فهرست مطالب

ریزپردازنده - پیاپی 269 (خرداد 1398)
 • پیاپی 269 (خرداد 1398)
 • 24 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/01/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اینترنت آدم ها: کمونیسم مرد، زنده باد کمونیسم شهر هوشمند اشرافی
  علیرضا محمدی فر صفحه 3
 • درآمد پایه همگانی
  صفحه 12
 • حق داده سازی
  صفحه 14
 • عصر ابر فراوانی محتوا
  صفحه 16
 • گفتگوی مدنی و فروپاشی امپریالیسم بدون جنگ
  صفحه 17
 • همکاری باز (کار گران جهان خودتان ابزار تولید بسازید)
  صفحه 19
 • ذخیره نامتمرکز داده ها در برابر توتالیتاریسم هوش مصنوعی
  صفحه 21
 • جهان شهر آرمانی بر بنیاد دانش و فناوری
  صفحه 22
 • لاکچری برای همه، اشرافیت برای همه
  صفحه 24