فهرست مطالب

آمایش محیط - پیاپی 44 (بهار 1398)
 • پیاپی 44 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمود آروین*، احمد پوراحمد صفحات 1-19
  مسکن به عنوان مهم ترین کاربری در سطح شهرها همواره به منظور ایجاد مکانی مناسب برای ارضای نیازهای روحی و جسمانی مورد توجه برنامه ریزان شهری و منطقه ای بوده است. مسکن مناسب مسکنی است که از لحاظ شاخص های فیزیکی با استانداردهای تعریف شده همخوانی داشته باشد و امکان دسترسی راحت به محل های کار، اوقات فراغت، خرید، درمانی و آموزشی و غیره را داشته باشد. با بررسی معیارها و شاخص های موثر در امر مسکن می توان هرگونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد مسکن را تسهیل نمود. به همین منظور، هدف این پژوهش، ارزیابی کیفیت مسکن شهری در شهر اهواز می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. رویکرد حاکم بر ارزیابی مسکن تحلیل فضایی -مکانی است و به منظور بررسی داده ها از تکنیک DEMATEL و روش فازی استفاده شد. ابتدا در محیط نرم افزار ARCGIS لایه ها ویرایش سپس با روش فازی ممرشیپ (Fuzzy Membership) استانداردسازی شده اند. با استفاده از پرسشنامه تکنیک DEMATEL که به وسیله 10 نفر از متخصصین حوزه برنامه ریزی شهری تکمیل گردید وزن معیارها به دست آمد و در لایه ها ضرب گردید و در نهایت با فازی گاما (Gamma) 8/0 لایه ها همپوشانی شده اند و نقشه ارزیابی مسکن شهر اهواز در 5 طبقه به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهند که کیفیت خیلی بالا 6/23 درصد، کیفیت بالا 1/52 درصد، کیفیت متوسط 9/20 درصد، کیفیت پایین 2/1 درصد و کیفیت خیلی پایین 2/2 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: مسکن، کیفیت مسکن، شهر اهواز، تکنیک DEMATEL، روش فازی
 • محسن قادرمرزی، محمد رحمانی* صفحات 21-42
  شهرهای کوچک با پذیرش بخشی از سرمایه ها و عوامل تولید می توانند عامل جذب جمعیت و نهایتا کمک به برقراری تعادلی در منطقه خود شوند تا معضلات شهری را که ریشه در روستاها دارند کاهش دهند. برای دستیابی به توزیع متوازن و عادلانه، جمعیت، سرمایه، امکانات، تسهیلات و همچنین فعالیت های اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای شهرهای کوچک بویژه شهرهایی که موقعیت استقرار آنها در شبکه سکونتگاه ها به عنوان عامل واسط میان کانون های شهری و روستایی عمل می نمایند مورد توجه قرار گرفت. در واقع هدف پژوهش بررسی نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی منطقه ای است رویکرد حاکم بر این تحقیق روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز از روش های کتابخانه ای و بررسی متون و آمارنامه ها و نتایج تفصیلی سرشماری های استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل تحولات جمعیت شهرستان ها، نقاط شهری و روستایی از نرم افزارهای Spss و Excel بهره برده شده است تا تحولات جمعیت طی سال های فوق مشخص شود. سپس تحولات شبکه شهری و نظام سلسله مراتبی آن، طی سه دوره سرشماری بررسی شده است. در این مطالعه از روش ها و مدل هایی مرتبط از قبیل رتبه اندازه، ضریب کشش پذیری، مدل ژرژشابو و بورژوگارنیه، شاخص مرکزیت، شاخص نخست شهری استفاده گردید. نتایح مدل فوق نشان داد که شهر دهگلان در بخش های کشاورزی و صنعت به ترتیب با 1.67 و 1.17 دارای اقتصاد پایه و در بخش خدمات دارای اقتصاد غیر می باشد. این مساله با توجه به نقش مرکزیت شهر دهگلان در سطح شهرستان نشان دهنده ضعف این بخش در اقتصاد پایه شهر دهگلان می باشد با توجه به تفسیر مدل ضریب مکان مشخص شد که شهر دهگلان در این تامین خدمات و امکانات محدوده شهرستان در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
  کلیدواژگان: توسعه، توسعه منطقه ای، نقش شهرها، شهرهای کوچک، دهگلان
 • عنایت الله محقق نسب*، مهین نسترن، محمود محمدی صفحات 43-64
  کاربری زمین شهری و موقعیت مکانی آن همواره از موضوعات مورد توجه صاحب نظران شهر و شهرسازی بوده است. به طوری که صاحب نظران همواره سعی داشته اند، به بستر و محیط پیرامونی، همجواری ها، سازگاری ها و ناسازگاری-ها، مطلوبیت و دیگر عوامل در مکانیابی کاربری های شهری توجه داشته باشند. با ورود به عصر کامپیوتر و گسترش سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان توجه به این عوامل و تاثیرگذاری آ ن ها در فرایند طراحی برنامه بیش از پیش شده است. در این راستا و در جهت تحقق بخشی به توجه به این عوامل در طراحی برنامه، تحقیق حاضر سعی در پاسخ گویی به سوال ذیل دارد؛ از میان زمین های با قابلیت توسعه در شهر اراک، کدامیک برای استفاده به منظور کاربری سبز مناسب تر می باشند؟ در این مقاله که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است از فنون تحلیل مناسبت کاربری زمین، ترکیب خطی و دلفی استفاده شده است. یافته های این مقاله که از همپوشانی داده های رقومی(نقشه های تحلیلی سازگاری، ارزش زمین، مالکیت زمین، شعاع عملکردی، همجواری با محورهای ارتباطی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و عوامل طبیعی و جغرافیایی) شهر اراک بدست آمده است، نشان می دهد که کدامیک از زمین های با قابلیت توسعه در شهر اراک مناسبت بیشتری برای استفاده به منظور کاربری های سبز دارند. همچنین نتایج این مقاله نشان داد، تلفیق مکان یابی چند معیاره و فن هیئت منصفه ی دلفی می تواند به عنوان نظام پشتیبان تصمیم گیری تخصیص کاربری فضای سبز استفاده شود و نتایج قابل قبولی را ارائه دهد.
  کلیدواژگان: مکانیابی، کاربری فضای سبز، تحلیل مناسبت کاربری زمین، فن دلفی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • حسین غضنفرپور*، امین کاکا دزفولی، انیس کاکا دزفولی صفحات 65-84
  برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری ها، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. شناخت و تجزیه و تحلیل وضع مناطق در زمینه های مختلف، نخستین گام در فرایند برنامه ریزی توسعه منطقه ای است. با این کار تنگناها و محدودیت های مناطق، مشخص شده و می توان برای رفع آنها اقدام کرد. به عبارتی برای تخصیص اعتبارات و منابع میان مناطق مختلف، شناسایی جایگاه آن منطقه در بخش مربوطه و رتبه بندی سطوح برخورداری از مواهب توسعه ضروری است. هدف این پژوهش تحلیل و سطح بندی شهرستان های استان کرمان در بخش شاخص های فیزیکی آموزشی است. مساله اساسی تحقیق این است که شهرستان های استان از نظر آموزشی در شرایط نابرابری قرار دارند و تعیین میزان این نابرابری می تواند کمک موثری در جهت محرومیت زدایی شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است. داده های تحقیق از سالنامه آماری و همچنین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 انتخاب شده اند، این داده ها بر اساس 21 شاخص که عمدتا شاخص های فیزیکی موثر در بخش آموزش است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد شهرستان های استان کرمان در چهارسطح وراتوسعه، فراتوسعه، میان توسعه و فروتوسعه قابل دسته بندی هستند و دسته بندی شهرستان ها نشان می دهد که بیش از 39 درصد از شهرستان ها در سطح فروتوسعه، و حدود 21 درصد میان توسعه، 30 درصد فراتوسعه و 8 درصد در سطح وراتوسعه قرار دارند.
  کلیدواژگان: سطح بندی، شهرستان های استان کرمان، آموزش عمومی، TOPSIS
 • بهار نوکار، زینب کرکه آبادی*، عباس ارغان صفحات 85-104
  پاره ای از شهرهای کشور ایران از جمله شهر یزد به لحاظ زمانی و مکانی و شاخص های فرهنگی اجتماعی ، در زمره شهرهای اسلامی قرار میگیرند و تنها از لحاظ ابعاد کالبدی و وجوه و مولفه های هویت ساز شهرهای اسلامی (کاربریها، مظاهر و نشانه های معماری و ساخمانی، فعالیتهای شهری، خصوصیات تحرکی و سیما و منظر شهر و از این قبیل) است که شهرها در رده های مختلف قرار گرفته و حتی درون هر شهر شاهد بافتها و حتی محلات متفاوت از لحاظ دارا بودن هویت شهر اسلامی می باشند. لذا در این تحقیق سعی شده که با استفاده ا ز روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از آزمون های اماری به بررسی تاثیرات کاربری های مذهبی در هویت شهر اسلامی و در مناطق یک و دو شهر یزد پرداخته شود و در نهایت پس از آزمون فرضیات از نتایج بدست آمده این است که ابعاد موثرکاربری های مذهبی علی الخصوص از لحاظ ویژگیهای عملکردی-کارکردی در هویت شهر یزد در منطقه دو از منطقه یک موثرتر و پررنگ تر بوده است.
  کلیدواژگان: کاربری مذهبی، هویت، شهر اسلامی، مناطق یک و دو شهر یزد
 • ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند*، محمد بهزادپور صفحات 105-126
  با شروع انقلاب صنعتی، اختراع اتومبیل و گسترش شهرها، به تدریج اولویت دادن به نقش عابر پیاده و فضای پیاده محصور در شهرها و فضاهای شهری کمرنگ شده و از کیفیات فضایی عرصه های عمومی شهر، فضاهای باز شهری و پیاده راه ها کاسته شد. امروزه اغلب فضاهای عمومی شهری و خیابان ها به دلیل افزایش بی رویه وسایل نقلیه و وابستگی الگوی زندگی شهرها به آن ها، به شدت تحت سلطه ماشین درآمده است. با توجه به شکل گیری گام های نخست در طراحی خیابان های پیاده مدار در ایران و توجه به تاثیر بسیار زیادی که این خیابان ها بر شکل گیری کمی و کیفی انواع تعاملات اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندی دارند، در این مقاله به معرفی و بررسی روابط بین مولفه های اصلی ارتقاء تعاملات اجتماعی در خیابان های پیاده مدار پرداخته شده است. در این راستا تاثیر خوانایی که یکی از مولفه های اساسی ارتقاء تعاملات اجتماعی است بر روی مولفه های دیگر آن یعنی سرزندگی و ایمنی و امنیت موردبررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر قزوین می باشند که ازاین بین 200 نفر از عابران خیابان های خیام و سپه به عنوان جامعه نمونه بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. شاخص KMO در این تحقیق برابر 853/0 به دست آمد که نشا ن دهنده کفایت نمونه و مناسب بودن تحلیل عاملی برای عوامل است که پس از اطمینان از پایایی و روایی آن، در جامعه نمونه توزیع گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها مدل مفهومی ارائه شده را تائید می نماید. همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار خوانایی بر سرزندگی و ایمنی و امنیت و تاثیر مثبت و معنادار سرزندگی بر ایمنی و امنیت در جامعه موردمطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: خیابان های پیاده مدار، تعاملات اجتماعی، مدل ساختاری، خیابان خیام قزوین، خیابان سپه قزوین
 • عبدالحمید قنبران، فرهاد حسینعلی، سید باقر حسینی، پیمان بهرامی دوست* صفحات 127-156
  مکان یابی کاربری های مهم شهری ازجمله تصمیمات تاثیرگذار در مقیاس فضاهای درمانی به شمار می رود که اغلب با تصمیمات پیچیده مدیران شهری مواجه می شود، در این پژوهش بر آنیم به مکان یابی مراکز بیمارستانی با تکیه بر مخاطرات طبیعی و با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای(ANP) بپردازیم. در این تحقیق از روش توصیفی _تحلیلی استفاده شده که در آن فهرستی از معیارهای مکان یابی مراکز بیمارستانی استخراج شد، سپس به دلیل وجود تفاوت در میزان تاثیرگذاری معیارها و داشتن رابطه درونی برخی از شاخص ها، با استفاده از تکنیک ANP، مقایسات زوجی مولفه ها توسط بیست نفر از اساتید و کارشناسان خبره درزمینه شهرسازی، برنامه ریزی شهری، معماری و مخاطرات طبیعی، صورت گرفت و وزن هر یک از آن ها محاسبه گردید. در ادامه با توجه به تعداد معیارها و وزن نهایی زیرمعیارها، لایه های موردنیاز در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ایجاد گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مکان یابی فعلی بیمارستان های فعلی در سطح منطقه 5 شهر تهران ازنظر توجه به مخاطرات طبیعی بخصوص زلزله نامطلوب بوده. همچنین بر اساس یافته های حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی سه نقطه جدید برای ایجاد مراکز بیمارستانی ارائه شد و از این میان با تشکیل جدول SWOT و با نظر کارشناسی شده توسط متخصصین مکان مناسب برای احداث یک بیمارستان ارائه شد. یافته های پژوهش می تواند به مدیران شهری در زمینه درک و اولویت بندی مسائل مدیریت شهری و یافتن راه حل هایی در این زمینه کمک کند
  کلیدواژگان: مکان یابی، مراکز بیمارستانی، مخاطرات طبیعی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تحلیل شبکه ای ANP
 • بتول حسین پور، سروش فتحی* صفحات 157-178
  امروزه سیاست های پایدار شهری اهمیت واحدهای همسایگی و اجتماعات محلی را در چارچوب مفهوم توسعه پایدار روشن ساخته است. از این رو توجه به مدیریت شهری در برنامه ریزی به سوی سطح خرد گرایش یافته است. لذا به منظور ارزیابی اثر بخشی عملکرد سرای محلات در راستای جذب مشارکت شهروندان تهرانی، سرای محله های سوهانک ،اندیشه ،صادقیه ازمناطق شمال، امامت و هفت چنار از مناطق مرکزی،اتابک ،شهدای گمنام ،اقدسیه،خانی آباد نو و امام زاده حسن ازمناطق جنوب به عنوان نمونه قرار گرفته و در قالب شش محور اطلاع رسانی وتبلیغات،اثربخشی،اعتماد،امکانات،تجربه و تخصص و، رضایتمندی بررسی گردید. جامعه آماری زنان 20تا50ساله و به تعداد 500 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. روش به کار رفته پیمایش بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سطح توصیفی میزان مشارکت پذیری شهروندان در سراهای محله در سطح متوسط رو به بالاست و در سطوح تحلیلی نیز متغییرهای امکانات، اعتماد، فعالیت ها، رضایتمندی، تخصص اساتید، اطلاع رسانی و میزان آشنایی با مشارکت پذیری شهروندان رابطه معنی داری دارد. نتایج کلی تحقیق نشان داد که میزان عملکرد سرای محلات با محوریت امکانات مناسب، بر جلب و جذب مشارکت شهروندان تاثیر گذار است و به عبارتی هرچقدر امکانات سخت افزاری و امکانات نرم افزاری(جلب اعتماد، اطلاع رسانی مناسب، فعالیت های مناسب، رضایتمندی واستفاده از تخصص) در سراهای محله بهینه و مناسب باشد در نتیجه جلب مشارکت شهروندان در استفاده از امکانات و برنامه و فعالیت های سراهای محله افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: مشارکت، مشارکت شهروندی، سرای محلات، تهران
 • حمید رستگاری، مهدی نوری پور* صفحات 179-200
  در برنامه ریزی های توسعه چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، بدست آوردن شناخت و درک صحیح از تفاوت ها و اختلافات میان مناطق روستایی از نظر امکانات زیرساختی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ضروری است به طوری که این شناخت می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران در شناخت توانایی ها، تفاوت ها و میزان محرومیت مناطق روستایی کمک شایانی بکند تا بدین وسیله نیز توسعه متوازن در مناطق حکم فرما شود. لذا، بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، سنجش سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان فلاورجان بود. پژوهش حاضر به روش پیمایش انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، روستاهای 20 خانوار به بالاتر بخش مرکزی شهرستان فلاورجان بود (26 روستا) که با استفاده از فرمول کوکران 376 خانوار در این روستاها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و داده های ثانویه اتخاذ شده از شناسنامه آبادی سال 1390 استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط اعضای هیئت علمی مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (65/0 تا 95/0) تایید شد. برای سنجش و اولویت بندی توسعه یافتگی روستاها از 24 شاخص در چهار بعد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، محیطی و کالبدی- زیرساختی استفاده شد. به منظور تجزیه تحلیل داده ها، ابتدا داده های خام هنجارسازی شدند و پس از آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه وزن هر یک شاخص ها به ترتیب بدست آمد. داده پردازی با استفاده از نرم افزار MATLABR2015a و SPSS22 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که روستاهای جوجیل، جولرستان و زفره به ترتیب رتبه های اول تا سوم و روستاهای مهرنجان اتراک و مهرنجان در رتبه های آخر از لحاظ توسعه یافتگی قرار داشتند. نتایج کلی پژوهش حاکی از وضعیت نسبتا مطلوب توسعه یافتگی در روستاهای مورد مطالعه بود.
  کلیدواژگان: توسعه روستا، شبکه عصبی مصنوعی، شبکه خود سازمانده، فلاورجان
 • معصومه هدایتی مرزبالی*، محمدجواد مقصودی تیلکی، مهسان زارعی صفحات 201-223
  فرآیند ارتقای روابط اجتماعی در محلات مسکونی به عنوان بخشی از مکانیسم بهبود سلامت و تندرستی ساکنان، زمینهای ارزشمند برای طراحان و برنامه ریزان فراهم می آورد تا با مهیاسازی مولفه های کالبدی محلات مسکونی در تحقق این هدف نقش آفرین باشند. پژوهش حاضر تلاش می نماید تاثیرات چگونگی دسترسی ساکنان را در قالب نفوذپذیری خیابان ها بر سطح همبستگی اجتماعی و سلامت روانی آنها در پنانگ مالزی بصورت تجربی بیازماید. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی می باشد و داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه از میان نمونه آماری 271 نفر جمع آوری شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و AMOS در قالب آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد نفوذپذیری بر میزان همبستگی اجتماعی و سلامت ساکنان تاثیرگذار می باشد. نقش میانجی گرایانه همبستگی اجتماعی در رابطه بین نفوذپذیری و سلامت ساکنین نیز توسط نتایج تحقیق تائید شد. براین اساس، در بخشهایی از محله مسکونی که نفوذپذیری کمتری وجود داشت، ساکنان همبستگی اجتماعی بیشتری را تجربه کرده اند و سلامت عمومی بالاتری را گزارش داده اند. علاوه براین، نتایج این تحقیق موید این نکته خواهد بود که ورود افراد غریبه به قلمرو نیمه عمومی محله، انگیره ساکنین را جهت ارتباطات با یکدیگر کاهش می دهد. همسویی یافته های این تحقیق با نتایج پژوهش هایی که به دنبال گسترش خیابان های بن بست و گذرهای کمتر نفوذپذیر در جهت خلق فضاهای قابل دفاع در محلات مسکونی هستند، می تواند این ایده را شکل دهد که تقویت نظام سلسله مراتبی فضا و کنترل دسترسی ها در محلات مسکونی می توانند علاوه بر ارتقای همبستگی در جهت سلامت ساکنین نقش آفرینی نماید.
  کلیدواژگان: نفوذپذیری، همبستگی اجتماعی، سلامت، دسترسی، مالزی
|
 • Mahmoud Arvin *, Ahmad Purahmad Pages 1-19
  Housing as the most functional use has been focused by regional and urban planners in cities for providing a proper place to satisfy the physical and emotional needs of people. Suitable housing as far as physical indicators are considered is the one which  matches with the defined standards and in which there are factors like easy accessibility to work place, shops, leisure time, remedial and educational places. Investigating the criteria and indicators influencing housing can be easily performed when housing is planned and specified. Therefore, the aim of this study is evaluating the quality of urban housing in Ahwaz. This study considering functional aim and viewpoint of the research is a descriptive-analysis one. The dominant approach in evaluating housing is spatial-local analysis. In order to investigate the obtained data, "DEMATEL" technique and fuzzy method were used. First, the software layers were edited in the ARCGIS environment and then were standardized using the "fuzzy membership" method. Using the "DEMATEL" technique a questionnaire completed by 10 specialists of urban planning was used to obtain the weight of the criteria the value of which then was multiplied by the layers and eventually was covered with the  0.8 of the “fuzzy Gamma" the result of which was Ahwaz city Housing evaluating map in 5 classes. The results of the study showed that very high, high, medium, and low qualities were 6.23, 1.52, 9.20, 2.1 and 2.2 respectively.
  Keywords: housing, housing evaluation, Ahwaz, DEMATEL Technique, fuzzy method
 • Mohsen Ghdermazi, Mohammad Rahmani * Pages 21-42
  Small cities, by accepting some of their capital and production factors, can be a factor in attracting the population and ultimately helping to stabilize their region to reduce the urban dilemma that roots in the countryside. In order to achieve a balanced and equitable distribution of population, capital, facilities, facilities as well as economic activities at the national and regional levels of small towns, especially cities where their location in the settlement network acts as an intermediary between urban and rural centers, attention is drawn to it placed. In fact, the aim of the research is to investigate the role of small towns in regional development. The approach used in this research is descriptive-analytic. Librarian methods, statistics and statistics, and detailed census results have been used to collect the required statistics and information. Spss and Excel software have been used to analyze the changes in the population of cities, urban and rural areas. To determine the population changes over the years. Then developments in the urban network and its hierarchical system have been investigated during the three census periods. In this study, related methods and models such as rank size, pull coefficient, georgeshavro and bourgeois model, centrality index, urban primary index were used. The results of the above model showed that Dehgolan city has a basic economy in agriculture and industry with 1.67 and 1.17 respectively, and in non-economic services sector. This issue, due to the role of central city of Dehgolan in the city, indicates the weakness of this section in the economy of the city of Dehgolan. According to the interpretation of the coefficient of location model, it was determined that the city of Dehgolan is not in a decent position in providing this service and facilities in the city
  Keywords: development, regional development, the role of cities, towns, Dehgolan
 • Enayat Alah Mohaghegh Nasab *, Mahin Nastaran, Mahmoud Mohammadi Pages 43-64
  Urban land use and its location has always been of interesting topics to scholars of the city and urban planning. So that the scholars always have tried to pay attention to base and surroundings proximity, compatibility and incompatibilities, utility and other factors, in location allocation of urban land uses. With the arrival of the computer age and development of geographic information systems, the possibility of attention to these factors and their effectiveness in the process of planning, is more than before. In this regard and in order to realization of consideration to these factors in planning, this study is trying to answer the following question, Among the areas with development potential in area, which one is more suitable for use in order to green land use? In this article which is applied in terms of purpose and is descriptive analytical in terms, of method, land-use suitability analysis, linear combination and Delphi methods, have been used. The finding of this article that obtained from overlaying analytical compatibility maps, the value of land, land ownership, functional radius, proximity to roads, passive defense, and crisis management and natural and geographical factors of Arak, indicate that, which one of the lands with development potential in Arak, is more suitable for use in order to green land uses. Also the results of this article showed that, the combination of multi criteria location allocation based on geographic information system and Delphi jury method, can be used as decision support system of location allocation of green land use and provide acceptable results.
  Keywords: Location Allocation, Green space land use, Land-use Suitability Analysis, Delphi Technique, Geographic Information System (GIS)
 • Hossein Ghazanfar Pour *, Amin Kakadezfuli, Anis Kakadezfuli Pages 65-84
  Regional planning and development aiming at reducing regional disparities, are two important issues in developing countries. Identifying and analyzing the situation in various fields of regional development is the first step in the planning process. Then the bottlenecks and constraints in areas can be characterized and removed. In other words, the allocation of funds and resources among different regions, identifying their position in the region and enjoying the benefits of ranking levels are all essential. The purpose of this study was to analyze and regionalize Kerman province as far as the physical indicators of education are considered. The main problem of the present study was that the cities in the province suffer from the inequality in education. Thus, determining the inequality may help the researchers in poverty reduction in the area. The research is a descriptive – analytical one. The data have been chosen from the statistical yearbook of population and housing census of the year 1390. These data have been analyzed based on 21 indicators, which are mainly physical factors affecting the education sector. The results showed that Kerman province can be classified into four main levels: 39% of its cities in the over-concentration rate; 21% in the above- concentration rate, 30% are in the mid- concentration rate, and less than 9% of the cities under- concentration rate.
  Keywords: graded, Kerman Province, department of general education, TOPSIS
 • Bahar Nokar, Zeynab Karkehabadi *, Abbas Arghan Pages 85-104
  Just as a city manifests itself with its urban structure and elements, the urban atmosphere originating from an Islamic ideology will be likewise affected by the mutual relationship between land uses and the city’s identity Some cities of Iran including Yazd are categorized as Islamic Cities for their time and place conditions or their cultural-social indexes and it is only because of physical aspects and urbanization identity transcripts that cities are classified to different categories ( such as land uses or architectural and structural signs, civic activities,dynamic characteristics and aspects of the city and etc) and even we can see different parts and localities in each city by considering Islamic city identities .so we have tried to examine the effects of Religious landusese on Islamic city identity and on one and two zones of yazd in this study by using the descriptive –analytical method ,and after testing our hypothesizes use found that the aspects of Religious landusese in Yazd identity have been more effective and highlightend on the two zone in comparison with the one zone.
  Keywords: Religious landusese, identity, Islamic city, one, two zone s of yazd
 • Abolfazl Karbalaei Hossini Ghiyasvand *, Mohammad Behzadpour Pages 105-126
  At the beginning of industrial revolution, invention of cars and expanding the cities gradually prioritizing the role of pedestrian and enclosed pedestrian spaces in cities faded out and space quality of public areas of the city, urban open spaces and sidewalks decreased. Now days most of the urban public spaces and streets are dominated by cars because of indiscriminate increase of vehicles and dependence on pattern of urban life on them. According to formation of the first steps in designing pedestrian oriented streets in Iran and to the huge impact of this kind of streets on making quantitative and qualitative of all sorts of social interactions and increasing citizen’s life quality, in this lecture we will discuss the introduction and review of relations between main components for promoting social interactions on pedestrian oriented streets. In this regard the impact of readability which is one of the main components of promoting social interactions other components like vitality, security and safety are our case studies. This research is a practical research which is done in survey way. The statistical population of this research was chosen among Qazvin citizens and Khayam and Sepah pedestrians were our sample population. In this research we used self-made questionnaire and after ensuring its stability and validity we distributed it among our sample population. In order to analyze our data, we used confirmatory factor analysis and structural equation modeling. The results of data analyze confirms our concept model. Also the research results are showing positive and meaningful effects of readability on vitality, safety, security, positive and meaningful effects of vitality on safety and security in society, which is our case study.
  Keywords: walkable street, Social interactions, Structural Model, Street Khayyam Qazvin, Qazvin Sepah Street
 • Abdulhamid Ghanbaran, FARHAD Hosseinali, Seyed Bagher Hosseini, PEYMAN Bahrami Doost * Pages 127-156
  Site selection important urban land uses, including decisions impacting is the scale Therapeutic space that often urban managers is faced with complex decisions, The research aimed to Site selection hospital centers with emphasis on natural Disasters and using analysis network prosses (ANP) This research benefits from descriptive-analytical method and a list of criterions for site selection of hospitals is prepared and then, by using ANP technique and pair-wise comparison of item by 20 professors and experts in the field of urban planning, the weight of each criterion was calculated. In continuation according to the number of criterions and ultimate weight of sub-criterions, the desired layers at GIS was created. In continuation by using the analysis and map prepared based on priority for evaluation of hospital it was observed that the current site selection of hospitals in district.5 of Tehran from viewpoint of natural disasters is at unsuitable status and offering service to them specially while rising natural disasters is very difficult task. According to the findings due to merging informational layers' total number of 3 new points for establishment of hospital center was offered and through establishing SWOT table and considering the information offered by experts, appropriate place for construction of hospital was offered. Findings of the present research may offer solutions for urban managers in the way of understanding and prioritizing problems of urban management and finding solutions for such problems.
  Keywords: Site Selection, Hospital Center, Natural Disasters, GIS, ANP
 • Batoul Hossienpour, Soroush Fathi * Pages 157-178
  The importance of sustainable urban policy has made it clear that neighborhoods and local communities have a role in the framework of the concept of sustainable development. Thus, the urban management plan is oriented towards the micro level. In order to evaluate the effectiveness of the neighborhood houses in attracting the participation of citizens, regions such as Sohanak, Andisheh, Sadeqiyeh in the north, Imamat and Haft Chenar in central region, Atabak, Shohadayeh Gomnam, Aghdasiyeh, Khani Abad and Imam Zadeh Hassan in the south are selected as a example and are assessed in six categories of information and advertising, effectiveness, reliability, facilities, experience and expertise and satisfaction. The statistical population is consisted of women aged between 20 to 50 years old and a sample of 500 individuals is selected. The research method is survey and questionnaire. The results show that the participation of citizens in neighborhood houses is at moderate to high level. And there is a significant relationship between the variables facilities, reliability, activities, satisfaction, faculty expertise, information and familiarity and participation of citizens in a significant relationship. The overall results show that the performance of neighborhood houses proper facilities is effective in citizen participation. In other words, the higher the hardware and software facilities (trust, proper notification, appropriate activities, satisfaction and use of expertise), the higher the participation of citizens in the use of facilities and programs and activities of neighborhood houses.
  Keywords: participation, citizen participation, Tehran, neighborhood houses
 • Hamid Rastegari, Mehdi Nooripoor * Pages 179-200
  Planning of development programs either at macro or at micro levels, needs to obtain a proper understanding about the differences between rural areas in terms of their infrastructure, social, economic and environmental aspects; so that this understanding can contributed to policymakers and decision-makers the ability to recognize abilities, differences and deprivations of rural areas in order to organize a balanced development in the supposed areas. Therefore, the aim of this research was to assess the level of development of rural areas of central district of Falavarjan County. A survey research method was used in this study. Research population included villages with 20 and more households (26 villages) that about 376 household of these villages were selected as research sample based on Cochran Sampling. A researcher constructed questionnaire and secondary data taken from the village ID in 2010 was used to collect data that its face validity procedure was verified by faculty members of the Rural Development Management Department of Yasouj University and its reliability was also verified calculating Cronbach's Alpha reliability (0.65 ≤∝≤ 0.95). In order to assess and prioritization rural development, 24 indices in four dimensions were used: social-cultural, economic, environmental and physical-infrastructure. In order to analyze the data, the raw data were normalized and then using Artificial-Neural Network (ANN) of multi-layer feed-forward back-propagation, weight of each rural development index was obtained, respectively. Data processing was done using MATLABR2015a and SPSS22 software. The results showed that Jojil, Jowlorestan and Zefreh ranked first to third respectively and Mehrenjan Atrak and Mehrenjan ranked last in terms of rural development. The overall results of this study showed that the rural development is in a relatively favorable situation in the studied villages.
  Keywords: rural development, artificial neural network, self-organization map, Falavarjan
 • Massoomeh Hedayati Marzbali *, Mohammad Javad Maghsoodi Tilaki, Mahsan Zareei Pages 201-223
  Increasing community relations in residential neighbourhoods is part of mechanisms of improving residents’ health and wellbeing. It provides a great opportunity for designers and planners to achieve high quality and sustainable residential developments. Certain characteristics of the neighbourhood can affect residents’ behaviour in the neighbourhood environment. The current study focuses on the impact of street permeability and accessibility on residents’ social cohesion and health in a sample of 271 residents in Penang, Malaysia. The study is quantitative in nature and is based on both descriptive and inferential statistics. The required information was collected based on on-site observation and a questionnaire survey. Four research hypotheses were advanced and tested using the structural equation modelling on a priori hypothesised conceptual model. We also investigated the mediating effect of social cohesion on the relationship between permeability and health. This study employed the structural equation modelling approach to analyse the data using SPSS and AMOS software. The results of analysis indicated that permeability has significant impacts on social cohesion and health. Findings also indicated that social cohesion mediates the relationship between permeability and health. Residents living in highly permeable streets are more likely to receive a low social cohesion and health, meaning that those living in cul-de-sacs perceived higher levels of social cohesion and subsequently, higher health than those living in through roads. This suggests that road hierarchy in residential areas has positive impact on social cohesion and health. Therefore, based on the study findings, we suggest that local planning authorities need to pay attention to some important matters of neighbourhoods such as street permeability and road hierarchy.
  Keywords: Accessibility, community relations, permeability, health, Malaysia