فهرست مطالب

مدیریت و توسعه ورزش - سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1348/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • چالش های توسعه ورزش ایران با رویکرد استعدادیابی و نخبه پروری گلخانه ای
  رسول نظری*، سعید تابش صفحات 1-10
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر چالش توسعه ورزش ایران با رویکرد گلخانه ای استعدادیابی و نخبه پروری بود.
  روش شناسی
   روش تحقیق از نوع آمیخته و در واقع ترکیبی از روش کیفی و کمی است. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته، چالشها شناسایی شد. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل 20 نفر از کارشناسان برجسته مقوله استعدادیابی و نخبه پروری ورزش بودند. بخش کمی تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری مشخص نبود، سقف نمونه آماری شامل 384 نفر از کارشناسان و مربیان ورزشی به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شش بخشی آسیب شناسی چالشتوسعه ورزش ایران با رویکرد استعدادیابی و نخبه پروری گلخانه ایبرآمده از تحلیل بخش کیفی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید. پایایی ابزار پژوهش نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد (79/0=α). داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS 22 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مهمترین چالشهای نظام مدل گلخانه ای استعدادیابی و نخبه پروری ورزش ایران شامل: ارتباطات، رهبری، پاداش، مکانیزمهای کمک کننده، ساختار و اهداف به ترتیب اولویت قرار گرفتند. بیش ترین میانگین مربوط به بعد ارتباطات با میانگین 45/5 و کمترین میانگین مربوط به بعد اهداف با میانگین 82/3 بود.
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان اذعان نمود مدل گلخانه ای ماهیت و واقعیت ورزش کشور را نشان نمی دهد و با سرمایه گذاری بر روی افراد محدود، عملکرد ورزش کشور دچار حالت نوسانی و سینوسی قرار می گردد.
  کلیدواژگان: توسعه، چالش ها، استعدادیابی، مدل گلخانه ای، نخبه پروری
 • شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران
  احمد محمودی*، حبیب هنری، جلیل یونسی، جواد شهلایی صفحات 11-20
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران بود.
  روش شناسی
   این پژوهش از نوع پژوهش های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که به صورت پی در پی انجام پذیرفت. گردآوری داده ها با استفاده از مطالعه اسناد و مصاحبه با 17نفر ازصاحب نظران (با یکی از نمونه ها دو بار مصاحبه شد) حوزه فوتبال به صورت مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها به روش تئوری زمینه یابی (گرندد تئوری) در سه مرحله کدگذاری های باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها بیانگر وجود 54 گویه موثر در بحث راهبردها بود که در یازده مقوله فرعی (مولفه)؛ آموزش تخصصی و عمومی، تدوین قوانین ارتقاء، ایجاد نظارت و ارزیابی، برخورد قضائی با تخلفات، اصول مدیریتی و فردی، ایجاد ساختار، کاهش انحصارطلبی، تصمیم گیری مشارکتی و برنامه محوری بود که در پنج مقوله اصلی دسته بندی شدند. همچنین در بحث پیامدها نیز در دو مقوله فرعی جنبه فوتبالی و جنبه اجتماعی در مقوله اصلی توسعه و پیشرفت فوتبال طبقه بندی شدند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی بر اساس یافته های این پژوهش، راهبردها و پیامدهای ارائه شده می تواند به مسئولین حاکمیتی در راستای بهبود سلامت اداری و مقابله با بروز فساد و در نتیجه توسعه و بالندگی صنعت فوتبال کمک شایانی نماید.
  کلیدواژگان: پیامدها، راهبردها، صنعت فوتبال، سلامت اداری، فساد اداری
 • شناسایی تاثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در تصویر برند ورزشکاران
  سردار محمدی*، عابد محمودیان صفحات 21-30
  هدف
  شبکه های اجتماعی، فناوری در حال رشدی برای ارتباط هواداران با تیم های ورزشی و ورزشکاران هستند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی تاثیر استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در تصویر برند ورزشکاران انجام شد.
  روش شناسی
   تعداد نمونه 368 نفر از دانشجویان دانشگاه کردستان بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با توجه به نسبت جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی - همبستگی انجام شد. از پرسشنامه های استاندارد، خود ارتباطی تاری و همکاران (2013)، رابطه فلتچر و همکاران (2000)، اصالت چانبرا و همکاران (2003)، وابستگی میل و آشفورس (1992) و تصویر برند ورزشکار آرائی و همکاران (2013) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ (به ترتیب، 75/0، 83/0، 74/0، 75/0، 87/0) تایید و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهند، متغیرهای خود ارتباطی و رابطه بر وابستگی اثر معنادار دارند. همچنین متغیرهای وابستگی و اصالت با تصویر برند ورزشکار نیز رابطه معناداری داشته و مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی است.
  نتیجه گیری
  در صورتی که ورزشکاران نحوه استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام خود را مدیریت کنند، می توانند تصویر برند خود را توسعه داده و از مزیت های آن برخوردار شوند. بنابراین متغیرهای خود ارتباطی، رابطه، اصالت و وابستگی تبیین کننده مناسبی در جهت نقش استفاده از اینستاگرام در توسعه تصویر برند ورزشکار هستند.
  کلیدواژگان: تصویر برند ورزشکار، اینستاگرام، وابستگی، اصالت، شبکه اجتماعی
 • ارزیابی کیفیت وب سایت های ورزشی با استفاده از رویکرد WEBQUAL و QFD
  مریم طاهری کیا*، رضا خورشیدی، حسین اکبری یزدی صفحات 31-40
  هدف
  تحقیق حاضر به منظور ارزیابی کیفیت وب سایت های ورزشی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت آن ها صورت گرفت.
  روش شناسی
   جامعه آماری تحقیق دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه های تهران بودند که تعداد 168نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. از پرسشنامه وب کوال لوسیانو، واتسون و گودهو (2007) پس از گرفتن روایی و پایایی آن توسط متخصصین حوزه مدیریت کیفیت ورزشی، برای ارزیابی کیفیت وب سایت و مشخص کردن خواسته های مشتریان استفاده گردید. بعد از مشخص شدن خواسته های مشتریان (به وسیله پرسشنامه وب کوال) از طریق تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و با در نظر گرفتن وب سایت ورزش 3 به عنوان سازمان ارزیابی شونده که دارای بالاترین سطح کیفیت وب سایت نسبت به دیگر وب سایت های ورزشی منتخب را دارا بود و سه وب سایت ورزشی دیگر به عنوان سازمان های الگو، خواسته های مشتریان به ویژگی های خدمت مطلوب تبدیل گردید.
  یافته ها
  یافته های ابزار وب کوال نشان داد بارگذاری سریع اطلاعات در وب سایت، توانایی تعامل با وب سایت به منظور دریافت اطلاعات مناسب و آسان بودن خواندن صفحات در وب سایت بیشترین وزن نسبی و مهمترین خواسته های مشتریان  در این تحقیق بودند.
  نتیجه گیری
  بر طبق ماتریس QFD و نظرات تیم QFD ویژگی های خدمت کاربرپسند بودن و راحتی جست و جو اطلاعات، منطبق بودن با انتظارات استفاده کنندگان از وب سایت و قابلیت ایجاد پنل های گفت وگو در وب سایت از مهم ترین مولفه های شناسایی شده و ویژگی های فنی مطلوب می باشند و دارای بیشترین همبستگی با خواسته های مشتریان وب سایت های ورزشی بودند.
  کلیدواژگان: گسترش عملکرد کیفیت، کیفیت وب سایت، ابزار مدیریت کیفیت، کیفیت خدمات ورزشی
 • طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی
  علی صابری*، قدرت الله باقری، حمید رضا یزدانی، ابراهیم علی دوست قهفرخی، محمد حسین قربانی صفحات 41-50
  هدف
   هدف از این پژوهش طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی بود.
  روش شناسی
   روش پژوهش ترکیبی از روش کمی و کیفی بود که با توجه به شیوه کیفی جمع آوری داده ها در مرحله اول؛ و اعتبار سنجی آن در مرحله بعد از نوع آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان سطح اجرایی و دانشگاهی بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی ابتدا به شکل هدفمند و قضاوتی بود و در ادامه به منظور جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در این پژوهش با مصاحبه از 13 نفر از نمونه های مورد نظر به اشباع نظری رسیده شد.  ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مصاحبه بود و بعد از کدگذاری و شناسایی مضمون ها و شاخص ها، پرسش نامه تدوین و برای طراحی و اعتبار بخشی مدل استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار های  SPSSو LISREL انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد که آمیخته بازاریابی اجتماعی شامل 6 پی (محصول، مکان، قیمت، ترفیع، افراد و شواهد فیزیکی) بودند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نیز برازش مناسب مدل پژوهش نشان داد. همچنین نتایج کمی حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل شناسایی شده از دیدگاه کارشناسان برای توسعه ورزش همگانی دارای وضعیت مطلوبی نیستند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، داشتن نگاه بازاریابی و مشتری مداری به منظور توسعه ورزش همگانی، لازم و ضرروی است. یکی از عوامل موثر در این امر توجه به عناصر آمیخته بازاریابی است که مسئولان و متصدیان امر توسعه ورزش همگانی و ارتقاء سلامت در کشور جهت افزایش مشارکت مردم در ورزش و فعالیت بدنی می توانند از آن استفاده کنند.
  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی اجتماعی، تحلیل مضمون، ورزش همگانی
 • اثر ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی بر قصد خرید برندهای جهانی کفش های ورزشی
  سعید صادقی بروجردی، عابد محمودیان* صفحات 51-60
  هدف
  افزایش روند استفاده از برندهای جهانی، حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی(SGCC) را نشان می دهد. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی اثر ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی بر قصد خرید برندهای جهانی کفش های ورزشی بود.
  روش شناسی
   جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه کردستان بودند که با توجه به حجم جامعه(9000نفر)، حجم نمونه براساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 368 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل معادلات ساختاری بود و از پرسشنامه های 24 سوالی حسیاسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی و پرسشنامه 3 سوالی قصد خرید مرینو و همکاران(2015) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند مدل تحقیق دارای برازش مناسبی است و می تواند مدل مناسبی برای ارزیابی مولفه های و ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی(انطباق با روند مصرف، مسئولیت اجتماعی، پرستیژ اجتماعی، ادراک از کیفیت، اعتبار برند، ریسک درک شده، صرفه جویی در هزینه اطلاعات) بر قصد خرید برندهای جهانی کفش های ورزشی باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق، مدیران بازاریابی، تولیدکننده گان و حتی خرده فروشان باید برنامه ها و استراتژی های تبلیغاتی خود را با توجه به اهمیت ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی  و اولویت بندی این ابعاد از سوی مصرف کنندگان به هنگام خرید و دلایل و تمایل آن ها برای خرید و مصرف برندهای جهانی  توجه کنند
  کلیدواژگان: برندهای جهانی، حساسیت مصرف کننده، فرهنگ جهانی، قصد خرید، کفش های ورزشی
 • بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی
  زهرا سادات میرزازاده، محمد کشتی دار، ابوالقاسم بزم آرا* صفحات 61-70
  هدف
   تسهیم دانش یکی از فرآیندهای اساسی مدیریت دانش می باشد. اگرتسهیم دانش به خوبی انجام گیرد سبب توسعه و افزایش کیفیت ارائه خدمات در سازمان ها بخصوص در سازمان های دولتی می شود هدف این پژوهش، بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی بود.
  روش شناسی
   این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی، برابر با 2587 نفر بودند که تعداد 334 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان حجم نمونه آماری  انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد تعدیل شده سلیمانی و همکاران(1392) بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 21 spss استفاده شد؛ وبرای آمار توصیفی، شاخص های فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و برای آمار استنباطی، ضریب چولگی و کشیدگی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحقیق، رابطه مستقیم و معنی داری را بین کلیه عوامل فردی و فناوری اطلاعات و تسهیم دانش نشان داد؛ و همچنین تحلیل نتایج رگرسیون حاکی از آن است که متغیر تسهیم دانش بر اساس متغیر های عوامل فردی و فناوری اطلاعات قابل پیش بینی است.
  نتیجه گیری
  از نظر معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی با تغییر در مشخصه های شخصیت، انگیزش، اعتماد و آگاهی کارکنان،کیفیت تسهیم دانش نیز در میان آن ها تقویت می گردد و در نتیجه عوامل فردی کارکنان می توانند بر کیفیت تسهیم دانش در میان معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی تاثیر بسزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: عوامل فردی، فناوری اطلاعات، تسهیم دانش، معلمان تربیت بدنی
 • مدیریت بلیت فروشی: تحلیل عوامل موثر بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران
  سمیرا فیضی*، مهرزاد حمیدی، سید محمد حسین رضوی، رضا اندام صفحات 71-80
  هدف
  یکی از روش های اصلی تامین منابع و هزینه ها توسط باشگاه های حرفه ای جهان، فروش بلیت است؛ به طوری که فروش بلیت، رگ حیات هر لیگ ورزشی است. از این رو، هدف از این مطالعه، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران بود.
  روش شناسی
   روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه تماشاگران بالای 18 سال در لیگ برتر فوتبال کشور در فصل 95 94 بودند که حجم نمونه (324n=) بر اساس روش تحلیل عاملی دو تا ده برابر تعداد گویه ها انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را 15 نفر از اساتید صاحب نظر دانشگاهی تایید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ (9/0=α) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بکار رفت.
  یافته ها
  بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی 33 گویه پژوهش در خصوص عوامل موثر بر بلیت فروشی در هشت حیطه "تسهیلات، فرهنگی اجتماعی، جذابیت مسابقه، اقتصادی، مدیریتی، بازاریابی، فناوری و برنامه ریزی" دسته بندی شدند. همچنین بر اساس مدل تاییدی، عوامل فرهنگی اجتماعی، بازاریابی، فناوری، مدیریتی، اقتصادی، برنامه ریزی، جذابیت و تسهیلات، به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران بودند.
  نتیجه گیری
  بنابراین باشگاه ها و سازمان لیگ، برای فروش بهتر بلیت و افزایش درآمد خود باید به عوامل موثر بر بلیت فروشی، شامل، تسهیلات، فرهنگی اجتماعی، جذابیت مسابقه، اقتصادی، مدیریتی، بازاریابی، فناوری و برنامه ریزی توجه بیشتری مبذول نمایند.
  کلیدواژگان: بلیت فروشی، بازاریابی، فوتبال، لیگ برتر، تحلیل عاملی
 • رابطه علی ویژگی های دموگرافیک گروه های مرجع با فرآیند تصمیم خرید مصرف کنندگان ورزشی با روش SEM-PLS
  مریم یوسفی پاسکه، فرشاد تجاری*، زینت نیک آئین صفحات 81-90
  مقدمه
  هدف این پژوهش طراحی مدل ویژگی های دموگرافیک گروه های مرجع و تاثیر آن بر فرآیند تصمیم خرید مصرف کنندگان ورزشی بود.
  روش شناسی
  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های استان گیلان بودند که نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی پرسشنامه توسط 12 صاحب نظر تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (95/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار PLS3 و  SPSS24 استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که متغیر ویژگی های دموگرافیک گروه های مرجع به طور مستقیم دارای رابطه  مثبت و معنی داری با تاثیر اطلاعاتی (79/0)، سودگرایانه (68/0) و بیان ارزش (74/0) داشته است؛ اما به طور مستقیم تاثیر معنی داری روی قصد خرید نداشت. همچنین متغیرهای تاثیر اطلاعاتی (10/0)، تاثیر سودگرایانه (64/0) و تاثیر بیان ارزش (22/0) با قصد خرید به طور مستقیم رابطه مثبت و معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  می توان گفت که ویژگی های دموگرافیک گروه های مرجع از طریق اثرگذاری بر روی سه نوع تاثیر اطلاعاتی، سودگرایانه و بیان ارزش، می تواند تعیین کننده قصد خرید در مشتریان باشد. بنابراین فروشگاه های ورزشی در استراتژی بازاریابی و مشتری مداری خود لازم است که به عوامل و مسیرهای اثرگذار بر رفتار خرید مشتری توجه نمایند.
  کلیدواژگان: تصمیم خرید، گروه های مرجع، مصرف کنندگان ورزشی
 • ارائه مدلی از تاثیر تجربه و آگاهی از برند بر عشق به برند و قصد مشتریان
  مسعود فریدونی*، معصومه کلاته سیفری صفحات 91-100
  هدف
  هدف اصلی از پژوهش حاضر، ارائه مدلی از تاثیر تجربه و آگاهی از برند بر عشق به برند و قصد مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر تهران بود.
  روش شناسی
   پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر تهران بودند که براساس نمونه گیری خوشه ای، 5 منطقه از شهر تهران انتخاب و سپس از هر منطقه 10 باشگاه و در نهایت نیز 12 نفر از مشتریان هر باشگاه که حائز شرایط مورد نظر بودند، با نمونه گیری تصادفی گزینش شدند. برای سنجش روایی سوالات نیز، روایی محتوا و روایی سازه بررسی شد که بار عاملی در تمامی موارد بالاتر از 7/0 بود. جهت پاسخ به سوالات از همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که تجربه و آگاهی از برند دارای ضریب تاثیر 53/0 و 47/0 بر عشق به برند و ضریب تاثیر 61/0 و 57/0 بر قصد مشتری است. همچنین مدل دارای برازش و تناسب  مناسبی بود و نشان داد که روابط تنظیم شده متغیرها منطقی بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بایستی عواملی را که موجب ایجاد عشق و علاقه بین مشتری و برند می شود شناسایی و با تقویت این عوامل بر رفتار ها و تصمیمات مشتریان جهت خرید و استفاده از خدمات تاثیر گذاشت
  کلیدواژگان: تجربه از برند، آگاهی از برند، عشق به برند، بازاریابی ورزشی
|
 • The Challenge of Iran's Sport development with Non Systematic Talent idification approach and elite Approach
  Rasool Nazari *, Saeid Tabesh Pages 1-10
  Objective
  The aim of this study was The Challenge of Iran's Sport development with Non Systematic Talent idification approach and elite Approach.
  Methodology
  The reasech method was mixed type and actually is a combination of qualitative and quantitative methods. The population in the qualitative phase includes 20 of managers, coaches and university professors who are active or acted in the get talent and elitism of sport. The quantitative section of the reasech is analytical type. In this part we rank the identified ghallenge. Given that the number of population was not statistically significant, so the maximum sample in the quantitative section 384 experts and sports trainers were selected randomly. Instruments included a six-part questionnaire objectives, structure, leadership, communications, compensation and aid mechanisms that were obtained from the qualitative analysis. These questions are classified in six sections of aims, structures, leadership, communications, compensation and aid mechanisms. Face and content validity of the questionnaire was approved by ten sports management and its reliability was calculated through Cronbach's alpha (α=0.79). After collecting the questionnaires, data are analyzed in two descriptive and inferential sectionsIncluding fridmantest  by use of spss22 software.
  Results
  The results showed that the most important challenges of the greenhouse model you will find talent and elite sport in Iran include: communication, leadership, compensation, assistance mechanisms, structure and objectives in order of priority groups.The highest mean of the communication aspect was with a mean of 4.55 and the lowest mean of the target dimension with an average of 3.82.
  Conclusion
  Generally, it can be acknowledged nonsystematic approaches do not show the nature and reality of sport and capitalize on limited subjects, sports performance and sinusoidal vibration mode are experiencing.
  Keywords: Challenge, Development, Elite, Non Systematic, Talent
 • Determine Strategies and Consequences of Administrative Iintegrity in Football Industry of Iran
  Ahmad Mahmoudi *, Habib I Honar, Jalil Younesi, Javad Shahlaee Bagheri Pages 11-20
  Objective
  The aim of present study is to determine strategies and consequences of administrative integrity in football industry of Iran.
  Methodology
  The study is an exploration research and is considered as qualitative conducted sequentially. The data gathered through documents and interview for 17 scholars-one of them interviewed twice- about football in deep-interview and semi-structured forms. The sample selected through subjective sampling and snowball approach and interviewing continued to get theoretical saturation. Then, data analyzed by grounded theory in coding process included three steps: open, axial and selective coding.
  Results
  The result revealed that there were 54 effective factors in strategies consisted of 11 components: specialized and public instruction, compile improvement principals, supervise, control and evaluate, judicial decisions for offending, management and personal principals, formulate structures, reduce monopolization, coordinative decision and program-orientation in five main entries. Also, consequences categorized into two subcategories of football and main category of football development and improvement in social aspect.
  Conclusion
  Generally, according to findings, proposed strategies and consequences could be claimed that help government officials to improve administrative integrity and counter to corruption and get development and improvement in football industry.
 • Impact of Using Social Media of Instagram in Athletes Brand Image
  Sardar Mohamadi *, Abed Mahmoodian Pages 21-30
 • Evaluating the Quality of Sports Websites Using WEBQUAL Approach and QFD Technique
  Maryam Taherikia *, Reza Khorshidi, Hossein Akbari Yazdi Pages 31-40
 • Designing of Social Marketing Mix Model to Development of Sport for All
  Ali Saberi *, Ghodratallah Bagheri, Hamidreza Yazdani, Ebrahim Alidoust, Mohammad Hossein Ghorbani Pages 41-50
 • Effect of the Dimensions Influence of Susceptibility to Global Consumer Culture on the Intention of Purchasing Global Brands of Sport Shoes
  Saeed Sadqi Bruojerdi, ABED MAHMOODIN * Pages 51-60
 • Study of the role of individual factors & information technology on knowledge sharing of Khorasan Razavi physical education teachers
  Zahra Sadat Mirzazadeh, Mohammad Keshtidar, Abolghasem Bazmara * Pages 61-70
 • Ticketing Management: Analysis of factors affecting ticketing of Iran’s premier football league
  Samira Feizi *, Mehrzad Hamidi, Seyed Mohhamad Hosein Razavi, Reza Andam Pages 71-80
 • Casual relationship between reference groups’ demographic characteristics and purchasing decision process in sport consumers with SEM-PLS method
  Maryam Yousefi Paskeh, Farshad Tojari *, Zinat Nikaeen Pages 81-90
 • Designing a model of the effect of brand experience and awareness on brand love and consumers’ intention
  Masoud Freydoni *, Masoume Kalatehseifari Pages 91-100