فهرست مطالب

پژوهش های اخلاقی - سال نهم شماره 4 (تابستان 1398)
 • سال نهم شماره 4 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • اردشیر اسدبیگی، ماهیار شریعت پناهی، محمدرضا کاظمی* صفحات 5-26
  انسان در همه ی مراحل زندگی، از کودکی تا نوجوانی و بلوغ و حتی در سنین سالخوردگی، پیوسته از افکار و رفتار دیگران متاثر است.از شرایط محیط نقش می گیرد، و بر محیط زیست اثر می گذارد.آنچه فرهنگ انسانی را می سازد مجموعه ی این تاثیر و تاثرهاست؛ اعم از آنکه تغییر رفتارها نتیجه ی کوششهای عمدی و حسابشده و در قالب نظام آموزشی رسمی یا سنتی باشند، یا اینکه به صورت اثر محیط، به ویژگیهای فرد و جامعه شکل بدهند. درهرحال دگرگونیهای جامعه از تاثیر عوامل سنتی و نیز از کوششهای عمدی نظام آموزشی رسمی ناشی هستند.
  مصداق اولیه این نظام آموزشی در تاریخ ایران قبل از اسلام و نیز ایران بعد از اسلام، حداقل تا قرن معاصر در واژه ای به نام شاگرد موضوعیت داشت که اراده حاکمیت در ذهن شاگرد و یا شاگردان به صورت فردی ویا جمعی در مکانهایی خصوصی و یا عمومی و یا به مقتضای زمان و مکان و شرایط پیش آمده ،حک وتاثیرگذاربوده تا بتوانند سرمایه انسانی کشور را در امتداد تفکر واندیشه سیاسی خودحفط و هدایت ودر مواقع نیار بهره برداری نمایند.این پژوهش در صدد است تاچگونگی تغییر و تطور واژه شاگرد و تبدیل آن به دانش آموز و واژه های دیگر و علل و عوامل پیرامونی این موضوع را در گذرزمان حتی تا دوره حاضر بررسی تا غایت نهایی مقاله محقق شود. به نظر می رسد نقش دولتها، خصوصا نفوذ دانشمندان و فرهیختگان و «الیت» جامعه در بدنه حاکمیت، بی تاثیر در «آلترناتیو» واژه شاگرد در نظام آموزش سنتی ورسمی ایران نبوده و علاوه بر آن احتمال می رود همسویی با سیاست های آموزشی و تربیتی جوامع برون مرزی در تغییر کلمه شاگرد تاثیر گذار بوده است.این پژوهش به روش تاریخی و شیوه جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای و اسنادی و تطبیقی تهیه شده است
  کلیدواژگان: شاگرد، دانش آموز، فراگیر، متعلم، آموزش وپرورش، تحصیل، تربیت
 • رحیم آل شیخ *، بیژن عباسی، علی اکبر گرجی صفحات 27-47
  آزادی سینما مفهومی است که از آزادی بیان برمی آید و در واقع سینما به عنوان هنر هفتم، با شیوه ی سمعی بصری خاص خود در پی تحقق این مهم است. آزادی سینما و چالش های حقوقی و اخلاقی آن همواره یکی از چالش های دولت ها بوده است و به همین علت دولت ها برای انجام این مهم ترین وظیفه خود، دست به اقداماتی مانند مقرره گذاری فرهنگی و نظارت های پیشینی و پسینی بر سینما زده اند. از این رو مقاله حاضر که در صدد بررسی چالش های حقوقی و اخلاقی ناشی از آزادی سینما است، پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، نظم عمومی و آزادی سینما را مورد بررسی قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد که از نوع مطالعات اسنادی داده های تحقیق گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل متون حقوقی مورد تحلیل و توصیف قرارگرفته است. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که: آزادی سینما سبب بروز چالش های حقوقی و اخلاقی فراوانی می گردد که دولت ها می توانند با مقررات گذاری و نظارت های خاص خود تا حدودی چالش های حقوقی- اخلاقی آزادی سینما را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: سینما، آزادی سینما، نظم عمومی، اخلاق حسنه
 • علیرضا انصاری، بهزاد رضوی فرد * صفحات 49-61
  علیرغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیده تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین المللی، منطقه ای و داخلی، تبدیل شده است. به رغم اینکه امروزه، همه کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می کنند، متاسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفته است تا جنبه حقوقی. بنابراین پدید تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه های امنیتی ملت ها و دولت ها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولت های خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک، کمتر توسعه یافته تا بزرگترین قدرت های دنیا به نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. به طور تقریبی می توان گفت از زمان شکل گیری جامعه بین الملل و درک لزوم مقابله با تروریسم، کشورها و جامعه بین الملل سه راهبرد را در روند مبارزه با تروریسم در پیش گرفته اند که هریک موفقیت هایی را در پیش داشته است، اما هیچکدام قادر به مقابله ریشه ای با پدیده تروریسم نبوده است و در بلندمدت نتوانسته از دست زدن به اقدامات تروریستی جلوگیری کند. این مطالعه در پی آن است تا ابعاد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم را در طی سه دهه اخیر تبیین نماید . با توجه به اینکه در حال حاضر، سیزده سند بین المللی در مورد مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده است، ایران فقط به شش سند از این اسناد ملحق شده است
  کلیدواژگان: تروریسم، تعهدات بین المللی، حقوق ایران
 • ایرج حیدری، محمد سیفی *، حسین مرادی مخلص صفحات 63-81
  امروزه استفاده صحیح و اثربخش محیط های یادگیری چند رسانه ای نیازمند طراحی ، تدوین و تلفیق منطقی مولفه های حوزه علوم تربیتی است. یکی از این مولفه های اصلی که در این نرم افزارها مورد کم توجهی قرار گرفته، مولفه تفکر انتقادی می باشد. هدف از انجام این پژوهش تولید و اعتبار بخشی بسته آموزشی درس تفکروپژوهش پایه ششم ابتدایی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی (مدل چند رسانه ای ون مورینبور) و تاثیر آن بر مهارت های تفکر انتقادی در دو حوزه تفسیری و استنباطی بود. این تحقیق در دو مرحله انجام پذیرفت ، در مرحله اول بسته آموزشی درس تفکر و پژوهش با تاکید بر مهارت های تفسیری و استنباطی بر اساس مدل چند رسانه ای ون مرینبور، طراحی و تهیه گردید. در مرحله دوم تاثیر کاربرد بسته آموزشی تهیه شده مبتنی بر مهارت های تفسیری و استنباطی به روش نیمه آزمایشی و براساس طرح پیش آزمون - پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تدریس تفکر و پژوهش بر اساس بسته آموزشی تهیه شده بر مهارت تفسیری و استنباطی آزمایشی تاثیر معنی دار داشته است (05/0P<). با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، کاربست بسته آموزشی درس تفکر و پژوهش با رویکرد ساختن گرایی، موجب افزایش مهارت های تفکر انتقادی در دو حوزه مهارت تفسیری و مهارت استنباطی فراگیران می گردد.
  کلیدواژگان: بسته آموزشی، محیط های یادگیری چندرسانه ای، رویکرد ساختن گرایی، تفکر انتقادی
 • حسین دعاگو *، سیدمحمد هاشمی صفحات 83-105
  حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشات گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصری که آن را عصر تکنولوژی و ارتباطات می نامیم، هنوز انسان های بسیاری بر اثر جنگ های داخلی و آشوب های قومی، فقر و گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت یا حتی ابتدایی ترین امکانات زندگی جان خود را از دست می دهند. هنوز خلا وجود سازوکاری مشخص که بتواند خط مشی یک واکنش منطقی و معقول و در عین حال قاطع و موثر را برای مقابله با بحران های بشری ترسیم کند، حس می شود. «مسئولیت حمایت» در واقع ارائه راهکاری جدید و در عین حال دقیق و برنامه ریزی شده برای این است که جایگزینی مناسب برای مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشردوستانه» باشد؛ البته «مسئولیت حمایت» مفهومی کاملا متفاوت از مداخله بشردوستانه است. مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد، شامل سه بعد مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی است. این دکترین راهبردی کاملا بشردوستانه برای حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد. این راهبرد راه حلی مفید و کارآمد برای حکومت های در معرض بحران یا بحران زده براساس حقوق شهروندی است.
  کلیدواژگان: سازمان ملل، جامعه بشری، فاجعه بشری، مسئولیت حمایت، مداخله بشردوستانه، حقوق شهروندی
 • سهیلا وزیری مهر، مصطفی سالاری *، بهروز رومیانی صفحات 107-126
  یکی از گونه های مهم ادبیات، ادبیات کودکان است. در ایران، به رغم عظمت و قدرت و سابقه ادبی، ادبیات کودکان به معنای امروزی سابقه چندانی ندارد؛ اما در دوره معاصر به ادبیات کودکان توجه گسترده ای شده است به طوری که می توان گفت: یکی از گسترده ترین و زیباترین انواع ادبی کودک در ایران بویژه در دوره معاصر جلوه ادبیات تعلیمی، ادبیات انقلاب و جنگ در آثارکودک است. این نمود در ادبیات کودک دهه شصت به دلیل این که از وقوع انقلاب اسلامی زمان زیادی نمی گذشت هم چنین در فاصله کوتاهی از انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی رخ داد به اوج خود رسید به گونه ای که بسیاری از شاعران و نویسندگان ایران بویژه شاعران کودک و نوجوان از میان انواع ادبی به این نوع ادبی توجه شایانی کردند.
  این مقاله با هدف نمایان ساختن و تحلیل و بررسی جلوه ادبیات تعلیمی، ادبیات انقلاب و جنگ در آثارکودک دهه شصت نگارش یافته است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا به طور اجمالی به بیان معنای دقیق ادبیات کودک و ویژگی های آن و ادوار سنی کودکان پرداخته شده است. سپس ادبیات تعلیمی، ادبیات انقلاب و جنگ و جلوه های آن در شعر و داستان کودک دهه شصت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که پایداری، شجاعت، نوع دوستی، امیدواری، جوانمردی، طرفداری از حق و حقیقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزش ها و مضامین تعلیمی ای هستند که هسته ی مرکزی بسیاری از قصه ها و داستان های کودک دهه شصت را تشکیل می دهند
  کلیدواژگان: ادبیات تعلیمی، ادبیات انقلاب وجنگ، آثار منتخب کودک دهه شصت
 • فریده سلامت نیا، سعید خیرخواه برزکی *، عبدالرضا مدرس زاده صفحات 127-145
  در«عصر اصطکاک فلزات»، انسان معاصر، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آموزه های تعلیمی است. با تمام مزایایی که این عصر داشته است، باز مشاهده می شود که انسان امروز در جست و جوی راه هایی برای پر کردن خلاء های ناشی از فقدان معنویت است و نتیجه این کاوش، بازگشت ناخودآگاه او به سمت ارزش های معنوی و اخلاقی است. شاید به این دلیل باشد که متون تعلیمی و اخلاقی از قدیم الایام مورد توجه شاعران و نویسندگان ایرانی بوده است و بیانگر نقش مهم ادبیات در گسترش آموزه های تعلیمی و اخلاقی است. جنبه شاعرانه اشعار تعلیمی در ادبیات فارسی بسیار برجسته است، این گونه اشعار در کشور ما بیشتر به گونه غنایی است زیرا شور و احساس شاعر نسبت به مسائل اخلاقی، تعلیمی، اجتماعی، عرفانی و مذهبی در آن ها جلوه گر است. نگارنده مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی اشعار دو بانوی برجسته و تاثیرگذار در شعر از ایران و عراق، فروغ فرخزاد و نازک الملائکه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که هر دو شاعر به آموزه های تعلیمی و اخلاقی توجه داشته اند و مفاهیمی چون، مهرورزی(عشق)، فقرستیزی و دفاع از محرومین، آرمان گرایی، عدالت خواهی در اشعارشان به طور گسترده به کار رفته است
  کلیدواژگان: آموزه های تعلیمی، اخلاقی، شعر معاصر، فروغ فرخزاد، نازک الملائکه
 • نیما شجاعی، کامبیز حیدرزاده *، احمد روستا صفحات 147-157
  مشتری مهمترین سرمایه هر سازمان و شرکت با هدف تجاری و سود آوری است، بنابراین شناخت رفتار مصرف کننده و الگوی تغییر رفتار مصرف کننده در این زمینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین سبب این تحقیق با هدف شناسایی و ارزیابی مولفه های اثر گذار بر کاربرد تبلیغات چاپی در ترغیب مصرف کننده و تغییر نگرش مصرف کننده نسبت به برند شکل گرفت. جامعه هدف در این تحقیق شامل دو گروه بود؛ که گروه اول کلیه افراد صاحب نظر و کارشناس و مرتبط در حیطه برندینگ و خرید مشتریان است که به منظور شناسایی مولفه های اثر گذار در حیطه تغییر نگرش مصرف کننده نسبت به برند بر اساس تبلیغات چاپی استفاده گردیدند و گروه دوم شامل مشتریان شرکت آی سودا بود که اثرات مولفه های شناسایی شده در مورد آنان مورد بررسی قرار گرفت و هر دو گروه به روش دسترس هدفمند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، چهار مولفه پیام محتوایی تبلیغی، ساختار بازاریابی ، رنگ آمیزی و نام برند و نو آوری در طراحی در این زمینه اثر گذارند و نو آوری در طراحی بیشترین اثر مستقیم و غیر مستقیم در این حیطه را دارد، همچنین مدل طراحی شده از برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به نتایج بدست آمده مدل طراحی شده و مولفه های شناسایی شده الگویی مناسب جهت شناسایی مولفه های اثر گذار بر کاربرد تبلیغات چاپی در ترغیب مصرف کننده و تغییر نگرش مصرف کننده نسبت به برند می باشد
  کلیدواژگان: برندینگ، تبلیغات چاپی، نو آوری در طراحی، ساختار بازاریابی، اخلاق حرفه ای
 • محدثه صادقیان لمراسکی، کیومرث کلانتری *، ایرج گلدوزیان صفحات 159-176
  خشونت خانگی معلول زنجیره ای است از عوامل پیچیده که البته در این میان فقدان جرم انگاری، عدم دیدگاه صریح قانون و سکوت قانونگذار در برخی از موارد، خود به گسترش آن کمک می نماید. اما از موارد بارزی که قانونگذار، با جواز خود بر انجام عمل مجرمانه، محیط امن خانه را به مکانی برای کینه و خشونت ورزی مبدل کرده است، ماده 630 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که با عنوان جواز قتل در فراش مطرح می باشد، علی رغم انتقادات فراوان صورت گرفته، قانونگذار در ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 مجددا آورده است که از مصادیق بارز خشونت خانگی علیه زنان به شمار می آید.
  قانونگذار باید تمامی تلاش خود را در جهت حذف مواد قانونی انجام دهد که خود می توانند زمینه ساز جرم زایی باشند و بر میزان جواز عدالت دادگستری خصوصی و انتقام جویی های شخصی و خشونت های خانگی بیفزایند. مقاله به روش توصیفی تحلیلی و شیوه اسناد کتابخانه ای شکل یافته است.
  کلیدواژگان: قتل، مهدورالدم، زانی و زانیه، خشونت، خشونت خانگی
 • خدیجه علی پور مقدم، حسن ملکی *، صدرالدین شریعتی، صغری ابراهیمی قوام، علیرضا صادقی صفحات 177-195
  هدف این پژوهش تبیین مبانیو اصول تربیت اخلاقی در آراء و اندیشه های علامه فیض کاشانی است. نوع این پژوهش کیفی است. برای رسیدن به هدف پژوهش از روش تحلیلی اسنادی استفاده شده است . به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد تربیت ، عوامل پژوهش یعنی اخلاق ، اصول و مبانی از اثر مهم تربیتی ملامحسن فیض کاشانی(ره) یعنی «محجه البیضاء فی تهذیب الإحیاء» و پژوهشها در این زمینه بهره گرفته شده است؛ بدین معنی که ابتدا به شناسایی و گردآوری منابع مورد نیاز همراه با فیش برداری و ثبت موضوعات مورد نظر پرداخته شد. سپس داده ها طبقه بندی و در نهایت مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مبانی تربیت اخلاقی شامل (تغییر پذیری اخلاق ،در هم تنیدگی دین و اخلاق ،اعتدال جامع ، ذو مراتب بودن اخلاق ، انگیزه فاعل و نیت) و اصول تربیت اخلاقی از منظر علامه فیض کاشانی شامل(اصل محافظت و مراقبت بر نماز، اصل محافظت و مراقبت برروزه داری ،اصل انفاق مالی ،اصل توجه به حقوق دیگران ،اصل اصلاح شرایط ،اصل تعالی تدریجی ،توسل و ارتباط معنوی با معصومان (ع))بود. بر این اساس مسئولین و برنامه ریزان تربیتی در سطوح مختلف با عنایت به نتایج پژوهش حاضر، نسبت به تهیه دستور العمل ها، کتابها و... که بتوان در آموزه های تربیتی استفاده کرد، اقدام کنند.
  کلیدواژگان: مبانی، اصول، تربیت اخلاقی، فیض کاشانی
 • صالح فرهادی آجرلو *، ابوالحسن مجتهد سلیمانی، سیدعلی خزایی صفحات 197-212
  در اسلام ، سنگ بنای روابط سالم و حسنه انسانها ، بر پایه اخلاق بنا نهاده شده است و همواره در آیات ، روایات و دستورات دینی ، اخلاق مدنظر شارع مقدس بوده است . بر همین اساس در تنظیم روابط انسانها قبل از آنکه انها را به سمت حاکمیت قانون و حقوق سوق دهند ، آنها را به رعایت دستورات اخلاقی توصیه نموده اند . این ویژگی در خانواده که زیربنای جامعه انسانی است ، بیشتر رخ نمایانده است .
  مطالبی که فقها در مباحث فقهی در رابطه با موضوع کفائت و معیارهای قرآنی و روایی مطرح کرده اند، حاکی از این است که اساسی ترین عامل در موفقیت یک ازدواج و شکل گیری خانواده ای سالم و شایسته، توجه به معیار دین داری و سنخیت و تفاهم اخلاقی و سازگاری زن و مرد از حیث ایمانی است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که کفائت و هم شان بودن شرط در نکاح است.
  در انتهای مقاله پاسخ این سوال مهم ارائه شده است که آیا کفائت زوجین در زمینه معیارها وملاک هایی غیر از اسلام شرط است یا خیر؟.
  کلیدواژگان: کفائت، نکاح، صفات نیک، شرط صحت، شرط لازم، اخلاق
 • هاشم گودرزی * صفحات 213-223
  دکتر علی شریعتی از شخصیتهای تاثیرگذار در زمینه ی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است که آثار ادبی قابل توجهی دارد؛ "کویر" و "گفتگوهای تنهایی" و "مقدمه ی حسین وارث آدم" از ارزشمندترین آثار ادبی دکتر شریعتی هستند که نویسنده ای تواناست که آثار ادبیش مضامین و جنبه های ادبی فراوان دارد. یکی از این جنبه های ارزشمند که در کار شاعران و نویسندگان بزرگ معاصر هم وجود دارد، محتوای نوستالژیک این آثار بزرگ ادبی و ارزشمند است. بازگشت به کودکی و عشق جوانی و حسرت روزگار زیبای گذشته و بیان خاطرات زیبای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ارزشمند، در آثار ادبی بزرگی چون کویر و گفتگوهای تنهایی، مبین احساسات و درک والا و ارزشمند و قدرت اعجازگر نویسندگی و خلاقیت ادبی دکتر علی شریعتی در آثار بزرگ ادبی اوست که در کویر و گفتگوهای تنهایی، این جلوه های بسیاز زیبا و نوستالژیک به خوبی دیده می شود و درک حقیقت و عنصر زیبا و مضامین والای ادبی آثار بزرگ ادبی دکتر علی شریعتی را به خوبی نمایان می سازد و تجلی عواطف بزرگ و عمیق انسانی در این آثار ماندگار ادبی است.
  کلیدواژگان: کویر، گفتگوهای تنهایی، کودکی، نوستالژی، غم غربت
 • سمیه مرحبا، نجمه وکیلی *، محسن ایمانی صفحات 225-242
  تعلیم و تربیت ‏یکی از موضوعاتی است که از دیرباز ‏در فلسفه های دینی و غیردینی ‏به آن توجه ویژه ای شده است.بررسی الگوی اسلامی- ایرانی جهت پرورش انسان در علم تعلیم و تربیت، حائز اهمیت است. الگوی اسلامی- ایرانی یک الگوی نظری با کارکرد هنجاری است.این الگو می تواند به زبان ریاضی یا منطقی ارائه شود و لازم است که در آن از روش های علم امروز ‏برای توضیح امور پیچیده استفاده شود. نظریه ی اسلامی- ایرانی نظریه ای است که بر اساس ‏مبانی بینشی اسلام و در چارچوب اخلاق و حقوق اسلامی و منطبق بر شرایط ایران است.
  بررسی اندیشه های ملاصدرا بیانگر آن است که در اندیشه ملاصدرا انسان، در مراتب وجود، حرکت و سیلان عمودی دارد. انسان شناسی صدرایی نقطه تلاقی انسان شناسی دینی، اخلاقی، فلسفی و عرفانی است، با توجه به مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی، مانند اصالت و تشکیک وجود، حرکت جوهری و غیره، جامعیت انسان را با توجه به درجات ونشئه های گوناگون، که از پست ترین مراتب، یعنی جمادی آغاز و به آخرین مرحله یعنی، تجرد و تعقل و ادراک عقلی می رسد. بنابراین، این شایستگی را دارد که به بالاترین درجه هستی برسد یا با فرصت سوزی به پست ترین مراتب هستی گرفتار شود
  کلیدواژگان: الگوی اسلامی- ایرانی، تعلیم و تربیت، اندیشه ملاصدرا، فلسفه های دینی
 • رامین موحدی *، سیدحسین ملکوتی هشتجین، ابوالفضل رنجبری صفحات 243-258
  تامین اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود، نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت و برابری، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری ، دست کم در سیاستها و برنامه ها به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق ساز وکار تامین اجتماعی در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی بوده و هست. با نگاهی به حکومت صدر اسلام (دولت پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع)) مبرهن می شود که این این حکومت ها مبتنی بر برقراری اصل برابری و عدم تبعیض در رفاه بین مسلمین بوده است. دولت اسلامی ایران، نیز که قانون اساسی آن با تاسی از قوانین و اصول اسلامی تنظیم گردیده ، تلاش نموده تا قواعد حاکم بر تامین اجتماعی را نیز بر مبنای اصولی همچون اصل برابری و پرهیز از هرگونه تبعیض وضع نماید و قانونگذار دولت اسلامی را ملزم به دخالت در اجرا و نظارت بر آن نموده است. بنابراین قوانین تامین اجتماعی در ایران هر چند آنگونه که در اهداف اولیه آن وضع گردیده،به جهت کمبود منابع و افزایش جمعیت تحت پوشش، نتوانسته منطبق با اصول حکومت اسلامی حرکت نماید، اما تلاش های صورت گرفته بیانگر اراده حکومت اسلامی در طی مسیر برقراری عدالت و مساوات در این حوزه می باشد.
  کلیدواژگان: اصل برابری، تامین اجتماعی، حکومت اسلامی، رفاه، عدم تبعیض
 • سیدحسین موسوی *، سیدباقر میرعباسی، محمود باقری صفحات 259-274
  امروزه، وخامت بحران های زیست محیطی تا حدی است که حیات انسان و سایر موجودات بر کره خاکی را به مخاطره انداخته است. به همین دلیل، مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محیط زیست می باشد و تبیین نظریه اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل ، از ضروریات حفاظت و بهره برداری از محیط زیست جهانی محسوب می گردد. اخلاق زیست محیطی رایج، بر طیفی از مبانی ارزش ذاتی قرار دارند که انسان محوری و زیست بوم محوری، دوسر آن را تشکیل می دهند. در مقاله حاضر سعی شده است تا دیدگاه های اخلاق زیست محیطی با توجه به دو پرسش اساسی اخلاق درباره «محیط زیست جهانی» و «رویه های قضایی بین المللی» تشریح شوند و نشان داده شود که چرا تبیین اخلاق زیست محیطی مبتنی بر دیدگاه نظام حقوقی بین المللی، دیدگاهی جامع تر برای حفاظت از محیط زیست می باشد.از همین رو، در سال های اخیر فاکتورهای اخلاقی در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به نحو فزاینده و برجسته ای با عملکرد دیوان بین المللی دادگستری ارتباط پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: اخلاق زیست محیطی، حقوق بین الملل، دیوان دادگستری، محیط زیست، حق بشری، آلودگی
 • منصور نیک پناه * صفحات 275-293
  عطار و عرفان دو رشته ی به هم بافته ایی هستند که تکامل هر دو در گرو دیگری است. در واقع تکامل عطار به واسطه ی عرفان است و تکامل عرفان فارسی به ویژه در شعر به واسطه ی مساعی عطار است.آثار عطار مجموعه ی غنی از فرهنگ عرفانی ما را در بر می گیرد که از وجوه مختلف قابل بررسی است. جایگاه مرید ومراد در آثار عطار و نوع تعامل و گفتمانی که با یگدیگر داشتند از مظاهر پر رنگ آثار اوست. از این رو در این مقاله بر آنیم تا در دو اثرش یعنی «الهی نامه» و «اسرارنامه» به نگرش عطار به مقام و منزلت مراد بپردازیم و نحوه ی ارشاد مرید را نکته سنجی نماییم. آنچه مسلم است شیوه ی روایت گویی و نقل حکایات شاعر می تواند در انعطاف پذیر نمودن این ارتباط تاثیر گذار باشد.در همین راستا با رسم جداول سعی داریم چگونگی این ارتباط را نشان دهیم. با عنایت به شکل بیان روایت که در دو اثر تفاوتهایی قابل رصد است به شاخص هایی در بین این دو قطب عرفان در این دو اثر دست می یابیم.در نهایت وجوه تمایز این نگرش را در آثار فوق الذکر بیان می گردد.
  کلیدواژگان: عطار، مرید، مراد، گفتمان، مونولوگ
 • ابوالفضل یاری، بیت الله اکبری مقدم * صفحات 295-310
  حرکت نیروی کار بین بخش رسمی و غیر رسمی، می تواند چهره شهر ها را تغییر داده و بر توسعه یافتگی کشور تاثیر شدیدی بگذارد. یکی از دلایل اصلی جذب نیروی کار غیر رسمی در صنایع مختلف فرار از سیاست های مالیاتی دولت می باشد. بررسی تاثیر سیاست های مالیاتی دولت بر روند توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور ها (مخصوصا کشور های در حال توسعه) اهمیت قابل توجهی برای سیاست گذاران دارد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) تلاش کرده ایم تا تاثیر سیاست های مالیاتی دولت را بر اقتصاد استان قزوین مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه تحقیق حاضر بیانگر این واقعیت است که افزایش مالیات موجب حرکت شدید نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیر رسمی در استان خواهد شد.
  کلیدواژگان: تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE)، ماتریس سازگاری خرد (MCM)، بخش رسمی و غیر رسمی، AHP
|
 • A. Asadbeygi, M. ShariaatPanah, MR. Kazemi * Pages 5-26
  Man at all stages of life, from childhood to adolescence and puberty, and even in the ages of the ages, constantly affects the thoughts and behavior of others. It affects the environment and affects the environment. What makes human culture a set of these influences. That change of behavior is the result of deliberate and accountable efforts in the form of an official or traditional educational system, or as a form of influence of the environment, to shape the characteristics of the individual and society. However, the transformation of society from the influence of traditional factors and the deliberate efforts of the formal educational system Are caused.
  The initial pattern of this educational system in Iran's history before Islam and Iran after Islam was at least contemporary in a term called student, in order to exploit the human capital of the country along its political and self-governing political thinking and in the times of need. This research seeks to ascertain how to change the student's word and transform it into a student ...... The other words and all the peripheral causes and factors of this subject will be discussed in the course of our study even until the present period until the final conclusion of the paper. It seems that the role of governments, especially the influence of the community's scholars and educators in the body of unaffected governance in alternatives Yo is not a student's term in Iran's traditional and traditional education system, and it is also likely to be in line with the education and training policies of overseas societies in changing the word of the student. This research is a historical method and method of collecting materials in a library And documentary and comparative.
  Keywords: Students, educational, ethics, system, development
 • R. AllSheykh *, B. Abbasi, AA. Gorji Pages 27-47
  Cinema freedom is a concept that is rooted in freedom of expression, and in fact the cinema, as the seventh art, seeks to achieve this through its own audio-visual style. Freedom of cinema and its legal and moral challenges have always been one of the challenges of the states, and thus, governments have taken measures such as cultural regulation and a priori supervision to do their most important tasks as well as the pot production measures. Hence, the current paper aims at examining the legal and moral challenges posed by the freedom of cinema. Having expanded the concept, it will examine the subject of research, public order and cinema freedom. This is a descriptive-analytical paper based on thematic documents. Data was collected using library sources. Data was analyzed using legal documents analysis method.
  The results suggest that: Freedom of cinema raises many legal and moral challenges that governments can, with their own regulations, partly reduce the legal and moral challenges of cinema freedom.
  Keywords: Cinema, Cinema Freedom, Public Order
 • Alireza Ansari, Behzad Razavi Fard * Pages 49-61
  The main purpose of this study is to investigate the legal vacuum of Iran's international obligations in the fight against terrorism. This research is a descriptive-analytic-descriptive study, with the compilation of materials from library and internet sources. Despite the wide-ranging nature and features of the phenomenon of terrorism, it has only become a controversial international, regional, and domestic debate for decades. Despite the fact that today all countries condemn the sound of terrorism, unfortunately, the topic of terrorism is more political than legal. Therefore, the phenomenon of terrorism has become one of the most important security concerns of nations and governments around the world. The prevalence of the phenomenon of terrorism is not limited to a particular region or states, but from a small, less developed country to the world's largest powers, somehow face this security problem.
  Keywords: Terrorism, international obligations, Iranian law
 • Iraj Heidari, Mohammad Seyfi *, Hossein Moradi Mokhles Pages 63-81
  Today, the proper and effective use of multimedia learning environments requires the design, compilation, and integration of the components of the field of science education. One of the main components that has been overlooked in these softwares is the critical thinking component. The purpose of this study was to develop and validate the curriculum of the sixth elementary school curriculum based on the constructivist approach (Van Morinbour's multimedia model) and its impact on critical thinking skills in two interpretive and inferential areas. This research was carried out in two phases. In the first phase, the curriculum was designed and prepared with the emphasis on interpretive and inferential skills based on the Van Mearburn multimedia model. In the second stage, the effect of the application of the educational package prepared on the basis of interpretive and inferential skills was assessed by semi-experimental and based on pre-test and post-test design. The results showed that the teaching of thinking and research based on the educational package prepared on experimental and experimental inferential skills had a significant effect (P <0.05). According to the results of the research, the application of the curriculum of thinking and research with constructivist approach increases the skills of critical thinking in two areas of interpretive skill and inferential skills of learners
  Keywords: Educational package, multimedia learning environments, constructivist approach, critical thinking
 • Hossein Doagu *, Seyyed Mohammad Hashemi Pages 83-105
  Human rights and citizenship rights are derived from the inherent and natural rights of mankind, and they have received special attention throughout history. Although after more than half a century of United Nations life, in the era that we call the age of technology and communication, there are still many people from civil wars and ethnic strife, poverty and hunger, drought, lack of health, or even the most basic of living conditions. They lose their lives. The Doctrine of Responsibility for the Protection of Human Trafficking is a result of the widespread and systematic violations of fundamental human rights in the 1990s, as well as measures that provide a threat to peace reflected in the resolutions of the Security Council, in light of the Security Council's inherent duty of international peace and security, In fact, at the current stage, the response of the international community to the humanitarian disaster is reactive and passive. Still, there is a vacuum in the existence of a specific mechanism that can map the policy of a reasonable and yet reasonably effective and effective response to human crises. The "responsibility for protection" is, in fact, to provide a new, yet precisely-designed, strategy for the appropriate substitute for the "humanitarian intervention" challenge; the "responsibility for protection", however, is a completely different concept of humanitarian intervention. The set of actions to be taken under this doctrine includes three dimensions of responsibility for prevention, responsibility for responses and reconstruction responsibilities. This strictly humanitarian strategy is considered to protect and protect human rights and citizenship more and more. This strategy is a useful and effective solution for governments in crisis or crisis situations based on citizenship rights.
  Keywords: UN, human society, human tragedy, responsibility for protection, humanitarian intervention, citizenship rights
 • Mostafa Salari *, Behrooz Romani, Soheila Vaziri Mehr Pages 107-126
  One of the important types of literature is the children's literature. In Iran, in spite of the literary greatness and power and background, the literature of children in its today’s meaning does not have much background, but in the contemporary period, the literature of children has received a great deal of attention so that it can be said that one of the most extensive and most beautiful types of literary in Iran, especially in the contemporary period, is the effect of educational literature, the literature of revolution and the war on child’s works. This expression in the literature of the child of the sixties reached to its peak, due to the fact that not much time passed since the Islamic Revolution, and also shortly after the Islamic Revolution, the Imposed War happened, in such a way that many Iranian poets and writers, especially the poets of the child and teenagers paid special attention to this literary type among other literary types.
  This article is written with the aim of indicating and analyzing the effect of educational literature, the literature of revolution and war on the works of the child of the sixties. In order to achieve this goal, first of all, the exact meaning of the child's literature and its characteristics and the child's age periods is discussed briefly. Then the educational literature, the literature of revolution and war and its effects in the poetry and story of the child of the sixties have been analyzed. The result of this study shows that perseverance, courage, kindness, hope, chivalry, advocacy of right and truth and endurance against the oppression and force, are educational values and contents that are the main core of many tales and stories of the child of the sixties
  Keywords: Educational literature, literature of revolution-war, Selected works of the child of the sixties
 • Farideh Salamatnia, Saeid Kheirkhah barzaki *, Abdoreza Modarreszade Pages 127-145
  In the "Age of Friction of Metals," contemporary humans need more than ever the didactic teaching. With all the benefits of this era, one can see that today man is searching for ways to fill the vacuum created by the lack of spirituality and the result of this exploration is his unconscious return to spiritual and moral values. Perhaps this is because the didactic and moral texts were considered from ancient times by Iranian poets and writers and expresses the important role of literature in the development of didactic and moral teachings. The poetic aspect of teaching poetry is very prominent in Persian literature; such poems are more lyric in our country because the poet's passion and emotion are evident in their ethical, didactic, social, mystical, and religious issues. The author of the present article analyzes and evaluates the poetry of two prominent and influential ladies from Iran and Iraq, Forough Farrokhzad and Nazok al-Malaeke, using the descriptive-analytical method. And concluded that both poets have paid attention to the teachings and moral education and concepts such as kindliness (love), impoverishment and defending the deprived, idealism, justice in their poems are widely used.
  Keywords: didactic teachings, ethics, contemporary poetry, Forough Farrokhzad, Nazok al-Malaeke
 • Nima Shojaee, Kambiz Heidarzadeh *, Ahmad Rousta Pages 147-157
  The customer is the most important capital of each organization and company with a commercial and profitable purpose, so recognizing consumer behavior and patterns of consumer behavior change is very important in this regard. For this reason, this research was designed to identify and evaluate the components that influence the use of print advertising in encouraging consumers and changing consumer attitudes towards the brand. The community in this study consisted of two groups: the first group was all experts and relevant people in the field of branding and customer purchasing that were used to identify the effective factors in changing consumer attitudes toward brand based on printed ads. The second group consisted of clients of the company, the effects of the identified components were investigated by them, and both groups were investigated in a targeted manner. The results showed that four components of propaganda content message, marketing structure, coloring and brand name and innovation in design in this field, and innovation in design has the most direct and indirect effects in this area, as well as the model designed for fit Is good. According to the obtained results, the designed model and identifiable components are a suitable model for identifying the factors affecting the use of print advertising in encouraging consumers and changing consumer attitudes towards the brand.
  Keywords: Branding, Ethics, Innovation in design, Marketing structure, printed advertisement
 • Mohaddseh Sadeghian Lamarasaki, Kiumars Kalantari *, Iraj Golduzian Pages 159-176
  Family violence is a result of complicated factors which in some cases, lack of criminalization, lack of explicit point of view in law and the silence of the legislator contribute to its expansion. Unfortunately despite all the criticisms, the legislator named again adulterer an adulteress as instances of Mahdour al-Dam in article 203 of the new law of Islamic punishment and has issued the permission of murder in bed for husband, which can be considered and studied as a significant example of family violence.
  In this research, authors are recogniting the subjects of murder in bed, believing in sheding adulterer’s and adulteress blood with immunity and they believe that this subject is a clear example of family violence. Meantime, a question arises that “How the husband can kill both of them without any trial and hearing defencive reasons and evidences?”.
  According to the words of Islamic jurisprudents, it is clear that they arenot in agreement on the giving the permission of murder in bed to the husband. Finally it should be recalled that the legislator should do his best to remove legal articles which themselves can be the basis of crime and can increase allowance of private justice and personal revenges and family violence cases.
  Keywords: Murder, Mahdour al-Dam, adulterer-adulteress, family violence
 • Khadijeh Ali Poor Moghaddam, Hasan Maleki *, Sadr al Din Shariati, Soghra Ebrahimi Ghavam, Alireza Sadeghi Pages 177-195
  The purpose aims to explain the basis and principles of ethical education in Allameh Faiz Kashani's ideas and thoughts. This research is qualitative and for achieving the research goals, documentary analytical method has been used.In order to collect information about education, the factors of research, namely, ethics, principles and foundations of the important work of education of Malahmansen Feyz Kashani (RA), namely, "Mahajat al-Bayaza Fi Tazzib al-Huhia", and other research in this field have been used; this means that first identification and collection of required resources along with snapping and recording the desired topics have been done;Then the data was categorized and finally analyzed. The findings showed that the foundations of ethical education included (moral variability, interconnectedness of religion and ethics, comprehensive moderation, ethics hierarchicality, motivation of the subject and intention), and the principles of moral education from the perspective of Allameh Faiz Kashani (the principle of protection and care for Prayer, the principle of protection and care for fast, the principle of financial dedication, the principle of paying attention to the rights of others, the principle of reforming the conditions, the principle of gradual excellence, the resort and spiritual relationship with Imams (AS).Accordingly, officials and educational planners at different levels, according to the results of the present study, have to take steps towards the provision of instructions, books that can be used in educational instruction.
  Keywords: Basics, Principles, Moral Education, Feyz Kashani
 • Saleh Farhadi Ajorlou *, Abolhassan Mojtahed Soleimani, Seyyed Ali Khazaee Pages 197-212
  In Islam, the cornerstone of the healthy relationship between human beings has been based on morality and has always been considered a sacred morality in verses, traditions and religious orders. Accordingly, they have recommended them to comply with the ethical guidelines in regulating human relationships before they bring them to the rule of law and rights. This feature is most commonly found in the family, which is the basis of the human community. Accordingly, if couples' relationships are governed by instruments and rights instead of being based on moral authority, the coldness and strain on the relationships of family members shadow, and life and life will be unflattering and void of joy and joy.
  Marriage and family formation are one of the fundamental guidelines of the Islamic religion. The purpose of marriage is to reconcile men and women together, to establish affection and affection among them, to cultivate couples and to create a suitable environment for the cultivation of competent children. Achieving these goals is only possible if there is a kind of fidelity and faithfulness between couples. In the term jurists, this type of adaptation and consistency between couples is referred to as "guardianship in marriage". The material that jurisprudents have raised in jurisprudential discussions regarding the issue of virtue and Qur'anic and narrative criteria indicates that the most important factor in the success of a marriage and the formation of a healthy and competent family, attention to the standard of religiosity and fidelity And moral and moral harmony between male and female are in faith. The findings of this paper show that the condition and the condition of being married are mutually exclusive and that they are both Muslims. It is also received from the infallibles of Imam Ali (peace be upon him) that faith, morality and good deeds will be two important factors in choosing the wife of the future. As these issues are examined from the point of view of the Imams and Sunni jurisprudents, at the end of the article, the answer to this important question is whether the spouses have a condition in terms of criteria and criteria other than Islam.
  Keywords: the conditions, marriage, good attributes, condition of health, necessary condition-morality
 • Hashem Goodarzi * Pages 213-223
  Dr. Ali Shariati is one of the influential figures in the field of political, social and cultural affairs, which has significant literary works that are "desert" and "loneliness talks" and "the introduction of Hossein, the heir of Adam" is one of the most valuable literary works of Dr. Shariati, a writer capable of The literary works have plenty of literary themes and themes. One of these valuable aspects of contemporary poets and writers is the nostalgic content of these great literary works. The return to childhood and the love of youth and the rejoicing of the beautiful past of the past, and the expression of valuable political, social and cultural memories, in great literary works such as desert and loneliness, expressing the valorous feelings and appreciation, and the power of the great writer and literary creator Dr. Ali Shariati His great literary works are well-known in the desert and lonely conversations, and these beautiful and nostalgic effects are well seen, which clearly illustrates the understanding of the truth, the beautiful element and the great literary themes of the great literary works of Dr. Ali Shariati, and the manifestation of the great emotions and The profound humanity in these lasting literary works.
  Keywords: Desert, loneliness, childhood, nostalgia, sadness
 • Somayyeh Marhaba, Najmeh Vakili *, Mohsen Imani Pages 225-242
  Education is one of the issues that has been paid special attention to religious and non-religious philosophies for a long time. It is important to study the Islamic-Iranian model for the development of human beings in the science of education. The Islamic-Iranian pattern is a theoretical model with normative function. This pattern can be presented in mathematical or logical language and it is necessary to use the methods of today's science to explain complex matters. Islamic-Iranian theory is a theory based on the principles of Islam's insight and within the framework of Islamic ethics and law and is in accordance with Iran's conditions.
  The study of Mulla Sadra's thoughts suggests that in the thought of Mulla Sadra, man has a vertical movement and flow in the levels of existence. Sadra's anthropology is the point of convergence between religious, ethical, philosophical and mystical anthropology, according to ontological and epistemological foundations, such as the originality of existence, the essential motion, etc., the comprehensiveness of man according to the different degrees and categories, which are the lowest Levels, ie, Jimdi, begin to the last stage, namely, immortality, rational thinking and rational perception. So it deserves to reach the highest degree of being or to be at the lowest level with the opportunity of burning.
  Keywords: Islamic-Iranian Pattern, Education, Mulla Sadra's Thought, Religious Philosophy
 • Ramin Movahedi *, Seyyed Hossein Malekuti Hashtjin, Abulfazl Ranjbari Pages 243-258
  Social Security is one of the most important mechanisms for the realization of social justice. Iran's legal system, especially after the victory of the Islamic Revolution and the spread of slogans of justice and equality, and the elimination of all forms of discrimination and inequality, at least is in the pursuit of policies and programs to spread social justice through the social security mechanism in many constitutions and laws. The Islamic state of early Islam (Prophet's and Amir al-Momenin (pbuh) governments) views was based on establishing the principle of equality and non-discrimination in the welfare of Muslims. The Islamic State of Iran, whose constitution is regulated by the application of Islamic laws and principles, has also sought to establish the rules governing social security on the basis of principles such as the principle of equality and non-discrimination, and the legislator requires the Islamic state to interfere in its implementation and supervision. Therefore, social security laws in Iran, although as set out in its original objectives, have not been able to comply with the principles of Islamic laws, due to lack of resources and increased population, the efforts made represent the will of the Islamic State along the path to justice and equality in this category.
  Keywords: Equality, Social Security, Islamic State, Non-Discrimination
 • Seyyed Hossein Mousavi *, Seyyed Baqer Mir Abbasi, Mahmoud Bagheri Pages 259-274
  International law, which in the beginning looked at the relations between countries, today has paid attention to the dimensions of a wide range of human beings. Today, the deterioration of environmental crises is to a large extent endangered human life and other creatures on the planet. For this reason, the theoretical foundations determining human interaction with nature, including ethics, are of interest to environmentalists. The explanation of the ethical theory of the environment from the perspective of judgments and judicial procedures in the international system, from the requirements of conservation and exploitation From the global environment. The common environmental ethics are based on a range of intrinsic value foundations that are human-centered and ecosystem-based, but in recent years, the proper interaction of man with the natural environment and the solution to the environmental crises of the world in the return Search for the basics of judicial procedures in the international system. In this article, we try to elucidate environmental ethical considerations in relation to the two fundamental questions of ethics about the "global environment" and "international judicial procedures" and to show why explanation of environmental ethics based on the view of the legal system Internationally, there is a more comprehensive view of environmental protection. Hence, "In recent years, ethical factors in international environmental law have been considered as part of the international community's public order. And has also become increasingly prominent in the work of the International Court of Justice. "This issue was of particular importance in terms of accessing the healthy environment as a human right. Also, issues related to ethics in the environment, commitments and responsibilities of countries, environmental perception as common property, and so on, caused countries, as the main determinants of international law, to take effective steps with the cooperation of other actors in international affairs To regulate the behavior of countries and other international actors in the field of the environment.
  Keywords: Environmental Ethics, International Law, Court of Justice, Environment, Human Rights, Pollution
 • Mansour Nik Panah * Pages 275-293
  Attar and mysticism two strings are woven together for the development of both the other groups. In fact, the evolution and development of the Persian mystic Attar through mysticism, particularly through the efforts of Attar's poetry. Henchman place and meaning in the works of Attar and the type of interaction and dialogue were the encapsulation of a strong manifestation of his works. Therefore, in this article we are going to work in a divine meaning and purpose Asrarnamh to Attar's view of the status of our deal and how discerning disciple Guidance. What is certain though narrative anecdotes and quotes the poet can be flexible in this regard affect. In this regard, the tables have tried to show how this relationship. In total, thanks to a narrative that is both visible effect of the differences between the two poles of mysticism in these two indices achieved. Finally, the distinctions of the attitude expressed in the above worksy.
  Keywords: Apothecary, Henchman, Meaning, Discourse, Monologue
 • Abolfazl Yari, Beitollah Akbari Moghadam * Pages 295-310
  The movement of the workforce between the formal and informal sector can change the face of the cities and affect the development of the country. One of the main reasons for the recruitment of informal labor in various industries is to escape tax policy of the state. The study of the impact of government tax policies on the development trend of different regions of the country (especially developing countries) is significant for policy makers. In this paper, we have tried to use a generalized computable equilibrium model (CGE) to examine the impact of government tax policies on the economy of Qazvin province. The result of this study reflects the fact that the increase in taxes will lead to a strong movement of labor from the official sector to the informal sector in the province.
  Keywords: Computable General Balance (CGE), Matrix Adjustment Matrix (MCM), Official - informal section AHP, Spiritual balance