فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 87، تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کلثوم نوذری، مریم رفیعی راد* صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  آلفاپینن به عنوان مهم ترین اجزای اسانس ها، دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی کولین استرازی است. استرس اکسیداتیو به طور مستقیم عملکرد مغز را تحت تاثیر قرار داده و باعث اختلال حافظه می شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر آلفاپینن بر حافظه اجتنابی غیرفعال و استرس اکسیداتیو در مقایسه با دونپزیل پرداخته شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، 50 سر موش صحرایی نر (نژاد ویستار) به پنج گروه: کنترل، شاهد (دریافت کننده حلال آلفاپینن)، گروه های دریافت کننده دوز 2 و 4 میلی گرم برکیلوگرم آلفاپینن و گروه دریافت کننده دونپزیل تقسیم شدند. داروها به مدت 2 هفته به صورت درون صفاقی تجویز شدند. در پایان تیمار، حافظه اجتنابی غیرفعال حیوانات به کمک آزمون شاتل باکس، میزان مالون دی آلدئید، غلظت تیول تام خون و بافت هیپوکامپ (به عنوان شاخص های استرس اکسیداتیو) سنجیده شدند. از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی جهت تعیین تفاوت بین گروه ها استفاده شد.
  یافته ها
  حافظه در گروه دریافت کننده دونپزیل نسبت به گروه کنترل، به طورمعنی داری افزایش یافت (001/0>p)، و درگروه های دریافت کننده آلفاپینن (با دوز 2 و 4 میلی گرم برکیلوگرم)، افزایش معنی دار حافظه نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید (001/0>p). در دوز 4 میلی گرم برکیلوگرم آلفاپینن نسبت به گروه دونپزیل نیز افزایش معنی داری دیده شد (001/0>p). در سنجش غلظت مالون دی آلدئید در بافت هیپوکامپ در گروه دریافت کننده دوز 4 میلی گرم برکیلوگرم نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی داری مشاهده گردید. همچنین میزان تیول تام هیپوکامپ در گروه دریافت کننده آلفاپینن (دوز 4 میلی گرم برکیلوگرم) نسبت به گروه کنترل، افزایش معنی داری را نشان داد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد آلفاپینن با دوز 4 میلی گرم برکیلوگرم، بیشترین تاثیر را در بهبود حافظه حتی نسبت به دونپزیل دارد، همچنین به علت خاصیت آنتی اکسیدانی می تواند شاخص های استرس اکسیداتیو را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: آلفاپینن، حافظه، دونپزیل، موش صحرایی
 • سید محمد موسوی، امید صادقی، مهدی شایان فر، احمد اسماعیل زاده* صفحات 11-21
  زمینه و هدف
  گلیوما، شایع ترین تومور مغزی اولیه است که بیشتر در بزرگسالان اتفاق می افتد و با مرگ ومیر بالایی همراه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط شاخص های کیفیت غذایی با گلیوما در بزرگسالان ایرانی صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد - شاهدی بر روی 128 بیمار مبتلا به گلیوما و 256 فرد سالم (همسان سازی شده ازنظر سن و جنس) در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، بین سال های 1390- 1388انجام شد. رژیم غذایی با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراکی نیمه کمی (123 آیتمی) ارزیابی گردید. شاخص های رژیم غذایی
  (DDS، AHEI-2010) براساس روش های استاندارد ساخته شدند. داده ها به کمک آزمون تی مستقل، کای اسکوئر و واریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه پس از کنترل مخدوشگرهای بالقوه، یک ارتباط معکوس معنی دار بین DDS و خطر گلیوما مشاهده گردید.
  (89/0-17/0 :CI 95% ،39/0 :OR)، این یافته هنگام تعدیل بیشتر برای شاخص توده بدن، به دست آمد؛ به طوری که شرکت کنندگان در بالاترین چارک DDS، 59% کمتر در مقایسه با کسانی که در پایین ترین چارک قرار داشتند، مشاهده شدند (93/0-18/0 :CI 95% ،41/0:OR). علاوه بر این، ارتباط معکوس معنی داری بین پیروی از AHEI و گلیوما یافت شد؛ به طوری که در مدل کاملا تعدیل شده، شرکت کنندگان در چارک چهارم AHEI دارای 62% ریسک کمتری نسبت به چارک اول بودند (84/0-17/0 :CI 95%: 38/0:OR).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد پیروی از یک رژیم غذایی سالم با تنوع بالا، با کاهش احتمال ابتلا به گلیوما همراه است.
  کلیدواژگان: نئوپلاسم، بیماری مزمن، گلیوما، شاخص کیفیت غذایی، مطالعه مورد-شاهدی
 • محمد علی انصاری، ذبیحاللهقارلی پور*، سیامک محبی، غلامرضا شریفی راد، احمد راهبر صفحات 22-33
  زمینه و هدف
  آنفلوانزا، یک بیماری ویروسی حاد دستگاه تنفسی است که با توجه به اهمیت رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به این بیماری، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش براساس تئوری انگیزش محافظت بر رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به آنفلوانزای نوع  Aدر دانش آموزان شهر قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مداخله ای بر روی200 دانش آموز پسر پایه دهم در شهر قم انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هرکدام 100 نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه های مربوطه پیش از مداخله آموزشی و سه ماه بعدازآن توسط گروه آزمون و کنترل تکمیل گردید. مداخله آموزشی شامل: 2 جلسه آموزشی 90 دقیقه ای بود که برای گروه آزمون اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، تی زوجی و تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، بین دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله آموزشی، تفاوت معنی داری در متغیرهای دموگرافیک، همچنین سازه های تئوری انگیزش محافظت مشاهده نشد (05/0p>). همچنین بعد از مداخله آموزشی، تفاوت معنی داری در میانگین نمرات شدت درک شده، خودکارآمدی، پاداش، انگیزش محافظت و رفتار در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل دیده شد (05/0>p)؛ ولی در میانگین نمرات حساسیت درک شده،کارآمدی پاسخ درک شده، هزینه پاسخ و ترس بین دو گروه، تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0p>).  
  نتیجه گیری
  تئوری انگیزش محافظت می تواند در بروز رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به آنفلوانزا موثر باشد؛ بنابراین با توجه به تعداد محدود مطالعات در این خصوص، به نظر می رسد انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری است.
  کلیدواژگان: انگیزش، دانش آموزان، آنفلوانزا نوع A
 • احمد حرمتی، سید سعید سرکشیکیان، محمدرضا قدیر، علیرضا خدادادی، ابوالفضل محمدبیگی، سید جلال اسحاق حسینی* صفحات 34-38
  زمینه و هدف
  کولیت اولسراتیو، یکی از انواع بیماری های التهابی روده است که با التهاب و آسیب به سلول های مخاط کولون مشخص شده و منجر به ایجاد زخم و خونریزی می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط ویژگی های دموگرافیک و بالینی با شدت بیماری در بیماران دچار عود کولیت اولسراتیو صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی بر روی 65 بیمار دچار عود کولیت اولسراتیو، مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی طی سال 1396 انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماران با استفاده از چک لیست جمع آوری شد. داده ها به کمک آزمون های آماری واریانس و مجذور کای تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه از بین 65 شرکت کننده، 35 بیمار مرد و 30 نفر زن بودند. میانگین سنی بیماران، 14±36 سال برآورد شد که 40% دچار عود خفیف و 60% دچار عود متوسط و شدید بیماری بودند. از بین متغیرهای موردبررسی بین سن پایین (050/0=p)، دمای بالای بدن (019/0=p)، ضربان نبض بالا، سطح پایین هموگلوبین و سطوح بالای ESR و WBC (همه با 001/0>p) با شدت بیماری، رابطه مستقیمی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد بیماران جوان تر با شرایط التهابی شدیدتر، دوره های شدیدتری از عود را تجربه می کنند؛ بنابراین انجام مطالعات بعدی می تواند بر کاهش شدت و تعداد حملات عود متمرکز گردد.
  کلیدواژگان: بیماری التهابی روده، کولیت اولسراتیو، قم، ایران
 • سید سهیل آقایی*، مسعود کیخا، مرتضی کرمی، زرندی، حسینعلی راهدار، علی جوادی، الهه تاکی، راضیه نظری صفحات 39-47
  زمینه و هدف
  کلبسیلا پنومونیه، یک باکتری هوازی - اختیاری متعلق به خانواده انتروباکتریاسه بوده که طیف وسیعی از بیماری ها مانند عفونت های مجاری ادراری، سیستیت، پنومونی، عفونت های زخم های جراحی، اندوکاردیت عفونی و منتشره را در بیماران مستعد، به خصوص افراد آلوده به HIV و سرکوب کننده سیستم ایمنی ایجاد می کند. این مطالعه با هدف شناسایی ژن های مقاوم به کارباپنم در کلبسیلا پنومونیه های جدا شده از بیماران بستری در شهر قم انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه Cross-sectional، با استفاده از روش های فنوتیپی DDST و Modified Hodge Test، 79 ایزوله مقاوم به کارباپنم شناسایی شد که به کمک روش های مولکولی مانند PCR، به ارزیابی حضور ژن های مرتبط با ایجاد مقاومت در برابر کارباپنم ها مانند IMP، VIM، NDM، OXA-48 و KPC پرداخته شد. تعیین ارتباط نتایج فنوتایپیک و PCR با استفاده از آزمون آماری مجذور کای (کای اسکوئر) صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، تعداد 69 ایزوله دارای ژن های IMP، VIM، NDM، OXA-48 و KPC بودند که بیشترین سویه های جداشده مقاوم به کارباپنم مربوط به سویه های ادراری و کمترین مربوط به سویه های جداشده از مایع مغزی نخاعی بود. فراوان ترین ژن جداشده، VIM با 66/66% و کمترین آن KPC و NDM با 24/7% گزارش شد. یک ایزوله نیز حاوی تمامی ژن ها بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه عفونت های مقاوم به دارو موجب شکست درمان، به خصوص افزایش میزان مرگ ومیر در بیماران بخش مراقبت های ویژه می شود؛ لذا لزوم برنامه مدون برای غربالگری و گزارش سویه های ESBL برای ارزیابی و پایش درمان، همچنین تعیین دستورالعمل موثر برای درمان عفونت های مقاوم به درمان ضروری است.
  کلیدواژگان: کلبسیلاپنومونیه، کارباپنم ها، مقاومت به کارباپنم ها
 • آیدا مهدی پور، دنیا علی نژاد، روشنک منتظری هدشی*، ابوالفضل محمدبیگی صفحات 48-57
  زمینه و هدف
  ترس و اضطراب ناشی از خدمات دندانپزشکی، باعث کاهش همکاری کودک حین درمان می شود. سبک فرزندپروری یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی واکنش رفتاری کودک نسبت به درمان دندانپزشکی است. در این مطالعه تاثیر شیوه فرزندپروری والدین بر میزان ترس و همکاری کودکان در سنین 8-4 ساله بررسی گردید.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به روش مقطعی بر روی 150 کودک مراجعه کننده به مراکز دندانپزشکی شهر قم (سال 1397) به صورت تصادفی انجام شد. سبک فرزندپروری با استفاده از پرسشنامه بامریند (Baumrind)، میزان ترس کودک با پرسشنامه Children Fear Schedule- Dental Subscale و میزان همکاری کودک، با شاخص فرانکل (Franckel Index) ارزیابی شد. رابطه شیوه فرزندپروری والدین بر میزان ترس و همکاری کودکان با استفاده از آزمون همبستگی و درصورت لزوم رگرسیون بررسی گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه، همبستگی بین سبک های فرزندپروری سهل گیرانه، مستبدانه و مقتدرانه با نمره ترس کودکان معنی دار نبود، اما براساس آزمون توکی، نمره سبک فرزندپروری مستبدانه در گروه منفی از نظر شاخص فرانکل، اختلاف معنی داری نشان داد که بالاتر از سایر گروه ها بود (001/0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد کودکانی که والدین مستبد دارند، در رابطه با درمان های دندانپزشکی، کمتر همکاری می کنند، اما ترس کودکان با سبک های فرزندپروری والدین ارتباطی ندارد.
  کلیدواژگان: همکاری، ترس، سبک فرزندپروری
 • پروانه اصفهانی، فائزه نظام دوست* صفحات 58-72
  زمینه و هدف
  رضایت بیماران، یکی از شاخص های مهم سنجش کیفیت مراقبت های بهداشتی و درمانی در بیمارستان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایت بیماران در بیمارستان های کشور صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مرور نظام مند و متاآنالیز انجام شد. تمامی مقالات مرتبط با سنجش میزان رضایت بیماران در بیمارستان های ایران تا پایان آبان ماه سال 1397 در هفت پایگاه داده ای جستجو، جمع آوری و از نظر کیفیت ارزیابی شدند. درنهایت، تعداد 52 مقاله با استفاده از روش های آماری کوکران، Egger و نمودار انباشت به کمک نرم افزار Comprehensive Meta-analysis تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه میزان رضایت کلی بیماران، 1/14% (2/17-6/11% با فاصله اطمینان 95%) به دست آمد. بیشترین میزان رضایت بیماران در بیمارستان های آموزشی تهران (سال 1388) برابر با 1/65% (1/73-2/56 با فاصله اطمینان 95%) و کمترین میزان رضایت بیماران در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز (سال 1394) برابر با 2/0% (2/6%-0 با فاصله اطمینان 95%) به دست آمد. بین متغیرهای سال انجام، حجم نمونه و میزان رضایت بیماران، رابطه معنی داری وجود داشت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد میزان رضایت بیماران در بیمارستان، کمتر از حد متوسط است؛ بنابراین سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت باید اقدامات جدی، به منظور افزایش میزان رضایت بیماران در بیمارستان ها به کار گیرند.
  کلیدواژگان: رضایت بیماران، بیمارستان ها، بیماران
 • محمد جواد قربانی، نعمت الله رزمی*، سید محمد باقر تابعی، محمد جواد زیبایی نژاد، حمیدرضا گودرزی صفحات 73-79
  زمینه و هدف
  بیماری های عروق کرونر، شایع ترین علت مرگ ومیر در ایران و جهان محسوب می شوند. انفارکتوس میوکارد، یک بیماری مولتی فاکتوریال پیچیده و شدیدترین حالت بیماری عروق کرونر است. همچنین انفارکتوس میوکارد زودرس در خویشاوندان درجه یک می تواند به عنوان یک فاکتور خطر مستقل برای بیماری عروق کرونر مطرح باشد. در این مطالعه به تشخیص علت ژنتیکی بیماری عروق کرونر زودرس خانوادگی پرداخته شد.
  معرفی مورد
  بیمار، خانم 49 ساله ای است که در سن 45 سالگی یک انفارکتوس میوکارد حاد داشت. ارزیابی سابقه خانوادگی نشان داد پدر، برادر بزرگتر، عمه ها و پسر عمه بیمار، مبتلا به انفارکتوس میوکارد بوده و هیچ ویژگی بالینی برای هیپرکلسترولمی خانوادگی، دیابت و چاقی نداشته اند، همچنین آن ها الکل و دخانیات مصرف نمی کردند. جهش Trp 2081 p. Arg و C>T  6241.c در ژن ABCA1 با حالت هتروزیگوس CT در پروباند، به وسیله توالی یابی اگزومی شناسایی گردید. جهش با واکنش زنجیره ای پلیمراز و توالی یابی Sanger مورد تایید قرار گرفت. این جهش با حالت هتروزیگوس در همه افراد مبتلا یافت شد و در سایرین پیدا نشد.
  این نتایج نشان می دهد ژن ABCA1 می تواند یک علت احتمالی بیماری عروق کرونر زودرس خانوادگی باشد.
  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونر، توالی یابی اگزومی، آت پ انتقال دهنده کاست باند شونده 1
|
 • Kolsoum Nozari, Maryam Rafieirad* Pages 1-10
  Background and Objectives
  Alphapinene as one of the most important Components of essential oils, which has antioxidant and anti-cholinesterase activities. Oxidative stress directly affects the function of the brain and causes memory impairment. In this research, the effect of alphapinene on passive avoidance memory and oxidative stress, was investigated in comparison with donepezil.
   
  Methods
  In this study, 50 male Wistar rats were divided into 5 groups: control, sham (received alphapinene solvent), groups received 2 and 4mg/kg alphapinene, and group that received donepezil. The drugs were administered intraperitoneally for two weeks. At the end of the treatment, passive avoidance memory in animals, was assessed using the shuttle box test, level of malondialdehyde, total thiol concentration in blood, and hippocampal tissue as oxidative stress indices. One-way ANOVA and Tukey's post hoc tests, were used to determine the difference between the groups.
   
  Results
  Memory significantly increased in the group receiving donepezil (p<0.01), and in the groups that received alphapinene (doses, 2 and 4mg/kg), memory significantly increased compared to the control group (p<0.001). A significant increase was observed in the dose of 4mg/kg alphapinene compared to the donepezil group (p<0.001). The concentration of malondialdehyde in the hippocampus tissue significantly decreased in the group received the dose of 4mg/kg compared to the control group. Moreover, the total amount of hippocampal thiol showed a significant increase in the group receiving alphapinene (dose, 4mg/kg) compared to the control group (p<0.05).
   
  Conclusion
  The results of this study showed that alphapinene at dose of 4mg/kg had the highest effect on memory improvement even compared to the donepezil group and also decreased the oxidative stress indices due to its antioxidant property.
  Keywords: Alphapinene, Memory, Donepezil, Rat
 • Seyed Mohammad Mousavi, Omid Sadeghi, Mahdi Shayanfar, Ahmad Esmaillzadeh* Pages 11-21
  Background and Objectives
  Glioma is the most common primary brain tumor, which mostly occurs in adults and is associated with high mortality. The purpose of this study was to investigate the association of food quality indices and glioma in Iranian adults.
   
  Methods
  This case-control study was performed on 128 patients with glioma and 256 healthy individuals (matched for age and gender) in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, between 2009 and 2011. Dietary assessment was performed using a validated block-format 123-item semi-quantitative food frequency questionnaire. Dietary Indices (DDS, AHEI-2010) were developed based on standard methods. Data were analyzed by independent t-test, Chi-Square and ANOVA.
   
  Results
  In this study, after controlling for potential confounders, a significant inverse association was found between DDS and risk of glioma (OR: 0.39, 95% CI: 0.17-0.89). This finding was also seen when further adjustment was made for BMI; so that participants in the highest quartile of DDS, were 59% less likely to have glioma compared to those in the lowest quartile (OR: 0.41, 95% CI: 0.18 - 0.93). In addition, a significant inverse association was found between adherence to AHEI and glioma; such that in the fully adjusted model, the participants in the fourth quartile of AHEI had 62% lower risk of glioma compared to those in the the first quartile (OR: 0.38, 95% CI: 0.17-0.84).
   
  Conclusion
  The results of this study showed that following a high-diversity healthy diet is associated with reduction in the risk of glioma.
  Keywords: Glioma, Neoplasms, Chronic disease, Dietary acid load, Case-control study
 • Mohammad Ali Ansari, Zabihollah Gharlipour*, Siamak Mohebi, Gholam Reza Sharifirad, Ahmad Rahbar Pages 22-33
  Background and Objectives
  Influenza is an acute viral respiratory disease. Given the importance of influenza preventive behaviors, the present study aimed at determining the effect of education based on preventive behaviors of Influenza A among the students in Qom city.
   
  Methods
  This interventional study was conducted on 200 tenth-grade male students in Qom city. The samples were assigned to two groups of intervention and control (each 100 subjects). The related questionnaires were completed by both intervention and control groups before and three months after the intervention. Training intervention consisted of two 90-minute sessions, which was performed for the intervention group. Data were analyzed using independent t-test, paired t-test, and covariance analysis.
   
  Results
  In this study, no significant difference was observed between intervention and control groups before the training intervention in terms of demographic variables as well as the components of the protection motivation theory (p>0.05). After the training intervention, a significant difference was observed in the mean scores of perceived severity, self-efficacy, reward, protection motivation, and behavior in the intervention group, as compared to the control group (p<0.05). However, there was no significant difference between the two groups in terms of the mean scores of perceived sensitivity, perceived efficacy of response, response cost, and fear (p>0.05).
   
  Conclusion
  The protection motivation theory can be effective in inducing influenza preventive behaviors. Thus, given the limited studies in this field, it seems necessary to conduct further studies in this area.
  Keywords: Motivation_Students_Influenza A Virus
 • Ahmad Hormati, Seyyed Saeed Sarkeshikian, Mohammadreza Ghadi, Alireza Khodadadi, Abolfazl Mohammadbeigi, Seyyed Jalal Eshaghhoseini* Pages 34-38
  Background and Objectives
  Ulcerative colitis (UC) is a type of inflammatory bowel disease (IBD), which is identified by inflammation and damage to colonic mucosal cells and leads to ulceration and bleeding. This study aims to investigate the relation of demographic and clinical variables with the severity of the disease in patients with UC relapse.
   
  Methods
  This cross sectional study was conducted on 65 patients with UC relapse referred to Shahid Beheshti hospital during 2017-2018. Demographic, clinical, and laboratory data were collected using a checklist. Data were analyzed by statistical tests of ANOVA and Chi-square.
   
  Results
  In this study, among 65 participants, 35 were male and 30 were female. The mean age of the patient was 36±14 years, of whom, 40% had mild and 60% moderate and severe relapse of the disease. From all studied variables, young age (p=0.050), higher body temperature (p=0.019), higher pulse rate, lower level of hemoglobin, and higher levels of ESR and WBC (all with p<0.001), had a direct relationship with the severity of the disease.
   
  Conclusion
  Patients with younger age and more severe inflammatory state experience a more severe relapse periods. Therefore, future studies can focus on reducing the severity and frequency of the relapse episodes.
  Keywords: Inflammatory Bowel Disease, Ulcerative Colitis, Qom, Iran
 • Syed Soheil Aghaei*, Masoud Keykha, Morteza Karami, Hossein Ali Rahdar, Ali Javadi, Elahe Takei, Razei Nazari Pages 39-47
  Background and Objectives
  Klebsiella pneumonia is a facultative anaerobe bacterium from enterobacteriaceae family, which causes a wide range of diseases, such as urinary tract infections, cystitis, pneumonia, surgical wounds infections, infectious endocarditis, and diffused infections, especially in patients with HIV infection and immunosuppression. The aim of this study was to identify carbapenem resistance genes in K. pneumonia strains isolated from hospitalized patients in Qom city.
  Methods
  In this cross-sectional study, using phenotypic methods, such as DDST and Modified Hodge Test, 79 carbapenem resistant isolates were identified and presence of resistance related genes, including IMP, VIM, NDM, OXA-48 and KPC, was investigated by molecular methods, such as PCR. Relation between the results of phenotypic and PCR methods, was determined using Chi squared test.
  Results
  In this study, 69 isolates had IMP, VIM, NDM, OXA-48, and KPC genes, which the highest carbapenem resistant isolates were urinary strains and the lowest resistant was from cerebrospinal fluid samples. The most frequent isolated gene was VIM with 66.66% frequency, and KPC and NDM genes had lowest frequency with of 7.24%. One isolate contained all studied genes.
  Conclusion
  Considering drug-resistant infections cause failure of treatment, especially higher mortality rate in patients in the intensive care unit, thus, the need for a codified program for screening and reporting ESBL strains is necessary for the assessment and monitoring the treatment, as well as determining an effective guidelines for treatment of resistant infections.
  Keywords: klebsiella pneumoniae, carbapenem, carbapenem resistance
 • Aida Mehdipor, Donya Alinejhad, Roshanak Montazeri Hedeshi*, Abolfazl Mohammadbighi Pages 48-57
  Background and Objectives
  Fear and anxiety of dental treatment decrease cooperation of child during the treatment. Parenting style is one of the factors influencing child's behavioral reaction to dental treatment. In this study, the effect of parenting style of parents was investigated on the levels fear and cooperation in 4-8 year children.
  Methods
  The present research was randomly performed as a cross-sectional study on 150 children referred to dental centers of Qom city. Parenting style was assessed by Baumrind questionnaire and children's fear level was analyzed using Children's Fear Survey Schedule-Dental Subscale questionnaire and children's cooperation was assessed using Frankl's Behavior Rating Scale. The relationship between parent’s parenting style and children's fear and cooperation, was analyzed by correlation test and regression if necessary.
  Results
  In this study, there was no significant correlation between permissive, authoritarian, and authoritative parenting styles with children's fear scores. But, based on post hoc Tukey test, the authoritative style of children in the negative group showed a significant difference in the Frankl's test, which was higher than other groups (p=0.001).
  Conclusion
  According to the results of this research, children with authoritative parents showed less cooperation with dental treatment, but the children’s fear was not related to the parents’ parenting styles
  Keywords: Parenting Style, cooperation, fear
 • Parvaneh Esfahani, Fahze Nezamdust* Pages 58-72
  Background and Objectives
  Patients' satisfaction is one of the important indicators for measuring healthcare quality in hospitals. The present study was performed aiming at determining the level of patients' satisfaction in hospitals of Iran.
  Methods
  This study was conducted using systematic review and meta-analysis methods. All published articles on assessment of patients' satisfaction in hospitals of Iran in seven databases were searched, collected, and qualitatively evaluated by November 2018. Finally, 52 articles were were analyzed by statistical tests Cochran, Egger, and Forest plot using Comprehensive Meta-Analysis software.
  Results
  In this study, overall rate of patients' satisfaction (year 2018), was obtained to be 14.1% (95% CI: 11.6%-17.2%). The highest level of patients' satisfaction, was recorded in educational hospitals of Tehran in 2009, was 65.1% (95% Cl: 56.2%-73.1%) and the lowest patients' satisfaction, was found in educational hospitals of Ahvaz (year 2015), 0.2% (95% Cl: 0%-6.2%). A significant statistical correlation was observed between year of assessment, sample size, and patients' satisfaction (p<0.05).
  Conclusion
  The results of this study indicated that the rate of patients' satisfaction in hospitals was below the average; thus, Health policy makers and managers should take serious measures to increase patients' satisfaction in hospitals.
  Keywords: patenits satisfaction, hospitals, Patients
 • Mohammad Javad Ghorbani, Nematollah Razmi*, Seyed Mohammad Bagher Tabei, Mohammad Javad Zibaeenezhad, Hamid Reza Goodarzi Pages 73-79
  Background and Objectives
  Coronary artery diseases (CAD) are the most common cause of death in Iran and worldwide. Myocardial infarction (MI) is a complex multifactorial and the most severe type of CAD. Early onset MI in first degree relatives could be considered as an independent risk factor for CAD. This study was performed to investigate the genetic cause of early onset familial CAD.
  Case Report
  The patient was a 49-year-old female, who had an acute MI at the age of 45. Evaluation of family history indicated that her father, older brother, aunts, and male cousin were also diagnosed to have MI, and had not any diagnostic criteria for familial hypercholesterolemia, diabetes, obesity, and also they did not use alcohol and tobacco. The c.6241C>T (p.Arg2081Trp) mutation was identified in ABCA1 gene in heterozygous state (CT) in proband using Whole Exome Sequencing. Mutation was confirmed by PCR and Sanger sequencing. This mutation in heterozygous state was found in all patients and not in others. This findings show that ABCA1 gene could be a possible cause of early onset familial CAD.
  Keywords: Coronary artery disease, Whole Exome Sequencings, ATP Binding Cassette Transporter 1