فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال هفدهم شماره 1 (فروردین 1398)
 • سال هفدهم شماره 1 (فروردین 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا ولی زاده، میترا موسوی شبستری*، هانیه نشاط صفحات 1-10
  پیش زمینه و هدف
  برنامه آموزشی طرحی است حاوی سیاست ها، اهداف، راهبردها و برنامه عمل مربوط به توسعه یک نظام یا یک نهاد آموزشی در خلال یک دوره زمانی معین که روش ها اجرا و ارزیابی و نیز منابع موردنیاز برای تحقق سیاست ها و اهداف در آن پیش بینی شده است. با مقایسه برنامه های آموزشی دانشگاه ها، شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه های فعلی پرستاری می توان دانش آموختگانی توانمند و مسلط بر مهارت های تخصصی پیشرفته مرتبط با رشته را تربیت نمود که با انجام این مهم نیل به اهداف برنامه مقدور خواهد گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تطبیقی است که در سال 1397 انجام شده و بر اساس الگوی Bereday مقایسه انجام گرفته است و این الگو شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه است.
  یافته ها
  هر دو کشور طبق اصول اساسی برنامه ریزی استراتژیک دارای رسالت، چشم انداز و فلسفه است. چشم انداز ایران به این اشاره می کند که با گسترش مرزهای دانش از کشورهای سرآمد بین المللی باشد اما استرالیا بر آن است که یک نوآور در آموزش باشد و در رابطه با تحقیق، رهبر جهانی شود.
  بحث و نتیجه گیری
  پذیرش داوطلب نه بر اساس آزمون بلکه بر اساس علاقه فرد و توجه به اشتغال فرد در بخش اورژانس، تنوع و انعطاف پذیری در برنامه های درسی و تعریف جایگاه های شغلی مطابق با واحدهای گذرانده شده، می تواند منجر به بهبود مراقبت های پرستاری در این زمینه شود و بازنگری، توجه به اصلاح و استفاده از تجارب دانشگاه های پیشرو توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اورژانس، پرستاری، کوریکولوم، تطبیقی
 • لیلا آقابالازاده، مهرداد مطلبی* صفحات 11-20
  پیش زمینه و هدف
  دانشجویان به دلیل مواجه با تنش های تحصیلی و حضور در گروه های مختلف، اضطراب اجتماعی بالایی را تجربه می کنند که نیازمند بررسی و تبیین است؛ لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش نشخوارگری ذهنی و کمال گرایی در تبیین اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان است.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه در سال تحصیلی 98-97 به تعداد 13097 نفر بود. با مراجعه به جدول کرجسی- مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 375 نفر (217 دختر، 158 پسر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های اضطراب اجتماعی کانور و همکاران (2000)، کمال گرایی هیل و همکاران (2004)، مقیاس نشخوار نولن- هوکسیما و همکاران (2004) را تکمیل نمودند. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار spss 19 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اضطراب اجتماعی با مولفه های کمال گرایی غیرانطباقی (01/0 < p) و نشخوار ذهنی (01/0 < p) رابطه مثبت و بین اضطراب اجتماعی با مولفه های کمال گرایی انطباقی (01/0 < p) رابطه منفی وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای پژوهش 13 درصد از اضطراب اجتماعی دانشجویان را پیش بینی کردند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان گفت که کمال گرایی و نشخوارگری ذهنی از عوامل تعیین کننده در تبیین و پیش بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان محسوب می گردند که انجام مطالعات آتی جهت تایید نتایج پژوهش حاضر ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: نشخوارگری ذهنی، کمال گرایی، اختلال اضطراب اجتماعی
 • فیروزه رئیسی، فرناز فرنام*، عفت السادات مرقاتی خویی صفحات 21-32
  پیش زمینه و هدف
  دانستن عوامل اثرگذار بر اختلالات جنسی برای انجام مداخلات پیشگیرانه و درمانی حیاتی است. هدف این مطالعه کیفی کشف درک زنان از منشا اختلالات جنسی شان می باشد.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر یک مطالعه کیفی است که در سال 1394 انجام شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند با استفاده از مصاحبه حضوری عمیق نیمه ساختاریافته از 15 زن متاهل 21-42 ساله که برای درمان اختلالات جنسی خود به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. داشتن اختلال جنسی با نظر درمانگر و با استفاده از پرسشنامه های استاندارد تایید شد.
  یافته ها
  در این تحقیق آنالیز محتوا با استفاده از روش مستقیم گرانهایم مورداستفاده قرار گرفت و از تم های از پیش مشخص شده عوامل جسمی، روانی، بین فردی و اجتماعی -فرهنگی در ایجاد مشکل جنسی استفاده شد. درعین حال طبقات ایجادکننده این تم ها از بعضی جهات متفاوت با مقالات کشورهای غربی بود که بخصوص درتم اجتماعی -فرهنگی این تفاوت مشخص تر بود. همچنین بیشترین تاکید شرکت کنندگان بر روی عوامل فرهنگی- اجتماعی مانند فشارهای اقتصادی، استرس های زندگی، خستگی، نداشتن دانش جنسی، عقاید غیرعادی جنسی بود. همچنین ایدئال گرایی و فرزند سالاری به وضوح از علل ایجاد اختلالات جنسی به حساب می آمد.
  نتیجه گیری
  اگرچه به دلیل ماهیت پیچیده مسائل جنسی جدا کردن کامل عوامل اثرگذار بر اختلالات جنسی امکان پذیر نیست، یافته ها این مطالعه حاکی از نقش بسزای عوامل فرهنگی در ایجاد اختلالات جنسی در زنان است. این مسئله نشان می دهد که در هنگام مداخلات درمانی در زمینه اختلالات جنسی زنان، توجه به عوامل زمینه ای ضروری است.
  کلیدواژگان: اختلالات جنسی زنان، ایران، زنان، مطالعه کیفی، فرهنگ
 • فاطمه واثق رحیم پرور، خدیجه خراقانی*، مریم مدرس، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 32-40
  پیش زمینه و هدف
  منابع درسی دانشجویان، نقش مهمی در شکل گیری هویت حرفه ای آن ها دارد. بررسی نگرش افراد مرتبط با یک حرفه، لازمه ایجاد بهینه سازی در آموزش و بهبود در عملکرد افراد مشغول خدمت در آن می باشد. تعیین نگرش مدرسین مامایی در راستای بهره مندی بیشتر از منابع مختص مامایی در امر آموزش مامایی اهمیت فراوانی دارد، لذا هدف این پژوهش طراحی و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نگرش ماماها نسبت به درس نامه های مامایی است.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر، یک مطالعه تحلیلی است. جهت تعیین روایی محتوا از روش جدول لاوشی استفاده گردید. پذیرش عبارات بر مبنای کسب نمره حداقل 62/0 برای نسبت روایی محتوایی و 79/0 برای شاخص روایی محتوایی انجام شد. برای بررسی پایایی، پرسشنامه توسط 30 نفر از اساتید مامایی تکمیل و سپس پایایی به روش آلفای کرونباخ و معیار پذیرش 75/0 محاسبه گردید. محاسبات با نرم افزار SPSS نسخه 17 انجام شد..
  یافته ها
  بر اساس مصاحبه ها 17 عبارت تعیین گردید. سه عبارت به دلیل اینکه نسبت روایی محتوایی کم تر از 62/0 بود حذف شدند. متوسط مقدار نسبت روایی محتوایی برای عبارات باقیمانده، 83/0 بود. ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  پرسشنامه نگرش ماماها در مورد درس نامه های مامایی، ابزاری پایا و روا است و می تواند نگرش گروه های مختلف مامایی ازجمله مدرسین، دانشجویان و دانش آموختگان مامایی را نسبت به درس نامه های مامایی بسنجد.
  کلیدواژگان: نگرش، ماماها، درس نامه های مامایی
 • نسرین پوربهرامی، سهیلا آهنگرزاده رضایی*، حمیدرضا خلخالی صفحات 41-51
  پیش زمینه و هدف
  مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع ترین بیماری های مزمن نورولوژیک می باشد. خستگی جزء علائم شایع و قابل درمان در این بیماری محسوب می گردد. این مطالعه، باهدف تعیین تاثیر مداخله شناختی-رفتاری به شیوه گروهی، بر شدت خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  : پژوهش حاضر از نوع طرح کارآزمایی بالینی (تجربی) تصادفی شده می باشد. جامعه آماری از بین بیماران انجمن MS شهر ارومیه که معیارهای ورود را داشتند و نمره میانگین را در پرسشنامه ها کسب کردند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. سپس به شکل تخصیص تصادفی در دو گروه 40 نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله نه جلسه یک و نیم ساعت، تحت مداخله ی شناختی-رفتاری گروهی قرار گرفتند، برای گروه کنترل کلاسی برگزار نگردید. پس از اتمام مداخله و یک ماه بعدازآن (دو بار) دو گروه به وسیله ابزار پژوهش آزمون شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 21، آمار استنباطی و توصیفی انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمرات خستگی بیماران در گروه مداخله بعد از اجرای درمان شناختی-رفتاری کاهش یافت (001/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مثبت اجرای مداخله شناختی-رفتاری در کاهش میزان خستگی بیماران مبتلا به MS، توصیه می شود ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی و پرستاران با اجرای برنامه های مداخله شناختی-رفتاری برای بیماران مبتلا به MS، خستگی را در این بیماران کاهش دهند.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروز، خستگی، شناختی-رفتاری، گروه درمانی
 • ال ناز اصغری*، لیلا ولی زاده، وحید زمان زاده، مریم رسولی، اکرم قهرمانیان صفحات 52-61
  پیش زمینه و هدف
  موفقیت کاری مفهوم مهمی است که با پیامدهای حرفه ای و کاری زیادی مانند خطا و غیبت از کار ارتباط دارد. باوجود اهمیت موفقیت در کار، این مفهوم در پرستاری به وضوح بررسی نشده است. این مطالعه باهدف تعیین عوامل پیش بینی کننده موفقیت کاری پرستاران انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی 530 پرستار شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر تبریز در سال 1396 انجام گرفت. نمونه گیری به صورت خوشه ایتصادفی انجام یافت و داده ها با استفاده از پرسش نامه مشخصات فردی و شغلی و مقیاس موفقیت کاری پرستاران جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی در SPSS نسخه 21 تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره موفقیت کاری پرستاران 82/12 ±14/139 از محدوده 195-39 بود. طبق نتایج آزمون رگرسیون نوع بخش و اخذ تشویقی درج در پرونده توانستند 5/13 درصد تغییرات واریانس موفقیت کاری را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج، متغیرهایی که بیانگر توسعه عرضی و افزایش توانمندی هستند، می توانند در موفقیت کاری پرستاران نقش داشته باشند. همچنین ازآنجایی که این مطالعه جزو اولین مطالعات در زمینه موفقیت کاری پرستاران است، نتایج این پژوهش می تواند به عنوان راهنما برای مدیران و مدرسان پرستاری مورداستفاده قرار گیرد تا درنهایت موقعیت و موفقیت حرفه پرستاری را ارتقاء بخشد.
  کلیدواژگان: موفقیت کاری، پرستاران، عوامل پیش بینی کننده
 • زهرا مظاهری، ایلناز سجادیان* صفحات 62-70
  پیش زمینه و هدف
  نگرانی های همدلانه یکی از عوامل موثر بر کیفیت زندگی حرفه ای پرستاران می باشد. این پژوهش باهدف بررسی، مدل ساختاری رابطه نگرانی های همدلانه با رضایت از شفقت و خستگی از شفقت در پرستاران بخش های مراقبت های ویژه انجام شد.
  مواد و روش
  روش پژوهش توصیفی- همبستگی، از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری آن را کلیه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه اعم از NICU- ICU-CCU و دیالیز در بیمارستان های اصفهان در سال 1396 تشکیل می دادند که از میان آن ها تعداد 250 نفر از پرستاران (زن و مرد) شاغل در بخش های مراقبت های ویژه در بیمارستان های الزهرا، نور و علی اصغر، امین و کاشانی بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش شامل، سنجش کیفیت زندگی حرفه ای استم و نگرانی های همدلانه دیویس پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار AMOS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج مدل ساختاری نشان داد رابطه نگرانی های همدلانه با رضایت از شفقت و خستگی از شفقت از برازش مطلوب برخوردار است به طوری که متغیر نگرانی های همدلانه 67/0 درصد از واریانس بعد رضایت از شفقت و 13/0 درصد از واریانس بعد خستگی از شفقت را تبیین می کند.
  نتیجه گیری
  بنابر نتایج این پژوهش، نگرانی های همدلانه بر ابعاد کیفیت زندگی پرستاران تاثیر معنی دار دارد.
  کلیدواژگان: همدلی، شفقت، خستگی، بخش های مراقبت ویژه، پرستاران
 • نادر آقاخانی*، فرنگیس علی زاده، رحیم بقایی، وحید علی نژاد صفحات 71-81
  پیش زمینه و هدف
  پذیرش سالمندان در بیمارستان می تواند آنان را در وضعیتی بحرانی و پر از عوامل متعدد و پیچیده به بیمار قرار دهد که رعایت نکات مربوط به مراقبت ایمن در این مراکز توسط پرستاران، شیوع بیماری و صدمات به آنان را کاهش می دهد، طول مدت درمان یا بستری آنان در بیمارستان را کوتاه می کند، وضعیت عملکردی بیماران را بهبود و همچنین حس رفاه و رضایتمندیشان را افزایش می دهد. ازاین رو بررسی و پایش عملکرد کادر درمان ازجمله پرستاران در این رابطه مهم است. این مطالعه به صورت توصیفی، تحلیلی و مقطعی در بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) و آیت الله طالقانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با هدف ارزیابی عملکرد پرستاران در مراقبت ایمن از بیماران سالمند انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه، 50 نفر از پرستاران به صورت نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی انتخاب شدند و به میزان 3 بار عملکرد مراقبتی ایشان در شیفت های مختلف کاری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار مطالعه، چک لیست مشاهده ای محقق ساخته، شامل دو بخش مشخصات دموگرافیک و عملکرد ایمن بود. نتایج حاصل از تحقیق،  با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و نیز آزمون های آماری کای دو، کروس کال ولیس و من ویتنی حاصل شدند.
  یافته ها
  درمجموع، 61 درصد از پرستاران دارای عملکرد مطلوب بودند. نوع شیفت که بیشترین میزان مطلوبیت عملکرد در شیفت صبح و عصر بود و پرستاران با سابقه کاری بیشتر، پرستاران قراردادی، پیمانی و رسمی و نیز پرستاران شیفت های ثابت، بیشترین عملکرد مطلوب را نشان دادند. همچنین مشخص شد که بین سابقه کار پرستاران و عملکرد ایمن آنان ارتباط مستقیمی وجود دارد (p ≤ 0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به استانداردهای ایمنی بیمار و هدف اصلی نظام سلامت در جهت ارائه خدمات با کیفیت، نیاز به برنامه های آموزشی در راستای ارتقاء امر مراقبت ایمن وجود دارد. همچنین  نیز پیشنهاد می شود در شیفت های کاری از پرستاران با سابقه کار بیشتر در کنار پرستاران تازه کار استفاده شود.
  کلیدواژگان: پرستاران، مراقبت ایمن، بیماران سالمند، ارومیه
|
 • Leila Valizadeh, Mitra Mousavi Shabestari*, Hanieh Neshat Pages 1-10
  Background & Aims
  Educational program is a plan that includes policies, goals, strategies and action plans for the development of a system or educational institution within a given time frame that implements and evaluates the methods and resources needed to realize policies and goals therein forecasted. Comparing the educational programs of universities, and identifying the strengths and weakness of the current nursing curriculum make it possible to develop highly skilled learners and achieve the goals of the program.
  Materials & Methods
  This descriptive-comparative study was conducted in 2018. Comparison was made based on Bereday pattern, and this pattern included four stages of description, interpretation, adjacent, and comparison.
  Results
  Both countries have mission, vision and philosophy in accordance with the basic principles of strategic planning. We believe that by extending the knowledge boundaries of international high-profile countries, Australia wants to be an innovator in education and to become a global leader in research.
  Conclusion
  The admission of the nominee is based on the individual's interest and attention to the individual's employment in the emergency department instead of exam. The variety and flexibility of the curriculum, and the definition of job positions in accordance with the units that have been completed, can lead to improved nursing care in this filed. Review and attention for modifying and using the experiences of leading universities is recommended.
  Keywords: Emergency, Nursing, curriculum, comparative
 • Leila Aghabalazadeh, Mehrdad Aghabalazadeh* Pages 11-20
  Background & Aims
  Students experienced high social anxiety because they facing with educational stresses and attend various groups, therefore, the aim of this study was to the role of rumination and perfectionism in explaining of social anxiety disorder in students.
  Materials & Methods
  This is a descriptive-correlational study. The statistical population of the study was 13097 students in Azad University of urmia in the academic year of 2018. Using Kerjesi-Morgan table and by cluster sampling, 375 subjects (217 girls, 158 boys) were selected as the research sample and completed the social anxiety inventory of Connor et al (2000), perfectionism of Hill and et al (2004) and rumination scale of Nolen-Hoeksema and et al (1991). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression using spss 19 software.
  Results
  The results of Pearson correlation coefficient showed that there was a positive correlation between social anxiety and non-adaptive perfectionism (p < 0.01) and rumination (p < 0.01) and there was a negative relationship between social anxiety and adaptive perfectionism components (p < 0.01). Also, the results of multiple regression showed that research variables predicted%13 of social anxiety of students.
  Conclusion
  according to the results, perfectionism and rumination are one of the determining factors in explaining and predict of social anxiety in students. Future studies are necessary to confirm the results of this study.
  Keywords: Rumination, Perfectionism, Social Anxiety Disorder
 • Firoozeh Raisi, Farnaz Farnam*, Effat Merghati Khoei Pages 21-32
  Background & Aims
  Detecting influential factors of sexual dysfunction could be essential in preventive and intervention strategies. The aim of this qualitative study was to explore the women’s understanding of the origin of their sexual problems.
  Materials & Methods
  Fifteen married women with sexual dysfunction aged 21-42 were interviewed in person as they were referred to Tehran University outpatient sexual health clinics to receive care and treatment. Sexual dysfunction approved by clinician judgment and standard questionnaires.
  Results
  Appling directed content analysis, we applied from previous known themes of physiological, psychological, interpersonal and socio-cultural determinants of sexual dysfunction However, categories that constitute main themes were in some aspects different with those found in Western contexts specifically, in socio-cultural issues. In addition, the greatest focus of our participants was on socio-cultural related factors such as financial pressures, life stressors and fatigue, lack of sexual knowledge, erroneous sexual beliefs and perfectionism. These findings revealed also some new attributing factors of sexual problems such as filiarchy.
  Conclusions
  Our results suggest that socio-cultural determinants and theirs impacts need to be taken into account in delivering culturally sensitive interventions for treatment of women sexual problems.
  Keywords: Iran, Qualitative Research, Female Sexual Dysfunction, Women, Culture
 • Fatemeh Vasegh Rahimparvar, Khadijeh Kharaghani*, Maryam Modarres, Anoshiravan Kazemnejad Pages 32-40
  Background & Aims
  Students' curriculum textbooks play an important role in the formation of their professional identities and their learning. The study of the attitudes of people associated with a profession is necessary to create optimization in education and improve the performance of the individuals involved in it. The purpose of this study is to determine the attitude of midwifery in order to benefit more from midwifery textbooks in midwifery education. Therefore, the aim of this study is to design and assess the reliability and validity of midwifery attitude questionnaire towards midwifery lessons.
  Materials & Methods
  This is an analytical study. To determine the content validity, the Lavasian table method was used. Acceptance of phrases based on the score of at least 0.62 for content validity ratio and 0.79 for content validity index. For reliability, the questionnaire was completed by 30 midwifery teachers and then reliability was calculated using Cronbach's alpha and acceptance criteria was 0.75. The calculations were performed using SPSS software version 17.
  Results
  According to interviews, 17 terms were determined. The three words were deleted because the content validity ratio was less than 0.62. The average value of the content validity ratio for the remaining terms was 0.83. Cronbach's alpha coefficient was 0.89.
  Conclusion
  The midwives' attitude about midwifery textbooks is a lasting instrument and can measure the attitudes of various midwifery groups such as instructors, students and midwifery graduates to midwifery lessons.
  Keywords: Attitude, Midwives, Midwifery lessons
 • Nasrin Purbahrami, Soheila Ahangarzadeh Rezaei*, Hamidreza Khalkhali Pages 41-51
  Background & Aim
  Multiple sclerosis is one of the most common chronic neurological diseases. Fatigue is one of the most common and curable symptoms in this disease. The aim of this study was to determine the effect of cognitive-behavioral group intervention on the fatigue severity of patients with multiple sclerosis.
  Materials & Methods
  The present study is a randomized clinical trial (experimental) design. The statistical population was selected from among the MS patients in Urmia who received the criteria and obtained the mean score in the questionnaires. They were selected by available sampling method. Then, they were randomly allocated into two groups of 40 intervention and control groups. The intervention group received nine sessions of one and a half hours, under the cognitive-behavioral group intervention, not held for the control group. After the intervention and one month later (twice), the two groups were tested by means of the research. Data analysis was done using SPSS software version 21,inferential and descriptive statistics.
  Results
  The results of this study showed that the mean of fatigue scores in the intervention group after cognitive-behavioral therapy decreased (p <0.001).
  Conclusion
  Considering the positive results of cognitive-behavioral intervention in reducing fatigue in patients with MS, it is recommended that health care providers and nurses reduce their fatigue in these patients by implementing cognitive-behavioral intervention programs for patients with MS.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Fatigue, Cognitive-Behavioral, Therapeutic Group
 • Elnaz Asghari*, Leila Valizadeh, Vahid Zamanzadeh, Maryam Rasouli, Akram Ghahramanian Pages 52-61
  Background & Aim
  Career success as an important concept, is associated with many professional and work outcomes such as error and absenteeism. Despite the importance of success in career, this concept is not clearly recognized in nursing. This study aimed to determine the predictive factors of nurses' career success.
  Methods & Materials
  This cross-sectional study was conducted on 530 nurses working in educational hospitals of Tabriz in 2017. Random cluster sampling was performed and the data was collected using demographic and nurses' career success scale. Data was analyzed using descriptive statistics, t-test, one-way ANOVA, Pearson correlation coefficient and linear regression test in SPSS-21.
  Results
  The mean and standard deviation of nurses' success score was 139.14 ± 12.82 (range= 39-195). According to the results of the regression, kind of the ward and documented incentive predicted 13.5% of the variance of career success.
  Conclusion
  According to the results, variables that indicate horizontal improvement and capacity enhancement can play a role in nursing career success. Also, since this study is one of the first studies in the field of nurses' career success, the results of this study can be used as a guide for nursing managers and nursing instructors in order to improve the position and success of nursing profession.
  Keywords: career success, nurses, predictive factors
 • Zahra Mazaheri, Ilnaz Sajjadian* Pages 62-70
  Background & Aim
  Empathic concerns are one of the factors affecting the quality of nurses' professional life. The purpose of this study was to investigate the structural model of the relationship between empathic concerns and compassion satisfaction and compassion fatigue in intensive care units’ nurses.
  Materials and Method
  The type of this descriptive-correlational research was structural equation modeling. Population comprised of all nurses working in NICU-ICU-CCU and dialysis units in Isfahan hospitals in 2017. Of these population, 250 nurses (men and women) working in intensive care units were selected in Alzahra, Nour, Ali Asghar, Amin and Kashani hospitals based on covenience sampling method and responded to the research tools included Stamms professional quality of life questionnaire and Davis empathic concerns. Data were analyzed using AMOS software.
  Results
  The results showed that the structural model of the relationship between empathic concerns with compassion Satisfaction and compassion fatigue has an appropriate fitness, so that the empathic concerns variable accounted for 67% of the variance in compassion satisfaction and 13% of variance in compassion fatigue.
  Conclusion
  Based on the results of this research the effect of empathic concerns on compassion satisfaction and compassion fatigue is significant (p 0/05).
  Keywords: Empathy, Compassion, Fatigue, Intensive Care Units, Nurses
 • Nader Aghakhani*, Farangis Alizadeh, Rahim Baghaei, Vahid Alinezhad Pages 71-81
  Background & Aim
  Hospital admission for elderly person can put them in a crisis situation. Also, treatment services are in an environment of multiple and complex factors. So safety compliance in the centers by health care providers as like as nurses, reduce disease prevalence and the damage, shortens duration of treatment or admission to hospital for them, be functional status improves and increases the patients' sense of well-being. This study aimed to evaluate nurses’ practice about elderly patients safety care hospitalized in medical wards of treatment & educational centers in Urmia, Iran in 2016.
  Materials & Methods
  In this study, 50 nurses were randomly selected in a randomized sampling and the ratio of 3 times, their caring practice in different shifts were studied. The survey tool was a safe practice researcher-made check list. The results of the research were analyzed by a SPSS 22 software and Chi-square test, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis.
  Results
  In total, 61% of nurses had an optimal performance. The highest optimal performance was in the morning and afternoon shifts and within more experienced nurses. It was showed that there was a significant relation between nurses ‘work experience and their safe practices (p ≤ 0.05).
  Discussion
  According safety standards and main objectives of the health systems for providing a qualified service, it is needed for educational programs to promote safe care. Common shifts in novice nurses and more experienced nurses should be considered.
  Keywords: Nurses, safe care, elderly patients, Urmia