فهرست مطالب

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - پیاپی 64 (اسفند 1397)
 • پیاپی 64 (اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • وکیل احمدی* صفحات 1-14
  کتاب جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی از رسول ربانی و ابراهیم انصاری درجهت بهبود منابع علوم انسانی ارزیابی شد. از مزایای کتاب می توان به بررسی ابعاد و حوزه های نابرابری اجتماعی تحت عناوین زنان و قشربندی اجتماعی، ادیان و قشربندی اجتماعی، اقوام و نابرابری های اجتماعی، و سیاست و قشربندی اجتماعی و هم چنین انضمام دو فصل با عنوان مطالعه موردی طبقه متوسط در ایران و آمریکا اشاره کرد. مولفه های جامعیت صوری به مثابه کتاب آموزشی در دانشگاه در نظر گرفته نشده است. ارزیابی شکلی و محتوایی کتاب نشان می دهد که اثر حاضر به رغم چاپ سوم، نیاز جامعه علمی در حوزه جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی را برآورده نمی سازد، زیرا کتاب مسئله محور نبوده است، پیش فرض های نظری و روش شناختی ندارد و عناوین فصل ها حول سوالی اصلی انسجام پیدا نکرده اند و اگر کتاب موضوع محور بوده است محتوای کتاب در حد یک اثر علمی و آموزشی نیست و بیش تر شبیه مجموعه مقاله است.
  کلیدواژگان: نابرابری اجتماعی، قشربندی اجتماعی، طبقه متوسط، نابرابری جنسیتی
 • فرهنگ ارشاد* صفحات 15-40
  منظور مانهایم از تدوین کتاب ایدئولوژی و اتوپیا درواقع، طرح اصول کلی و مبانی جامعه شناسی شناخت است. پرسش بنیادین و آغازین او درباره «چگونه اندیشیدن» آدمیان است. او در این کتاب، شیوه اندیشیدن افراد و به ویژه روشن فکران را باتوجه به زمینه اجتماعی و تاریخی زمانه ای که اندیشه در این ظرف مکانی زمانی صورت می پذیرد موردبحث قرار می دهد. به دنبال همین امر، تدوین کتاب ایدئولوژی و اتوپیا، محصول دوره تاریخی بحران زده کنونی، به ویژه در زمانه پرتلاطم کشورهای مجارستان و آلمان در سال های بین دو جنگ جهانی و به قدرت رسیدن فاشیزم در اروپاست. او کوشش می کند به مبانی چگونگی تفکر و شناخت دست یابد، ولی البته راهی برابرهایی از این بحران فکری نمی یابد. هرچند او خود تحت تاثیر همین شرایط از زادگاهش بوداپست و مجارستان به آلمان و سپس به انگلستان مهاجرت می کند. برخی مفسران کتاب مانهایم را اثری فلسفی دانسته اند، ولی او به نظر خودش می کوشد تا با دست یافتن به مبانی عینی و واقعی تفکر و شناخت و باتوجه به اصل نسبت گرایی (ارتباطی) اندیشه با شرایط تاریخی اجتماعی از مباحث انتزاعی فلسفه فاصله بگیرد.
  کلیدواژگان: ایدئولوژی، اتوپیا، شناخت شناسی، معرفت، نسبت گرایی، چشم اندازگرایی
 • مریم اسکافی* صفحات 41-68
  هدف از مقاله حاضر، ارزیابی انتقادی کتاب سرمایه داری، خانواده، و زندگی شخصی است. مسئله نویسنده این بوده است که سرمایه داری و فمینیسم چگونه دو حوزه عمومی و خصوصی را در خانواده از هم تفکیک کرده است. محقق با تطبیق متن ترجمه شده با متن اصلی و جست وجو در منابع مربوط به موضوع، به بخشی از انتقادات رسیده است. سپس با بررسی متن مترجم، به بخشی دیگر از انتقادات پرداخته است. اما به طور کلی از روش تفکر نقادانه برای ارزیابی متن اصلی استفاده شده است. ارزیابی محقق نشان داد که علی رغم دشواری و پیچیدگی متن اصلی، مترجم برگردان رسا و روانی از کتاب ارائه داده است؛ بااین حال، باتوجه به این که در ایران ترجمه و منتشر شده است، بهتر بود مترجم، دست کم در حد چند پانوشت به تفاوت های غرب با جامعه ایرانی و جوامع شرقی با غربی در زمان های مختلف اشاره کند. علی رغم اهمیت تاریخی کتاب حاضر، با توجه به مشکلات محتوایی، مشکلات روش شناختی، مشکلات صوری، و برگردان بسیار ناقص آن از متن اصلی به زبان فارسی، به نظر نمی رسد که منبع مناسبی چه به عنوان کتاب درسی چه کمک درسی به دانشجویان پیش نهاد شود. اگر قرار باشد این کتاب در دانشگاه معرفی شود نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه داری، زندگی شخصی، خانواده، حوزه خصوصی، حوزه عمومی
 • سعیده امینی* صفحات 69-83
  هدف مقاله حاضر ارزیابی نقادانه کتاب جامعه شناسی انقلاب و انقلاب های اجتماعی اثر محمدتقی سبزه ای است. نویسنده تلاش کرده تا منبعی را برای درس جامعه شناسی انقلاب فراهم کند و دراین باره ضمن پرداختن به مفهوم شناسی انقلاب وجوه تفاوت این پدیده را با سایر پدیده های مشابه نظیر کودتا، شورش، و جنبش اجتماعی بررسی کند. در گام بعد مقولات فرایندی انقلاب نظیر ایدئولوژی، بسیج، سازمان دهی، و رهبری موردتوجه قرار گرفته اند. سپس نگارنده اثر از زاویه تبیینی به انقلاب نگریسته است. در اثر حاضر با گذر از مرحله فرایندی و تبیینی انقلاب مرحله پی آمدی انقلاب فرا می رسد که به تحولات اجتماعی جامعه پساانقلابی و نتایج انقلاب ها می پردازد. سرانجام در فصل پایانی انواع انقلاب ها اعم از جمهوری خواهانه، کمونیستی، و... موردبررسی قرار گرفته اند. مهم ترین نتایج حاصل از نقد کتاب در بخش صوری فقدان معادل سازی مناسب برای واژگان و اسامی انگلیسی و در بخش محتوایی وجود کاستی های چشم گیر درمورد انسجام منطقی اثر است. درنهایت هدف نویسنده که ارائه نظریه های انقلاب و پرداختن به انقلاب های اجتماعی بوده تحقق نیافته و ضعف های آشکاری به ویژه در طرح نظریه های انقلاب و توصیف انقلاب های اجتماعی وجود دارد.
  کلیدواژگان: انقلاب، جنبش، کودتا، انقلاب رنگی یا مخملی، انقلاب کمونیستی و ضدکمونیستی، انقلاب جمهوری خواهانه و انقلاب جهان سومی
 • غلام رضا آذری* صفحات 85-109
  کلاس های درس دانشگاهی و تجربه زیسته استادان دانشگاه در آن هماره دغدغه مهم بسیاری از نظام های دانشگاهی، آموزشی، و تربیتی ایران و سایر نقاط دنیا بوده است. ضرورت و اهمیت پرداختن به فضای کلاس درس قلمرو ارزش مندی است که می تواند چالش های گوناگونی را برای کارشناسان و مدیران آموزش به وجود آورد. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده تا کتاب روایتی از کلاس های درس دانشگاهی: تجربه زیسته استادان دانشگاه که به کوشش عباس کاظمی ازسوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به چاپ رسیده است با دقت و به دور از هرگونه سوگیری و تمرکز بر نگاه توصیفی تحلیلی موردنقد و ارزیابی قرار گیرد تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف آن به کاربردی ترشدن این اثر برای چاپ های بعدی توجه شود. نخست، اثر و کوشش گر آن معرفی و سپس کتاب در دو زمینه شکلی و محتوایی نقد شده است. در انتها نقد رویکرد ارتباطات عقلانی به مثابه مجرایی ارتباطی برای کلاس درس درنظر آمده با این استدلال که می تواند نگاهی عمیق تر به فرایند آموزش باشد. در پایان، پس از نتیجه گیری، پیش نهادهایی به منظور رفع کاستی های اثر ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آموزش اثربخش، ارتباطات عقلانی، ارتباطات علمی، اصل همکاری، تجربه زیسته، کلاس درس
 • محمد عبدالله پورچناری* صفحات 111-132
  هدف این مقاله، به صورت خاص فهم و ارزیابی اثر رابرت دال و بریکنر، تحلیل سیاسی مدرن و به صورت عام ارائه چهارچوبی برای تحلیل یک اثر است. امروزه شیوه متعارف بررسی یک اثر واجد پیش فرض های ناصوابی، که عملا سبب امتناع فهم و ارزیابی شده است، پیش فرض هایی چون انفکاک فهم و ارزیابی، توجه به ابعاد معناشناختی، و تاکید بر ارزیابی منسوخ شکلی و محتوایی. اما مسئله این است تا زمانی یک اثر در فهم نیاید چگونه می توان درمورد آن به ارزیابی نشست و سخن از حکم صواب گفت؟ استدلال اصلی مقاله حاضر آن است که شرایط امکان فهم و ارزیابی یک اثر مبتنی بر این پیش فرض، که فهم و ارزیابی دو هم زادند، یکی بی دیگران امکان نیست. شرایط فهم مستلزم بازگرداندن متن به زمینه های تاریخی و شرایط ارزیابی متضمن محتوای گزاره ای است. حاصل کاربست قواعد مذکور، آن که اثر یادشده در فضای سیاسی «دموکراسی» و علمی «رفتارگرا» به نگارش درآمده است. افعال مندرج در سخن درابتدا تایید روش شناسی مونیستی رفتارگرا، سپس تغییر به امر پلورالیستی است. محتوای گزاره ای فزاینده نشان از نوآوری در حیطه موضوعی، سیاسی، و روش شناختی دارد. محتوای گزاره ای کاهنده دال بر معضلاتی در حیطه روش شناختی علم سیاست دارد، فی المثل آن قادر به ارائه استدلالی معتبر درخصوص «چگونگی» اخذ گزاره های هنجاری از تجربی، نحوه مطالعه ارزش های تاریخی و متافیزیکی نیست. بنابراین، فهم و ارزیابی بسنده پدیده های سیاسی مستلزم جرح و تعدیل های روش شناختی رابرت دال است.
  کلیدواژگان: تحلیل سیاسی، فهم، ارزیابی، نوآوری ها، معضلات
 • بیژن زارع* صفحات 133-156
  در این مقاله سعی شده است تا براساس دیدگاه های نظری و معیار های علمی رایج و پذیرفته شده درباب کارکردها و ویژگی های مطلوب یک کتاب درسی تخصصی دانشگاهی به بررسی نقادانه شکلی، محتوایی، فنی، و ادبی کتاب جامعه شناسی و آموزش و پرورش پرداخته شود. نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است که این کتاب، درمجموع به لحاظ ارزش گذاری براساس معیارهای یادشده، از کیفیت بالنسبه قابل قبولی برخوردار است. اما، درعین حال برای ارتقاء کیفیت آن لازم است مطالب و فصولی در زمینه هایی هم چون: روش های تحقیق در جامعه شناسی آموزش و پرورش شخصیت اجتماعی مطلوب در دانش آموزان، ساختار اجتماعی آموزش و جامعه پذیری حرفه ای و تخصصی دانش آموزان، آموزش و پرورش و نابرابری، و آموزش وپرورش و تحرک اجتماعی بدان افزوده شود. هم چنین، درج خلاصه ای از مطالب مهم با ارائه پرسش هایی برای توسعه تفکر و جست وجوگری بیش تر مخاطبان و افزودن فهرستی از کتاب ها و منابع جدید و روزآمدتر مرتبط با مطالب هر فصل در پایان فصل ها می تواند بر جذابیت و غنای مطالب کتاب بیفزاید. ضمن این که، لازم است بخشی از مطالب هر فصل از کتاب متناسب با موضوع همان فصل به تحلیل وضعیت حال و آینده آموزش و پرورش ایران اختصاص داده شود.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی، جامعه شناسی آموزش و پرورش، آموزش و پرورش ونابرابری، آموزش و پرورش و تحرک اجتماعی، شخصیت اجتماعی مطلوب
 • سیدسعید زاهد زاهدانی* صفحات 157-180
  این کتاب در زمینه توسعه سیاسی در رشته جامعه شناسی توسعه نوشته شده است. توسعه موضوعی است که بعد از جنگ جهانی دوم، با شروع سرمایه گذاری های آمریکا در اروپا و در دیگر کشورهای جهان مطرح گشت. توسعه سیاسی بعد از توسعه اقتصادی و فرهنگی اعمال می شود. عموما در این مرحله مردم کشورهای اسلامی درمقابل برنامه های توسعه به علت سکولار و متکی بر اندیشه انسان گرایانه بودن و صرف توجه به علوم تجربی مقاومت می کنند. ازاین رو، توسعه یافتگی در کشورهای اسلامی با چالش های اساسی مواجه شده است. در کتاب حاضر نویسندگان مقالات، موانع بر سر راه لیبرال دموکرات شدن کشورهای اسلامی را بر می شمارند و راه حل پیش نهاد می کنند. عمده آنان معتقدند برای پیش گیری از برخوردها، می باید بین ایران و آمریکا که قدرت های تعیین کننده اصلی منطقه هستند، گفت وگو صورت پذیرد. می باید متون دینی اسلامی موردتجدید نظر قرار گیرد و اصول لیبرالیسم به گونه ای با متون دینی توجیه گردد. ورود زنان به عرصه های اجتماعی و برقراری تساوی نقش بین مردان و زنان یکی از راه حل های کلیدی برای این کار است که پیش نهاد می کنند.
  کلیدواژگان: توسعه سیاسی، لیبرالیسم، اسلام، خاورمیانه، برخورد تمدن ها
 • محمد فرهادی* صفحات 181-206
  فقر و نابرابری در ایران پدیده ای است که عمق و وسعت آن توجه متفکران اجتماعی و اقتصادی را به خود جلب کرده و از مناظر مختلف موردمطالعه قرار گرفته است. ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران نوشته سعید مدنی قهفرخی از این جمله تحقیقات است. بازخوانی و نقد این مطالعات ضرورتی برای تنقیح و تدقیق ادبیات مربوط به فقر و نابرابری در ایران است. مکتوب حاضر ازمنظر روش شناختی به نقد این کتاب می پردازد و برخی ضرورت های نظری و روشی برای تکمیل آن را پیش می نهد.
  در موضع نقد، این نوشته نه با دیده عیب یابی که با موضع هم دلی برخی پیش نهادات برای تکمیل این پروژه ارائه می کند. پس از معرفی اثر برخی کاستی ها به ترتیب فصول کتاب موردبحث قرار می گیرد و در گام بعد با رویکرد تحلیل نظام مند تعلقات روشی، نظری، و معرفتی کتاب معرفی می شود. نتیجه مقاله ناظر بر این است رویکرد کتاب بیش تر توصیفی است و تبیینی از فقر در ایران ارائه نمی دهد و بر همین اساس کتاب وارد مقوله نابرابری و علل و دلایل آن در ایران نمی شود. فقدان نگاه مسئله مند و موضع نظری مشخص نسبت به فقر و نابرابری در این کتاب، مهم ترین نکته ای است که این نوشته بر آن تاکید می کند.
  کلیدواژگان: فقر، نابرابری، ایران، رویکرد انتقادی، نقد روش شناختی، سعید مدنی
 • مظفر نام دار، جواد نظری مقدم* صفحات 207-230
  بخش قابل توجهی از آثار مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران ضمن پذیرش نظریه استبداد شرقی، استبداد را ویژگی جامعه ایرانی خوانده اند و معتقدند درطول تاریخ ایران همواره سایه استبداد در همه حوزه های اجتماعی جامعه ایرانی گسترده بوده است. این گفتمان که می توان از آن به منزله گفتمان استبدادزدگی یاد کرد نقش و جایگاه تعیین کننده ای را برای دولت و نهاد سیاست در تاریخ ایران درنظر داشته و معتقد است وجود قرن ها حاکمیت استبداد مطلقه و قدرت خودکامه در جامعه ایرانی موجب عدم شکل گیری نهادهای مدنی و صنفی شده و این موجب عدم پویایی جامعه گردیده است. این مقاله می کوشد تا با اتکا به روش کتاب خانه ای و مطالعه آثار و مکتوبات غیرایرانیان با رویکردی توصیفی تحلیلی انگاره غالب در زمینه وجود حاکمیت استبداد مطلقه در جامعه ایران را به زیر سوال ببرد. برپایه یافته های تحقیق، ساختار حاکم بر نهاد بازار، نهاد دین، لایه های اجتماعی و جایگاه ایلات در جامعه ایرانی نشان می دهد نظریه استبداد ایرانی ریشه در فراروایت ها یا نظریه های کلان استبداد شرقی و شیوه تولید آسیایی دارد و با واقعیت های تاریخی ایران مطابقت ندارد.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی تاریخی، فراروایت تاریخی، شرق شناسی، استبداد شرقی، استبداد ایرانی
|
 • Vakil Ahmadi * Pages 1-14
  The sociology of stratums and social inequalities book by RasoulRabani and Abraham Ansari was evaluated for improving of human science resources. Of the book advantages are the study of social inequalities dimensions as some subjects as women and social stratum, religions and social stratum, ethnics and social inequalities, policy and social stratum and two chapters as subject as the case study of  middle class  in Iran and USA. The formal generality factors have not been regarded as an educational book in university. The formal and content evaluation shows that this book doesn’t meet the need of scientific society in sociology of stratum and social inequalities field despite of the third edition because the book isn’t problem- oriented, it has no the theoretical presupposition and methodology and the book content has not been arranged around of main question and if the book is subject –oriented, itisn’t as a book as educational and scientific one and furthermore, it is similar to an article collection.
  Keywords: social inequality, social stratum, middle class, gender inequality
 • Farhang Ershad * Pages 15-40
  Abstract. Mannheim’s purpose in writing Ideology and Utopia was indeed to project the basic principles of sociology of knowledge. The fundamental question for him was about the problem of “how men think”. He argues in his book the way of thinking by people, especially the intellectuals, in a socio-historical context within which the thoughts take place. So, his book has been the product of the critical historical duration, especially in the agitating time of Hungary and Germany during the years between the two world Wars and the time of Fascism power in Europe. He attempts to find the way of thinking and cognition, but he cannot emancipate from the conditions of thinking crisis in that time. Although, he migrates from his home to Germany, and then to Britain under such unfavorable circumstances. Some readers emphasize that this Mannheim’s book is a philosophical work, while he believes that he has attempted to introduce the principles of thinking and knowledge and with his attention to the relation between thought and the socio-historical conditions (as relationism in Mannheim word), he feels that he is keeping distance from philosophy.
  Keywords: ideology, utopia, epistemology, Knowledge, relationism, perspectivism
 • Maryam Eskafi * Pages 41-68
  The purpose of this paper is to critically evaluate the book "Capitalism, Family and Personal Life." The author's question is how capitalism and feminism differentiate between two public and private spheres in the family. The researcher has come up with a part of the criticism by matching the translated text with the original text and looking at the sources of the subject. Then, by examining the text of the interpreter, he criticized the other part. But in general, the critical thinking method has been used to evaluate the book. The researcher's evaluation showed that, despite the complexity and complexity of the original text, the interpreter has provided a thorough and psychological translation of the book; nevertheless, given the fact that it was translated and published in Iran, it would have been better for the translator, at least as few footnotes as differences The West mentions with the Iranian community and Eastern societies with the West at different times. Despite the historical importance of the present book, given the content problems, methodological problems, facial problems and its very incomplete translation from the original text in Persian, it does not seem to suggest that a suitable source, as a textbook, be offered to students. If this book is supposed to be introduced at university, it needs major reforms.
  Keywords: : capitalism, personal life, family, private sphere, public sphere
 • Saeedeh Amini * Pages 69-83
  The  aim of this article is critical evaluation of sociology of revolution & social revolutions book has been written by Mohammad Taghi Sabzeie. The author attempts to provide a book for sociology of revolution .In this book, at first, the concept of revolution and similar concepts like coup ,riot and social movement have been raised. Second, the process of revolution’s elements (ideology, mobilization, organizing and leadership) was taken into consideration. Then the author deals with the explanation of revolution. In this work, after mentioning the process and explanation of revolution, the consequences of revolution (social changes in post revolution society) has been raised. Finally, in the last chapter different kinds of revolution like republican ,communist,… is examined. The most important outcome of  critical evaluation of this work in formal sector is the loss of proper equivalence for English words, in content sector, is the loss of logical coherence. At last the main aim of author is not accomplished.
 • Gholam Reza Azari * Pages 85-109
  Academic classrooms and the lived experience of university professors have been a major concern for many academic, educational and training systems in Iran and elsewhere in the world.. The importance and necessity of addressing classroom space is a valuable realm that can provide a variety of challenges for education experts and managers. Therefore, in this essay, the book "A narrative of academic classrooms: The Lived Experience of University Professors" was attempted by Abbas Kazemi effort from the institute for Cultural and Social Studies published in 1396, Avoid any bias and focus on the descriptive-analytical look, so as to identify its strengths and weaknesses, make this work more attractive for future printing. First, his work and effort was introduced, and then the book was criticized in two aspects of form and content. At the end of the critique, the rational communication approach is considered as a communicative channel for the classroom with the argument that it can take a deeper look at the learning process. In the end, after concluding, suggestions are made to eliminate the shortcomings of the effect
  Keywords: Effective Education, Rational Communications, Scientific Communication, Cooperative Principle, Lived Experience, Classroom
 • Mohammad Abdolahpour Chenari * Pages 111-132
  The purpose of this paper is, in particular, to understand and evaluate Robert Dahl and Brackner's book, modern political analysis and in general, to provide a framework for analyzing a text. Today, the conventional way of examining a text with false assumptions, which actually leads to a lack of understanding and evaluation, is to presuppose definitions of understanding and evaluation, attention to semantic dimensions, and emphasis on face and content evaluation. But the problem is, how long can an evaluation be made and how to speak about a correct assessment? The main reasoning of this article is that the conditions for the possibility of understanding and evaluating an effect based on this assumption are that it is not possible to understand and evaluate two twins, one of the others.The context of understanding require the return of the text to the historical context and the context of the evaluation involve the propositional content. The result of the application of the above rules is that the work has been written in the political atmosphere of "democracy" and "behaviorist" science. The verbs contained in the speech initially confirm the behavioral-oriented monistic methodology, then the change into pluralistic affiliation. An increasing propositional content represents innovation in the thematic, political and methodological context. Decreasing propositional content points to problems in the methodological domain of political science, For example, it is not able to provide a valid argument about how to obtain normative propositions from the empirical method of studying the historical and metaphysical values. Therefore, the understanding and appraisal of political phenomena requires Robert Dahl's methodological adjustments.
 • Bizhan Zare * Pages 133-156
  In present study, it is going to survey Form, Content and Techniques of the book titled «sociology and Education» based on Theoretical fields and Current scientific accepted standards at about functions and desirable features of a University Professional Textbook. Findings of this Research suggest that this book, in terms of Criteria mentioned before, is of fairly good quality. Yet, it is necessary to add some issues in the field of methodology in Sociology of education, Education and Create an Enhanced Social Personality in Students, Social structure of education and so on to this book. Also, the inclusion of a summary of the important issues by asking questions to develop the thinking and searching of the audience and adding a list of new and upcoming books and resources related to the contents of each chapter at the end of the seasons can add to the attractiveness and richness of the book's contents. In addition, it is necessary to devote part of the contents of each chapter in a book in line with the subject of the same chapter to analyze the present and future of Iranian education
  Keywords: Sociology, Sociology of Education, Education, Inequality, Social movement, Higher Education, Social Character development…
 • Seyedsaeid Zahedzahedani * Pages 157-180
  This book follows political development in the Middle East. After World WarII at the time of U.S. investments in Europe and third world countries, development became a subject of study in social science.  According to Modernization Theories, political development should follows economic and cultural development.Mostly at this phase, Islamic societies resist development because of its secular, humanist and experimental sciences bases.  Thereby, development confronts challenges in Islamic countries.  Articles of this book explain hardships of liberal democracy in Islamic countries and suggest some solutions.  They believe there should be negotiations between I.R.Iran and U.S., the top powers of the region, in order to avoidconflicts. Other suggestions are interpretation of religious texts according to liberal principles, promotion of gender equality and enhancement of women's' participation in social life.
 • Mohammad Farhadi * Pages 181-206
  Poverty and inequality in Iran is a phenomenon whose depth and breadth has attracted the attention of social and economic thinkers and has been studied from various perspectives. "The Necessity of Fighting Poverty and Inequality in Iran" by SaeedMadaniQahfarhchi is one of the research findings. Reviewing and criticizing these studies is a necessary prerequisite for defining literature on poverty and inequality in Iran. From the methodological point of view, the present paper criticizes this book and provides some theoretical imperatives and a way to complete it.In a critique, this article is not seen as a defect, which provides some suggestions for the completion of this project with an empathy position. After the introduction of the effect of some shortcomings, the chapters of the book are discussed, and in the next step, with the systematic analysis of the methodological, theoretical, and epistemological perceptions of the book, is introduced.
  The result of this article is that the approach of the book is more descriptive and does not provide an explanation of poverty in Iran. Accordingly, the book does not introduce the category of inequality and its causes and reasons in Iran.The lack of a deliberate look and a definite stance on poverty and inequality in this book is one of the main points that this article emphasizes.
 • Muzaffar Namdar, Javad Nazarimoghaddam * Pages 207-230
  Many of the research works on Iranian history and culture, while embracing the theory of Oriental Despotism, regard despotism as a feature of Iranian society and they believe that during the history of Iran, the shadow of tyranny has always been widespread in all social areas of the Iranian community. This discourse has considered decisive role for the government and the institution of politics in Iranian history and believes that despotism in Iran has prevented the formation of civil and guilds organizations. This article tries to criticize this discourse with a descriptive-analytical approach with the library method and the study of non-Iranian writings. According to research findings the structure of the market institutions, religious institutions, social strata and tribal status in Iranian society show the Iranian despotism theory is rooted in the meta-narratives or the great theory of Oriental Despotism and Asian Production. Then this theory does not correspond to the historical facts of Iran.
  Keywords: Historical sociology, Historical Meta-narrative, Orientalism, Oriental despotism, Iranian Despotism