فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی البرز - سال هشتم شماره 2 (بهار 1398)
 • سال هشتم شماره 2 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نگار سجادیان*، حمیده شجری صفحات 79-84
  زمینه و هدف
  مرگ نوزادی درصد قابل توجهی از مرگ کودکان کمتر از 5 سال را تشکیل می دهد .علیرغم کاهش میزان مرگ ومیر کودکان و با وجود پیشرفتهای بزرگی که در عرصه طب نوزادان ایجاد شده است مرگ نوزادی و بخصوص مرگ زودرس نوزادی همچنان یکی از عوامل مهم مرگ دوران شیرخوارگی می باشد .لذا بررسی علل مرگ نوزادی و بویژه مرگهای زودرس در هرمنطقه جغرافیایی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. بنابراین تصمیم گرفتیم تا میزان مرگ زودرس نوزادی و علل آن را در یکی از بیمارستانهای مرجع تهران بررسی نماییم.
  مواد و روش ها
  مطالعه ما یک بررسی مقطعی و گذشته نگر در بخش نوزادان و بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان شریعتی در یک دوره 8 ساله بوده است .کلیه نوزادانی که در این دوره متولد و دچار مرگ در هفته اول شده اند تحت بررسی علت و زمان فوت قرار گرفتند.اطلاعات ثبت شده تحت آنالیز آماری قرار گرفتند .
  یافته ها
  تعداد 2050 نوزادی در مدت 8 سال متولد شده بودند و 189 مورد مرگ زودرس نوزادی اتفاق افتاده بود. بیش از 50 درصد نوزاد فوت شده وزنی کمتر از 2500 گرم در بدو تولد داشتند و شایعترین علت مرگ مشکلات تنفسی و بعد ناهنجاری های مادرزادی بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه بیشترین موارد مرگ در نوزادان کم وزن بود، حمایت مادران در دوران بارداری و پایش مناسب وزن جنین نقش مهمی در کاهش مرگ زودرس نوزادان خواهد داشت .همچنین مداخلات مناسب بدو تولد جهت درمان مشکلات تنفسی مرگ نوزادی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: نوزاد، مرگ نوزادی، وزن کم تولد
 • محمد گلشن تفتی*، فاطمه دهشیری صفحات 85-96
  مقدمه
  بیش فعالی واختلال توجه (ADHD:attention-deficit hyperactivity disorder) یک سندرم عصبی-رفتاری است که با عدم توجه، تحریک پذیری، فعالیت زیاد، رفتارهای مضطربانه و متلاطم بخصوص در پسر بچه ها مشخص می شود.
  مواد وروش ها
  مطالعه تحلیلی به روش historical-cohort بر روی 120 کودک 6 ساله انجام شد. 60 کودک با وزن تولد پایین(کمتر از 2500 گرم) به عنوان گروه مواجهه و 60 کودک با وزن تولد بالای 3000 گرم به عنوان گروه غیر مواجهه انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ای که در اختیار خانواده ها قرار گرفت جمع آوری شد. در پایان مطالعه فراوانی نسبی بیش فعالی و اختلال توجه در کودکان با وزن تولد پایین بررسی شد.
  یافته ها
  فراوانی نسبی ADHD نوع مرکب در گروه مواجهه 7/26% و در گروه غیر مواجهه 3/18% به دست آمد (با P-value:0.274 معنی دار نیست). میانگین ADHD نوع مرکب در گروه مواجهه  060/5 و در گروه غیر مواجهه 400/3 به دست آمد (با P-value:0.033 معنی دار است). در این مطالعه فراوانی نسبی ADHD نوع مرکب برحسب جنس، تغذیه دوران شیرخوارگی وسن هنگام تولد مورد بررسی قرار گرفت که با توجه بهp value  حاصل معنی دار نبود. البته معنی دار نبودن آنها احتمالا به علت کمی حجم نمونه بوده است.
  نتیجه گیری
  فراوانی نسبی ADHD نوع مرکب در کودکان با وزن تولد پایین 7/26% به دست آمد اما این میزان از نظر آماری معنی دار نبود یعنی ADHD نوع مرکب ربطی به کم وزنی موقع تولد ندارد. اما از نظر پزشکی این فراوانی نسبی تقریبا 5/1 برابر گروه غیر مواجهه است.
  کلیدواژگان: اختلال بیش فعالی و نقص توجه، وزن پایین هنگام هنگام تولد، سن هنگام تولد، تغذیه دوران شیر خوارگی
 • سیده مرضیه فاطمی ابهری*، میثم موسایی صفحات 97-106
  مقدمه
  در این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال اصلی هستیم که عوامل محیطی و ژنتیکی چه اندازه بر میزان شیوع چاقی در کودکان تاثیر دارد؟
  مواد و روش ها
  در این مقاله روش پیمایشی بوده که برای گردآوری اطلاعات، تعداد 384 کودک 6 تا 12 ساله را از دبستان‏های پسرانه و دخترانه شهر قم به صورت کاملا تصادفی انتخاب کرده و در یک مطالعه پیمایشی مورد مطالعه قرار داده ایم. روش تحلیل استفاده از آمار توصیفی و استنباطی بوده و برای آزمون معناداری از کای اسکویر (مربع کای) استفاده شده است.
  یافته‏ ها
   19 درصد از کودکان مورد مطالعه دچار اضافه وزن (Ovor weight) و 2/13 درصد چاق (Obese) و بقیه دارای وزن نرمال بوده‏اند. پسران نسبت به دختران دارای اضافه وزن و چاقی بیشتری هستند. همچنین این مطالعه نشان می‏دهد که بین جنس، فعالیت فیزیکی، مصرف غذاهای آماده (Fast food)، کم‏خوابی، چاقی پدر و مادر و میزان شیوع چاقی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین سن، درآمد خانوار، تحصیلات مادر رابطه معناداری مشاهده نشد.
  نتایج
  دربین عوامل موثر قابل کنترل، باید به نوع غذا، فعالیت فیزیکی و کیفیت و کمیت خواب کودکان توجه ویژه‏ای داشت و با برنامه‏ریزی دو عامل مهم، نسبت به کنترل کاهش چاقی اقدام کرد.
  کلیدواژگان: کودکان، چاقی، اضافه وزن، بی ام آی (BMI)
 • محسن تاری، ضیاء فلاح محمدی* صفحات 107-115
  زمینه و هدف
  سازگاری با تمرینات ورزشی می تواند موجب افزایش پلاستیسیتی مغزی شود و اینکه آیا این امر می تواند  با تغییرات سازنده در نورومتابولیت ها همراه باشد، نامشخص است. هدف از این تحقیق ارزیابی پایه متابولیت های مغزی شامل ان استیل اسپارتات و کولین در ورزشکاران و افراد غیر فعال می باشد.
  مواد وروش ها
  در این تحقیق شبه تجربی10نفر کشتی گیر جوان با میانگین (سن 06/2± 71/21 سال، شاخص توده بدنی 04/1 ± 9/23 و VO2max 41/2 ± 03/56 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) و سابقه تمرینات کشتی حداقل 4 سال، از جامعه در دسترس بعنوان گروه ورزشکار و 9 نفر با  میانگین  (سن 94/1 ±  16/ 21سال و BMI 38/2  ± 02/24 و  VO2max 45/2 ±  25/41 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) بدون داشتن سابقه ورزش منظم  بعنوان گروه غیر ورزشکار انتخاب شدند. بعد از انجام ارزیابی های پایه در زمینه ترکیب بدنی و  آمادگی هوازی، هر دوگروه آزمایش مربوط به MRS را انجام دادند. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل در سطح معنی داری   05/0 ≥ P تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این تحقیق سطوح NAA/Crمخچه ای ورزشکاران(کشتی گیران)نسبت به گروه غیر ورزشکار بیشتر بود و نتایج آماری تفاوت بین گروهی معنی داری را بین دو گروه نشان داد (047/0P=). اما تفاوت سطوح  Cho/Cr مخچه ای ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران علیرغم اینکه اندکی بالاتر بود، از لحاظ آماری معنی دار نبود (777/0P=).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج ما از این تحقیق، نورومتابولیت های مخچه ای در ورزشکاران(کشتی گیران)، سطوح بالاتری را در مقایسه با گروه غیر ورزشکاران نشان داد.
  کلیدواژگان: ان استیل آسپارتات، پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی، کولین، کشتی گیران، مخچه
 • سیروس نعیمی*، مدیسا کعبی، امین عبادی صفحات 116-125
  مقدمه
  هلیکوباکتر پیلوری(H. pylori) یک باکتری گرم منفی است که در مخاط معده مستقر شده و باعث بیماری های دستگاه گوارش فوقانی می شود. اینترلوکین 13، سایتوکاین ایمنی بازدارنده ای است که توسط تعدادی از سلولهای سیستم ایمنی ترشح می شود. ژن IL13 روی کروموزوم 5q,25bp قرار دارد. ژن این سایتو کاین در موقعیتهای (-1512A/C , -+2044 G/A) دارای پلی مورفیسم می باشد که با میزان بیان این سایتوکاین در ارتباط می باشد.هدف از این تحقیق، بررسی سطح سرمی و پلی مورفیسم های ژن IL13  در بیماران مبتلا به هلیکو باکتر پیلوری می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق موردی شاهدی،DNA  150 نفر از بیماران مبتلا به هلیکو باکتر پیلوری را که توسط دکتر متخصص تشخیص داده شده از خون محیطی و با روش salting out جداسازی نموده و سپس به وسیله روش PCR -RFLP ، پلی مورفیسم های ژن مذکور را ، بررسی نموده و نتایج را با  نتایج حاصله از آزمایش 150 نفر از افراد  سالم و با استفاده از تست مجذور کای(Chi square  ) و با نرم افزار SPSS مقایسه گردید.  برای بررسی سطح سرمی سایتوکاین  اشاره شده، نسبت به تهیه سرم 40 نفر از افراد بیمار و 40 نفر از افراد کنترل اقدام نموده و سطح سرمی سایتو کاین  اشاره شده را با استفاده از کیت الیزا، بررسی شد. .
  نتایج
  نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که در موقعیت2044A/G+، اختلاف معنی داری در ژنوتیپ (06/1-09/0 CI:، 32/0OR:)GA(P=0/005)و (08/1-52/0 CI:، 45/0OR:)GG(P=0/045) میان بیماران و گروه کنترل وجود دارد.این اختلاف در موقعیت 1512 A/C - ،مشاهده نشد . همچنین تفاوت معنی داری میان سطح سرمی این سایتوکاین و بیماری مشاهده نگردید(P>0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که ژنوتیپهای GG و GA در موقعیت 2044+ ژن اینتر لوکین13 ،  افراد را نسبت به عفونت به باکتری هلیکو باکتر پیلوری مستعدتر می نماید.
  کلیدواژگان: هلیکو باکتر پیلوری، ژنوتیپ، ژن اینترلوکین 13، پلی مورفیسم
 • علیرضا امیرکبیری، معصومه حجتی، زهرا اسمعیلی آبدر* صفحات 126-134
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش با نقش میانجی تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1397 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی است که در سال 1397 انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در هفت معاونت ستادی دانشگاه بوده است که تعداد 93 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به تکنولوژی اطلاعات، مدیریت دانش و توانمندسازی از طریق پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته جمع آوری گردید. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون، همبستگی و تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS و PLS انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کارکنان دانشگاه در زمینه فناوری اطلاعات و توانمندسازی از نمرات بالایی برخوردار هستند. بطوریکه نمره فناوری اطلاعات 107 و شاخص توانمندسازی 55 بدست آمد. ولی نمرات مربوط به مدیریت دانش (7/2) ضعیف به دست آمد. بین توانمندسازی و مدیریت دانش به صورت مستقیم و غیر مستقیم ارتباط معنی داری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن بود که توانمندسازی کارکنان از طریق تکنولوژی اطلاعات منجر به بهبود مدیریت دانش می گردد و از این طریق مسیر برای ارتقای دانشگاه هموارتر می گردد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، مدیریت دانش، تکنولوژی اطلاعات، تحلیل مسیر
 • شیوا فرمانی شهرضا، سمیرا خانی، علی قائدنیای جهرمی *، سعید ایمانی صفحات 135-149
  زمینه و هدف
  مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع ترین بیماری های مزمن سیستم عصبی مرکزی است که عوارض جسمی و روانی بیماری و استرس های ناشی از آن تمام جنبه های زندگی فرد بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر خستگی، نشانگان افت روحیه و استرس ادراک شده بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به بیماری ام اس که در بهار 97-1396 به انجمن ام اس ایران مراجعه کرده بودند که تعداد 24 نفر از افراد مبتلا به ام اس به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری مبتنی بر هدف براساس مصاحبه نیمه ساختار یافته انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله 10 جلسه هفتگی اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر را دریافت کردند. ابزارهای مورداستفاده پرسشنامه نشانگان افت روحیه کیسان(2004)، مقیاس تاثیر خستگی و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983)بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده گردید.
  یافته ها
  گروه آزمایش و کنترل براساس ویژگی های جمعیت شناختی سن(سال) (P<0.65)، مدت زمان تشخیص مبتلا به بیماری (سال) (P<0.87)، وضعیت تاهل(P<0.56)، سطح تحصیلات(P<0.57)، وضعیت شغلی(P<0.45) همگن سازی شده بودند. شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نمره های خستگی جسمانی (P< 0.01 و 45/12 =(21 و1)F)، خستگی شناختی (P< 0.01 و 35/14 =(21 و1)F)، خستگی اجتماعی(P< 0.01 و 16/8 =(21 و1)F)، نشانگان افت روحیه (P< 0.01 و 28/41 =(21 و1)F) و  استرس ادراک شده (P< 0.01 و 75/25 =(21 و1)F) موثر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بهره گیری از رویکرد شناخت درمانی هستی نگر توانسته است به بهبود وضعیت خستگی، نشانگان افت روحیه و استرس ادراک شده بیماران مولتیپل اسکلروزیس کمک نماید و سلامت عمومی آنها را ارتقا  بخشد. بنابراین می توان آن را به عنوان یک روش مداخله ای مفید برای بهبود نشانگان خستگی، نشانگان افت روحیه و استرس ادارک شده در بیماران مبتلا به ام.اس به کار برد.
  کلیدواژگان: شناخت درمانی هستی نگر، خستگی، نشانگان افت روحیه، استرس ادراک شده، مولتیپل اسکلروزیس
 • امراه تاج الدینی*، فیروزه سپهریان آذر، اسماعیل سلیمانی صفحات 150-164
  زمینه و هدف
  ام.اس بیماری تباه کننده سیستم عصبی مرکزی است که مشکلات روان شناختی زیادی را در مبتلایان ایجاد می کند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه عوامل شناختی، هیجانی و اجتماعی در مشکلات روان شناختی بیماران مبتلا به ام.اس و افراد سالم بود.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه ی بیماران مبتلا به ام.س بودند که در زمستان 96  به انجمن ام.اس در شهر ارومیه مراجعه کرده بودند. نمونه ی پژوهش شامل 40 نفر مبتلا به ام.اس مراجعه کننده به انجمن ام.اس در شهر ارومیه بودند که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به پرسشنامه های مورد نظر پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه در متغیرهای سبک بزرگ نمایی غیرانطباقی (002/0=sig ،526/6 =F)، جهت گیری منفی به مشکل (04/0=sig ،26/4 =F)، تنظیم هیجان بین فردی (02/0=sig ،195/3 =F)، سبک های پردازش هیجانی (04/0=sig ،503/2 =F)، مطلوبیت اجتماعی (000/0=sig ،29/18 =F) و حساسیت به طرد (049/0=sig ،00/4 =F) تفاوت معناداری وجود دارد و بیماران مبتلا به ام.اس در این متغیرها نمرات بیشتری کسب می کنند اما بین دو گروه در متغیر فرانگرانی (69/0=sig ،16/0 =F) تفاوت معناداری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  بسیاری از مشکلات روانشناختی که بیماران مبتلا به ام.اس تجربه می کنند، تا حدی متاثر از عوامل شناختی، هیجانی و اجتماعی بررسی شده در پژوهش حاضرمی باشد. لذا توجه به این عوامل در سبب شناسی و درمان مشکلات روانشناختی این بیماران می تواند گامی مفید در مسیر کمک به کاهش این مشکلات و ارتقای سلامت روان آنها باشد.
  کلیدواژگان: ام.اس، عوامل شناختی، عوامل هیجانی، عوامل اجتماعی
 • ادریس سلطانی، فرح ترکمان* صفحات 165-176
  زمینه و هدف
  اعتیاد جنسی کنش ها، تخیلات و گرایشات جنسی را شامل می شود که کنترل آن برای فرد معتاد جنسی بسیار دشوار است و این مسئله منجر به بروز مسائل جدی در زندگی روزمره فردی و اجتماعی آنها می شود. هدف پژوهش حاضر فهم خود پنداره شخصی معتادان جنسی و شناخت مقولاتی است که در شکل گیری و تشدید پدیده اعتیاد جنسی نقش داشته است. 
  مواد و روش ها
  روش مورد استفاده در این پژوهش، کیفی است و در فرایند پژوهش از نظریه زمینه ای استفاده شده است. داده ها با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری و با معیار اشباع نظری، 40 نفر معتاد جنسی در سال 1396و 1397 از شهر تهران  در تحقیق مشارکت داشتند.
  یافته ها
  براساس یافته های حاصل از این تحقیق، چهار  مقوله شامل «تقدیرگرایی و تسلیم پذیری، انزوای تحمیلی، انگاره خودکم پنداری و اعتماد ناپایدار» برساخته شد. بر این اساس مشخص شدکه کنش جنسی اعتیاد گونه معتادان جنسی به شدت متاثر از تجربیات و تعاملات خانوادگی- محیطی آنهاست که این کنش در ادامه زندگی معتادان جنسی با عدم کارکرد درست نهادهای دیگر اجتماعی همچون نهاد آموزشی و حقوقی تشدید شده است.
  نتیجه گیری
  بر این اساس چهار مقوله حاصل از داده های تحقیق در حول مقوله هسته "خودپنداره منفی مقوم اعتیاد جنسی" تنیده شدند.
  کلیدواژگان: اعتیاد جنسی، کنش اجتماعی، خود پنداره، اختلال جنسی، بیش فعالی جنسی
 • فاطمه زارعی، سیده آذر موسوی فرد*، طیبه محمودی، وجیه الله الوندیان صفحات 177-184
  زمینه وهدف
  اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار یکی از شایعترین بیماری های شغلی است.این عارضه در بین دندانپزشکان درسطح جهان از شیوع بالایی برخورداراست. هدف ازاین مطالعه بررسی تاثیر آموزش دراصلاح پوسچر وکاهش این اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی ازکار بوده است .
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه توصیفی –تحلیلی 60 نفر از دندانپزشکان شهرستان کرج در سه گروه آموزش چهره به چهره،گروه پمفلت وگروه شاهد مورد بررسی قرارگرفتند.شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک و ریسک فاکتورهای شغلی با استفاده از تکنیک ارزیابی سریع بدن((REBA  مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده ازآزمون تی زوج و ANOVA ارزیابی شدند.
  یافته ها
  60% افرادی که دراین تحقیق شرکت کرده اند در طی12ماه گذشته در گردن خود احساس ناراحتی داشته اند.گردن درد بر روی فعالیت 7/41% دندانپزشکان اثر منفی داشته است.40% شرکت کنند گان در این پژوهش از مشکلات و اختلالات مربوط به شانه و 75% نیز از کمر درد رنج می بردند .4/70% علت اصلی آن را شغل خود می دانند. 50% دندانپزشکان از مچ درد رنج برده که به طبع این درد درمچ راست دارای شیوع بیشتری بوده است. در تحلیل واریانس بین سه گروه، اختلاف معنی داری وجود نداشت(321/0p=). همچنین سن و سابقه کاری سه گروه آموزشی با هم اختلاف معنی داری نداشت(21/0 p=). آموزش حضوری(چهره به چهره) و آموزش به روش پمفلت در دو گروه آموزش چهره به چهره و گروه آموزش با پمفلت (014/0 p-value=) اثر گذار بوده و توانسته در نوع پوسچر دندانپزشکان اثر مثبت داشته باشد.
  کلیدواژگان: دردهای اسکلتی عضلانی، دندانپزشکان، اختلالات مربوط به کار، آموزش، ارگونومی
 • زهره صابری، محمد امین عدالت منش* صفحات 185-199
  زمینه وهدف
  محدودیت رشد درون رحمی (IUGR) سبب اختلال در سیستم عصبی مرکزی جنین می گردد و آپوپتوز سلول های هیپوکامپ و قشر مغز را به دنبال دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر گالیک اسید به منظور بهبود اختلالات شناختی- رفتاری و سطح بیان فاکتور هسته ای کاپا B (NFƙB) در مدل حیوانی IUGR می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 32 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار باوزن تقریبی 25 ±180 گرم به 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل: که هیچ تیماری دریافت نکردند. گروه IUGR :جهت القای IUGR موش های صحرایی باردار از روز 14 بارداری تا زایمان تحت محدودیت 50 درصدی رژیم غذایی قرار گرفتند. گروه های تجربی 2و1 : که موش های صحرایی باردار جهت القای IUGR از روز 14 بارداری تا زایمان تحت محدودیت 50 درصدی رژیم غذایی قرار گرفتند و از روز 12 بارداری تا زمان تولد نوزادان دوزهای 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان گالیک اسید را روزانه با روش گاواژ دریافت نمودند. ارزیابی های مورفولوژیک متعاقب تولد در گروهزهای مختلف انجام شد. سپس، در یک ماهگی آزمون های حافظه کاری، حافظه مبتنی بر ترس و اضطراب انجام شد. آنگاه سنجش سطح سرمی NFƙB به روش الایزا صورت گرفت.
  یافته ها
  میزان حافظه کاری و حافظه مبتنی بر ترس در گروه IUGR کاهش معنی داری را نسبت به کنترل نشان داد. علاوه بر این، محدودسازی رژیم غذایی باعث افزایش سطح اضطراب و NFƙB گردید. از طرفی گالیک اسید سبب بهبود حافظه کاری و مبتنی بر ترس، کاهش سطح اضطراب و تعدیل سطح NFƙB در گروه های تحت تیمار گردید.
  نتیجه گیری
  پژوهش اخیر نشان داد که محدود سازی رژیم غذایی در دوران بارداری سبب ایجاد اختلالات رفتاری شناختی در موش های صحرایی می گردد که این امر احتمالا ناشی از افزایش سطح بیان سایتوکاین های پیش آپوپتوزی نظیر NFƙB می باشد. از طرفی اثرات نوروپروتکتیو گالیک اسید منجر به بهبود اختلالات شناختی در مبتلایان به IUGR می گردد.
  کلیدواژگان: گالیک اسید، اختلالات شناختی، محدودیت رشد درون رحمی، NFƙB، موش صحرایی
 • محمدعلی فلاح* صفحات 200-205
  مقدمه
  صدمات تروماتیک حالب تنها 1% کل صدمات تروماتیک دستگاه ادراری تناسلی را تشکیل می دهند. بیشترین صدمات نافذ حالب حین عمل جراحی روی می دهند. صدمات حالب در موارد ترومای خارجی اغلب با آسیب احشای مجاور همراهند و ممکن است بواسطه غالب بودن تظاهرات و نشانه های آسیب سایر احشا از نظر دور بمانند.در مواردی که از ترومای نافذ حالب غفلت می شود بیمار مدتی بعد با علائم عوارض ناشی از آسیب حالب مراجعه می کند. از میان این عوارض ، تشکیل فیستول بین حالب و عروق مجاور ، واژن  یا محل زخم اولیه روی پوست بندرت روی می دهد.
  معرفی بیمار
   بیمار مرد 56 ساله ای بود که با سابقه سقوط روی یک قطعه میلگرد و ورود قطعه فلز بصورت اریب به ناحیه گلوتئال راست در 20 روز قبل ، با شکایت نشت مایع شفاف از محل زخم به بیمارستان ما مراجعه کرده بود. بیماردر زمان بروز سانحه به بیمارستان دیگری مراجعه کرده بود و پس از خروج جسم خارجی از بدن با حال عمومی خوب و بدون هیچگونه علامتی مرخص شده بود.درآن زمان نتیجه CT اسکن انجام شده نیز نرمال بود.چند روز بعد از سانحه اولیه، بیمار دچار نشت مایع شفاف از محل زخم شد و به بیمارستان ما مراجعه کرد. آزمایش مایع خارج شده نشان داد که ادرار است.جهت بیمار IVP و CT اسکن انجام شد و نتایج حاصله نشان داد که بین محل زخم در ناحیه گلوتئال و حالب،  فیستولی بوجود آمده است.بیمار بعد از تکمیل بررسی ها به اتاق عمل منتقل شد و مورد عمل جراحی ترمیم حالب قرار گرفت و نشت مایع بطور کامل قطع شد.
  نتیجه گیری
  ترومای حالب جزء مواردی است که در بیش از یک سوم کل موارد مالتیپل تروما از نظر دور می ماند. از آنجا که عوارض ناشی از غفلت از ترومای حالب ، متعدد و گاه بسیار مخاطره انگیز هستند ، جراح در هر مورد ترومای نافذ شکم  باید احتمال آسیب حالب را در نظر بگیرد.نمونه هایی از این دست کمتر در مقالات چاپ شده وجود دارد. هدف از این مقاله معرفی این مورد نادر است.
  کلیدواژگان: ترومای نافذ، حالب، فیستول یورترو گلوتئال
|
 • Negar Sajjadian*, Hamideh Shajari Pages 79-84
  Background
  Neonatal mortality is accounted for significant percentage of under 5 year old mortality rate. In spite of decline in child mortality rate and with huge progress in the field of neonatal medicine, neonatal and specially early neonatal death are one of the important causes of infant mortality rate so evaluating the causes of neonatal death and specially early neonatal death is very important in every geographic area .Therefore we decided to evaluate the early neonatal mortality rate and find out their etiologies in one of the referral hospital in Tehran.
  Methods
  This is a retrospective and descriptive study which had been done In neonatal ward and neonatal intensive care unit of Shariati hospital during 8 years. All neonates who were born in this time period and expired within first week of life were evaluated for causes and time of death .registered information were analyzed.
  Results
  2050 neonates were born and 189 early neonatal death were recorded. More than half of dead neonates were under 2500 gram weight at birth and the most prevalent cause of death were respiratory diseases and then congenital anomalies.
  Conclusion
  Because the most important cause of early neonatal death was low birth weight, maternal support during pregnancy and appropriate monitoring of fetal weight and health play an important role in declining neonatal mortality .Proper intervention for treatment of neonatal respiratory diseases will decrease neonatal death.
  Keywords: Neonate, Neonatal mortality, Low birth weight
 • Mohmmmad Golshan Tafti*, Fatemeh Dehshiri Pages 85-96
  Introduction
  ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) is a neuro-behavioral syndrome that is characterized by a lack of attention, irritability, high activity, distressed behaviors, especially in boys.
  Materials and Methods
  A cohort study was conducted on 120 children aged 6 years. 60 children with low birth weight (less than 2500 g) as exposed group and 60 children with birth weight more than 3000 g as non-cohort Exposure to information collection was collected through a questionnaire distributed to families. At the end of the study, the relative frequency of hyperactivity and attention deficit disorders in low birth weight children was investigated
  Results
  The relative frequency of composite ADHD in the exposed group was 26/7% and in the non-exposed group was 18/3% (P-value: 0/274). The mean ADHD of the compound type in the exposure group was 5/060 and in the non-exposed group was 3/400 (P value: 0/033). In this study, the relative frequency of composite ADHD in terms of sex, feeding during infancy and birth was considered. The results showed that the p value was not significantly different, but probably not due to the quantitative size of the sample.
  Conclusion
  Relative frequency of composite ADHD in children with low birth weight was 26/7%, but this level was not statistically significant, ie, ADHD is not associated with low birth weight. But in terms of medicine, this relative frequency is almost 1/5 times higher than the non-exposed group.
  Keywords: ADHD, Low Birth Weight, Birth Weight, Neonatal Nutrition
 • Marzie Fatemi Abhari*, Maysam Musai Pages 97-106
  In this study we answer this main question
  what extent genetic and environmental factors affect children obesity?
  Research methodology
   in this article is a survey method. For data collection, 384 children between 6-12 years old have been randomly selected from girl’s and boy’s primary schools in Qom city. Descriptive and inferential statistics are used for analysis.
  Findings
   show that 19% of children under study are overweight and 13.2% are obese and remaining has normal weight.
  Overweight and obesity is observed more in boys than girls, also this study shows that there is a significant relationship between genders, physical activity, fast food consumption, sleep debt, parental BMI and rate of the prevalence of childhood obesity, but there is not a significant relationship between age, family income and mother education level.
  So some effective factors that can be controlled must be considered like food type, physical activity and quality and quantity of children’s sleep and necessary actions must be taken under planning two main factors.
  Keywords: Children, Obesity, Overweight, BMI
 • Mohsen Tari, Ziya Fallah Mohammadi* Pages 107-115
  Background
  Adaptability to exercise training can increase the plasticity of the brain, and whether this can be due to a beneficial change in the neurometabolites, is uncertain. The purpose of this study was to evaluate basal metabolic concentrations of cerebellum, including N-acetyl aspartate (NAA) and Cholin(Cho) in athletes and compare them with non-athlete subjects.
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental study, 10 young wrestlers (age,21.71±2.06 years; weight,71.31 ±5.59; BMI,23.9 ±1.04; VO2max,56.03 ±2.41) and a history of wrestling exercises of at least 4 years, from Available community as an athlete group and 9 people (age,21.16±1.94 years; BMI, 24.02±2.38; VO2max,41.25 ±2.45)They did not have a history of regular exercise as non-athletic groups, After conducting baseline assessments in the field of body composition  and aerobic fitness, both groups performed MRS test to determine the values of NAA and Cho. Data were analyzed using independent t-tests at significance level of p<0.05.
  Findings
  In this study, the NAA/Cr levels of the athletes cerebellum (wrestlers) increased compared to the non-athlete group, and the results showed a significant difference between the two groups (0.047). However, the cerebellar Cho/ Cr levels of athletes and Non-athletes were not significantly different in spite of the increase (0.777).
  Conclusion
  Based on the results of this study cerebellar neuro-metabolites in athletes showed higher levels compared to non-athlete groups.
  Keywords: Cerebellum, Cho, HMRS, NAA, Wrestlers
 • Sirous Naeimi*, Medisa Kaabi, Amin Ebadi Pages 116-125
  Background
  Helicobacter pylori (H. pylori)is agramnegative bacterium thatcolonizes stomach mucosa andcausesupper gastrointestinal diseases.Interleukin-13 is a preventive immune cytokine produced by many immune cells. IL-13 gene is located on chromosome 5 q 25 bp. It has polymorphisms at positions -1512 A/ C and +2044 G/A, which are associated with the expression rate of this cytokine .The aim of this study is to investigate the serum level and polymorphisms of IL-13 gene in patients with H.pylori infection.
  Methods
  In this case control study, DNA was isolated by salting out method from peripheral blood of 150 patients with H.pylori infection diagnosed by an expert. PCR-RFLP was used to examine polymorphisms of IL-13 gene . The results were compared with 150 healthy controls by SPSS software and Chi-square test.Tostudy, the serum levels of IL-13 cytokine, serum samples of 40 patients and 40 controls were prepared and examined using ELISA kit.
  Results
  According to the findings, there is a significant difference in (CI: 06/1-09/0, OR 32.0 MB) GA (P = 0/005) and (08/1-52/0: CI, OR: 45.0) GG (P = 0/045) genotypes at A/2044 G +, position between patients and the control group. No significant differences were observed at the position of -1512 A/C. Also, no significant differences were seen between serum level of IL-13 cytokine and H. pylori disease (P >. 0.05).
  Conclusion
  Based on the results obtained, it seems that GA and GG genotypes of interleukin-13 gene at position 2044+ make people more susceptible to H. pylori infection.
  Keywords: H.Pylori, Genotype, IL-13 Gene, Polymorphism
 • Alireza Amirkabiri, Masoumeh Hojati, Zahra Esmaeili Abdar* Pages 126-134
  Background
  The aim of this study was to investigate the Effect of Empowerment of Employees on Knowledge Management with the Mediating Role of Information Technology.
  Methods
  A cross-sectional study was conducted on 93 Employees in Alborz University of Medical Sciences, by random sampling in 2018. Information technology, knowledge management, and empowerment data were carried out using check list and standard questionnaire. Statistical analysis was done using correlation, regression method and pathway analysis in SPSS and PLS software.
  Results
  The results showed that university staffs have high scores in the information technology (107) and empowerment (55). However, poor knowledge management skills (2.7) were obtained. There was a significant relationship between empowerment and knowledge management directly and indirectly.
  Conclusion
  The results indicated that the empowerment of employees through information technology would improve the knowledge management; this will make the university progress.
  Keywords: Empowerment, Knowledge Management, Information Technology, Pathway analysis
 • Shiva Farmani Shahreza, Samira Khani, Ali Ghaedaniay Jahromi *, Saeed Imani Pages 135-149
  Introduction
  Background and Aim: Multiple sclerosis is one of the most common chronic diseases in the central nervous system, which affects the physical and psychological complications of the disease and its associated stress all aspects of the patient's life. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of ontological cognitive therapy on fatigue, morbidity and perceived stress symptoms in patients with multiple sclerosis.
  Materials and Methods
  The method of the present study was experimental design with pretest and post-test design with control group. The statistical population of this study included all people with illness who referred to Iran Society of Iran in the spring of 2016-17, with 24 patients MS patients were selected as sample based on objective sampling based on semi-structured interviews and randomly divided into two groups of intervention (12 subjects) and control (n = 12). The intervention group received 10 weekly sessions on the effectiveness of Cognitive-Existential Therapy. The instruments used were Kissane's demoralization Syndrome (2004), Fatigue Scale and Perception Stress Questionnaire (Coon et al., 1983). Multi-variable covariance analysis was used to analyze the data.
  Results
  The experimental and control groups were based on demographic characteristics of age (years) (P <0/65), duration of diagnosis (years) (P <0/87), marital status (P <0/56), level Education (P<0/57), job status (P<0/45) were homogenized. Cognitive-Existential Therapy was used to decrease the scores of physical Fatigue (P<0.01, F=12.45), cognitive fatigue (P<0.01, F=14.35)  social Fatigue (P<0.01, F= 8.13),  and demoralization Syndrome (P<0.01 , F= 41.28)  perceived stress (P <0.01 , F=25.75) were effective.
  Conclusion
  The results of this study showed that using Cognitive-Existential Therapy has been able to improve the status of fatigue, demoralization syndrome e and perceived stress in patients with multiple sclerosis and promote their general health. Therefore, it can be used as an effective interventional technique for improving fatigue, demoralization syndrome and stress symptoms in patients with MS.
  Keywords: Cognitive-Existential Therapy, Fatigue, demoralization syndrome, Perceived stress, Multiple sclerosis
 • Emrah Tajoddini*, Firouzeh Sepehrianazar, Esmail Soleymani Pages 150-164
  Background and Aim
  multiple sclerosis is a degenerative disease of central nervous system that causes a lot of psychological problems. the aim of this study was to investigate the cognitive, emotional and social factors in the psychological problems of patients with multiple sclerosis and healthy people.
  Material and Methods
  the method of this study was descriptive from its comparative casual types. Statistical population of this study was all of patients with multiple sclerosis were referred to M.S association in the urmia. Sample of this study was 40 patients with multiple sclerosis were referred to M.S association in the urmia and selected by available sampling method. Data were analyzed by Multivariate Analysis of Variance and one-way analysis of variance.
  Results
  The results of this study showed that there is significant deference between two groups in the variables of looming maladaptive style (F=6/526, sig:0/002), negative problem-orientation (F=4/26, sig:0/04), interpersonal emotion regulation (F=3/195, sig:0/02), emotional processing styles (F=2/503, sig:0/04), social desirability (F=18/29, sig:0/000) and rejection sensitivity (F=4/00, sig:0/049) and patients with multiple sclerosis get the higher scores in these variables but there is no differences between two groups in meta-worry.
  Conclusion
  Many psychological problems that these patients experience are in part as a result of cognitive, emotional and social factors that have been studied in current study. Then, paying attention to these factors in the etiology and treatment of psychological problems of these patients can be a useful step in the reducing of these problems and improving of mental health in the patients.
  Keywords: Multiple sclerosis, Cognitive factors, Emotional factors, Social factors
 • Edris Soltani, Farah Turkman* Pages 165-176
  Background and Purpose
  Sexual addiction includes actions, imaginations, and sexual attitudes It's very difficult to control it for a sex addict, and this leads to serious issues in their individual and social life. The present study, entitled Understanding Sexual Addiction in Connection with the Self-Concept of Sexual Addicts, seeks to examine the categories that have been formed in the experience of sex addicts.
  Materials and Methods
  The method used in this research is qualitative and has been used in the research process from Grounded Theory. Data were collected using participatory observation method and deep interview technique.    
  Finding
  According to the purposeful sampling method and theoretical sampling and theoretical saturation criterion, 40 sex addicts participated in the research. According to the findings of this research, four categories including "fidelity and consolation, imposed isolation, self-reflection, and unstable trust" were developed. The results of the study showed that the sexual activity of addicted sex addicts is strongly influenced by their experiences and family-environmental interactions that this sexual activity has been exacerbated by the continuing illiteracy of the sex addicts due to the poor functioning of other social institutions such as educational and legal institutions.
  Discussion
  Accordingly, four categories of research data were tied around the core of the "negative self-concept reinforcement sex addiction" core.
  Keywords: Sexual addiction, Social action, Self-concept, Sexual dysfunction, Sexual hyperactivity
 • Fatemeh Zarei, Seyedeh Azar Mousavifard*, Tayebeh Mahmoudi, Vajiah Allah Alvandian Pages 177-184
  Background
  The most common work-related disorders are Musculoskeletal disorders. This disorder have a high incidenceamong dentists in the world . The purpose of this study was to evaluate the effect of education in correction posture and reduce work-related musculoskeletal disorders.
  Methods
  60 dentists from Karaj city were examined In this Cross - sectional study in three groups(control ،traning with pamphlet، training face to face). Musculoskeletal disorders investigated  with Nordic Questioner and REBA method. Data evaluated with paired t- test and ANOVA .
  Results
  60% of those who participated in this study have discomfort in your neck in the last 12 months. Neck pains have had a negative effect on 7/41% of dentist's activities. 40% of participants in the study suffered from shoulder disorders and 75% of participants suffered from back pain.70.4% of participate says the main cause of these disorders are their job. 50% of dentists suffering from wrist pain and the pain have been more common in the right wrist naturally.
  Conclusion
  There was no significant difference between groups in the analysis of variance, As well Age and work experience of the three groups showed no significant difference. Training (face to face) and Education Pamphlet groups have been influential in face to face training and education with pamphlet and able to have a positive effect on the posture of Dentists a little.
  Keywords: WMSDs, Dentists, Musculoskeletal pain, Work - related disorders
 • Zohreh Saberi, Mohammad Amin Edalatmanesh* Pages 185-199
  Background
  Intrauterine growth restriction (IUGR) lead to abnormalities in fetal central nervous system, till hippocampal and cortical cells became apoptotic. The goal of this research is investigating the effects of Gallic acid on improvement of cognitive impairments and nuclear factor kappa B (NFƙB) in animal model of IUGR.
  Material and Methods
  In this experimental study, 32 female rats from wistar race with weighing approximately 180±25g were divided into 4 groups of 7 .Control group: that did not receive any treatment . IUGR group: To induce IUGR of pregnant rats were under 50 % restricted diet from the 14th day of pregnancy to childbirth. Experimental groups 1 and 2: pregnant rats subjected to a 50 % dietary restriction for induction IUGR from 14th day of pregnancy to childbirth and from 12th day of pregnancy to the birth of newborns, received 200 and 400 mg/kg gallic acid doses daily by gavage method. After the birth of pups, morphological evaluations were checked. Then, in 30 postnatal days working and passive avoidance tests and anxiety test were assessed. The serum level of NFƙB was analyzed by ELISA.
  Results
  The working memory and fear-based memory of IUGR rats was reduced significantly compared to the controls. In addition restricted diet leads to increase in NFƙB and anxiety levels. Gallic acid was ameliorated working and fear-based memories and reduced serum level of NFƙB and anxiety in treated rats.
  Conclusion
  The findings suggest that restricted diet during pregnancy can cause behavioral cognitive disorders in rats. This is likely due to increased levels of pro-apoptic cytokine such as NFƙB. The results also suggest that the neuroprotective effect of Gallic acid is likely to improve memory disorders in IUGR rat model.
  Keywords: Gallic acid, Cognitive Disorders, Intrauterine Growth Restriction, NFƙB, Rat
 • Mohammad Ali Falah* Pages 200-205
  Introduction
  Traumatic injuries of the ureter constitute only 1% of the total traumatic injury of the genitourinary tract. Most penetrating ureter injuries occur during surgery. Ureteral injuries in cases of external trauma are often accompanied by the injury of the adjacent visceral bodies and may be disturbed by the prevalence of manifestations and signs of injury to other viscera. In cases where penetrating ureter trauma is neglected, the patient complaints of signs & symptoms of ureteral damage later. Among these complications, the formation of the fistula between the ureter and adjacent vessels, the vagina or skin rarely occurs.
  Patient presentation
  The patient was a 56-year-old man who had come to our hospital with a history of falling on a rebar and entering the metal fractures in the right gluteal region about 20 days ago with a complaint of clear fluid leakage from the wound site. The patient was referred to another hospital at the time of the incident, and after discharge, he had no any symptoms. At that time, the result of the CT scan was normal. Several days after the initial accident, the patient went to our hospital with Transparent fluid leakage from wound site. An outflow fluid test showed urine. results of IVP and CT scan showed that there was a fistula between the ulcer site in the gluteal region  and ureter. After completing the tests, the patient was transferred to the operating room and ureter was repaired and the fluid leak was completely discontinued.
  Conclusion
  The ureteral trauma in more than one-third of all cases of multiple trauma are not considered. Because the complications of neglected trauma are numerous and sometimes very risky, the surgeon in each case of penetrating abdominal trauma should consider the possibility of ureteral damage. Presentation of ureterogluteal fistula in published articles are rare. The purpose of this article is to introduce this rare case.
  Keywords: Penetrating trauma, Ureterogluteal fistula, Ureter