فهرست مطالب

طب جانباز - پیاپی 43 (بهار 1398)
 • پیاپی 43 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • والیه مظفری* صفحات 61-66
  اهداف
  همسران جانبازان اعصاب و روان به دلیل شرایط خاص همسران خود در معرض آسیب های روان شناختی مختلف هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کنترل هیجانی همسران جانباز اعصاب و روان بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است که در سال 1396 در تهران انجام شد. به منظور انجام این پژوهش نمونه ای 30 نفره از جامعه آماری پژوهش (همسران جانبازان اعصاب و روان تهران) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در گروه های آزمایش و گواه به صورت تصادفی انتخاب شدند. پرسش نامه های تاب آوری و کنترل هیجانی به کار رفتند. قبل از اجرای متغیر مستقل از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. سپس گروه آزمایش مداخله آموزشی را طی 8 جلسه آموزشی در طول دو ماه و نیم دریافت نمود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون شاپیرو- ویلک، لوین و تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. نرم افزار آماری SPSS 23 نیز به کار رفت.
  یافته ها
  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کنترل هیجانی همسران جانباز اعصاب و روان تاثیر معنی داری داشت (0.05>p). بدین صورت که این درمان توانست میزان تاب آوری و کنترل هیجانی همسران جانباز اعصاب و روان را به شکل معنی داری بهبود بخشد.
  نتیجه گیری
  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند میزان تاب آوری و کنترل هیجانی همسران جانباز اعصاب و روان را بهبود بخشد و با توجه به این تاثیر می توان از این درمان برای افزایش تاب آوری و کنترل هیجانی در این افراد بهره برد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، تاب آوری، کنترل هیجانی
 • پرویز مولوی، حبیبه سلوت قوجه بیگلو، مهریار ندرمحمدی*، سید محمد قلائی صفحات 67-72
  اهداف
  در ایران گروه قابل توجهی از رزمندگان و جانبازان از اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) رنج میبرند. تلاش های زیادی برای ارزیابی انواع درمان های روان شناختی در این زمینه صورت گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس ادراک شده در جانبازان مبتلا به PTSD انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل در سال 97-1396، تعداد 22 نفر از جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بستری شده در بیمارستان ایثار شهر اردبیل با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (11 نفر) و کنترل (11 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس استرس ادراک شده و مقیاس اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی بود. بیماران گروه آزمایش به مدت 10جلسه تحت آموزش مدیرت استرس به شیوه شناختی- رفتاری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 21، با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس تک متغیری و چندمتغیری صورت گرفت.
  یافته ها
  در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری بین نمرات استرس ادراک شده و علایم PTSD دو گروه مشاهده شد و آموزش مدیریت استرس باعث کاهش استرس ادراک شده و علایم PTSD در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در گروه آزمایش شد (0.001=p).
  نتیجه گیری
  آموزش مدیریت استرس، بر کاهش استرس ادراک شده و علایم PTSD در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه موثر است.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، آموزش مدیریت استرس، استرس ادراک شده
 • یاسر رضاپور میرصالح، منیره اسماعیل بیگی، حامد سالاری* صفحات 73-78
  اهداف
  اضطراب حالتی- رقابتی به کلیه هیجانات موقتی ورزشکار در شرایط رقابت جویانه ورزشی اطلاق می شود که با نگرانی و تنش همراه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب حالتی- رقابتی ورزشکاران جانباز در رشته فوتبال انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل در بین 30 نفر از ورزشکاران جانباز در رشته فوتبال در استان یزد اعزام شده به مسابقات کشوری جانبازان در سال 94-1393 انجام شد که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه 120دقیقه ای تحت آموزش برنامه مداخله ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسش نامه اضطراب حالتی- رقابتی ماریتز و همکاران بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 20، از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی انجام شد.
  یافته ها
  بین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت. به عبارت دیگر، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به افزایش معنی دار نمرات اعتمادبه نفس و کاهش معنی دار نمرات اضطراب جسمانی و شناختی در ورزشکاران شد (01/0>p). این بهبود در مرحله پیگیری نیز حفظ شد.
  نتیجه گیری
  مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش سطوح اضطراب (شناختی و جسمانی) و افزایش اعتمادبه نفس در ورزشکاران جانباز در رشته فوتبال موثر است.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اضطراب، ورزشکاران، فوتبال، جانباز
 • مریم زرنقاش، مهناز مهرابی زاده هنرمند، کیومرث بشلیده*، ایران داوودی، سید علی مرعشی صفحات 79-83
  اهداف
  قطع عضو، مختل کننده ترین و آسیب رسان ترین واقعه ای است که یک فرد ممکن است در زندگی خود تجربه کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افکار اضطرابی همسران جانبازان قطع عضو بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در سال 1394، تعداد 28 نفر از همسران جانبازان قطع عضو مراجعه کننده به مرکز مشاوره ایثارگران شهر اهواز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی به در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت مداخله گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسش نامه افکار اضطرابی ولز بود که توسط شرکت کنندگان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی صورت گرفت.
  یافته ها
  با کنترل اثرات پیش آزمون، بین میانگین نمرات ابعاد افکار اضطرابی گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود داشت (0.05p<). میانگین نمرات نگرانی سلامتی (0.05p<) و فرانگرانی (0.0001p<) گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت، اما تفاوت معنی داری میان میانگین نمرات نگرانی اجتماعی گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد (0.05p>).
  نتیجه گیری
  کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش افکار اضطرابی همسران جانبازان قطع عضو می شود.
  کلیدواژگان: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، فرانگرانی، نگرانی اجتماعی، نگرانی سلامتی
 • الهه فرجی، امیر حسین براتی، حیدر صادقی، مصطفی علامی*، حمیدرضا فاتح صفحات 85-91
  اهداف
  مطالعات مختلف، اثرات متفاوتی از تمرینات ورزشی بر کمردرد را نشان داده اند. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تاثیر یک برنامه تمرینی مبتنی بر خانه بر کمردرد مزمن افراد قطع عضو یک طرفه زیر زانو بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی شده با طرح پیش آزمون- پس آزمون در سال 1395، تعداد 53 جانباز قطع عضو زیر زانو مبتلا به کمردرد مزمن که برای ارزیابی سلامت به مرکز ارتز و پروتز کوثر مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه مداخله (29 نفر) و کنترل (24 نفر) تقسیم شدند. یک برنامه تمرینی سه ماهه رهاسازی، کشش، فعال سازی و یکپارچه سازی مایوفاشیال (5 روز در هفته) برای گروه مداخله اجرا شد، ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. برای اندازه گیری تاثیر تمرین بر کمردرد، از مقیاس عددی رتبه بندی، شاخص ناتوانی اوسستری، آزمون استقامتی شکمی و آزمون سورنسن اصلاح شده و سیگنال های الکترومایوگرافی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و توسط آزمون های T همبسته و T مستقل صورت گرفت.
  یافته ها
  در پایان برنامه تمرینی در گروه مداخله، کاهش معنی دار در نمره درد و شاخص ناتوانی و افزایش معنی دار استقامت عضلات اکستنسور کمری و استقامت عضلات فلکسور مشاهده شد (0.05>p). فعالیت الکتریکی عضلات مولتی فیدوس و ارکتور اسپاینه کمری گروه مداخله نسبت به گروه کنترل نیز بهبود یافت (0.05>p).
  نتیجه گیری
  یک برنامه جامع تمرینی با بخش های رهاسازی، کشش، فعال سازی و یکپارچه سازی مایوفاشیال بر کمردرد افراد قطع عضو اندام تحتانی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: کمر درد، تمرین درمانی، افراد با قطع عضو اندام تحتانی
 • مهناز مغانلو*، سید معصومه حسینی صفحات 93-99
  اهداف
  پس از اتمام جنگ و با برگشت رزمندگان به خانواده، به سبب استرس های ناشی از جنگ و اثر مخرب آن بر روح و روان افراد، تاثیرات نامطلوب جنگ بر خانواده، به خصوص همسران آنان همچنان ادامه دارد. تحقیق حاضر با هدف پیش بینی همدلی عاطفی در همسران جانبازان براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری انجام شد.
  ابزار و روش ها
  در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در سال 1395، تعداد 306 نفر از همسران جانبازان مراجعه کننده به مرکز مشاوره بنیاد شهید شهرستان رباط‏کریم با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه های همدلی عاطفی لودیس، تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و پرسش نامه تاب آوری کونور و دیویدسون بود. داده ها پس از جمع آوری، توسط نرم افزار SPSS 21 و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان (0.73=r) و تاب آوری (0.99=r) با همدلی عاطفی همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد (001/0=p)، ولی بین راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و همدلی عاطفی همبستگی معنی داری مشاهده نشد (0.418=p).
  از بین متغیرهای پیش بین، تنها تاب آوری و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان قادر بودند به صورت مثبت و معنی دار متغیر ملاک همدلی عاطفی را در همسران جانبازان پیش بینی کنند (0.05p<).
  نتیجه گیری
  راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری به صورت مثبت می توانند همدلی عاطفی در همسران جانبازان را پیش بینی نمایند.
  کلیدواژگان: جانباز، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تاب آوری، همدلی عاطفی
 • ابراهیم نامنی*، مریم باقریان کاخکی صفحات 101-108
  اهداف
  پس از اتمام جنگ و با برگشت رزمندگان به خانواده، به سبب استرس های ناشی از جنگ و اثر مخرب آن بر روح و روان جانبازان، تاثیرات نامطلوب جنگ بر خانواده، به خصوص همسر همچنان ادامه می یابد. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی گرایانه احساس امنیت روانی در رابطه خوش بینی و خودشفقت ورزی با بهزیستی روان شناختی در همسران جانباز بود.
  ابزار و روش ها
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل مسیر، 226 نفر از همسران جانباز تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر مشهد در زمستان 1396 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف، پرسش نامه شفقت خود ریس و همکاران، پرسش نامه خوش بینی زندگی شییر و کارور و پرسش نامه امنیت روانی مزلو بود. داده ها توسط نرم افزارهای Amos 20 و SPSS 22 و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، روش تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین احساس امنیت با خوش بینی و خودشفقت ورزی، همچنین بین خوش بینی، خودشفقت ورزی و احساس امنیت با بهزیستی روان شناختی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (0.05p<). اثر مستقیم مولفه خوش بینی و خودشفقت ورزی بر بهزیستی روان شناختی معنی دار نبود (0.05p>) اما احساس امنیت روانی در رابطه بین خوش بینی و خودشفقت ورزی با بهزیستی روان شناختی نقش میانجی گرانه داشت. شاخص های مربوط به برازش مدل مسیر نشان دهنده برازش نسبتا مطلوب مدل بود (0.05p<).
  نتیجه گیری
  رابطه خوش بینی و خودشفقت ورزی با بهزیستی روان شناختی یک رابطه خطی ساده نیست و احساس امنیت روانی می تواند این رابطه را میانجی نماید.
  کلیدواژگان: احساس امنیت روانی، خوش بینی، خودشفقت ورزی، بهزیستی روان شناختی، همسران، جانباز
 • جواد مینویی فر، محمد قاسمی برومند، مریم معصومی، حمید حقانی، رباب صحاف* صفحات 109-115
  اهداف
  سالمندی دوره اجتناب ناپذیر زندگی بشر است که همراه با کاهش توانایی، افزایش وابستگی و استعداد ابتلا به انواع بیماری ها است. افرادی که با مصدومیت های طولانی مدت قبلی این دوره را تجربه می کنند، با مشکلات مضاعفی روبه رو هستند. هدف این مطالعه، مقایسه کیفیت زندگی و فعالیت های روزمره جانبازان یک چشم نابینای میانسال و سالمند بود.
  ابزار و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1394 بین 1271 جانباز یک چشم نابینا در 19 استان کشور انجام شد که با نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به دو گروه میانسال (بین 40 تا 59 سال) و سالمند (60 سال و بالاتر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه های کیفیت زندگی، توانایی انجام فعالیت های روزمره (ADL) و فعالیت های پیچیده روزمره (IADL) بود. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS 23 و با استفاده از آزمون های T مستقل و من ویتنی یو انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سن در جانبازان میانسال و سالمند به ترتیب 4.1±46.3 و 7.9±68.7 سال بود. در کیفیت زندگی، در بعد فیزیکی (0.010=p) و سه حیطه عملکرد جسمانی (0.001>p)، محدودیت در نقش جسمانی (0.003=p) و نشاط (0.002=p) میان دو گروه اختلاف معنی دار وجود داشت. در ADL، در هر دو گروه کمترین استقلال مربوط به جابه جایی و تحرک در سطوح ناهموار بود. به جز کنترل دفع، در تمامی فعالیت ها نمرات دو گروه اختلاف معنی دار داشت (0.001>p). در IADL، بیشترین وابستگی مربوط به شستن لباس بود و به جز انجام امور منزل، در تمامی حیطه ها اختلاف معنی دار میان دو گروه مشاهده شد (0.05>p).
  نتیجه گیری
  سطح کیفیت زندگی، توانایی انجام فعالیت های روزمره و فعالیت های پیچیده روزمره در سالمندان یک چشم نابینا نسبت به گروه میانسال کمتر است.
  کلیدواژگان: سالمند، میانسال، نابینایی، کیفیت زندگی، جانباز
|
 • V. Mozaffari* Pages 61-66
  Aims
  Psychiatric veterans’ wives are exposed to psychological damages due to their husbands’ specific condition. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of cognitive mindfulness-based-therapy on resilience and emotional control of psychiatric veteran’s wives.
  Materials and Methods
    The present study was a semi-experimental design with a pretest, post-test design with a control group conducted in Tehran in 2017. In order to conduct this research, a sample of 30 people from the research population (psychiatric veteran’s wives in Tehran) were selected, using available sampling method and were randomly selected in experimental and control groups. The instruments included the resilience and emotional control questionnaires. Before administering the independent variable the pretest was taken from both groups. Then, the experimental group received teaching intervention during 8 sessions in 2-and-a-half month period. Shapiro–Wilk test, Levene's test, and univariate covariance analysis as well as SPSS 23 were used to analyze the data.
  Findings
  Cognitive mindfulness-based-therapy significantly affected resilience and emotional control of psychiatric veteran’s wives (p<0.05) in such a way that this treatment could significantly improve the resilience and emotional control in psychiatric veteran’s wives.
  Conclusion
  Cognitive mindfulness-based-therapy can improve resilience and emotional control of psychiatric veterans’ wives, and regarding this effect, this treatment can be used to improve their resilience and emotional control.
  Keywords: Mindfulness, Resilience, Emotional control [Not in MeSH]
 • P. Molavi, H. Salvat Ghojehbeiglou, M. Nadr Mohammadi*, S.M. Ghalaei Pages 67-72
  Aims
  In Iran, a significant group of warriors and veterans suffer from post-traumatic stress disorder (PTSD). Efforts have been made to evaluate a variety of psychological treatments. This study aimed at determining the effectiveness of stress management training on reducing perceived stress in veterans with PTSD.
  Materials and Methods
  In this semi-experimental study with pre-test and post-test design with control group conducted in 2017-18, 22 veterans with PTSD, who were hospitalized in Issar Psychiatric Hospital of Ardabil, were selected by available sampling method and they were randomly assigned into experimental group (11 veterans) and control group (11 veterans). The data collection tools were Perceived Stress Scale and Mississippi PTSD Scale. Patients in the experimental group received stress management training for 10 sessions. The data were analyzed by SPSS 21 software, using one-variable ANOVA, covariance analysis and multivariate variance.
  Findings
  There was a significant difference between perceived stress scores and PTSD symptoms in post-test stage, and stress management training reduced perceived stress and PTSD symptoms in veterans with PTSD in the experimental group (p=0.001).
  Conclusion
  Stress management training is effective in reducing perceived stress and PTSD symptoms in veterans with PTSD
  Keywords: Post-Traumatic Stress Disorder, Stress Management Training, Perceived Stress
 • Y. Rezapour Mirsaleh, M. Esmaeelbeigi, H. Salari* Pages 73-78
  Aim
  The aim of the present study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment Therapy on the competitive-state anxiety of warfare victims who are football athletes in Yazd province.
  Method
  This study was a semi experimental research with two-group and post-pretest and follow up. The population consisted of all warfare victims who are athletes in Yazd province in 2013-2012. By available sampling method, 30 of these athletes were selected and randomly assigned to control and study group (Each group is 15 people). In study group, participants received 8 sessions 120 minutes admission and commitment training and control group received no intervention.
  Results
  Data collection was performed by the Competitive State Anxiety Questionnaire Martens & et al (1990). Data was analyzed by multiple analysis of covariance (ANCOVA). The findings of ANCOVA analysis showed a significant difference between post-test scores of study and the control groups after the study. In other words, acceptance and commitment therapy resulted in a significant increase (P <0.01) in self-esteem scores and a significant decrease (p <0.01) in physical and cognitive anxiety scores in athletes.This incensement is persistent until follow-up.
  Conclusion
  Considering the role of levels of anxiety in cognitive and physical functions of athletes, acceptance and commitment therapy can be used to improve self-esteem and reduce physical and cognitive anxiety of warfare victim athletes.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Competitive State Anxiety, Athletes, Football, warfare victim
 • M. Zarnaghash, M. Mehrabizadeh Honarmand, K. Beshlideh*, I. Davodi, S.A. Marashi Pages 79-83
  Aims
  Amputation is the most disturbing and damaging thing a person may experience in his or her life. The aim of the present research was to investigate the effect of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on anxious thoughts of wives of veterans with amputation.
  Materials and Methods
  In this experimental study with pre-test post-test design with control group, 28 wives of veterans with amputation referring to veterans counseling center of Ahvaz were randomly chosen by available sampling method and they were assigned to experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of intervention based on MBSR. The instrument was the Wells’s Anxious Thoughts Inventory scale, which was filled out by participants in pre-test and post-test stages. Data analysis was performed, using SPSS 20 software by multivariate covariance analysis and Bonferroni post hoc test.
  Finding
  By controlling the effects of pre-test, there was a significant difference between the mean scores of the dimensions of the anxious thoughts in the experimental and control groups in the post-test (p<0.05). There was a significant difference between the mean scores of health worry (p<0.05) and meta-worry (p<0.0001) in the experimental and control groups, but there was no significant difference between the mean score of social worry in the experimental and control groups (p>0.05).
  Conclusion
  Reducing MBSR decreases the anxious thoughts of wives of veterans with amputation.
  Keywords: Mindfulness Based Stress Reduction, Meta-worry, Social Worry, Health Worry
 • E. Faraji, A.H. Barati, H. Sadeghi, M. Allami*, H.R. Fateh Pages 85-91
  Aims
  Different studies have shown different effects of exercise on low back pain. The aim of the present study was to assess the effect of selective home-based exercises on chronic low back pain in unilateral below knee amputees.
  Materials and Methods
  In this randomized controlled clinical trial with pretest-posttest design conducted in 2016, 53 unilateral below knee amputees with chronic low back pain referred to Kowsar orthotic and prosthetic center to assess their health status were selected by random sampling method. They were randomly assigned to intervention group (n=29) and control group (n=24). An interventional exercise program for myofascial release, stretching, activation, and integration (5 days a week) was performed for the intervention group, but the intervention group did not receive any intervention. A numeric rating scale and an Oswestry Disability Index, abdominal endurance test, Modified Biering-Sørensen Test, and electromyography (EMG) signals were used to measure the effect of exercise on low back pain. The data were analyzed by SPSS software 20, using paired- samples and independent t-test.
  Findings
  At the end of the training program in the intervention group, there was a significant decrease in pain score and disability index and a significant increase in extensor muscle endurance and  flexor muscle endurance (p<0.05). The electrical activity of lumbar multifidus and elector spinae muscles activity improved in the intervention group in comparison with control group (p<0.05).
  Conclusion
  A comprehensive program with parts of myofacial release, stretching, activation, and integration affects the low back pain in lower limb amputees.
  Keywords: ​Low back pain, Exercise therapy, Lower limb amputees
 • M. Moghanloo*, S.M. Hosseini Pages 93-99
  Aims
  After the end of the war and the return of the warriors to the family, due to the stresses of the war and its devastating effect on the people's spirits, the adverse effects of war on the family, especially their wives, continue. The aim of this study was the prediction of emotional empathy by cognitive emotion regulation strategies and resilience in the wives of veterans.
  Instruments and Methods
  In this descriptive-correlational study, 306 veterans’ spouses, who were referred to counseling center of the foundation of martyrs and veterans affairs in Robat Karim in 2016, were selected by simple random sampling method. The research instrument included Lodis's emotional empathy questionnaire, Garnefski’s cognitive emotion regulation, and the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). The data were analyzed by SPSS 21, using Pearson correlation coefficient and multiple regression test.
  Findings
  There was a positive and significant correlation between positive cognitive emotion regulation (r=0.73) and resiliency (r=0.99) with emotional empathy (p=0.001), but there was no significant correlation between negative cognitive emotion regulation and emotional empathy (p=0.418). Among predictor variables, only resilience and positive cognitive emotion regulation strategies were able to positively and significantly predict emotional empathy in veterans’ spouses (p<0.05).
  Coclusion
  positive cognitive emotion regulation strategies and resilience can positively predict emotional empathy in veterans’ spouses
  Keywords: Veterans, Cognitive Emotion Regulation Strategies, Resilience, Emotional Empathy
 • E. Namani*, M. Bagherian Kakhki Pages 101-108
  Aims
  After the end of the war and the return of the warriors to the family, due to the stresses of the war and its devastating effect on the spirit and soul of the veterans, the adverse effects of war on the family, especially the spous, continue.The aim of this study was to investigate the mediating role of psychological security in the relationship between optimism and self-compassion with psychological well-being in veterans' spouses.
  Instruments and Methods
  In this descriptive-correlational study with the path analysis model, 226 veterans’ spouses supported by the foundation of martyrs and veterans affairs of Mashhad were selected by available sampling method in the winter of 2016. The instruments of the study included Reef’s Psychological Well-being Scales, Reis et al.’s Self-Compassion Scales, Scheier and Carver’s Optimism Scale, and Maslow's psychological security questionnaire. The data were analyzed by Amos 20 and SPSS 22 software, using Pearson correlation coefficient, path analysis method, and structural equation modeling.
  Findings
  There was a positive and significant correlation between psychological security with optimism and self-compassion, also, there was a positive and significant correlation optimism, self- compassion, and psychological security with psychological well-being (p<0.05). The direct effect of optimism and self- compassion on psychological well-being was not significant (p>0.05), but psychological security had a mediating role in the relationship between optimism and self- compassion with psychological well-being. Indices related to the fitting of the path model indicated a fairly favorable fit of the model (p<0.05).
  Conclusion
  The relationship between optimism and self-compassion with psychological well-being is not a simple linear relationship and psychological security can mediate this relationship.
  Keywords: Psychological Security, Optimism, Self-compassion, Psychological well-being, Spouses, Veteran
 • Minooiefar J., M. Ghasemi Borumand, M. Masoumi, H. Haghani, R. Sahaf* Pages 109-115
  Aims
  Aging is an inevitable part of human life, which is associated with reduced ability, increased dependence, and susceptibility to a variety of diseases. Those who experience this period with previous long-term injuries are exposed to more difficulties. The aim of this study was to compare the quality of life and the ability to perform daily activities in elderly and middle-aged monocular veterans.
  Instruments and Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted in 2015 among 1271 monocular veterans in 19 provinces of the country, who were selected by available sampling. The participants were divided into two groups: middle-aged (between 40 and 59 years) and elderly (60 years and older). The research tools were quality of life, activities of daily living (ADL), and instrumental activities of daily living (IADL). The data were analyzed by SPSS 23 software, using independent t-test and Mann-Whitney test.
  Findings
  The mean age of the middle-aged and elderly veterans was 46.3±4.1 and 68.7±7.9 years, respectively. In quality of life, there was a significant difference in physical dimension (p=0.010) and 3 areas including physical functioning (p<0.001), limitation in physical role (p=0.003), and vitality (p=0.002) between two groups. In ADL, in both groups, the least independence was related to transfer and mobility on uneven surfaces. Except for the bowel control, there was a significant difference between two groups on all activities (p<0.001). In IADL, the highest dependency was on laundry and except for housekeeping, there was a significant difference between the two groups in all areas (p<0.05).
  Conclusion
  The levels of quality of life, the ability to perform daily activities, and instrumental daily activities are lower in elderly monocular veterans compared to the middle-aged group.
  Keywords: Elderly, Middle-aged, Blindness, Quality of Life, Veteran