فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • بی بی زهره رضوی زاده تبادکان، محمود جاجرمی*، یعقوب وکیلی صفحات 1-8
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، نشخوار فکری و استرس ادراک شده زنان مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شده است.
  روش کار
  طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه متشکل از 32 بیمار زن مبتلا به دیابت عضو هیات ورزشهای همگانی استان خراسان شمالی در سال 1331 بودند که به طور تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. بیماران گروه آزمایش در 8 جلسه 122 دقیقهای درمان ذهن آگاهی شرکت کردند. شرکت کنندگان در پژوهش به ابزارها شامل افسردگی بک، سبک پاسخ دهی نشخواری و مقیاس استرس ادراک شده در پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش نمرات افسردگی) 221 = P = 2/ (، نشخوار فکری) 221 P = 2/ (و استرس ادراک شده) 221 P (در گروه آزمایش در پس آزمون شد و این تغییرات در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل معنادار بود.
  نتیجه گیری
  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی منجر به کاهش افسردگی، نشخوار فکری و استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شد.
  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر، ذهن آگاهی، افسردگی، نشخوار فکری، استرس ادراک شده، دیابت
 • رسول آروین*، سوسن اصغری، نادر خالصی، پوران رئیسی دهکردی صفحات 9-15
  مقدمه
  با توجه به اینکه درادوار گذشته بهای تمام شده محصولات سازمانهای دولتی برمبنای سیستم های سنتی اداره میشد لذا از این رو بهای تمام شده خدمات جهت دستیابی به این هدف امری ضروری به نظر میرسد که این پژوهش با هدف اصلی بهای تمام شده خدمات بخش MRI بیمارستان امام علی)ع(بجنورد با استفاده از روش ABC درسال 1394 انجام پذیرفت.
  روش کار
  مطالعه از نوع کاربردی بوده واطلاعات آن براساس روش میدانی از فعالیتهای صورت گرفته جهت تعیین بهای تمام شده ارائه یک واحد خدمت در بخش امآرآی بیمارستان امام علی)ع(بجنورد درسال 1394 به روش هزینه یابی برمبنای فعالیت محاسبه گردید. با استفاده از این روش، اطلاعات تحلیل و نهایتا از تفاضل میزان درآمد وهزینه، سود یا زیان بخش محاسبه شد.
  یافته ها
  مشخص گردید که بهای تمام شده بخش ام آر آی بیمارستان امام علی)ع(در سال 1394 به مبلغ 7344580013 ریال است که از این مبلغ 36/7 درصد معادل 2695505232 ریال مربوط به هزینه های نیروی انسانی 15/5 درصد معادل 113847524 ریال مریوط به هزینه های مواد و ملزومات مصرفی 42/4 درصد معادل 3112823741 ریال مربوط به هزینه های استهلاک و تجهیزات اموالی 5/4 درصد معادل 397772800 ریال مربوط به هزینه های سربار بخش میباشد.
  نتیجه گیری
  بخش عمده هزینه های بخش ام آر آی مربوط به هزینه استهلاک با 42،4 درصد هزینه های بخش میباشد که با تورمهای اخیر که در کشور ما حکم فرماست واحدهای جدیدی که تاسیس میگردند چون قیمت تمام شده تجهیزات مورد استفاده ازمبالغ بالایی برخوردارندلذاامکان زیان ده بودن بخش دوازانتظار نیست.
  کلیدواژگان: هزینه های درمانی، خدمات بیمارستانی، قیمت تمام شده، بخش MRI، بیمارستان امام علی)ع(، بجنورد
 • سمیه محمدی، علی تاج آبادی، رضا محبی، مصطفی روشن زاده* صفحات 16-22
  مقدمه
  اضطراب قبل از اعمال جراحی میتواند تاثیرات متفاوتی روی کودکان و خانواده های آنها داشته و روند درمان آنها را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات قبلی نشان دادهاند استفاده از روش های غیردارویی (تماشای کارتون و بازی) جهت کاهش اضطراب کودکان نسبت به روش های دارویی مزایایی دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر دو روش بازی و تماشای کارتون در کاهش اضطراب کودکان بلافاصله قبل از شروع روند بیهوشی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  مطالعه نیمه تجربی حاضر با طرح سه گروهی (تماشای کارتون، بازی و کنترل) در 90 کودک 3-6 ساله کاندید عمل جراحی تانسیلکتومی (هر گروه 30 نفر) در بیمارستان ولیعصر بیرجند در مقطع زمانی زمستان 1394 انجام شد. داده ها قبل و بعد از مداخله توسط پرسشنامه اضطراب Yale جمعآوری و توسط آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی تی زوجی، آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون، توکی و تحلیل واریانس آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین اضطراب واحدهای مورد پژوهش قبل از مداخله بر حسب گروه های مختلف معنیدار نبود (P=0/7) اما بعد از مداخله (بلافاصله قبل از بیهوشی) معنی دار شد (P=0/02). میانگین اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه بازی P=0/03، کارتون P=0/001 و کنترل P=0/1 بود. آزمون تعقیبی توکی در زمینه تفاوت بین گروه ها حاکی از آن بود که میانگین اضطراب در گروه کارتون به طور معنیداری پایینتر بود (P<0/001).
  نتیجه گیری
  بازی و تماشای کارتون نقش موثری در کنترل اضطراب کودکان قبل از بیهوشی دارد. لذا پیشنهاد میشود در بخشهای جراحی و اتاق عمل کودکان، شرایط و تسهیلات لازم برای اجرای این روش ها مهیا گردد.
  کلیدواژگان: بازی، اضطراب، کودکان، کارتون، تانسیلکتومی، اتاق عمل
 • روناک غفوری، علی حیرانی*، محمدتقی اقدسی، بهروز ابراهیمی صفحات 23-31
  مقدمه
  از جمله مشکلات کودکان دارای اختلال نوشتن، اختلال در فرآیندهای شناختی میباشد. اختلال در کارکردهای حافظه فعال، اصلیترین ویژگی کودکان با اختلال نوشتاری است. یادگیری مهارتهای نوشتاری با انجام مهارتهای حرکتی تقویت شده که این تقویت بر عملکرد، طرحواره بدنی وپردازش اطلاعات و بهبود فرآیندهای شناختی از جمله حافظه تاثیر میگذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات حرکتی بر حافظه فعال، مهارت نوشتن و تبحر حرکتی در کودکان با اختلال نوشتاری است.
  روش کار
  بهمنظور انجام پژوهش، 32 دانش آموز پسر پایه سوم تا پنجم با اختلال نوشتاری به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند سپس بصورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل تمرینات 12 هفته آیروبیک بود. آزمون فراخنای حافظه عددی، آزمون مهارت دست نویسی مینه سوتا و آزمون رشد حرکتی لینکن-اوزرتسکی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد.
  یافته ها
  بهمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد(P>0/5). نتایج نشان داد که بعد از یک دوره تمرین ریتمیک نمرات تبحر حرکتی وهمچنین حافظه فعال و مهارت نوشتن بصورت معناداری افزایش یافت، یافته ها نشان داد که بین حافظه فعال با نمرات تبحر حرکتی و مهارت نوشتن ارتباط معناداری وجود دارد.
  نتیجهگیری
  پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات حرکتی ممکن است به واسطه بهبود تبحر حرکتی و هماهنگی حسی و حرکتی باعث افزایش پردازش اطلاعات و بهبود حافظه فعال و نهایت بهبود نمرات نوشتن در کودکان با اختلال نوشتاری شود.
  کلیدواژگان: تبحر حرکتی، مهارت نوشتن، حافظه فعال، اختلال نوشتاری، پردازش اطلاعات
 • سارا جورکش، رسول نظری* صفحات 32-43
  مقدمه
  افزایش شمار سالمندان در ایران موجب توجه به موضوعات جدید و تازهای در ارتباط با آنها شده است. از آنجا که ناتوانایی های دوره سالمندی با افزایش سن شایعتر میشود، در این شرایط نقش ورزش در حفظ و بهبود سلامت سالمندان و شور و نشاط اجتماعی پررنگ میگردد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ورزش سالمندی ایران انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. شرکت کنندگان در این پژوهش، متخصصان و صاحبنظران حوزه علوم ورزشی، روانشناسان، مددجویان، جامعه شناسان، پرستاران و مدیران ادارات بهداشت، بهزیستی و سازمان امور اجتماعی شهردارمتخصصان و صاحب نظران مدیریت ورزشی، پیشکسوتان ورزشی، اعضای هیات علمی گروه های(علوم ورزشی، روانشناسی، جامعه شناسی، مددکاری، پرستاری)و همچنین مسئولین ادارات درگیر با سالمندی اعم از بهداشت، بهزیستی و سازمان امور اجتماعی شهرداری اصفهان بودند که به صورت نمونهگیری هدفمند و نظری جهت مصاحبه نیمه ساختار یافته انتخاب شدند و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده ها به طور همزمان با جمعآوری اطلاعات با استفاده از روش Strauss & Corbin تحلیل گردید. اعتبار داده ها براساس معیارهای پیشنهادی Lincoln & Guba تایید شد.
  یافته ها
  نتایج گویای آن است که 276 گزاره مفهومی اولیه با 11 مقوله اصلی و 50 مقوله فرعی در قالب ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی شامل: موجبات علی(3 مقوله)؛ پدیده اصلی(1 مقوله)؛ راهبرد(2 مقوله)؛ ویژگی های زمینه ای(2 مقوله)؛ شرایط محیطی(2 مقوله)؛ پیامد(1 مقوله) الگوی ورزش سالمندی ایران را تشکیل میدهند.
  نتیجهگیری
  یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آنهاحول محور ورزش سالمندی ایران، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی مدیران درگیر در امور سالمندان را منعکس میکند.
  کلیدواژگان: ورزش، داده بنیاد، سالمندی، سلامتی
 • حسن سرابندی، حسن توزنده جانی، حمید نجات* صفحات 44-50
  مقدمه
  این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر الگوی بک بر نشانگان بالینی و رضایت از زندگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 24 نفر از بیماران دارای افسردگی اساسی انجام شد. بیماران به صورت تصادفی بلوکی در دو گروه درمان شناختی رفتاری و کنترل تقسیم شدند. درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر الگوی بک در دوازده جلسه نود دقیقهای و دو بار در هفته برگزار شد و گروه کنترل تحت هیچ گونه آموزشی قرار نگرفت. جهت اندازه گیری افسردگی و رضایت از زندگی به ترتیب از پرسشنامه های بک و دینر قبل، بعد و دو ماه بعد از مداخله استفاده گردید. آنالیز آماری با استفاده از نرمافزار SPSS-21 صورت گرفت.
  یافته ها
  در کل 24 نفر معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند که در هر گروه 12 نفر به طور تصادفی قرار گرفتند. فراوانی مردها در گروه درمان و کنترل به ترتیب 50/0 و 33/3 درصد بود. میزان افسردگی و رضایت از زندگی بین دو گروه، بعد از مداخله و دوماه بعد تفاوت آماری معنی داری داشت (P<0/05). نتایج آزمون Repeated measure نشان داد در گروه درمان شناختی رفتاری از نظر افسردگی و رضایت از زندگی رابطه معنی داری در طول زمان وجود دارد.
  نتیجهگیری
  نتایج این مطالعه نشان داد درمان شناختی رفتاری تاثیر مثبتی بر افسردگی و رضایت از زندگی در بیماران دارای افسردگی اساسی دارد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی - رفتاری، نشانگان بالینی، رضایت از زندگی، افسردگی
 • بهناز شفیع، جلال پوراحمد، محسن رضایی* صفحات 51-57
  مقدمه
  آکرولئین یک آلاینده مهم زیست محیطی، غذایی و آبی میباشد که نقش مهمی در بروز چندین بیماری نظیر آسیب نخاعی، مالتیپل اسکلروزیس، بیماری آلزایمر، بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت ملیتوس، انسفالوپاتی کبدی و سمیت کلیوی ایفا میکند. رزوراترول یک ترکیب فنولی با خواص آنتی اکسیدانی است که در میوه هایی مانند انگور، انواع توت و بادام زمینی وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر محافظتی رزوراترول در جلوگیری از سمیت ناشی از آکرولئین بر میتوکندری های جدا شده از کبد موش صحرایی میباشد.
  روش کار
  میتوکندری های کبد موش صحرایی با دورهای مختلف سانتریفیوژ جدا گردیدند. غلظت های مختلفی از آکرولئین(μM 100 تا μM 2000) برای به دست آوردن دوز IC50 استفاده شد. غلظت های مختلفی از رزوراترول(μM 2/5 تا μM 40) برای سنجش بقای میتوکندری ها در حضور آکرولئین مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه IC50 آکرولئین با روش MTT Assay معادل 400 میکرومولار محاسبه گردید. هیچ اثر سمی برای رزوراترول مشاهده نشد و در حضور آکرولئین، کاهش معنی داری در بقاء میتوکندری ها حتی در غلظتهای بالای رزوراترول، در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (P<0/001).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که رزوراترول در غلظتهای استفاده شده دراین مطالعه اثرات محافظتی بر سمیت حاد آکرولئین نداشته است و اینکه یک ماده محافظ میتواند یک آنتی اکسیدان قوی باشد، به این معنی نیست که میتواند از آسیبهای میتوکندریایی ناشی از هر سمی جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: آکرولئین، میتوکندری، رزوراترول، استرس اکسیداتیو
 • محمدرضا جلیلوند، آمنه محمدی، کتایون روغنی، میترا هاشمی، ناهید قدرتی، پویان فیضی، پیمان آل شیخ، پرستو ضرغامی مقدم* صفحات 58-64
  مقدمه
  در سالهای اخیر تولید کنندگان مواد غذایی توجه زیادی به استفاده از نگهدارنده های طبیعی با منشا گیاهی به جای نگهدارنده های شیمیایی در محصولات خود نمودهاند که این امر موجب تمایل زیاد مصرف کنندگان به استفاده از مواد غذایی فرآوری شده بدون نگهدارنده یا حتی المقدور با نگهدارنده های طبیعی شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه قان تپر بر رشد باکتریهای مولد فساد مواد غذایی بر پنیر سفید است.
  روش کار
  پس از جمع آوری گیاه، عصاره اتانولی آن تهیه و بعد از اطمینان از عدم آلودگی میکروبی شیر، تلقیح باکتریایی، کلرید کلسیم، عصاره گیاه قان تپر و نهایتا آنزیم (قرص مایه پنیر) به شیر انجام شد و ظرفهای حاوی پنیر به پنج گروه کنترل مثبت و منفی و تیمار تقسیم بندی و از لحاظ افزایش میزان رشد باکتریهای تلقیحی در طی 60 روز مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در نمونه حاوی عصاره کاهش تعداد باکتریهای رشد یافته در تمامی مدت زمان مورد بررسی در مقایسه با نمونه فاقد عصاره مشاهده گردید و بیشترین تاثیر ضد باکتری عصاره در حذف یا ممانعت از رشد باکتری در 24 ساعت اول مشاهده شد ولی به مرور زمان این خاصیت ضد باکتریایی عصاره کاهش پیدا کرده و تعداد باکتری رشد یافته افزایش پیدا کرد.
  نتیجهگیری
  علی رغم اینکه تاثیر ممانعت از رشد باکتریایی عصاره گیاه قان تپر در 24 ساعت اولیه مثبت بوده، ولی مشاهده ناپایداری اثر عصاره در پنیر در مراحل بعدی آزمایش موجب رشد باکتریهای مولد فساد مواد غذایی شده و نمیتواند به عنوان جایگزین نگهدارنده های شیمیایی بکار رود.
  کلیدواژگان: نگهدارنده طبیعی، قان تپر، پنیر، ضدباکتری
 • رضا حسین آبادی، شورانگیز بیرانوند، سمیه میرزایی شریفی، خاطره عنبری، سیدحمید نبوی، طاهره منصوری* صفحات 65-72
  مقدمه
  حمایت اجتماعی از عوامل تاثیرگذار بر سلامت اجتماعی و سالمندی موفق است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی سالمندان ساکن شهر خرمآباد انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی همبستگی تعداد 462 سالمند 60 سال و بالاتر به روش تصادفی چند مرحلهای از سالمندان تحت پوشش مراکز جامع سلامت انتخاب شدند. وضعیت حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی آنان با استفاده از پرسشنامه و به روش مصاحبه حضوری بررسی گردید. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آمار توصیفی و تحلیلی شامل آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تحیل گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد سالمندان ساکن شهر خرم آباد از حمایت اجتماعی نسبتا خوب و سلامت اجتماعی متوسطی برخوردارند. بین حمایت اجتماعی خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی با سلامت اجتماعی و خرده مقیاس های آن ارتباط ضعیف تا متوسط وجود داشت. اما حمایت اجتماعی و خرده مقیاس های آن با همبستگی اجتماعی ارتباط معنی داری نداشتند. علاوهبراین بین سن، تحصیلات و ترتیب زندگی و برخی خرده مقیاس های حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی ارتباط معنیدار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی اتخاذ سیاست های تقویت ارتباطات خانوادگی و فراهم نمودن شرایط مشارکت اجتماعی در سطح ملی و محلی از جمله راهکارهای تقویت سلامت اجتماعی سالمندان است.
  کلیدواژگان: سالمندان، حمایت اجتماعی، سلامت اجتماعی، مشارکت اجتماع
 • زهرا شماسی، علی اسحاقی*، مسعود همایونی تبریزی صفحات 73-82
  مقدمه
  رادیکال آزاد مولکول هایی هستند که در لایه آخر خود دارای الکترون جفت نشده میباشند. تولید بیش از اندازه رادیکالهای آزاد باعث ایجاد استرس اکسیداتیو میشوند. استرس اکسیداتیو میتواند باعث صدمه به پروتئینها، DNA و اکسیداسیون فسفولیپیدهای غشاء شود.
  روش کار
  اثرات سیتوتوکسیک نانوذره با استفاده آزمون MTT (3-]4 - دیفنیل تترازولیوم - و 5- دیمتیل تیازول- 2-5 ئیل]- 2 برومید(علیه سلولهای سرطان پستان رده سلولی MCF7 ((مورد سنجش قرار گرفت. همچنین خواص آنتی اکسیدانی نانوذره با فعالیت حذف رادیکالهای DPPH (1 ، 1 -دیفنیل- 2-پیکریل-هیدرازیل(و ABTS (2 ، 2 - -آزینو بیس) 9-اتیل بنزوتیازولین 0 سولفونیک اسید(مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که نانو ذره اکسید روی سنتز شده، خاصیت آنتی اکسیدانی موثری طی تستهای DPPH و ABTS دارد، به طوری که با افزایش غلظت نانوذره خاصیت آنتی اکسیدانی افزایش یافته و IC50 آن به ترتیب 1000 و 125 میکروگرم بر میلی لیتر گزارش شد. همچنین نتیجه حاصل از تست MTT نشان داد که با افزایش غلظت نانو ذره میزان زیستایی سلولهای سرطانی پستان) MCF7 (کاهش مییابد و مقدار IC50 حدود 70 میکروگرم بر میلی لیتر گزارش شد.
  نتیجهگیری
  نتایج این پژوهش نشان میدهد که نانوذره اکسید روی سنتز شده دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده و همچنین قادر است در غلظت پایین سلول سرطان را از بین ببرد و در غلظتی مشابه بر سلول نرمال اثر سمیت نداشته باشد که همین امر این نانوذره را کاندیدی مناسب جهت استفاده در مهار سلولهای سرطانی میکند.
  کلیدواژگان: نانو ذرات اکسید روی، آنتی اکسیدان، سلول های پستان رده MCF7، گیاه روناس
 • فاطمه سمیعی راد، مینا نیک محمدی، آمنه باریکانی، محمد صوفی آبادی* صفحات 83-89
  مقدمه
  خونریزی غیر طبیعی رحمی، از جمله شایعترین شکایت مراجعه کنندگان به درمانگاه ژنیکولوژی میباشد. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه یافته های هیستوپاتولوژی در خونریزیهای غیر طبیعی رحم، در مراجعین به بیمارستان کوثر قزوین بود.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 887 بیمار که بعلت خونریزی غیر طبیعی رحم دربیمارستان کوثر شهر قزوین طی سال های 1385-1395 تحت کورتاژ تشخیصی قرار گرفته بودند انجام گردید. کلیه نتایج دموگرافی، بالینی، سونوگرافی و  هیستوپاتولوژی آندومتر در یک چک لیست ثبت شد. داده های حاصل از مطالعه توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 و با استفاده از آزمونهای کای اسکوار یا تی آنالیز گردید.
  یافته ها
  بیشترین نوع خونریزی غیرطبیعی رحمی از نوع منومتروراژی(32/7%) و پس از آن متروواژی (31%) بود. بر اساس نتایج سونوگرافی ضخامت آندومتر در 51% بیماران در محدوده ری پروداکتیو قرار داشت. بیشترین الگوی پاتولوژیک در این بیماران شامل: اختلالات تکثیری (33/6%) و پس از آن ترشحی (15/8%) و پولیپ (14/9%) آندومتر بود. ارتباط سن با نوع خونریزی غیرطبیعی رحمی، یافته های سونوگرافی و پاتولوژی با بازه های سنی و نوع خونریزی غیرطبیعی رحمی، و یافته های سونوگرافی با پاتولوژی از نظر آماری معنی داری بود (P<0/05).
  نتیجه گیری
  ارزیابی هیستوپاتولوژی اطلاعات واضحی از علل ارگانیک خونریزی غیرطبیعی رحمی ارائه داده و به تشخیص زودتر کمک میکند.
  کلیدواژگان: خونریزی غیرطبیعی رحمی، سونوگرافی، یافته های هیستوپاتولوژیک
 • مهری نصیری*، محمد سبحانی شهمیرزادی صفحات 90-95
  مقدمه
  دل درد و سوء هاضمه صبحگاهی، مشکلی مزمن و شایع در کودکان میباشد که در سنین مدرسه و دوران تحصیل به کرات مشاهده میشود. با توجه به شیوع نسبتا فراوان دل درد و تهوع صبحگاهی و تاثیر آن در مراجعات مکرر به پزشکان متعدد و اختلال در فعالیتهای کودک این مطالعه با هدف بررسی مقایسه اثر داروی رانیتیدین به صورت تک دوز قبل از خواب و دوبار در روز در بهبودی تهوع و دل درد صبحگاهی کودکان طراحی گردید.
  روش کار
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، نمونه های پژوهش از میان تمامی کودکان 3تا 15سالهای که با شکایت تهوع و دل درد صبحگاهی بیش از دو هفته توسط والدین مراجعه نمودهاند، انتخاب شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مداخله شامل گروه یک(تحت درمان با رانیتیدین تک دوز)و گروه دو(رانیتیدین دو بار در روز)تقسیم شدند. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-18 و با آزمون کای دو مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  150 کودک با شکایت تهوع و دل درد صبحگاهی مراجعه کردند. از این تعداد 29 نفر با شکایت تهوع صبحگاهی، 93 نفر دلدرد صبحگاهی و 28 نفر با هر دو مشکل مراجعه کردند. از افرادی که با شکایت تهوع و دلدرد, درمان به صورت تک دوز دریافت کرده بودند، در 70/7% از آنها علایم کاهش و در 29/3% بصورت کامل بهبود یافت، همچنین در گروه دریافت کنندگان دارو بصورت  دوبار در روز 100 % افراد به بهبودی کامل دست یافتند. بررسیها نشان داد که هرچه طول دوره بیماری قبل درمان بیشتر باشد پاسخ به درمان کمتر خواهد بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه تاکید بر استفاده دو بار در روز رانیتیدین به جای تک دوز دارد. سن، طول دوره بیماری و وجود علائم همراه هم باید حین درمان کودک مد نظر باشد. با توجه به شیوع دلدرد صبحگاهی و تهاجمی بودن آندوسکوپی, روش انتخابی درمان با رانیتیدین و مشاهده پاسخ به درمان روش قابل قبولی در برخورد اولیه با این مشکل شایع میباشد.
  کلیدواژگان: رانیتیدین، تهوع، دلدرد، کودکان
 • عبدالرضا ملک، مجید سزاواردخت فاروقی، راحله رحیمی، ربابه موسوی نژاد، سیده مریم موسوی* صفحات 96-99
  مقدمه
  واسکولیتهای سیستمیک دارای علل مختلفی هستند که پدیده های اتوایمون در اکثر آنها نقش عمدهای دارد. یکی از انواع واسکولیتهای سیستمیک، واسکولیت ناشی از حضور مقادیر قابل ملاحظه کرایوگلوبولین در خون است. در این نوشتار یک مورد از واسکولیت کرایوگلوبولینمیک در کودک 3 ساله گزارش میشود.
  مورد
  پسر بچهای 3 ساله با علائم پوستی، مفصلی و مغزی که مبتلا به واسکولیت کرایوگلوبولینمیک شده است.
  بحث
  واسکولیت کرایوگلوبولینمیک با درگیری مغزی و خونریزی از موارد نادر بخصوص در کودکان میباشد.
  کلیدواژگان: واسکولیت کرایوگلوبولینمیک، کودکان
|
 • Bi Bi Zohreh Razavizadeh Tabadkan, Mahmoud Jajarmi*, Yaghoob Vakili Pages 1-8
  Introduction
  The present study has been performed for investigating the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on depression, rumination and perceived stress in women with type 2 diabetes.
  Methods
  The research design was a semi-experimental study with unit-variable pre-test and post-test with control group. The sample consisted of 30 diabetic women the members of Public Sport Association of North Khorasan in 2017 were assigned to experimental (mindfulness-based cognitive therapy) and control group, randomly. The patients of experimental group to attended mindfulness-based cognitive therapy in the 8 sessions 120 minutes per week. Participants in the study responded to tools including Beck Depression Inventory-2nd edition, Ruminative Responses Scale and Perceived Stress Scale in pretest and posttest.
  Results
  The results of Single-variable covariance analysis demonstrated that mindfulness-based cognitive therapy significantly decreased depression (P= 0.0007), rumination (P= 0.085) and perceived stress (P= 0.0001) in experimental group in post-test and these changes were significant in the experimental group compared to the control group.
  Conclusions
  Mindfulness-based cognitive therapy decreased depression, ruminative and perceived stress in diabetic women.
  Keywords: Mindfulness-based Cognitive Depression, Rumination, Perceived Stress, Diabetes
 • Rasool Arowin*, Susan Asghari, Nader Khalesi, Puran Reissi Dehkordi Pages 9-15
  Introduction
  Considering that in the past the cost of goods government organizations based on traditional systems run constantly one of the objectives of each organization, costing and provide quality services in the competitive environment is, therefore, of the cost of services for achieving this goal it is necessary that the main aim of the costs of the MRI Imam Ali Bojnoord by ABC was conducted in 1394.
  Methods
  This study was applied and it was based on field activities to determine the cost of providing a service unit in the MRI Imam Ali Bojnoord in 1394 was calculated using Activity Based Costing.
  Results
  It was determined that the cost of the MRI section of Imam Ali Hospital in 1394 is 7344580013 Rials, of which 36.7% is equal to 2.695.505.232 Rials related to manpower costs, 15.5% equal to 1.138.478.240 Rials Due to the cost of materials and consumables, 42.4 percent, equivalent to 3.112.823.741 Rials for depreciation and equipment costs, 5.4 percent, equivalent to 397,772,800 Rials, refer to overhead costs, which resulted in the expense of a service unit in this section amounts to 796,506 Rials and the difference of one income unit to 1,014,482 Rials, this section will earn $ 217,976 per share for providing a service unit.
  Conclusions
  Which is related to the cost of depreciation, with 42.4 percent of the cost of the sector, recently, in our country, new units are being established because the cost of the equipment used is high, and so it is not possible to lose the expected part of the sector.
  Keywords: Medical ExpensesHospital ServicesPrice FinishedMRIHospital Imam Ali Bojnoord
 • Somayyeh Mohammadi, Ali Tajabadi, Reza Mohebbi, Mostafa Roshanzadeh* Pages 16-22
  Introduction
  Anxiety before surgery can have a different effect on children and their families and affect the treatment process. Previous studies have shown that the use of non-medical techniques (watching cartoons and playing) has a beneficial effect on children's anxiety in comparison with pharmacological methods. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of two methods of playing and watching cartoons on reduction of child anxiety immediately before the onset of anesthesia.
  Methods
  A semi-experimental study was conducted on three groups (cartoon watching, playing and control) in 90 children aged 3 to 6 years old who were candidates for Tansilectomy (30 patients each) at Vali-e-Asr Hospital in Birjand during the winter of 2013. The data were analyzed by Yale Anxiety Inventory before and after the intervention and analyzed by t-test, t-test, Pearson correlation coefficient, Tukey and analysis of variance by descriptive and inferential statistics.
  Results
  The mean of anxiety of the subjects before intervention was not significant in different groups (P = 0.7) but after intervention (immediately before anesthesia), it was significant (P = 0.02). The mean of anxiety before and after intervention in the play group was P = 0.03, Cartoon, P = 0.0001 and control P = 0.1 respectively. Tukey's post hoc test for the difference between the groups indicated that the mean of anxiety was significantly lower in the cartoon group (P <0.001).
  Conclusions
  Playing and watching cartoons plays an effective role in controlling the anxiety of children before anesthesia. Therefore, it is recommended that the surgical and operating rooms of the children be provided with the conditions and facilities necessary for the implementation of these procedures.
  Keywords: Play, Anxiety, Children, Cartoons, Tonsillectomy, Operating Room
 • Ronak Ghafori, Ali Heirani*, Mohammadtaghi Aghdasi, Behrouz Ebrahimi Pages 23-31
  Introduction
  One of the most common abnormalities of learning is dysgraphia, which refers to a serious defect in mechanical writing skills. Children with dysgraphia may not be able to perform the actions required to write or transfer information within the hearing or vision to exercise and poorly performing in cognitive skills such as organization, attention and memory. Evidence suggests that active memory plays a crucial role in learning and performing complex cognitive tasks, including writing. In addition, regular exercise is considered as a key indicator of improving cognitive performance of individuals. Learning written skills through enhanced motor skills, which affects performance, motor schema and information processing and improves cognitive processes such as memory. The purpose of this study is to investigate the effect of motor exercises on active memory, writing skill and motor efficiency in children with dysgraphia.
  Methods
  The research is a pre-test and post -test with a control group. The study population included all 3rd to 5th grade male students with a dysgraphia that had been introduced to the center of learning disability due to issues in the formal education process for the teachers in the classroom, and the specialists of the organization identified these people as having a dysgraphia. In order to performance of research, 32 male students from 3rd to 5th grade students with dysgraphia were selected through available sampling. The Minnesota handwriting skill test was then used to accurately identify students with dysgraphia (handwriting test results are also recorded as pre-test), and the Ravens color intelligence test was taken from the students (IQ above 90). They were then randomly assigned to control and experimental groups. Then, each group was evaluated using Lincoln-Oseretsky for measuring motor skills and Wechsler's numerical memory test for evaluation of active memory. The exercise program included aerobic exercises, which lasted for 3 consecutive sessions each week for 12 weeks, 45 minutes per week. The training program included 5 to 10 minutes of warming, 25 minutes of aerobic exercises (step by step, step 7, rhythmic play) and 5 minutes of cool down.48 hours after the last training session in the same conditions with the control group. From all cases, the numerical memory test for active memory measurement and the Minnesota handwriting skill test were used to examine the skills of handwriting (writing) and the Linck- Ozeretsky motor efficiency test to measure motor efficiency.
  Results
  The results confirmed the Covariance analysis was used to analyze the data (P≤0.5). The results showed that after a rhythmic exercise period, the values of motor efficiency and active memory significantly increased, the findings also showed that rhythmic exercises had a positive effect on the skills of handwriting in students with dysgraphia. On the other hand, the results showed there is a significant relationship between active memory with scores of motor skills and writing skill. The results of handwriting regression analysis in terms of memory components and the Linck-Ozeretsky motor growth components showed that about 48 percent of the handwriting changes can be explained by the memory scores and the Linck-Ozersky growth test scores.
  Conclusions
  The results of this study showed that motor skills may improve information processing and improve active memory and improve the writing scores in children with dysgraphia due to improving motor efficiency and motor – sensitive coordination. Using these exercises improves the coordination of the eyes and hands, motion sequences, physical schemas and information processing. Learning written skills is effective and feasible by performing reinforced motor skills that enhance the performance of the child. The use of such training can enhance learning and motor efficiency, improve the writing and improve the active memory of children with dysgraphia. These findings can be explained by the underlying mechanisms of brain plasticity. The hypothesis of human brain plasticity suggests that if the less active regions involved in the learning disorder are stimulated appropriately and repeatedly, these changes will remain stable due to changes that are supposed to be made in the structure of the neurons.
  Keywords: Motor Proficiency, Writing Skills, Active Memory, Dysgraphia, Information Processing
 • Sara Jorkesh, Rasool Nazari* Pages 32-43
  Introduction
  New considerations have been appeared because the number of elderlies has been increased. Since the disabilities of elderly period are become more prevalent as the age increases, in this situation the role of sport becomes more prominent for keeping the elderlies healthy and improving their social joy. Present study has been done in order to advance the elderly sport in Iran.
  Methods
  This study has been done by the systematic grounded theory. These people are scholars and specialists in sport sciences, psychologists, social workers, sociologists, nurses, the managers of sanity offices, the Welfare Organization and the social council of municipality. The purposeful and theoretical sampling were selected for semi-structured interviews. Interviews continued until theoretical saturation. Data simultaneously collected data were analyzed using Strauss & Corbin. Data validation criteria recommended by Lincoln & Guba was confirmed.
  Results
  The results show that 276 basic conceptual statements with 11 primary categories and 50 secondary categories in paradigm model form were identified. The paradigm model includes: causal conditions (3 category), central phenomena (7 categories), action strategy (2 categories), context (2 categories), intervening conditions (2 categories), and consequence (1 category).
  Conclusions
  The integration of categories based on the interrelations between them about the elderly sport in Iran forms the paradigmatic model which this model reflects the model of involved managers in the elderly issues.
  Keywords: Sport, Grounded Theory, Elderly
 • Hassan Sarabandi, Hassan Toozandehjani, Hamid Nejat* Pages 44-50
  Introduction
  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Cognitive-behavioral therapy based on Beck’s pattern on clinical syndrome and life satisfaction in patients with major depression
  Methods
  This randomized clinical trial was performed on 24 patients with depression. Patients were randomly assigned into two groups of cognitive-behavioral therapy and control. Cognitive-behavioral therapy based on Beck’s pattern was conducted in twelve nine-minute sessions twice a week, and the control group was not trained in any kind of training. Beck & Diener questionnaires were used respectively before, after and two months after the intervention to diagnose depression and life satisfaction. Statistical analysis was performed using SPSS-21 software.
  Results
  A total of 24 patient had inclusion criteria that twelve patient were randomly assigned to each group. The frequency of men in the treatment and control group was 50.0% and 33.3%, respectively. In related to depression and life satisfaction, the results of T-test showed a significant difference between the two groups after the intervention and two months later (P-value<0.05). The results repeated measure showed that in the cognitive-behavioral group there is a significant relationship in related to depression and life satisfaction over time.
  Conclusions
  The results of this study showed that cognitive-behavioral therapy has a positive effect on depression and life satisfaction in patients with major depression.
  Keywords: Cognitive-behavioral Therapy, Clinical Symptoms, Life Satisfaction, Depression
 • Behnaz Shafie, Jalal Pourahmad, Mohsen Rezaei* Pages 51-57
  Introduction
  Acrolein is an important environmental, food and water pollutant that plays an important role in the development of several diseases. Resveratrol is a phenolic compound with antioxidant properties found in fruits such as grapes, berries and peanuts. The purpose of this study was to evaluate the protective effect of resveratrol in preventing Acrolein-induced toxicity in isolated mitochondria from the rat liver.
  Methods
  Rat liver mitochondria were isolated by differential centrifugation. Different concentrations of Acrolein (100 μM to 2000 μM) were used to obtain an IC50. Different concentrations of resveratrol (2.5 μM to 40 μM) were then applied on mitochondria in the presence of Acrolein toxicity.
  Results
  Acrolein IC50 was obtained via MTT assay as 400 μM. No toxic effect was observed for resveratrol and in the presence of Acrolein, there was a significant reduction in mitochondrial survival even at high concentrations of resveratrol compared to the control group (P < 0.001).
  Conclusions
  The results of these study showed that resveratrol failed to exhibit a protective effect against acute Acrolein toxicity and just because a protective substance could be a marvelous antioxidant does not mean that it can prevent the mitochondrial damage resulted from any toxicant.
  Keywords: Acrolein, Mitochondria, Resveratrol, Stress Oxidative
 • Mohammad Reza Jalilvand, Ameneh Mohammadi, Katayoun Roghani, Mitra Hashemi, Nahid Ghodrati, Pouyan Feyzi, Peiman Alesheikh, Parastoo Zarghami Moghaddam* Pages 58-64
  Introduction
  In recent years, food manufacturers have taken a lot of attention to the use of natural preservatives instead of chemical preservatives in their products, which has led consumers to prefer to use processed food without preservatives or even with natural preservatives. The aim of the present study was to investigate the antibacterial effect of ethanolic extract of Biebersteinia multifida on the growth of food-borne bacteria on white cheese.
  Methods
  After the plant gathering, the ethanolic extract of plant prepared, after ensuring the milk is not microbial contamination, Bacterial inoculation, Calcium chloride, extract and Enzyme added to milks and divided to five groups (control negative, positive and treatment). Survey of growth rate of bacteria did in 60 days.
  Results
  The results indicated that in the specimen containing the extract, the number of bacteria decreased throughout the study period compared to the non-extracting specimen. The most antibacterial effect of the extract was observed in removing or inhibiting bacterial growth in the first 24 hours. But over time, the antibacterial properties of the extract decreased and the number of developed bacteria increased.
  Conclusions
  Despite the fact that the effect of inhibiting bacterial growth of the Biebersteinia multifida extract in the first 24 hours was positive, the observation of the instability of the effect of the extract of the cheese in the next stages of the experiment led to the growth of food-borne bacteria and could not be used as substitutes for chemical preservatives.
  Keywords: Natural Preservatives, Biebersteinia multifida, White Cheese, Antibacterial
 • Reza Hosseinabadi, Shoorangiz Biranvand, Somayeh Mirzayee Sharifi, Khatereh Anbari, Seyyed Hamid Nabavi, Tahereh Mansouri* Pages 65-72
  Introduction
  Social support is one of the factors influencing social well-being and successful aging. This study was conducted to determine the association between social support and social well-being of elderly people in Khorramabad.
  Methods
  In this descriptive-correlational study, 462 community dwelling elderly people living in Khorramabad were selected from health centers using multistage random sampling. Perceived social support and social well-being were assessed using standard questionnaire through a face-to-face interview. The data were analyzed by the SPSS software version 20, using descriptive and analytical statistics including Pearson and Spearman correlation coefficient, chi-square and independent t-test.
  Results
  The findings showed that the older residents of the Khorramabad have relatively good social support and moderate social well-being. There was also a weak to moderate relationship between receiving social support of the family, friends and significant others with social well-being and its dimensions. But, there was no significant relationship between perceived social support and social solidarity. In addition, there was a significant relationship between age, education and living arrangements and some subscales of social support and social well-being.
  Conclusions
  The findings of this study indicate the relationship between social support and social well-being of the elderly. Enhancing family relationships, providing social participation conditions for the elderly at the national and local level are among the strategies for strengthening the social health of the elderly.
  Keywords: Elderly, Social Support, Social Well-being, Social Participation
 • Zahra Shamasi, Ali Es’Haghi*, Masoud Homayouni Tabrizi Pages 73-82
  Introduction
  Free radicals are molecules that have unpaired electrons in their last layer. The excessive production of free radicals causes oxidative stress. Oxidative stress thus adversely alters proteins, DNA and oxidation of the membrane phospholipids.
  Methods
  The cytotoxic effects of zinc oxide nanoparticle were evaluated using MTT (3- (4-5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5-difenyltetrazolium bromide) assay against MCF7 cell line breast cancer cells. Also, the antioxidant properties of nanoparticles have been investigated using DPPH (1,1-diphenyl-2-picyryl-hydrazyl) and ABTS (2,2-Azino-bis (3- Ethyl benzothiazolin-6-sulfonic acid) procedure.
  Results
  The obtain results showed that synthetized zinc oxide nanoparticles had an effective antioxidant properties in the DPPH and ABTS assay, which means that by increasing the nanoparticle concentration, the antioxidant property increased and its IC50 values was 1000 and 125μg/ml respectively. The result of the MTT assay was indicated that by increasing nanoparticle concentrations, the viability of MCF7 cells was reduced and IC50 values was reported at 40μg/ml.
  Conclusions
  Our results shown that synthesized zinc oxide nanoparticles have antioxidant properties and in low concentrations have cytotoxicity effects on cancer cells in compare to the normal cells, which makes this nanoparticle a suitable candidate for use in inhibiting cancer cells.
  Keywords: Zinc Oxide Nanoparticles, Antioxidant, MCF7 Cells, Rubia tinctrom
 • Fatemeh Samiee Rad, Mina Nikmohammadi, Ameneh Barikani, Mohammad Sofiabadi* Pages 83-89
  Introduction
  Abnormal Uterine Bleeding (AUB) is the most common complaint of referrals to the gynecology clinic. This study aimed to investigate and compere histopathological, findings in in patients with AUB witch refered to Kosar Hospital.
  Methods
  This descriptive-analytic study was performed in Kosar Hospital of Qazvin, on 887 cases of Abnormal Uterus Bleeding, that going under diagnostic curettage through2007-2016. All demographic, clinical, ultrasonographic and histopathological endometrial examination results were recorded in a checklist. Data were analyzed by SPSS software version 19 using Chi-square or t- test.
  Results
  The most common types of Abnormal Uterus Bleeding were menometrorrhagia (32.7%) and then metrorrhagia (31%). Based ultrasonography result, endometrial thickness was 51% of patients in the reproductive range. The most pathologic pattern in these patients were endometrial; proliferative disorders (33.6%), followed by secretive (15.8%) and polyp (14.9%). The relation between ultrasound and pathologic findings with age range and type of AUB, and ultrasound with pathologic findings were statistically significant (P <0.05).
  Conclusions
  Histopathological evaluation helps to provide clear information about the AUB and its causes and early diagnosis.
  Keywords: Abnormal Uterine Bleeding, Ultrasonography, Histopathological Finding
 • Mehri Nasiri*, Mohammad Sobhani Shahmirzadi Pages 90-95
  Introduction
  Abdominal pain and dyspepsia in the morning are a common and chronic problem in children which are commonly seen in school seasons. Given the high rate of morning abdominal pain, nausea and dyspepsia symptoms in children, their influence on the reaction of the parents, frequent visits to physicians, and impaired children's activities, this study had designed to evaluate and compare different dose of the ranitidine for treatment of nausea and abdominal pain in children 3 to 15 years old.
  Methods
  In this interventional and randomized clinical trials, children with complaints of morning nausea and abdominal pain more than two weeks, were selected. Patients were randomly divided into two groups treated with single and two times per day of ranitidine. The two groups were matched for age and sex. Patients at the second and sixth weeks after treatment evaluated for symptoms. Data were analyzed with SPSS-18, and chi-square test.
  Results
  150 children enrolled in study. 29 were referred for morning nausea, 93 with morning abdominal pain and 28 with both problems. Of those who received a single dose of ranitidine, in 70.7% symptoms improved and completely recovered in 29.3%. In group receiving the drug twice per day, 100% achieved complete recovery. Study had shown that in longer duration of the disease, the response to treatment is decreasing.
  Conclusions
  The results of this study emphasize the use of Ranitidine twice daily rather than single dose. Factors such as age, duration of disease and associated symptoms should be considered when adjusting the dose. Given the prevalence of morning abdominal pain in children and the invasiveness of endoscopy, the preferred method could be treatment with ranitidine and waiting for the response as an initial step for this problem.
  Keywords: Ranitidine, Nausea, Abdominal Pain, Children
 • Abdolreza Malek, Majid Sezavar Dukht Farooqi, Rahele Rahimi, Robabeh Mousavi Nejad, Seyed Maryam Mosuavi* Pages 96-99
  Introduction
  The systemic vasculitis have varicose etiology that most of them are caused by autoimmune problems. One kind of systemic vas is caused by the plenty amount of cryoglubulin in blood.
  Case report
  A 3 year old boy with cutaneous, joint, and CNS manifestations that is diagnosed with cryoglubolinemic vasculitis.
  Discussion
  Cryoglubolinemic vasculitis with CNS involvement and bleeding is a rare condition especially in children
  Keywords: Cryoglubolinemic Vasculitis, Children