فهرست مطالب

مجلس و راهبرد - پیاپی 97 (بهار 1398)
 • پیاپی 97 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • صادق برزگر*، امیر بخشی، محمد تقی حیدری صفحات 5-38
  امروزه با توجه به ویژگی های شهرنشینی و لزوم پایداری توسعه، تحلیل پایداری شهرها در کشور برای نیل به توسعه پایدار امری کلیدی است. در این ارتباط، با توجه به فقدان مطالعه ای مناسب از میزان پایداری در شهرهای کوچک منظقه شمال کشور، این پژوهش با طرح این مساله که میزان پایداری اجتماعی-اقتصادی شهرهای کوچک در منطقه شمال تا چه سطحی است، شکل گرفته است. برای ارزیابی میزان پایداری از روش مدل بارومتر پایداری و رادار پایداری، با انتخاب 38 متغیر در قالب شاخص های اجتماعی و اقتصادی، استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شهرهای کوچک استان های گیلان، مازندران و گلستان که جمعیتی بین ده تا پنجاه هزار نفر دارند می باشد. انتخاب خانوارهای شهری به روش «تصادفی سیستماتیک» و انتخاب شهرهای نمونه به روش «تصادفی خوشه ای» بوده که تعداد 12 شهر انتخاب گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از این هستند که در شهرهای مورد مطالعه، میانگین امتیاز مولفه های پایداری اجتماعی-اقتصادی بر اساس مدل بارومتر پایداری در شرایط ضعیف قرار دارند. بیشترین ناپایداری مربوط به مولفه های ثبات اقتصادی و کیفیت زندگی به ترتیب با ارزش 0.383 و 0.382 بوده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که پایداری اجتماعی-اقتصادی شهرهای کوچک شمال کشور طبق ارزیابی شاخص های منتخب، اختلاف و فاصله فاحشی با سطح استاندارد آن داشته که این امر وجود یک بحران جدی را به لحاظ برخورداری از سطوح توسعه در این شهرها نشان می دهد. از اینرو در امر سیاست گذاری جهت پایدارسازی ابعاد اجتماعی-اقتصادی، توجه به عواملی که سبب افزایش کیفیت زندگی و رفاه اقتصادی در این شهرها می شود ضروری است.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، شهرهای کوچک، شمال
 • محسن مهرآرا، سجاد برخورداری دورباش، محسن بهزادی صوفیانی* صفحات 39-70
  در برخی کشورهای در حال توسعه، تورم همچنان یک مساله مزمن و غیر قابل اجتناب بنظر می رسد. دولت ها برای تورم-زدایی یا تعدیل نرخ تورم، نگران قربانی شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و از دست دادن منابع مالی حاصل از مالیات تورمی هستند. لذا در پی ریزی سیاست های ضدتورمی مفهومی تحت عنوان نسبت فداکاری از اهمیت زیادی برخوردار است. نسبت فداکاری، زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجه یک درصد کاهش در تورم اندازه گیری می کند. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر نسبت فداکاری 31 کشور در حال توسعه، با استفاده از متوسط داده های تورم، نااطمینانی تورمی و درجه باز بودن اقتصاد طی دوره ی 2015-1981 است. نااطمینانی تورمی با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته مدلسازی شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنی دار بین تورم و نااطمینانی تورمی با نسبت فداکاری است، به نحوی که تاثیرگذاری نااطمینانی بیشتر از تورم بر نسبت فداکاری است. همچنین در این مطالعه درجه باز بودن اقتصاد نتوانسته است نقشی در توضیح نسبت فداکاری ایفا کند و از لحاظ آماری بی-معنی است. تورش ها و نااطمینانی تورمی سرعت تورم زدایی را کاهش می دهد که این امر منجر به پیدایش چسبندگی دستمزدهای اسمی و قیمت ها می شود و نسبت فداکاری را بزرگ تر می کند. لذا توصیه می شود سیاست گذاران سیاست های ضد تورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش حقیقی و از طریق سالم سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی و نا-اطمینانی ها دنبال نمایند.
  کلیدواژگان: نسبت فداکاری، متوسط گیری داده ها، مدل خطی، نااطمینانی تورمی، کشورهای درحال توسعه
 • فریبرز ارغوانی پیرسلامی*، محدثه اسمعیلی صفحات 71-105
  تغییر بنیادین در مفهوم امنیت و حرکت آن به سوی جنبه های کمتر نظامی در کنار جهانی شدن و تشدید وابستگی متقابل میان کشورها باعث شده است تا کشورهای در تعیین اولویت ها و ابزارهای سیاست خارجی خود به مولفه اقتصاد توجهی ویژه کنند. در کنار آن، افزایش نقش مولفه های معیشتی در تعیین مبانی مشروعیتی نظام های سیاسی و تقویت روندهای منطقه گرایانه نیز باعث شده تا دیپلماسی اقتصادی در سطوح منطقه ای دارای اهمیت شود. این مقاله با مفروض گرفتن اهمیت دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست گذاری خارجی ایران بر آن است تا موانع تحقق و کارآمدی این ابزار را در منطقه استراتژیک خاورمیانه واکاوی کند. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چالش های پیش روی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه کدام اند؟ با اتکا بر روش توصیفی-تبیینی و در قالب فرضیه معتقد است که دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه با چالش های متعددی در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی روبروست. یافته های این پژوهش نشان می دهند که عواملی همچون فقدان تعریف روشن از مفهوم، الگوهای متفاوت و مبهم توسعه، عدم تعیین کارگزار اصلی در این حوزه، تسلط نگاه امنیتی- نظامی بر سیاست خارجی در سطح ملی، محیط امنیتی خاورمیانه، اقتصادهای مشابه و نه مکمل، ضعف چندجانبه گرایی اقتصادی و مبادلات اقتصادی فرامنطقه ای در سطح منطقه ای و درنهایت مداخلات قدرت های فرامنطقه ای در ترتیبات منطقه ای و پیامدهای بحران های اقتصادی بین المللی در سطح جهانی مهم ترین چالش های دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه به شمار می روند.
  کلیدواژگان: دیپلماسی اقتصادی، ایران، منطقه خاورمیانه، جهانی شدن، اقتصاد سیاسی بین الملل
 • رضا بندریان* صفحات 107-136

  پژوهش و فناوری اغلب نیازمند حمایت بوده و در این راستا در اغلب کشورها، سازمان ها یا نهادهایی برای حمایت مالی و غیر مالی از فعالیت های پژوهش و فناوری شکل می گیرد. عدم وجود نگرش جامع و یکپارچه برای هدایت پروژه های پژوهش و فناوری در این سازمان ها منجر به ناکارآمدی فعالیت های انجام شده در حمایت از پژوهش و فناوری گردیده است. هدف از این مقاله تبیین مدل مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در یکی از سازمان های حمایت کننده از پژوهش و فناوری از طریق ارائه یک الگوی تفضیلی از مراحل تکامل دستاوردهای پژوهش و فناوری به منظور فراهم کردن بستر پیاده سازی نظام مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان مورد مطالعه است. روش تحقیق مورد استفاده «مطالعه موردی بسط یافته» بوده و در راستای اجرای تحقیق حوزه فعالیت های مورد حمایت این سازمان مطابق با فرآیند ایده تا بازار در چهار حوزه شامل حوزه های ایده پردازی، پژوهشی، توسعه فناوری و تجاری سازی تقسیم بندی شد. سپس انواع ورودی ها و خروجی های هر یک از مراحل تعریف گردید و شیوه حمایت سازمان حمایت کننده از پژوهش و فناوری در این حوزه ها تعریف و نحوه تسهیم مالکیت و منافع دستاوردها نیز تعیین شد. در پایان به نتیجه گیری و اشاراتی در خصوص ویژگی های مدل پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری، مسیر تکامل پژوهش و فناوری، سازمان حمایت کننده پژوهش و فناوری
 • سیده زهرا اجاق*، محمد جلال عباسی شوازی صفحات 137-164
  مساله این مقاله، نبود شناخت درباره ویژگی های گفتمان های جمعیتی است که در رسانه ها تولید و بازتولید می شوند، و می توانند بر تصمیم گیری های سیاسی و شخصی اثر بگذارند. در این مقاله با توجه به نقش گروه های متخصصان و ذینفعان در تنویر افکار عموم و یاری رساندن به برنامه ریزان در تنظیم سیاست های جمعیتی متونی که رویکرد صاحب نظران از جمله متخصصان جمعیت شناسی را در این باره بازتاب می دهند، با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین مطالعه می شوند. این مطالعه پس از مرور گفتمان های علمی جمعیت شناسی و گفتمان های سیاسی حاکم بر ایران که سیاست-های جمعیت را متاثر می سازند به تحلیل گفتمان انتقادی متون مربوط می پردازد و نشان می دهد که گفتمان برخی از گروه های ذینفع، بحرانی؛ و گفتمان مربوط به جمعیت شناسان، گفتمان طبیعی است. در مرحله تبیین با تشریح فرایندهای نهادی و اجتماعی این گفتمان ها نشان داده می شود که گفتمان بحرانی در رسانه ها با توجه به وجوه مختلف گفتمان و با شدت بیشتری بازتولید شده، حال آن که گفتمان طبیعی، تنها از وجه توسعه مورد توجه واقع شده است.
  کلیدواژگان: گفتمان های جمعیتی، تحلیل گفتمان انتقادی، ایران، کیهان، گروه های ذینفع، متخصصان جمعیت شناسی
 • محمدرضا عبدیان*، غلامحسین الهام، سیدسلمان مرتضوی صفحات 165-189

  یکی از اصول حقوق کیفری، عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی می باشد. این اصل نیز یکی از اصول پذیرفته شده ی قانون گذار مجازات اسلامی ایران نیز می باشد. ولی مواردی از آن استثناء شده است؛ یکی از این موارد، قوانین شرعی می باشد که همواره عطف بماسبق می شوند. اما غیر از قوانین مسلم شرعی، بسیاری از احکام کیفری ماهوی مبتنی بر فتاوی فقیهان وجود دارند که مبتنی بر دلایل اجتهادی بوده و مورد اتفاق هم نبوده و غالبا اختلافی هستند. در این موارد، رویکرد قانون گذار اتخاذ یکی از فتاوی است که جزء احکام ظاهری شرعی محسوب می شوند.گاه این فتاوا به سبب آسیب شناسی و مقتضیات زمانی در مراحل اصلاح قانون تغییر می یابند. در این تحقیق رویکرد قانون گذار مجازات اسلامی و فقهای امامیه در مستثنا نمودن قوانین کیفری مبتنی بر فتاوی فقهی اجتهادی از اصل عطف بماسبق نشدن واکاوی می گردد.

  کلیدواژگان: عطف بماسبق، قبح عقاب بلابیان، حاکمیت قانون در زمان، احکام اجتهادی
 • مهدیه رضاقلی زاده*، مجید آقایی، امیرحسین عالمی صفحات 191-226
  فرار مالیاتی یکی از بخش های اصلی اقتصاد غیر رسمی است که امروزه به عنوان یکی از چالش های اساسی کشورها و به عنوان مهم ترین مسئله و مشکل نظام های مالیاتی محسوب می شود.تحقیق حاضر تلاش می کند تا با استفاده از روش علل چندگانه- شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد اندازه ی فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن طی دوره زمانی 94-1357 بپردازد. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشان دهنده آن است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سال های مورد بررسی به رغم نوسانات عمده، در مجموع افزایشی بوده است، به گونه ای که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به 33/11 درصد در سال 1394 رسیده است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشند. بر اساس یافته های این تحقیق، درآمد سرانه بیشترین تاثیر را بر فرار مالیاتی داشته و از سوی دیگر بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد.
  کلیدواژگان: فرار مالیاتی، ایران، شاخص چندگانه- علل چندگانه (MIMIC)
 • علی اصغر قاسمی*، منصور شاه ولی صفحات 227-250
  تخریب منابع طبیعی از پارادایم انسان مدرن ناشی می شود، زیرا، در سایه قدرتی که از فناوری ها و سنت شکنی های جاهلانه بدست آورد، آن ها را ابزار تحقق اهداف خود ساخت که پیامد آن، بحران های زیست محیطی است. بنابراین تلاش برای رفع این بحران ها باید از اصلاح پارادایم آغاز شود. در این بررسی، از روش اسنادی برای مرور و نقد اسناد آموزش صیانت منابع طبیعی و از روش تبیینی برای توصیف چرایی و ضرورت تبیین پارادایم دینی (اسلامی) در آموزش صیانت از منابع طبیعی استفاده گردید. تبیین هستی شناسی، شناخت شناسی، روش شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی پارادایم دینی (اسلامی) آموزش صیانت از منابع طبیعی مهم ترین یافته های این مطالعه می باشند. اگر چه راه های گوناگون برای پیشگیری بحران های عرصه های منابع طبیعی توصیه می شود، اما محققان و برنامه ریزان بر این باورند که اتکاء صرف بر توصیه های فنی، چاره ساز نیست. زیرا این بحران ها نشانه ی فاجعه ای بزرگتر یعنی پارادایم های مبتنی بر دوری انسان از مبداء و خالق هستی است. لذا نیازمند پارادایم دینی برای آموزش صیانت از منابع طبیعی با لحاظ داشتن "دانش ماوراء الطبیعه"، " دانش علمی/ تحلیلی" و "دانش و اخلاق قدسی" هستیم که می تواند مورد استفاده برنامه ریزان و مسئولان منابع طبیعی کشور قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پارادایم دینی (اسلامی)، آموزش صیانت از منابع طبیعی، اسلام
 • علی آتشی، عباسعلی رستگار*، حسین دامغانیان صفحات 251-287
  قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عهده دار حمایت از این شرکت ها شد. چالش هایی که این شرکت ها در مسیر رشد خود با آن مواجهند نهادهای تصمیم گیر را مجاب می کند بطور عمیق تر مسایل این شرکت ها را مد نظر داشته باشند. با نگاه به دانش به عنوان سرمایه اصلی این شرکت ها، یکی از مهم ترین این چالش ها رهبری کارکنان دانشی است که از آنها به «دانشور» تعبیر می شود. پژوهش ها ثابت کرده اند که رفتار دانشوران با دیگر کارکنان متفاوت است و این باعث تفاوت در نحوه انگیزش و ساز و کار نفوذ، و در نتیجه، رهبری ایشان می شود. هدف این پژوهش ارائه مدل رهبری دانشوران در سازمان های دانش بنیان ایران است. پژوهش حاضر در زمره مطالعات کیفی و به روش تئوری داده بنیاد اجرا شده. بدین منظور ابتدا ادبیات و پیشینه پژوهش و تئوری های مختلف ارائه شده در حوزه رهبری دانشوران مورد بررسی قرار گرفت و سوالات مورد نیاز جهت استخراج مدل طراحی شد. در مرحله بعد، پژوهشگران با استفاده از نمونه گیری نظری به انتخاب اعضای نمونه آماری و انجام مصاحبه های عمیق و اکتشافی پرداختند. مجموعا تعداد 15 مصاحبه مفید انجام شد و مصاحبه ها بصورت کتبی و صوتی ثبت و ضبط شدند. تحلیل داده ها همزمان با فرآیند انجام مصاحبه ها آغاز شد و مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت و نهایتا 16 کد محوری بدست آمد که مدل رهبری دانشوران با استفاده از این کدها استخراج شد. نتایج این پژوهش تاکید می کند سازمان های حمایتی در بدنه جمهوری اسلامی ایران باید در قالب آموزش های کسب و کاری و مدیریتی علاوه بر آموزش های فنی، مدیران این سازمان ها را توانمند سازند تا بتوانند در فضای رقابت داخلی و بین المللی فعال بمانند. همچنین سبک رهبری مبتنی بر اعتماد متقابل و راهبردهای انگیزش از طریق اعتماد، شرایط کاری، شغل و جبران خدمات از یافته های این پژوهش است.
  کلیدواژگان: رهبری دانشوران، سازمان های دانش بنیان، تئوری داده بنیاد، رهبر دانشی، مدل رهبری دانشوران
 • علی صناعی* صفحات 289-324
  گام اول سیاستگذاری برای بازگشت متخصصان شناخت موانع و مشوقهای بازگشت و الگوهای رفتاری متخصصان مقیم خارج از کشور است ولی در این حیطه مطالعات کافی انجام نشده است. بر اساس مطالعه کیفی صورت گرفته در این مقاله، چند فرضیه در مورد موانع و مشوقها بدست آمده است و سپس با یک پیمایش منحصر به فرد از ایرانیان مقیم آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه ها از این قرارند که مهمترین مشوق بازگشت دلایل شخصی و میهنی افراد است؛ مهمترین مانع بازگشت کیفیت زندگی است؛ برای افرادی که فی الواقع در معرض تصمیم به بازگشت یا عدم بازگشت هستند، موانع اقتصادی نقشی پررنگ دارند ولی به مرور زمان نقش این موانع کمرنگ تر می شود و نقش عواملی مانند کیفیت زندگی افزایش می یابد و به طور کلی با طولانی شدن زمان اقامت احتمال بازگشت کاهش می یابد؛ و آخر این که مستقل از مشوقها و موانع بازگشت، افراد تمایل دارند به پیشرفت ایران کمک کنند. نتایج حاصل از تحلیل کمی پاسخهای بیش از هزار و پانصد ایرانی مقیم آمریکا موید این فرضیه ها است.
  کلیدواژگان: مهاجرت نخبگان، موانع بازگشت نخبگان، مشوقهای بازگشت نخبگان، ایران، ایالات متحده آمریکا
 • آرش رفاح کهریز، حسن حیدری* صفحات 325-355

  طی سالیان اخیر، شاخص ریسک کشوری، یکی از کلیدی ترین شاخص های اقتصادی مطرح شده است که ارتباطش با دیگر متغیرهای کلان مورد توجه اقتصاددانان و پژوهشگران قرار گرفته است. از این رو، پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که آیا میان شوک های سه گانه (عرضه، تقاضای جهانی و قیمت واقعی) نفت و شاخص ریسک کشوری در ایران رابطه ای وجود دارد؟ بدین منظور، در این مطالعه، از داده های ماهانه بازه زمانی 2015:12 - 2002:1 در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که شوک های عرضه نفت اثر معناداری بر شاخص ریسک کشوری در ایران ندارند ولی شوک های قیمت واقعی نفت خام و تقاضای جهانی نفت اثرات معناداری بر شاخص ریسک کشوری در ایران دارند به طوری که بیشترین تاثیرپذیری شاخص ریسک کشوری از میان شوک های سه گانه مربوط به شوک های قیمت واقعی نفت خام است. علاوه بر این، نتایج مطالعه بیانگر این مطلب است که واکنش متغیرهای عرضه و قیمت واقعی نفت خام نسبت به تغییرات شاخص ریسک کشوری در ایران منفی بوده و واکنش تقاضای جهانی نفت از تغییرات شاخص ریسک کشوری در ایران مثبت است که این روابط از لحاظ آماری معنادار نمی باشند.

  کلیدواژگان: شاخص ریسک کشوری، شوک های نفتی، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری
 • حاصل داسه*، ملک یحیی صلاحی، مجید توسلی رکن آبادی صفحات 357-380
  مدارا، در طول زمان، و به ویژه از هنگام جنگ های مذهبی قرن های 16 و 17 میلادی در اروپا، یکی از سوژه های مهم و نیز چالش برانگیز فلسفه، سیاست و مذهب بوده است. مدارا با سایر مولفه های جامعه ی مدرن همچون دموکراسی، جامعه مدنی، آزادی و حقوق بشر پیوندی تنگاتنگ داشته و هم اکنون به بخش گسست ناپذیر از آنها بدل شده است. اما با وجود اقبال عمومی و آکادمیک به مفهوم مدارا، به ویژه در دهه های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست ویکم، هنوز این مفهوم به لحاظ مفهومی تااندازه ای عقب مانده و توسعه نیافته است. تا جایی که ابهامات و عدم توافق گسترده ای حول ابعاد مفهومی و نیز سطح سیاسی، مذهبی و اخلاقی مدارا وجود دارد. این پژوهش که به روش تحلیلی-تطبیقی انجام شده است، بعد از گذر کوتاهی به تبارشناسی لغوی و ایضاح مفهومی، به ارائه تعریف و طبقه بندی جامعی از مدارا پرداخته و در ادامه کاستی ها و ابهامات مدارا را در ایران معاصر برجسته ساخته است. در این راستا، پژوهش حاضر به سردرگمی نظری-عملی مدارا در بافتار سیاسی و اجتماعی ایران معاصر می پردازد، و این چشم انداز اساسی را مطرح می کند که ابهام معنایی مدارا به طرزی ناگزیر به سردرگمی عملی در قبال آن انجامیده است.
  کلیدواژگان: مدارای سیاسی-اجتماعی، تساهل وتسامح، تبارشناسی، سردرگمی معنایی، تاریخ معاصر ایران
 • حسنعلی فرجی سبکبار* صفحات 381-407

  حرکت مسافر، کالا و اطلاعات مولفه اصلی جوامع امروزی محسوب می شود. هدف از سیستم های حمل و نقلی پرکردن فاصله بین مکان های جغرافیایی که تولید سفر را انجام داده و کالا و مسافر توسط مجموعه ای از مقصدها جذب می شود. ایران کشور گسترده ای است که مراکز شهری و روستایی، تولید و مصرف به صورت ناهمگونی در سطح آن پراکنده شده اند. سیستم های حمل و نقل جاده ای بین این مراکز ارتباط برقرار می کند. از سویی ایران در مسیر بزرگراه های بین المللی قرار دارد که پل ارتباطی بین شرق و غرب جهان محسوب می شوند، کشورهای مختلف از ایران به عنوان کریدور عبور استفاده می کنند. از این رو شبکه حمل و نقل جاده ای به صورت گسترده ای در سطح کشور پراکنده شده است و پتانسیل بالایی برای توسعه مناطق و کاهش سطح نابرابری های فضایی دارد. همچنین استان های کشور از نظر شاخص های حمل و نقلی و عملکردی دریک سطح قرار ندارند. هدف این مقاله تعیین رتبه و جایگاه استان های کشور براساس شاخصهای حمل و نقل جاده ای است که از روش الکتره III برای رتبه بندی استفاده شده است. روش الکتره یکی از روش های رتبه بندی است که از طریق مقایسه گزینه ها با هم، گزینه برتر را مشخص می کند و در نهایت امکان رتبه بندی گزینه ها را فراهم می آورد از نرم افزار DIVIZ برای رتبه بندی گزینه ها استفاده شده است. برای رتبه بندی از داده های حمل و نقل جادهای استفاده شده است، براساس 5 معیار (امورایمنی و ترافیک، برنامه ریزی حمل ونقل هوشمند، امور فنی و زیربنایی، حمل مسافر، حمل کالا) رتبه بندی انجام شده است. براساس نتایج تحقیق استان تهران بالاترین رتبه را دارد پس از آن استان قزوین در رتبه دوم و استانهای کرمانشاه، البرز و مرکزی به صورت مشترک در رتبه سوم و استان های کرمان و سیستان و بلوچستان در انتهای لیست واقع شده اند.

  کلیدواژگان: الکتره III، حمل و نقل جاده ای، جغرافیای حمل و نقل، سیستمهای حمل و نقل، رتبه بندی
 • سید امین رضوی نژاد* صفحات 409-444
  تامین امنیت که از وظایف اصلی و عمده دولت هاست نیاز به سیاستگذاری در این حوزه را ضروری می نماید. در این راستا مدل سازی یکی از تکنیک های تسهیل فهم و اجرای فرایند سیاستگذاری است که به مدد دولت مردان می آید. مقاله حاضر با هدف طراحی مدل مطلوب سیاستگذاری در حوزه امنیت داخلی در ج.ا.ایران، مدل تلفیقی از نظریات اتزیونی(L.R.F) و هیرشمن(E.V.L) را بعنوان مدل مطلوب، طراحی و تبیین می نماید. در مدل مذکور، طبق تعریف امنیت داخلی، مردم نقشی محوری در مباحث امنیتی دارند و مجذوب کردن و رضایتمندی مردم، شاخصی مهم برای سنجش امنیت داخلی محسوب میشود. در این مدل، روش اجرای سیاست های امنیت داخلی تا حد زیادی مطابق با ارزش ها و هنجارهای مردم می باشد و وفادار نمون مردم شاخص مهمی در ارزیابی محسوب می شود. هدف این پژوهش، تبیین ضرورت تجدیدنظر در سیاستگذاری امنیتی و ارائه یک مدل کارآمد از آن در عصر حاضر و در نهایت انطباق آن با شرایط خاص ج.ا.ایران بود. در این راستا مدلی که ارائه گردید طبق نتایج تحلیل آماری، علاوه بر مطلوبیت و تناسب و همچنین حصول هدف اصلی، احتمال موفقیت بیشتری در تامین امنیت داخلی در ج.ا.ایران دارد. در این مدل تاکید بر تقویت ارزش های فرهنگی مذهبی، اجتماعی در جامعه از ضروریات انکار ناپذیر می باشد.
  کلیدواژگان: سیاستگذاری، امنیت داخلی، مدل، رضایتمندی
|
 • Sadegh Barzegar *, Amir Bakhshi, Mohamadtaghi Heydari Pages 5-38
  Today, considering the characteristics of urbanization and the necessity of sustainable development, the analysis of the sustainability of cities in the country to achieve sustainable development is key. In this regard, due to the lack of proper study of the sustainability of small towns in the northern part of the country, This research is based on the idea that the socio-economic sustainability of small towns in the northern region is formed. Sustainability barometric model and stability radar model were used to assess the stability. In this regard, 38 variables in the form of social and economic indicators were selected and selected through a survey of scientific experts. The statistical population of this research includes small towns of Gilan, Mazandaran and Golestan provinces with a population of between ten and fifty thousand people. Selection of urban households was done by systematic random sampling and selection of sample cities by random cluster sampling, which has been selected in 12 cities. The results show that the average score of socio-economic sustainability components of small cities in northern Iran is in poor condition. The most instability related to the components of economic stability and quality of life was worth 0.383 and 0.382, respectively. The results show the difference and distance between socioeconomic sustainability indicators of the northern cities of the north of the country with its standard level, which shows a serious crisis in terms of having development levels in the cities of the small towns of the north of the country. Therefore, in policy making to stabilize socio-economic dimensions, it is necessary to pay attention to factors that increase the quality of life and economic well-being in these cities.
  Keywords: Sustainable development, Social sustainability, Economic sustainability, Small cities, North of country (IRI)
 • Mohsen Mehrara, Sajad Barkhordari, Mohsen Behzadi Soufiani * Pages 39-70
  Inflation is a continuous and unavoidable problem in some developing countries. Disinflationary policies or controlling inflation leads to real costs for economy. Estimation of the costs of disinflation policy is usually done using the sacrifice ratio (SR) coefficient. This study examines the impact of inflationary uncertainty on sacrifice ratio in 31 developing countries, by average of inflation, inflationary uncertainties, openness rate for 31 countries in 1981-2015. By use of GARCH model we get Access to Inflationary uncertainties time series. Results showed there is direct relation between inflation and SR, also there is positive relation between inflationary uncertainties and SR. openness rate of economic can’t explain any effects on SR. biases and inflationary uncertainties decrease the speed of disinflationary policies and makes the SR much bigger. Because of the importance of SR, it is good to decrease inflation with the least real costs by controlling liquidity and inflationary expectations.
  Keywords: sacrifice ratio, Averaged data, linear model, inflationary uncertainties, developing countries
 • Fariborz Arghavani Pirsalami *, Mohaddeseh Esmaili Pages 71-105
  Fundamental change in security concept and its concentration on non-military dimension in addition to globalization and promotion of interdependence between countries have some consequences such as economic importance in foreign policy and its impact on priorities and instruments of foreign policy. In addition, some other factors like livelihood factors as base of legitimate foundations of political systems and regionalism trends have helped to focus on economic diplomacy in the region. This article with assumption of economic diplomacy importance is seek to analysis challenges and obstacles of this diplomacy in the middle east. The question is what challenges are before I.R of Iran s economic diplomacy? As a hypothesis and rely on descriptive- explanative method, this article argues Iran economic diplomacy in the middle east is encounter some multiple challenges in national, regional and global level. Findings of the article shows these challenges in national level are lack of visible definition from the concept, different and invisible models of development, lack of main and single agency, security-military view dominance on foreign policy, securitization milieu of middle east, similar economies not complementary, multilateralism weakness in regional level and finally great powers interventions in the regional and consequences of global economic crisis are main challenges in global level.
  Keywords: Economic Diplomacy, Iran, Middle East, Globalization, International Political Economy
 • Reza Bandarian * Pages 107-136

  Research and technology often requires support and in this regard, in many countries, organizations or institutions have been formed to financial and non-financial support for research and technology activities. The lack of a comprehensive and integrated approach to direct research and technology projects in these organizations has resulted in the ineffectiveness of activities undertaken in support of research and technology. The aim of this paper is to explain the strategic research and technology management in one of these organizations by providing a detailed model of the evolution stages of research and technology achievements in order to provide the context for implementation of the strategic research and technology management in the studied organization. The research method used is "Extended case study" and in line with the implementation of the research, the scope of activities supported by the organization based on the idea to market process have been divided to four areas, including ideation, research, technology development and commercialization. Then types of inputs and outputs of each stage were determined. The supportive practices of the supporting organization of research and technology in these areas were defined and how to share benefits and ownership of achievements was determined. Finally, conclusions and implication about the characteristics of the model presented.

  Keywords: strategic research, technology management, evolutionary path of research, technology, supportive organization of research
 • Seyyed Zahra Ojagh *, Mohammad Jalal Abbasi Shavaz Pages 137-164
  The issue that this paper considered is the lack of knowledge about the characteristics of the demographic discourses which are produced and reproduced in media. The importance of discourses is related to their ability to affect personal and political decisions. Since experts and stakeholders play important role to enlighten public opinion and to help policymakers, this paper uses critical discourse for analyzing demographic discourses. This study makes a review on scientific demographic discourses and prevailing political discourses in Iran that have effect on demographic policies. Then it does critical discourse analysis and illustrates the main discourse for demographers are natural, and for stakeholders, it is critical. In explanation, institutional and social processes of mentioned discourses are explained. It concludes that media make use critical discourse more than natural one.
  Keywords: demographic discourses, critical discourse analysis, mainstream media, stakeholders, demographers
 • Mohammadreza Abdian *, GholamHossein Elham, Salman Mortazavi Pages 165-189

  One of the basic principles of modern criminal law is non-retroactivity of substantive laws. This principle is also one of the accepted principles of the criminal law of the Islamic Republic of Iran. However, some exceptions have been made؛ one of these is the sharia laws that always have retroactive effect. But apart from the Shari'a law, there are many substantive criminal judgments based on the fatwa of the jurists, which are based on Ijtihad reasons and they are not based on consensus and often controversial. In these cases, the legislator's approach is to adopt one of the fataw which is considered as an apparent religious judgment. Sometimes this fatawa changes due to pathology and time requirements at the stages of law reform. In this research, the approach of the Islamic punishment legislator and Imamiyah jurisprudents to the exclusion of criminal law based on the Islamic jurisprudence of ijtihadi from the principle of non-retroactivity.

  Keywords: retroactivity, obscenity for unstated punishment, the rule of law at the time, ijtihadi verdicts
 • Mahdieh Rezagholizadeh *, Majid Aghaei, Amirhossein Alami Pages 191-226
  Tax evasion is one of the main characteristics of the informal economy. Today it is considered a major challenge for countries and an important problem for tax systems. This study tries to estimate the tax evasion in Iran using by multiple-cause-multiple causes (MIMIC) method, and investigate its main causes and effects during the period of 1979-2015. The results oftax evasion time series show that despite some fluctuations, the tax evasion in Iran has been generally increasing over the period, it has moved up from 12.6% of GDP in 1357 to 33.11% of GDP in 1394. The results also indicate that inflation, tax burden, per capita income and official exchange rate have a significant positive effect on tax evasion, and the economic openness index, government size and unemployment rate have a negative effect on it. According to the findings, per capita income has the most significant impact on the tax evasion andon the other hand, tax evasion hasthe most impact on the growth of money demand.
  Keywords: Tax Evasion, Iran, Multiple Indicators - Multiple Causes (MIMIC)
 • Aliasghar Ghasemi *, Mansour Shavali Pages 227-250
  Natural resources destruction is rooted in modern man’ paradigm. This happened because of technology intensive use as well as ignorance of traditions; however, these two led to environmental crisis. To resolve this problem, the mankind must change his behavior morally according to a Religious paradigm (Islamic). In this study, Two methods were used: the document review method was to study natural resources preservation education literatures. The explanation method was used to explane why we need a Religious paradigm (Islamic) for preservation of natural resources education .The outcomes of this study are explaning ontology, epistemology, methodology, anthropology and axiology of Religious paradigm (Islamic) for preservation of natural resources education. Although the various ways are recommended to prevent crises in natural resources context however, natural resources researchers and planners believe that relying only on technical advices is not essentially applicable. Because these crises represent a human tragedy: ignorance of God Who is creator of the universe. For this reason a Religious paradigm based on "Analytical/scientific knowledge", "Metaphysical Knowledge" and "Religious/ethical Knowledge" is essential. This paradiagm can be used by planners and officials for preservation of natural resources education.
  Keywords: Religious paradigm (Islamic), Preservation of Natural Resources Education, Islam
 • Ali Atashi, Abbasali Rastgar *, Hosein Damghanian Pages 251-287
  The law of protection from knowledge-based organizations has approved in 2011 by Parliament of Iran and based on that the Vice President of Science and Technology was responsible for supporting these types of companies. But the challenges that these companies face in their growth path makes decision making institutions more deeply concerned about the issues they face. By looking at knowledge as the main capital of these companies, one of the most important of these challenges is the leadership of the workers who are known as "knowledge worker". Researches show that knowledge workers behavior is different from other employees, and therefore their motivation drivers and influence mechanisms and finally leadership model are different. The purpose of this study is to present a model of knowledge workers leadership in knowledge-based organizations based on Grounded Theory. The present study carries out among qualitative studies. For this purpose, the literature and the previous studies around knowledge workers leadership have been investigated and the related questions to the model of knowledge workers leadership have been extracted. As next step, theoretical sampling and also deep and exploratory interviews have been arranged. Almost 15 useful interviews have been done which recorded in both written and voice versions. The analysis of data has been started with interviews simultaneous. Open, axial and selective coding steps were taken from recorded audio files through repeated reading and retrieval. Finally, 16 axial codes were obtained and the model of knowledge workers leadership was extracted using these codes. The results of this study indicate that supportive organizations in Islamic Republic of Iran should empower managers of these organizations in the form of business education in order to remain active in domestic and international competition. The findings of this research are also the "Mutual trust-based leadership style" and motivational strategies through trust, working conditions, jobs, and compensation.
  Keywords: knowledge Workers Leadership, knowledge Based Organizations, Grounded theory, Knowledge Leader, knowledge-workers leadership model
 • Ali Sanaei * Pages 289-324
  The first step in making appropriate policies that encourage return migration is to study expatriates' patterns of behavior, which has not received sufficient attention. In this paper, based on a qualitative study, a number of hypotheses are formed regarding factors that encourage or discourage Iranian experts' living in the United States to return to Iran. The strongest incentive is family and homeland attractions and the strongest hindrance is quality of life factors. Not all of the factors are of the same strength for all people: for example, passage of time makes quality of life factors stronger hindrances and family and homeland factors weaker attractions, whereas for younger people, economic conditions are stronger barriers. In general, there is a strong and statistically significant inverse relationship between age and self-reported chance of return. Finally, except feeling indebted to Iran (which has a positive effect) and feeling that the quality of research in Iran is low (which has a negative effect) other incentives and disincentives are not related to whether expatriates would like to help Iran even if they do not return to Iran, as most of the expatriates express interest in helping Iran.
  Keywords: expert migration, incentives to return migration, disincentives to return migration, Iran, United States of America
 • Arash Refah Kahriz, Hassan Heidari * Pages 325-355

  In recent years, country risk index has been considered one of the most important economic indicators that it’s relationship with other macroeconomic variables attention by economist and researcher. Therefore, the main question of this paper is that there is a relationship between oil shocks (supply-side, aggregate demand, oil specific demand) and country risk in Iran?. Hence in this paper, we used the monthly time data series from 2002:1 to 2015:12 with the framework of the Structural Vector Autoregressive (SVAR) model. The results of the study indicate that oil supply shocks don't have a significant effect on the country's risk index in Iran but, oil specific demand shocks and aggregate demand shocks have significant effects on the country risk in Iran. So that, the most impact of Iran's country risk index among the three shocks belongs to the crude oil specific demand shocks. Furthermore, the results demonstrate that response of supply and crude oil specific demand has been negative to changes of country risk in Iran and the response of oil aggregate demand is positive to the changes of Iran's country risk that these relationships aren't statistically significant.

  Keywords: Country Risk Index, Structural VAR Model, Oil Shocks
 • Hasel Daseh *, Malek Yahya Salahi, Majid Tavasoli Roknabadi Pages 357-380
  Tolerance, through time, especially since the times of religious wars of the 17th and 18th century, has been one of the most important and challenging philosophical, political and religious issues. Tolerance is intertwined with other components of modern life such as democracy, civil society, and freedom of speech, and it has become an inseparable part of it. Regardless of public and academic interest in this subject, however, tolerance is still an underdeveloped subject-when it comes to its definition and typography. This research was conducted with a comparative-analytical approach, and, after a brief discussion of its terminology, offers a comprehensive exploration of tolerance. In this article, according to different eras of thinking and religion, a new compartmentalization for tolerance is offered. Furthermore, this article examines the vague status of tolerance in political and social context of Iranian society, and, consequently, puts forth the claim that this ambivalence in the definition of tolerance leads to scientific impreciseness in its application.
  Keywords: Political-social tolerance, Tolerance, Genealogy, Semantic confusion, cotemporary history of Iran
 • Hassanli Faraji Sabokbar * Pages 381-407

  Movements of people, freight and information have always been fundamental components of the economic and social life of societies. The goal of transportation systems is to fill the gap between geographical locations, region that generate travel and areas that attract travels (passenger or freight). Iran is a vast country that urban and rural centers, centers of production and consumption have been dispersed unequally. The road transport system linkages them. On the other hand, Iran is bridge between west and east of the world through which international transit (freight and passengers) carry out. On the other hand, Iran is on the international highway east and west of the world through which international transit of goods and passengers is made. Therefore, road transportation has a great potential for the development of the provinces and the reduction of spatial inequalities.

  Methods and data

  In this paper, we use the ELECTRE III for ranking the provinces. The family of ELECTRE methods apply the outranking concept and ELECTRE III has concepts of outranking and the use of indifference and preference thresholds. The ELECTRE III is explained and applied to Ranking of the road transport in the provinces of Iran. In this article, we provide 5 indicators (safety and traffic affairs, planning of smart transport, technical and infrastructure affairs, passenger and freight transport) for ranking. At first, weights of the indicators were calculated using the paired comparison method. Next, decision matrix created as input of ELECTRE III model. We used DIVIZ software to run the model.

  Result

  results show Tehran ranked first, Qazvin ranked as second order, Alborz ,Kermanshah and Markazy placed in third position. The provinces of Kerman and Sistan-O-Baluchistan are at the bottom of the list.

  Keywords: ELECTRE III, Roads Transport, Geography of Transport, Transport Systems, Ranking
 • Seyed Amin Razavi Nejad * Pages 409-444
  Security, as one of the main duties of governments, requires policy-making in this area. In this regard, modeling is one of the techniques to facilitate the understanding and implementation of the policy process which help the authorities . This article aims to design a desirable policy model in the field of internal security in the Islamic Republic of Iran. The purpose of internal security is to create a satisfactory atmosphere of security feeling among the community, which results in a reduction of the gap between the demands of the people and what they have in hands . Given that people play a pivotal role in security issues, people satisfaction is considered as an important indicator for measuring its internal security. . Policy performing is next step , which Etzioni pyramid model (EVL) was designed to make and increase the satisfaction and then the internal security as the sufficient model . In this model, the implementation of domestic security policies is largely in line with the values and norms of the people, and there is little use of force, coercion and fear. In the meantime, a modest amount of remuneration is also considered. After policy implementation, it is time to evaluate the policy introduced by the Hirschman Triple Model (E.V.L). According to this model, implementation of policy has been a good thing if it would lead to loyal people or caused the protesters transformed to the loyal person . Otherwise, it would be undesirable to act if the people were opposed to the regime (exit option) or the protesters turned into opponents of the system. The evaluation results will lead to the adoption of one of the options for termination, modification (modification) or stop (major changes) in the policy
  Keywords: Policy making, Internal Security, Security Policy, Model, Satisfaction