فهرست مطالب

مدیریت و توسعه ورزش - سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رسول نظری*، سعید تابش صفحات 1-14
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر چالش توسعه ورزش ایران با رویکرد گلخانه ای استعدادیابی و نخبه پروری بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع آمیخته و در واقع ترکیبی از روش کیفی و کمی است. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته، چالشها شناسایی شد. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل 20 نفر از کارشناسان برجسته مقوله استعدادیابی و نخبه پروری ورزش بودند. بخش کمی تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری مشخص نبود، سقف نمونه آماری شامل 384 نفر از کارشناسان و مربیان ورزشی به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شش بخشی آسیب شناسی چالشتوسعه ورزش ایران با رویکرد استعدادیابی و نخبه پروری گلخانه ایبرآمده از تحلیل بخش کیفی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید. پایایی ابزار پژوهش نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد (79/0=α). داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS 22 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مهمترین چالش های نظام مدل گلخانه ای استعدادیابی و نخبه پروری ورزش ایران شامل: ارتباطات، رهبری، پاداش، مکانیزمهای کمک کننده، ساختار و اهداف به ترتیب اولویت قرار گرفتند. بیش ترین میانگین مربوط به بعد ارتباطات با میانگین 45/5 و کمترین میانگین مربوط به بعد اهداف با میانگین 82/3 بود. نتیجه گیری: به طور کلی می توان اذعان نمود مدل گلخانه ای ماهیت و واقعیت ورزش کشور را نشان نمی دهد و با سرمایه گذاری بر روی افراد محدود، عملکرد ورزش کشور دچار حالت نوسانی و سینوسی قرار می گردد.
  کلیدواژگان: توسعه، چالش ها، استعدادیابی، مدل گلخانه ای، نخبه پروری
 • احمد محمودی*، حبیب هنری، جلیل یونسی، جواد شهلایی صفحات 15-30
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران بود.

  روش شناسی

   این پژوهش از نوع پژوهش های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که به صورت پی در پی انجام پذیرفت. گردآوری داده ها با استفاده از مطالعه اسناد و مصاحبه با 17نفر ازصاحب نظران (با یکی از نمونه ها دو بار مصاحبه شد) حوزه فوتبال به صورت مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها به روش تئوری زمینه یابی (گرندد تئوری) در سه مرحله کدگذاری های باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها بیانگر وجود 54 گویه موثر در بحث راهبردها بود که در یازده مقوله فرعی (مولفه)؛ آموزش تخصصی و عمومی، تدوین قوانین ارتقاء، ایجاد نظارت و ارزیابی، برخورد قضائی با تخلفات، اصول مدیریتی و فردی، ایجاد ساختار، کاهش انحصارطلبی، تصمیم گیری مشارکتی و برنامه محوری بود که در پنج مقوله اصلی دسته بندی شدند. همچنین در بحث پیامدها نیز در دو مقوله فرعی جنبه فوتبالی و جنبه اجتماعی در مقوله اصلی توسعه و پیشرفت فوتبال طبقه بندی شدند.

  نتیجه گیری

  به طور کلی بر اساس یافته های این پژوهش، راهبردها و پیامدهای ارائه شده می تواند به مسئولین حاکمیتی در راستای بهبود سلامت اداری و مقابله با بروز فساد و در نتیجه توسعه و بالندگی صنعت فوتبال کمک شایانی نماید.

  کلیدواژگان: پیامدها، راهبردها، صنعت فوتبال، سلامت اداری، فساد اداری
 • سردار محمدی*، عابد محمودیان صفحات 31-46
  هدف

  شبکه های اجتماعی، فناوری در حال رشدی برای ارتباط هواداران با تیم های ورزشی و ورزشکاران هستند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی تاثیر استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در تصویر برند ورزشکاران انجام شد.

  روش شناسی

   تعداد نمونه 368 نفر از دانشجویان دانشگاه کردستان بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با توجه به نسبت جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی - همبستگی انجام شد. از پرسشنامه های استاندارد، خود ارتباطی تاری و همکاران (2013)، رابطه فلتچر و همکاران (2000)، اصالت چانبرا و همکاران (2003)، وابستگی میل و آشفورس (1992) و تصویر برند ورزشکار آرائی و همکاران (2013) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ (به ترتیب، 75/0، 83/0، 74/0، 75/0، 87/0) تایید و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهند، متغیرهای خود ارتباطی و رابطه بر وابستگی اثر معنادار دارند. همچنین متغیرهای وابستگی و اصالت با تصویر برند ورزشکار نیز رابطه معناداری داشته و مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی است.

  نتیجه گیری

  در صورتی که ورزشکاران نحوه استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام خود را مدیریت کنند، می توانند تصویر برند خود را توسعه داده و از مزیت های آن برخوردار شوند. بنابراین متغیرهای خود ارتباطی، رابطه، اصالت و وابستگی تبیین کننده مناسبی در جهت نقش استفاده از اینستاگرام در توسعه تصویر برند ورزشکار هستند.

  کلیدواژگان: تصویر برند ورزشکار، اینستاگرام، وابستگی، اصالت، شبکه اجتماعی
 • مریم طاهری کیا*، رضا خورشیدی، حسین اکبری یزدی صفحات 47-62
  هدف

  تحقیق حاضر به منظور ارزیابی کیفیت وب سایت های ورزشی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت آن ها صورت گرفت.

  روش شناسی

   جامعه آماری تحقیق دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه های تهران بودند که تعداد 168نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. از پرسشنامه وب کوال لوسیانو، واتسون و گودهو (2007) پس از گرفتن روایی و پایایی آن توسط متخصصین حوزه مدیریت کیفیت ورزشی، برای ارزیابی کیفیت وب سایت و مشخص کردن خواسته های مشتریان استفاده گردید. بعد از مشخص شدن خواسته های مشتریان (به وسیله پرسشنامه وب کوال) از طریق تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و با در نظر گرفتن وب سایت ورزش 3 به عنوان سازمان ارزیابی شونده که دارای بالاترین سطح کیفیت وب سایت نسبت به دیگر وب سایت های ورزشی منتخب را دارا بود و سه وب سایت ورزشی دیگر به عنوان سازمان های الگو، خواسته های مشتریان به ویژگی های خدمت مطلوب تبدیل گردید.

  یافته ها

  یافته های ابزار وب کوال نشان داد بارگذاری سریع اطلاعات در وب سایت، توانایی تعامل با وب سایت به منظور دریافت اطلاعات مناسب و آسان بودن خواندن صفحات در وب سایت بیشترین وزن نسبی و مهمترین خواسته های مشتریان  در این تحقیق بودند.

  نتیجه گیری

  بر طبق ماتریس QFD و نظرات تیم QFD ویژگی های خدمت کاربرپسند بودن و راحتی جست و جو اطلاعات، منطبق بودن با انتظارات استفاده کنندگان از وب سایت و قابلیت ایجاد پنل های گفت وگو در وب سایت از مهم ترین مولفه های شناسایی شده و ویژگی های فنی مطلوب می باشند و دارای بیشترین همبستگی با خواسته های مشتریان وب سایت های ورزشی بودند.

  کلیدواژگان: گسترش عملکرد کیفیت، کیفیت وب سایت، ابزار مدیریت کیفیت، کیفیت خدمات ورزشی
 • عباس فرهمندمهر، فریده شریفی فر*، رضا نیک بخش صفحات 63-83
  هدف

   هدف از این پژوهش طراحی و تبیین چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در صنعت ورزش کشور بود.

  روش شناسی

  روش تحقیق از نوع کیفی نظام مند بود. جامعه آماری شامل اساتید، مدیران، صاحبان کسب و کار، کارآفرینان و مشاوران حوزه صنعت ورزش، مخترعین، و نوآوران در خدمات و تولیدات ورزشی بود. نمونه آماری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و دردسترس بر مبنای میزان ارتباط با موضوع و اعتبار علمی انتخاب و نظرخواهی شد. ابزار پژوهش شامل سه ابزار؛ مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه اکتشافی نیمه هدایت شده و تکنیک دلفی دو مرحله ای بود. روایی هر یک از ابزارهای پژوهش براساس اعتبار نمونه مراجعه شده و ضریب توافق بین متخصصان و خبرگان مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  پس از تحلیل داده های گردآوری شده از روش های کدگذاری و چارچوب بندی و تحلیل ساختاری و نظا م‎مند، عوامل اصلی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در ورزش شناسایی گردید و در نهایت شش حیطه ی اصلی شامل: محیط کارآفرینانه؛ سرمایه های انسانی؛ رهبری کارآفرینانه؛ اماکن، لوازم و خدمات ورزشی؛ تامین مالی؛ و زیرساخت های کارآفرینی بود. درنهایت با استفاده از روش دلفی دو مرحله ای چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در ورزش طراحی و تبیین گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه تعریف و تغییر ساختار یکی از پاسخ های سازمان ها و سیستم ها به تغییرات محیطی است و اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در کشور با چالش های زیادی مواجه است بنابراین چارچوب طراحی شده در این پژوهش می تواند در ارزیابی، تحلیل و نظام‎مندسازی اکوسیستم  کارآفرینی ورزشی مبنا قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: صنعت ورزش، کارآفرینی ورزشی، نظام کارآفرینی، تحلیل ساختاری
 • شمس الدین رضایی*، محسن اسمعیلی صفحات 85-101
  هدف

  مهمترین منبع درآمدزایی صنعت فوتبال در جهان، حق پخش تلویزیونی می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی حق پخش تلویزیونی در صنعت فوتبال ایران است.

  روش شناسی

   این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 31 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی و تایید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 89% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.

  یافته ها

   تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل محیطی، عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، عوامل ساختاری فوتبال، عوامل موثر مدیریتی(دولتی)، عوامل رفتاری و معنایی، عوامل حقوقی و قانونی و تدوین و استقرار الگوی فروش حق پخش تلویزیونی هفت مولفه موثر در فروش حق پخش تلویزیونی می باشند.

  نتیجه گیری

   بررسی ها نشان داد که ادامه امتناع صدا و سیما از پرداخت حق پخش تلویزیونی باعث  ورشکستگی مالی صنعت فوتبال خواهد شد. همچنین تاسیس شبکه های تلویزیونی خصوصی و تشکیل کمیته چانه زنی با دولت، مجلس و سازمان صدا و سیما برای توسعه پایدار مالی صنعت فوتبال کشور لازم به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: حق پخش تلویزیونی، باشگاه های فوتبال، تئوری داده بنیاد
 • راضیه عاشوری تسیه*، حمیدرضا گوهررستمی، منیژه صادقی صفحات 103-117
  هدف

  هدف کلی از انجام این پژوهش، تحلیل تاثیر ابعاد کیفیت بر رضایت ذی نفعان در سیستم توسعه استعداد والیبال ایران  می باشد.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است که به منظور جمع آوری داده ها از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. حجم نمونه پژوهش شامل 105 نفر از مربیان و مسئولین استعدادیاب شرکت کننده در دومین دوره مسابقات مینی والیبال قهرمانی نونهالان کشور و مسئولین فدراسیون والیبال ایران است. ابزار این پژوهش، پرسشنامه کیفیت سیستم توسعه استعداد اولریکه راجر و آلفرد روتن(2010) می باشد که بومی سازی شده و متغیر رضایت از عملکرد بین المللی محقق ساخته است. برای تعیین روایی ابزار تحقیق از روایی محتوایی  با نظر متخصصین و روایی سازه توسط مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS3  استفاده شده و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 84/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی(میانگین و انحراف استاندارد و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارPLS3) استفاده شده است.

  یافته ها

    نتایج تبیین ارتباط بین ابعاد کیفیت سیستم توسعه استعداد نشان داد رابطه متغیرهای ساختار بر فرآیند (03/7T-value=)، فرایند بر نتایج(76/13T-value=)، نتایج بر رضایت (73/2T-value=) معنی دار بوده است. درحالیکه رابطه بین متغیر ساختار بر رضایت (70/1T-value=) و فرآیند بر رضایت (85/0T-value=) معنی دار نمی باشد.

  نتیجه گیری

   در نهایت مدل کیفیت سیستم توسعه استعداد والیبال مسیری است که درآن ساختار، فرآیند و نتایج به طور سیستماتیک مدیریت می شوند و رضایت ذی نفعان  را به همراه دارد.

  کلیدواژگان: والیبال، استعداد، کیفیت، ساختار، فرآیند، نتایج، رضایت
 • محمد جوادی پور*، ناهید اتقیا، سمیه رهبری، حلیمه طایفی صفحات 119-138
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر فرایند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی ایران بود.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نظر هدف در شمار پژوهش های کاربردی و از منظر ماهیت داده های پژوهشی جزو پژوهش های کیفی بود. برای این منظور 16 نفر از خبرگان آشنا با حوزه ورزش همگانی به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق ساختارنیافته انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شدند و به روش استرابرت و کارپنتر کدگذاری و تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر فرایند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی ایران شامل سیاست های جاری، توصیه بزرگان، ادارات و سازمان های ذیربط و مسئول، فرهنگ عمومی و رسانه ها و مسائل مالی می باشد. همچنین آسیب های موجود در این فرآیند شامل عواملی از جمله ضعف نظارت و کنترل، ساختار ضعیف، ضعف در برنامه ریزی و اجرا، عملکرد ضعیف رسانه ها، منابع مالی محدود، عملکرد ضعیف نیروی انسانی، قوانین، مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی نیز شناسایی گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که توجه و تحلیل این عوامل، از اولین گام ها در فرایند و  تصمیم گیری های سیاست گذاری ورزش همگانی در ایران بشمار آید.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، ورزش همگانی، ایران
 • سعید صادقی بروجردی، عابد محمودیان* صفحات 139-156
  هدف

  افزایش روند استفاده از برندهای جهانی، حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی(SGCC) را نشان می دهد. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی اثر ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی بر قصد خرید برندهای جهانی کفش های ورزشی بود.

  روش شناسی

  جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه کردستان بودند که با توجه به حجم جامعه(9000نفر)، حجم نمونه براساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 368 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل معادلات ساختاری بود و از پرسشنامه های 24 سوالی حسیاسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی و پرسشنامه 3 سوالی قصد خرید مرینو و همکاران(2015) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند مدل تحقیق دارای برازش مناسبی است و می تواند مدل مناسبی برای ارزیابی مولفه های و ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی(انطباق با روند مصرف، مسئولیت اجتماعی، پرستیژ اجتماعی، ادراک از کیفیت، اعتبار برند، ریسک درک شده، صرفه جویی در هزینه اطلاعات) بر قصد خرید برندهای جهانی کفش های ورزشی باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق، مدیران بازاریابی، تولیدکننده گان و حتی خرده فروشان باید برنامه ها و استراتژی های تبلیغاتی خود را با توجه به اهمیت ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی  و اولویت بندی این ابعاد از سوی مصرف کنندگان به هنگام خرید و دلایل و تمایل آن ها برای خرید و مصرف برندهای جهانی  توجه کنند

  کلیدواژگان: برندهای جهانی، حساسیت مصرف کننده، فرهنگ جهانی، قصد خرید، کفش های ورزشی
 • مریم یوسفی پاسکه، فرشاد تجاری*، زینت نیک آئین صفحات 175-190
  مقدمه

  هدف این پژوهش طراحی مدل ویژگی های دموگرافیک گروه های مرجع و تاثیر آن بر فرآیند تصمیم خرید مصرف کنندگان ورزشی بود.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های استان گیلان بودند که نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی پرسشنامه توسط 12 صاحب نظر تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (95/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار PLS3 و  SPSS24 استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که متغیر ویژگی های دموگرافیک گروه های مرجع به طور مستقیم دارای رابطه  مثبت و معنی داری با تاثیر اطلاعاتی (79/0)، سودگرایانه (68/0) و بیان ارزش (74/0) داشته است؛ اما به طور مستقیم تاثیر معنی داری روی قصد خرید نداشت. همچنین متغیرهای تاثیر اطلاعاتی (10/0)، تاثیر سودگرایانه (64/0) و تاثیر بیان ارزش (22/0) با قصد خرید به طور مستقیم رابطه مثبت و معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  می توان گفت که ویژگی های دموگرافیک گروه های مرجع از طریق اثرگذاری بر روی سه نوع تاثیر اطلاعاتی، سودگرایانه و بیان ارزش، می تواند تعیین کننده قصد خرید در مشتریان باشد. بنابراین فروشگاه های ورزشی در استراتژی بازاریابی و مشتری مداری خود لازم است که به عوامل و مسیرهای اثرگذار بر رفتار خرید مشتری توجه نمایند.

  کلیدواژگان: تصمیم خرید، گروه های مرجع، مصرف کنندگان ورزشی
 • مرضیه پارسااصل، سید رضا حسینی نیا*، رضا اندام صفحات 191-204
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل مولفه های کیفیت خدمات در اماکن ورزشی با استفاده از تکنیک دیمتل است.

  روش شناسی

  روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی، رئیس و نایب رئیسان هیئت های ورزشی و ورزشکاران تیم ملی شهر مشهد بود که از بین آنها 12 نفر به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که با تکنیک دیمتل تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد مولفه برنامه های تمرینی با اهمیت ترین مولفه است و بیشترین تاثیرگذاری را بر روی سایر مولفه ها دارد. هم چنین مولفه وجهه باشگاه بیشترین تاثیرپذیری را از سایر مولفه های پژوهش دارد.

  نتیجه گیری

  مدیران اماکن ورزشی باید عوامل اثرگذار را در مرکز توجه و در اولویت قرار دهند تا با کسب مزیت رقابتی نسبت به دیگر رقبا به رضایتمندی و سودآوری بیشتر دست یابند.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، مراکز ورزشی، تکنیک دیمتل
 • اکرم قبادی یگانه، بهرام یوسفی*، حسین عیدی صفحات 205-217
  هدف

  حرفه ای گرایی در ورزش از مهم ترین و کاربردی ترین مفاهیم بازاریابی ورزش است و به یکی از مفاهیم پایه در ورزش کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. بنابراین، هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای سنجش مشکلات موجود در زمینه حرفه ای گرایی در لیگ برتر فوتبال ایران بود.

  روش شناسی

  جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان در پنجمین کنگره ملی مدیریت ورزشی با رویکرد اقتصادی بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 201 نفر بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که اعتبار سازه آن، به روش تحلیل عاملی تاییدی، آزمون شد. پایایی آن نیز براساس آلفای کرونباخ 93/0 بدست آمد. همچنین برای سنجش مشکلات موجود، از معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته ها، مدل تحقیق دارای برازش مناسبی است و مشکلات در این حوزه شامل بخش اقتصادی، اطلاعاتی و روابط عمومی، مدیریتی و رهبری، قانون گذاری و حقوقی، حمایتی و سیاسی و تسهیلاتی و تجهیزات می باشد.

  نتیجه گیری

  فدارسیون فوتبال و مدیران باشگاه ها می توانند با برنامه ریزی بلندمدت مشکلات موجود را برطرف و زمینه رشد حرفه گرایی در لیگ فوتبال ایران را فراهم آورند

  کلیدواژگان: حرفه ای گرایی، لیگ برتر، فوتبال
|
 • Rasool Nazari *, Saeid Tabesh Pages 1-14
  Objective
  The aim of this study was The Challenge of Iran's Sport development with Non Systematic Talent idification approach and elite Approach.
  Methodology
  The reasech method was mixed type and actually is a combination of qualitative and quantitative methods. The population in the qualitative phase includes 20 of managers, coaches and university professors who are active or acted in the get talent and elitism of sport. The quantitative section of the reasech is analytical type. In this part we rank the identified ghallenge. Given that the number of population was not statistically significant, so the maximum sample in the quantitative section 384 experts and sports trainers were selected randomly. Instruments included a six-part questionnaire objectives, structure, leadership, communications, compensation and aid mechanisms that were obtained from the qualitative analysis. These questions are classified in six sections of aims, structures, leadership, communications, compensation and aid mechanisms. Face and content validity of the questionnaire was approved by ten sports management and its reliability was calculated through Cronbach's alpha (α=0.79). After collecting the questionnaires, data are analyzed in two descriptive and inferential sectionsIncluding fridmantest  by use of spss22 software.
  Results
  The results showed that the most important challenges of the greenhouse model you will find talent and elite sport in Iran include: communication, leadership, compensation, assistance mechanisms, structure and objectives in order of priority groups.The highest mean of the communication aspect was with a mean of 4.55 and the lowest mean of the target dimension with an average of 3.82.
  Conclusion
  Generally, it can be acknowledged nonsystematic approaches do not show the nature and reality of sport and capitalize on limited subjects, sports performance and sinusoidal vibration mode are experiencing.
  Keywords: Challenge, Development, Elite, Non Systematic, Talent
 • Ahmad Mahmoudi *_Habib I Honar_Jalil Younesi_Javad Shahlaee Bagheri Pages 15-30
  Objective

  The aim of present study is to determine strategies and consequences of administrative integrity in football industry of Iran.

  Methodology

  The study is an exploration research and is considered as qualitative conducted sequentially. The data gathered through documents and interview for 17 scholars-one of them interviewed twice- about football in deep-interview and semi-structured forms. The sample selected through subjective sampling and snowball approach and interviewing continued to get theoretical saturation. Then, data analyzed by grounded theory in coding process included three steps: open, axial and selective coding.

  Results

  The result revealed that there were 54 effective factors in strategies consisted of 11 components: specialized and public instruction, compile improvement principals, supervise, control and evaluate, judicial decisions for offending, management and personal principals, formulate structures, reduce monopolization, coordinative decision and program-orientation in five main entries. Also, consequences categorized into two subcategories of football and main category of football development and improvement in social aspect.

  Conclusion

  Generally, according to findings, proposed strategies and consequences could be claimed that help government officials to improve administrative integrity and counter to corruption and get development and improvement in football industry.

 • Sardar Mohamadi *, Abed Mahmoodian Pages 31-46
 • Maryam Taherikia *, Reza Khorshidi, Hossein Akbari Yazdi Pages 47-62
 • Abbas Farahmandmehr, Farideh Sharififar *, Reza Nikbakhsh Pages 63-83
  Objective

  The purpose of this research was to designing and explaining the framework of entrepreneurship ecosystem in Sport.

  Methodology

  The research method was systematic qualitative. The statistical population consisted of professors, managers, business owners, entrepreneurs, innovators, inventors and advisers in the field of sports industry. The statistical sample was selected and deliberately selected on a targeted and accessible basis based on the relevance of the subject and the scientific validity. The research instrument consisted of three tools: library study, semi-guided exploratory interview and two-step Delphi technique. The validity of each research tools was based on sample validity and the coefficient of agreement between Specialists and experts was approved.

  Results

  After analyzing the data collected from coding and framing and structural and systematic analysis, Researchers identify the main actors in the creation of an entrepreneurship ecosystem in sport, which include six main areas: entrepreneurial environment; human capital; entrepreneurial leadership; places, equipment, and sports services; financing; and, entrepreneurship infrastructure. Finally, using the two-stage Delphi method, the framework for entrepreneurship ecosystem in sport was designed and explained.

  Conclusion

  Given that the definition and restructuring of one of the responses of organizations and systems to environmental changes and the ecosystem of entrepreneurship in the country faces many challenges, Therefore, the framework designed in this study can be used to evaluate, analyze and systematize the basis of the basic sports entrepreneurship ecosystem.

  Keywords: Sports industry, Sports entrepreneurship, Entrepreneurship system, Structural analysis
 • Shamseddin Rezaei *, Mohsen Esmaeili Pages 85-101
  Objective

  Broadcasting rights are one of the main sources of income for the football industry in the world. The aim of this study is investigation of the broadcasting rights in the Iranian football industry.

  Methodology

  This study has a qualitative approach and the grounded theory was used as a research method. For gathering data high level documents were studied and 31 experts who were aware of this subject were interviewed. The validity of this research was examined and approved by the interviewers and then expert professors. The reliability of it is %76 which was obtained by using the methodology of the auditing result process. For data analysis the continuous comparison method in three stages was used: open, axial and selective coding.

  Results

  Data analysis shows that the Environmental factors, Economic, political and cultural factors, Structural factors of football, Effective managerial factors(government), Behavioral and semantic factors, statutory and legal factors and the codification and Establishment broadcasting rights pattern are seven effective factors in the sale of broadcasting rights.

  Conclusion

  Studies show that the continued refusal of Islamic Republic of Iran Broadcaster (IRIB) to pay the television broadcasting fees will make the financial of football industry bankrupt. Also establishing the private television networks and the formation of bargaining committee with the government, parliament and the IRIB organization for sustained financial development of country football industry seems necessary.

  Keywords: Broadcasting Rights, Football clubs, grounded Theory
 • Raziyeh Ashoori *, Hamid Reza Goharostami, Manigheh Sadeghi Pages 103-117
  Objective

  The purpose of the present research was Analysis of the Effect of Quality Dimensions on the Satisfaction of the Participants in Iran's Volleyball Talent Development System.

  Methodology

  The present study is of applied research type and in order to gather the data, a descriptive survey method was used. The sample size was 105 people including the scouts and the ones in charge of scouting who participated in the second national under-12 junior mini-volleyball championship and also the officials of the Iran Volleyball Federation. The instrument of the study was Ulrike Röger and Alfred Rütten’s questionnaire of talent development systems quality (2010), that was localized and it should be noted that the variable "satisfaction with international performance” is a constructed one. In case of the instrument validity, its content validity was confirmed by the experts of the field and the construct validity was also calculated through PLS3 software, using the structural equations model. The reliability of the model was calculated 0.84 using Cronbach’s alpha test. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics (mean and standard deviation, Kolmogorov-Smirnov test, Friedman’s rank test,U Mann–Whitney test and structural equations modelling by PLS3 software)were used.

  Results

  The results of the explanation of the relationship between the quality dimensions of the system of development of talent showed that the relationship between structure variables on the process (T-value=7.3), process on results (T-value=76.73), results on satisfaction (T-value=73.23) has been meaningful. While the relationship between the structure variable on satisfaction (T-value = 1.70) and process on satisfaction (T-value = 0.85) is not meaningful.

  Conclusion

  Ultimately, the quality model of volleyball development system is a pathway in which the structure, process and results are systematically managed and lead to satisfaction of the stakeholders.

  Keywords: volleyball, talent, quality, structure, process, results, satisfaction
 • Mohammad Javadipour *, Nahid Atghia, Somayeh Rahbari, Halimeh Taefi Pages 119-138
  Objective

  The purpose of the present study was reviewing the effective factors on the process of policy-making of sport for all in Iran.

  Methodology

  Research method in terms of the purpose was practical and in view of the nature of the research data was qualitative. For this purpose, 16 experts aware of the sport for all selected by targeted and snowball for depth unstructured interviews. The data were collected through interviews and coded and analyzed by Streubert and Carpenter’s method.

  Results

  The results showed that the organizational components, beliefs and cultures, economic conditions, analysis, interpretation and compilation of scientific, studies and research are the factors affecting in sport’s policy-making and existing damage in the process of policy-making in sport for all including factors such as poor monitoring, poorly structured, lack of planning and implementation, poor performance of the media, limited financial resources, poor performance of human resources, rules and limited partnerships, academic and research centers. Also results Revealed that the main effective factors on the process of policy-making of sport for all in Iran including current policies, the advice of leaders, concerned and responsible agencies and organizations, popular culture, media and financial factors.

  Conclusion

  According to the results of the research, it is suggested that consideration and analysis of these factors be considered as the first steps in the decision-making of sport for all policy-making process in Iran.

  Keywords: Policy-making, Sport for All, Iran
 • Saeed Sadqi Bruojerdi, ABED MAHMOODIN * Pages 139-156
  Objective

  The increase in using the global brands tells of the susceptibility to global consumer culture. The aim of the present survey is to analyze the components of the susceptibility of the consumer on the intention of purchasing global brand s sport shoes.

  Methodology

  The population of the study was the all students in the University of Kurdistan (9000). The statistical sample using a Morgan table was selected accidentally to be 368 individuals. The method was descriptive and Structural Equation modeling type. Questionnaire of the Susceptibilityto Global Consumer Culture and the Intention of Purchasing Global Brands (both fromHernani-Merino etl 2015) were used whose facial and content validity and internal consistency were verified by specialists and Cronbach's alpha, respectively. Structural Equation Modeling was used for the analysis of the data.

  Results

  The results showed that the model of survey has a suitable fitness, and it can be a suitable model for analyzing the components of susceptibility global consumer culture, such as conformity to consumption trend, social responsibility, social prestige, perception of quality, brand credibility, perceived risk, and information costs saved on the intention of purchasing global brands.

  Conclusion

  according to the research results marketing managers, manufacturers and even retailers should adapt their programs and advertising strategies with Consumer Susceptibility to Global Culture and consider to priorities of these components among consumers and their tendency and reseaons for purchasing global brands.

  Keywords: Consumer Culture, Intention to Purchase, Global Brand, Sport Shoes
 • Maryam Yousefi Paskeh, Farshad Tojari *, Zinat Nikaeen Pages 175-190
  Objective

  The purpose of present research was to consider causal relationship of reference groups’ demographic characteristics and its effect on purchasing decision process in sport consumers.

  Methodology

  The present research is practical and descriptive-correlation. Research statistical population is all of physical education students in Guilan University Province which statistical samples were selected classified accidental. For gathering data was used research-made questionnaire and content validity of questionnaire was confirmed by 12 experts. Also, its reliability was calculated by Cronbach’s alpha (0.95) and composite reliability. To analyze data and investigating model fitting was used structural equation modeling and PLS software.

  Results

  According to analysis of course was revealed that variable of reference groups’ demographic features has positive and significant relationship with informational influence, utilitarian influence and value-expressive (0.79, 0.68 and 0.74) directly; but it didn’t have significant influence on purchasing decision making directly. Also, variables of informational influence, utilitarian influence and value-expressive influence (0.10, 0.64 and 0.22) had positive and significant relationship with purchasing decision directly.

  Conclusion

  Generally, reference groups’ demographic features by influencing on three types of informational influence, utilitarian influence and value-expressive influence can be determinative of purchasing decision making in consumers considerably. Thus, sport stores in marketing strategies and keeping consumer should consider to factors and influencing ways on consumer purchasing behavior.

  Keywords: Purchasing decision making, Reference groups, Sport consumers
 • Marziye Parsaasl, Seyeed Reza Hosseininia *, Reza Andam Pages 191-204
  Objectives

  The main purpose of this study was to identify and analyze the service quality components in sports places using the DEMATEL technique.

  Methodology

  The research method is descriptive-survey. The statistical population of the research consisted of sports management professors, heads and supervisors of sports boards and athletes of the national team Mashhad city, 12 persons were selected as snowball among them. A researcher-made questionnaire was used for collecting data that was analyzed by DEMATEL technique.

  Results

  The results of the research showed that the component of the training programs is the most important component and has the most effect on other components. Also, the component of the club's reputation is most influential from other components of the research.

  Conclusion

  Therefore, sports places managers should pay attention to these factors in order to obtain more satisfaction and profitability by gaining competitive advantage than other competitors

  Keywords: service quality, Sport Facility, DEMATEL Technique
 • Akram Ghobadi Yeganeh, Bahram Yoosefy *, Hossein Eydi Pages 205-217
  Objective

  Professionalism in sport is one of the most important and most functional sports marketing concepts and is one of the basic concepts in spurts’ development countries. Therefore, the aim of this study to develop a model for assessing the existing problems in the field of professionalism in the premier soccer league of Iran.

  Methodology

  The study population included all participants in the Fifth National Congress of Sport Management with the economic approach; the sample based on Morgan table was 201 people. The research method was descriptive- correlational. The data collection tool was questionnaire-construct; its validity was tested by confirmatory factor analysis. Cronbach's alpha was calculated on the basis of its reliability 0/93 and to measure the current problems of structural equation was used.

  Results

  The results showed that the measurement model study is a good fit and problems in this area include economic, informational and public relations, management and leadership, legislative, legal, and political support, and facilities and equipment.

  Conclusion

  Football federation and club managers could resolve the existing problems with long-term planning and provide professionalism growth in the soccer League of Iran.

  Keywords: professionalism, Premier League, Soccer