فهرست مطالب

پژوهش در برنامه ریزی درسی - پیاپی 61 (تابستان 1398)
 • پیاپی 61 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهرا ابوالحسنی، سعید صفایی موحد* صفحات 1-13
  پژوهش حاضر با هدف ارائه و تبیین چارچوب پیشنهادی برنامه درسی کار و فناوری مقطع متوسطه اول بر اساس الگوی کلاس معکوس صورت گرفت. روش پژوهش، کیفی از نوع دلالت پژوهی است؛ زیرا دلالت هایی از نظریه کلاس معکوس برای ارائه چارچوب برنامه درسی کار و فناوری استفاده شده است و از نظر هدف کاربردی است. حوزه پژوهش تمامی متون علمی مربوط به الگوی یادگیری معکوس است و از روش نمونه گیری ملاک محور بهره برده شد. ملاک های مورد نظر برای انتخاب نمونه عبارت اند از: متون الگوی یادگیری معکوس، مقالات منتشر شده از سایت های معتبر که همچنین در 5 سال اخیر به انتشار رسیده باشند. روایی این پژوهش توسط استادان علوم تربیتی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بررسی و مورد تایید قرار گرفت. پژوهش حاضر به مطالعه مبانی نظری الگوی کلاس معکوس پرداخته و دلالت های آن را در چهار حوزه اهداف که عبارت اند از (تقویت شناخت سبک یادگیری، مهارت حل مسئله، خلق عادات ذهنی نظیر کنجکاوی و ایجاد توانایی بهره گیری از مهارت های ارتباطی)، محتوا (بر اساس ملاک هایی مانند سبک یادگیری متفاوت دانش آموزان، دانش آموزمحوری، مسئله محوری، خودآموز بودن و قابلیت چندرسانه ای انتخاب شود)، برای راهبردهای تدریس از روش هایی با عنوان (روش تدریس حل مسئله، تفکر خلاق، کار گروهی، بحث گروهی، آموزش انفرادی و آموزش برنامه ای و روش تدریس نمایشی را می توان استفاده کرد) و در ارزشیابی برنامه درسی کار و فناوری (از ارزشیابی اصیل استفاده شود که اجازه خودسنجی به دانش آموز دهد) ارائه شد.
  کلیدواژگان: الگوی آموزشی، برنامه درسی کار و فناوری، کلاس معکوس
 • عاطفه عطاران، نعمت الله موسی پور*، محمد عطاران، علی حسینی خواه صفحات 14-33
  با توجه به واقعیت تغییر در برنامه های درسی تربیت معلم، پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباربخشی الگوی «بازنگری برنامه درسی تربیت معلم در ایران» انجام شده است. در این پژوهش در مرحله طراحی الگو، از روش پژوهش تحلیل نظری و در مرحله اعتباربخشی الگو، از روش دلفی با رویکرد بررسی نظرات خبرگان استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نظری نشان داد که الگوی بازنگری برنامه درسی تربیت معلم در ایران می تواند در چهار وجه هویتی (تبعیت از دانش برنامه ریزی، پذیرش اصل تغییر، عملی کردن تربیت حرفه ای و اهمیت سلسله مراتب) و در سه سطح تصمیم گیری فراکلان، کلان و خرد مطرح شود. بر اساس الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر، هفت گام بازنگری برنامه درسی تربیت معلم ایران عبارت اند از: تعیین وضعیت موجود، بازاندیشی در خط مشی های موجود و تعیین استانداردهای برنامه درسی تربیت معلم ایران، اقدام به بازنگری، امکان سنجی اجرای برنامه درسی بازنگری شده، مصوب سازی، توزیع برنامه درسی بازنگری شده و نظارت بر کیفیت و به روزرسانی برنامه درسی بازنگری شده. علاوه بر این، نتایج حاصل در بخش اعتباربخشی الگو با استفاده از نظر خبرگان و متخصصان حوزه تربیت معلم و برنامه ریزی درسی، بیانگر سودمندی و قابلیت اجرایی الگوی پیشنهادی بود. در بیان ویژگی های الگوی پیشنهادی به طور کلی می توان گفت از آنجا که نظام آموزشی تربیت معلم، نظامی دانشگاهی و در سطح آموزش عالی است، الگوی بازنگری برنامه درسی تربیت معلم، الگویی دانشگاه محور است که با لحاظ کردن مطالبات نهادهای اجتماعی در حوزه تربیت معلم، رخدادهای فراسیستمی آن نادیده گرفته نمی شود. از سوی دیگر با توجه به تجویزی بودن این الگو، بر جنبه کارکردی و عملی آن نیز تاکید شده است. علاوه بر این ارتباط دوسویه بین مراحل بازنگری برنامه درسی، مبین ویژگی خوداصلاح گری الگو و امکان اصلاح مولفه های بازنگری برنامه درسی است. از جهت بستر اجرایی نیز الگوی پیشنهادی می تواند مورد استفاده وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و سایر دستگاه های اجرایی تربیت معلم قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بازنگری، برنامه درسی، تربیت معلم، بازنگری برنامه درسی، تربیت معلم ایران
 • دنیا گندم کار، عباس قلتاش*، سید احمد هاشمی، علی اصغر ماشینچی صفحات 34-47
  تربیت اخلاقی یکی از ابعاد مهم تربیت و از مهم ترین مسائل آموزشی و پرورشی است. برای دستیابی به اهداف مهم این بعد تربیت، به ارائه الگویی در زمینه برنامه درسی تربیت اخلاقی نیاز است. نیل به الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی مبتنی بر دیدگاه های اخلاقی که هدف اصلی پژوهش است، می تواند نیل به طراحی برنامه درسی جامع در زمینه تربیت اخلاقی را فراهم سازد. این پژوهش با هدف طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی دوره متوسطه دوم انجام شد. برای ارائه الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی از روش نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد. حوزه مورد مطالعه این پژوهش، مبانی نظری و دیدگاه صاحبنظران رشته های برنامه ریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه های کشور با درجه استادیار به بالا بوده است. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، آن افرادی که تالیفاتی در این زمینه داشتند مورد مطالعه و مصاحبه قرار گرفتند. پس از تبیین مبانی نظری و دیدگاه صاحبنظران مولفه های اصلی و مقولات و زمینه ها استخراج شد و الگوی برنامه درسی پیشنهاد و عناصر مرتبط با برنامه درسی استخراج شده است. مدل پیشنهادی پژوهش در زمینه الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی دوره متوسطه دوم دولتی مشتمل بر 9 عامل سیاست های محیط کلان، اهداف برنامه درسی، محتوای برنامه درسی تربیت اخلاقی، فرایندهای یاددهی یادگیری، استفاده از فناوری اطلاعات، تعامل مستمر با مراکز علمی و پژوهشی، مشارکت معلمان در تولید برنامه درسی، روش های ارزشیابی و ویژگی پذیرندگان است. بر این اساس «طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی دوره متوسطه دوم» به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی «سیاست ها و اهداف محیطی» و از طریق راهبردهای «مشارکت معلمان در تولید برنامه درسی» و «تعامل مستمر با مراکز علمی» با در نظر گرفتن "ویژگی پذیرندگان" (به عنوان زمینه الگو) محقق می شود و به تحقق "پیامدهای آموزشی و پرورشی" منجر می شود.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، تربیت اخلاقی، دوره متوسطه
 • رضا جعفری هرندی* صفحات 48-63
  این پژوهش با هدف ارزیابی محتوای کتاب کار و فناوری پایه نهم از نظر میزان توجه به مفاهیم کارآفرینی به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوای کمی انجام شد. جامعه پژوهشی، کتاب کار و فناوری پایه نهم در سال 1397 است که با توجه به ماهیت و منطق پژوهش کل متن کتاب به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری، سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بوده است، مشتمل بر 7 مفهوم و 41 شاخص که روایی آن با استفاده از داوری تخصصی (روایی صوری و محتوایی) تعیین و پایایی آن با استفاده از روش اسکات 97/0 محاسبه شد. نتایج پژوهش با استفاده از آمار توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، کتاب درسی کار و فناوری پایه نهم 270 مرتبه به مفاهیم کارآفرینی، توجه کرده که توزیع ضریب اهمیت آن در مفاهیم ریسک پذیری، توفیق طلبی، مسئولیت پذیری، خلاقیت، تحمل ابهام، کنترل درونی و آینده نگری به ترتیب 123/0، 149/0، 160/0، 161/0، 093/0، 164/0، 150/0 فراوانی بوده است. همچنین ضریب اهمیت در بین پودمان های الگوریتم، ترسیم با رایانه، سازوکارهای حرکتی، بازی های رایانه ای، برق، تاسیسات مکانیکی، عمران، خودرو، پایش رشد و تکامل کودک، صنایع دستی و هدایت تحصیلی حرفه ای به ترتیب 103/0، 081/0، 100/0، 101/0، 100/0، 089/0، 097/0، 070/0، 091/0، 100/0، 066/0 به دست آمد. نتیجه گیری کلی، آن شد که توزیع ضریب اهمیت در مفاهیم و نیز پودمان ها نامتوازن بوده و آموزش و ترویج مفاهیم کارآفرینی چنان چه باید جامعیت ندارد.
  کلیدواژگان: آنتروپی شانون، تحلیل محتوای کمی، کتاب کار و فناوری پایه نهم، مفاهیم کارآفرینی
 • کبری امامی ریزی*، فریبا حقانی، علیرضا یوسفی صفحات 64-74
  هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی استفاده از بازی های آموزشی در درس هندسه بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم بود. روش مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده که تعداد 50 نفر از دانش آموزان دختر شهر زرین شهر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به شیوه گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی (ضریب پایایی آزمون برابر 88/0) و آزمون استاندارد خلاقیت تورنس فرم ب بود. در ابتدا دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون شرکت کردند و پس از طی 15 جلسه آموزش یک ساعتی که در گروه آزمایش به کارگیری بازی های آموزشی و در گروه کنترل نیز 15 جلسه آموزش هم ارز به صورت متداول را دریافت کردند و سپس پس آزمون برگزار شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده از نرم افزار spss17 و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد و یافته ها نشان داد که بازی های آموزشی بر پیشرفت تحصیلی تاثیرگذار است (F=11/18,sig=0/002) و همچنین بیانگر تاثیر بازی های آموزشی بر نمره خلاقیت بود (F=24/48,sig=0/005)؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از بازی های آموزشی در آموزش بر پیشرفت تحصیلی و نمره خلاقیت تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: بازی های آموزشی، پیشرفت تحصیلی، خلاقیت
 • مهناز اکبری، جلیل فتح آبادی*، اسحاق الماسی، جهانشاه محمدزاده صفحات 75-84
  هدف پژوهش حاضر بررسی رویکردهای مطالعه عمقی، سطحی و راهبردی دانشجویان و رابطه این رویکردها با پیشرفت تحصیلی و برداشت از مفهوم یادگیری بود. جامعه آماری پژوهش همه 5800 دانشجو دانشگاه ایلام بودند که با بهره مندی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول حجم نمونهکوکران، 534 نفر از دانشجویان دانشکده های علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی و کشاورزی دانشگاه ایلام (310 دختر و 224 پسر) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه مهارت های مطالعه و یادگیری دانشجویان (انتویستل، 1997) که قسمت اول آن مفهوم یادگیری را نیز می سنجد و چک لیست اطلاعات فردی و پیشرفت تحصیلی پاسخ دادند. داده های با استفاده از جدول توافقی، ضریب کای- مربع پیرسون، گاما، همبستگی اسپیرمن و همبستگی پیرسون و با کمک نرم افزار SPSS16 تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین رویکردهای مطالعه عمقی (0001/0>p، 22/0=r) و راهبردی (005/0>p، 18/0=r) با پیشرفت تحصیلی، ارتباط مستقیم و بین رویکرد سطحی (05/0>p، 11/0-=r) و پیشرفت تحصیلی ارتباط معکوس وجود دارد. همچنین یافته ها نشان می دهند که بین برداشت دانشجویان از مفاهیم یادگیری و رویکردهای مطالعه (05/0>p) ارتباط معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، رویکرد راهبردی، رویکرد سطحی، رویکرد عمقی، رویکردهای مطالعه، مفاهیم یادگیری
 • سمانه بلبلی، فرهاد شفیع پور مطلق* صفحات 85-93
  هدف پژوهش حاضر، الگوی تعیین عوامل موثر بر چابکی در تدریس بوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش را همه دانش آموزان دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل داده اند. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است و تعداد 382 نفر برای پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های عوامل موثر بر چابکی در تدریس (95/0= α)، توانمندسازی روان شناختی (91/0= α) و ادراک چابکی در تدریس (93/0= α) بوده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام و مدل معادله ساختاری استفاده به عمل آمده است. به طور کلی یافته های پژوهش نشان داد، بین بهره گیری از انعطاف پذیری در تدریس، مهارت های مدیریت زمان و بهره گیری از مهارت های خلاق در فراگیران با توسعه تدریس چابکی ادراک شده در سطح 05/0>P رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، توانمندسازی شناختی، رابطه بین بهره گیری از مهارت های مدیریت زمان و انعطاف پذیری در تدریس و بهره گیری از مهارت های خلاقیت در تدریس فراگیران را با توسعه تدریس چابکی ادراک شده در سطح 05/0>P، میانجی گری می کند. نتایج نشان داد، الگوی مورد مطالعه در این پژوهش از برازش نسبتا مطلوبی برخوردار بوده است.
  کلیدواژگان: ادراک چابکی در تدریس، انعطاف پذیری در تدریس، مدیریت زمان در تدریس، خلاقیت در تدریس
 • مرجان معصومی فرد* صفحات 94-114
  هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه شباهت ها و تفاوت های نظام یادگیری الکترونیکی کشورهای منتخب آسیایی با دانشگاه پیام نور در زمینه تعداد دانشجو، اعضای هیئت علمی، کارکنان، نسبت استاد به دانشجو، روش های یاددهی- یادگیری، منابع درسی، مواد و ابزارهای آموزشی و امکانات کتابخانه، سازوکارهای پشتیبانی، امتحانات و سازوکارهای تضمین کیفیت بود. این پژوهش یک مطالعه اسنادی است که به روش تطبیقی-تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، همه دانشگاه های آموزش از دور کشورهای "ژاپن، چین، هندوستان، پاکستان، اندونزی و ایران" بود. از میان دانشگاه های این کشورها، دانشگاه باز ژاپن، دانشگاه باز چین، دانشگاه ایندیراگاندی هند، دانشگاه علامه الاقبال پاکستان، دانشگاه ترباکا اندونزی و دانشگاه پیام نور به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعه اسناد و مدارک و وب سایت رسمی دانشگاه ها جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل نتایج نیز بر اساس روش برودی در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه انجام شد. نتایج نشان داد، استفاده از تجربیات موفق کشورهای قاره آسیا به ویژه در شیوه تشکیل کلاس های الکترونیکی با تعداد استاندارد دانشجو، روش های تدریس نوین، یادگیری ترکیبی، تولید محتوای دیجیتال مناسب، انواع مکانیزم های پشتیبانی و ارائه بازخورد مناسب به ما این امکان را می دهد تا بتوانیم برای حل مشکلات آموزشی خود بر مبنای راهکارهای کشورهای دیگر، گام های موثرتری برداریم.
  کلیدواژگان: دانشگاه پیام نور، کشورهای آسیایی، مطالعه تطبیقی، نظام آموزش از دور، یادگیری الکترونیکی
 • علی عبدی* صفحات 115-126
  این پژوهش با هدف بررسی کارایی آموزش مبتنی بر اثرات بار شناختی در درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی و از نوع طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 97-98 بود که دو کلاس به روش نمونه گیری در دسترس (39 نفر گروه آزمایش و 38 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند که در گروه کنترل فراگیران به شیوه مرسوم درس های مذکور را یاد می گرفتند و در گروه آزمایشی، مطالب درسی بر اساس اثرات بار شناختی (اثر مثال حل شده، اثر تکمیل مسئله، اثر تقسیم توجه، اثر مجرای حسی، اثر افزونگی) به دانش آموزان ارائه شد. برای اندازه گیری میزان کارایی از آزمون معلم ساخته پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و پرسشنامه خودگزارش دهی بار شناختی پاس و ون مرینبوئر (Paas &Van Merriënboer,1993) استفاده شد. تایید روایی ابزار معلم ساخته بر اساس روایی محتوایی و نظر متخصصین و پایایی آن به شیوه کودر ریچادسون21 انجام شد که در پیش آزمون عدد 91/0 و در پس آزمون عدد 72/0 به دست آمد. برای تحلیل داده های آماری از تحلیل کوواریانس چند راهه (MANCOVA)، نمره z و آزمون t مستقل به کمک نرم افزار SPSS22 بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین دو روش آموزش مبتنی بر اثرات بار شناختی و روش سنتی از نظر میزان کارایی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p)، به این معنا که میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که از طریق برنامه آموزشی مبتنی بر اثرات بار شناختی آموزش دیده بودند، بالاتر از دانش آموزان آموزش دیده با روش تدریس مرسوم و متداول بود. همچنین دانش آموزان گروه آزمایش بار شناختی کم تری از دانش آموزان گروه کنترل تجربه کردند.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر اثرات بارشناختی، بار شناختی، پیشرفت تحصیلی، کارایی
 • نجمه احمدآبادی آرانی، حمید احمدی هدایت*، محسن فرمهینی فراهانی صفحات 127-145
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل و نقد دلالت های تعلیم و تربیت چندفرهنگی با تاکید بر آرای میشل فوکو است. برای دستیابی به این هدف از روش های تحلیل مفهومی و انتقادی بهره گرفته شده است. فوکو به عنوان یک نظریه پرداز پست مدرن با طرح نظریه انتقادی درصدد ارائه نوعی از تعلیم و تربیت است که در آن مسئله فرهنگ و عدالت از اهمیت خاصی برخوردار است. او ضمن انتقاد از روابط قدرت در نظام های آموزشی دلالت های قابل توجهی در تعلیم و تربیت چندفرهنگی ارائه کرده است. از نظر او اساس تربیت باید مبتنی بر شیوه های دموکراتیک و غیر اقتدارگرایانه باشد و علایق اعضا و اجزای متعدد سازنده جامعه اعم از دیگر فرهنگ ها، باید مورد توجه قرار گیرد. فوکو متون درسی را به عنوان عملکردهای ساخته تاریخ، جامعه و صاحبان قدرت نقد می کند و معتقد است که همواره از متون به عنوان ابزار قدرت بهره گرفته شده است. با بررسی آرای تربیتی فوکو می توان اذعان نمود رهنمودهای ضمنی وی به ایجاد عدالت آموزشی و فرهنگی می انجامد. با این وجود نقدهایی نیز ازجمله؛ بحرانی شدن بازنمایی واقعیت، تاکید بر نسبی گرایی معرفت شناختی، واگرایی سیاست های تعلیم و تربیت، عدم پیش فرض های لازم در بحث گفتمان و عدم ارائه راه حل برای معضلات تربیتی، به آرای او می توان وارد کرد.
  کلیدواژگان: پست مدرنیسم، تعلیم و تربیت چندفرهنگی، میشل فوکو، برنامه درسی
 • مریم انصاری*، شقایق نیک نشان صفحات 146-155
  هدف پژوهش حاضر بررسی مقدماتی قابلیت پیش بینی کنندگی نظریه هوش های چندگانه گاردنر در انتخاب رشته تحصیلی در بین دانشجویان در سال 1394 بود. این پژوهش از نوع کمی به شیوه توصیفی و با رویکرد پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، همه دانشجویان علوم پایه و انسانی سال اول تحصیلی 1394 دانشگاه اصفهان بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه هوش های چندگانه گاردنر به دست آمد. پایایی پرسشنامه با ضرایب آلفای کرونباخ در مورد انواع هوش گاردنر بین 76/0 تا 88/0 به دست آمد. روایی محتوای پرسشنامه توسط جمعی از اساتید دانشگاه مورد تایید قرار گرفت. داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS18 و در دو سطح توصیفی و استنباطی (T-Fisher-Anova) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد از بین 9 خرده مقیاس هوش های چندگانه، بهترین پیش بینی کننده ها بر اساس تحلیل گام به گام ضریب تشخیص و در سطح معناداری (01/0) عضویت در گروه علوم انسانی در خرده مقیاس های وجودگرا و در گروه علوم پایه در ریاضی-منطقی و درون فردی بوده است. همچنین بین هوش های چندگانه دانشجویان گروه علوم پایه و انسانی و دانشجویان دختر و پسر در سطح (01/0) تفاوت معنادار مشاهده شد. بر اساس نتایج توابع خطی فیشر در 73 درصد موارد می توان با توجه به هوش های 9گانه پیش بینی کرد که فرد در کدام گروه قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: هوش های چندگانه، نظریه گاردنر، انتخاب رشته تحصیلی
 • نفیسه رفیعی، زهره سعادتمند* صفحات 156-173
  این پژوهش با هدف بررسی معیارهای هشت گانه (تناسب سن و جنس، ایمنی، قیمت، تنوع، کاربرد، ظاهر، فرهنگ و ارزش های جامعه) در انتخاب اسباب بازی از دیدگاه والدین کودکان 6-4 ساله سپاهان شهر اصفهان صورت گرفته است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل والدین کودکان 6-4 ساله همه مهدکودک و پیش دبستانی های سپاهان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95- 94 بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 32 سوالی انجام گردید. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 89 درصد تایید شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS19 علاوه بر شاخص های توزیع فراوانی و درصد از آزمون فریدمن، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون های تعقیبی استفاده گردید. نتایج بیانگر این است که بین دیدگاه والدین با تحصیلات، مشاغل متفاوت و تعداد فرزندان در انتخاب اسباب بازی برای کودکانشان تفاوت معناداری وجود ندارد، اما دیدگاه های والدین گروه های سنی مختلف تفاوت معناداری را در 6 معیار از 8 معیار در انتخاب اسباب بازی برای کودکان نشان داد. همچنین سه معیار اصلی در انتخاب اسباب بازی به ترتیب، متناسب بودن وسیله بازی با سن و جنسیت کودک و کاربرد اسباب بازی است و توجه به معیار فرهنگ و ارزش های جامعه نیز به عنوان معیاری که بیشتر توسط والدین در انتخاب اسباب بازی مورد غفلت قرار می گیرد، تعیین شد.
  کلیدواژگان: اسباب بازی، کودکان، معیار
|
 • Zahra Abolhasani, Saeid Safaei Movahhed * Pages 1-13
  The purpose of this study was to present and explain the proposed framework of work and technology curriculum of the first high school based on the flipped classroom pattern. Qualitative research method is of the type of implication research because it uses implications of flipped classroom theory for the presentation of the Kar & Fanavari curriculum framework and it is in terms of applied purpose. The research population is all scientific literature related to the flipped classroom pattern and the criterion-based sampling method was used. The criteria for sample selection are: flipped classroom Patterns texts, published articles from reputable sites and also published in the last 5 years. The validity of this study was evaluated and confirmed by the faculty members of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Tehran. The present study aims at studying the theoretical foundations of the flipped classroom pattern and its arguments in four areas of purpose (enhancement of learning style, problem solving skills, creation of mental habits such as curiosity and the ability to utilize communication skills), Content (based on criteria such as different student learning styles, Student-centered, problem-oriented, self-learning and multi-media capability selected), For teaching strategies, one can use methods called problem solving teaching, creative thinking, teamwork, group discussion, individual training, and program teaching and demonstrative teaching methods and in assessing the work and technology curriculum was presented (using genuine evaluation to allow student self-assessment).
  Keywords: frame work, flipped classroom, work, technologycurriculum
 • Atefeh Ataran, Neamatollah Mosapour *, Mohammad Attaran, Ali Hosseinikhah Pages 14-33
  Regarding the fact of the change in teacher education programs, the present study aimed to design and validate the “Revision of Teacher Education Curriculum in Iran” model. In the design phase of the model, the research method of theoretical analysis and in the model validation phase, the Delphi method has been used. The results of the theoretical study showed that the teacher's curriculum revision model in Iran could be based on four aspects of identity (planning knowledge, acceptance of the principle of change, the implementation of professional training and the importance of the hierarchy) at three levels of decision-making, over macro, macro and micro. Based on the proposed model, seven steps to teacher's curriculum in Iran include: determining the status quo, rethinking and designing standards for Iranian teacher education curriculum, revision, feasibility study of revised curriculum, approval of revised curriculum, distribution of revised curriculum and supervision of revised curriculum. In addition, the results of the model's validation section, using experts' opinions, indicated the utility and feasibility of the proposed model. In general, it can be said that since teacher education system performe in university and higher education level, teacher's curriculum revision model is a university-centered model that takes into account the demands of social institutions in the field Teacher training. On the other hand, due to the prescriptive nature of this model, it has been emphasized on its functional and practical aspects. In addition, the two-way communication between the steps of the curriculum revision reflects the self-correction of model and the possibility of modifying the curriculum revision components. The proposed model can also be used by the Ministry of Education, Farhangian University and other teacher education organizations.
  Keywords: Revision, curriculum, Teacher Education, Curriculum Revision, Teacher Education of Iran
 • Donya Gandomkar, Abbas Gholtash *, Seyed Ahmad Hashemi, Ali Asghar Mashinchi Pages 34-47
  Moral education considered as one of the most important educational and training issues. The achievement of this great goal in the education institution requires the provision of a model for the moral education curriculum. Achieving the moral education curriculum model based on ethical perspectives, which is the main objective of the research, can provide a comprehensive curriculum design for moral education. The aim of research was to designing a moral education curriculum pattern for High school on based on Grounded theory. Based on a targeted sampling method, those who have been compiled in this field have been studied and interviewed. After explaining the theoretical foundations and the viewpoints of the experts, the main components and categories and themes are extracted and the proposed curriculum model and the elements related to the curriculum have been extracted. Accordingly, the present study is based on theoretical foundations and viewpoints of scholars of curriculum and philosophy of education in higher education universities. Proposed model of research in the field of the second-level state-level moral education curriculum model, including 9 themes such as; macro environment policies, curriculum objectives, content of moral education curriculum, learning processes, the use of information technology, continuous interaction with scientific and research centers, participation Teachers are involved in curriculum development, assessment methods and receptor characteristics. Based on this, "designing the pattern of the second-level moral education curriculum" as a core category based on the contextual conditions of "environmental policies and objectives" and through the strategies of "teacher participation in curriculum development" and "continuous engagement with academic centers" in recognizing the "attribute of receptors" (as a template background) is achieved and leads to the realization of educational and educational implications.
  Keywords: curriculum, moral education, secondary education
 • Reza Jafariharandi * Pages 48-63
  Research aimed to An Content Analysis of of assessment of content of business and technology textbooks sixth grade elementary school the amount of attention to the concepts of entrepreneurship descriptive method content analysis was performed. The study population included, business and technology textbooks sixth grade elementary school in school year 2018 Considering the nature and logic of the research, the entire text of the book was examined as an example. Measurement tool, self-made content analysis checklist Consisting of the concept and 41 Index was, the validity of the use of professional judgment (validity and content) determined using Scott reliability 0.97 respectively. results using descriptive statistics were used in the process of Shannon entropy analysis. Based on research, business and technology textbooks Ninth grade elementary school 270 times concepts of entrepreneurship, focused The index distribution of its importance The concepts of risk appetite, achievement, responsibility, creativity, tolerance of ambiguity, internal control and foresight Respectively 0.123, 0.149, 0.160, 0.161, 0.093, 0.164, 0.150. It is also important to factor in the algorithm module, drawing on a computer, motor mechanics, computer games, electrical, mechanical, Construction, automotive, monitoring of child growth and development, crafts and professional academic guidance, respectively 0.103, 0.081, 0.100, 0.101, 0.100, 0.089, 0.097, 0.070, 0.091, 0.100, 0.066. The overall conclusion was that the distribution of importance coefficients in concepts and modules is unbalanced, and education and promotion of entrepreneurship concepts should not be as comprehensive as possible.
  Keywords: Shannon Entropy, Quantitative content analysis Ninth grade Business, Technology Textbooks, Entrepreneurship Concepts
 • Cobra Emamirizi *, Fariba Haghani, Alireza Yousefy Pages 64-74
  The present study has aimed the effect of using educational games in the teaching of geometry in achievement and creativity of the female students in third grade. This study is semi experimental scheme with a control group and an experimental group was used, who underwent a pre‑test and a post‑test. Then 50 female students in the third grade were selected through random cluster sampling and then randomly divided into two control and experimental group. The data collection instrument was an educational achievement researcher made test and Torrance Test of Creative Thinking, form B, and was applied. At first, the two control and experimental groups took the pre‑test. Afterwards, the latter underwent fifteen 1‑hour educational sessions according to the educational game, while the control group underwent an ordinary equivalent course. Finally, the post‑test was held. The obtained data were compared via covariance analysis. The research findings were indicative of the positive effect of the educational game on the students’ educational achievement and creativity.
  Keywords: educational game, educational achievement, Creativity
 • Mahnaz Akbari, Jalil Fathabadi *, Isaac Almasi, Jahanshah Mohammadzadeh Pages 75-84
  The purpose of this study was to investigate the students' deep, surface and strategic learning approaches relationship with academic achievement and student’s perception of learning. The statistical population of this study was 5800 students of Ilam University that by using tht categorical random sampling method and the Cochran sample size formula, 534 students from the faculties of humanities, sciences, engineering and agriculture at Ilam University (310 girls and 224 boys) were selected as sample group. The subjects responded to the Approaches and Study Skills Inventory for Students “ASSIST” (Entwistle, 1997) that the first section af this inventory assess student’s concepts of learning and the individual information checklist and academic achievement checklist. Data were analyzed using the crosstabs, contingency coefficient, Pearson Chi-square coefficient Pearson and Spearman correlation and using SPSS22 software. The results of the study showed positive correlation between strategic (p <0.005, r = 0.18) deep approaches (p <0.0001, r = 0.22) and academic achievement, negative correlation between surface approach (05 / 0> p, 11 / 0- = r) and academic achievement. Also there was significant relationship between learning concepts and study approaches (p <0.05).
  Keywords: Study approaches, Surface approaches, Deep approaches, Strategy approaches, academic achievement, Conception of learning
 • Samane Bolboli, Farhad Shafiepoor Motlagh * Pages 85-93
  The purpose of the present a model in order to evaluate the effective factors on expanding the teaching of perceived agility. The population studied in the present research includes Esfahan high school students in academic year 1392-93. A multi- stage clustered random sampling method was used to select the sample and 382 students were chosen.The present study instruments include three questionnaires namely: 1. The researcher made questionnaire about the factors on expanding the teaching of perceived agility. 2. Psychological rehabilitation researcher-made questionnair3. The researcher made questionnaire on expanding the teaching of perceived agility. For data analysis including person correlation method and step-by-step multi correlation and rout analysis model. Generally, the research findings indicate that there is a significant relationship between using flexibility, time management skills, using creative skills in students and developing perceived agility. The findings also indicate that cognitive rehabilitation, the relationship between time management skills, flexibility in teaching and using creativity skills in teaching, meditate students with developing of teaching perceived agility. Also the results indicate that the studied mode lain this research has a relatively ideal fitting.
  Keywords: Perceived agility teaching, flexibility in teaching time management in teaching, creativity in teaching
 • Marjan Masoomifard * Pages 94-114
  the aim of this study is to recognize and compare the similarities and differences between educational system of E-learning of Asian countries and Payame noor university (in fields such as the number of students, faculty members, employees, teachers/students ratio, teaching-learning ways, resources, learning materials and library facilities, support mechanisms, exams and quality insurance mechanisms).The present study is a documentary research which is done based on comparative-analytical method. Statistical population is all distance universities of “Japan, China, India, Pakistan, Indonesia, and Iran”. From among the universities of these countries, the Open University of Japan, the Open University of China, Indira Gandhi University in India, Iqbal Allamah University in Pakistan, and Payame noor University were chosen through judgmental sampling. The required information were gathered by studying the records and documents, and official web-sites of universities. Also, the data were analyzed based on Brody’s method. Results showed that using the successful experience of Asian countries can help us to proceed in solving our educational problems based on other countries’ solutions.
  Keywords: Payame noor University, Asian Countries, comparative study, Distance Education System, E-Learning
 • Ali Abdi * Pages 115-126
  This research was conducted with the aim of to investigate the efficiency of teaching based on the effects of cognitive load on the experimental science of elementary third grade. A quasi-experimental research design was utilized. The statistical population of this study included all female students of Kermanshah's 3rd elementary school in the academic year of 2017-2018. Two classes were selected using available sampling (Experimental N = 39 and Control N =38). In the control group, traditionally, students learned the lessons, and in the experimental and in the experimental group, students were presented content based on the cognitive load effects (Worked Example Effect and Completion Problem Effect, Attention Split Effect, Modality Effect, Redundancy effect). The efficiency of educational program was evaluated by a test of academic achievement in sciences and the one item Subjective Rating Scale (SRS) developed by Paas and Van Merrienboer (1993) was used to measure stu-dents’ cognitive load for both experimental and control group students. Confirmation of the validity of the academic achievement tool was based on the content validity and opinion of the experts and its reliability was done in the Richardson 21 method, which was 0.91 in the pre-test and 0.72 in the post-test. To analyze the statistical data, statistical descriptive statistics and inferential statistics including multivariate analysis of covariance (MANCOVA), z score and independent t-test were used by SPSS software version 22.used. The results showed that there is a significant difference between the two methods of teaching based on the effects of cognitive load and traditional method in terms of efficiency (p <0.001), which means that the academic achievement level of students who through the educational program Trained cognitive effects were higher than those trained by conventional and conventional teaching methods. Also, students in the experimental group experienced a lower cognitive load of control group students.
  Keywords: Cognitive-based learning, cognitive load, efficiency, instruction based on cognitive load effects
 • Najmeh Ahmadabadi Arani, Hamid Ahmadi Hedayat *, Mohsen Farmahini Farahani Pages 127-145
  The purpose of the present research is to analyze and critique the implications of multicultural education with an emphasis on Michel Foucault's views. To achieve this goal, conceptual and critical analysis methods have been used. Foucault, as a postmodernist theorist, proposes a kind of education in which the issue of culture and justice is important. While criticizing power relations in educational systems, he has provided significant implications for multicultural education. In his view, the basis for education should be based on democratic and non-authoritarian methods, and the interests of the members and various components of society, including other cultures, should be taken into consideration. Foucault criticizes the textbooks as functions of history, society, and power, and believes that texts have always been used as tools of power. By examining Foucault's educational opinions, it can be admitted that his implications for educational and cultural justice will be. Nevertheless, criticisms can be made, such as the criticality of the revelation of reality, the emphasis on epistemological relativism, the divergence of education policies, the lack of presumptions in the discussion of discourse, and the lack of solutions to educational issues.
  Keywords: Postmodernism, multicultural education, Michel Foucault, curriculum
 • Maryam Ansary *, Shaghayegh Nikneshan Pages 146-155
  The aim of this study was Primary assessment of the predictive of Gardner’s multiple intelligences, in choosing major courses, among students in 2015. This research was done with survey approach. The population was all of students of first grade in basic and humanistic science and 300 students were selected b multi step cluster. The data were obtained by Gardner’s multiple intelligences questionnaire. Reliability of these questionnaire was between 0/76 until 0/88 by Cranach alpha. Data analysis has done by T, Fisher, Anova and by using spss 18. The findings showed that the best predictor in basic science group was logical-mathematical and interpersonal and for humanistic science was existential. According to fisher liner functions, in 73% of cases, can predicted that the person is placed in which group by multiple intelligence.
  Keywords: multiple intelligences, Gardner&#039, s theory, major course
 • Nafiseh Rafiei, Zohreh Saadatmand * Pages 156-173
  The aim of the present study was to examine the eight criteria (age, sex, safety, price, diversity, application, appearance, culture and values of the society) in choosing toys from the perspective of the parents of children aged 4-6 in Sepahan city of Isfahan. The research method is descriptive survey in terms of target and data collection. The statistical population includes the parents of children aged 4-6, 13 kindergartens and preschool children in Sepahan city of Isfahan in the academic year of 2015-2016.Using cluster sampling method, 200 were selected as samples. The data gathering tool was a questionnaire made by a researcher made of 32 questions. The reliability of the Cronbach alpha test was confirmed at 89%. The results of descriptive and inferential statistics analysis using spss19 software were used in addition to frequency distribution and percentage of Friedman test, one way ANOVA and post hoc tests. The results indicate that there is no significant difference between the parents' view of education, different occupations and the number of children in the choice of toys for their children. However, the views of parents of different age groups showed a significant difference in 6 criteria of 8 criteria for selecting toys for children. Also, the three main criteria for selecting a toy are, respectively, the fitting of playing equipment with the age and gender of the child and the use of toys, and considering the standard of culture and values of society as a criterion that is often neglected by parents in the choice of toy, was determined.
  Keywords: toys, children, criteria