فهرست مطالب

پاتوبیولوژی مقایسه ای - پیاپی 64 (بهار 1398)
 • پیاپی 64 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا امامی، شهاب الدین صافی *، فرهاد ذاکر صفحات 2713-2721
  لنفوم یکی از شایع ترین تومورها در اکثر گونه های موش می باشد. از طرفی خصوصیات بیولوژیک، هیستوپاتولوژیک و اپیدمیولوژیک لنفوم موش تشابه زیادی با سرطان های لنفوم در انسان دارد. از این رو تومورهای لنفوم موش می توانند مدل مناسبی برای مطالعه بیولوژیک سرطان های انسانی باشند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات آپوپتوتیک و سایتوتوکسیک سلکوکسیب بر روی یاخته های توموری لنفوم موش(EL4) با استفاده از آزمون های Annexin/PI و MTT می باشد. نتایج آزمون MTT، مهار وابسته به دوز و زمان یاخته های EL4 توسط سلکوکسیب و مهار 50 درصدی بقای یاخته ها را در غلظت 20 میکرومولار سلکوکسیب، نشان داد. به علاوه درصد یاخته های دچار آپوپتوز پس از تماس 48 ساعته یاخته ها با غلظت IC50 (مهار 50 درصدی بقای یاخته ها) سلکوکسیب (20 میکرومولار) افزایش یافت. براساس نتایج بدست آمده به نظر می رسد، سلکوکسیب می تواند به عنوان یک درمان کمکی مناسب، همراه با سایر ترکیبات مورد استفاده در درمان سرطان لنفوم موش، استفاده گردد.
  کلیدواژگان: سلکوکسیب، آپوپتوز، رده EL4، لنفوم، موش
 • جلیل پورحاجی موتاب *، بابک رسولی صفحات 2723-2732
  بررسی آناتومی و بافت شناسی روده کوچک در پرندگان از جهت مطالعات کالبدگشایی و آسیب شناسی در بیماری های عفونی و متابولیک قابل اهمیت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های مورفومتریک و مورفولوژیک روده کوچک در تیهو انجام گرفت. تیهو نوعی کبک از راسته ی ماکیان سانان بوده که در نواحی وسیعی از ایران یافت می گردد. به منظورانجام این تحقیق 14 قطعه تیهوی نر و ماده به صورت تصادفی انتخاب شد. همچنین جهت مطالعه بافت شناسی، از سه تیهوی نر و سه ماده، نمونه بافتی اخذ و پس از آماده سازی با روش هماتوکسیلین و ائوزین، رنگ آمیزی گردید. نتایج نشان داد که روده کوچک در تیهو 61% از طول لوله گوارش را دارا بوده و واجد سه بخش مشخص دوازدهه، تهی روده و ایلئوم می باشد. دوازدهه به شکل یک خمیدگی U شکل و تهی روده دارای 4 تا 5 حلقه کوچک مشاهده گردید. همچنین ته کیسه مکل بین تهی روده و ایلئوم مشاهده نگردید. از لحاظ بافت شناسی روده کوچک دارای کرک های فراوان به منظور ایجاد بستر حداکثری جهت جذب مواد غذایی بوده و سلول های گابلت در هر سه قسمت روده کوچک دیده شدند. اگرچه تعداد سلول ها و ارتفاع کرک ها در نواحی مختلف متفاوت بود. همچنین زیر مخاط در هر سه قسمت نازک بوده و فاقد تشکیلات لنفاوی بود. نتایج حاصل نشان می دهد که ساختمان دوازدهه، تهی روده و ایلئوم در تیهو با وجود تفاوت هایی که بیشتر از لحاظ هیستومورفولوژی مشاهده شد، به ویژه از دید آناتومیی، تشابه زیادی با سایر پرندگان دارد.
  کلیدواژگان: آناتومی، بافت شناسی، روده کوچک، تیهو
 • سیدمهدی رجائی، سیامک مشهدی رفیعی *، مسعود سلک غفاری، محمد نصراله زاده ماسوله، محمود جمشیدیان صفحات 2733-2738
  یکی از مهمترین آزمون ها در موراد عفونت های چشمی و زخم های قرنیه، انجام کشت باکتریایی می باشد. در این مطالعه فلورباکتریال چشم در خرگوش های نژاد سفید نیوزلندی، آنقوره و داچ مورد بررسی قرار گرفت. 96 راس خرگوش از 3 نژاد مختلف (از هر نژاد 32 راس) مورد مطالعه قرار گرفتند. تمامی حیوانات پس از معاینات کامل بالینی، آزمایشگاهی و چشمی وارد مطالعه شدند. معاینات چشمی شامل معاینه با اسلیت لمپ، افتالموسکوپی، اندازه گیری فشار چشم، اندازه گیری میزان اشک و رنگ آمیزی قرنیه با فلورسئین بود. برای بررسی میکروبیولوژی نمونه گیری به وسیله سواباستریل از ناحیه ملتحمه پلک پایین و سطح قرنیه حیوانات انجام شد. نمونه ها بلافاصله در آزمایشگاه تحت کشت میکروبی قرار گرفتند و پس از 48 ساعت انکوباسیون و رشد اولیه باکتری ها تست های تفریقی و بیوشیمیایی انجام پذیرفت. نتایج حاصل از کشت در هر نژاد اختلاف در نوع باکتری های جدا شده به خصوص در باکتری های گرم منفی را نشان داد. در خرگوش داچ چشم های بیشتری با کشت مثبت باکتریایی به نسبت سایر خرگوش ها مشاهده شد. در جمعیت باکتری های گرم مثبت اختلاف معنی داری گزارش نشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عمده باکتری های طبیعی چشم در نژادهای مختلف خرگوش از نوع گرم مثبت می باشد و اختلاف بالینی در بین باکتری های جدا شده در نوع و سویه در بین نژادها وجود داشت.
  کلیدواژگان: میکروبیولوژی، خرگوش، نیوزلندی، آنقوره، داچ
 • فرزانه السادات رضوی، حسین ذوالفقاریان *، عبدالعلی بنایی فر، رسول اسلامی صفحات 2739-2750
  ایران جزء تولیدکنندگان منحصر به فرد پادزهر در منطقه خاورمیانه است. تولید سرم های درمانی با عیار بالا و عوارض جانبی کمتر در سلامت عمومی جامعه تاثیر بسزایی دارد. این امر تنها زمانی میسر خواهد بود که بهداشت دام، تامین شود. بکارگیری فعالیت های ورزشی به عنوان روش غیر دارویی می تواند در حفظ و ارتقا سلامت دام نقش مهمی ایفا کند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر تمرینات هوازی بر فاکتورهای هماتولوژی در اسب های تولیدکننده پادزهر بود. 16 راس اسب در چرخه تولید پادزهر به صورت تصادفی در 2 گروه زهر و گروه زهر همراه تمرین به مدت 22 هفته تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 3 جلسه تمرین هوازی در هفته، با شدت متوسط صورت گرفت. نمونه های خونی در 3 زمان مختلف: قبل از شروع برنامه، پایان دوره 11 هفته ای و پایان دوره 22 هفته ای از طریق سیاهرگ وداج جمع آوری گردید و بوسیله آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر ارزیابی شدند. نتایج نشان داد، فاکتورهای اندازه گیری شده: تعدادRBC ، هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد پلاکت ها و تعداد WBC، نوتروفیل ها، مونوسیت ها، ائوزینوفیل ها و MCV در هر دو گروه کاهش یافته درحالیکه تعداد لنفوسیت، MCH و MCHC افزایش یافته است (05/0P<). در مجموع، نتایج این بررسی نشان داد، فعالیت بدنی و زهر هر دو عوامل اثرگذاری بر فاکتورهای هماتولوژی هستند. هرچند اکثر نتایج به دست آمده تحت تاثیر عامل زهر قرار گرفته اما میزان تاثیر در گروه زهر همراه تمرین به مراتب کمتر از گروه زهر بوده است.
  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، شاخص های هماتولوژی، اسب، پادزهر
 • آیدین عزیزپور *، سیامک قضایی صفحات 2751-2758
  سالمونلوز یکی از مهمترین بیماری های مشترک بوده و بیشتر عفونت های سالمونلایی در اثر مصرف مواد غذایی آلوده به این باکتری ایجاد می شود. در طی دهه های اخیر، مقاومت دارویی سالمونلاهای جدا شده نسبت به آنتی بیوتیک های رایج افزایش یافته است که بعنوان یک مشکل بهداشتی جهانی مطرح می باشد. هدف از این تحقیق بررسی سروتیپ های سالمونلا در خوراک دام و میزان مقاومت آنتی بیوتیکی آنها نسبت به ده آنتی بیوتیک با مصرف رایج در مراکز درمانی ایران بود. بدین منظور، تعداد 50  نمونه خوراک دام به طور تصادفی از نقاط مختلف شهرستان اردبیل جمع آوری گردید. پس از کشت و جداسازی سالمونلا، پرگنه های آن با روش سرولوژی و PCR بررسی شدند. میزان مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها با روش کربی بایوئر (Kirby Bauer) مشخص گردید. از مجموع 50 نمونه مورد بررسی، تعداد 4 جدایه سالمونلا (8%) جداسازی شد که در سروتایپینگ انجام شده بر روی نمونه های مثبت، 50% سروتیپ انتریتیدیس، 25% سروتیپ مونشن و 25% سروتیپ نامعلوم تشخیص داده شدند. تمامی جدایه ها حداقل به 4 آنتی بیوتیک مقاوم بودند. بیشترین مقاومت داروئی نسبت به تتراسیکلین (100%)، آمیکاسین(100%)، سولفادیازین + تری متوپریم (100%) و کوتریموکسازول (100%) و بعد از آنها کلرامفنیکل (7/66%)، آمپی سیلین (7/66%)، داکسی سیکلین (4/33%)، فلورفنیکل (4/33%) و انروفلوکساسین (4/33%) مشاهده شد. تمامی جدایه ها در مقابلسیپروفلوکساسین حساس بودند. نتایج این بررسی نشان داد بیشترین میزان مقاومت دارویی نسبت به آنتی بیوتیک های رایجدر صنعت دام و طیور وجود دارد که با مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در جیره غذایی دام و ایجاد و گسترش باکتری های مقاوم مرتبط می باشد.
  کلیدواژگان: سالمونلا، سروتایپینگ، خوراک دام، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • میلاد غلامی، حمیدرضا مسلمی *، عباس جواهری وایقان، رضا نارنجی ثانی صفحات 2759-2767
  جراحی عقیم سازی در سگ و گربه از جراحی های رایج در دامپزشکی می باشد که می تواند به دو روش برداشت هم زمان رحم و تخمدان (اواریوهیسترکتومی) و برداشت تخمدان ها به تنهایی (اواریکتومی) انجام گیرد. ازآنجایی که برخی رژیم های غذایی در گربه ها حاوی مقدار زیادی جنیستئین و دایدزین می باشد، بررسی اثر ایزوفلاوون سویا که حاوی مقادیر فراوانی از این دو ماده هست، بر روند ترمیم زخم در این گونه از حیوانات ضروری است. در این مطالعه از 10 گربه نژاد  DSHبا سن بالای یک سال استفاده شد. اواریکتومی با رهیافت خط وسط صورت گرفت، و بعد از جراحی گربه ها به دو گروه پنج تایی شامل درمان (تیمار با ایزوفلاوون) و کنترل (دریافت کننده دارونما)تقسیم شدند. در گروه درمان، گربه ها روزانه 50 میلی گرم ایزوفلاوون خوراکی دریافت کردند و در گروه کنترل از دارونما استفاده شد. در ادامه و در روزهای 14 و 28 بعد از جراحی، از محل زخم جراحی برای بررسی آسیب شناسی نمونه برداری شد و فاکتورهای میزان تراکم کلاژن، میزان شکل گیری عروق جدید و میزان فیبروبلاست ها موردمطالعه قرار گرفت. در مشاهدات ریزبینی، تغییرات معنی داری بین دو گروه درمان و کنترل از لحاظ ترمیم موضع زخم در روز 14 مشاهده نگردید(05/0≤p) این تغییرات در روز 28 بین دو گروه درمان و کنترل، تفاوت معنی دار  داشت(05/0>p). بنابر این از آنجایی که این ترکیب، سه شاخص مهم آسیب شناسی شامل میزان فیبروپلازی، میزان تشکیل عروق خونی جدیدو میزان تراکم، جهت گیری و بلوغ رشته های کلاژنرا در روند ترمیم زخم تسریع می کند، بیانگر نقش مثبت آن بر ترمیم زخم پوست در گربه های اواریکتومی شده می باشد.
  کلیدواژگان: ایزوفلاوون سویا، اواریکتومی، زخم، گربه
 • نازیلا متدین، ساسان رضایی، سیدجمال هاشمی *، منصور بیات صفحات 2769-2776
  تریکوفیتون روبروم از شایع ترین عوامل درماتوفیتوزیس است. افزایش بیان ژن TruMDR2 که کدکننده پمپ های خروج دارو است، منجر به بروز مقاومت در تریکوفیتون روبروم نسبت به داروی تربینافین می شود. ضرورت تحقیق بر روی عوامل ضد قارچی جدید که می توانند با کاهش بیان این ژن باعث کاهش مقاومت در تریکوفیتون روبروم شوند انکارناپذیر است. هدف از این مطالعه بررسی بیان ژن TruMDR2 در سویه های تریکوفیتون روبروم نسبت به داروی تربینافین و نانوتربینافین بود. در این مطالعه دو جدایه تریکوفیتون روبروم جدا شده از ضایعات اونیکومایکوزیس به روش فنوتایپینگ و ژنوتایپینگ شناسایی شدند  و حساست ضد قارچی تربینافین و نانو تربینافین تهیه شده به روش Broth microdilution  با توجه به دستورالعمل CLSI انجام شد. سپس تغییرات بیان ژن TruMDR2 در دو جدایه مشخص شده در غلظت sub MIC تربینافین و نانو تربینافین  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در جدایه ها در حضور غلظت های sub MIC تربینافین بیان ژن مورد بررسی222 / 16 و636/ 18 بود در حالیکه بیان ژن درحضور غلظت های sub MIC نانو تربینافین 913/7 و190/9 بود. با توجه به یافته های این مطالعه، افزایش بیان ژن TruMDR2 در دوجدایه در غلظت sub MIC تربینافین بیشتر از نانوتربینافین است.
  کلیدواژگان: ژن TruMDR2، تریکوفیتون روبروم، تربینافین، نانو تربینافین
 • پریسا نعیم، حامد اهری *، مریم عطایی صفحات 2777-2785
  همبرگر، به عنوان یک فراورده ی گوشتی، یکی از حساس ترین مواد غذایی پروتئینی است که می تواند محیط مناسبی برای رشد باکتری ها، مخمرها و قارچ ها باشد. از این رو خطر احتمالی مسمومیت غذایی و امکان آلودگی این محصول، بالاست. در تحقیق حاضر اثرات ضد قارچی اسانس و نانوامولسیون اسانس زنیان بر روی همبرگر آلوده به قارچ آسپرژیلوس نایجربا تعیین MIC (Minimum Inhibitation concentration) و MFC(Minimum fungicidal concentration) با روش رقیق سازی بر روی محیط مایع ((Microdilution)) انجام شد. به منظور ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی اسانس زنیان بر همبرگر از روش کمی اندازه گیری تعیین تیوباربیتوریک اسید استفاده شده است. براساس نتایج آزمون ها، MIC و MFC برابر 5/187 و375 میلی لیتر برای اسانس و 71/11 و43/23 میلی لیتر برای نانواسانس به دست آمد و اسانس و نانوامولسیون اسانس زنیان اثر مهاری بر روی رشد گونه ی قارچی مورد آزمایش بر روی همبرگر در تمامی روزهای آزمون داشتند و نانوامولسیون اسانس به طور معنی داری حاوی اثرضدقارچی بالاتری نسبت به خود اسانس بود)05/0(p< و در آزمون TBARS نشان داده شد که اسانس زنیان و نانواسانس باعث کاهش شاخص TBA در این آزمون شده که نشان دهنده ی اثر آنتی اکسیدانی در همبرگر می باشد. در این آزمون اختلاف معنی داری بین اسانس و نانو اسانس زنیان مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: قارچ آسپرژیلوس نایجر، زنیان، نانوامولسیون اسانس، همبرگر، آنتی اکسیدان
|
 • Emami L, Safi Sh, *Zaker F Pages 2713-2721
  Lymphoma is one of the most common tumors in most species of the mouse. On the other hand, biologic, histopathologic and epidemiological characteristics of mouse lymphoma are similar to lymphoma in humans. Hence, tumor lymphoma in mice can be a suitable model for the biological study of human cancers. The objective of the present study was to evaluate the apoptotic and cytotoxic effects of celecoxib on mouse lymphoma tumor cells (EL4) using Annexin/PI and MTT  assays. The results of MTT showed a dose and time-dependent inhibition of EL4 cells by celecoxib and 50% inhibition of cell survival at 20 μm of celecoxib. In addition, the percentage of cells with apoptosis increased after 48 hours exposure to IC50 concentration (50% survival of the exposed cells) of celecoxib. Based on the obtained results, it seems that celecoxib can be used as an adjunct therapy along with other compounds used to treat lymphoma in mice and probably in human medicine.
  Keywords: Celecoxib, Apoptosis, EL4 cell line, Mouse, Lymphoma
 • Pourhaji Motab J *, Rasouli B Pages 2723-2732
  The importance of anatomical and histological studies of the small intestine in birds is for autopsy examinations and pathological changes in infectious and metabolic diseases. The aim of this study was to investigate the morphometric and morphological features of small intestine in See-see. See-see is a kind of partridge that can be found in large areas of Iran. For this research, 7 male and 7 female partridges were randomly selected. Moreover, for histological study, tissue samples were obtained from 3 males and 3 females and were stained with hematoxylin and eosin. The small intestine in See-see contained 61% of the length of the gastrointestinal tract and consisted of 3 distinct sections of the duodenum, the jejunum and the ileum. The duodenum was a U-shaped ring and the jejunum had 4 to 5 small loops. Histologically, the small intestine has many villi in order to create maximum surface to absorb food and goblet cells were observed in all three sections. Although the number of cells and the height of the villi were diverse in different parts of intestine. The submucosa was also a thin layer in all sections and was with no lymphoid structure. The results show that the anatomical and histological structures of duodenum, jejunum and ileum in see-see, despite the slight differences in histomorphology, is similar to birds.
  Keywords: Anatomy, Histology, Small intestine, See-see
 • Rajaei SM, Mashhadi Rafie S *, Selk Ghaffari M, Masouleh M.N, JamshidianM Pages 2733-2738
  One of the important ocular tests in case of ophthalmic infection and corneal ulcer is microbial culture. In the present study ocular microflora of Newzealand white, angora, and Dutch rabbits were evaluated. 96 rabbits from three different breeds (32 of each breed) were studied. All animals enrolled in the study after complete physical and ophthalmic examination. Ophthalmic examination was including slit lamp biomicroscopy, ophthalmoscopy, measurement of intraocular pressure, measurement of tear production, corneal dye with fluorescein. For microbiologic evaluation, sterile swabs were used for sampling from the cornea and lower conjunctival fornix. The culture was initiated immediately after sampling. After 48 hours of incubation, the growth of bacteria was observed, and then differential and biochemistry tests were performed. Results of microbiological culture revealed the difference in bacteria species, especially in gram-negative ones. More eyes with positive bacterial culture were observed in Dutch rabbits. No significant differences were reported in gram-positive bacteria population. Common isolated ocular microflora of rabbits is gram-positive. Clinical significant differences in isolated bacteria and species were observed.
  Keywords: Microbiology, Rabbit, New Zealand, Angora, Dutch
 • Razavi F, Zolfagharian H *, Banaeifar A, Eslami R Pages 2739-2750
  Iran is one of the most exclusive antidote producers within the Middle East. Blood serum production of high quality treatment and fewer side effects have a significant impact on public health. This may only be attainable if eutherian and animal health are to be provided. The employment of sports activities as a nonpharmacological method will play a crucial role in maintaining and improving the health of the livestock. The purpose of this study was to investigate the result of aerobic exercises on hematological factors in antidote production horses. Sixteen horses were arbitrarily divided into two groups of venom and venom + training group for 22 weeks within the antidote production cycle. The exercise protocol consisted of three sessions of aerobic exercise per week, with moderate intensity. Blood samples at three different times: Before the beginning of the protocol, end of the 11-week period and therefore the end of the 22-week period were collected through the jugular vein and evaluated by repeated measures of variance analysis. The results showed that almost all of the measured factors reduced the number of red blood cells, hemoglobin, hematocrit, platelet count and white blood cells, neutrophils, monocytes, eosinophils and MCV n each groups, whereas the number of lymphocytes, MCH and MCHC increased (P <0.05). In sum, the results of this study showed that physical activity and venom are each factors influencing hematological factors, Although most of the results were influenced by the effect of the venom, the impact level within the venom + training group was less than that of the venom group.
  Keywords: Aerobic exercise, Hematological factors, Horse, Antidote
 • Azizpour A *, Ghazaei C Pages 2751-2758
  Salmonellosis is an important zoonotic disease that the most of salmonella infection in humans result from the ingestion of contaminated food. In recent years, resistance of salmonella to commonly used antimicrobials is increasing and has emerged as a global problem. The purpose of this study was to determine the prevalence of salmonella serotypes in livestock feedstuff and their antibiotics resistance rate to antibacterial agents widely used in the Iranian health centers. To achieve this, fifty samples from livestock feedstuff were collected randomly from different parts of Ardabil city for identification of salmonella .The antibiotic resistance rate of isolates was determined using Kirby-Bauer method. Out of 50 samples examined, Salmonella was isolated from 4 samples (8%). The result of serotyping was Enteritidis (50%), Muenchen(25%) and Unknown (25%). Multiple resistance was observed among isolates. The highest resistance was to Tetracycline (100%), Sulfamethoxazole + trimethoprim (100%), Cotrimoxazole (100%), Amicycin (100%), Chloramphenicol (66.7%), Amoxicillin (66.7%), Doxycycline (33.4%), Florfenicol (33.4%) and Enrofloxacin (33.4%). All isolated were sensitive to Ciprofloxacin. The highest resistance rate was found against most prevalent drugs in poultry and animal industry, reinforcing this hypothesis that wide usage of drugs in the livestock feedstuff results in vast drug resistant bacteria.
  Keywords: Salmonella, Serotyping, Livestock feedstuff, Antibiotic resistance
 • Gholami M, Moslemi HR *, Javaheri Vayeghan A, Narenji Sani R Pages 2759-2767
  Sterilization surgery in dogs and cats is a common surgical procedure in veterinary medicine, which can be done in two ways: Ovariohysterectomy (OHE) and Ovariectomy (OVE). Since some diets in cats contain lots of Genistein and Daidzein, studying of the effect of soy isoflavone on the wound healing process is essential. In this study, 10 cats of the DSH, 1 year old, were used. OVE was done by midline approach. After surgery, cats divided into two groups including isoflavone and placebo. The isoflavone group received 50 mg of oral isoflavone daily. In the control group, placebo was used. After 14 and 28 days, biopsy of the surgical wound was taken for histopathological examination to evaluate the amount of collagen, angiogenesis and fibroblasts. Based on the findings, On Day 14 after injury, wound micrographs showed that there was no significant difference between treatment and control groups (P ≥ 0.05). Furthermore, on day 28 after the injury, the healing rate in the treatment group was higher than control group significantly (P≤0.05). In summary, results of this study showed that the application of supplement of soy isoflavone could improve the healing process of cutaneous wound in ovariectomized cats.
  Keywords: Soy isoflavone, Ovariectomy, Wound, Cat
 • Motedayen N, Rezaie S, Hashemi S.J *, Bayat M Pages 2769-2776
  Trichophyton rubrum is one of the most common causes of dermatophytosis. Increasing the expression of the TruMDR2 gene, which codes efflux pumps, results in resistance to T., rubrum versus terbinafine. Researching on new antifungal agents that can reduce the expression of this gene leading to decreases resistance to terbinafine is undeniable. The purpose of this study was to evaluate the expression of TruMDR2 gene on clinical isolates of T., rubrum against terbinafine and nanotrobinifin. In this study, two isolates of T. rubrum isolated from the onychomycosis lesions were identified by phenotyping and genotyping, and the anti-fungal susceptibility testing of terbinafine and nano-terbinafine was done by Broth microdilution according to the CLSI method. Then gene expression of TruMDR2 in two distinct isolates were investigated in sub MIC concentrations of terbinafine and nano-terbinafine. The results showed that in the presence of sub-MIC concentrations of terbinafine, the expression of the gene was 16/222 and 18/636, while the expression of the gene was in the sub MIC concentrations of nano-terbinafine 7/913 and 9/190. According to the findings of this study, the expression of TruMDR2 gene expression in both two isolates was lower increasing in present of sub MIC concentration of nano terbinafine in compared to terbinafine.
  Keywords: TruMDR2 gene, Trichophyton rubrum, Terbinafine, Nanoterbinafine
 • Naeim P, Ahari H *, Ataei M Pages 2777-2785
  Hamburger is one of the most sensitive protein foods that can be a proper environment for the growth of bacteria, yeasts and fungi. Hence, the potential risk of food poisoning and possibility of contamination of this product is high. In the present study, the antifungal effects of Trachyspermum ammi essential oils and nanoemulsion of essential oils on the hamburgers that contaminated with Aspergillus niger were compared with MIC (Minimum Inhibitance Concentration) and MFC (Minimum Fungicidal Concentration) that was determined by microdilution method. Based on the results of the tests, essential oil and nanoemulsion had an inhibitory effect on the growth of the fungal species tested on the hamburger in all days of the experiment, and the essential oil of nanoemulsion significantly increased the antifungal effect of the essential oil. (P<0.05) In the TBARS test, it was shown that the essential oil and nano-azaance reduced the TBA index in this test, which indicates the antioxidant effect in the hamburger. There was no significant difference between essential oil and nano-essential oils in the test.
  Keywords: Aspergillus niger, Trachyspermum ammi, Nanoemulsion of essential oil, Hamburger, antioxidant