فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و هفتم شماره 2 (اردیبهشت 1398)
 • سال بیست و هفتم شماره 2 (اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرزانه برکت، فاطمه ابویی مهریزی، بی بی فاطمه حقیرالسادات، محمود دهقانی اشکذری* صفحات 1202-1215
  پژوهش ها نشان داد که ترکیبات گیاهی دارای اثرات ضد سرطانی قابل توجهی هستند و در صورت برطرف شدن چالش های پیشروی استفاده از آنها، میتوانند جانشینان مناسبی برای ترکیبات سنتزی رایج سرطان درمانی باشند. بنابراین در این پژوهش نانوسامانه های لیپوزومی حاوی عصاره Nepeta persica به منظور بهبود شاخصه های فیزیکوشیمیایی و ارزیابی ویژگیهای ضد توموری آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوعی مطالعه تجربی میباشد.  وزیکول های لیپوزومی با استفاده از SPC، کلسترول و PEG با روش فیلم نازک تهیه شده و عصاره Nepeta persica درون لیپوزومها بارگذاری شد. بررسی شاخصه های فیزیکوشیمیایی آن ها با استفاده از دستگاه های زتا سایزر، FTIR، SEM انجام و الگوی رهایش عصاره در دمای oC 37 و oC 42 محاسبه گردید. در پایان میزان سمیت این نانوسامانه ی حاوی عصاره بر رده ی سلولی MCF-7 سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفته است.
  نتایج و بحث
   نتایج پژوهش نشان میدهد که نانوسامانه های حاوی عصاره با راندمان انکپسولاسیون 5/74 ± 67/11 درصد، اندازه  nm 116/9 و پتانسیل زتای mV 1/01±13/24- دارای مورفولوژی کروی و رهایش کنترل شده است. همچنین نتایج سمیت این نانوسامانه ی عصاره دار نشان میدهد که عصاره لیپوزومه شده نسبت به عصاره آزاد دارای سمیت بالاتری بر رده ی سلولی MCF-7 میباشد.
  نتیجه‏ گیری
   نتایج این بررسی نشان میدهد که نانولیپوزومهای حاوی عصاره Nepeta persica ضمن برخورداری از ویژگی های فیزیوشیمیایی مناسب، بقای سلولهای سرطانی سینه رو نسبت به عصاره لیپوزومه نشده کاهش داده، بنابراین میتواند حاملی مناسب جهت رسانش عصاره Nepeta persica به سلولهای سرطان سینه  باشد.
  کلیدواژگان: پونه سای ایرانی، لیپوزوم، سرطان سینه، سلول های M CF-7
 • نسرین حاجی لو، معصومه نژادعلی*، لاله قانعی صفحات 1216-1227
  مقدمه
  آدیپونکتین پپتید مترشحه از سلول های چربی است که نقش مهمی در به روز مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو ایفا می کند. تعدادی از پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در ژن آدیپونکتین با کاهش بیان آدیپونکتین و T2DM ارتباط دارد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی پلی مورفیسم rs 2241766 در ژن آدیپونکتین و ارتباط آن با سطح آدیپونکتین، مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 در افراد پره دیابتی/دیابتی و سالم بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مورد- شاهدی انجام شد که 73 فرد مبتلا به پره دیابت/ دیابت با قند خون ناشتا بیشتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر، بدون سابقه مصرف دارو به عنوان گروه مورد و 76 نفر با قند خون ناشتا100-70 میلی گرم در دسی لیتر به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. متغیرهای ها بیوشیمیایی و تن سنجی با روش های استاندارد و میزان آدیپونکتین و انسولین باکیت الایزا اندازه گیری شد. تعیین ژنوتیپ به روش PCR-RFLP انجام شد. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  آنالیز رگرسیونی نشان داد پلی مورفیسم rs 2241766 ارتباط معنی داری با دیابت و مقاومت به انسولین ندارد. بین حاملین TG و TT در دو گروه سالم و پره دیابت/دیابت در هیچ یک از متغیرها اختلاف معنی داری یافت نشد. ارتباط منفی بین آدیپونکتین و مقاومت به انسولین مشاهده شد (01/0 p<، 225/0- r=).
  نتیجه گیری
  براساس این مطالعه پلی مورفیسم rs 2241766 با سطح آدیپونکتین، مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 ارتباط ندارد، اما بین آدیپونکتین و مقاومت به انسولین ارتباط وجود دارد.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، دیابت نوع 2، آدیپونکتین، مقاومت به انسولین، rs2241766
 • محمد علی قوامی، نادر خالصی*، خلیل علی محمد زاده، محمدرضا عابدینی صفحات 1228-1237
  مقدمه
  نقش وجایگاه خدمات داروسازان به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره درمان بیماران، قطعا بی دلیل است. تحقیقات در این حوزه نشان می دهندکه مشاوره داروسازان منجر به نتایج درمانی مثبت گشته وکیفیت زندگی، آگاهی ازمصرف دارو، ورضایت مندی بیمار از خدمات را ارتقاء می بخشد. این مطالعه به منظور بررسی فعالیت های مشاوره ای داروسازان استان خراسان جنوبی به بیماران درسال 1396 انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی - تحلیلی ازنوع مقطعی است. جامعه آماری درپژوهش حاضر دو دسته داروخانه ها و بیماران بودند. تمامی 84 داروخانه های فعال در استان خراسان جنوبی درتحقیق حاضرشرکت نمودند. دراین پژوهش دو نوع ابزار اصلی برای ثبت رفتارهای مشاوره ای، دیدگاه ها، و نظرات استفاده شد. ابزار اول ارزشیابی بود که بیمارنماها در هر مراجعه به داروخانه ثبت کردند. ابزار دوم پرسش نامه ای بودکه از پرسش نامه ساخته شده الاکیل و البانمی درعربستان اقتباس و جهت نزدیک کردن محتوای پرسش نامه ودریافت اطلاعات دقیق تر، این پرسشنامه ابتدا توسط استادان راهنما و مشاور و سپس دو تن از داروسازان مجرب فعال در خارج از محیط مطالعه خراسان جنوبی مورد بازبینی قرار گرفته و تعدیل و بومی سازی شد. . در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 ازطریق آزمون آماری اسپیرمن، کلموگروف اسمیرنوف، کروسکال والیس و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج نشان دادکه بین مشاوره دارویی ومیزان رضایت مندی بیماران درسناریوهای 3 و4، در سطح 05/0 رابطه معناداری وجود دارد. تمامی روابط بین میزان مشاوره دارویی و میزان رضایت بیمارنما از مشاوره دادن درهر یک ازسناریوها درسطح  05/0 معنادار بود. در سناریوی یک و دو رابطه غیر مستقیم و در سناریوهای سه و چهار رابطه خطی مستقیم وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که به طور متوسط میزان رضایت مندی کلی بیماران از تمام سناریوها بالای50 درصد است می توان ادعا کردکه بیماران مشاوره نسبتا خوبی را دریافت کرده اند.
  کلیدواژگان: داروساز، مشاوره دارویی، میزان رضایت مندی بیمار، سناریو
 • سیروس حسینی، رحیم میرنصوری*، مسعود رحمتی صفحات 1238-1253
  مقدمه
  درد نوروپاتیکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت قندی است و ورزش های منظم احتمالا در کاهش درد ناشی از دیابت می تواند نقش داشته باشد. هدف از مطالعه  حاضر، بررسی تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر میزان درد نوروپاتی محیطی و بیان ژن های مسیر سیگنالیNOTCH1   در شاخه خلفی نخاع موش های نر صحرایی دیابتی می باشد.
  روش بررسی
  40 سر موش نر ویستار 8 هفته ای با وزن 220-250 گرم به روش تصادفی به 4 گروه شامل گروه نوروپاتی دیابتی تمرین (10سر)، گروه نوروپاتی دیابتی کنترل (10سر)، گروه سالم تمرین (10سر)، گروه سالم کنترل (10سر) تقسیم وگروه های دیابتی دو هفته پس از القاء دیابت، پس از اطمینان یافتن از وقوع درد نوروپاتی با اجرای آزمون رفتاری درد، پروتکل تمرین هوازی به مدت 6 هفته و هر هفته 5 جلسه انجام دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; version 19 و از تحلیل واریانس یک طرفه با سطح معنی داری (05/0 P<) استفاده شد .
  نتایج
  پس از 6 هفته تمرین هوازی، بیان ژن های NOTCH1  HES1,وil6 ، در بخش خلفی نخاع گروه نوروپاتی دیابتی تمرین به طور معنی داری نسبت به گروه نوروپاتی دیابتی کنترل کمتر بود (05/0≥p) میانگین وزن گروه نوروپاتی دیابتی نسبت به گروه نوروپاتی دیابتی کنترل بیشتر بود)001/0 (p= و تمرین کاهش معنی داری در سطوح گلوکز خون در گروه تمرین به همراه داشت)  237/0 (p= .
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که فعالیت هوازی بر روی موش های دچار نوروپاتی دیابتی بتواند بر کاهش حس درد و میزان فاکتورهای NOTCH1  HES1, وil6  تاثیر گذار باشد و تمرینات هوازی روش مناسبی برای پیشگیری، کنترل و درمان درد ناشی از دیابت باشند
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، درد نوروپاتی، NOTCH1، il6، HES1، دیابت
 • منوچهر مزداپور، محمود دهقانی اشکذری*، مرتضی سیفتی صفحات 1254-1261
  مقدمه
  از نظر بالینی وقوع بیش از دو سقط مکرر پیش از هفته بیستم نسبت به آخرین قاعدگی، سقط مکرر تعریف می گردد. عوامل گوناگونی هم چون مشکلات هورمونی، ژنتیکی و عوامل محیطی در این نوع ناباروری دخیل می باشند. هدف از این مطالعه تشخیص ارتباط بین سقط مکرر در زنان و پلی مورفیسم در ژن  HOXA10(rs267601473)است.
  روش بررسی
  در مطالعه مورد-شاهدی حاضر، پلی مورفیسم rs26760147در 70 زن نابارور و 100 فرد سالم توسط روشPCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. سپس داده های حاصل توسط نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; version 18  تجزیه و تحلیل گردید و آزمون آماری کای دو و رگرسیون لجستیک انجام پذیرفت. سطح معنی داری کمتراز 05/0 در نظر گرفته شد.
  نتایج
  نتایج این بررسی نشان دهنده وجود ارتباط معنی داری ما بین پلی مورفیسم rs267601473 و سقط مکرر مشاهده شد (0001/0 P=، 368/0-056/0:95%، 143 /0:OR). ارتباط معناداری بین آلل T و ابتلا به سقط مکرر وجود داشت (0001/0 P=، 4/0-11/0:95%، 2 /0:OR).
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان دهنده وجود ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسمrs267601473 ، ژن  HOXA10و سقط مکرر در جمعیت مورد بررسی بود.
  کلیدواژگان: سقط مکرر، ناباروری، پلی مورفیسم، HOXA10
 • قدسیه ابراهیم پور، بهرام میرزائیان*، رمضان حسن زاده صفحات 1262-1279
  مقدمه
  صرع به عنوان یک اختلال مغزی با آمادگی مداوم برای به روز حملات صرعی و پیامد های عصب روان شناختی شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی  و افسردگی بیماران مبتلا به صرع انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت شبه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر 76 بیمار بود که 20 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در طی 8 جلسه 2 ساعته قرار گرفت، و گروه گواه، هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. قبل و بعد از مداخله، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف، کیفیت زندگیSf-12، افسردگی بک در هر دو گروه اجرا شد. داده ها از طریق آزمون کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; version 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  یافته های حاصل نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معنی داری در سطح خطای کمتر از0001/0>p بر بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی و افسردگی موثر بوده است. و مقدار f حاصل به ترتیب 602/42، 927/17، 528/ 53 گزارش شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهذ که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با استفاده از تکنیک هایی چون توجه به زمان حال، پذیرش و ناهم جوشی شناختی در افزایش بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی و کاهش افسردگی در بیماران مبتلا به صرع به طور معنی داری موثر است. با توجه به تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به کارگیری این روش در همه سطوح پیشگیری و درمان مبتلایان به بیماری های جسمی و روحی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی، افسردگی، صرع
 • مرضیه نوروزی، هفشجانی، مرضیه تولایی*، محمد حسین نصر اصفهانی صفحات 1280-1289
  مقدمه
  عوامل متعددی در شکست لقاح پس از تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی (ICSI) دخیل است که می توان به فاکتورهای اسپرمی یا تخمکی و یا هر دو اشاره نمود. شکست در فعال شدن تخمک، مهم ترین عامل شکست لقاح بعد از ICSI در نظر گرفته شده است. برای غلبه بر این نقص، تکنیک فعال سازی مصنوعی تخمک (AOA)  پس ازICSI  معرفی شده است. معمولا یونومایسین و کلرید استرانسیوم به عنوان کارآیی ترین عوامل فعال سازی تخمک در کلینیک استفاده می شود. در این مطالعه، برای اولین بار، نتایج کلینیکی یونومایسین و کلرید استرانسیوم در تخمک های خواهری زوج هایی که قبلا با شکست لقاح پس از ICSI مواجه بودند، مقایسه شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 14 زوج با فاکتور ناباروری مردانه و شکست قبلی در لقاح پس از ICSI، وارد این مطالعه شدند. تخمک های همسرشان به دو گروه تقسیم شدند. نیمی از تخمک ها با یونومایسین و نیمی دیگر با کلرید استرانسیوم تیمار شدند. سپس میزان لقاح پس از ICSI، کیفیت جنین و وضعیت حاملگی در این گروه ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و آزمون های آماری Paired sample t-test و chi-square مقایسه گردید.
  نتایج
  میزان لقاح درتخمک هایی که با استفاده از کلرید استرانسیوم فعال سازی شده بودند به طور معنی داری بیشتر از تخمک های فعال سازی شده با یونومایسین بود (0001/0P<). اگرچه میزان حاملگی در گروه کلرید استرانسیوم به طور غیرمعنی داری بالاتر از گروه یونومایسین بود  (387/0P=)، ولی میزان کیفیت جنین (924/0P=) بین دو گروه مشابه بود.
  نتیجه گیری
  در افراد با شکست قبلی لقاح پس از ICSI، استفاده از کلرید استرانسیوم جهت فعال سازی مصنوعی تخمک، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: فعال سازی مصنوعی تخمک، یونومایسین، کلرید استرانسیوم، ICSI
 • امیر ادیبی، آمنه خوشوقتی* صفحات 1290-1301
  مقدمه
  تیروئیدنقش مهمی در متابولیسم بدن دارد.افزایش وزن وآترواسکلروز منجر به بیماری های قلبی عروقی می شود.گل محمدی و تخم کتان در طب سنتی برای کاهش وزن،زیاد استفاده می شوند. دراین مطالعه مکانیسم اثراین دوگیاه و مقایسه اثرآن ها بر وزن بدن، سطوح سرمی هورمون های تیروئید و شاخص های چربی موش صحرایی بررسی شد.
  روش بررسی
  در مطالعه آزمایشگاهی تجربی 36سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به گروه کنترل و 5 گروه  تجربی تقسیم شدند.گروه های تجربی دوزهای مختلف عصاره این دو گیاه را به مدت 28 روز به صورت داخل صفاقی دریافت کردند.یک روز پس از آخرین تزریق وزن کشی و خون گیری انجام شد. شاخص های چربی به روش بیوشیمیایی وهورمون های تیروئیدی به روش ایمونواسی اندازه گیری و مقادیر با استفاده ازآزمون های آماری  one way, ANOVAsوتست Tukey در سیستم  SPSS Inc., Chicago, IL; version 18 در سطح معنادار (05/0p<) تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  افزایش معنی دار T3 در همه گروه های تجربی (به جز گروه دریافت کننده گل محمدی با دوز mg/kg500) و کاهش معنی دار TSH در همه گروه های تجربی مشاهده شد. همه موش های صحرایی مورد مطالعه کاهش وزن را نشان دادند (P-value گروه 1 :03/0 ،گروه2: 042/0 و گروه های تجربی 3،4، 1،5 000:/0>P). تری گلیسیرید در همه گروه ها کاهش نشان داد.(P-value در گروه های تجربی 5،4،3،2،1 به ترتیب 034/0،005/0 ،003/0،002/0،003/0 بود)
  دوز بالای تخم کتان و گل محمدی و تجویز هم زمان این دو عصاره سبب افزایش معنی دار HDL وکاهش معنی دار VLDLشد. LDL در گروه تجربی 5 در مقایسه با گروه کنترل،کاهش معنی دار داشت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  گل محمدی و تخم کتان سبب افزایش تری یدوتیرونین و کاهش TSH شدند و این تغییرات سبب کاهش شاخص های چربی و وزن شد،گرچه اثرات گل محمدی بیشتر از تخم کتان بود.
  کلیدواژگان: تخمکتان، شاخصهای چربی، گل محمدی، هورمونهای تیروئیدی، وزن بدن
|
 • Farzaneh Barakat, Fatemeh Aboee, Mehrizi, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Mahmood Dehghani Ashkezari* Pages 1202-1215
  Introduction
  Studies have shown that plant compounds have significant anticancer effects that if the challenges of using them are resolved, Can be the successor to the synthetic compounds commonly used in cancer therapy. Therefore, in this study, the liposomal nano- carriers containing Nepeta persica extract have been investigated in order to improve the physicochemical characteristics and evaluation of its antitumor properties.
  Methods
  The present study is a kind experimental study. Liposomal vesicles were prepared using SPC, cholesterol and PEG by thin-film method and the Nepeta persica extract was loaded into the liposomes. Their physicochemical characteristics were evaluated using Zeta Sizer, FTIR, SEM, and the release pattern of the extract was calculated at 37 oC and 42 oC. At the end, the toxicity of this nano-carriers containing the extract on the MCF-7 cell line of breast cancer has been studied.
  Results
  The results of the study showed that the nano-carriers containing the extract had an encapsulation efficiency of 67/11±5/74%, size of 116/9 nm, and -13.24 ± 1.01mV zeta potential, spherical morphology and controlled release. Also, the results of the toxicity of this nano-carrier containing the extract indicate that the liposomal extract has a higher toxicity to the MCF-7 cell line than the free extract.

  Conclusion
  The results of this study show that nano-liposomes containing Nepeta persica extract, mean while having appropriate physiochemical properties, reduce the survival of breast cancer cells compared to non-liposomal extracts, and thus can be a good carriers for delivery of Nepeta persica extract to breast cancer cell.
  Keywords: Nepeta persica, Lipospme, Breast Neoplasm, MCF-7 Cells
 • Nasrin Hajilo, Masoumeh Nezhadali*, Laleh Ghanei Pages 1216-1227
  Introdution
   Adiponectin is a peptide secreted from fat cells that plays an important role in the development of insulin resistance and type 2 diabetes. A number of single nucleotide polymorphisms in the adiponectin gene are associated with lower adiponectin expression and T2DM. The aim of this study was to determination the frequency of rs 2241766 polymorphism in adiponectin gene and its relation with adiponectin level, insulin resistance, type 2 diabetes and in pre diabetes/diabetes and healthy individuals.
  Methods
  This study was performed in a case -control method. 73 prediabetic/diabetic patients with fasting blood sugar >100 mg/dl was selected as the case group without drug history, and 76 individuals with FBS 70-100 mg/dl as the control group. Biochemical and anthropometric variables were measured by standard methods and the levels of adiponectin and insulin hormone were measured using commercially available human ELISA kit. The determination of genotyping was done using PCR-RFLP method. Data were analyzed by SPSS software version 19.
  Results
  Regression analysis showed that polymorphism rs2241766 in the adiponectin gene has no significant relation with diabetes and insulin resistance. No significant difference was found between TT and TG carriers for any of the variables in the two groups (pre diabetes/diabetes and Non-diabetic). A negative correlation was seen between adiponectin and insulin resistance ( r=-0.225, p< 0/01).
  Conclusion
  According to this study, adiponectin gene polymorphism rs2241766 is not associated with adiponectin levels, insulin resistance and type 2diabetes, but there was a correlation between adiponectin and insulin resistance.
  Keywords: Polymorphism, Diabetes Type 2, Adiponectin, Insulin resistance, rs2241766
 • Mohammadali Ghavami, Nader Khalesi*, Khalil Alimohammadzade, Mohammadreza Abedini Pages 1228-1237
  Introduction
  The role and place of pharmacists 'services as one of the main pillars of the patients' treatment chain is definitely unhelpful. Research in this area suggests that pharmacist counseling leads to positive therapeutic outcomes and improves the quality of life, awareness of drug use, and patient satisfaction. This study was conducted to investigate the activities of pharmacists counseling in southern Khorasan province in 2017.
  Materials: and Methods
  This is a cross-sectional descriptive-analytic study. The statistical population of the present study was two groups of pharmacies and patients. All 84 pharmacies operating in Southern Khorasan Province were included in this study. In this research, two main types of tools for recording counseling behaviors, views, and opinions were used. The first evaluation tool was taken by the patients at the pharmacy at each visit. The second tool was a questionnaire, which was adapted from a questionnaire made by Allajil and Al-Banemi in Saudi Arabia. In order to close the content of the questionnaire and obtain more accurate information, This questionnaire was first reviewed by the professors and consultants, and then it was adjusted and localized by two experienced pharmacists of South Khorasan,  Spearman, Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis and Manviteni tests.
  Results
  The results showed that there was a significant relationship between drug counseling and satisfaction rate of the patients in the 3rd and 4th scenario at level of .05. All the relationships between the amount of drug counseling and the patient's satisfaction with counseling were significant at each level of 0.05. There was an indirect relationshiop between scenarios one and two and direct linear relationship between scenarios three and four.
  Conclusion
  Regarding the fact that the overall satisfaction of the patients from all scenarios is above 50%, it can be claimed that patients received a fairly good counseling.
  Keywords: Pharmacist, Pharmaceutical Consultation, Patient Satisfaction, Scenario
 • Siros Hosseini Askarabadi, Rahim Mirnasori*, Masood Rahmati Pages 1238-1253
  ntrodution
  Neuropathic pain is one of the most important factors affecting the quality of life of people with diabetes mellitus; regular exercises may have a role in reducing the pain associated with diabetes. The purpose of this study was the effect of six weeks aerobic training on environmental neuropathic pain and expression of the NOTCH1 pathway in the spinal cord of diabetic male rats.
  Methods
  40 male Wistar rats (age: 8 weeks old; weight 220-250g) were randomly divided into 4 groups: diabetic neuropathy training (DNT), diabetic neuropathy control (DNC), healthy training (HT) and healthy control (HC).The diabetic groups were induced by intraperitoneal injection of streptozotocin (STZ) and two weeks after induction of diabetes, behavioral pain tests were administered and endurance training protocol was performed for 6 weeks and 5 sessions per week.
  .The data were analyzed via  SPSS software version 19 and one-way ANOVA with a significant level (P <0.05)
  Results
  After 6 weeks of aerobic training, the expression of NOTCH1 HES1 and il6 genes in diabetic neuropathy training group was significantly lower than the diabetic neuropathy control group (P≤0/05). The mean weight of the diabetic neuropathic training group was more than the diabetic neuropathy control group (p=0/001). Also, exercise significantly decreased blood glucose levels in the diabetic neuropathy group (P=0/237).
  Conclusion
  It seems that aerobic exercise on rats with diabetic neuropathy can affect on pain sensation as well as the levels of NOTCH1, HES1 and il6 factors, and aerobic exercise is a suitable method for preventing, controlling and treating pain associated with diabetes
  Keywords: Aerobic Exercise, Neuropathic Pain, NOTCH1, IL6, HES1. Diabetes
 • Manouchehr Mazdapour, Mahmood Dehghani Ashkezari*, Morteza Seifati Pages 1254-1261
  Introduction
  Recurrent spontaneous abortion is defined as the occurrence of more than two clinical miscarriages in one woman. Several factors, including endocrine irregularities, genetics and environmental factors, are involved in this kind of infertility.The aim of this study was to survey the association of HOXA10 (rs267601473) polymorphism with the risk of recurrent spontaneous abortion in our population.
  Methods
  In the present case-control study, the HOXA10 (rs267601473) polymorphism was investigated in 70 infertile woman and 100 healthy participants using PCR-RFLP methods. Then, the data were analyzed by SPSS software version 18 and also were compared using Chi-square test and Logistic regression model. The p-value was found to be statistically significant (p<0.05).
  Results
  Our results showed significant association between the HOXA10 (rs267601473) polymorphism and recurrent spontaneous abortion (OR=0.143, 95% CI=0.056-0.368; p<0.0001). Our findings showed that T allele frequency in women with recurrent spontaneous abortion had significant difference compared to the control group (OR=0.2, 95% CI=0.11-0.4; p<0.0001).
  Conclusion
  The results of this study reveal that the HOXA10 (rs267601473) polymorphism is significantly associated with recurrent spontaneous abortion in our population.
  Keywords: Recurrent spontaneous abortion, Infertility, Polymorphism, HOXA10
 • Ghodsieh Ebrahimpour, Bahram Mirzaian*, Ramazan Hasanzadeh Pages 1262-1279
  Introdution
   Epilepsy is known as a cerebrovascular disorder with a continuing readiness for epileptic seizures and psychological neuropsychological outcomes. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on psychological well-being, quality of life and depression in patients with epilepsy.
  Methods
  The study was a quasi- experimental with a pre-test, post-test design with a control group. The statistical population of the study consisted of 76 patients, of whom 20 were selected by available sampling method and they were randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group received the acceptance and commitment group therapy in eight sessions each of which in two hours. Before and after the intervention, the Multidimensional Reef psychological well-being questionnaire, Quality of life questionnaire, Beck Depression Inventory was administrated in both groups.  Data were analyzed using covariance test and SPSS20 software.
  Results
  The findings of this study showed that acceptance and commitment based treatment had a significant effect on psychological well-being, quality of life and depression in the level of error less than p <0.0001. And the result of P-value was reported as 42.602, 17. 927, 53.528, respectively.
  Conclusion
  The results of this study show that acceptance and commitment therapy is significantly effective in the patients with epilepsy using techniques such as attention to the present time, acceptance and cognitive impairment in increasing psychological well-being and quality of life and reducing depression. Considering the effect of admission therapy and commitment in using this method at all levels of prevention and treatment of the patients with physical and mental illness seems necessary.
  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Psychological well-being, Quality of life, Depression, Epilepsy
 • Marzieh Norozi, Hafshejani, Marzieh Tavalaee*, Mohammad Hossein Nasr, Esfahani Pages 1280-1289
  Introduction
  Several factors are involved in failed fertilization following intracytoplasmic sperm injection (ICSI), which could be related to sperm, oocyte factors and/or both. Failure in oocyte activation is considered as the most important factor in failed fertilization after ICSI. To overcome this shortcoming, artificial oocyte activation (AOA) after ICSI has been suggested. Commonly, ionomycin and strontium chloride are used as the most efficient agents for oocyte activation in the clinic. In this study, for the first time, the clinical results of ionomycin and strontium chloride were compared on sister oocytes of couples who previously have had fertilization failure after ICSI.
  Methods
  In this intervention study, 14 couples with male factor infertility and previous failed fertilization after ICSI were included in this study. Oocytes of their wives were divided into two groups. Half of the oocytes after ICSI were treated with ionomicin and other half were treated with strontium chloride. Then, fertilization rate, embryo quality and pregnancy status were compared through SPSS 18 software, Paired sample t-test and chi-square test.
  Results
  Percentage of fertilization rate was significantly higher in oocytes that were activated using strontium chloride compared to those that were activated with ionomycin (p<0.0001). Although, the pregnancy rate was insignificantly higher in strontium chloride group than ionomycin group (p=0.387), but the quality of embryo was similar between the two groups (p=0.924).
  Conclusion
  In infertile men with previous failed fertilization after ICSI, the use of strontium chloride can also be recommended for oocyte activation
  Keywords: Artificial oocyte activation, Ionomicin, Strontium chloride, ICSI
 • Amir Adibi, Ameneh Khoshvaghti* Pages 1290-1301
  Introdution
   Thyroid gland has a major function in the metabolism. Overweight lead to cardiovascular diseases. Linum usitatissimum and Rosa domascena are used in traditional medicine for weight loss.This study was done for find the mechanism of these plants; also compare their effects on weight, thyroid hormones, and lipids profile in rats.
  Methods
  36 Wistar male rats were studied (control and 5 experimental groups) for 28 days. One day after the last intraperitoneally injection, rats were weighted, blood sampling was done and sera were separated. Lipids and thyroid hormones were assayed by biochemistry and Immunoassay methods, respectively. Data were analyzed at P<0.5 level, by ANOVA, one way and t test via SPSS Inc., Chicago, IL; version 18.
  Results
  Increases in T3 hormone in all groups (except the group receiving Rosa domascena at a dose of mg/kg500) and decreases in TSH in all groups compared to the control group were observed (P≤0.05). Weight loss was shown in all studied rats (group1 P=0.03, group2 P= 0.042, groups3, 4, 5 P=0.000). In all groups, the levels of triglyceride decreased (groups 1, 2, 3, 4, 5 P=0.034, 0.05, 0.03, 0.02, 0.03). There were increase in the HDL and decrease in the VLDL in groups receiving high dose of Linum usitatissimum and Rosa domascena, as well as the group receiving these two extracts simultaneously, in comparison with the control group (P≤0.05). LDL level, in group 5, was lower compared to the control group (P≤0.05).
  Conclusion
  Rosa domascena and Linum usitatissimum increase T3 and decrease TSH, these lead to reduction in lipid index and ultimately a loss in weight.The effect of Rosa domascena is more significant than Linum usitatissimum.
  Keywords: Linum usitatissimum, lipids index, Rosa domascena, Thyroid hormones, Body weight