فهرست مطالب

دانشکده دندانپزشکی مشهد - سال چهل و سوم شماره 2 (پیاپی 109، تابستان 1398)
 • سال چهل و سوم شماره 2 (پیاپی 109، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجتبی حسین نتاج میانده، منیره نیلی احمدآبادی*، میثم مهابادی صفحات 97-111
  مقدمه
  ایمپلنت های کوتاه معمولا در خلف مندیبل که استخوان ناکافی است، کاربرد دارند. در این موارد اغلب تاج کلینیکی برای هماهنگی با سطح اکلوزال، بلند ساخته می شود. درنتیجه، طول بازوی اهرم و تنش وارد بر مجموعه ایمپلنت و استخوان زیاد شده که می تواند منجر به بروز مشکلات بیومکانیکی منجرگردد. هدف از این مطالعه، بررسی دینامیکی اثر افزایش ارتفاع عمودی تاج بر حداکثر تنش در پیچ اباتمنت و استخوان اطراف ایمپلنت های کوتاه در ناحیه خلف مندیبل به روش آنالیز اجزای محدود بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تجربی آزمایشگاهی، استخوان تحلیل یافته خلف مندیبل، پره مولر دوم با سه طول تاج 8/8، 2/11 و 6/13 میلی متر، دو ایمپلنت mm4 و mm8، دو اباتمنت و دو پیچ اباتمنت با استفاده از نرم افزار SolidWorks مدل سازی شد. برای بازسازی دینامیکی سفت کردن پیچ و وارد کردن نیروی خارجی با زاویه 8/75 درجه نسبت به سطح اکلوزال از نرم افزار Abaqus استفاده شد. مقادیر استرس به پیچ، اباتمنت، فیکسچر و استخوان محاسبه شد.
  یافته ها
  در هر دو ایمپلنت، با افزایش ارتفاع عمودی تاج، تنش پیچ کاهش و تنش اباتمنت و فیکسچر افزایش یافت. مقادیر تنش پیچ در هر سه ارتفاع، برای ایمپلنت mm4 کمتر از mm8 بود. مقادیر تنش اباتمنت و فیکسچر در هر سه ارتفاع، برای ایمپلنت mm4 بیشتر از mm8 بود. با افزایش ارتفاع عمودی تاج، تنش فشاری و کششی در استخوان اطراف هر دو ایمپلنت افزایش یافت که مقادیر این تنش ها در ایمپلنت mm4 بیشتر از mm8 بود.
  نتیجه گیری
  اگرچه افزایش ارتفاع عمودی تاج و نسبت طول تاج به ایمپلنت، تنش وارد بر پیچ اباتمنت را به عنوان ضعیف ترین عضو مجموعه ی ایمپلنت کاهش می دهد اما ممکن است موجب افزایش احتمال شکست ناشی از خستگی در اباتمنت و فیکسچر و نیز تحلیل استخوان اطراف گردد.
  کلیدواژگان: ایمپلنت، ارتفاع عمودی تاج، پیچ اباتمنت، آنالیز اجزای محدود
 • پدرام دانش کاظمی، علیرضا دانش کاظمی، فهیمه شفیعی*، امیر قاسمی صفحات 112-121
  مقدمه
  .هدف از مطالعه کنونی، بررسی استحکام باند ریز برشی دو نوع یونیورسال باند به عاج سطحی و الگوهای شکست به دو طریق سلف اچ و توتال اچ بود.
  مواد و روش ها
  عاج سطحی  35 دندان پرمولر سالم کشیده شده بوسیله دیسک اکسپوز شد و سپس از هر دندان دوقطعه بدست آمد. سپس نمونه ها بطور تصادفی به 5 گروه مساوی تقسیم شدند n=14)). گروه 1: Scotch Bond Universal (3M, USA) به روش سلف اچ، گروه 2 : Scotch Bond Universal به صورت توتال اچ، گروه3 :  All Bond Universal (BISCO, USA) بصورت سلف اچ، گروه 4 : All Bond Universal به روش توتال اچ و Adper Single Bond 2 (3M,USA) بصورت Etch&rinse در گروه 5 بعنوان گروه کنترل استفاده شد. رزین کامپوزیت Z250 XT (3M/USA) روی سطح باندینگ گذاشته و کیور شد. سپس استحکام باند ریزبرشی نمونه ها بوسیله Microtensile Testing Machine بررسی و همچنین الگوی شکست بوسیله  Stereomicroscope تعیین شد. داده ها بوسیله آزمون آماری One-way ANOVA و Tukey تحلیل شد. حد معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  مقادیر میانگین و انحراف معیار استحکام باند ریزبرشی گروه ها برحسب مگاپاسکال در Scotch Bond self etch 2/6±7/35، Scotch Bond total etch 8/3±5/29، All bond self etch 5/3±6/24، All bond total etch 7/4±4/31، Single bond total etch 8/3+ 09/18 بود. روش سلف اچ برای Scotch bond universal و روش توتال اچ برای All bond universal استحکام باند بالاتری را نشان داد. Adper Single bond 2 هم به طور معنی داری کمترین استحکام باند را نسبت به سایر گروه ها داشت. (05/0>P)
  نتیجه گیری
  استحکام باند ریزبرشی بیشتر به نوع باندینگ بستگی دارد. اگرچه یونیورسال باندها استحکام باند بیشتری را نشان دادند.
  کلیدواژگان: استحکام باند، عاج سطحی، سلف اچ، توتال اچ، یونیورسال باندینگ
 • سمیرا ساعتی، علی حیدری، زهره عارف پور*، پیام امینی، فهیمه جعفری صفحات 122-130
  مقدمه
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر مدت زمان کشیدن دندان بر زاویه باکولینگوالی استخوان آلوئول در ناحیه خلف مندیبل با استفاده از تصاویر CBCT بود.
  مواد و روش ها
  تصاویرCBCT مربوط به 56 بیمار دانشکده دندانپزشکی همدان جمع آوری گردید. بیماران به وسیله دستگاه New Tom3G مورد اسکن قرار گرفتند. بیماران به سه بازه زمانی  شش ماه تا دو سال ، دو تا پنج سال و بیشتر از پنج سال پس از کشیدن تقسیم شدند.توسط نرم افزار NNT، زاویه باکولینگوالی ریج در مقطع کراس سکشنال به ضخامت 1 میلی متر و فواصل 2 میلی متر در نواحی پره مولر دوم، مولر اول و مولر دوم در سمت دارای دندان و بی دندان اندازه گیری شد. اطلاعات وارد نرم افزار SPSS 22 شده و داده ها توسط آزمون t زوجی  و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
   در ناحیه مولر دوم میزان تغییر زاویه ی باکولینگوالی در هیچ یک از بازه های زمانی بعد از کشیدن دندان معنادار نبود. در ناحیه مولر اول افزایش زاویه باکولینگوالی در بازه ی زمانی 6 ماه تا 2 سال و هم چنین بیش از 5 سال بعد از کشیدن دندان معنادار بود، در حالی که در بازه ی زمانی  5-2 سال این تغییرات نزدیک به معناداری بود. در ناحیه پره مولر دوم در بازه زمانی 6 ماه تا 2 سال و هم چنین 5-2 سال بعد از کشیدن تغییرات زاویه معنادار نبود، ولی در بازه ی زمانی بیش از 5 سال بعد از کشیدن دندان معنادار بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  در ناحیه بی دندانی مولر دوم گذشت زمان تاثیر چندانی بر زاویه باکولینگوالی ندارد. در ناحیه مولر اول، کشیدن دندان موجب افزایش زاویه باکولینگوالی می شود. در ناحیه پره مولر دوم بعد از 5 سال از کشیدن دندان شاهد افزایش زاویه باکولینگوالی هستیم.
  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، زاویه باکولینگوالی، کشیدن دندان، زمان
 • محمد سلطانی، مردعلی یوسف پور*، زهرا طاهریان صفحات 131-147
  مقدمه
  آسیب های استخوانی یکی از چالش های علم پزشکی محسوب می شوند که هر ساله هزینه زیادی را در دنیا برای درمان به خود اختصاص داده اند. فلوئورهیدروکسی آپاتیت در ارتقاء یکپارچه سازی استخوان و ایمپلنت های دندانی، افزایش تراکم استخوان و میزان کلسیم و تسریع بهبودی شکستگی های استخوانی نقش موثری را ایفا می کنند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق پودر فلوئورهیدروکسی آپاتیت و داربست های کامپوزیتی با درصدهای وزنی متفاوت (40، 50 و 60) از فلوئورهیدروکسی آپاتیت به ترتیب با استفاده از مکانیزم های هم رسوبی و خشک سازی انجمادی ساخته شدند. برای بررسی خواص میکروسکوپی داربست های کامپوزیتی از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. همچنین آزمون های XRD و FTIR برای ارزیابی خلوص نمونه های ساخته شده به کار گرفته شدند. علاوه بر این، به منظور ارزیابی خواص بیولوژیکی داربست های کامپوزیتی آزمون های MTT و ALP مورد استفاده قرار گرفتند و در نهایت استحکام داربست ها و میزان جذب آب در آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از ANOVA یک طرفه انجام گرفت.
  یافته ها
  تحقیقات میکروسکوپی نشان دهنده یک میکروساختار متخلخل با قطر منافذ در محدوده 100-350 میکرومتر می باشند که برای رشد و تکثیر سلول های استئوبلاست قابل قبول است. علاوه بر این، نتایج حاصل از XRD و FTIRعدم وجود ناخالصی در نمونه ها را تایید کردند. همچنین عدم سمیت نمونه ها و فعالیت مناسب سلول های استخوانی با استفاده از آزمون سنجش سمیت زایی (بعد از 3 و 7 روز) و آلکالین فسفاتاز (بعد از 3، 7 و 14 روز) تایید شد، بطوریکه داربست با 60 درصد وزنی فلوئورهیدروکسی آپاتیت زیست سازگاری و فعالیت آلکالین فسفاتازی بیشتری را در مقایسه با دو داربست دیگر نشان داد. علاوه بر این، مدول یانگ و استحکام شکست به طور میانگین برای نمونه ها 40 و 7 مگا پاسکال بدست آمد که برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان مناسب است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادند که بکارگیری فلوئور هیدروکسی آپاتیت در کنار ژلاتین نه تنها خواص بیولوژیکی بلکه خواص مکانیکی داربست را نیز بهبود می بخشد. علاوه بر این، نتایج بدست آمده قابلیت بالقوه استفاده از داربست های ساخته شده برای ترمیم بافت استخوان را تاکید می کنند.
  کلیدواژگان: ژلاتین، فلوئورهیدروکسی آپاتیت، کامپوزیت، داربست استخوانی
 • سیدجواد قاضی ‏‏میرسعید، فاطمه مسعودی* صفحات 148-154
  مقدمه
  این مطالعه با هدف شناسایی سطح دانش مولفان دندانپزشکی در استفاده از ابزار نمایه‏ سازی MeSH در تحقیقات خود، به مقایسه کلید واژه‏ های مقالات منتشر شده در مجلات دندانپزشکی ایرانی نمایه شده درPubMed پرداخته است. مواد و روش ‏ها: این مطالعه توصیفی و از نوع کاربردی بود. در مجموع 1091 کلیدواژه از 239 مقاله پژوهشی منتشر شده در 20 شماره 5 مجله لاتین دندانپزشکی ایرانی نمایه شده در PubMed در سال 2016 با توصیفگرهای MeSH مطابقت داده شدند. کلیدواژه ها بر اساس میزان انطباق در سه گروه انطباق دقیق، انطباق نسبی و نامنطبق طبقه بندی شدند. یافته ها: 483 کلیدواژه (3/44 درصد) انطباق دقیق، 153 کلیدواژه (14 درصد) انطباق نسبی و 455 کلیدواژه (7/41 درصد) نامنطبق با توصیفگرهای MeSH بودند. سه کلیدواژه، Cone-Beam Computed Tomography،Scanning Electron Microscopy و Mineral Trioxide Aggregate به ترتیب در صدر پرتکرارترین کلیدواژه‏ های انطباق دقیق، انطباق نسبی و نامنطبق مورد استفاده توسط نویسندگان قرار داشتند. نتیجه ‏گیری: مقالات در همه مجلات مورد بررسی بجز Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences به دلیل عدم تبحر نویسندگان در استفاده از MeSH برای انتخاب کلیدواژه، با خطر عدم بازیابی و عدم مشاهده در نتایج جستجوی محققان قرار دارند.
  کلیدواژگان: سرعنوان‏ های موضوعی پزشکی، نمایه سازی، بازیابی، پابمد، دندانپزشکی، توصیفگر
 • زهرا محمدی*، عبدالرضا شیخ مهدی مسگر، سعیدرضا رحمدار، الهام فرهنگی صفحات 155-166
  مقدمه
  آمالگام دندانی به دلیل برخورداری از خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب، مقرون به صرفه بودن و عملکرد بلندمدت بالینی می تواند به عنوان بادوام ترین مواد دندانی ترمیمی در نظر گرفته شود. در این پژوهش، خواص فیزیکی و مکانیکی 9 آمالگام دندانی رایج در بازار مواد دندانی کشوربر اساس استاندارد جدید ISO 24234: 2015ارزیابی شده است. افزون براین، مورفولوژی آلیاژ آنها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی- گسیل میدانی (FE-SEM) مطالعه گردیده است.
  مواد و روش ها
  اختلاط پودر آلیاژ و جیوه در همه آمالگام ها به کمک یک نوع آمالگاماتور صورت پذیرفت. ارزیابی ریزساختار آمالگام توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی- گسیل میدانی (FE-SEM) همراه با EDS به منظور بررسی ترکیب عناصر انجام شد. نمونه های لازم برای انجام آزمون های استحکام فشاری، خزش و تغییرات ابعادی حین سفت شدن به کمک قالب توصیه شده در استاندارد بر مبنای برنامه توصیه شده تهیه گردید. آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی در سطح 05/0 در تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  ارزیابی مورفولوژی آلیاژها نشان داد آمالگام های“GK-110”  و “110 Plus” کاملا از ذرات تراشه ای و آمالگام های Cinasilver، Solaloy وWorld Work  از ذرات شبه کروی تشکیل شده بودند. از طرف دیگر، آلیاژهای ANA 2000، Contour، SDI GS-80 و Cinalux از مورفولوژی مخلوط کروی (شبه کروی)/ تراشه ای برخوردار بودند به طوری که به صورت مقایسه ای، در دو نوع Contour و SDI GS-80، ذرات کروی و در آمالگام های ANA 2000 و Cinalux ذرات تراشه ای، بیشتر مشاهده شد. ذرات کروی و شبه کروی از ریزساختار ریزدانه برخوردار بودند. درصد خزش همه آمالگام های بررسی شده از الزامات استاندارد ایزو تبعیت می کرد. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک سویه نشان داد استحکام فشاری یک ساعته آمالگام Cinasilver  به طور معناداری بیشتر از دیگر آمالگام ها بود (05/0<P). بر اساس نتایج آزمون توکی اختلاف معناداری بین استحکام فشاری یک روزه Contour، Cinalux و Cinalux مشاهده نشد (05/0>P). کمترین ضریب تغییر استحکام فشاری در بین آمالگام های مورد بررسی به آمالگام SDI gs-80  تعلق داشت. از لحاظ تعداد نمونه های دارای استحکام بالاتر از حداقل مقدار الزام استاندارد در بین 10 نمونه آزمون، فقط آمالگام Cinasilver به طور کامل شرایط لازم را برای استحکام فشاری یک ساعته و یک روزه برآورده نمود. به غیر از 110 Plus، بقیه آمالگام ها دارای تغییرات ابعادی در حین سفت شدن مطابق با محدوده توصیه شده در استاندارد بودند.
  نتیجه گیری
  از بین آمالگام های مورد بررسی آمالگام Cinasilver الزامات استاندارد ISO 24234: 2015 را از لحاظ استحکام فشاری یک ساعته و یک روزه، تغییرات ابعادی و خزش به طور کامل برآورده نمود. هر چند که آمالگام های Cinalux، Contour و SDI gs-80 را می توان جزو آمالگام های پذیرفتنی پس از Cinasilver معرفی کرد.
  کلیدواژگان: آمالگام دندانی، مورفولوژی آلیاژ، استحکام فشاری، خزش، تغییرات ابعادی حین سفت شدن
 • مجید رضا مختاری*، مهرداد رادور، نوید علینژاد، محمد صولتی، محمدحسین صادقی صفحات 167-178
  مقدمه
  پروتزهای کانتی لور بر پایه ایمپلنت یکی از متدهای درمانی مورد استفاده است. برخی تحقیقات قبلی، به تمرکز بیشتر فشار بر استخوان در این پروتزها اشاره می کنند، هرچند گروهی از پژوهش ها بر موفقیت بالینی آنها تاکید دارند. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان تحلیل استخوان کرست آلوئول اطراف ایمپلنت های پایه کانتی لور و مقایسه آن با ایمپلنت های بازسازی کننده تک دندان بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش کوهورت تاریخی، 26  نمونه با طرح درمان ایمپلنت پایه کانتی لور و 26 نمونه با طرح درمان ایمپلنت های بازسازی کننده ی تک دندان مورد بررسی قرار گرفتند. بیمارانی که کمتر از شش ماه از زمان درمان آنها گذشته بود در مطالعه وارد نشدند. میزان تحلیل استخوان کرست آلوئول اطراف ایمپلنت های پایه کانتی لور و ایمپلنت های معمول، در تصاویر رادیوگرافی توسط متخصص جراحی لثه ارزیابی شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از آزمون سنجش نرمالیتی کلموگروف-اسمیرنوف و آزمونهای ناپارامتری من-ویتنی، ویلکاکسون، اسپیرمن، کاپلان-مایر و کروسکال والیس انجام شد و سطح معنی‏داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  رابطه معنی‏داری بین وجود یا عدم وجود کانتی لور، جنسیت، سن، نوع استخوان و طول ایمپلنت با میزان تحلیل استخوان مشاهده نشد. میزان تحلیل استخوان با فاکتور زمان دارای رابطه بود و با گذشت آن افزایش می یافت. میزان تحلیل در سیستم های ایمپلنت گذاری Neo-Biotech و Ritter نیز به صورت معنی‏داری از سایر سیستم ها بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  اگر اصول تکنیکی در انجام جراحی کاشت ایمپلنت و گذاشتن پروتز رعایت شود، استفاده از پروتز کانتی لور بر پایه ایمپلنت را میتوان به عنوان یک روش معتبر  در نظر گرفت؛ هرچند نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه وجود دارد.
  کلیدواژگان: ایمپلنت، کانتی لور، تک دندان، تحلیل استخوان
 • حسین نعمت اللهی*، عاطفه ناصحی صفحات 179-196
  مقدمه
   مشکلات پردازش حسی می تواند روی تکامل اجتماعی، شناختی، حسی حرکتی و نیز سطح هیجانات اثر گذاشته و منجر به مشکلات رفتاری در کودکان گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین توانایی های پردازش حسی با اضطراب و همکاری کودکان پیش دبستانی در دندانپزشکی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی، 101 بیمار 4 تا 6 ساله (52 دختر و 49 پسر) با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. جهت ارزیابی مشکلات پردازش حسی کودکان از پرسشنامه ی نیمرخ حسی استفاده شد و سطح اضطراب و همکاری آنان در مراحل تزریق و تراش حفره با شاخص هایVenham Clinical Anxiety Scale (VCAS) و Venham Clinical Cooperation Scale (VCCS) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون های آماری شامل من ویتنی ، کروسکال والیس و ضریب  همبستگی اسپیرمن توسط نرم افزار SPSS  انجام شد.
  یافته ها
  بین پردازش شنیداری با سطح اضطراب و همکاری نمونه ها در مرحله ی تزریق و تراش ارتباط معنی دار وجود داشت (P<0.05). یافته ها نشان دادند که سطوح بالاتر پردازش حس دهانی با عدم همکاری در مرحله ی تراش رابطه ی معنی داری داشت (P=0.008). بین پردازش حسی مرتبط با تحمل و استقامت با سطح اضطراب و همکاری نمونه ها در مرحله ی تزریق ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.05). 
  نتیجه گیری
  ارزیابی توانمندی های پردازش حواس دهانی، تحمل و استقامت و شنیداری با استفاده از پرسشنامه ی نیمرخ حسی میتواند در پیش گویی سطح همکاری و اضطراب دندانپزشکی در کودکان کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: پردازش حسی، اضطراب دندانپزشکی، همکاری، کودکان
 • رقیه ولی پور خواجه غیاثی، محمد جواد لیاقتدار*، محمدرضا نیلی، ماندانا شیرازی صفحات 197-208
  مقدمه
  امروزه در حرفه های مراقبت سلامت ارزیابی مهارت های نرم در فرایند پذیرش دانشجویان مورد توجه ویژه قرار گرفته است ولی در جامعه ما پذیرش دانشجویان صرفا بر اساس معیار های علمی صورت می گیرد و ارزیابی مهارت های نرم در انتخاب آنها مغفول واقع شده است. با توجه به اهمیت مهارت های نرم در کیفیت عملکرد حرفه دندانپزشکی، این مطالعه به منظور تبیین دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان نسبت به ارزیابی مهارت های نرم در پذیرش دانشجویان دندانپزشکی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  طراحی پژوهش حاضر به صورت کیفی - توصیفی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل اعضای هیات علمی و دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه اصفهان و مازندران بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای مرسوم استفاده شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل مصاحبه های مشارکت کنندگان منجر به استخراج دو طبقه اصلی؛ بستر نظری و عملی ارزیابی مهارت های نرم در پذیرش دانشجویان دندانپزشکی گردید. در بستر نظری اکثر اعضای هیات علمی و دانشجویان، دیدگاه موافقی نسبت به لزوم ارزیابی مهارت های نرم در پذیرش دانشجویان دندانپزشکی داشتند. در بستر عملی ارزیابی مهارت های نرم، مشارکت کنندگان به چالش های فرهنگی- اجتماعی از قبیل؛ کاهش عدالت در پذیرش دانشجویان، افزایش پارتی بازی در پذیرش و چالش های اجرایی از قبیل؛ دشواری ارزیابی مهارت های نرم، عدم آموزش مهارت های نرم در دوران آموزشی قبل از دانشگاه و صلاحیت ارزیابی کنندگان اشاره نمودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نگرش موافق اکثر مشارکت کنندگان نسبت به ارزیابی مهارت های نرم در پذیرش دانشجویان دندانپزشکی در این مطالعه پیشنهاد می گردد برنامه ریزان آموزش دندانپزشکی با طراحی و اجرای پژوهش های جامع بستر های عملی مناسب را با هماهنگی سازمان سنجش برای ارزیابی مهارت های نرم در پذیرش دانشجویان دندانپزشکی فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: مهارت نرم، پذیرش دانشجویان، حرفه دندانپزشکی
 • رزا مصطفوی طباطبایی، مجید صنعت خانی* صفحات 209-216
  مقدمه
  سیالولیت که همان سنگ بزاقی نامیده می شود یک ماده آلی کلسیفیه است که باعث انسداد داخل مجرای غده بزاقی می شود و ممکن است در هر کدام از غدد اصلی و فرعی یا مجاری آنها تشکیل شود. بیشترین سنگ در غدد بزاقی در غده تحتفکی دیده می شوند. اندازه سیالولیت‏ ها معمولا بین 5 تا 10 میلیمتر هستند. سیالولیت‏ های بالای15 میلیمتر به عنوان اندازه غیرنرمال و بالای 30 میلیمتر، سنگ غول پیکر در نظر گرفته می شوند، که نادر هستند. هدف این مطالعه گزارش یک مورد سیالولیت بزرگ با اندازه قابل توجه همراه با بعضی علائم بالینی بوده است.
  گزارش مورد
  آقای 30 ساله با شکایت از درد و ناراحتی و تورم یکطرفه در کف دهان، که یک هفته قبل از مراجعه شروع شده بود، به بخش بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد، مراجعه داشت.در نمای بالینی، یک ضایعه اگزوفیتیک به صورت ندولر در ناحیه لینگوال دندان های قدامی پایین با اندازه 18×34 میلی متر از محاذات دیستال دندان 1 پایین تا میدباکال دندان 5 پایین سمت چپ با قوام سخت و سطح مخاطی صاف دیده می شد. در تصاویر CBCT  توده رادیواپک بزرگ در کف دهان مشاهده می شد. در نهایت سیالولیت به روش جراحی داخل دهانی خارج گردید.
  نتیجه گیری
  دندانپزشک باید برای رد سنگ غده بزاقی، روش معاینه با استفاده از لمس دو دستی در مسیر خلف به قدام در امتداد مسیر مجرای درگیر را فرا گیرد تا با تشخیص و ارزیابی صحیح و درست، هر چه سریع تر به درمان صحیح دست یابد.
  کلیدواژگان: سنگ بزاقی، غده تحت فکی، مجرای تحت فکی، لمس دو دستی
|
 • Mojtaba Hossein Nattaj Miandeh, Monire Nili Ahmadabadi *, Meysam Mahabadi Pages 97-111
  Introduction
  Short implants are used in the posterior mandible where the bone is insufficient. In these cases, the clinical crown is often made to match the level of the occlusal. As a result, the length of the lever arm and the stress of the implant complex, as well as the surrounding bone, are increased leading to the biomechanical problems. The purpose of this study was to evaluate dynamically the effect of increasing crown height space on the maximum stress induced in the abutment screw and the surrounding bone of the short dental implants in the posterior mandible using finite element analysis.
  Materials and Methods
  Mandibular bone resorption in the posterior region, second premolar with three-crown lengths of 8.8, 11.2, and 13.6, two implants of 4 and 8 mm, two abutments, and two abutment screws were modeled using Solidworks software in this laboratory experimental study. In addition, Abacus software was used to the dynamic reconstruction of screw tightening and external load at an angle of 75.8 degrees with the occlusal plane. The stress values were calculated for the screw, abutment, fixture, and bone.
  Results
  In both 4- and 8-mm implants, the increased vertical height of the crown decreased the stress on the abutment screw and increased the stress on the abutment and fixture. For a 4-mm implant, the stress to the abutment screw at all three heights was less than 8 mm. At all heights, the stress values to the abutment and the fixture were more than 8mm for the 4-mm implant. The increased vertical height of the crown resulted in an increase in compressive and tensile stress in the surrounding bone for both 4-mm and 8-mm implants. The magnitude of these stresses in the 4-mm implant was more than 8 mm.
  Conclusions
    Increased vertical height of the crown and crown-to-implant ratio reduced the stress on abutment screws as the weakest member of the implant. However, it probably increased the failure due to fatigue in the abutment and fixture as well as bone resorption.
  Keywords: Abutment screw, Finite element analyses, Implant, Vertical height of the crown
 • Pedram Daneshkazemi, Alireza Danesh Kazemi, Fahime Shafiee *, Amir Ghasemi Pages 112-121
  Introduction
  The present study aimed to evaluate the micro-shear bonding strength and failure patterns of two types of Universal Bonding agents to superficial dentin using self-etch and etch-and-rinse.
  Materials and methods
  In this study, 35 intact extracted premolar teeth were selected and superficial dentin were exposed by disk. In the next step, two blocks were obtained from each tooth and they were subsequently divided into 5 equal groups (n=14). Scotchbond Universal (3M/USA) was used in group 1 with a self-etch method. The same bond was utilized in group 2 with total-etch technique. In group 3, All-bond universal (BISCO/USA) was used with self-etch method and it was used in group 4 by etch-and-rinse technique. Finally, Single bond 2 was used in group 5 as a control group. The Z250 XT (3M/USA) resin composite was bonded on the surfaces of samples and were cured. Micro shear bonding strength was calculated by microtensile testing machine and failure modes were determined by stereomicroscope. The data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey test.
  Results
  The mean±SD values of scotch bond self, scotch bond total, All-bond self, All-bond total, and Single bond total were 35.74±6.21, 29.50±3.89, 24.60±3.53, 31.47±4.73, 18.09±3.87, respectively. The self-etch technique for Scotchbond Universal and the etch-and-rinse technique for All-bond Universal has higher microshear bonding strength. Adper single bond 2 showed significantly the lowest bond strength (P<0.05).
  Conclusion
  According to the obtained results, the microshear bonding strength of universal adhesives was material-dependent although universal adhesives showed higher bond strength.
  Keywords: Bond Strength, Dentin, Etch-and-rinse, Self-etch, Universal bonding
 • Samira Saati, Ali Heidari, Zohre Arefpoor *, Payam Amini, Fahime Jafari Pages 122-130
  Introduction
  The aim of this study was to evaluate the effect of time elapsed after extraction on the buccolingual angulation of alveolar bone in the posterior mandibular region using cone beam computed tomography (CBCT) images. Material &
  Methods
  The CBCT images of 56 patients who referred to the Radiology Department of Hamadan Dental School, Hamadan, Iran, were evaluated in this study. The scans were performed using the New Tom 3G scanner. The patients were divided into three groups regarding the time elapsed after extraction, namely: 6 month-2 years, 2-5years and >5 years.  Buccolingual angulation of ridge in the second premolar, first molar, and second molar areas on both sides (with and without tooth) were measured in cross-section views (slice thickness: 1mm, interval: 2mm) using NNT viewer software. The data were analyzed in SPSS software (Version. 22) through paired t-test and regression.
  Results
  The changing of buccolingual angulation in the second molar area in each group was not statistically significant (P<0.05). In the first molar area, buccolingual angulation increased in the time elapsed after 6 months-2years and over 5 years and it was statistically significant (P<0.05). However, regarding the time elapsed between 2-5 years, the difference was close to the margin of statistical significance. In the second premolar area, changes were not statistically significant in time elapsed from 6 months to 2 years and 2-5 years; however,  it was significant regarding the time elapsed after extraction of over 5 years (P<0.05).
  Conclusion
  The elapsed time did not have any significant effect on the buccolingual angulation in the toothless area of the second molar. Regarding the first molar area, tooth extraction increased the buccolingual angulation. In addition, an increase was observed in the buccolingual angulation after 5 years of the tooth extraction at the area of the second molar.
  Keywords: Angulation, Buccolingual, Cone beam computed tomography, Time, Tooth extraction
 • Mohammad Soltani, Mardali Yousefpour *, Zahra Taherian Pages 131-147
  Introduction
  Bone injuries are among the challenges of medical science that each year has high costs for treatment in the world. Fluorhydroxyapatite plays an important role in promoting the integration of bones and dental implants, increasing bone density and calcium levels, and accelerating the recovery of bone fractures.
  Materials and Methods
  In this study, fluorhydroxyapatite powder and composite scaffolds with different weight percentages (40, 50, and 60) of fluorhydroxyapatite were fabricated through co-precipitation and freeze drying mechanisms, respectively. In order to investigate the microscopic properties of composite scaffolds, scanning electron microscopy was used. Also, X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy tests were used to evaluate the purity of the manufactured specimens. In addition, in order to evaluate the biological properties of composite scaffolds, MTT and alkaline phosphatase (ALP) tests were used, and finally, the strength of scaffolds and the rate of water absorption were studied. Data analysis was performed using one-way analysis of variance.
  Results
  Microscopic investigations indicated a porous microstructure with pore diameters within the range of 100-350 μm, which is acceptable for osteoblastic cells to grow and proliferate. Also, the results of FTIR and XRD confirmed the absence of impurities in the samples. In addition, the non-toxicity of the produced specimens and the proper functioning of the bone cells were confirmed through MTT assay (after 3 and 7 days) and ALP activity (after 3, 7, and 14 days), respectively. Accordingly, the scaffold with 60 wt% of fluorhydroxyapatite showed more biocompatibility and ALP activity than the other two scaffolds. Also, the average of Young's modulus and yield strength for the samples were 40 and 7 MPa, which are acceptable for use in bone tissue engineering.
  Conclusion
  The results showed that the application of fluorhydroxyapatite with gelatin not only improves biological properties but also improves the mechanical properties of the scaffold. Additionally, the obtained results emphasized the potential use of prepared scaffolds to repair bone tissue.
  Keywords: Gelatin, Fluorhydroxyapatite, Composite, Bone scaffold
 • Seyed Javad Ghazi, Mirsaeid, Fatemeh Masoudi * Pages 148-154
  Introduction
  This study aimed to identify the level of knowledge of dental authors regarding the use of MeSH indexing tools in research by comparing the keywords of the articles published in Iranian dental journals indexed in PubMed.
  Materials and Methods
  In this descriptive and applied study, a total of 1,091 keywords in 239 research articles published in 20 issues of 5 Iranian dental Latin journals indexed in PubMed in 2016 were matched with MeSH descriptors. The keywords were classified according to the degree of compliance in three groups of exact compliance, relative compliance, and noncompliance.
  Results
  According to the results, 483 (44.3%), 153 (14%), and 455 (41.7%) keywords had exact compliance, relative compliance, and non-compliance with MeSH descriptors, respectively. The three keywords, namely Cone-Beam Computed Tomography, Scanning Electron Microscopy, and Mineral Trioxide Aggregate, were among the top most frequent keywords with exact compliance, relative compliance, and noncompliance with MeSH descriptors, respectively.
  Conclusion
  The articles in all the reviewed journals, with the exception of the Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, were prone to the risk of nonretrieval and anonymity due to the inefficiency of researchers in using MeSH for keyword selection.
  Keywords: Medical Subject Heading, Indexing, Retrieval, PubMed, Dentistry, Descriptor
 • Zahra Mohammadi *, Abdorreza Sheikh, Mehdi Mesgar, Saeedreza Rahmdar, Elham Farhangi Pages 155-166
  Introduction
  Dental amalgam is considered as the most tolerable restorative dental material due to its proper physical and mechanical properties, cost-effectiveness, and long term clinical performance. In this study, the physical and mechanical properties of nine relevant amalgams in Iranian dental material market were investigated based on ISO 24234: 2015. Moreover, the morphological characterization of dental amalgam alloy was evaluated using field emission scanning electron microscopy (FE-SEM).
  Materials and Methods
  An amalgamator was utilized to mix the amalgam alloy powder with mercury. In addition, the investigation of the microstructure of dental amalgam was conducted using FE-SEM equipped with an Energy Dispersive Spectroscopy system to analyze the composition of the elements. The required samples for the evaluation of compressive strength, creep, and dimensional changes during hardening were prepared using the recommended standard template based on the suggested program. The data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey's test. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  The evaluation of morphological characteristics of amalgams showed that amalgams, namely “GK-110” and “110 Plus” were prepared from lath cut particles. In addition, amalgams, such as “Cinasilver”, “Solaloy”, and “World Work” were composed of spheroid-like particles. However, alloys, including ANA 2000, Contour, SDI GS-80, and Cinalux showed mixed morphologies of spherical (or spheroid-like) and lath cut particles. Regarding the mixed alloys, “Contour Regular Kerr” and “SDI GS-80 Regular Set” contained more spherical particles. However, higher levels of lath cut particles were observed in “ANA 2000” and “Cinalux”. The homogenous and fine-grained microstructures were observed in spherical and spheroid-like particles. All studied dental amalgams comply with the requirements for creep according to the standard ISO 24234: 2015. The results of one-way ANOVA revealed that one-hour compressive strength of Cinasilver amalgam was significantly higher than that of the other amalgams (P<0.05). According to Tukey Post Hoc analysis, there was no significant difference regarding one-hour compressive strength in Contour, Cinalux, and Cinasilver (P>0.05). Out of all studied amalgams, SDI gs-80 showed the lowest coefficient of variation regarding compressive strength. In terms of the number of specimens with higher strength more than the minimum strength requirement of the standard, Cinasilver amalgam completely met the standard requirements for one hour and one day. Except for 110 Plus amalgam, the other amalgams met the requirement regarding the dimensional changes during the hardening within the specified standard range.
  Conclusion
  The results indicated that amalgam “Cinasilver” met the standard requirements of ISO 24234: 2015regarding creep, dimensional changes, and compressive strength in one hour and a day.  However, amalgams, namely Cinalux, Contour, and SDI gs-80 may be considered as appropriate amalgams.
  Keywords: Alloy morphology, Compressive strength, Creep, Dental amalgam, Dimensional changes during hardening
 • Majid Reza Mokhtari *, Mehrdad Radvar, Navid Alinejad, Mohammad Solati, Mohammad Hossein Sadeghi Pages 167-178
  Introduction
  Dental implants are one of the most interesting therapeutic approaches that have been brought about a great revolution in dental procedures. The cantilever-based implant is also an appreciable treatment method. Previous researches point to increased pressure on bone in this prosthesis, while some other studies emphasize on its clinical success. The present study aimed to evaluate the bone loss around cantilever-based implants and compare it with single-tooth implants.
  Materials and Methods
  In this study, 26 sampleswith the cantilever-based implant and 26 sampleswith single-tooth implant treatment plans were examined in this historical cohort study. Patients recovering less than 6 months following the treatment were excluded. Alveolar crestal bone loss around both implant techniques was evaluated by a periodontist on radiographic images. Statistical analysis of the data was performed using the Kolmogorov-Smirnov's normality assessment test, as well as the non-parametric tests, including the Mann-Whitney U test, Wilcoxon signed-rank test, Spearman’s rank correlation coefficient test, Kaplan-Meier estimator, and Kruskal-Wallis test. The significance level was considered 0.05.
  Results
  No significant relationship was observed between the presence or absence of cantilever, gender, age, type of bone, and implant length with bone loss. The rate of bone resorption was related to the time factor, and it increased over time. In addition, the rate of bone loss in implant systems of NeoBiotech and Ritter was proven significantly higher than other systems.
  Conclusion
  If the technical principles in surgery and prosthesis implantation are applied, the use of cantilever-based implant can be considered as a valid method of treatment. However, further research is required in this field of study.
  Keywords: Bone loss, Cantilever, Implant, Single-tooth
 • Hossein Nematollahi *, Atefe Nasehi Pages 179-196
  Introduction
  Sensory processing problems can affect social, cognitive, sensorimotor development, and emotional level leading to behavioral difficulties in children. The purpose of this study was to investigate the relationship between sensory processing abilities and anxiety with the cooperation of preschool children in dentistry.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 101 patients within the age range of 4-6 years (52 females and 49 males) were selected using convenience sampling. Sensory profile questionnaire was used to evaluate sensory processing problems. Moreover, children’s anxiety and cooperation during injection and drilling procedures evaluated by Venham Clinical Anxiety Scale and Venham Clinical Cooperation Scale, respectively. The data were analyzed in SPSS Software (Version.18) through the Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney U test, and Spearman's rank correlation coefficient.
  Results
  According to the results, a significant relationship was observed between auditory processing and children’s anxiety with cooperation during injection and drilling procedures (P<0.05). In addition, the results showed that higher levels of oral processing were correlated with non-cooperation during drilling (P=0.008). There was also a significant relationship between children’s sensory processing related to tolerance/endurance and anxiety with cooperation during injection (P<0.05).
  Conclusion
  The evaluation of oral, endurance, and auditory sensory processing abilities using the sensory profile questionnaire can be helpful in the prediction of dental anxiety and level of cooperation in children.
  Keywords: Children, Cooperation, Dental anxiety, Sensory processing
 • Roghayeh Valipour Khajeghyasi, Mohammad Javad Liaghatdar *, Mohammad Reza Nili, Mandana Shirazi Pages 197-208
  Introduction
  Nowadays, in the healthcare professions, evaluation of the soft skills is taken into account during student admission process. However, in the Iranian academic society, student admission is only based on scientific criteria and soft skills are not considered in accepting the students. Considering the significance of soft skills in the quality of dental care performance, this study was conducted to clarify viewpoints of the faculty members and students regarding evaluation of the soft skills in dental students admission.
  Materials and Methods
  The statistical population of this qualitative descriptive study consisted of the faculty members and dental students of Isfahan and Mazandaran Universities of Medical Sciences. The participants were selected through the purposive sampling method. The Data of the study were collected through semi-structured interviewsand data analysis was performed using conventional content analysis method.
  Results
  Analysis of the recorded interviews of the participants in this study resulted in two main categories, namely the theoretical context of soft skills evaluation in admission of dental students and the practical context of soft skills evaluation in admission of dental students. In the theoretical context, most faculty members and dental students had favorable views of the need for soft skills evaluation in admission of dental students. Moreover, Regarding the practical context, the individuals pointed out several cultural-social challenges, such as the reduced justice and increased favoritism in admitting the students. In addition, they mentioned some executive challenges, including the difficulty of evaluating the soft skills, lack of soft skills training in pre-university education, and competence of the evaluators.
  Conclusion
  According to the results of this study, the participants expressed favorable views concerning evaluation of the soft skills during submission of dentistry students. Therefore, we recommend that the dental education planners provide appropriate practical context in coordination with the training measurement organization to evaluate the soft skills in admitting dental students by designing and implementing comprehensive research.
  Keywords: Soft skills, Student admissionKey words: Soft skills, student admission, Dental profession
 • Rosa Mostafavi Tabatabaee, Majid Sanatkhani * Pages 209-216
  Introduction
  Sialolith known as salivary calculi or salivary stone is a calcified organic mass that obstructs salivary duct and may occur in main or accessory glands or ducts. Most of sialoliths (80-90%) happen in submandibular gland and size of the sialoliths is usually 5-10 mm. The sialolith is considered as an unusual size in case it is larger than 10-15 mm. The ones with the size of > 15 mm in any dimension are regarded as giants and are rare. The aim of this study was to report a giant sialolith presenting with some clinical symptoms.
  Case report
  A 30-year old male patient presented to the oral and maxillofacial diseases department of outpatient clinic, Mashhad Faculty of dentistry with a history of submandibular swelling and pain in the left. In clinical examination, an exophytic lesion (nodular-like) was observed in the lingual area of lower incisors. The lesion measured 34×18 mm and extended from distal left lower incisor to the midbuccal of left lower second premolar. The lesion texture was hard with a smooth mucosal surface. Cone beam computed tomography revealed a large radiopaque mass in the floor of mouth. The sialolith was surgically removed.
  Conclusion
  Infection of the submandibular salivary gland might be due to stasis of salivary flow associated with stone formation in saliva gland or duct. In order to rule out the diagnosis of sialolith, the dentist should use bimanual palpation from the posterior area of salivary duct to the anterior part. Proper diagnosisand evaluation result in suitable treatment.
  Keywords: Bimanual palpation, Sialolith, Submandibular duct, submandibular gland