فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نرگس آهنی، محمدحسین سنگتراش*، مسعود هوشمند، مجید علیپور اسکندانی صفحات 1177-1186
  زمینه و هدف
  گلیوما یک نوع رایج از تومور مغزی اولیه است که از سلول های گلیال مغز که احاطه و پشتیبانی نورون های مغزی را بر عهده دارند، منشا می گیرند. این تومورها از سه نوع مختلف از سلول ها که به طورمعمول در مغز یافت می شوند به وجود می آیند: آستروسیت ها، الیگودندروسیت ها و سلول های اپاندیمال که بر این اساس، انواع گلیوما عبارت اند از: آستروساتیوما،  Oligoastrocytomas،Ependymomas. مسیرهای پیام رسان در اصطلاح زیست شناسی، شبکه های بیولوژیکی پیچیده ای هستند که از سه مرحله تشکیل شده اند: (1) مرحله ورودی که در آن گیرنده های غشاء و لیگاندهای آن ها، سیگنال را از خارج سلول وارد می کنند؛ (2) مرحله پردازش سیستم هسته ای که در آن پروتئین کینازها سیگنال ها را به درون هسته می فرستند؛ (3) مرحله خروجی که در آن فاکتورهای رونویسی ژن هایی که بر عملکردهای مختلف سلولی تاثیر می گذارند را تنظیم می کنند.
  نتیجه گیری
  خصوصیات تومورهای گلیوما که شامل تکثیر کنترل نشده، تهاجم و رگ زایی است، از فعال سازی این 3 مسیر حاصل می شود. درک تغییرات ژنتیکی که در این 3 مسیر اتفاق افتاده و موجب تشکیل و پیشرفت تومورهای گلیوما می گردد، به بهبود پیش آگهی بیمار به منظور شناسایی اهداف درمانی جدید کمک می کند. در این بررسی، ما یک مرور کلی از پیشرفت های اخیر و درک کنونی از تغییرات ژنتیکی در این مسیرهای پیام رسان گلیوما ارائه می نماییم.
  کلیدواژگان: گلیوما، درجه، مسیرهای پیام رسان
 • پریسا فومن اجیر لو، آرزو زارعی، سعید قربیان* صفحات 1187-1199
  زمینه و هدف
  سرطان پروستات، بیماری پیچیده ای است که بیان ژن در آن تغییریافته است. عوامل ژنتیکی درگیر در سرطان پروستات، به طور قابل توجهی موردمطالعه قرار گرفته است. شواهد نشان می دهد که بخش چشم گیری از عوامل مستعد کننده به سرطان پروستات را نمی توان به تغییر در توالی های کد کننده پروتئین نسبت داد.
  هدف از این مطالعه معرفی تعدادی از RNAهای غیر کد کننده طویل (Long non coding RNAs) با طول بیشتر از 200 نوکلئوتید است که در آسیب شناسی سرطان پروستات نقش مهمی دارند.
  نتیجه گیری
  نقش LncRNAها به عنوان عوامل سرکوب کننده تومور یا آنکوژن ها، در انواع متعددی از سرطان ها ازجمله سرطان پروستات به اثبات رسیده است. مطالعات اخیر نشان می دهند که رونوشت های حاصل از LncRNAها نقش کلیدی در فرایند تومور زایی پروستات ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: سرطان پروستات، RNA غیرکدکننده طویل، LncRNA
 • کیانوش محمدی، رضا صفرعلیزاده* صفحات 1200-1210
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه سرطان کلورکتال اغلب در مراحل اولیه فاقد علامت فنوتیپی است، لذا مطالعه ی نشانگرهای زیستی برای پیش بینی و تشخیص شروع تومور بسیار حائز اهمیت است. میکروRNAها یکی از مهم ترین نشانگرهای زیستی هستند که به دلایل مختلف ازجمله غیرتهاجمی بودن، مطالعه ی آن ها توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ این مولکول ها گروهی از RNAهای کوچک غیرکدکننده هستند که به وسیله ی میانکنش با mRNA، بیان ژن را در سطح بعد از رونویسی مهار می کنند. هدف از مطالعه حاضر بررسی پتانسیل میکروRNA ها به عنوان نشان گرهای زیستی و مطالعه تغییرات آن ها در سطوح مختلف پاتوفیزیولوژیکی و مولکولی سرطان است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه ی مروری حاضر با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Google scholar و Scopus به بررسی نقش میکروRNA ها در سرطان کلورکتال پرداخته شده است.
  نتیجه گیری
  کشف این مسئله که میکروRNAها توان عمل به هر دو صورت انکوژن یا سرکوبگر تومور را دارند، باعث شروع مطالعات وسیعی درزمینه ی سرطان شد که نتیجه ی آن شناسایی میکروRNAهای متنوع درگیر در سرطان زایی و پیشرفت آن بود. مطالعات گوناگون بد تنظیمی میکروRNAها را در نمونه های بافتی و مایعات بدن افراد مبتلابه سرطان کلورکتال نشان داده است. میکروRNAها ازلحاظ شیمیایی در مایعات مختلف بدن مانند سرم، پلاسما و نمونه های مدفوعی پایدار بوده و تشخیص آن ها نیز آسان است، بنابراین بامطالعه ی میکروRNAها در سرطان کلورکتال می توان از شروع، مراحل، گسترش یا مکانیسم عمل تومور آگاه شد یا آن را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: سرطان کلورکتال، میکروRNA، نشانگر زیستی، تشخیص سرطان، RNAهای غیر کد کننده
 • ابوذر رویین تن* صفحات 1211-1219
  زمینه و هدف
  اکسیم ها به عنوان فعال کننده های مجدد آنزیم استیل کولین استراز (AChE) برای درمان مسمومیت ترکیبات ارگانوفسفره (OPCs) توسعه یافته اند. آن ها همچنین به جایگاه فعال آنزیم (AChE) متصل شده و به عنوان مهارکننده های برگشت پذیر عمل می کنند. ترکیبات ارگانوفسفره (OPCs) مانند سومان، سارین به عنوان عوامل عصبی به طور برگشت ناپذیر با استیل کولین استراز واکنش می دهند. در این تحقیق، طراحی و مطالعات داکینگ روی تعدادی از مشتقات جدید پرالیدوکسیم با اثر فعال سازی مجدد آنزیم استیل کولین استراز انجام و سپس خطر سمیت آن ها ارزیابی شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شد. برای بررسی نحوه اتصال مشتقات جدید پرالیدوکسیم به جایگاه فعال آنزیم، در ابتدا ساختار شیمیایی ترکیبات با استفاده از نرم افزار 14.0ChemBioDraw Ultra ترسیم شد. سپس به منظور بهینه سازی انرژی، به نرم افزار Hyperchem انتقال یافت. مطالعات داکینگ به وسیله نرم افزار Auto Dock- Vina-1-1-2-win32.msi انجام گرفت و نتایج با استفاده از نرم افزار Molegro مورد آنالیز قرار گرفت. در مرحله نهایی ارزیابی خطر سمیت ترکیبات به وسیله برنامه OSIRIS انجام گردید.
  نتایج
  بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات داکینگ مهم ترین پیوندهای درگیر در اتصال دارو با گیرنده، پیوند هیدروژنی و اتصالات هیدروفوبیک می باشند. در میان تمام ترکیبات موردمطالعه، بهترین نتایج داکینگ مربوط به ترکیب شماره 9 (ترکیب حاوی 4- متیل بنزیل) است. در حقیقت این ترکیب با منفی ترین سطح انرژی اتصال (14/11- کیلوکالری برمول) تمایل بیشتری برای اتصال به آمینواسیدهای کلیدی جایگاه فعال آنزیم استیل کولین استراز دارد.
  نتیجه گیری
  در پایان با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات داکینگ و ارزیابی خطر سمیت، می توان نتیجه گرفت که ترکیب شماره 9 (ترکیب حاوی 4- متیل بنزیل) در مقایسه با ترکیب مرجع پرالیدوکسیم می تواند به عنوان فعال کننده مجدد آنزیم استیل کولین استراز مطرح شود.
  کلیدواژگان: داکینگ مولکولی، آزمون سمیت، فعال کننده، پرالیدوکسیم، استیل کولین استراز
 • قاسم کاویانی دلشاد، لیلا وصالی اکبرپور، محمدعلی سمواتی شریف* صفحات 1220-1229
  زمینه و هدف
  امنتین-1 و کمرین آدیپوکاین هایی هستند که به طور معکوس با چاقی ارتباط دارند. هدف پژوهش حاضر مقایسه ی اثر هشت هفته تمرین شنا با شدت زیر بیشینه و شنای تناوبی شدید بر تغییرات مقادیر سرمی امنتین-1 و کمرین مردان جوان دارای اضافه وزن است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی از بین جامعه آماری (دانشجویان شناگر دارای اضافه وزن)، به صورت هدفمند، 24 دانشجوی مرد (67/1± 5/22 سال) دارای اضافه وزن (69/0±93/26) به دو گروه شنای زیر بیشینه (با شدت 60 تا 67 درصد حداکثر ضربان قلب) و شنای تناوبی شدید (با شدت 80 تا 90 درصد حداکثر ضربان قلب) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل 8 هفته و 3 روز در هفته و هر جلسه 45 تا 60 دقیقه بود. قبل و 24 ساعت بعد از اتمام تمرینات، cc5 خون از آزمودنی ها گرفته شد. برای بررسی تفاوت های درون گروهی داده ها، از آزمون t همبسته و برای تفاوت های بین گروهی، از آزمون t مستقل با سطح معنی داری 05/0>p استفاده شد.
  نتایج
  هر دو روش تمرینی شنای زیر بیشینه (001/0p=) و تناوبی شدید (01/0p=) منجر به افزایش مقادیر امنتین-1 شد و مقدار سرمی کمرین در هر دو گروه شنای زیر بیشینه (005/0p=) و تناوبی شدید (02/0p=) کاهش معناداری داشت. این نتایج با کاهش وزن، شاخص توده بدنی، نسبت دور کمر به باسن، درصد چربی و افزایش ظرفیت هوازی در هر دو گروه همراه بود (05/0>p).
  نتیجه گیری
  می توان گفت که هشت هفته تمرینات شنای زیر بیشینه و تناوبی شدید، باعث افزایش مقادیر سرمی امنتین-1 و کاهش کمرین و نیز کاهش عوامل وابسته به چاقی می گردد.
  کلیدواژگان: شنای زیر بیشینه، شنای تناوبی شدید، امنتین-1، کمرین، مردان دارای اضافه وزن
 • جواد بهمنی*، یوسف غلامپور صفحات 1230-1239
  زمینه و هدف
  طرح پژوهشی حاضر درزمینه مشترک علم هسته ای و پزشکی تعریف شده است. هدف تعیین میزان غلظت گاز رادن در منازل مسکونی شهر فسا در سال 1395 و بررسی اثرات ناشی از استنشاق آن بر بروز سرطان ریه در ساکنین منازل است.
  مواد و روش ها
  از میان منازل مسکونی، تعداد 10 منزل در نقاط مختلف شهر انتخاب شد و 20 نمونه اتاقک نفوذی گاز رادن در دو نیمسال 1395 در این منازل نصب گردید. در این تحقیق با استفاده از روش خورش الکتروشیمیایی، آشکارسازها توسط اسکنر نوری اسکن شدند و سپس تصویر ردپاهای آلفا به صورت image grey scale  تهیه شد. پس ازآن به کمک نرم افزار image processing و روش غیرفعال دزیمتری، میانگین غلظت رادن در یک دوره زمانی مشخص تعیین شد.
  نتایج
  شمارش و اندازه گیری غلظت گاز رادن در 20 نمونه جمع آوری شده در دو بازه زمانی شش ماه اول و دوم از منازل مسکونی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد غلظت گاز رادن در سطح شهر فسا در شش ماه اول و دوم سال 1395 تقریبا مشابه یکدیگر و بین 141 تا 417 بکرل در مترمکعب متغیر است.
  نتیجه گیری
  در هر دو بازه زمانی در نظر گرفته شده ناحیه شمال غربی شهر فسا غلظت های بالاتر از 148 بکرل در مترمکعب مشاهده می شود که این میزان بالاتر از غلظت های استاندارد در منازل مسکونی است و ساکنین در این مناطق در معرض ابتلا به سرطان ریه هستند. باید به راهکارهای ارائه شده در پایان مقاله برای کاهش غلظت رادن در منازل توجه ویژه ای شود.
  کلیدواژگان: رادن، سرطان ریه، تابش آلفا، پرتوگیری
 • مرضیه دهقانیان*، عباسعلی رضاییان صفحات 1240-1247
  زمینه و هدف
  سودوموناس آئروجینوزا یکی از مهمترین باکتری های بیماریزای ایجادکننده عفونتهای بیمارستانی بوده که دارای مقاومت نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک ها است. همچنین حضور ژن LasI و AlgD به قدرت بیماری زایی این باکتری کمک می کند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن های یاد شده و مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط معنی دار بین آن ها بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی 91 ایزوله سودوموناس جداشده از مراکز درمانی شهرستان فسا انجام شد. پس از انجام تست های استاندارد بیوشیمیایی و میکروبیولوژی، تمامی سویه ها از لحاظ حضور ژن های LasI و AlgD به روش PCR ارزیابی شدند و تست حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن و MIC انجام گرفت. آنالیز آماری توسط نرم افزار SPSS20 انجام شد.
  نتایج
  از 91 جدایه، (34/%59) 54 نمونه سودوموناس آئروجینواز و (66/%40) 37 نمونه سایر گونه ها تشخیص داده شدند. نتایج تعیین الگوی مقاومت دارویی برای هر دو گروه نشان داد که بیشترین مقاومت نسبت به سفپیم به وجود آمده است. 40 ایزوله سودوموناس آئروجینوزا و 30 ایزوله سایر گونه ها، تست MIC نسبت به سفپیم را μg/ml ≥ 16 نشان دادند. تمام جدایه ها واحد ژن AlgD بوده اند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه، مقاومت بالایی نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف در بین سویه های سودوموناس آئروجینوزا و سایر سویه ها نشان داد. همراهی ژن های کروم، سنسینگ و ژن مولد آلژینات با ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی می تواند وخامت درگیری با این گروه از باکتری ها را بیشتر نماید.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروجینوزا، LasI، AlgD
 • محمد پورامان، داود کیانی فرد*، قاسم اکبری صفحات 1248-1256
  زمینه و هدف
  متیل فنیدات، از داروهای رایج در درمان بیماری بیش فعالی کودکان است. استفاده از این ترکیب با افزایش میزان فعالیت دستگاه عصبی مرکزی و سطح هوشیاری همراه است. متیل فنیدات با مهار گیرنده های دوپامینی باعث افزایش سطوح دوپامین خارج سلولی می گردد. مطالعات مختلف اثرات این ترکیب بر اندام های مختلف را مورد ارزیابی قرار داده اند بااین وجود، تاکنون مطالعه مقایسه ای هدفمندی در مورد اثرات وابسته به زمان متیل فنیدات بر ساختمان میکروسکوپی کبد در جنس نر و ماده صورت نگرفته است.
  مواد و روش ها
  سطوح سرمی آنزیم های کبدی (ALT, AST, ALP) و نمونه های بافت کبد موش های صحرایی نر و ماده بالغ که به مدت دو و هشت هفته تحت درمان با متیل فنیدات (10 mg/kg/day) قرار داشتند، جهت مطالعه آماده شد. مطالعات هیستومورفومتری بافت کبد به کمک دوربین مجهز به نرم افزار آنالیز تصاویر صورت گرفت. مطالعه هیستوشیمیایی بافت کبد به روش Oil Red O انجام شد.
  نتایج
  سطوح سرمی آنزیم های کبدی در گروه های تحت درمان در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت. این افزایش در حیوانات ماده بیشتر بود. شاخص های مورفومتری بافت کبد به دنبال مصرف متیل فنیدات در موش های صحرایی نر و ماده در مقایسه با گروه کنترل تا حدودی کاهش یافت. این کاهش در مصرف طولانی مدت متیل فنیدات و نیز در موش های صحرایی ماده نمود بیشتری داشت. در مطالعات هیستوشیمیایی بافت کبد، اختلاف بارزی بین گروه های تحت مطالعه مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که مصرف متیل فنیدات به ویژه به صورت طولانی مدت می تواند سطوح سرمی آنزیم های کبدی و ساختار میکروسکوپی کبد را تحت تاثیر قرار دهد که در این میان، تغییرات مشاهده شده با توجه به جنس حیوان در موش های صحرایی ماده بیشتر است که می تواند بازگوکننده تاثیرپذیری بیشتر جنس ماده از اثرات جانبی متیل فنیدات باشد.
  کلیدواژگان: موش صحرایی، متیل فنیدات، کبد
 • ساقی سپهری*، واحد ادهمی صفحات 1257-1266
  زمینه و هدف
  به دلیل قدرت و شیوع بالای عفونت زایی و عدم داروی مناسب ویروس ابولا طی سال های اخیر، پژوهش هایی در خصوص کشف و معرفی داروهای ضد ابولا انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی بیوانفورماتیکی مهار ورود و تکثیر ویروس ابولا توسط داروهای مجوزدار غیر ویروسی است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. برای انجام این بررسی بیوانفورماتیکی، در ابتدا ساختار شیمیایی ترکیبات با استفاده از نرم افزار ChemDraw Ultra10.0 ترسیم شد سپس به منظور بهینه سازی انرژی، به نرم افزار Hyperchem8 انتقال یافت. مطالعات داکینگ به وسیله نرم افزار AutoDock4.2 انجام شد و در مرحله نهایی، مورد آنالیز و تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که پیوندهای درگیر در اتصال دارو با گیرنده ها، پیوند هیدروژنی، اتصالات هیدروفوبی، π-π و کاتیون-π می باشند. در میان تمام ترکیبات موردمطالعه، بهترین نتایج داکینگ مربوط به داروهای آمودیاکین، دیفنوکسیلات و کلروکینون است. در حقیقت این سه دارو با منفی ترین سطح انرژی اتصال تمایل بیشتری برای اتصال به اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پروتئین های GP و VP40 دارند. ضعیف ترین نتایج داکینگ مربوط به دو داروی دیریترومایسین و اریترومایسین است زیرا هیدروفیلیسیته این دو دارو بسیار زیاد است. به طورکلی، وجود بخش های هیدروفوب، آمین نوع سوم و پیوندهای هیدروژنی بهینه باعث افزایش قدرت ضد ابولای داروها می شود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات بیوانفورماتیکی، تمام داروها تاثیرات مهاری خوبی را در جایگاه اتصال گیرنده ها از خود نشان می دهند و می توانند به عنوان مهارکننده های موثر ورود و تکثیر ویروس ابولا مطرح شوند.
  کلیدواژگان: داکینگ، ویروس ابولا، drug repositioning، پروتئین ماتریس ویروسی اصلی 40، گلیکو پروتئین
 • لاله مودتیان، شیوا خضری*، میثم ابطحی فروشانی صفحات 1267-1276
  زمینه و هدف
  در مطالعات گذشته به نقش استرس اکسیداتیو در پاتوژنز بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) اشاره شده است. کورکومین جزء فعال گیاه زردچوبه بوده و دارای خواص ضدالتهابی است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات کورکومین در کاهش آثار ناشی از استرس اکسیداتیو در مدل حیوانی MS بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، آنسفالومیلیت خودایمن تجربی به عنوان مدل بیماری MS توسط ایمن سازی رت های ویستار (12 سر) با نخاع هموژنیزه شده خوکچه هندی و ادجوانت کامل فروند القاء شد. سپس حیوانات القاشده در دو گروه تقسیم شدند. درمان با کورکومین (100 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت روزانه) از روز دوازدهم بعد از ایمن سازی، هم زمان با بروز اولین علائم ناتوانی نورولوژیک در رت ها آغاز شد و تا روز 24 که رت ها آسان کشی شدند، ادامه یافت. هم زمان، گروه کنترل آب مقطر دریافت نمودند. درمان تا 24 روز بعد از ایمن سازی ادامه یافت.
  نتایج
  مصرف کورکومین در رت های مبتلابه EAE موجب کاهش معنی دار در سطح نیتریک اکساید و میزان فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز سرمی شد (p<0.05). به طور هم زمان سطح مالون دی آلدهید بافت مغز کاهش یافت (p<0.05) ولی تغییر معنی داری در ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم مشاهده نشد (p<0.05). بعلاوه سطح اسید اوریک سرم در رت های مبتلابه دنبال تیمار با کورکومین افزایش یافت و به سطح رت های گروه سالم رسید (p<0.05).
  نتیجه گیری
  مصرف کورکومین به میزان mg/kg 100 در رت های مبتلابه EAE باعث کاهش اثرات مخرب آسیب های اکسیداتیو می شود و می تواند در درمان بیماری MS موثر باشد.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، آنسفالومیلیت خودایمن تجربی، کورکومین، استرس اکسیداتیو
 • زهرا اکبرزاده، رویا کریمی، حسین معمری* صفحات 1277-1288
  زمینه و هدف
  تغذیه نامناسب و عدم دریافت مواد مغذی موردنیاز در دوران بارداری سلامت مادر و نوزاد را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر باهدف بررسی اثر مصرف مکمل های غذایی مادر طی بارداری بر شاخص های آنتروپومتریک هنگام تولد طراحی شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه هم گروهی حاضر بر روی بخشی از اطلاعات مطالعه کوهورت بندرعباس انجام شد. مواجهه اصلی مصرف مکمل های غذایی در دوران بارداری توسط مادران و متغیر وابسته نیز شاخص های آنتروپومتریک نوزادان هنگام تولد بود. شاخص خطر نسبی تطبیق داده شده با استفاده از مدل رگرسیون پواسون تغییریافته محاسبه شد. تمام آنالیزها با استفاده از نرم افزار STATA انجام گردید.
  نتایج
  196 نفر از افراد انتخاب شده در مطالعه باقی ماندند. محدوده سنی مادران از 16 تا 42 سال، با میانگین (5/62±) 27/28 بود. تعداد 81 نفر از مادران قرص آهن، 84 نفر قرص مولتی ویتامین و 149 نیز قرص ویتامین D به صورت نامنظم مصرف کرده بودند. 12/76 %  از نوزادان وزن، 8/67% قد و 18/88% دور سر نامطلوب هنگام تولد داشتند. خطر نسبی بین وزن پایین هنگام تولد و مصرف قرص مولتی ویتامین 2/65 به دست آمد. همچنین خطر نسبی بین قد پایین هنگام تولد و مصرف قرص آهن و مولتی ویتامین به ترتیب برابر 3/54 و 4/56 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  بین مصرف نامنظم آهن و مولتی ویتامین در دوران بارداری با وزن و قد هنگام تولد ارتباط وجود دارد، اما بین مصرف مکمل های غذایی در دوره بارداری و دور سر هنگام تولد ارتباط وجود ندارد. مصرف مکمل هایی غذایی مادران در بارداری نیازمند توجه بیشتر است.
  کلیدواژگان: شاخص های آنتروپومتریک، وزن هنگام تولد، قد هنگام تولد، دور سر هنگام تولد، مکمل های غذایی
 • ایرج خدادادی، غلامرضا شفیعی* صفحات 1289-1300
  زمینه و هدف
  امروزه گیاهان دارویی و ترکیبات آن ها به طور گسترده ای برای اهداف درمانی مختلف بکار گرفته می شوند. در این مطالعه اثرات مهاری تیموکوئینون (TQ) به عنوان بخش فعال سیاه دانه، بر تکثیر، مهاجرت و بقاء سلول های سرطانی PC3 پروستات طراحی گردیده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی غلظت های 0، 10، 30، 50، 70 و 90 میکرومولار از تیموکوئینون بر روی سلول های PC3 پروستات اثر داده شد و میزان بقاء سلولی با استفاده از روش MTT در زمان های 12، 24 و 48 ساعت ارزیابی گردید. میزانIC50  تیموکوئینون با استفاده از تست MTT به دست آمد. مهاجرت سلولی با تست مهاجرت سلولی، میزان تکثیر سلولی با تست تشکیل کولونی سلولی و همچنین بررسی تغییرات مورفولوژیک سلولی توسط رنگ آمیزی گیمسا انجام شد.
  نتایج
  تیموکوئینون به طور معنی داری باعث مهار میزان رشد سلولی، مهاجرت و کولونی زایی سلول ها می شود. مقدار IC50 تیموکوئینون در درمان با غلظت 40 میکرومولار و در زمان 24 ساعت به دست آمد. نتایج نشان داد تیموکوئینون به طور معنی داری باعث مهار مهاجرت و کولونی زایی در دوز 40 میکرومولار می شود. همچنین این ترکیب به طور معنی داری باعث ایجاد تغییرات در هسته و سیتوپلاسم سلول ها می شود که منجر به آپوپتوز می گردد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که تیموکوئینون دارای اثرات مهاری معنی داری بر روی سلول PC3 پروستات است و شاید بتواند راه جدید مهار سرطان پروستات باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پروستات، تیموکوئینون، مهاجرت، کولونی زایی
 • پریسا مرادی کلارده، مهرداد طاهری*، حبیب ذاکری صفحات 1301-1305
  زمینه و هدف
  کمردرد مزمن یکی از شایعترین اختلالات مرتبط با درد مزمن بوده که با طیف وسیعی از اختلالات روانشناختی ازجمله الگوی خواب مرتبط است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط الگوی خواب و کمردرد مزمن بود.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش مقطعی-توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری پژوهش ساکنین شهر ششده فسا در استان فارس بوده که از میان آنها تعداد 1366 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده شامل پرسشنامه کوهورت کشوری، پرسشنامه کمردرد اوستوستری و پرسشنامه مک گیل بود و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spdd.v-24 استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که بین کمردرد و الگو و میزان کیفیت خواب افراد ارتباط معکوس وجود دارد و با افزایش درد مقدار و کمیت خواب کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان دهنده لزوم توجه به کیفیت خواب در طرح ریزی درمانی بیماران مبتلابه درد مزمن به ویژه افراد مبتلا به کمردرد مزمن است.
  کلیدواژگان: کمردرد مزمن، الگوی خواب، پرشین کوهورت
 • سارا اسدی، مهران صیادی*، سحر خلیقیان، سیما هاشمی، قادر الله وردی صفحات 1306-1313
  زمینه و هدف
  امروزه به منظور افزایش و یا بهتر نمودن ظاهر، ترکیب، طعم و ارزش غذایی به مواد غذایی ترکیباتی به نام افزودنی اضافه می شود. این مواد می توانند باعث عوارض و اختلالات در بدن انسان شوند که رنگ ها نیز جز یکی از این دسته مواد هستند. هدف از این مطالعه تعیین میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر فسا در سال 1397 با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و اسپکتروفتومتری است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مطالعات تجربی بوده که به روش مقطعی در سال 1397 در شهر فسا انجام شده است. تعداد 64 نمونه از ماده غذایی عرضه شده در رستوران ها نمونه برداری شد و پس از استخراج رنگ و تخلیص با استفاده از روش TLC و اسپکتروفتومتری، نوع رنگ مورد آنالیز قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel مورد آنالیز توصیفی قرار گرفت.
  نتایج
  از مجموع 64 نمونه موردبررسی به ترتیب 36 (2/56%) و 28 نمونه (8/43%) رنگ طبیعی خوراکی و رنگ مصنوعی بودند. از این میزان رنگ مصنوعی 1/57% از نوع رنگ مصنوعی غیر مجاز (16 نمونه) و 9/42% از نوع رنگ های مصنوعی مجاز خوراکی (12 نمونه) بود. همچنین 75% رنگ های طبیعی مورداستفاده از نوع زعفران بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن میزان مصرف رنگ های غیرخوراکی و خوراکی سنتتیک در مواد غذایی و تاثیرات سوء ناشی از آن ها بر سلامتی، ارتقاء سطح آگاهی تولید کنندگان و مصرف کنندگان از عوارض میزان مصرف و یا عدم مصرف این مواد ضروری است.
  کلیدواژگان: رنگ طبیعی خوراکی، رنگ مصنوعی، زعفران، کروماتوگرافی، اسپکتروفتومتری
 • حمیدرضا حسن زاده خانمیری، رسول شهروز*، شاپور حسن زاده، غلامرضا نجفی صفحات 1314-1323
  زمینه و هدف
  بوسولفان در کنار نقش درمانی دارای اثرات القای استرس اکسیداتیو و کاهش قدرت باروری است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر باروری آزمایشگاهی در موش های درمان شده با بوسولفان است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تعداد 18 سر موش سفید کوچک آزمایشگاهی ماده به وزن تقریبی 25 گرم به 6 گروه تقسیم شده و به مدت 21 روز تیمار شدند. گروه کنترل حلال بوسولفان را به صورت داخل صفاقی تک دز به حجم ml 1/0 دریافت کردند. گروه کنترل شم فقط بوسولفان با دز mg/kg, IP10 تک دز دریافت کردند. گروه های تجربی شماره 1، 2، 3 به همراه با بوسولفان کروسین با دزهای mg/kg/day, IP100، 200، 400 دریافت نمودند. گروه کنترل مثبت فقط کروسین با دز mg/kg/day, IP400 دریافت کردند. پس از پایان دوره درمان حیوانات آسان کشی شده و پس از انجام مراحل لقاح داخل آزمایشگاهی مراحل رشد جنینی موردبررسی قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از روش آماری ANOVA یک طرفه و تست تعقیبی Bonferroni اختلاف بین تمامی گروه ها مورد مقایسه قرار گرفت. اختلاف در سطح 05/0P< معنی دار توصیف گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد که تجویز کروسین همراه با بوسولفان باعث افزایش معنی داری در کیفیت اووسیت، میزان لقاح، روند رشد جنینی پیش از لانه گزینی و کیفیت جنین در مقایسه با گروه بوسولفان شد (05/0P<). علاوه بر این در گروه دریافت کننده کروسین آثار مسمومیت مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که کروسین می تواند از توان باروری جنس ماده در برابر آسیب های ناشی از بوسولفان محافظت کند.
  کلیدواژگان: بوسولفان، تخمدان، کروسین، موش سفید کوچک آزمایشگاهی (سوری)، لقاح داخل آزمایشگاهی
|
 • Narges Ahani, Mohammad Hossein Sangtarash*, Massoud Houshmand, Majid Alipour Eskandani Pages 1177-1186
  Types of glioma brain tumors and genetic alterations in signaling pathways in them
  Background & Objective
  Glioma is a common type of primary brain tumor originating in the glial cells that surrounds and supports neurons in the brain. These tumors arise from three different types of cells that are normally found in the brain: astrocytes, oligodendrocytes, and ependymal cells, accordingly types of glioma include: Astrocytomas, Ependymomas, and Oligoastrocytomas. The signaling pathway has been described in systems biology terms as a complex biological network of three steps: (1) an input step in which membrane receptors and their ligands trigger the signal coming from outside the cell; (2) a core system processing step in which protein kinases transmit the signal to the nucleus; (3) an output step in which transcription factors regulate genes that affect various cellular functions.
  Conclusion
  Glioma characteristics are derived from the activation of these pathways, including uncontrolled proliferation, invasion, and angiogenesis. Understanding the genetic alterations that has occurred in these three steps, leading to the formation and progression of glioma tumors, may help improve patient prognosis in order to identify novel treatment targets. In this review, we provide an overview of the most recent developments and current understanding of genetic alterations in these signaling pathways in glioma.
  Keywords: glioma, grade, signaling pathway
 • Parisa Fouman Ajirloo, Arezo Zaree, Saeid Ghorbian* Pages 1187-1199
  Background & Objective
  Prostate cancer is a compound condition in which gene expression has altered. Several surveys have revealed that genetic components have been involved in prostate cancer progression. Findings proposed that they can modify a noteworthy portion of disposing of elements, which is associated to the developing prostate cancer in protein coding sequences. The purpose of this research was to indicate that there are many long non-coding RNAs with over 200 nucleotides length found in the human genome, which showed a significant role in the pathogenesis of prostate cancer. 
  Conclusion
  The role of LncRNAs as tumor suppressors or oncogenes has been demonstrated in several types of cancers, including prostate cancer. Recent investigations have disclosed that LncRNAs transcripts play a pivotal role in the tumorigenesis.
  Keywords: prostate cancer, long non-coding RNA, LncRNA
 • Kiyanoush Mohammadi, Reza Safaralizadeh* Pages 1200-1210
  Background & Objective
  Since colorectal cancer does not often have phenotypic symptoms in the early stages, the study of biomarkers for the diagnosis and prognosis of the tumor is very important. MicroRNAs are one of the most important biomarkers which attract the attention of many researchers due to a variety of reasons, including their non-invasive nature; these molecules are a group of non-coding small RNAs that suppress gene expression by interacting with mRNA at the post-transcriptional level. The objective of the present study is to investigate the potential of microRNAs as a biomarker for colorectal cancer and evaluating their changes at different pathophysiological and molecular levels of cancer.
  Methods
  In this review study, we explored the PubMed, Google Scholar and Scopus databases to investigate the role of microRNAs in colorectal cancer.
  Conclusion
  The discovery of the fact that microRNAs are able to act as oncogene or tumor suppressor has led to the initiation of extensive investigations on cancer, resulting in the identification of various microRNAs involved in carcinogenesis and its progression. Various studies have shown that microRNAs are dysregulated in tissue samples and body fluids of people with colorectal cancer. MicroRNAs in body fluids such as serum, plasma, and fecal specimens are chemically stable, and their diagnosis is easy, so by studying microRNAs in colorectal cancer, the initiation, stages, spread, or mechanisms of the tumor can be predicted and notified.
  Keywords: colorectal cancer, biomarker, miRNAs, cancer diagnosis, noncoding RNAs
 • Abozar Roeintan* Pages 1211-1219
  Background & Objective
  oximes as Acetylcholinesterase (AChE) reactivators were developed for the treatment of organophosphate compounds (OPCs) intoxication. Oximes also bind to the active site of AChE, simultaneously acting as reversible inhibitors. Organophosphorus compounds (OPCs) such as soman, sarin, or VX react with acetyl cholinesterase irreversibly. In this research, a group of Pralidoxime derivatives with acetyl cholinesterase enzyme reactivator activity was subjected to a docking study, followed by a Toxicity Risk Assessment.
  Materials & methods
  This is a descriptive-analytic study. In order to investigate the mode of the pralidoxime derivatives coupling with enzyme active site, at first the chemical structures of all compounds were designed by ChemBioDraw Ultra14.0 software. Then so as to carry out energy minimization, it transferred into a Hyperchem software. Docking study was performed by Auto Dock Vina program. Then the results were analyzed utilizing Molegro Virtual Docking software. At the final stage, the toxicity risk assessment of compounds was performed by the OSIRIS program.
  Results
  Docking results revealed the hydrogen bond and hydrophobic interactions were involved in the drug-receptor interactions. Among the all studied compounds, the best docking results were related to No. 9 (4-methylbenzyl group- pathic compound) displayed. In fact, this compound had the most negative ΔGbind (-11.14 Kcal/mol) that indicated favorable interactions with the key amino acid residues at active site of acetyl cholinesterase.
  Conclusion
  In conclusion, According to the results of Docking studies and the evaluation of toxicity risk, it can be concluded that combination No. 9 (4-methylbenzyl group- phatic compound) in comparison with pralidoxime reference compound might be considered as a more reactivator of the acetyl cholinesterase enzyme.
  Keywords: Molecular Docking, Toxicity Test, reactivator, pralidoxime, acetyl cholinesterase
 • Ghasem Kaviyani, Delshad, Leila Vesali, Akbarpoor, Mohammad Ali Samavati Sharif* Pages 1220-1229
  Background & Objectives
  Omentin-1 and chemerin are adipocytes that are inversely associated with obesity. The purpose of the present study was to compare the effect of eight weeks of Submaximal and High
  Intensity Interval swimming practice on changes in serum levels of omentin-1 and chemerin in overweight young men.
  Materials & Methods
  in this semi-experimental study among statistical population (110 students), 24 male students (22.5±1.67 years) purposefully with overweight (26.93±0.69)  were divided into two sub-maximal swimming groups (60-67% of maximum heart rate) and High-intensity training swings (80-90% of maximal heart rate).The training protocol included 8 weeks and 3 days per week and each session with 45-60 minutes. It turned out before and 24 hours after exercise, blood 5cc was taken from the subjects. T-test was used to examine the differences between the groups and for inter-group differences, independent T-test with a significance level of p<0.05 was used. 
  Results
  Both submaximal swimming training (p=0.001) and high intensity interval (p=0.01) resulted in an increase in the levels of omentin-1 and the serum chemerin level in both submaximal swimming (p=0.005) and high intensity interval (p=0.02) increased significantly. These results were associated with weight loss, body mass index, waist-hip ratio, fat percentage and aerobic capacity increase in both groups (p<0.05).
  Conclusion
  Therefore, it can be said that eight weeks of submaximal swimming and high intensity interval, lead to an increase in serum levels of omentin-1 and a decrease in chemerin and obesity-related factors.
  Keywords: Submaximal swimming, High intensity interval swimming, Omentin-1, Chemerin, Overweight men
 • Javad Bahmani*, Yousef Gholampoor Pages 1230-1239
  Background & Objective
  The present research project is based on the common ground in nuclear and medicine science. The purpose is to determine the concentration of radon gas in residential homes in Fasa in 1395 for investigating the effects of its inhalation on the incidence of lung cancer in residents of the home.
  Material & Methods
  Among the residential houses, 10 houses were selected in different parts of the city and 20 samples of radon gas infiltration system were installed in these houses in 1395. In this research, using electrochemical stew method, the detectors were scanned by optical scanners and then images of alpha tracks were prepared in the form of image grey scale. After that, with the help of image processing software and using the passive dosimeter method, the mean concentration of radon was determined during a given period of time.
  Results
  The results of counting and measuring the concentration of radon gas in 20 samples collected in two first and second six-month periods of residential buildings were investigated and evaluated. The results showed that radon gas concentrations in Fasa during the first and second six months of 1395 fluctuated from 141 to 417 Becquerel per cubic meter.
  Conclusion
  In both period north-west parts of the Fasa, concentrations above 150 Becquerel per cubic meter was found to be higher than standard concentrations in residential homes, and residents in these areas were at risk of lung cancer. At the end of the article, there are some strategies to reduce the concentration of radon in homes.
  Keywords: Radon, Lung Cancer, Alpha, Radiation
 • Marzie Dehghaniyan*, Abbasali Rezaeian Pages 1240-1247
  Background & Objective
  Pseudomonas aeruginosa is one of the most important pathogenic bacteria causing infectious diseases that include resistance to many antibiotics. In addition, existence of LasIand AlgD gene contributes to pathogenicity of this bacterium. This study is aimed to investigate the frequency of mentioned genes, antibiotic resistance and a significant relationship between them.
  Materials & Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on 91 isolated Pseudomonas from Fasa medical centers. After completing biochemical and microbiological tests, all strains were evaluated by the PCR method in terms of LasIand AlgD genes existence, and antibiotic susceptibility test was performed by disk diffusion and MIC methods. Statistical analysis was performed using SPSS 20 software.
  Results
  Among 91 isolated samples, (59.34%) 54 samples of Pseudomonas aeruginosa and (40.66%) 37 samples of other species were detected. The results of drug resistance pattern determination for both groups showed that highest resistance to Cefepime has been established. 40 isolated Pseudomonas aeruginosa and 30 isolated samples of other species showed a MIC test relative to Cefepime. All isolated samples had AlgD gene.
  Conclusion
  The results of this study revealed high resistance to different antibiotics among Pseudomonas aeruginosa strains and other strains. Quorum sensing genes and alginate generator genes with antibiotic resistance genes can increase the severity of involvement in this group of bacteria.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, AlgD, LasI
 • Mohammad Pouraman, Davoud Kianifard*, Ghasem Akbari Pages 1248-1256
  Background & Objective
  Methylphenidate is one of the most common medications used for treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). The administration of methylphenidate, through blocking of dopamine receptors and increment of extracellular dopamine levels, leads to escalation in central nervous system activity. Numerous studies investigated the effect of methylphenidate on body organs however; there is no comparative and time dependent study about the effects of this agent on the liver tissue in male and female rats.
  Material & Methods
  Adult male and female rats were treated with methylphenidate (10 mg/kg) for two and eight weeks. The blood level of hepatic enzymes (AST, ALT, ALP) was assessed and the liver tissue samples were prepared for morphometric studies. Microscopic studies were made by digital camera. Histochemical studies were done with Oil Red O staining method.
  Results
  Blood levels of hepatic enzymes were increased (especially in females) in MPH treated groups compared to control rats. Histomorphometric results revealed that the evaluated indices were reduced by following the administration of methylphenidate in male and female rats compared to control group. These reductions were noticeable in long term administration and in female rats. In histochemical investigations, there were no significant differences observed between experimental groups.
  Conclusion
  The results of this study showed that, long term administration of methylphenidate could induce some alterations in hepatic enzymes and microscopic structure of the liver of rats and in this way it seems that female rats were more susceptible in comparison to male rats which can be a reflection of the greater impact of females from the side effects of methylphenidate.
  Keywords: Rat, Methylphenidate, Liver
 • Saghi Sepehri*, Vahed Adhami Pages 1257-1266
  Background & Objective
  Because of the reported high ability of virulence and the lack of appropriate drug of Ebola virus during the last decades, many investigations have been accomplished regarding discovery and the introduction of anti-Ebola drugs. The aim of this research was the bioinformatical study of entry and replication of Ebola viral inhibition by drug repurposing.
  Materials & Methods
  It is a descriptive-analytic study. In order to investigate the mode of interaction of the compounds with GP and VP40 binding sites, the chemical structures of all compounds were designed using ChemDraw program, then were transferred into Hyperchem software for energy minimization. Molecular docking simulation was accomplished using AutoDock 4.2 program.
  Results
  Docking results revealed the hydrophobic, hydrogen bond, π-π and π-cation contacts were involved in the drug-protein interactions. Among all the studied drugs, the best docking results were related to Amodiaquine and Diphenoxylate drugs displayed. Actually, this compounds had the most negative ΔGbinding that indicated suitable modes and favorable interactions with the amino acid residues at the binding site of GP and VP40. The weakest docking results were exhibited for Dirithromycin and Erythromycin drugs due to the high hydrophilic character of them. In general, the presence of hydrophobic portions, tertiary amines, and optimal hydrogen bonds increases the strength of anti-Ebola medications.
  Conclusion
  According to the results of the molecular docking, the entire FDA-approved drugs revealed a good inhibition effect on entry and replication Ebola viral
  Keywords: Docking, Ebola viral, Drug repositioning, VP40, GP
 • Laleh Mavaddatiyan, Shiva Khezri*, Meysam Abtahi Froushani Pages 1267-1276
  Background & Objectives
  The role of oxidative stress in the pathogenesis of Multiple Sclerosis (MS) has been mentioned in previous studies. Curcumin is an active ingredient in Curcuma longa and has anti-inflammatory properties. The aim of this study was to investigate the effects of curcumin on reducing the oxidative stress in the animal model of MS.
  Materials & Methods
  In this study, experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) as a MS model was induced by immunizing of Wistar rats (n=12) with homogenized spinal cord of guinea pig and Freund's complete adjuvant. Then, the immunized animals were divided in two equal groups. Treatment was curcumin (100 mg/kg daily) was started from the day 12 after the immunization when the rats showed the first symptoms of neurologic disability and continued until the day 24 when the rats were sacrificed. Simultaneously, the control group received the distilled water. Treatment was continued until 24 days after the immunization.
  Results
  The consumption of curcumin in the EAE-treated rats caused a significant decrease in nitric oxide level and activity of serum myeloperoxidase enzyme activity (p<0. 05). At the same time, the malondialdehyde level in the brain tissue decreased (p<0. 05). However, no significant change in the total antioxidant capacity of the serum (p<0.05) was observed. Moreover, the serum uric acid level increased in rats after curcumin treatment and reached the level of healthy rats (p<0. 05).
  Conclusion
  Using a 100 mg/kg curcumin in the rats with EAE cause to reduce the harmful effects of oxidative damage and can be effective in MS treatment.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Experimental Autoimmune Encephalomyelitis, Curcumin, Oxidative stress
 • Zahra Akbarzade, Roya Karimi, Hossein Moameri* Pages 1277-1288
  Background & Objectives
  inappropriate diet and the lack of necessary nutrition receiving during pregnancy, effects on maternal and neonatal health. This study carried out to investigate the effect of maternal supplements during pregnancy on growth indices at birth.
  Material & Methods
  This cohort study was carried out on part of Bandar Abbas Cohort study data. The main exposure in this study was the consumption of dietary supplements during pregnancy and the dependent variable was the growth indices of newborns. The adjusted relative risk index using a Modified Poisson Regression model was applied. All analysis were performed using the STATA software.
  Results
  196 of participants remained in the study. The age range of mothers was from 16 to 42 years old and the mean of that was 27.28 (± 5.62). 81, 84 and 149 of mothers had taken an iron supplement, multivitamins, and vitamin D irregularly respectively. 12.76%, 8.68%,18.88% of the newborns, had abnormal weight, height, and head circumference at birth respectively. The relative risk of low birth weight and consumption of multivitamin 2.65 was achieved. Also, the relative risks between low birth height and iron and multivitamin supplements were 3.54 and 4.56 respectively.
  Conclusion
  There was a relationship between irregular consumption of iron and multivitamins during pregnancy with weight and height at birth, but there was no relationship between the consumption of nutritional supplements during pregnancy and the head circumference. Mothers' nutritional supplementation during pregnancy requires more attention.
  Keywords: Anthropometric Indices, Birth Weight, Length at birth, Head Circumference, Dietary Supplements
 • Iraj Khodadadi, Gholamreza Shafiee* Pages 1289-1300
  Background & Objective
  Herbal medicine and their composition are widely used for different therapeutic purposes. Therefore, this study was designed to evaluate of the anti-proliferation and anti-migration effects of Thymoquinone (TQ), an active part of Nigella sativa, on PC3 prostate cancer cells.
  Materials & Methods
  In this experimental study, PC3 prostate cancer cells were treated with 0, 10, 30, 50, 70 and 90 µM concentrations of thymoquinone for 12, 24 and 48 hours and cell viability was determined by MTT assay. IC50 concentration of thymoquinone was obtained as 40 µM concentration of thymoquinone and 24h incubation time. PC3 cell migration was studied using the cell migration assay. Colony formation assay was used to determine cell proliferation and Gimsa staining was performed to observe morphological changes of the cells.
  Results
  The IC50 of Thymoquinone was found in concentration of 40 µM at 24h treatment. Thymoquinone significantly (p<0.05) inhibited cell growth and proliferation as well as cell migration. Treatment of PC3 cells with 40 µM thymoquinone showed significant changes in nucleus and cytoplasm of the cells which are representative of apoptosis and cell death.
  Conclusion
  Thymoquinone has significant anti-proliferative and anti-migrative effects on prostate PC3 cells and therefore may be used as a complementary agent for prevention of prostate cancer.
  Keywords: Prostatic neoplasms, Thymoquinone, Migration, Colony formation
 • Parisa Moradikelardeh, Mehrdad Taheri*, Habib Zakeri Pages 1301-1305
  Background & objective
  Chronic low back pain is one of the most common disorders associated with chronic pain that is correlated with a wide range of psychological issue such as problems in sleep pattern. The purpose of this study was to investigate the relationship between sleep pattern and chronic low back pain.
  Materials & Methods
  The research method was cross-sectional- descriptive-analytic and the statistical populations were residents of Sheshdeh of Fars province. Among them 1,366 people participated in the study by convenience sampling method. The instrument included a questionnaire of Persian cohort, Oswestry inventory and McGill Questionnaire. Data were analyzed using SPSS . V-24 software.
  Results
  90.9% of the subjects were male and 39.09% were female. The results showed that there is a reverse relationship between the LBP، pattern and the quality of sleep, and with the increase in pain, the amount of sleep decreases.
  Conclusion
  results of this study indicate that the quality of sleep should be considered in treatment of patients with chronic pain, especially those with chronic LBP.
  Keywords: chronic low back pain, sleep pattern, Persian cohort
 • Sara Asadi, Mehran Sayadi*, Sahar Khalighain, Sima Hashemi, Ghader Allahverdi Pages 1306-1313
  Background & Objective
  Today, in order to maintain or improve the appearance, composition, flavor and nutritional value for food, compounds called additive are added, that they lead to complications in the human body, which the colors are only one of these substances. The aim of this study was to determine the frequency of consuming colors in saffron foods in Fasa in 1397 by thin layer chromatography and spectrophotometry methods.
  Materials & Methods
  This is a type of Experimental study that was conducted by a cross-sectional study in Fasa. A total of 64 samples of food were collected from restaurants and after color extraction with Hydrochloric acid and purification, the color analysis was performed using thin-layer chromatography and spectrophotometry. The Data were analyzed using Excel software.
  Results
  Out of 64 samples, 36 samples (56.2%) of natural color and 28 samples (43.8%) of artificial color were used. Of this amount, artificial color (57.1%) was non‐permitted artificial color (16 samples) and 42.9% of permitted artificial color (12 samples). Also, 75% of the natural colors used were saffron type.
  Conclusion
  Considering the high level of artificial colors found in the samples of this study, preventive measures are essential because the high consumption of non-edible and edible color in foods and their adverse effects on health, raising the level of awareness of manufacturers and consumers about the complications, the amount of consumption or lack of use of these substances is necessary.
  Keywords: Food color, Artificial color, Saffron, Thin Layer Chromatography, Spectrophotometry
 • Hamid Reza Hasanzadeh Khanmiri, Rasoul Shahrooz*, Shapour Hasanzadeh, Golam Reza Najafi Pages 1314-1323
  Background & Objective
  Busulfan (BSF) besides the therapeutic effects, performs oxidative stress and decreasing fertilizing capacity. Therefore, the present study was aimed to evaluate the protective effects of Crocin, on in vitro fertilization (IVF) process in busolfan treated mice.
  Materials & Methods
  In this study eighteen mature female mice (25g), were divided into 6 groups and treated for 21 days. The control group received alone resolvent of busulfan (0.1 ml) intraperitoneally (IP) single dose, and sham control group received BSF alone (10mg/kg, IP/single dose) and experimental groups 1, 2, 3 received BSF(10mg/kg/single dose) with Crocin (100, 200, 400mg/kg/day, IP). Positive control group received alone Crocin (400mg/kg, IP/day). At the end of the treatment period, animals were euthanized and after performing the IVF, early embryo development was evaluated. The obtained data were compared between all groups and analyzed using one-way ANOVA, followed by Bonferroni post-hoc test. A P-value <0.05 was considered significant.
  Results
  Results showed that, the administration of crocin along with busulfan increased significantly oocyte quality, fertilization rate, pre-implantation embryonic development and quality of embryo in comparison to group that received busulfan (P<0.05). In addition, in the group that received crocin any toxicity has not been observed.
  Conclusion
  The present study indicated that crocin can protect female fertility potential against busulfan induced damages.
  Keywords: Busulfan, Ovary, Crocin, Mice, In Vitro Fertilization