فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی اراک - سال بیست و دوم شماره 2 (خرداد و تیر 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 2 (خرداد و تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فهیمه امیدی*، مصطفی نوکنی، آنیتا علاقه مند صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  اختلال بیش فعالی و نقص توجه یک اختلال روان پزشکی شایع در کودکان است و توجه به داروهایی که در این اختلال مورد استفاده قرار می گیرند حائز اهمیت است. این مطالعه اثربخشی ریتالین به تنهایی با ممانتین اضافه شده به ریتالین بر شدت علائم اختلال بیش فعالی و نقص توجه در کودکان را بررسی می کند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی می باشد. تعداد 76 بیمار دارای ملاک های تشخیصی اختلال بیش فعالی و نقص توجه از کودکان 7 تا 12 سال از طریق مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM-V در دو گروه کنترل و آزمایش انتخاب شدند. ابتدا هر دو گروه پرسش نامه ارزیابی شدت علایم کانرز والدین را تکمیل کرده، سپس برای بیماران گروه کنترل ریتالین و برای گروه آزمایش همراه با ریتالین داروی ممانتین برای یک ماه تجویز شد. سپس دو گروه مجددا پرسش نامه را تکمیل کرده و از نظر اثربخشی داروها مقایسه شدند.
  ملاحظات اخلاقی
   این تحقیق در کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک با کد 139510 تصویب گردید و در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی با کد IRCT2016080829268N1 به ثبت رسید.
  یافته ها
  در مقایسه دو گروه بعد از مصرف داروها با توجه به مقدار p این آزمون که برابر با 324/0 و بیشتر از 05/0 است تفاوت معنی داری مشاهده نشد، ولی مقیاس شدت علایم در هر گروه، قبل و بعد از مصرف داروها تفاوت معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  علی رغم آن که شدت علایم بیش فعالی کاهش یافت، تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد و ممانتین اضافه شده به ریتالین در مقایسه با ریتالین اثر ویژه ای بر روی کاهش شدت علایم نداشت. می توان نتیجه گرفت که احتمالا ریتالین اثر بارزی در کاهش علایم داشته است.
  کلیدواژگان: بیش فعالی و نقص توجه، کودکان، ممانتین
 • الهام پیشگر*، میلاد مخفیان صفحات 11-21
  زمینه و هدف
  بسیاری از باکتری ها به ویژه استافیلوکوکوس اورئوس از مکانیسم حساسیت جمعیتی برای انجام بسیاری از فعالیت های ضروری خود مانند تولید بیوفیلم و ایجاد فاکتورهای بیماری زایی استفاده می کنند. هرگونه تداخل در این سیستم باعث ناتوانی باکتری در انجام فعالیت های فوق خواهد شد. این مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل 5 عصاره گیاهی علیه حساسیت جمعیتی سویه ا. اورئوس انجام گردید.
  مواد و روش ها
  سیزده جدایه ا. اورئوس از بیماران دچار عفونت ایمپلنت دندانی جداسازی و شناسایی شدند. گونه های گیاهی از باغات استان فارس جمع آوری و عصاره گیری به واسطه حلال اتانول 96 درصد انجام پذیرفت. اثر عصاره گیاهان به واسطه سویه نشان گر آگروباکتریوم تومی فشنس NTL/PZLR4، با آزمون ضدحساسیت جمعیتی و هم چنین خاصیت باکتری کشی با آزمون ضدمیکروبی مورد بررسی قرار گرفت. در ضمن قدرت تولید بیوفیلم جدایه ها به روش میکروتیترپلیت (MTP) ارزیابی گردید.
  ملاحظات اخلاقی
  این مطالعه با کد 1959-1-16-01 و 118248/73 به تایید کمیته اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای جهرم و علوم تحقیقات تهران رسیده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عصاره شکوفه تمشک به صورت معنی داری (05/0 > p) خاصیت ضد حساسیت جمعیتی دارد (> 21 میلی متر). ایجاد هاله روشن در اطراف چاهک توسط سویه نشان گر، اثرات ضد حساسیت جمعیتی عصاره شکوفه تمشک را تایید نمود. عصاره گیاهان ترخون، گل گندم، خاکشیر و ریحان صرفا خاصیت ضدمیکروبی از خود نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به ویژگی ضد بیوفیلمی و ضد حساسیت جمعیتی عصاره شکوفه تمشک، می توان از ترکیبات موثره موجود در این گیاه به عنوان دهان شویه جهت مقابله با عفونت ایمپلنت دندانی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آگروباکتریوم، استافیلوکوکوس اورئوس، بیوفیلم، تمشک، ضد حساسیت جمعیتی، AHL، QS
 • رسول حشمتی، مهدی زمستانی* صفحات 22-34
  زمینه و هدف
  با توجه به تاثیر بیماری قلبی کرونری (CAD) بر وضعیت سلامتی، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر وضعیت سلامتی و علائم بیماران مبتلا به بیماری قلبی کرونری بعد از عمل جراحی CABG انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش تک آزمودنی بود. جامعه آماری کلیه بیماران قلبی کرونری بیمارستان قلب شهید مدنی تبریز بودند که از مهر تا اسفند 1395 بعد از عمل CABG جهت گذراندن توان بخشی به این بیمارستان مراجعه کرده بودند. از میان این بیماران، 4 نفر مبتلا به CAD به صورت در دسترس انتخاب شدند. پرسش نامه آنژین سیاتل (SAQ) و مقیاس محقق ساخته علائم بیماری CAD مورد استفاده قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از درصد بهبودی، درصد داده های ناهم پوش، تفاوت استاندارد میانگین و اندازه اثر و برای تفسیر از تحلیل نمودار چشمی استفاده شد.
  ملاحظات اخلاقی
   این مقاله با کد 2384411 توسط کمیته اخلاق دانشگاه تبریز به تصویب رسیده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود علایم بیماران مبتلا به CAD از کارایی متوسط و در بهبود وضعیت سلامتی آنان از کارایی نسبتا اندک و پایینی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، مداخله ای نسبتا موثر در کاهش علائم بیماران CAD و مداخله ای نسبتا ضعیف در بهبود وضعیت سلامتی این بیماران می باشد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، علائم بیماری، وضعیت سلامتی، CAD
 • زهرا حیدرزاده، رقیه خاکپای*، سیدمهدی بانان خجسته، فاطمه خاکپای صفحات 35-46
  زمینه و هدف
  تزریق 17-بتا استرادیول به داخل هسته پاراژیگانتوسلولاریس کناری (LPGi) موش های صحرایی نر و ماده اوارکتومی شده، اثر ضددردی قوی را بر روی درد التهابی تولید می کند که احتمالا به وسیله گیرنده های استروژنی این هسته وساطت می شود. هدف از این پژوهش، بررسی نقش گیرنده های استروژنی هسته LPGi در تعدیل درد ناشی از 17بتا-استرادیول در طی فاز پرواستروس موش های صحرایی ماده می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از موش های صحرایی ماده نژاد ویستار در محدوده وزنی 200 تا 270 گرم استفاده شد. برای بررسی اثر تزریق 17 بتا-استرادیول به داخل هسته LPGi در تعدیل درد التهابی حاد، پس از ورود حیوان به فاز پرواستروس، کانول گذاری این هسته انجام شد. پس از ورود دوباره حیوان به فاز پرواستروس، داروها تزریق شد و 15 دقیقه بعد فرمالین به پنجه پای چپ حیوان تزریق شد. سپس رفتار تکان دادن پای ملتهب ناشی از فرمالین به مدت 60 دقیقه ثبت شد.
  ملاحظات اخلاقی
  این مطالعه با کد اخلاق IR.TBZMED.VCR.REC.1397.385 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز رسیده است.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که در طی فاز پرواستروس، تزریق 17بتا- استرادیول به داخل هسته ی LPGi رفتار تکان دادن پای ملتهب را در فاز اول (01/0> p) و فاز دوم (001/0> p) آزمون فرمالین به طور معنی داری کاهش داد. پیش تیمار هسته ی LPGi با آنتاگونیست گیرنده های استروژنی (ICI182, 780) اثر بی دردی القا شده با 17بتا- استرادیول را خنثی نمود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که تزریق 17بتا- استرادیول به هسته ی LPGi در فاز پرواستروس، بی دردی قوی را بر روی درد التهابی القا می کند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که احتمالا اثر ضددردی 17بتا- استرادیول از طریق گیرنده های استروژنی میانجی گری می شود.
  کلیدواژگان: آزمون فرمالین، بی دردی، چرخه فحلی، گیرنده استروژن
 • لیلا دهقان، حمید دالوند، مجتبی بیانی*، علیرضا شمس الدینی صفحات 47-56
  زمینه و هدف
  مشکلات تغذیه ای می توانند مشارکت کودکان فلج مغزی در فعالیت های روزمره زندگی به ویژه غذا خوردن را محدود کنند. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین فراوانی انواع بازتاب های اولیه و اختلال عملکرد حرکتی دهانی کودکان فلج مغزی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی به روش مقطعی بود. این مطالعه بر روی کودکان فلج مغزی 2 تا 15 ساله که به صورت در دسترس و از نوع آسان از کلینیک های توان بخشی شهر اراک در سال 1396 انتخاب شدند انجام گرفت. وجود بازتاب های غیر طبیعی اولیه شامل بازتاب های Bite، Rooting وTongue Thrust  و عملکرد حرکتی دهانی کودک با مقیاس ارزیابی حرکتی دهانی (Oral motor assessment scale-OMAS) ارزیابی گردید. جهت تجزیه تحلیل داده ها از آزمون خی دو استفاده شد.
  ملاحظات اخلاقی
  این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1395.82 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک رسیده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بیشترین تعداد افراد دارای بازتاب های اولیه دهانی غیرطبیعی (Bite، Rooting و Tongue Thrust) در سطح IV و V عملکرد حرکتی درشت و در سطح III توانایی دستی و نوع کوادروپلژی اسپاستیک قرار دارند. بیشترین فراوانی فقدان عملکرد در مهارت حرکتی دهانی در سطح عملکرد حرکتی درشت V و عملکرد کامل در عملکرد تغذیه دهانی در سطح عملکرد حرکتی درشت I و II مشاهده گردید. بین مهارت حرکتی دهانی با سطح عملکرد حرکتی درشت اختلاف معناداری مشاهده شد (04/0= p).
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری بین عملکرد حرکتی دهانی و سطوح عملکرد حرکتی درشت وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد که در ارزیابی عملکرد حرکتی دهانی کودکان دارای فلج مغزی، توجه خاصی به سطح عملکرد حرکتی درشت این کودکان شود.
  کلیدواژگان: بازتاب های اولیه دهانی، عملکرد حرکتی دهانی، فلج مغزی، کودک
 • تورج سپهوند* صفحات 57-66
  زمینه و هدف
  افسردگی و اضطراب اجتماعی اختلالات شایعی در کودکان هستند که با آسیب شناسی شناختی والدین مرتبط می باشند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه افسردگی و اضطراب اجتماعی کودکان دبستانی مادران با سطح انعطاف پذیری شناختی بالا و پایین انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه با طرح علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه چهارم تا ششم مقطع ابتدایی شهر اراک (و مادران آن ها) در سال 96-1395 بودند. به منظور انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. بدین ترتیب، بر مبنای نمرات مادران در پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی، دو گروه از مادران با انعطاف پذیری شناختی سطح بالا و پایین انتخاب و نمرات کودکان آن ها که به پرسش نامه های افسردگی کودکان و اضطراب اجتماعی کودکان و نوجوانان پاسخ داده بودند، با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره مورد مقایسه قرار گرفت.
  ملاحظات اخلاقی
  این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1397.298 در دانشگاه علوم پزشکی اراک به تصویب رسیده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل تفاوت معناداری در ترکیب خطی متغیرهای وابسته در دو گروه مورد بررسی نشان داد (892/0 =لامبدا ویلکز، 474/14 =97،2F، 000/0 =p). آزمون های تک متغیره تحلیل واریانس نیز نشان داد که کودکان دارای مادران با انعطاف پذیری شناختی پایین دارای افسردگی و اضطراب اجتماعی بیشتری نسبت به کودکان دارای مادران با انعطا ف پذیری شناختی بالا هستند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، انعطاف پذیری شناختی مادران احتمالا به واسطه توانایی کنترل پذیر دانستن موقعیت های دشوار، درک تبیین های جایگزین برای رفتارهای انسان و ایجاد راه حل های جایگزین برای موقعیت های دشوار پاسخ دهی به کودکان با افسردگی و اضطراب اجتماعی آن ها مرتبط است. بنابراین، مادران نیازمند آموزش و اصلاح بیشتری در توانایی انعطاف پذیری شناختی خود جهت بهبود بیشتر در افسردگی و اضطراب اجتماعی کودکان هستند.
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، افسردگی، انعطاف پذیری شناختی، کودکان دبستانی، مادران
 • افسانه طلایی*، مهدی محمود پور، مریم شهدوست صفحات 67-74
  زمینه و هدف
  با توجه به وجود نتایج ضد و نقیض مطالعات در مورد تاثیر آتورواستاتین بر روی قند خون و کنترل دیابت، در این مطالعه اثرات آتورواستاتین بر روی قند و مقاومت به انسولین را بررسی کردیم.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور کنترل شده با پلاسبو، 88 بیمار دیابتی نوع دو که تحت درمان با داروهای خوراکی کاهنده قند خون بودند، به صورت تصادفی به دو گروه 44 تایی تقسیم شدند. گروه مداخله، روزانه 40 میلی گرم آتورواستاتین و گروه کنترل، دارونما به مدت 3 ماه دریافت کردند و قند خون ناشتا، انسولین، مقاومت به انسولین، HbA1C، پروفیل لیپید، قبل و بعد از سه ماه در دو گروه سنجیده و مقایسه شد و داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی زوجی و تی استیودنت تجزیه و تحلیل شدند.
  ملاحظات اخلاقی
  مطالعه حاضر با کد IR.ARAKMU.REC.90.108.10 توسط کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک به ثبت رسیده است.
  یافته ها
  بعد از سه ماه در گروه مداخله، انسولین، مقاومت به انسولین و HbA1C در مقایسه با گروه کنترل به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت، در حالی که قند خون ناشتا کاهش قابل ملاحظه ای نداشت. سطح کلسترول کل و کلسترول LDL (Low Density Lipoprotein) نیز کاهش معناداری در گروه مداخله داشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد آتورواستاتین در بهبود کنترل قند خون و کاهش مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نقش موثری دارد.
  کلیدواژگان: آتورواستاتین، دیابت، مقاومت به انسولین
 • الناز عباسی، جواد جواهری، حمید مومنی، احساناللهغزنوی راد* صفحات 75-83
  زمینه و هدف
  گونه های شیگلا به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده دیسانتری هستند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های شیگلای جداشده از نمونه های اسهال عفونی بیماران شهر خمین است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی توصیفی بین خرداد 1396 تا آخر آبان سال 1397، تعداد 54 نمونه اسهال عفونی وارد مطالعه شدند. نمونه های مدفوع اسهال عفونی بر روی MacConkey agar و Xylose Lysine Deoxycholateagar (XLD) وGram Negative Broth (GN Broth)  کشت داده شدند. پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی به صورت فنوتیپی تعیین شد.
  ملاحظات اخلاقی
  این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.307 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک رسیده است.
  یافته ها
  از 54 نمونه اسهال عفونی، به کمک کشت، 11 ایزوله (3/20 درصد) گونه های شیگلا تشخیص داده شد. از تعداد کل ایزوله های به دست آمده، 9 (8/81 درصد) ایزوله شیگلا سونئی و 2 (1/18 درصد) ایزوله شیگلا فلکسنری بودند. بیشترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در کوتریموکسازول 11 (100 درصد) ، آمپی سیلین 10 (9/90 درصد) و سفکسیم، سفوتاکسیم و سفتریاکسون 9 (8/81 درصد) مشاهده گردید. در این مطالعه، 8 (7/72 درصد) ایزوله Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) و 1 (9 درصد) ایزوله بتالاکتاماز AmpC  مثبت بودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که گونه های شیگلا دارای مقاوت بتالاکتامازی به عنوان عامل مطرح ایجاد دیسانتری باکتریال در نمونه های اسهال عفونی در منطقه خمین می باشند. این نکته باید از طرف متخصصین عفونی به خصوص هنگام درمان اولیه بدون بررسی میکروبیولوژیک مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، ایران، دیسانتری، گونه های شیگلا
 • مهسا کاوسی*، احسان رحیمی، جلیل فلاح مهرآبادی صفحات 84-95
  زمینه و هدف
  سرطان ریه یکی از همه گیرترین سرطان ها در سراسر جهان است. اخیرا چند انکوژن بالقوه شناخته شده اند که شامل EGFR، BRAF، KRAS و ژن ALK هستند. با توجه به شیوع بالای سرطان ریه، میزان مرگ ناشی از آن، عوارض شیمی درمانی و تلاش برای یافتن داروهای موثر و با عوارض کمتر، تحقیق حاضر با این هدف انجام شد که تاثیر یک عصاره گیاهی را بررسی کرده تا نتایج آن در اختیار مراکز تولیدی قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، تاثیر عصاره اوکالیپتوس و داروی سیس پلاتین بر روی میزان بیان ژن KRAS در رده سلولی A549 سرطان ریه بررسی شد. به منظور تعیین زنده مانی سلول ها از روش MTT استفاده و IC50 تعیین شد. پس از تعیین  IC50سلول ها به مدت 48 ساعت در معرض تاثیر غلظتی کمتر از IC50 عصاره و دارو قرار گرفتند. سپس میزان بیان ژن KRAS نسبت به ژن کنترل β-ACTIN در گروه های کنترل و تیمار با عصاره و دارو تعیین شد. بدین منظور، پرایمر اختصاصی برای ژنβ-ACTIN  و KRAS طراحی و Real-Time PCR انجام شد.
  ملاحظات اخلاقی
   این مطالعه با کد IR.IAU.East Tehran.REC.1396.3 در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق به تصویب رسیده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میزان IC50 عصاره و دارو به ترتیب 7/85 و 77/1 میلی گرم بر میلی لیتر بوده است. هم چنین، میزان بیان ژن ها در سلول های تیمار شده و کنترل با عصاره و دارو مقایسه گردید. بیان نسبی ژنKRAS  به ژن مرجع در رده سلولی سرطانی تیمارشده با عصاره و دارو به ترتیب به میزان 89/2 و 25/9 برابر طی 48 ساعت به طور معنی دار (0=p) کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  با توجه به کاهش بیان نسبی ژن در رده A549 تیمار شده می توان به مطالعات آینده در خصوص درمان هدف مند سرطان ریه امیدوار بود و از این رو پتانسیل استفاده از ترکیبات گیاهی آشکارتر شود.
  کلیدواژگان: ژن KRAS، سرطان ریه، سیس پلاتین، عصاره اوکالیپتوس
 • آیدا معینی، سیروس فارسی*، مهرزاد مقدسی صفحات 96-105
  زمینه و هدف
  کورکومین یکی از مهم ترین پلی فنول های تغذیه ای است که مصرف بالایی در رژیم های غذایی روزانه دارد و در تعدیل برخی مسیرهای پیام رسان درون سلولی مرتبط با تنظیم حجیم شدن آسیب شناختی عضله به ایفای نقش می پردازد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مکمل یاری کورکومین بر بیان ژن های تنظیم گر فرآیندهای آسیب شناختی عضله قلبی رت ها است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی، 12 سر موش نر نژاد اسپراگ دالی بعد از هشت هفته استفاده از رژیم غذایی پرچرب به دو گروه کنترل چاق (6=n) و مکمل یاری کورکومین (6=n) تقسیم شدند. مصرف مکمل کورکومین در مجموع به مدت هشت هفته اجرا شد. 24 ساعت پس از اتمام پروتکل مکمل کورکومین، رت ها تشریح و عضله قلبی آن ها جدا شد. میزان بیان ژن های AMPK، mTOR، S6K، 4EBP، COL1، COL3 و Ang با تکنیک Real-Time PCR انجام گرفت. میزان بیان ژن ها با استفاده از روش∆∆CT-2 محاسبه شد. برای تعیین معنادار بودن متغیرها بین گروه های تحقیق از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
  ملاحظات اخلاقی
  این پژوهش با کد اخلاق IR.SUMS.REC.1396.S446 توسط کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تصویب رسید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد گروه مکمل یاری کورکومین نسبت به گروه دارونما منجر به کاهش بیان ژن های mTOR (001/0p<)، S6K (011/0p<)، 4EBP (005/0p<)، کلاژن 1 (002/0p<)، کلاژن 3 (001/0p<) و Ang (003/0p<) شد. هم چنین یک افزایش در بیان ژن AMPK (001/0p<) دیده شد که از لحاظ آماری معنادار بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که مصرف مکمل کورکومین با دوز 10 میلی گرم تا حدودی می تواند حجیم شدن آسیب شناختی عضله قلبی را از طریق کاهش یا عدم افزایش بیان ژن mTOR در رت های چاق و از طرفی افزایش بیان ژن AMPK تعدیل کند و بر کاهش هایپرتروفی آسیب شناختی در دوره مصرف مکمل کورکومین تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: عضله قلبی، mTOR mRNA، مکمل کورکومین، mRNA AMPK
 • رسول نجفی، فاطمه امیری، قدرت الله روشنایی*، محمد عباسی صفحات 106-114
  مقدمه
  سرطان کولون یکی از شایع ترینسرطان های دستگاه گوارش است. این سرطان در بین سرطان ها سومین امار مرگ را دارد؛ هدف این مطالعه براورد بقا و تعیین عوامل موثربر بقایبیماران سرطان کولون است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از اطلاعات 193 بیمار مبتلا به سرطان کولونمراجعه کننده به کلینیک امام خمینی همدان طی سال های1382 تا 1396 در قالب یک مطالعه کوهورت گذشته نگر استفاده شد. پیگیری تمام بیماران از طریق مراجعه دوره ای و تماس تلفنی تا سال 96 انجام شد. برای براورد بقای بیماران از روشکاپلان مایر استفاده شد،همچنین اثر عوامل پیش آگهی دهنده بر بقا توسط مدل رگرسیون کاکس به‎دست آمد. نرم افزارمورداستفاده برای تجزیه و تحلیل داده هاSTATA نسخه 11 و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران در زمان تشخیص 9/12±09/57 سال بود. احتمال بقای 1، 3 و 5 ساله کل بیماران به ترتیب 82/0، 61/0 و 48/0 بود. همچنین متغیر مرحله سرطان در مدل کاکس تعیین کنندهمدت زمان بقای بیماران بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس مدل کاکس تنها مرحله سرطان بر زمان بقای بیماران مبتلا بهسرطان کولون این مطالعه تاثیرگذار بود.لذا تشخیص به موقع بیماری باعث پیشگیری از پیشرفت بیماری همچنین افزایش مدت زمان بقای افراد بیمار، به ویژه در سنین بالا می گردد.
  کلیدواژگان: کاپلان مایر، رگرسیون کاکس، سرطان کولون
 • عبدالطیف معینی*، لیلا مهربان صفحات 115-120
  زمینه و هدف
  موکور مایکوزیس شامل گروهی از عفونت های تهدیدکننده حیات است که توسط قارچی از تیره موکورال ها ایجاد می شود و نسبت مرگ و میر بالاتری در مقایسه با سایر عفونت های شناخته شده دارد. جهت تشخیص زودرس، ظن بالینی و توجه به عوامل خطرساز لازم است و شروع زود هنگام درمان برای دست یابی به نتیجه مطلوب ضروری است. در این گزارش یک خانم با موکور مایکوزیس ریوی معرفی می شود.
  گزارش مورد
  خانم 47 ساله با سابقه دیابت کنترل نشده از 8 سال پیش، با سرفه و خلط و هموپتیزی و تنگی نفس از سه هفته پیش همراه با دیسفاژی مراجعه نموده است. در معاینه در سمع ریه ها کراکل کورس دو طرفه همراه با ویزینگ و استریدور شنیده شد. بیمار در بدو مراجعه تب داشته است. در آزمایشات، لوکوسیتوز و تیتر بالایESR  و CRP3+ داشت. در بررسی از نظر گوش و حلق و بینی اریتم مختصر طناب های صوتی مشهود بود. در رادیوگرافی قفسه صدری انفیلتراسیون ریوی در لوب میانی ریه راست داشت. سی تی اسکن از سینوس ها نرمال بود. برای بیمار برونکوسکوپی و بیوپسی انجام شد که در پاتولوژی ترشحات فیبرینولوکوسیتیک همراه با نکروز وسیع و رشته های پهن هایفا نشان دهنده درگیری وسیع موکور مایکوزیس گزارش شد. بیمار بلافاصله تحت درمان با آمفوتریسین B قرار گرفت .
  ملاحظات اخلاقی
  این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1398.48 توسط کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک به تصویب رسیده است.
  نتیجه گیری
  موکور مایکوزیس در بیماران دیابتی دارای مورتالیتی بالایی می باشد و این بیماری در بیماران مبتلا به دیابت کنترل نشده شیوع بیشتری دارد و لازم است در صورت ابتلا به پنومونی و عدم بهبود علایم در این بیماران، به موکور مایکوزیس ریوی توجه شود.
  کلیدواژگان: پنومونی، دیابت، موکور مایکوزیس ریوی
|
 • Fahimeh Omidi*, Mostafa Nokani, Anita Alaghmand Pages 1-10
  Background and Aim
  Attention Deficit Hyperactivity Disorder is a common psychiatric disorder in children and paying attention to drugs that were used in this disorders are important. This study compares the efficacy of Ritalin with Memantin that is added to Ritalin on the severity of ADHD and attention deficit disorder in children.
  Materials and Methods
  This study is a clinical trial. All of 76 patients with diagnostic criteria for ADHD had been selected from the group of children that they were 7-12 years old, through diagnostic interviews in control & experimental groups based on DSM-V. At first, both groups filled out the Connors parent questionnaire for assessing the severity of the symptoms. Then, Ritalin was prescribed for the patients in the control group and Memantin was added to Ritalin for the patients in the experimental group for one month. The two groups again completed the questionnaire and the effectiveness of drugs was compared.
  Ethical Considerations
  This study with research ethics code 139510 has been approved by research ethics committee at Arak university of medical sceinces and also has been registered with code IRCT2016080829268N1 at Iranian Registry of Clinical Trials (IRCT).
  Findings
  According to the P-value of this test, there was no significant difference between the two groups after taking the drugs, which is equal to 0.324 and more than 0.05. But in that groups, there was a significant difference in severity of the symptoms between groups before and after taking the drugs.
  Conclusion
  Although the symptoms severity of hyperactivity decreased, there was no significant difference between these two groups. The Memantin added to Ritalin did not have a special effect on reducing the severity of symptoms compared to Ritalin. We can conclude the Ritalin might have had a significant effect on the symptoms reduction.
  Keywords: Children, Hyperactivity, attention deficit, Memantine
 • Elham Pishgar*, Milad Makhfian Pages 11-21
  Background and Aim
  A variety of bacteria like Staphylococcus aureus utilize quorum sensing to perform their important activities such as biofilm formation and production of virulence factors. Interfering with the bacterial QS will disable the bacteria to perform above-mentioned vital activities. The principal aim of the study was to evaluate the effects of five plant extracts against bacterial Quorum sensing of Staphylococcus aureus.
  Materials and Methods
  Thirteen strains of Staphylococcus aureus were isolated from patients with dental implant infection and identified. The plant species were collected from vicinity gardens of Fars Province and extracted using 96% ethanol. The anti-QS and antimicrobial susceptibility methods were then carried out to evaluate their bactericidal and QS properties with the use of Agrobacterium tumefaciens NTL/PZLR4. Furthermore, the biofilm production of the isolates was evaluated by microtiter plate (MTP) assay.
  Ethical Considerations
  This study with research ethics codes 01-16-1-1959 and 73/118248 has been approved by research ethics committee at Islamic Azad University, Jahrom and research sciences branch, respectively.
  Findings
  The results of the study disclosed that the extract of raspberry blossom possesses significantly (p<0.05) anti-QS property (>21 mm). The anti-QS activity was proved by creating clear halo sides of the wells formed by Agrobacterium tumefaciens NTL/PZLR4. Moreover, the extracts of tarragon, wheat flower, flixweed and basil showed antimicrobial properties.
  Conclusion
  According to the anti-biofilm and anti-QS properties of raspberry blossom extract against the isolates of Staphylococcus aureus, it could be considered as a mouthwash against dental bacterial infection with the identification of active compounds in the raspberry.
  Keywords: Agrobacterium, AHL, Anti-quorum sensing, Biofilm, QS, Raspberry, Staphylococcus aureus
 • Rasool Heshmati, Mehdi Zemestani* Pages 22-34
  Background and Aim
  Considering the effect of coronary heart disease (CAD) on the health status, the present study aimed to investigate the effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction on health status and disease symptoms of patients with CAD after CABG.
  Materials and Methods
  The research method was single subject. The statistical population of study included all patients with coronary artery disease in Tabriz city who referred to Shahid Madani Hospital in Tabriz during the second six months of the year 2016 for rehabilitation after surgery. The study sample consisted of four available CAD patients. Seattle's Angina Questionnaire (SAQ) and a researcher-designed scale for CAD symptoms were used as tools. Data were analyzed through recovery percentage, PND, SMD and visual analysis of chart method.
  Ethical Considerations
  This study with research ethics code 2384411 has been approved by research ethics committee at Tabriz university of medical sciences, Iran.
  Findings
  Results indicated that MBSR has a moderate efficiency in improving the disease symptoms. The effectiveness of MBSR is relatively low in improving the health status of patients with CAD.
  Conclusion
  It can be concluded that MBSR is a relatively effective treatment on reducing disease symptoms of CAD patients and is a relatively poor intervention to improve the health status of these patients.
  Keywords: CAD, Disease symptoms, Health status, MBSR
 • Zahra Heidarzadeh, Roghaieh Khakpay*, Seyed Mahdi Banan Khojasteh, Fatemeh Khakpai Pages 35-46
  Background and Aim
  Intra-paragigantocellularis lateralis (LPGi) injection of 17β-estradiol produces robust antinociceptive effect on the inflammatory pain in the both male and ovariectomized female rats which is possibly mediated through estrogen receptors of this nucleus. This study aimed to examine the role of estrogen receptors in the pain modulatory effect of 17β-estradiol during proestrus phase of female rats.
  Materials and Methods
  In this study, the female Wistar rats in the range of 200-270 gr were used. For studying the influence of intra-LPGi injection of 17β-estradiol on the acute inflammatory pain modulation, cannulation into the LPGi nucleus was performed after entrance into the proestrus cycle. After entrance in the proestrus phase once again, drugs were injected and 15 minutes later, formalin was injected into the rat's hind paw. Then, formalin-induced paw jerking behavior was recorded for 60 min.
  Ethical Considerations
  This study with research ethics code IR.TBZMED.VCR.REC.1397.385 has been approved by research ethics committee at Tabriz University of Medical Sciences.
  Findngs
  The results of this study showed that intra-LPGi injection of 17β-estradiol during proestrus phase significantly attenuated paw jerking frequency both in the first (p<0.01) and in the second (p<0.001) phases of formalin test. Pretreatment of the LPGi nucleus with estrogen receptor antagonist (ICI182,780) neutralized the 17β-estradiol-induced analgesia.
  Conclusion
  Our results indicated that intra-LPGi injection of 17β-estradiol induces robust analgesia on the inflammatory pain during the proestrus phase. Thus, it can be concluded that the antinociceptive effect of 17β-estradiol is probably mediated via estrogen receptors.
  Keywords: Analgesia, Estrogen receptor, Estrus cycle, Formalin test
 • Leila Dehghan, Hamid Dalvand, Mojtaba Bayani*, Alireza Shamsoddini Pages 47-56
  Background and Aim
  Feeding problems can limit the participation of children with cerebral palsy (CP) in the daily activities of life, especially feeding and eating. The aim of this study was to determine frequency of primary oral reflexes and oral motor dysfunction in children with CP.
  Materials and Methods
  This study was a descriptive-analytic and cross-sectional study that has been done on children with CP aged 2-15 years old. The participants were chosen by a convenience sampling from the rehabilitation clinics in the city of Arak in 2017. The presence of primary abnormal oral reflexes including Bite, Rooting, and Tongue Thrust was evaluated; and Oral motor assessment scale was used to evaluate oral motor function.Data were analyzed using statistical tests including chi-squared test.
  Ethical Considerations
  This study with research ethics code IR.ARAKMU.REC.1395.82 has been approved by research ethics committee at Arak university of medical sciences, Iran.
  Findings
  Based on the present results, the most subjects with primitive oral reflexes (bite, rooting, tongue thrust) were found at levels of IV and V Gross Motor Function Classification System Expanded &Revised(GMFCS E&R) and at level of III Manual Abilities Classification System and type of quadriplegia spastic. The highest frequency of passive in oral motor was observed in level of V and functional in oral motor in levels of I and II GMFCS E&R. Furthermore, there was significant difference between gross motor function and oral motor function.
  Conclusion
  The study results demonstrated a significant difference between GMFCS E&R levels and oral motor function. Therefore, it was suggested that particular attention should be paid to oral motor function in terms of evaluations of gross motor function.
  Keywords: Cerebral palsy, Child, Oral motor function, Primitive oral reflexes
 • Tooraj Sepahvand* Pages 57-66
  Background and Aim
  Depression and social anxiety are prevalent disorders in children, that are related to cognitive pathology of parents. This research has been conducted with the aim of comparing depression and social anxiety in primary school children of normal mothers with high and low levels of cognitive flexibility.
  Materials and Methods
  This research was a causal-comparative design study. The population of the research was all the fourth to sixth grade of primary school children of Arak city (and their mothers) in 2016-2017 years. For selecting the research sample, the method of convenience sampling was used. Thus, based on scores of mothers in Cognitive Flexibility Scale, two groups of mothers with high and low levels of cognitive flexibility were selected, and the scores of their children that responsed to Children’s Depression Inventory and Social Anxiety Scale for Children and Adolescents, were compared by Multivariate Analysis of Variance (MANOVA).
  Ethical Considerations
  This study with research ethics code IR.ARAKMU.REC.1397.298 has been approved by research ethics committee at Arak University of Medical Sciences.
  Findings
  The results indicated significant difference in the liner composition of dependent variables of two groups. (wilks, lambda= 0.892, F97,2= 14.474, p< 0.000). Univariate analysis of variance indicated that the children of mothers with low level of cognitive flexibility have more depression and social anxiety compared to children of mothers with high level of cognitive flexibility.
  Conclusion
  In general, cognitive flexibility of mothers is related to depression and social anxiety of children, probably by ability to perceive difficult situations as controllable, perceive alternative explanations of human behaviors and generate alternative solutions to difficult situations of responding to children. Therefore, mothers need to be more educated and refined in their cognitive flexibility so that they can cause more improvement in depression and social anxiety of children.
  Keywords: Cognitive flexibility, Depression, Elementary school children, Mothers, Social anxiety
 • Afsaneh Talaei*, Mehdi Mahmudpour, Maryam Shahdost Pages 67-74
  Background and Aim
  Regarding the controversy about the effects of atorvastatin on blood glucose control and diabetes, we evaluated the effects of atorvastatin on blood glucose and insulin resistance in the present study.
  Materials and Methods
  88 type two diabetic patients (T2DP), were treated with anti-diabetes oral agents were enrolled in a double blind randomized clinical trial, placebo control. Then they were randomly classified into two 44 cases groups.  The intervention group took atorvastatin 40 mg daily and control group took placebo for three months and fasting blood glucose (FBS), insulin resistance, HbA1c and lipid profile were measured and compared at the beginning and the end of the study. Data were analyzed using student t-test and paired t-test.
  Ethical Considerations
  This study with research ethics code IR.ARAKMU.REC.90.108.10 has been approved by research ethics committee at Arak University of Medical Sciences.
  Findings
  After three months, insulin, insulin resistance and HbA1c decreased significantly in the intervention group than control group, while FBS non-significantly decreased. Total cholesterol and LDL cholesterol (Low density Lipoprotein) were also decreased.
  Conclusion
  It seems atorvastatin is effective to decrease FBS and insulin resistance in diabetic patients.
  Keywords: Atorvastatin, Diabetes, Insulin resistance
 • Elnaz Abbasi, Javad Javaheri, Hamid Momeni, Ehsanollah Ghaznavi, Rad* Pages 75-83
  Background and Aim
  Shigella species are one of the main causes of dysentery. This study aimed to determine the frequency and antibiotic resistance patterns of Shigella species isolated from infectious diarrhea samples in khomein, Iran.
  Materials and Methods
  A total of 54 infectious diarrhea samples obtained from patients were included in this descriptive cross-sectional study from June 2017 through November 2018. The infectious diarrhea samples were cultured to XLD, MacConkey agar and GN Broth. The phenotypic antibiotic resistance profiles were determined.
  Ethical Considerations
  This study with research ethics code IR.ARAKMU.REC.1396.307 has been approved by research ethics committee at Arak University of Medical Sciences.
  Findings
  Out of 54 infectious diarrhea samples, 11 (20.3%) with Shigella spp were identified using culture media. S. sonnei 9(81.8%) and S. flexneri 2(18.1%) were the single species found. The highest antibiotic resistance rates were found for cotrimoxazole 11(100%), ampicillin 10(90.9%), cefixime, cefotaxime and ceftriaxone 9(81.8%). In this study, 8 (72.7%) of the isolates were ESBL and 1 (9%) were AmpC positive.
  Conclusion
  This study showed that Shigell spp are the main bacterial agent causing dysentery in infectious diarrhea samples in khomein, Iran. This should be taken into consideration by infectious specialists especially during empirical treatment.
  Keywords: Dysentery, Epidemiology, Iran, Shigella species
 • Mahsa Kavousi*, Ehsan Rahimi, Jalil Fallah Mehrabadi Pages 84-95
  Background and Aim
  Lung cancer is one of the most contagious cancers in all of the world. Recently, several potential oncogenes and carcinogens have been identified, including EGFR, BRAF, KRAS and ALK genes. With due attention to the high prevalence of lung cancer, its death rate, the complications of chemotherapy and the efforts to find effective and less effective drugs, this study was done to investigate the effect of a plant extract so that results are available to manufacturing centers.
  Materials and Methods
  In this study, the effect of Eucalyptus extract and cisplatin on the expression of KRAS gene in A549 lung cancer cell line was investigated. To determine the cell survival, MTT was used and IC50 was determined. After determining IC50, the cells were exposed to less than IC50 concentrations of the extract and drug for 48 hours. Then, the amount of β-ACTIN and KRAS genes expressions in control and extract treated and drug treated groups were determined. For this purpose, a specific primers were designed for β- ACTIN and KRAS, and Real-Time PCR was be done.
  Ethical Considerations
  This study with research ethics code IR.IAU.East Tehran.REC.1396.3 has been approved by research ethics committee at Islamic Azad University, Tehran- East Branch, Iran.
  Findings
  The results showed that the amount of IC50 of the extract and drug was 8.75 and 1.77 mg/ml, respectively. In addition, the expression of genes in control and treated cells with extract and drug was compared. The expression of the KRAS gene relative to the reference gene in the cancer cell line treated with extract and drug, for 48 hours, was significantly decreased 2.89 and 9.25, respectively (p = 0).
  Conclusion
  Regarding the reduction of the relative gene expression in the A549 treated group, future studies on targeted lung cancer treatment can be promising and the potential for the use of plant compounds is more evident.
  Keywords: Cisplatin, Eucalyptus extract, KRAS gene, Lung cancer
 • Aida Moeini, Sirous Farsi*, Mehrzad Moghaddasi Pages 96-105
  Background and Aim
  Curcumin is one of the most important nutritional polyphenols that is included in daily supplements diet highly and plays a role in moderating some of the intracellular messenger pathways associated with the regulation of pathologic hypertrophy. The purpose of the present study is to survey the effect of curcumin supplementation on the expression of some genes regulators of the pathological processes of the heart muscle in rats.
  Materials and Methods
  In this eight-week experimental study, 12 male Sprague Dawley rats were divided into two groups: obesity control (n=6) and curcumin supplement (n=6). Curcumin supplementation was conducted for eight weeks. 24 hours after the completion of the curcumin supplement protocol, the rats were dissected and their heart muscle was removed. The expression of the genes (AMPK, mTOR, S6K, 4EBP, COL1, COL3, and Ang) was performed using Real-Time PCR technique. The expression of the genes was calculated by the 2-∆∆CT method. One way ANOVA was applied to determine the significance of the variables among the study groups.
  Ethical Considerations
  This study with research ethics code IR.SUMS.REC.1396.S446 has been approved by research ethics committee at Shiraz University of Medical Sciences.
  Findings
  The results has showed that supplement group of curcumin reduced the expression of mTOR (p < 0.001), S6K (p < 0.011), 4EBP (p > 0.005) collagen 1 (p > 0.002), Collagen 3 (p < 0.001) and Ang (p < 0.003) compared to the placebo group. There was also an increase in the expression of AMPK gene (p < 0.001) which was statistically significant.
  Conclusion
  it seems that the supplementation of 10 mg curcumin moderate the pathological pathway of cardiac muscle hypertrophy by reducing or keeping up the expression of mTOR gene in obese rats and increasing the expression of AMPK gene. Moreover, this supplement can affect on reducing the pathological hypertrophy during the consumption of curcumin supplementation
  Keywords: Curcumin, Myocardium, Obesity, Polyphenols
 • Rasoul Najafi, Fatemeh Amiri, Ghodratoalleh Roshanaei*, Mohammad Abbasi Pages 106-114
  Background and Aim
  Colon cancer is one of the most common cancers in the gastrointestinal tract. Colon cancer is the third death cause among cancers. The aim of this study was to estimate the survival rate and determine the effective factors in colon cancer patients.
  Materials and Methods
  In this study, 193 colon cancer patients referring to Hamadan Imam Khomeini Clinic during the years 2003-2017 in a retrospective cohort study were used. Follow up of all patients was done by referral and phone call up to 2017. The Kaplan -Meyer model was used to estimate the survival of patients. Also, the effect of prognostic factors on the survival of patients was obtained by Cox regression model. The software used to analyze the data was STATA 11 and the significance level was 0.05.
  Ethical Considerations
  This study with research ethics code IR.UMSHA.REC.1396.144 was approved in Research Ethics Committee of Hamadan University of medical sciences, Iran.
  Findings
  The mean age of the patients at diagnosis was 57.09 ± 12.9 years. The probability of survival of one-, three- and five-year was 0.82, 0.61 and 0.48 percent, respectively. Also, the cancer stage has a significant effect on survival time of the patients.
  Conclusion
  Based on the Cox model, only the stage of cancer was effective on the survival time of patients with colon cancer. Therefore, timely diagnosis also helps prevent disease progression, as well as increase the survival time of the patient, especially at an advanced age.
  Keywords: Colon cancer, Cox regression, Kaplan mayer
 • Abdollatif Moini*, Leila Mehraban Pages 115-120
  Background and Aim
  Mucormycosis represents a group of life threatening infections caused by fungi of the order mucorales. Mucormycosis results in higher rates of morbidity and mortality than many other infections. A high index of suspicion and considering risky factors are critical for diagnosis and early initiation of therapy is necessary to optimize outcomes. In this paper, we report a woman with pulmonary mucormycosis.
  Case Report
  A 47-year old woman with a history of uncontrolled diabetes presented with cough, hemoptysis, dyspnea and dysphagia from 3 weeks ago. On physical examination, course crackles, generalized wheezing and stridor were found along with fever. Laboratory testing demonstrated a high-titer ESR, CRP3+ and leukocytosis. The ENT examination revealed a mild erythema of the vocal cords. An initial chest-x-ray was compatible with a pulmonary infiltration in the right middle lobe. Ct-scan of the sinuses was unremarkable. Bronchoscopy findings and lung biopsy was consistent fibrinoleukocytic exudates with extensive necrosis and broad hyphae and was reported fungal infection in favor of mucormycosis. She was eventually treated with amphotericin B.
  Ethical Considerations
  This study with research ethics code IR.ARAKMU.REC.1398.48 has been approved by research ethics committee at Arak University of Medical Sciences.
  Conclusion
  Mucormycosis has high mortality in diabetic patients and has even higher rates in uncontrolled diabetics. Therefore, due to underestimation and undertreatment of the condition, mucormycosis must be considered in diabetics underestimate pneumonia.
  Keywords: Diabetes, Pneumonia, Pulmonary mucormycosis