فهرست مطالب

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت - سال دهم شماره 39 (پیاپی 46، بهار 1398)
 • سال دهم شماره 39 (پیاپی 46، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجتبی رجب بیگی صفحه 0
 • احمد فرمهینی فراهانی *، فتح الله مضطرزاده، محسن بهرامی صفحات 1-28
  با توجه به افزایش نقش و جایگاه پژوهشگران در توسعه مزیت رقابتی شرکت ها و نقشی که توانمندسازی آنها می تواند در این فرایند ایفا نماید، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی پژوهشگران به عنوان هدف اصلی این تحقیق مد نظر قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی تلقی می شود. جامعه آماری تحقیق را پژوهشگران مرکز تحقیقاتی مورد مطالعه شامل 150 نفر تشکیل داده است که با عنایت به کوچک بودن جامعه از روش سرشماری استفاده شد. با مطالعه ادبیات موضوع و با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین، 28 عامل موثر بر توانمندسازی پژوهشگران، شناسایی و با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد. سپس، عوامل موثر بر توانمندسازی پژوهشگران این مرکز در سه دسته عوامل شغلی، عوامل سازمانی و عوامل فردی احصاء گردید. در ادامه، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، بار عاملی هریک از شاخص های این عوامل محاسبه شد. پس از استخراج نتایج، وضعیت این عوامل و شاخص های آنها در این مرکز تحلیل گردید. در نهایت، با توجه به اینکه ارزیابی وضعیت موجود در هر سه دسته شاخص کمتر از میانگین بود، برای انجام اقدامات اصلاحی به مدیران پژوهش برای توسعه آینده توصیه های لازم ارائه گردید.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، عوامل فردی، عوامل شغلی، عوامل سازمانی، صنعت نفت
 • ناصر ساعدی نیا، وحید چناری *، فواد مکوندی، محمد همتی صفحات 29-61
  هدف این مقاله ارائه الگوی مدیریت زنجیره تامین استعداد در شرکت ملی نفت ایران بوده است. این تحقیق کاربردی - توسعه ای و از نوع ترکیبی به شمار می رود. جامعه آماری در مرحله فرا ترکیب، مقاله های مدیریت استعداد در پایگاه های اطلاعات علمی داخلی و خارجی و در مدل سازی ساختاری تفسیری، متخصصان منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران بودند. برای فراترکیب، نمونه آماری شامل 12 مقاله مرتبط با مدیریت زنجیره تامین استعداد بود که از طریق پالایش چند مرحله ای از میان 109 مقاله مشخص شدند. در مرحله کمی، نمونه آماری شامل 22 کارشناس منابع انسانی بود که به روش هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند. بر اساس یافته های تحقیق، ساختار شبکه، فرآیندهای کلیدی زنجیره تامین استعداد، عناصر مدیریتی، کارکردهای اصلی، عملکرد و راهبردهای زنجیره تامین استعداد به عنوان ابعاد الگوی مدیریت زنجیره تامین استعداد شرکت ملی نفت ایران شناسایی شدند. در الگوی پیشنهادی، بعد ساختار شبکه زنجیره تامین استعداد دارای بیشترین قدرت نفوذ و عملکرد مدیریت زنجیره تامین استعداد دارای بالاترین میزان وابستگی شناسایی گردید.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، مدل مدیریت زنجیره تامین استعداد، فرا ترکیب، مدل سازی ساختاری تفسیری فازی
 • سیدعلی اکبر احمدی *، سعید صدر منصوری، حسن درویش، مجتبی رجب بیگی صفحات 63-96
  صنعت نفت ایران به عنوان بخشی که سهم ویژه ای در تولید ناخالص ملی دارد، برای عملکرد بهینه خود نیازمند افراد با استعداد برای نقش های رهبری و مدیران فردای این صنعت است. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی مناسب برای استعدادیابی مدیران و شناسایی مولفه های تعیین کننده استعداد مدیریت در میان کارکنان صنعت نفت بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- اکتشافی با روش آمیخته به شمار می رود. نمونه آماری این تحقیق، در مرحله کیفی، 30 تن از خبرگان مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت را شامل گردید که به روش غیرتصادفی گلوله برفی برای تشکیل پنل دلفی انتخاب شدند. نمونه مرحله کمی شامل 126 نفر از مدیران بخش منابع انسانی صنعت نفت بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. پس از بررسی مطالعات مرتبط با مفهوم استعداد، 107 معیار از پیشینه و ادبیات تحقیق استخراج شد. این معیارها با استفاده از روش دلفی و تحلیل عاملی اکتشافی غربالگری و در گروه های مختلف دسته بندی شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که مدل استعدادیابی مدیران صنعت نفت دارای 9 بعد اصلی و 63 مولفه است که در مجموع 79 درصد از واریانس را تبیین می نمایند.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، کانون ارزیابی، ذخیره استعداد، صنعت نفت ایران
 • معصومه عمیدی، غلامرضا هاشم زاده *، علی اکبر علیزاده صفحات 97-124
  مدیریت دانش به عنوان یکی از مهمترین چالش های راهبردی سازمان ها جهت کسب موفقیت و مزیت رقابتی محسوب می شود. صنعت نفت ایران متولی تولید، حفظ و بهره گیری حجم عظیم دانش بوده و برای مدیریت موثر آن، استفاده از یک الگو متناسب با ویژگی های بومی صنعت نفت موردنیاز است. هدف اصلی این پژوهش این بود که برای اولین بار با روش داده بنیاد و با لحاظ هر دو جنبه انسانی و فناوری، یک الگوی مدیریت دانش بومی صنعت نفت ایران ارائه شود. اطلاعات موردنیاز با مصاحبه نیمه ساخت یافته با 22 نفر از خبرگان صنعت نفت و بررسی 60 مقاله جدید گردآوری گردید. با کدگذاری گزینشی و محوری، مولفه های مدل نهایی و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر به دست آمد. نتایج پژوهش شامل 160 کد باز، 21 مقوله اولیه و 5 مقوله ثانویه بود که در قالب پارادایمی شرایط علی، شرایط مداخله گر، راهبردها، مولفه مرکزی و پیامدها پدیدار شد
  کلیدواژگان: مدل مدیریت دانش، روش داده بنیاد، صنعت نفت
 • محمدحسن صیف *، احمد رستگار، احسان اکبری، مرضیه تاجوران صفحات 127-148
  این پژوهش با هدف بررسی اثر مولفه های معنویت در محیط کار بر نگرش میل به تغییر با توجه به نقش واسطه ای تعهد سازمانی صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی- همبستگی به شمار می رود که به شیوه میدانی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه فارس مشتمل بر 350 نفر بود. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از سه پرسشنامه بسته و استاندارد به صورت طیف پنج گزینه ای لیکرت بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزا لیزرل 8.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تمامی متغیر های موثر بر نگرش میل به تغییر توسط کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس در قالب مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مدل مفهومی با شاخص های نیکویی برازش مورد تایید قرار گرفت. همچنین با توجه به برآوردهای ضرایب اثرات مستقیم وغیر مستقیم ، بالاترین اثر مستقیم بر نگرش میل به تغییر مربوط به تعهد مستمر(0/35) وکمترین آن مربوط به اثر غیر مستقیم جذابیت کاری(0/08) بوده است.
  کلیدواژگان: معنویت در محیط کار، تعهد سازمانی، نگرش میل به تغییر
 • محمد حکاک، رضا سپهوند *، فرجام زارع، سید نجم الدین موسوی صفحات 149-173
  هدف این پژوهش، تحلیل بررسی نقش جو مسموم سازمانی بر اینرسی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی سکوت سازمانی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش را تعداد 220 نفر از کارکنان رسمی ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در شیراز تشکیل داده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به تعداد 134 نفر انتخاب شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد. برای تحلیل آن ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آماری Smart PLS استفاده شد. مدل مفهومی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که جو مسموم سازمانی رابطه مثبت و معناداری با سکوت سازمانی و اینرسی سازمانی دارد. یافته های تحقیق دلالت بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سکوت سازمانی و اینرسی سازمانی دارد.
  کلیدواژگان: جو مسموم سازمانی، اینرسی سازمانی، سکوت سازمانی
 • ابراهیم رجب پور *، جهانشاه چرختاب مقدم، امیر حمزه ملایی صفحات 175-196
  یکی از راهکارهایی که امروزه برای استفاده از مهمترین دارایی های سازمان در حوزه مدیریت منابع انسانی ارائه شده است، مدیریت استعدادهاست. از این رو، بررسی تاثیر مولفه های مدیریت استعداد بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشی در پژوهش حاضر هدف قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی است و از منظر روش شناختی در دسته پژوهش های کمی و اثبات گرایی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان دانشی پژوهشگاه صنعت نفت با حدود 700 نفر تشکیل داد. حجم نمونه 202 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مدیریت استعداد محقق ساخته، رضایت شغلی «مینه سوتا» و تعهد سازمانی «آلن و مایر» در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی هر سه پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های مدیریت استعداد بر رضایت شغلی (به جز مولفه جذب استعدادها) و تعهد سازمانی کارکنان (به جز مولفه ارزیابی استعدادها) تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، کارکنان دانشی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، پژوهشگاه صنعت نفت
|
 • Ahmad Farmahini farahani *, Fatollah Moztarzadeh, Mohsen Bahrami Pages 1-28
  Considering the increasing role of researchers and their empowerment in developing the competitive advantage of the companies, identifying and analyzing the factors affecting the empowerment of researchers was considered as the main objective of this research. The present study is considered an applied research in terms of its purpose and descriptive, in terms of data-collection is. The survey method has been ued and data collection tool was a questionnaire. The statistical population consisted of researchers at a research center in petroleum industry. By studying the related literature and using the previous researches, 28 factors influencing the empowerment of the researchers were identified and analyzed using factor analysis. Then, the factors influencing the empowerment of the researchers in this center were measured in three groups: occupational factors, organizational factors and individual factors. Then, using factor analysis, factor loading of each index of these factors was calculated. After that, the results were extracted; the status of these factors and their indicators at this center was analyzed. Finally, given the fact that the current situation in all three groups was less than the average, recommendations for conducting corrective actions were proposed to the research executives for future development.
  Keywords: Competence, Empowerment of Researchers, Personal Factors, Job Factors, Organizational Factors, the Oil Industry, Future Development
 • Naser Sadeinia, Vahid Chenari Dr *, Foad Makvandi, Mohammad Hemati Pages 29-61
  The purpose of this paper was to present the talent supply chain management model of the National Iranian Oil Company. In term of aim, this research is considered an applied and developmental research based on mixed method. The statistic population in qualitative step consisted articles in domstic and foreign scientific information bases related to talent management and in Quantitative step the human resources experts of company. The statistical samples for Meta synthesis included 12 articles related to talent supply chain management, which was determined through a multi-stage refinement of 109 papers and for Fuzzy interpretive structural modeling 22 HRM experts were selected by purposeful and judgmental method. Based on the research findings, talent supply chain network structure, talent supply chain key processes, managerial elements, core functions, talent supply chain performance and talent supply chain strategies are dimensions of the talent supply chain management model. In the presented model, the structure of the talent supply chain network has the highest driving power and the performance of talent supply chain management has the highest dependence degree.
  Keywords: Talent Management, Talent Supply Chain Management Model, Meta Synthesis, Fuzzy Interpretive Structural Modeling
 • Seyed Aliakbar Ahmadi *, Saeed Sadr mansoori, Hassan Darvish, Mojtaba Rajabbaigy Pages 63-96
  The petroleum industry of Iran, due to its special contribution to GDP and for its optimal performance, needs talented people in the leadership and managial roles for the future of petroleum industry. So, the main purpose of this research was to design an effective model for identifying the talent pool of Managers and determinants of managerial talent potentials among petroleum industry staff. The research method is considered practical, in terms of purpose and descriptive-exploratory type by using mixed method, in terms of data collection. At the qualitative stage of this research, the statistical sample was 30 experts from the Management Development Center of Petroleum Industry. They were selected by non-random snowball method to form a Delphi panel and at the quantitative stage, 126 of the humane resources managers of the petroleum industry were randomly selected. After reviewing studies related to the concept of talent management, 107 criteria were derived from the history and literature of the research. These criteria were categorized using Delphi method and exploratory factor analysis and were categorized in different groups. The findings of this research showed that the talent management model in Petroleum Industry has 9 main dimensions and 63 components which can explain 79% of potential management variances in total.
  Keywords: talent management, assessment center, talent pool, Iran oil industry
 • Masoume Amidi, Golamreza Hashemzadeh *, Aliakbar Alizadeh Pages 97-124
  One of the most crucial strategic challenges of organizations for achieving success and competitive advantage is related to knowledge management (KM) activities. Oil Industry of Iran is responsible for producing, retaining and using huge amount of knowledge. In order to manage it effectively, it is necessary to use a customized KM pattern which is fit into specific factors of the organization. The main objective of this study is to present a customized knowledge management pattern for Iranian Oil Industry for the first time using grounded theory considering both human-related and technical issues. Needed information is gathered by semi-structured interviews with 22 oil industry experts and reviewing 60 recent papers. By using open and selective coding, components of final model and their relations were found. Results of the study included 160 open codes consisting 21 main concepts and 4 secondary concepts which were formed in “reasonal situations”, “intervention situations”, “strategies”, “central components” and “results”.
  Keywords: Knowledge Management Model, Grounded Theory, Oil Industry
 • Mohammad Hasan Seif *, Ahmad Rastegar, Ehsan Akbari, Marzieh Tajvaran Pages 127-148
  The purpose of this research was to investigate the effects of spirituality in the workplace component of desire to change the attitude according to the mediating role of organizational commitment. This research based on its goal is considered a practical research which consumed a descriptive and correlative research based on data gathering. The oil pipelines and telecommunications company of Fars district employees' (350 persons) were the statistical population of this research. The number of samples was counted 125 persons using the Cochran formula, and sampling was done by simple random method. Data collection was done by combination of three standardized questionnaires in a Likert 5 scales score. The research data was analyzed by using lisrel 8.5. All variables affecting the desire to change attitudes by employees in the oil pipelines and telecommunications company of Fars district were evaluated based on a conceptual model. Finally, the conceptual model according to indices of goodness of fit was approved. According to the estimates of the coefficients of the direct and indirect effects, the highest direct effect on willingness to change attitudes was related to “continuance commitment” (.35) and the lowest indirect effect have been “working interest” (.08).
  Keywords: Spirituality in the Workplace, Organizational Commitment, Desire to Change
 • Mohammad Hakkak, Reza Sepahvand *, Farjam Zare, Seyed najmeddin moosavi Pages 149-173
  Today, change is considered as a constant thing in organizations. Organizations will block their progress in the event that they do not have the changeable feature and ability to modify, and remain in their original framework. this characteristic of invariability and stagnation in the organization refers to organizational inertia. The purpose of this study was to analyze the role of organizational toxic climate on organizational inertia with considering the role of mediator of organizational silence. The purpose of the present study in terms of purpose is practical, and in terms of collecting data is a descriptive research type and is a branch of survey research. The statistical population of the research is 220 employees of the official staff of South Zagros Oil and Gas production Company in Shiraz that with using of simple random sampling method was selected 134 individuals. Data were collected with using a standard questionnaires that Structural equation modeling and Smart PLS software were used to analyze them. The conceptual model of research has a favorable fit. The results of this study show that organizational toxic climate has a positive and significant relationship with organizational silence and organizational inertia. Findings indicate that there is a positive and significant relationship between organizational silence and organizational inertia.
  Keywords: Organizational Toxic Climate, Organizational Inertia, Organizational Silence
 • Ebrahim Rajabpour *, Jahanshah Charkhtab Moghadam, Amir Hamze Mollaie Pages 175-196
  Talent management is one of the solutions presented to utilize human resources as the most important assets of the organization. Therefore, the aim of this research was to investigate the effect of talent management components on job satisfaction and organizational commitment of Knowledge Workers. The research is considered an applied research based on its object and a survey, based on data collection methods and methodologically is considered in the category of quantitative research and positivism. Research population was 700 people including knowledge workers at Research Institute of Petroleum Industry, among whom 202 people were randomly selected. To collect data, it has been used the researcher made questionnaire for talent management, Minnesota's job satisfaction questionnaire and Allen & Meyer questionnaire for organizational commitment, based on Likert five point scales (from very high to very little). Face and content validity was used to evaluate questionnaires Validity. Also, Cronbach's alpha was used to establish the reliability of instruments. Results showed that there are strong positive causal effect on talent management components and job satisfaction (Except of absorption talent) and also on talent management components and organizational commitment (Except of appraisal talent).
  Keywords: Talent Management, Knowledge Worker, Job Satisfaction, Organizational Commitment, Research Institute of Petroleum Industry