فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/02
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین خنیفر *، علی اصغر رشید، سهیل نجات، ساحل صادقی متین صفحات 9-32
  در سال های اخیر، مقوله روانشناسی مثبت توجه روان شناسان را به خود جلب کرده است، امروز ه پس از سرمایه های انسانی و اجتماعی، سرمایه روان شناختی را می توان مبنای مزیت رقابتی در سازمان ها در نظر گرفت. به طوری که این جنبش به حوزه مدیریت و رفتار سازمانی هم راه یافته است و از آنجا که امروزه سازمان ها تاکید زیادی بر مبنای دانشی به جای منابع مالی می کنند، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه روان شناختی بر سرمایه فکری از طریق سرمایه اجتماعی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1395 بودند که حجم آن طبق آخرین آمار در سال یاد شده، 480 نفر بود. براساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پرژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و برای جمع آوری داده ها پرسشنامه به کار گرفته شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد و برای بررسی روایی پرسشنامه تحلیل عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم اجرا شد. برای بررسی روابط علی میان متغیرها مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل به کار گرفته شد. نتایج نشان داد سرمایه روان شناختی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری دارد. همچنین، سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، تاثیر غیر مستقیم سرمایه روان شناختی بر سرمایه فکری از طریق سرمایه اجتماعی نیز تایید شد.
  کلیدواژگان: روانشناسی مثبت، سرمایه اجتماعی، سرمایه روان شناختی، سرمایه فکری
 • مریم ابهری، بهرنگ اسماعیلی شاد * صفحات 33-60
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه گرانباری نقش و فرسودگی هیجانی با تاکید بر نقش میانجی خوش عاطفی بود. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی به تعداد 100 نفر بود که 80 نفر براساس جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های هوض عاطفی پترایدز و فارنهام (2000)، گرانباری نقش دانشگاه میشیگان (1969)، و فرسودگی هیجانی مسلچ و جکسون (1981) بود. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد بین گرانباری نقش و فرسودگی هیجانی با نقش میانجی هوش عاطفی در کارکنان شرکت آب منقطه ای خراسان شمالی رابطه وجود ندارد (P>0/05)، همچنین، یافته های تحلیل مسیر نیز نشان داد بین گرابناری نقش و فرسودگی هیجانی رابطه معناداری وجود ندارد (P>0/05)، بین هوش عاطفی و فرسودگی هیجانی نیز رابطه وجود نداشت. بین هوش عاطفی و گرانباری نقش نیز رابطه معناداری برقرار نبود (P>0/05). یافته های حاصل از مقایسه برحسب جنیست نیز نشان داد که تفاوت معناداری بین هوش عاطفی و گرانباری نبش برحسب جنیست وجود نداشت ولی فرسودگی هیجانی در کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری داشت (P<0/05).
  کلیدواژگان: گرانباری نقش، فرسودگی هیجانی، هوش عاطفی
 • مریم محمودی *، فاطمه کربلایی مهدی صفحات 61-77
  امروزه مشتریان به طور فزاینده ای به اسمت اینترنت برای جست و جو، ارزیابی، خرید و در برخی موارد برای مصرف محصولات مجازی گرایش یافته اند. این تقاضای مشتریان و مصرف کنندگان برخط، شرکت را مجبور می کند مشتریان خود را بیشتر مدیریت کرده و به خواسته های آن بیشتر توجه کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر فروش الکترونیکی بر رفتار مصرف کنندگان اینترنتی شرکت رایتل است. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق تشکیل می دهند. براسا فرمول کوکران، حجم جامعه نامحدود 171 نفر است. روش نمونه گیری، در دسترس است. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد رفتار مصرف کننده لرمن (2006) و تجارت الکتریکی حمدان (1383) به کار گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون رگرسیون اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد تجارت الکترونیکی بر رفتار مصرف کننده و ابعاد آن (رضایت مشتری، اعتماد، وفاداری، ادب مثبت و ادب منفی) تاثیر مسقیم دارد.
  کلیدواژگان: اعتماد مشتری، رضایت مشتری، رفتار مصرف کننده، فروش الکترونیکی
 • شهاب بهرامی * صفحات 79-97
  هدف مقاله حاضر مطالعه تاثیر جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی بر کارآفرینی سازمانی بود. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. به روش نمونه گیری تصادفی 261 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه آمابیل (1996)، اشتیاق شغلی سلانو و شوفیلی (2010) و کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ (2001) به کا رگفته شد. برای تحلیل داده ها مدل معادلات ساختاری به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که ضریب مسیر بین جو سازمانی نوآورانه و کارآفرینی سازمانی برابر با 29/0، بین جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی برابر با 87/0 و اشتیاق شغلی و کارآفرینی سازمانی برابر با 68/0 به دست آمد. بنابراین، همه فرضیه های پژوهش تایید شد. کارآفرینی سازمانی پدیده ای پیجیده و چندبعدی است و تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. بنابراین، نهادینه کردن و به کارگرفتن آن در سازمان ها مستلزم رویکردی واقع گرایانه و بلندمدت است.
  کلیدواژگان: اشتیاق شغلی، جو سازمانی، کارآفرینی سازمانی
 • محمدمهدی بابایی *، مهدی معینی کیا، عادل زاهد بابلان، شهربانو قنبری صفحات 99-125
  ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر تاثیر سبک رهبری و تعهد سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی مدیران مدارس آمل بود .روش تحقیق توصیفی – همبستگی به روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس شهرستان آمل بود که بر اساس فرمول کوکران 120 نفر مدیران به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه رهبری چندعاملی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بود. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش بررسی مدل اندازه گیری و مدل ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد سبک رهبری بر تعهد سازمانی تاثیر دارد و از سوی دیگر، متغیر میانجی عدالت سازمانی بر سبک رهبری و تعهد سازمانی اثر دارد.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، سبک رهبری، عدالت سازمانی
 • مهرداد گودرزوند چگینی، ثمین یوسفی * صفحات 127-149
  سلامت سازمانی به عنوان یکی از شاخص های اثربخشی سازمانی، به دوام و بقای سازمان در مسیر رشد و توسعه کمک می کند. زیربنای هرگونه حرکت به سوی رشد و توسعه، و تحول سازمانی، بهبود فرایند کار در سازمان ها، شناخت دقیق وضعیت موجود، تشخیص صحیح نقاط قوت و ضعف، سپس، طرح برنامه های سنجیده برای اصلاح کارها است. به طور مسلم، انتخاب سبک های مدیریت و رهبری مناسب می تواند در استقرار شاخص های سلامت تاثیری شایان توجه داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک های رهبری و سلامت سازمانی با توجه ویژگی های سن، سابقه کاری و تحصیلات در شهرداری رشت است. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن توسط جمعی از متخصصان و صاحب نظران، و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد. جامعه آماری، مدیران و کارکنان شهرداری رشت بودند که از بین آن ها تعداد 331 کارمند و 105 مدیر براساس جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معنادار بین سبک های آمرانه، مشورتی و مشارکتی با سلامت سازمانی وجود دارد، و رابطه سبک رهبری خیرخواهانه با سلامت سازمانی معنادار نیست.
  کلیدواژگان: رهبری، سبک رهبری، سلامت سازمانی
|
 • hosein khanifar *, Ali asghar rashid, soheil nejat, sahel sadeghi Pages 9-32
  In recent years, the concept of positive psychology has attracted the attention of psychologists, so that the movement also spread to the field of management and organizational behavior. Since today's organizations place great emphasis on knowledge resources rather than financial resources, this study exploring the impact of psychological capital on intellectual capital through social capital. Hence, this study examines the impact of Psychological capital on Intellectual capital through Social capital. Statistical population in this study was all employees of the Department of Education in Tehran in 1395. 214 people were selected according to the latest statistics of the total of 480 persons was estimated based on Morgan table and using simple random sampling. The study was a descriptive survey and questionnaires were used to collect data. Data has been analyzed by structural equation modeling. Results showed that psychological capital has a positive and significant impact on intellectual capital and social capital. Also, social capital has a positive and significant impact on intellectual capital. Finally, the indirect impact of Psychological Capital on Intellectual Capital through Social Capital was confirmed.
  Keywords: Intellectual Capital, Psychological capital, Positive psychology, Social Capital
 • behrang esmaeeli *, maryam abhari Pages 33-60
  The purpose of the study was investigation to relationship between job overload and emotional exhaustion with the mediating role of emotional intelligence. The statistical population were the employees of the Northwest Khorasan Regional Water Company was 100 people, 80 of whom were randomly selected as the sample based on the Kerjesi-Morgan table. Data were collected by the Petrides and Farnham emotional intelligence questionnaire (2000), job overload questionnaire of University of Michigan (1969) and the Maslach and Jackson (1981) emotional exhaustion questionnaire. The findings were analyzed by SPSS 21 and PLS software. The findings showed there is no significant relationship between job overload and emotional exhaustion with the mediating role of emotional intelligence among employees of Northwest Regional Water Company in North Khorasan (P> 0.05). The sub-findings showed there was no significant relationship between job overload and emotional exhaustion. There was no relationship between emotional intelligence and emotional exhaustion and there was no significant relationship between emotional intelligence and role-related emotional intelligence. There was no significant difference between emotional intelligence based on gender. Also, there was no significant difference between gender role and gender, but there was a significant difference between emotional exhaustion based on gender of employees.
  Keywords: job overload, Emotional Exhaustion, Emotional intelligence
 • maryam mahmoodi *, fatemeh karbalaee mehdi Pages 61-77
  Today, customers increasingly go to the Internet to search, evaluate, buy, and in some cases use virtual products. This consumers and online consumers’ demand forces companies to manage their customers better and pay more attention to their demands. The purpose of this study is to determine the effect of Electronic sale on online consumer’s behavior of RighTel Company. The present research is descriptive in terms of research method and in terms of purpose is an applied type. The statistical population of this study is the students of Islamic Azad University of Naragh Branch. According to the Cochran formula, the size of the unlimited society is 171 people. Sampling method is available random. In order to collect data, have been used two Standard questionnaires for consumer behavior of Lerman (2006) with 6 items and Hamdan (2004) e-commerce standard questionnaire with 10 items. Data analysis method is regression. The results of this study indicate that e-commerce has a direct impact on consumer behavior and its dimensions (customer satisfaction, trust, loyalty, positive politeness and negative politeness).
  Keywords: Consumer behavior, Customer satisfaction, Customer trust, Electronic Sales
 • shahab bahrami * Pages 79-97
  The purpose of this research, provide an innovative organizational climate model and a job enthusiasm for organizational entrepreneurship. The statistical population of the study consisted of 261 employees of Kermanshah Sports and youth department who were selected by random sampling. To achieve research goals from the questionnaire innovative organizational climate Amabile (1996), Salano & Shofliy's Job Excitement (2010) and organizational entrepreneurship Antonik & Heisrich (2001) was used. To assess the normality of the data from kurtosis and skewness test and also to investigate the hypothesis model of structural equation modeling was used.The findings of the research indicated that the path coefficient between innovative organizational climate and organizational entrepreneurship equal to 0.29 between the innovative organizational climate job enthusiasm equal to 0.87 and job enthusiasm and organizational entrepreneurship was 0/68 therefore, all hypotheses were confirmed. Organizational Entrepreneurship the phenomenon is pseudo-multidimensional And Affected by various factors, So Institutionalizing and applying it to organizations It requires a realistic and long-term approach.
  Keywords: Job enthusiasm, Organizational climate, Organizational entrepreneurship
 • Mohammad mehdi babaie *, mehdi moieni kia, adel zahed babelan, shahrbano ghanbari Pages 99-125
  The purpose of present study was identifying the effectiveness leadership style and organizational commitment with Mediation of organizational justice Managers schools Amol.The research method was descriptive Structural Equation Model. The statistical population was the persons of Managers schools Amol. Among them selected 120 students as sample according to Cochran formula and multi cluster sampling. The research instrument was the questionnaire leadership style, organizational commitment and organizational justice. Data were analyzed with Structural Equation Modeling. Results show that effectiveness leadership style has positive effect on organizational commitment. Likewise Results show organizational justice has Mediating Role on Relationship between Leadership Style and Organizational Commitment.
  Keywords: Leadership style, Organizational commitment, Organizational justice
 • samin yousefi * Pages 127-149
  Organizational health as an indicator of organizational effectiveness and survival of the organization on the path to sustainable growth and development can help. Any move towards infrastructure development and organizational change, process improvement work in organizations, recognizing the current situation, identification of strengths and weaknesses and then design programs to improve things is measured. Of course, good leadership and management styles can have a significant impact on the establishment of health indicators. The aim of this study was to investigate the relationship between leadership style and organizational health with age characteristics, employment history and education in the northern city of Rasht. The instrument used in this study was a questionnaire which its validity by a group of professionals and experts in the field and its reliability was calculated using Cronbach's alpha. Data analysis software tool was SPSS. The results show a significant positive relationship between the style of autocratic, consultative and participatory organizational health and lack of statistically significant relationship between leadership style and organizational health is good.
  Keywords: Leadership, Leadership styles, Organizational health