فهرست مطالب

مهندسی عمران فردوسی - سال سی و یکم شماره 4 (1397)
 • سال سی و یکم شماره 4 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سمیرا منصوری، صمد امامقلی زاده*، خلیل اژدری، روزبه موذن زاده صفحات 1-20
  در مقاله حاضر نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی درزمینه تعیین ابعاد حفره آب شستگی حاصل از جت های ریزشی افقی آزاد در پایین دست دریچه های سد های مخزنی ارائه شده است. هندسه حفره آب شستگی به بسیاری از پارامترها مانند دبی جت آب خروجی از دریچه ها، قطر متوسط رسوبات بستر پایین دست و زاویه برخورد جت های ریزشی در صفحه افقی  بستگی دارد. در این مطالعه اثر این پارامترها مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور اثر پارامترهای دبی جت آب خروجی از دریچه ها، قطر متوسط رسوبات بستر پایین دست و زاوی برخورد جت های ریزشی در صفحه افقی مورد ارزیابی قرار گرفته است. جت آب از لوله هایی با مقاطع دایره ای به قطر 25/1 اینچ از ارتفاع ثابت 95 سانتی متر برروی بستر رسوبات پایین دست ریزش می نمود. کف حوضچه پایین دست با سه نوع رسوب غیر چسبنده یکنواخت با قطر متوسط معادل 7/1، 2/3 و 75/6 میلی متر تا ارتفاع 20 سانتی متر پوشانده شد. آزمایش ها با دبی های متفاوت در محدوده 32/1 تا 14/5 لیتر بر ثانیه انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد در تمامی آزمایش های انجام شده حفره آب شستگی در پایین دست مخزن تشکیل شده و با افزایش دبی، مقدار عمق آب شستگی افزایش یافته است. آنالیز حساسیت صورت گرفته بر رابطه عمومی معرفی شده در این پژوهش حاکی از آن است که اعمال 20 ± درصد تغییر در پارامترهای دبی جت، قطر متوسط رسوبات بستر و زاویه برخورد جت های ریزشی در صفحه افقی درمجموع عمق نسبی آب شستگی را به ترتیب 33/12، 23/6 و 03/34 درصد تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: جت های ریزشی افقی آزاد، دبی جت، زاویه برخورد جت ها، حفره آب شستگی
 • علی بنایی، جواد علامتیان* صفحات 21-39
  مقاله پیش رو فرایند نوینی در کنترل فعال سازه ها دربرابر بار دینامیکی ناشی از زلزله، برمبنای روش های جستجوی عددی هوشمند ارائه می دهد. در اینجا، با متصل کردن عملگر دینامیکی به درجه های آزادی سازه و استفاده از روش الگوریتم ژنتیک پیشنهادی برای یافتن نیروهای کنترلی مناسب در هرگام زمانی باتوجه به وضعیت جابه جایی گره ها، تغییرمکان سازه کنترل و کمینه می شود. جابه جایی های گره ای سازه در هرگام زمانی با حل معادله های تعادل دینامیکی به دست می آیند. با ارزیابی این جابه جایی ها و استفاده از تابع هزینه پیشنهادی، نیروهای عملگرها با فرایند تخمین- تصحیح الگوریتم ژنتیک تعیین می شوند. هم چنین، به دلیل ماهیت تخمین- تصحیح روش الگوریتم ژنتیک، اثر تاخیر زمانی در کنترل نوسان های سازه درنظر گرفته می شود. برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی در کنترل نوسان های سازه، سه نمونه عددی به کار می رود و نتایج با روش سامانگر درجه دوی خطی (LQR) مقایسه می گردند. بر این اساس، روش پیشنهادی توانایی مناسبی برای کنترل نوسان های سازه دارد.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، کنترل فعال سازه، روش LQR، تحلیل عددی
 • عاطفه شکفته*، حسین احمدی، مهدی یزدی، آنا اریتزی، ادواردو مولینا، جوزپه کلترونه صفحات 41-62
  در این پژوهش به لحاظ ارزش والای آثار معماری سنگی ایران و ضرورت حفظ و نگه داری آنها برای آیندگان، پژوهشی بر ارتقای خواص مکانیکی سنگ آهکی (سنگ آهک ماسه دار) به کاررفته در معماری پاسارگاد از طریق استفاده از ماده نانوسیلیکات (SiO2) به عنوان استحکام بخش برای بهبود خواص مکانیکی سنگ و درنتیجه افزایش عمر این نوع سنگ ها انجام گرفت. در این راستا خواص جذب آب، ضریب نفوذپذیری آب، درصد تخلخل و آزمون های پیرسازی تسریعی از طریق استانداردهای اروپایی (UNE-EN) انجام گرفتند؛ علاوه بر آن تغییرات سرعت امواج التراسونیک در بافت سنگ ها طی آزمون های پیرسازی اندازه گیری شدند و هم چنین تغییرات سختی سطحی توسط دستگاه نیمه مخرب Micro-drilling موردارزیابی قرار گرفتند. نانوسیلیکات نرخ جذب آب و خشک شدن را حدودا 11 درصد و جذب مویرگی آب را تا حدودی کاهش داد، اما ضریب نفوذپذیری آب نسبتا بدون تغییر باقی ماند. درمقابل، تخلخل سنگ 14 درصد کاهش یافت و مقاومت سطحی آن 20 درصد افزایش پیدا کرد. ارتقای خصوصیات مکانیکی ازطریق افزایش سختی سطحی، افزایش مقاومت دربرابر پیرسازی های تسریعی و کاهش تخلخل از نتایج مثبت حاصل نانوسیلیکات در ارتقای خصوصیات مکانیکی و دوام سنگ آهکی پاسارگاد هستند.
  کلیدواژگان: نانوسیلیکات، سنگ آهک، خواص مکانیکی، مقاومت سطحی، استحکام بخشی، پیرسازی تسریعی، جذب آب، نفوذپذیری بخار آب
 • علی مطهری، جلال اکبری* صفحات 63-77
  وجود آسیب یا ترک در سازه ها باعث تغییر در پارامترهای مودال می شود و  فرکانس های طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین می توان از تغییر پارامترهای مودال، برای شناسایی آسیب در سازه ها استفاده نمود. تاکنون بیشتر تحقیقات انجام شده در تشخیص آسیب در مسائل یک بعدی نظیر تیرها  متمرکز بوده است و تحقیقات جامعی برای شناسایی آسیب در سازه های دوبعدی و بالاتر وجود ندارد. به نظر می رسد، دلیل این کار مدت زمان بسیار زیاد تحلیل درصورت مدل سازی با روش اجزای محدود باشد که در این مقاله دو راهکار برای کاهش هزینه محاسبات ارائه شده است. ابتدا با انجام تحلیل حساسیت از شبکه های اجزای محدود درشت تری استفاده شده است. در راهکار دوم به جای استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل مورد بررسی، از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات استفاده شده است که زمان لازم برای تشخیص آسیب ها را کاهش دهد. هدف این تحقیق شناسایی وجود، مکان و شدت آسیب در سازه های دوبعدی تنش یا کرنش مسطح با استفاده از ترکیب اطلاعات فرکانس های ارتعاشی و شکل مودهای ارتعاشی سازه ها می باشد. برای این منظور، با مدل سازی اجزای محدود سازه های دوبعدی با برنامه نویسی در محیط MATLAB، اعمال سناریو های مختلف آسیب و با استفاده از توابع هدف پیشنهادی، مکان و شدت هر نوع آسیب احتمالی از تکنیک بهینه سازی الگوریتم ژنتیک تعیین می شود. مثال های عددی ارائه شده نشان می دهد که وجود آسیب، مکان آسیب و شدت آسیب در مسائل دوبعدی با راهکارهای ارائه شده به طور کامل قابل شناسایی می باشند.
  کلیدواژگان: شناسایی آسیب، پارامترهای مودال، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم اجتماع ذرات
 • محمود عبدالهی، جعفر بلوری بزاز* صفحات 79-95
  در این مقاله با استفاده از تکنیک مدل سازی فیزیکی به مطالعه آزمایشگاهی دیوار حائل شمع درجا با مهاربندی انکراژ در خاک ماسه ای پرداخته شده است. نتایج کل آزمایش ها در این پژوهش حاکی از آن است که نسبت بیشینه تغییرمکان جانبی دیوار به عمق گودبرداری () در محدوده %145/0 الی %51/0 قرار دارد. هم چنین، نسبت بیشینه نشست سطح زمین به عمق گودبرداری () در محدوده %11/0 الی %76/0 اندازه گیری شده است. هم چنین، در این پژوهش به بررسی مکان بیشینه جابه جایی جانبی دیواره، تعیین الگوی نشست سطحی زمین به منظور استفاده برای مطالعات آزمایشگاهی و نیز، تعیین عمق مدفون دیواره شمعی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: مطالعه آزمایشگاهی، گودبرداری، انکراژ، نشست زمین، تغییر شکل دیوار
 • علی درخشانی*، علی صابری صفحات 97-112
  در این پژوهش یک روش نوین موسوم به M5، برای به دست آوردن معادلات پیش بینی حرکات نیرومند زمین مورد استفاده قرار گرفت. بیشینه شتاب زمین و بیشینه سرعت زمین با استفاده از بزرگی زمین لرزه، فاصله منبع تا سایت، متوسط سرعت موج برشی و مکانیسم گسلش و نیز بهره گیری از پایگاه داده های گسترده پژوهشگاه مهندسی زمین لرزه (PEER) فرمول بندی شدند. برای اعتبارسنجی، مدل حاصل با مدل های شناخته شده مقایسه گردید. تحلیل حساسیت و آنالیز پارامتریک برای تعیین اهمیت پارامترهای موثر بر مدل و حساسیت آن به تغییرات پارامترها انجام شد. معادلات پیشنهادی بسیار آسان است و می توان آنها را با اطمینان برای اهداف پیش طراحی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: حرکات نیرومند زمین، معادلات پیش بینی، مدل درختی M5، ارزیابی خطر لرزه ای
 • علی خیرالدین *، فهیمه مالکی صفحات 113-129
  یکی از مهم ترین عوامل موثر بر قابلیت بهره برداری سازه ها، تغییرمکان قائم در اعضای بتنی می باشد. در این مقاله تغییرمکان قائم کوتاه مدت تیر های بتن آرمه با میلگردهای فولادی و میلگردهای کامپوزیت FRP، با مدل سازی در نرم افزار آباکوس مورد مطالعه قرار گرفت. برای انواع مختلف میلگردهای فولادی و FRP، دوازده تیر بتن آرمه مورد تحلیل قرار گرفت و ممان اینرسی موثر و تغییرمکان قائم حاصل با روابط ACI 440.1R-15 و روابط پیشنهادی سایر محققان مقایسه گردید. پس از تحلیل مشخص شد که برای جلوگیری از شکست ناگهانی تیر بتن آرمه با میلگرد FRP، بهتر است تیر بتنی با نسبت آرماتور بالا طراحی شود. باتوجه به نمودارهای نیرو- تغییرمکان قائم تیرهای بتنی مسلح با میلگرد های کامپوزیت FRP، استفاده از میلگردهای کامپوزیت کربن (CFRP) در محیط های خورنده، جایگزین مناسبی برای میلگردهای فولادی می باشد. با مقایسه روابط مختلف مشخص شد که استفاده از روابط بیشف- گروس و بیشف- اسکانلون در تیرهای مسلح شده با میلگردهای کامپوزیت شیشه (GFRP) و آرامید (AFRP) به ترتیب با خطای کمتر از دو درصد و ده درصد برای تعیین تغییرمکان قائم در این تیرها مناسب می باشد. نتایج تحلیل بیانگر آن است که روابط پیشنهادی محققان مختلف، برای تمام انواع میلگرد FRP نتایج قابل قبولی را ارائه نمی نماید و برحسب میلگرد مورد استفاده باید از رابطه خاصی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: روش اجزای محدود، میلگرد کامپوزیت FRP، تغییرمکان قائم
 • علی کمک پناه *، حمیدرضا رحمانی صفحات 131-151
  زلزله در طول تاریخ سرمنشا بسیاری از خرابی ها و تلفات انسانی قابل توجه بوده است و همواره نگرانی های زیادی درخصوص تخریب سازه های عظیمی چون سدها ، به واسطه زیان های مالی و جانی قابل توجه ناشی از آن و نیز رها شدن کنترل نشده آب به سمت شهرها و روستاهای متمرکز در پایین دست آن وجود داشته است. یکی از پرکاربردترین روش های مقابله با خطرهای زلزله، تحلیل ریسک لرزه ای سازه ها می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع تحلیل ریسک های لرزه ای مورداستفاده در سدها پرداخته شده است و تحلیل خطر زلزله برای سد چاه نیمه زابل انجام شده و تحلیل ریسک نیمه کمی برای سد چاه نیمه زابل باتوجه به تحلیل خطر زلزله در محل موردنظر به دست آمده است؛ به طوری که این سد در دسته بندی ریسک متوسط قرار می گیرد و نیاز به طراحی مجدد و یا تقویت بدنه سد نیست. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان راهنمایی برای تحلیل ریسک لرزه ای سدهای دیگر کشور مورداستفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل خطر، تحلیل ریسک، زلزله، سد چاه نیمه
 • علیرضا تقی خانی، محمد کاظم شربتدار * صفحات 153-164
  این مقاله به بررسی آزمایشگاهی رفتار شش تیر بتن مسلح طره ای ساخته شده با بتن HPFRCC با دو نوع درصد الیاف و دو نوع خاموت گذاری (فشرده و غیرفشرده) در ناحیه ویژه تحت بارگذاری استاتیکی می پردازد. نتایج نشان می دهد که حضور الیاف به خصوص در نمونه ها با خاموت غیرفشرده باعث افزایش جذب انرژی و تاخیر در ایجاد گسیختگی در نمونه های با بتن HPFRCC نسبت به بتن معمولی می شود و شکل پذیری تیر های HPFRCC نسبت به تیر مرجع 2 تا 33/2 برابر و باربری آن بین 2 تا 5/17 درصد در نمونه های مختلف افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: تیر طره، الیاف، خاموت گذاری، شکل پذیری، کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC)
 • سهیل عباسی *، حسین صمدی بروجنی، روح الله فتاحی نافچی، بهزاد قربانی صفحات 165-178
  یکی از موارد مهم در طراحی تنداب سرریزها، بررسی خصوصیات و شرایط جریان در مسیر تنداب به واسطه فوق بحرانی بودن جریان است. در تحقیق حاضر ویژگی های هیدرولیکی جریان در تنداب سرریز سد سورک با استفاده از مدل سازی فیزیکی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل از جنس پلکسی گلاس با مقیاس 1:50 ساخته شد و برای مدل سازی ریاضی از نرم افزار فلوئنت استفاده گردید. آزمایش ها در 5 دبی متفاوت انجام گرفت و پارامتر های فشار، سرعت و عمق جریان در محور مرکزی و کنار دیواره برداشت گردید. نتایج نشان داد در بین پارامترهای اندازه گیری شده نرم افزار فلوئنت، پارامتر سرعت با کمترین درصد خطا (3/4 درصد) و پارامتر عمق با بیشترین درصد خطا (9/16 درصد) شبیه سازی شده است. هم چنین ضریب نش- ساتکلیف و ضریب تعیین محاسبه شده برای پارامترهای مورد نظر نشان دادند که نرم افزار فلوئنت توانایی شبیه سازی جریان را برروی سرریز های با تغییر شیب ناگهانی دارا می باشد. باتوجه به نتایج شبیه سازی شده و معیارهای RMSE و NRMSE می توان دریافت در نرم افزار فلوئنت درصورت استفاده از روش حل عددی حجم محدود، مدل آشفتگی k-e، RNG، روش تصحیح فشار SIMPLE و روش دو فازی VOF، بیشترین دقت در محاسبه پارامتر های فشار، سرعت و عمق جریان آب در تنداب سرریز مورد مطالعه حاصل می گردد.
  کلیدواژگان: فشار، سرعت، سرریز، مدل فیزیکی، مدل سازی عددی
|
 • S. Mansouri, S. Emamgholizadeh *, Kh. Ajdary, R. Moazenzadeh Pages 1-20
  In this study the experimental study was performed to determine the scour hole dimensions due to falling jets at the downstream of storage reservoir. The geometry of the scour hole depend to many parameters such as outflow discharge of gates (Qj), medium diameter of sediment (D50) and the confluence angle of jets at horizontal plane ( . In this study the effect of these parameters were investigated. Water jet falls from pipes with circular section and diameter of 1.25 inch into the downstream pound. The drop height was 95 cm. The downstream pound filled with 20 cm of non-cohesive sediments with medium diameter of 1.7 mm, 3.2 mm and 6.75 mm.  Experiments were carried out with different discharges at the range of 1.32 to 5.14 l/s. The results of this study shows that for all experiments a scour hole created at the downstream of the reservoir and with increasing discharge the scour depth (ds) increased. The sensitive analysis of the proposed general equation showed that when jet discharge, sediment diameter and the confluence angle of jets at horizontal plane (  changed ± 20%, the relative scour depth changed 12.33, 6.23 and 34.03 %, respectively.
  Keywords: Free- Falling Jets, Jet Discharge, Impinging Angle of Jets, Scour Hole
 • A. Banaei, J. Alamatian * Pages 21-39
  This paper aims to design a special active control system based on the proposed genetic algorithm for active control of structures. In this trend, by connecting the actuator to the structure’s freedom degrees and using the proposed method to find the proper control forces, the structure’s movement is controlled and minimized. The nodal displacements are calculated by solving the dynamic equations of motion at each time step. By evaluating these responsese and utilizing the proposed cost function, the proper actuator’s forces are determined during the prediction-correction process of the genetic algorithm. Moreover, due to the nature of the prediction-correction of the genetic algorithm method, the effect of time delay on the control scheme is mentioned. To illustrate the effectiveness of the proposed method for controlling the oscillations of the structure, three numerical examples are solved and the results are compared with the linear differential equation (LQR) method. Accordingly, the proposed method has a very good ability to control the oscillations of the structure.
  Keywords: Genetic Algorithm, Structures Active Control, LQR Method, Numerical Analysis
 • Atefeh Shekofteh *, Hossein Ahmadi, Mehdi Yazdi, Anna Arizzi, Eduardo Molina, Giuseppe Cultrone Pages 41-62
  In this study, according to the high value of stone architecture in Iran, an investigation to improve mechanical properties on a type of limestone (Sandy limestone) used in Pasargadae were done by Nano Silicate (SiO2) as a consolidation material. Thus, some mechanical properties such as water absorption, water vapor permeability, porosity and resistance to against aging tests have studied by using UNE-EN standards and Ultrasonic velocity as well as changes in superficial strength by Micro-drilling. Results show the rate of water absorption and water drying decrease about %11 and water capillarity slightly changed. In contrast, water vapor permeability remained almost the same. But, the porosity of stone decreased %14 as well as %20 increasing the superficial resistance. Hence the improving two properties of the stone (porosity and superficial resistance) by applying Nano Silicate are the advantages of this kind of material in order to increase sandy limestone durability used at Pasargadae World Heritage Site.
  Keywords: Nano Silicate, Limestone, Mechanical Properties, Superficial Resistance, Consolidation, Accelerated Aging, Water Absorption, Water Vapor Permeability
 • Ali Motahhari, Jalal Akbari * Pages 63-77
  Damages or cracks change the natural frequencies and the mode shapes of the structures. Therefore, the modal parameters could be used in damage detection or structural health monitoring techniques. Based on the knowledge of the authors, most researches in this field have been focused on one-dimensional problems, e.g. beams, trusses, columns, and frames. It seems that the main reason for the lack of comprehensive researches is the huge computational cost for two or three- dimensional problems involved with the finite-element modeling. In order to reduce the costs, two distinct techniques have been utilized here. Firstly, instead of using the genetic algorithm method, the particle swarm optimization (PSO) technique has been applied for finding the best solution. Secondly, instead of applying the fine meshes for calculation of the modal parameters in the finite- element modeling, the course meshes are used. In this paper, the combination of the frequencies and the mode shapes as an objective function has been applied in the optimization procedure for damage detection of two-dimensional plane stress type problems. For this purpose, the finite-element computer program has been developed in MATLAB environment for the required calculations. The results show that non- gradient-based optimization techniques such as GA and PSO have been successfully detected the existence, location and the intensities of the pre-defined damage scenarios.
  Keywords: Damage detection, Modal parameters, Genetic algorithm, Particle swarmoptimization
 • Mahmood Abdollahi, Jafar Bolouri Bazzaz * Pages 79-95
  In this paper, a laboratory study of the Bored Pile Retaining Wall with Anchorage Bracing in sandy soils has been conducted. To this end, the physical modeling in laboratory condition was used. The results of the experiments suggest that the ratio of maximum lateral displacement of wall to the depth of excavation () is in the range of 0.145% to 0.51%. Also, the ratio of maximum ground surface settlement to the depth of excavation () is estimated in the range of 0.11% to 0.76. Furthermore, this study investigated the location of maximum lateral displacement of the walls, the ground surface settlement pattern to be used in laboratory studies and determination of the depth of penetration pile.
  Keywords: Laboratory Study, Excavation, Anchor, Ground Settlement, Wall Deflection
 • Ali Derakhshani *, Ali Saberi Pages 97-112
  In this study, a new method called M5, was employed to derive ground-motion prediction equations (GMPEs). Peak ground acceleration (PGA) and peak ground velocity (PGV) was formulated by seismic parameters including earthquake magnitude, earthquake source to site distance, average shear-wave velocity and faulting mechanisms with The Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER) database. For verification, the proposed model was compared with three well-known models by Correlation Coefficient, Root Mean Square Error and Mean Absolute Error. A sensitivity analysis and a parametric analysis was carried out to determine the contributions of the parameters affecting model and sensitivity of the models to the variations of the influencing parameters. The equations are remarkably simple and can reliably be used for pre-design purposes.
  Keywords: Strong Ground Motion Parameters, Prediction Equations, M5 Model Tree, Earthquake Risk Assessment
 • Ali Kheyroddin *, Fahimeh Maleki Pages 113-129
  One of the most important factors affecting the serviceability of structures is the deflection of concrete members. In this paper, short-term deflection of reinforced concrete (RC) beams with FRP and steel bars were studied by modeling in ABAQUS software. For different types of steel and FRP bars, twelve RC beams have been analyzed and the effective moment of inertia and deflection of the results were compared with the ACI 440.1R-15 and proposed equations. After analysis, it was found that to prevent sudden failure of RC beams with FRP bars, it is better to design a concrete beam with over reinforced sections. According to load-deflection curves of RC with FRP bars, the use of carbon FRP (CFRP) bars are the suitable alternative for steel bars in the corrosive environment. It is concluded that the use of Bischoff- Scanlon, and Bischoff- Gross equations in RC beams with glass FRP (GFRP) and aramid FRP (AFRP) with the error of less than 2% and 10%, respectively, are appropriate for determining deflection in these beams. Results indicate that any of the proposed relations for all different types of FRP rebar does not provide satisfactory results and in terms of used reinforcement special equations should be used.
  Keywords: Reinforced Concrete Beam, Finite Element Method, FRP Bar, Deflection
 • Ali Komak Panah *, Hamidreza Rahmani Pages 131-151
  In the history, Earthquakes have been a major source of many damages and human losses and there has always been a lot of concern about the destruction of large structures such as dams due to significant financial losses and casualties caused by it as well as the uncontrolled release of water in the towns and villages located downstream. Seismic risk analysis, one of the most important methods to deal with earthquake hazards. In this study a type of seismic risk analysis in dams is discussed and used and seismic hazard analysis is conducted for the Chah Nimeh Zabol dam. Semi-quantitative risk analysis for Chah Nimeh Zabol dam by seismic hazard analysis for the location of the dam was conducted which placed it in the medium risk category and there is no requirement to redesign or reinforce the dam body. The results can be used as a guide for seismic risk of the dams.
  Keywords: Hazard Analysis, Risk Analysis, Seismic, Chah Nimeh Dam
 • Alireza Taghikhani, Mohammad Kazem Sharbatdar * Pages 153-164
  Experimental investigation of six RC cantilever beam made with High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composite (HPFRCC) with two different fiber percentage and two different stirrup configuration (compact and non-compact) under monotonic loading is conducted in this paper. The results showed that the fiber role was more effective in specimens reinforced without compacted stirrups and energy absorption increasing, the rupture creation delay, and crack width and distribution decreasing have been observed. The ductility and load capacity of the HPFRCC specimens were 200 to 233 and 2 to 17.5% more than those of the Reference beams.
  Keywords: Cantilever beam, Fiber, Stirrups, Ductility, High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites
 • Soheil Abbasi *, Hossein SamadiBoroujeni, Ruhollah Fatahi Nafchi, Behzad Ghorbani Pages 165-178
  One of the important issues in the design of chute spillway is to study the flow characteristics in the chute path because the flow is supercritical. In this study, the hydraulic characteristic of flow in the chute spillway of Surk dam has been investigated using both physical and numerical modeling. The plexiglass physical model was made with a geometry scale of 1:50 and FLUENT software was used for mathematical modeling. The experiments were carried out at 5 different discharges and the parameters of pressure, velocity and depth of flow were measured in the central axis and at the side of the wall. The results showed that among the measured parameters of FLUENT model, the velocity parameter was simulated with the lowest average error rate (4.3%) and the depth parameter with the highest average error rate (16.9%). Also, the Nash-Sutcliff coefficient and the correlation coefficient for the parameters, indicated that FLUENT software has a good ability to simulate flow characteristics over the chute spillway with a suddenly change slope. Regarding the RMSE and NRMSE criteria, FLUENT model have had the highest accuracy in calculating the flow parameters by using finite volume numerical method, turbulent model k-e, RNG, SIMPLE pressure correction method and VOF two-phase method.
  Keywords: Pressure, Velocity, Spillway, Physical, Numerical Modeling