فهرست مطالب

آموزش علوم دریایی - سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • بهنام عبدی*، علی اصغر پورعزت صفحات 1-11
  برابر سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی کشور ابلاغی در 1391، توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی و ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی سازی و روزآمدی از وظایف اصلی بخش دفاع کشور هستند. در این امتداد، آموزش عالی در بخش دفاع به عنوان زیربنای اساسی تحقق سیاست های مذکور قابل توجه هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال تبیین مختصات حکمرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، ترکیبی (کیفی و کمی) است. یافته ها نشان می دهند که مشکلات و چالش های اساسی آموزش عالی در بخش دفاع نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و فراگیر است که با توجه به مضامین شش گانه حاصل از پژوهش حاضر شامل طراحی و پیاده سازی الگوی بومی حکمرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع، طراحی مجدد ساختار و فراگردهای سازمانی نظام آموزش عالی بخش دفاع، اشاعه فرهنگ تحول گرا در نظام آموزش عالی بخش دفاع، طراحی و پیاده سازی نظام جامع ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی در بخش دفاع، مدیریت سرمایه انسانی در آموزش عالی بخش دفاع و بازنگری در محتوا و متدولوژی آموزش و پژوهش بخش دفاع در حکمرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع محقق خواهد شد.
  کلیدواژگان: سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی کشور، حکمرانی خوب آموزش عالی، بخش دفاع، علم سودمند، سند چشم انداز توسعه
 • پیمان لطفی پورسبزی*، نادرقلی قورچیان، حمید رضا آراسته صفحات 12-31
  هدف این پژوهش ارائه ی مدلی برای ارزیابی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر داده ها، پژوهشی کمی و کیفی از نظر نحوه ی اجرا، آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بود و کل جامعه به تعداد 108 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش به صورت پرسشنامه ی محقق ساخته برمبنای طیف لیکرت . روایی ظاهری پرسشنامه پژوهش با مطالعه فردی و با نظر اساتید راهنما و مشاور و روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 97/0تعیین گردید. در پردازش و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار pls استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها در نهایت 17 مولفه و 64 ملاک برای ارزیابی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) تعیین و مدل ارزیابی ارائه شد. مولفه های ارزیابی، توجه به رتبه عبارتند از: مدیریت و رهبری دانشگاهی، هیئت علمی ، فعالیت های آموزشی با ضریب رضایت ذینفعان داخلی و خارجی از عملکرد دانشگاه ، قوانین و مقررات، فضای فیزیکی ، فعالیت های پرورشی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، کارکنان غیر هیئت علمی، خدمات ، فعالیت های پژوهشی، منابع مالی، دانشجو، برنامه ریزی راهبردی، امکانات و تجهیزات آموزشی ، نظام تضمین کیفیت و مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در نهایت مدل ارزیابی نهایی شامل فلسفه و اهداف، مولفه ها و ملاک ها و سازوکار اجرایی مدل ارائه گردید.
  کلیدواژگان: ارزیابی، دانشگاه، هیئت علمی، مدیریت و رهبری دانشگاهی
 • ناصر پورصادق* صفحات 32-47
  بدون تردید در جنگهای شبکه ای و دانش بنیان امروز و آینده منابع انسانی توسعه یافته و شایسته از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود . به همین نسبت مدیران منابع انسانی که متولی اصلی جذب و توسعه و بکارگیری منابع انسانی در سازمانهای نظامی از جمله ارتش هستند دارای جایگاه ویژه ای خواهند شد و برای انجام درست وظایف خود نیازمند شایستگی و قابلیت های لازم خواهند بود. لذا هدف اصلی این تحقیق«ارائه الگوی شایستگی های مکتبی مدیران منابع انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران » است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه‏ای بوده؛ روش انجام این تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری را صاحب‏نظران و خبرگان آشنا و اعضای هیئت علمی نظامی به تعداد 130 نفر و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 110 نفر محاسبه ‏گردید. جمع‏آوری داده ها از روش میدانی با استفاده ابزار پرسش‏نامه محقق ساخته و سوالات آن با استفاده از طیف لیکرت صورت گرفته. پایایی پرسشنامه از روش دو نیمه کردن با استفاده از آزمون گاتمن، 0.85 به ‏دست آمد. در نتیجه الگوی نهایی تحقیق با استفاده از 4مولفه و 34 شاخص ارائه شد.
  کلیدواژگان: مدیران منابع انسانی، الگوی شایستگی، شایستگی مکتبی
 • حسین خانزادی ، محمدرضا طالعی پور صفحات 48-56
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر  فاکتورهای تقویت کننده مدیریت دانش  در راستای بهینه سازی فرایند تصمیم گیری در سازمان نداجا انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش فرماندهان ارشد نداجا به تعداد 280 نفر بوده که 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه عوامل تقویت کننده مدیریت دانش استفاده شد. یافته ها نشان داد فاکتورهای تقویت کننده ی مدیریت دانش شامل مهارت های Tشکل ، مشارکت اعضای سازمانی ، فرایند خلق دانش و پشتیبانی فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی نداجا تاثیرگذار می باشد؛ که نیاز هست مسئولین نداجا به منظور بهینه سازی عملکرد مطلوب کارکنان برنامه ریزی لازم در راستای تقویت مهارت های T شکل کارکنان، مشارکت آنان و پشتیبانی از فناوری اطلاعات و همچنین حمایت از خلق دانش جدید را داشته باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، عملکرد سازمانی، نیروی دریایی راهبردی آجا
 • سهراب صادق*، زهرا علی پور درویش، جمشید صالحی صدقیانی، یوسف محمدی مقدم صفحات 58-73
  این پژوهش با هدف ارائه مدل مفهومی بهره وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. تاکنون پژوهش هایی در حوزه بهره وری در سازمان های مختلف انجام شده که در آن ها عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی مد نظر بوده است. اما این موضوع ارائه مدل کلی در بهره وری نیروی انسانی انجام شده است. در این تحقیق با بررسی پژوهش های قبلی و مستندات علمی موجود، همچنین استفاده از نظریات خبرگان موضوع، به ارائه مدل مفهومی بهره وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته گردید. پژوهش از نظر روش تحقیق کیفی بوده که در آن از روش تئوری داده بنیاد(گرند تئوری) استفاده گردید. برای ارزیابی صحت مدل از نرم افزار مکس کیو دی ای استفاده شده است. نتایج حاصله بر اساس داده های جمع آوری شده در این تحقیق نشان می دهد برای ارائه مدل مفهومی بهره وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 6 طبقه اصلی و حیاتی باید مورد نظر قرار گیرد که ارتباط بین آن ها که در قالب مدل مفهومی در نداجا ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مدل مفهومی بهره وری سرمایه انسانی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گرند تئوری
 • اسماعیل کاوسی*، سید محمود هاشمی، علیرضا رحمانزاده گروی صفحات 74-87
  یق حاضر با هدف بررسی تاثیرآموزشهای فرهنگی ضمن خدمت برنوآوری سازمانی درسازمان شیلات ایران انجام شده است. حجم نمونه آماری به روش کوکران به تعداد 170 نفر انتخاب گردیده و روش نمونه گیری، تصادفی ساده بوده است. برای گردآوری داده ها از ابزاراندازه گیری پرسشنامه استفاده شده است. روایی و پایایی ابزاربه روش آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، میانگین واریانس استخراج شده، فورنل - لارکر و با استفاده از نظرات خبرگان تائید گردیده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی به طریق مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که، آموزشهای فرهنگی ضمن خدمت برنوآوری سازمانی درسازمان شیلات ایران موثر می باشد، به طوری که آموزشهای فرهنگی مهارت آموزی (95/0) بیشتر از سایر سوالات توانسته واریانس آموزشهای فرهنگی ضمن خدمت را تبیین نماید. مولفه آموزش های فرهنگی خلاقیت (53/0) کمتر از سایر سوالات توانسته اند واریانس آموزشهای فرهنگی ضمن خدمت را توزیع دهد.به عبارت دیگر این گویه با عامل یاد شده تاثیر کمتری نسبت به سایر گویه ها دارد. میزان اثر مثبت آموزش های فرهنگی ضمن خدمت بر نوآوری تولیدی، فرآیندی، اداری به ترتیب برابر 65/0، 72/0 و 53/0 است. آموزش های فرهنگی ضمن خدمت بیشترین تاثیر را بر نوآوری فرآیندی دارد.
  کلیدواژگان: آموزش های فرهنگی ضمن خدمت، نوآوری سازمانی، نوآوری تولیدی، نوآوری فرآیندی، نوآوری اداری
 • مسعود فریدونی*، سیدحسین علوی صفحات 88-98
  هدف اصلی تحقیق طراحی مدلی از تاثیر کیفیت دروس تربیت بدنی بر سلامت و شادکامی دانشجویان در دانشگاه علوم دریایی محمودآباد بود. این تحقیق بصورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شد. در بخش کیفی تحقیق بعد از مرور مبانی نظری پرسشنامه ای توسط گروه تحقیق طراحی گردید و سپس در اختیار خبرگان و متخصصان (گروه دلفی) قرار گرفت به-طوریکه در سه مرحله مورد بازبینی قرار گرفت. اعضای گروه دلفی متخصصان مدیریت ورزشی و اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع پژوهش بودند که بصورت گلوله برفی انتخاب شدند. بعد از مرحله کیفی سوالات در قالب پرسشنامه 22 سوالی در بین دانشجویان دانشکده علوم دریایی دانشگاه نفت و دانشکده فنی و حرفه ای محمود آباد که واحد درس تربیت-بدنی را گذرانده بودند بصورت کل شمار توزیع گردید. بعد از تعیین پایایی، مدل نهایی تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ترسیم گردید. نتایج نشان داد کیفیت دروس تربیت بدنی بر سلامت روانی، سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان تاثیر گذار است. همچنین یافته ها نشان داد سلامت معنوی با ضریب 52/0 و سلامت روانی با ضریب 60/0 بر شادکامی تاثیرگذار است. با توجه به یافته های مدل پیشنهاد می شود محتوی دروس تربیت بدنی با نیازهای دانشجویان مطابقت داشته باشد تا استعدادهای و مهارتی دانشجویان شکوفا شود.
  کلیدواژگان: علوم دریایی، ورزش، دانشجویان، کیفیت دروس
 • هادی ابراهیمی کیاپی* صفحات 99-109
  دریای خزر با مساحتی میان 424300 تا 438690 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه دنیا به شمار میرود.با وجود چنین وسعتی مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی شود و تابع یک رژیم حقوقی خاص است که ارزیابی رژیم های حقوقی و الگوی کنش راهبردی ایران در دریای خزر ارزیابی رژیم های حقوقی و الگوی کنش راهبردی ایران در دریای خزر (منافع ملی ، کنترل منطقه ای ، توزیع سرزمینی و همکاریهای چند جانبه آن به قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق باز می گردد.ظهور چهار مدعی از کشورهای تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور(ایران، فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان)اقبال کنسرسیوم ها و قدرتهای فرامنطقه ای برای سرمایه گذاری در استخراج نفت و گاز این منطقه و تلاش کشورهای نوظهور برای برخورداری از سهمی بیش از سهم اتحاد شوروی سابق که در قراردادهای فوق تعیین شده بود ضرورت تعیین رژیم حقوقی با اهم موضوعاتی چون (پرواز هواپیما بر فراز دریا، رژیم کشتیرانی، ماهیگیری، آلودگی دریایی، مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی و...)و وجود کنش راهبردی ایران به منظور دفاع از حق تاریخی خود در این دریا که ناظر بر حفظ منافع ملی کنترل منطقه ای توزیع سرزمینی و در عین حال تعامل چند جانبه است را اجتناب ناپذیر ساخته است.در این مقاله ضمن ارزیابی رژیم های حقوقی تعیین شده در باب این دریاچه(21 مرداد 1397هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی و...) الگوی کنش راهبردی ایران در دریای خزر را بازشناسی خواهیم کرد.
  کلیدواژگان: منافع ملی، کنترل منطقه ای، توزیع سرزمینی، همکاریهای چندجانبه
 • داریوش شعبانزاده*، علی رستمی صفحات 110-122

  در سال های اخیر، منابع انسانی در سازمان ها جایگاه محوری پیدا کرده و عامل راهبردی برای اداره سازمان به شمار می رود. بنابراین هدف عمده این تحقیق بررسی اثربخشی عضویابی کارمندان تجربی درنیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در طی انجام آن همچنین اهداف دیگری شامل: بررسی میزان اثربخشی آزمون ها، مصاحبه، تحقیقات و معاینات پزشکی در عضویابی کارمندان تجربی در تامین نیروهای تخصصی در گزینش نیروی دریایی آجا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کیفی انجام می شود رویکرد تحقیق به صورت آمیخته است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق تعداد 47 نفر فرماندهان مناطق و پایگاه های نیروی دریایی, اداره مهندسی و ف فنی نداجا و 313 نفر مدیران و سرپرستان در رده های میانی و کارخانجات مناطق و پایگاه ها که مستقیما با متخصصین و کارمندان تجربی مشغول خدمت هستند، بوده و روش جمع‎آوری اطلاعات و داده‎ها میدانی(مصاحبه و پرسشنامه) و کتابخانه‎ای بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss صورت می گیرد. نتایج کلی حاصله از بکارگیری ابزارهای مختلف اعم از پرسش نامه، مصاحبه با صاحب نظران و بررسی اسناد و مدارک نشان می دهد که آزمون های استخدامی، مصاحبه، تحقیقات و معاینات پزشکی در عضویابی کارکنان تجربی موثر است.

  کلیدواژگان: اثربخشی، کارمندیابی، فرآیند عضویابی، مدیریت منابع انسانی، نیروی دریایی
 • ثریا قوره جیلی، محمد حسین رحمتی*، جواد پورکریمی صفحات 123-138
  امروزه در دانشگاه ها نیاز به رهبرانی است که نه تنها فعالیت های آموزشی و پژوهشی (اکتشاف) را کارآ نموده، بلکه در ماموریت ویژه خود بهره برداری از فعالیت های لازم را فراهم نمایند. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تعیین عوامل مرتبط با رهبری دوسو توان در دانشگاه ها به منظور ارائه چارچوب جامع و نظامند می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی و فراترکیب است. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه ی پژوهش، تمامی منابع علمی مرتبط با موضوع رهبری دوسو توان می باشد. در راستای انجام پژوهش پس از طراحی سوال پژوهش، جستجویی نظام مند بر اساس کلید واژه های مرتبط یعنی رهبری دوسوتوان و چیرگی (جدید بودن موضوع پژوهش) از پایگاه داده ها Proquest،Emerald ، Web of science، Google scholar و همچنین سایت SID بین سال های 2007 تا 2017 صورت گرفته است. با بررسی 15 مقاله از 4850 مقاله ی اولیه پژوهشگران 4 بعد و 13 مولفه را به عنوان عوامل مرتبط با موضوع که در پژوهش های مختلف داخلی و خارجی به آن اشاره شده است را شناسایی کردند. یافته ها نشان داد که ابعاد اساسی مرتبط با رهبری دوسو توان شامل: 1-روانشناختی 2-زمینه ای 3-حمایتی 4-سازمانی می باشد.
  کلیدواژگان: رهبری دوسو توان، دانشگاه، فراترکیب
 • مسعود احمدی، رحمان غفاری* صفحات 139-156
  این پژوهش با هدف، ارائه الگوی بهینه انتخاب استراتژی های مدیریت دانش جهت پایش فرایندهای داخلی به کمک مدل ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه فازی در یکی از سازمان های نظامی انجام شده است. این تحقیق در دو فاز میدانی انجام پذیرفته است. جامعه آماری فاز نخست 44 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند که شامل صاحبنظران اساتید دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و دفاع ملی در حوزه های مدیریت و مهندسی صنایع به همراه مدیران و معاونین سازمان نظامی و در فاز دوم شامل 310 نفر از کلیه پرسنل ستادی سازمان بوده که از این تعداد به روش تصادفی ساده، 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند و با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته مقایسه زوجی در فاز اول و پرسشنامه استاندارد در فاز دوم و با کمک نرم افزارهای S.P.S.S و Super Decision داده ها جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج فاز نخست انتخاب استراتژی مستندسازی به عنوان بهترین استراتژی برای پایش فرآیندهای سازمانی و همچنین فاکتورهای رسمیت، اندازه و پراکندگی جغرافیایی، ماهیت کار و محافظه کاری مدیران به عنوان زیرشاخص بوده است. یافته های فاز دوم نشان داد که استراتژی مدیریت دانش در پایش فرآیند موثر است و مدیریت دانش از طریق شاخص های تاثیرگذار شامل کاهش هزینه، کاهش زمان، جلوگیری از دوباره کاری ها، کاهش ریسک از دست دادن دانش بعلت ترک سازمان توسط افراد، کاهش وابستگی دانش به افراد و افزایش سرعت دسترسی به دانش، بر روی پایش فرایندهای داخلی موثر واقع شده است. پیشنهاد می شود سازمان از ابزارهای فناورانه همانند سیستم های پشتیبانی از تصمیم گیری (DSS) و گروه افزارها نظیر مخازن مستندات، نقشه های دانشی، جریان کار و پایگاه های داده مشترک استفاده نماید.
  کلیدواژگان: استراتژی مدیریت دانش، خلق دانش، پایش فرآیندهای سازمانی، تحلیل شبکه فازی
|
 • B Abdi *, Ali Asqar Pourezzat Pages 1-11
  The general policies of the country's self-reliant defense and security, the development and deepening of the culture of self-esteem, self-sufficiency, innovation and creativity at all levels and dimensions of defense and security, the promotion of the software movement, the production and development of defense and security science, technology, and research, and finally, movement in the boundaries of knowledge with an emphasis on localization and modernization are the main tasks of the country's defense sector. In this regard, higher education, as the basis for the implementation of these policies, is of high significance. The present study aims to explain the coordinates of good governance of higher education in the defense sector. The research is applied in terms of purpose, and the research method is a combination (qualitative and quantitative). Findings indicate that the basic problems and challenges of higher education in the defense sector require a comprehensive and inclusive approach.This goal can be realized throughthe six themesprovided by the present research in the defense sector, including: the design and implementation of a native model for good governance in education, redesigning of the structure and organizational processes of the higher education system, the promotion of transformational culture in the higher education system, design and implementation of a comprehensive system for evaluating the performance of faculty members, human capital management in higher education, and reviewing the content and methodology of education and research in the good governance of higher education in the defense sector.
  Keywords: General policies of the self-reliant defense, security of the country, Good governance in higher education, Defense sector, Useful science, Development vision document
 • P Lotfipour Sabzi *, N. Gh Ghourchian, H Arasteh Pages 12-31
  The purpose of this study was to provide a model for assessing Imam Khomeini Naval Academy. The research method is applied, in terms of objective, quantitative and qualitative research, in terms of data, and mixed, in terms of implementation. The statistical population of the study was educational staff and faculty members of Imam Khomeini Naval Academy, and the total population (108 educational staff and faculty members) was chosen as the sample. The data gathering tool in this research was a researcher-made questionnaire based on the Likert scale to examine the criteria appropriate to the components subtracted from the literature of the research. The face validity of the research questionnaire was examined by individual study, with the opinion of the supervisor and counselor and the content validity of the questionnaire was examined by using Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI). The reliability of the questionnaire was assessed using Cronbach's alpha, which was determined 0.97 for the questionnaire. Data were analyzed by using SPSS software and the structural equation modeling was done by using PLS software. By implementing the mentioned methods and after analyzing the data, finally, 17 components and 64 criteria were determined for assessing Imam Khomeini Naval Academy and the Assessment model was presented. The assessment components according to rank are: academic management and leadership with a path coefficient of 0.962445, faculty member with a path coefficient of 0.961076, educational activities with a path coefficient of 0.952113, internal and external stakeholders' satisfaction with the university performance with a path coefficient of 0.939612, rules and regulations with a path coefficient of 0.937116, physical space with the path coefficient of 0.934038, training activities with the path coefficient of 0.929377, information and communication technology with the path coefficient of 0.910458, non-scientific staff with the path coefficient of 0.88950, service with a path coefficient of 0.892893, research activities of the path coefficient of 0.873129, financial resources with the path coefficient of 0.862672, student with a path coefficient of 0.858984, strategic planning with a path coefficient of 0.839829, the educational equipment and facilities with a path coefficient of 0.791491, quality assurance system with a path coefficient of 0.784975, and knowledge management and organizational learning with a path coefficient of 0.551813. Lastly, the final assessment model includes philosophy and objectives, components and criteria, and the mechanism of implementation of the model was presented.
  Keywords: Assessment, University, faculty member, academic management, leadership
 • NASER POURSADEGH * Pages 32-47
  Undoubtedly, in today and future’s network-based and knowledge-based wars, the well-developed and competent human resources is of great significance. Similarly, human resource managers who are the main authorities of hiring and deploying human resources in military organizations, including the military, will have special status and will need the competencies and capabilities to perform their tasks properly. Therefore, the main goal of this research is "providing a religious competencies model of human resource managers of the Islamic Republic of Iran’s Army". The purpose of this research is applied-developmental; the method of conducting this research is survey. The statistical population was comprised of 130 experts and faculty members. According to the Cochran formula, the sample size was 110. Data collection was done through fieldwork using a researcher-made questionnaire in the Likert scale. Reliability of the questionnaire was estimated 0.85 by using the Gutman test. As a result, the final model of the research was presented using four components and 34 indicators.
  Keywords: human resources managers, Competency model, religious competency
 • A Motallebi Varakani *, M.R Talei Pur Pages 48-56
  This research was conducted with the aim of investigating the effect of knowledge management strengthening factors in optimizing the performance of IRI navy organization. Statistical population of the research was 280 IRI navy’s senior commanders and 120 of them were selected as sample. Knowledge management strengthening questionnaire was used to collect data. Findings indicated that knowledge management strengthening factors include T-shaped skills, organizational membership participation, knowledge creation process and IT support have significant effect on organizational performance, which requires authorities to have the necessary planning to strengthen the staff's T-skills, their participation, and support for information technology as well as to support the creation of new knowledge in order to to optimize the desirable performance of the staff.
  Keywords: Knowledge Management, Organizational Performance, IRI Strategic Navy
 • S Sadegh *, Z Alipor Darvish, Jamshid Salehisadaghiani, Yousef Mohammdi Moghadam Pages 58-73
  This research was aimed at presenting a conceptual model of human capital efficiency in the IRI Navy. So far, studies have been done in the field of efficiency in different organizations, in which the factors affecting the efficiency of manpower have been considered. But this study presents a general model of human resource efficiency. In this research, by reviewing previous researches and available scientific documents and using experts’ opinion, a conceptual model of human capital efficiency in IRI navy was presented. The research method was qualitative research in which the data-driven theory (grounded theory) was used. To evaluate the accuracy of the model, the MAXQDA software has been used. Based on the data collected in this study, six main categories should be considered for the conceptual model of human capital efficiency in the IRI navy and the relationship between them presented in the form of a conceptual model.
  Keywords: Conceptual model of human capital efficiency, IRI Navy, grounded theory
 • E Kavousy *, M Hashemi, Alireza Rahmanzade Geravi Pages 74-87
  The present study aims to investigate the effect of cultural in-service training on organizational innovation at Iranian Fisheries Organization. The sample size was 170 individuals selected by Cochran method and the sampling method was simple random sampling. A questionnaire measuring instrument was used to collect the required data. Validity and reliability of the instrument were verified through Cronbach's alpha, composite reliability, average variance extracted, Fornell-Larcker criterion, and using experts' opinions. To test the research hypotheses, partial least squares method has been used through structural equation modeling. The results of data analysis indicated that cultural education was effective in organizational innovation at Iranian Fisheries Organization. Cultural training of skill development (0.95) could explain the variance of cultural in-service training more than other questions. The component of cultural training of creativity (0.53) was able to distribute the variance of cultural in-service training less than other questions. In other words, this item is less effective than other items regarding the mentioned factor. The positive effect of cultural in-service training on manufacturing, process, and administrative innovation is 0.65, 0.72 and 0.53 respectively. Cultural in-service training had the greatest impact on process innovation.
  Keywords: Cultural In-service Training, Organizational innovation, Manufacturing Innovation, Process Innovation, Administrative Innovation
 • M Freydoni *, H Alavi Pages 88-98
  The main purpose of the research was to design a Model of the Impact of the quality of Physical Education Courses on Students' mental Health, Spiritual Health and Happiness (Case Study: Marine Science Students of Mahmoud abad. This research was carried out in mixed (qualitative and quantitative) method. In the qualitative section of the research, after reviewing the theoretical foundations, a questionnaire was designed by the research group and then provided to experts and experts (Delphi group) as reviewed in three stages. The members of the Delphi team were sports exports and faculty members involved in the field of research that were selected as snowball. After the qualitative stage, the questionnaires were distributed in the form of a questionnaire of 22 questions among the students of the Faculty of Marine Sciences of the Oil University and the Faculty of Engineering and Technology of Mahmoud Abad, who completed the unit of education. After determining the reliability, the final model of the research was designed using by Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that the quality of physical education courses influences mental health, spiritual well-being and happiness of students. The findings also showed that spiritual well-being with a coefficient of 0.52 and mental health with a coefficient of 0.60 affects happiness. Regarding the findings of the model, it is suggested that the content of physical education courses be matched to the needs of students in order to boost students' talent and skills.
  Keywords: marine science, Sports, students, the quality of courses
 • H Ebrahimikiapei * Pages 99-109
  The Caspian Sea, with an area of 424300 and 438690 square kilometers, is the world's largest lake. However, the sea is not included in the Convention on the Law of the Sea and is subject to a special legal regime.The emergence of four contenders from the newly independent states of the Soviet Union, the increase of coastal states of the Caspian Sea from two to five countries (Iran, the Russian Federation, Azerbaijan, Kazakhstan, and Turkmenistan), the emergence of consortia and trans regional powers to invest in oil and gas extraction in the region, the efforts of the emerging countries to have a greater share than that of the former Soviet Union established in the 1921 and 1940 Contracts between Iran and the former Soviet Union were the factors which necessitate the establishment of a legal regime focusing on issues such as flight over sea, shipping regime, fishing, marine pollution, an appropriate mechanism for the sharing of oil resources, etc. These factors also necessitate the existence of a strategic action model which seeks to preserve the national interests, regional control, territorial distribution, and multilateral cooperation. The present study aims to evaluate the legal regimes established for this lake (August 12, 2018) and identify the strategic action model of Iran in the Caspian Sea. The pursuit of Iran's right to take advantage of the sea interests will be our most important consideration during this evaluation.
  Keywords: national interests, Regional Control, Territorial Distribution, Multilateral Cooperation
 • D Shabanzadeh *, A Rostami Pages 110-122

  In recent years, human resources has become central to organizations and is a strategic factor for managing the organization. Therefore, the main purpose of this study was to investigate the effectiveness of the experienced employees’ recruitment in the IRI navy and during its accomplishment, other goals included: investigating the effectiveness of examinations, interviews, research and medical checkups on the experienced employees’ recruitment in the provision of specialized personnel in the IRI navy was investigated. The research method is descriptive and the method of information analysis is carried out qualitatively. The research approach is mixed. The statistic population included 47 commanders of naval bases, engineering and technical departments of IRI navy, and 313 managers and supervisors in the workshops and shipyards of the bases working directly with experienced employees, and the data collection method was Field (interviews and questionnaires) and library method. Data analysis is done using SPSS software. The general results of using different tools, such as questionnaires, interviewing the experts and examining documents show that hiring exams, interviews, investigation and medical examinations are effective in experienced employees’ recruitment.

  Keywords: Effectiveness, recruitment, Recruitment Process, human resources management, navy
 • S Ghorehjili, Mohammadhossein Rahmati *, J Pourkarimi Pages 123-138
  The subject of dual-power leadership is one of the approaches that has recently entered the field of management and leadership and can best stimulate and direct innovation; because it is able to simultaneously apply the exploration and exploitation skills needed for the innovation process. These leaders sometimes use the past experiences for their reactions or decisions and use these experiences as important and crucial resources to maintain and survive their business (Exploitation). This is while they know that they need to have a look at the future in order to adapt effectively in a highly competitive market for resource conservation (Exploration). The topics discussed in this area have recently entered management and leadership literature, and there are no comprehensive models and theories in this field. The purpose of the present research was to identify the components of dual-power leadership based on the studies conducted in this field, and was carried out in a meta-synthesis method. The findings of the research indicated that the dual-power leadership was categorized in three dimensions: Organizational dimension with various components such as organizational capacity-building, influence on others, responsibility, strategy implementation, mastery over the whole organization and organizational characteristics; Environmental dimension with elements such as strategic thinking, foresight, path analysis, and attention to market and customer; and individual dimension with different components of individual capacity development, wisdom and creativity.
  Keywords: Dual-power leadership, Meta-synthesis, Individual dimension, Environmental dimension, Organizational dimension
 • M Ahmadi, R Ghaffari * Pages 139-156
  The purpose of this study was to provide an optimal model for choosing knowledge management strategies to monitor internal processes using Diemel's combined model and fuzzy network analysis in one of the military organizations. This research has been conducted in two field phases. The statistical population of first phase was 44 of experts who were selected through targeted sampling including the professors of the universities of Tehran, Shahid Beheshti and Supreme National Defense university in the fields of industrial management and engineering, along with the managers and vice ministers of the military organization, and in the second phase, there were 310 staff members of the organization. Out of this 201 people were selected as sample through random sampling method. Data have been gathered using a researcher-made questionnaire, a comparison of couples in the first phase and a standard questionnaire (Bahiraeil et al., 1393) in the second phase to monitor the internal data processes and have been analyzed with the help of SPSS and Super Decision software. After determining the objective, the indicator level (three coding, personalization and combination strategies (Schickerz et al., 2004)) and then sub-indicators influencing the selection of strategies (such as formalities (Shami, 2009 and Boh, 2006), geographic dispersion (Schicheirs et al. 2004 and Boh, 2006 and Sami & Mehregan, 2008), the size of the organization (Schicheirs et al., 2004 and Boh, 2006 and Sami and Mehregan, 2008), conservatism of the managers (Shami, 2009), the nature of the organization's work (Shami, 2009 and Hansen Et al., 1999) have been determined by studying the literature. In order to determine the reliability of the first phase questionnaire, the incompatibility rate was considered to be less than 0.1 and for validity of the five-choice Likert scale spectrum questionnaire of the second phase, exploratory and confirmatory factor analysis has been used and the number of all items was more than 0.4. The results of the first phase of the selection of the strategy, documentation was recognized as the best strategy for monitoring organizational processes, as well as the factors of formalization, size and geographical distribution, the nature of work and conservatism of managers as sub-indicators. The findings of the second phase showed that management strategy was effective in monitoring the process and knowledge management through effective indicators including cost reduction, time reduction, deregulation, reduced risk of losing knowledge due to the absence of organization by individuals, reduction of Knowledge dependence to individuals and the speed of access to knowledge have been effective in monitoring internal processes. The organization is recommended to use technological tools such as DSS and groupware such as document repositories, knowledge maps, workflows and shared databases.
  Keywords: knowledge management strategy, knowledge creation, monitoring of organizational processes, fuzzy network analysis