. A Pages 240-246
  Introduction
  Nursing has always been developing as a clinical field. Nurses are the first staff who came to the scene during the crisis.
  Objective
  This study aimed to evaluate the clinical skills of military nurses in critical circumstances in selected military hospital in Mashhad.
  Materials and Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted on 150 military nurses in 2017 using convenience sampling. Data were collected from military nurses with questionnaire, the questionnaire included 30 skills and three levels including poor (rated lower than 79), moderate (rated 80 to 125) and good (rated higher than 125), then data were analyzed using SPSS 16.
  Results
  According to the results, 56.6% of the samples were female and 43.4% male, the mean of age was 38.7 years old. 75.83% with bachelor degree and 71.67% were nurses. Clinical skill of nurses were moderate in critical circumstances. Those who were 41-50 years old and had been working for 10-25 years were more skillful compared to the other groups.  So, no significant relationship was found between the other demographic variables. They were the best at collecting data and recording the clinical information (nursing record) during the crisis (31.6%) and the poorest in   nursing care skills from NBC injured (63.1%).
  Discussion and Conclusion
  Military personnel, including the treatment staff during the crisis, have a significant role in reducing injuries and casualties.  It seems that passing the related training courses and practical exercises could increase the skills of military personnel facing the crisis.
  Keywords: Clinical Competence, Disasters, Hospitals, Nursing, Military
 • Akbarzadeh. A, Mirzaei. M*, Dadashi Haji. M, Jahandari. P Pages 255-262
  Introduction
  Studying on employees' morale is one of the effective ways to assess the success or failure of organizations for achieving their goals. 
  Objective the present study aimed to investigate the impact of managers’ organizational trust and managerial competency on the students' organizational morale.
  Material and Method
  This research is a descriptive-analytical and survey-based study. Of total 3000 students, 218 were selected using probable sampling method. The instrument used in this study was a fill -field questionnaire. Data were analyzed using SPSS 20 and Regression analysis.
  Results
  The results showed the moderate level for morale and managerial competency and low level for organizational trust. The correlation coefficient for organizational morale with organizational trust and the perception of management competence was 0.65 and 0.61, respectively which suggested a positive and significant relationship (P = 0.001).
  Discussion and Conclusion
  Organizational trust and the perception of managerial competency have a significant effect on the organizational morale; each and every one of them, has explained a degree of variance for organizational morale. Regarding that the organizational morale of the majority of students is moderate, and that the majority have a low organizational trust, other factors seem to involve in assessing the morale and it requires further studies in this regard.
  Keywords: Organizational morale, Organizational Trust, Managerial Competency, Students
 • Goudarz Talejerdi. M*, Vahdani Nia. V Pages 263-272
  Introduction
  The heavy physical and mental pressure and stress in military career increases the sensitivity and importance of social support in the retired army officers and personnel. Specifically, their quality of life during the retirement are affected by the physical and mental damage resulting from the military service and life style.
  Objective
  This research investigated the relationship between the quality of life of military personnel and social support from the society.
  Materials and Methods
  This is a cross-sectional and correlational study. The study population included all the retired military personnel referring to the Army Retirements Center. The sample size was 146 of which 132 (82.9) were male. The mean of age and standard deviation of respondents were 65.4 (5.09) years; they were selected by random cluster sampling. To collect data, a three questionnaires like Norbeck Social Support Questionnaire, Elderly Specific Questionnaire a questionnaire for the evaluation of quality life (lipad) were used. Data were analyzed using SPSS 20. And the significant level of P was considered.
  Results
  The mean of quality of life was 47.3 (SD 5.4) which suggests the average level and the mean of social unsupportiveness was 18.9. The relationship between social support and quality of life was statistically significant (P=0.002).
  Discussion and Conclusion
  As the evaluations showed the average quality life of retired military personnel and the changes of social support plays a pivotal role in the shaping this status , the policy makers must focus on increasing  the social support to improve the quality of life of retired military personnel.
  Keywords: Community of Retirement’s Military, Quality of life, Social Support
 • Gholami. M, Teymouri. F*, Farsi. Z, Rajai. N Pages 271-280
  Introduction
  Being frequently exposed to the multiple physical and psychological hazards, emergency staff become stressful in urgent circumstance. These tensions can affect the quality of their work and thus the productivity of the organization. The researchers deemed it necessary to study the anxiety roots and factors in emergency staff and use interventions to reduce them.
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effect of aromatherapy with essential oil of Damascena on the anxiety of nurses working in the emergency ward of AJUMS hospitals.
  Materials and Methods
  This randomized clinical trial study was performed on 60 nurses from the emergency ward of AJA Hospital in 2017. The sampling method was convenient and samples were randomly divided into intervention and control groups. The pre-test was done using demographic information form and Spielberg›s anxiety questionnaire. Then, the experimental group was tested with inhalation of essential oil of Damascena and the control group with placebo ( water). Ninety minutes after the intervention, the Spielberger questionnaire was completed again by participants. Subsequently, data was analyzed using SPSS  16.
  Results
  The results of the study showed that the mean of anxiety was not significantly different in both groups (P=0.77), but after the intervention, the mean of anxiety was significantly different in the control group (P=0.008). Also, the results of paired t-test indicated that the comparison of anxiety score in the experimental group was significant before and after the intervention (P=0.016).
  Discussion and Conclusion
  Considering the positive effects of Damascena as an intervention of anxiety in nurses, the use flower oil is recommended to reduce the anxiety of emergency nurses.
  Keywords: Nurses, Anxiety, Aromatherapy, Emergency Service, Damascena
 • Moradi Doliskani. M, Mohammadi Mehr. M* Pages 273-281
  Introduction
  Personality traits of university lecturers play an effective role in the reduction of academic achievement and enhancement of learning efficiency. Moreover, personality traits of university lecturers can be used to predict changes in their teaching styles.
  Objectives
  The present study aimed to investigate the relationship between personality traits and quality of teaching among the faculty members of the AJA University of medical sciences.
  Material and Methods
  The present study is practical in terms of objectives and a correlational descriptive study in terms of methodology. The statistical population includes all the students of the AJA University of Medical Sciences during the academic year of 2017-2018(a total of 974 students). Using Krejcie and Morgan's sample size determination table, a total of 175 samples were selected through stratified sampling. The teaching professional ethics questionnaire designed  by Najafi et al. (2011) and Teaching Quality Scale by Seraj (2000) were used as data collection tools. Data analysis was performed using Pearson’s correlation test using SPSS 19.
  Results
  The results showed that there is a positive and significant relationship between personality traits and teaching quality of university lecturers (P <0.01). That is, the higher level of personality traits among university lecturers leads to higher quality of their teaching. The correlation between these two variables is equal to 0.398 which is considered significant (P <0.01).
  Discussion & Conclusion
  Considering the positive and significant relationship between "personality traits" and "professional ethics" variables, paying attention to the personality traits of faculty can be one of the main indicators and strategies for improving the quality of teaching quality in AJA medical university.
  Keywords: Personality, Teaching, Quality
 • Basharpoor. S, Ahmadi. SH* Pages 290-298
  Introduction
  Addiction is a complex disease characterized by compulsive behaviors, irresistible temptations, drug behaviors, and persistent consumption, even when there are many negative consequences for the individual.
  Objective
  The purpose of this study was to determine the role of self-concealment and alexithymia in predicting resistance to change of drug users.
  Material and Methods
  This descriptive correlational study was carried out in all drug abusers referred to treatment centers in Ardabil, Iran. One hundred forty samples were selected using clustered random sampling method. The self-concealment, Alexithymia and resistance to change scales were used for data collection. Data were analyzed using SPSS-20, Pearson correlation test and multiple regression analysis.
  Results
  The results showed that the resistance to change was related positively to the self- concealment, total score of alexithymia and components like difficulties identifying feelings, difficulties describing feelings, externally-oriented thinking. The results of regression analysis showed that 31 percent of total variance of resistance to change is explained by self-concealment and alexithymia in the multiple regression analysis results (P<0.0001).
  Discussion and Conclusion
  The results of this study demonstrated that self-concealment and alexithymia are able to predict resistance to change of drug abusers.
  Keywords: Self-Concealment, Alexithymia, Resistance to Change People, Drug User
 • Amjad Ozma, Saide Jaffariniya*, Akbar Hassanpoor, Mehdi Kheirandish Pages 292-302
  Introduction
  Compensation of each organization's staff is an essential tool of human resources management. By proper management of this tool, not only the goals and missions of the organization are realized with the desired performance, but also the actual benefits of employees and organizations.
  Objective
  The objective of this research is to identify and explain the individual and managerial factors affecting the compensation of project-based organizations in Iran.
  Material and methods
  This is a descriptive - survey research based on the applied method of developmental approach. The statistical population of the study was project managers and HR managers. Structural equation method was used to analyze the qualitative data from the Grand theory method and quantitative data.
  Results
  The results of this study showed that the numerical value of the effect on individual dimensions was 0.09 and in the dimension of management factors 0.51. Also, the relationships between the constructs of the model and the model are significant.
  Discussion and conclusion
  The results of the research show that the individual factors affecting the compensation of services of project-based organizations in order of importance include competence of individuals, employee intelligence, integrity, flexibility, ethics and literacy, and management factors in importance order, including ethics and The role of leadership, managerial competence, personal power of managers, the principle of equality and the creation of equal opportunity, the balance of pay and benefits with the performance and management of the shareholder support.
  Keywords: Compensation, Individual factors, Management factors, Project-based organizations, Mixed method
 • Dadkhah Tehrani. B, Tavakoli. R*, Jazayeri. SA Pages 299-307
  Introduction
  Patient plays a major role in treatment and control of diabetes. Therefore, his/her knowledge about various fields such as diet is very important.
  Objective
  This research is conducted aiming at investigating the efficiency of Health Belief Model (HBM) for educating the patients with Type 2 Diabetes how to go on a diet.
  Materials and Methods
  The current research is a quasi-experimental study. The studied population consists of 100 patients with Type 2 Diabetes in Tiran and Karvan counties and were randomly divided into two intervention (n=50) and control (n=50) groups. Data was collected through face to face interviews with patients using a researcher-made questionnaire with approved validity and reliability before and one month after the education. Furthermore, the collected data was analyzed by SPSS 19 and Chi-square test, Mann- Whitney, Paired t-test and independent T- test.
  Results
  After the intervention, a significant difference was seen between experimental and control groups in terms of scores of awareness, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, self-efficacy and eating behavior (P<0.05). The mean of blood glucose in experimental group was significantly lower after educational intervention compared to pre-intervention (P<0.05).
  Discussion and Conclusion
  According to the present study, health belief model is efficient in educating the eating behaviors of diabetic patients
  Keywords: Health Belief Model (HBM)_Nutritional Behaviors_Type 2 Diabetes