فهرست مطالب

Zahedan Journal of Research in Medical Sciences - Volume:5 Issue: 3, 2004
 • Volume:5 Issue: 3, 2004
 • 203 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/09/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهناز بنی هاشمی، مهدی محمدی صفحه 151
  زگیل بیماری ویروسی است که انواع متعددی دارد و با روش های مختلف درمان می شود. سایمتدین خوراکی یک روش درمانی بی خطر در زگیلهای متعدد معمولی است که موفقیتهای درمانی نیز داشته ولی هنوز به صورت یک درمان معمول مورد استفاده قرار نگرفته است. این مطالعه با هدف تعیین میزان اثر سایمتیدین در درمان زگیلهای معمولی متعدد مقاوم انجام گرفته است. مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی یک سویه کور در سال 80 - 1379در بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان بر روی دو گروه 42 نفری بیماران که از نظر تعداد، محل و نوع زگیل همسان و به صورت تصادفی در دو گروه تقسیم شدند، انجام شد. درگروه اول روزانه 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن سایمتدین خوراکی روزانه به مدت 3 ماه از دارونما استفاده شد. هر دو گروه 3 ماه بعد از مصرف دارو ارزیابی بالینی شدند. نتایج حاصله جمع آوری و از آزمون کای دو جهت تفسیر نتایج استفاده شد. در گروه مورد 8 بیمار (19%) بهبودی کامل، 7 بیمار (17%) بهبودی نسبی و 27 بیمار (64%) عدم بهبودی و در گروه شاهد 5بیمار (12%) بهبودی کامل، 3 بیمار(7 %) بهبودی نسبی و 34 بیمار (81%) عدم بهبودی داشتند که با آزمون کای دو بین مصرف دارو و بهبودی در هر دو گروه ارتباط معنی دار وجود نداشت (P>0.05)، اما در تفکیک بیماران به زیر گروه های سنی 12 سال و کمتر و بالای 12 سال دیده شد که در گروه مورد در هر دو زیر گروه سنی بین سن بیماران و درمان با سایمتدین ارتباط معنی دار وجود نداشت (P>0.05)، اما در گروه شاهد در گروه سنی 12 و زیر 12 ساله، بین سن بیماران و درمان با دارونما ارتباط معنی دار مشاهده شد (P>0.013). مطالعه نشان داد که اثربخشی سایمتدین بیشتر از دارونما نیست که با نتایج سایر مطالعات قابل مقایسه است، اما پاسخ گروه سنی 12 و زیر 12 ساله ها در گروه شاهد به دارونما در مطالعه ما حاکی از آن است که مانند بعضی بیماری های پوستی از جمله کهیر مزمن، ریزش موی منطقه ای ولیکن پلان که به دارونما پاسخ می دهند، بایستی در درمان زگیل بچه ها نیز پاسخ به دارونما مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: زگیل متعدد معمولی، سایمتیدین، بهبودی
 • محمدرضا عرب، مهربد کریمی، شیراحمد سارانی، فریدون سرگلزایی اول، محمدحسین حیدری صفحه 157
  تغییر ترکیبات سطحی سلول و گلیکوز آمینوگلیکانهای ماتریکس خارج سلولی یکی از ویژگی هایی است که همپای تغییرات مورفولوژیک سلولها در ضایعات خوش خیم و بد خیم پروستاتی مشاهده می شود. این تغییرات زمینه ساز ترانسفورماسیونهای سلولی، متاستاز و فرار سلولهای نئوپلاستیک از سیستم ایمنی می باشند. مطالعات جدید تغییر ماهیت این مولکولها را در تعداد زیادی از ضایعات سرطانی در اعضای مختلف نشان داده است. هدف از این مطالعه ردیابی قند انتهایی گالاکتوز/ N- استیل گالاکتوز آمین در ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات بود. برای این منظور بلوکهای پروفینی 35 بیمار شامل پروستاتیت و هیپرپلازی 15 بیمار و کارسینوم 20 بیمار، از فایل آسیب شناسی بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان انتخاب و برش گیری شد. مقاطع فوق به روش لکتین هیستوشیمی (PNA/Alcian blue Ph = 2.5) با رقت لکتینی 10 میکروگرم در میلی لیتر حل شده در بافر فسفات با غلظت 0.1 مولار واسیدیته 6.8 به مدت دو ساعت رنگ آمیزی شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اجسام آمیلاسه در هیچ کدام از ضایعات، واکنشی به لکتین از خود نشان ندادند، هر چند پاسخ سطح راسی سلولهای سرطانی و ترکیبات ماتریکس خارج سلولی استرومای تومور به لکتین مثبت بود، بعلاوه وجود ترکیبات اسیدی سولفاته و کربوکسیله گلیکوزآمینوگلیکانی نیز در پاسخ به آلسین بلو در استرومای تومور دیده شد. پاسخ سلولها به لکتین PNA در ضایعات خوش خیم به صورت داخل هسته ای و با شدت کم ارزیابی شد. عناصر التهابی در هیچ یک از ضایعات واکنشی از خود نشان ندادند. به نظر می رسد در سیر تغییرات نئوپلاستیک پروستات واکنش به لکتین PNA تغییر می یابد و واکنش درون هسته ای سلولهای ضایعات خوش خیم با واکنش آپیکال سلولهای تومورال جایگزین می گردد. مطالعات آینده احتمالا نقش بیشتر این ترکیبات رادر روند نئوپلازی اعضا نشان خواهد داد.
  کلیدواژگان: هیپر پلازی، کارسینوم، پروستات، ماتریکس خارج سلولی، لکتین، ترکیبات سطحی سلول
 • فریبا شهری، علیرضا خسروی خسروشاهی صفحه 165
  ناهنجاری های دندانی فکی باعث ایجاد مشکلات فراوانی در سیستم Oro-facial و همچنین مشکلات روحی روانی و اجتماعی می گردد. این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 81 - 1380 بر روی 630 دانش آموز (315 دختر و 315 پسر) جهت بررسی فراوانی نسبی اکلوژن ایده ال و انواع مال اکلوژنهای دندانی، بر اساس طبقه بندی Angle در مدارس زاهدان انجام گرفت. روش نمونه گیری خوشه ایو ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که بر اساس معاینه بالینی تکمیل شده است. معاینه درمحیط مدرسه و زیر نور معمولی به وسیله آینه دندانپزشکی انجام شد و نتایج زیر بدست آمد: اکلوژن ایده ال 50 نفر (7.9%)، مال اکلوژن CL.I؛ 484 نفر (76.9%)، مال اکلوژنCL.II Dl؛ 80 نفر (12.7%)، مال اکلوژنCL.II D2 نه نفر (1.4%)، مال اکلوژن CL.III کاذب 3 نفر (0.5%)، مال اکلوژن CL.III حقیقی 4 نفر (0.6%). یافته ها نشان داد که اختلاف معنی داری در شیوع مال اکلوژن بین دو جنس وجود نداشت و مال اکلوژن CL.I با 76.9% بیشترین و مال اکلوژن CL.III با 1.1% کمترین شیوع رادر بین دانش آموزان داشت.
  کلیدواژگان: اکلوژن ایده ال، مال اکلوژن، طبقه بندی Angle، شیوع
 • مهناز بنی هاشمی، مسعود صالحی صفحه 171
  سل بیماری عفونی است که شایعترین شکل گرفتاری آن سل ریوی است. سل پوستی یکی از انواع سل خارج ریوی است که در دهه اخیر با توجه به افزایش سل ریوی و خارج ریوی، میزان آن افزایش یافته است. درکشور ما آمار دقیقی از شیوع سل پوستی و انواع آن در دسترس نیست، لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع سل پوستی در زاهدان انجام گرفته است. این بررسی به صورت مطالعه توصیفی گذشته نگر در افراد مبتلا به سل پوستی که طی سالهای 79 - 1375 در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان زاهدان درمان شده بودند، انجام گرفت که با مراجعه به پرونده بیماران مبتلا به سل، بیماران با سل پوستی جدا و اطلاعات لازم در فرمهای اطلاعاتی درج شده و سپس با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این مطالعه 1740 پرونده مورد مطالعه قرار گرفت که از این تعداد 400 بیمار سل خارج ریوی داشتند و از بیماران مبتلا به سل خارج ریوی 24 بیمار (6%) سل پوستی داشتند که درمان شده بودند. بیشترین میزان درسنین 20 تا 29 سالگی دیده شد. بیماری در زنان شایعتر از مردان بود. کمترین سن بروز بیماری 5 سالگی و بیشترین سن 48 سالگی بود. بیماری در افرادی که تلقیح واکسن ب. ث. ژ داشتند، بیشتر از افراد بدون سابقه واکسیناسیون بود. بیماری در افراد با ملیت ایرانی بیشتر از افغانها بود. در تمامی بیماران مورد مطالعه نوع سل پوستی از نوع لوپوس ولگاریس بود که تنها یکی از آنها در محل تلقیح ب. ث. ژ دیده شد. سل پوستی در زاهدان شیوع بالاتری نسبت به دیگر مناطق کشور دارد. شایعترین فرم بیماری لوپوس ولگاریس است که با سایر مطالعات قابل مقایسه است لذا جهت کنترل و درمان بیماران با سل پوستی، زخمهای بی سرو صدا و بدون درد بایستی مورد توجه و بررسی دقیق تر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: سل پوستی، شیوع، زاهدان
 • فریبا سوادکوهی، سید محمد تقی حسینی طباطبایی، سیما شهابی نژاد صفحه 177
  بد چرب یکی از علل مهم بیماری های مزمن کبدی در بچه ها و بالغین است. ارتشاح چربی در کبد با افزایش اکوژنیسیته آن همراه است و میزان آن به شدت انفیلتراسیون چربی در کبد بستگی دارد. در این مطالعه وضعیت چربی کبد در افراد گروه سنی 30 تا 60 ساله مراجعه کننده به کلینیک سونوگرافی بیمارستان خاتم الانبیا (ص) زاهدان که بدون سابقه ای از بیماری کبدی بوده و به دلایلی دیگری جهت سونوگرافی مراجعه نموده اند مورد بررسی قرار گرفت. عوامل مداخله گر در ایجاد نمای کبد چرب در سونوگرافی، مثل مصرف استروئیدها، متوتروکسات، الکل، دیابت، حاملگی و... نیز از مطالعه حذف شد. تعداد 247 نفر وارد مطالعه شدند که توسط رادیولوژیست واحدی مورد سونوگرافی کبدی قرار گرفته و در صورت وجود نمای کبد چرب، درجه بندی (Grading) آنها طبق تعاریف استاندارد صورت گرفت، پس از آن همه افراد جهت انجام آزمایشات کلسترول و تری گلیسرید (TG) به آزمایشگاه واحدی فرستاده شدند. میانه سنی حدود 42 سال بود، 177 نفر مونث (71.7%) و 70 نفر مرد (28.3%) بودند. از این تعداد 81 نفر (32.8%) دارای معیار کبد چرب و 166 نفر (6.2%) فاقد آن بودند. در این مطالعه، ارتباط معنی داری بین سن افراد و وجود نمای کبد چرب در سونوگرافی مشاهده نشد. بین جنسیت، مقدار کلسترول و TG خون و وجود نمای کبد چرب در سونوگرافی ارتباط معنی داری مشاهده شد (P<0.0001). همچنین بین مقدار TG خون با درجه (G) نمای کبد چرب در سونوگرافی ارتباط معنی دار دیده شد(P<0.01)، اما با کلسترول تام خون چنین ارتباطی بدست نیامد. درصد فراوانی کبد چرب در این مطالعه تقریبا دو برابر مطالعات مشابه در کشورهای دیگر بوده است. با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود ضمن انجام مطالعات گسترده تر و بررسی علل آن، در مورد راه های پیشگیری که شامل ورزش، رعایت رژیم غذایی مناسب و کاهش وزن در افراد چاق است، اقدامات گسترده تری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: کبد چرب، کلسترول، تری گلیسیرید، کبد چرب غیر الکلی (NAFD)
 • محمد نساجی زواره، رامین طاهری، راهب قربانی صفحه 185
  زونا بیماری است که در اثر فعالیت مجدد ویروس آبله مرغان در یک درماتوم عصبی ایجاد می شود. بیماری با سوزش، درد و تورم درماتوم شروع شده و طی 48 تا 72 ساعت راشهای ماکولوپاپولر ظاهر شده که به سرعت تبدیل به وزیکول می شود. شیوع بیماری با افزایش سن زیاد می شود. بعضی عوامل زمینه ای بخصوص نقایص ایمنی درایجاد بیماری دخالت دارند. هدف از این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژی بیماری در سمنان و مقایسه بامناطق دیگر می باشد. در این مطالعه که طی سالهای 81 - 1380 انجام گرفت 104 بیمار مبتلا به زونا بر اساس تشخیص بالینی، که به مطب ها و درمانگاه های پوست، عفونی و داخلی بیمارستان فاطمیه مراجعه داشتند وارد مطالعه شده و اطلاعات مربوط به سن، جنس، درماتوم درگیر، فصل و بیماری های زمینه ای و مصرف داروهای سرکوب کننده ایمنی در پرسش نامه جمع آوری شد. %51.9بیماران مرد و بقیه زن بودند، میانگین سنی بیماران 53 سال با انحراف معیار 19.71 سال بوده است. 65.4% بیماران بالای 50 سال بودند. از نظر توزیع فصلی بیشترین مراجعه (30.8%) در تابستان و کمترین مراجعه (22.21%) در بهار بوده است. شایع ترین درماتوم ها به ترتیب سینه ای، سه قلو، گردنی، کمری بود. 74.1% بیماران هیچ گونه بیماری زمینه ای نداشتند. 11.5% دیابت، 7.7% مصرف استروئید و 2.9% دچار بدخیمی بودند. توزیع جنسی و سنی و نیز درگیری درماتوم ها مطابق با مطالعات دیگر بود. به نظر می رسد فصل تا حدودی در شیوع دخالت داشته باشد که در بعضی مطالعات دیگر هم این تفاوت دیده شده است. همچنین با توجه به اینکه مهمترین بیماری زمینه ای شناخته شده در این مطالعه دیابت است و دربعضی مطالعات دیگر هم ثابت شده، توصیه می شود بیماران زونایی در ایران از نظر بیماری قند بررسی شوند.
  کلیدواژگان: زونا، درماتوم، بیماری زمینه ای، دیابت
 • فریبا شهری صفحه 191
  سیستم دندانهای دایمی در سنین 12 تا 15 سالگی کامل می شود و 80% کودکانی که در 8 سالگی دارای مال اکلوژن Anterior Open Bite (A.O.B) هستند تا 12 سالگی ناهنجاریشان اصلاح می گردد. از آنجایی که در اتیولوژی مال اکلوژن ها عوامل متعددی از جمله ارث و نژاد مطرح است، بدست آوردن شیوع ناهنجاری ها در گروه های مختلف اهمیت خاصی در امر پیشگیری دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع مال اکلوژن (A.O.B) Anterior Open Bite در سنین 12 تا 15 سال انجام شد. جمعیت اصلی مورد مطالعه از بین 10375 نفر دانش آموز 12 تا 15 ساله مدارس راهنمایی تحصیلی شهر زاهدان در سال تحصیلی 81 – 1380؛(5110دختر و 5265 پسر)، بر اساس برنامه نرم افزاری Epi-info به تعداد 2300 نفر با ضریب اطمینان 95% انتخاب شدند و نمونه ها به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند. اطلاعات لازم فردی هر یک از افراد مبتلا به اوپن بایت در پرسشنامه ای که از قبل تنظیم شده بود ثبت می شد. متغیر های مورد بررسی در پرسشنامه شامل میزان اوپن بایت قدامی بر حسب میلی متر، نحوه تنفس (بینی، دهان و عادتی)، نمای نیمرخ صورت) محدب، مقعر و مستقیم) و نسبت های ارتفاع فوقانی، میانی و تحتانی صورت و عادات دهانی (مکیدن انگشت، زبان زدن) بود. یافته ها نشان داد که میزان شیوع اوپن بایت قدامی در شهر زاهدان برابر با 1.6% (دختران 1.9% و پسران 1.3%) بود. در افراد مبتلا به A.O.B؛ 70.3% دارای تنفس دهانی، 27% زبان زدن و 97.2% ارتفاع تحتانی صورت شان بلند بود. در دختران میزان اوپن بایت قدامی به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از پسران بود. در مقایسه با تحقیقات مشابه انجام شده در سایر مناطق کشور، شیوع اوپن بایت قدامی در زاهدان کمترین میزان را نشان داد.
  کلیدواژگان: اوپن بایت قدامی، زبان زدن، تنفس دهانی
 • آئین نگارش مجله
  صفحه 197
 • ملیحه متانت، رویا علوی نایینی، علی مقتدری صفحه 199
  تب هموراژیک کریمه کنگو (CCHF) بیماری ویروسی است که توسط کنه بالغ ناقل به حیوان علفخوار یا انسان منتقل می شود. سایر راه های انتقال این ویروس به انسان تماس با خون و بافتهای حیوان در حال ذبح در کشتارگاه ها و همینطور از طریق تماسهای بیمارستانی است. 80 درصد موارد بیماری تحت بالینی بوده و بقیه موارد به صورت حاد، تب دار و گاه خونریزی دهنده است. موارد شدید و برق آسا در 20 تا 50 مرگ آور است. خونریزی معمولا به صورت هماتمز، ملنا، خونریزی از بینی و ملتحمه، گوش، رحم و خونریزی های زیر جلدی است. عوارض CCHF عبارتند از آنسفالیت، نوروپاتی اپتیک، هپاتیت، نارسایی کلیوی و نکروز میو کارد. در این مقاله یک بیمار مبتلا به CCHF معرفی می گردد که در سیر بیماری دچار خونریزی وسیع داخل مغزی با اختلال در راه رفتن شده و در عرض یکماه بهبودی یافته است
  کلیدواژگان: CCHF، خونریزی داخل مغزی، کنه