فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 36، خرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 25
|
 • فریبا زرانی، فردین فرمانی*، ساحره صفوی صفحات 1-10
  یکی از مفاهیم مهم قابل بررسی که تاکنون مطالعات زیادی در مورد آن شده، اما هنوز پارادایم مشخصی در مورد آن وجود ندارد، رابطه بین فرهنگ و آسیب شناسی روانی می باشد. مطالعه در مورد رابطه بین این دو مفهوم، تاکنون نتایج متناقضی را به بار آورده است. در مورد تبیین آسیب شناسی روانی، عمده توجه بر مدل پزشکی بوده و هم اکنون نیز این مدل بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد اما تلاش های تازه ای نیز انجام شده تا آسیب شناسی روانی از زوایای مختلف و مخصوصا از زاویه اجتماعی- فرهنگی موردتوجه قرار بگیرد. در این مطالعه، به تبیین رابطه بین فرهنگ و آسیب شناسی روانی با تاکید بر اختلالات خواب می پردازیم. ابتدا مقدمه کوتاهی از موضوع موردبحث، سپس مفهوم بندی فرهنگی و آسیب شناسی و تبیین رابطه این دو و در پایان نیز به طور خاص در مورد تاثیر فرهنگ بر اختلالات خواب پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: فرهنگ، آسیب شناسی روانی، اختلالات خواب، سلامت روانی
 • تهمینه چنگیزی*، فرح نادری، کامبیز کامکاری صفحات 11-18
  هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی تشخیصی نسخه سوم مقیاس توانایی های شناختی وودکاک جانسون در دانش آموزان ناتوان یادگیری شهر اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر با ناتوانی یادگیری از پایه اول تا پنجم مقطع ابتدایی شهر اهواز بود. که درسال تحصیلی92- 1391 از مراکز دولتی و غیر دولتی مشکلات ویژه ی یادگیری این شهر خدمات ویژه آموزشی - درمانی دریافت می کردند. نمونه تحقیق شامل 60 دانش آموز ناتوان یادگیری بود که به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از نسخه چهارم تکمیل یافته مقیاس های هوشی وکسلر و نسخه سوم مقیاس توانایی های شناختی وودکاک جانسون استفاده شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع  علی مقایسه ای  بود. روش گرد آوری اطلاعات به صورت میدانی و روش اجرا به صورت انفرادی و چهره به چهره بود؛ جهت تجزیه و تحلیل داده ها از  روش های آمار توصیفی مانند محاسبه فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و منحنی راک استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هوشبهر دانش آموزان ناتوان یادگیری «حافظه فعال» و «مقیاس کل» کمتر از دانش آموزان عادی می باشند. همچنین تفاوت معنی داری بین عوامل شباهت ها، واژگان، فهمیدن، اطلاعات، استدلال کلمه، مفاهیم تصویر، ظرفیت عدد، توالی عدد- حرف و نمادیابی با نمرات تراز در دانش آموزان ناتوان یادگیری وجود دارد و عوامل شباهت ها، واژگان، فهمیدن، اطلاعات، استدلال کلمه، مفاهیم تصویر، ظرفیت عدد، توالی عدد- حرف و نمادیابی در تشخیص دانش آموزان ناتوان یادگیری دارای روایی تشخیصی می باشند.
  کلیدواژگان: روایی تشخیصی، وودکاک جانسون، ناتوان یادگیری
 • نرگس حیدری*، زهرا طالب صفحات 19-28
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر روش تدریس مشارکتی جیگ ساو بر روابط با همسالان و پیوند با مدرسه دانش آموزان انجام شده است.
  روش
  جامعه ی آماری این پژوهش، دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در پایه چهارم مدرسه ابتدایی شهید امیری کیا (منطقه 12) در سال تحصیلی 95-1394 شهر تهران هستند که جامعه شامل 120 نفر بود که به دو گروه 60 نفره (4 کلاس) تقسیم شدند . دو کلاس 30 نفره به عنوان گروه گواه و دو کلاس 30 نفره به عنوان گروه های آزمایشی شدند. برای یک گروه از روش تدریس مشارکتی جیگساو استفاده شد و برای گروه دیگر شیوه ی سنتی مورد استفاده قرار گرفت و پیش و پس از طی این دوره ی آموزشی از دو پرسشنامه استاندارد روابط با همسالان هادسون ،پرسشنامه استاندارد پیوند با مدرسه ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی ، استفاده شد.
  یافته ها
  به منظور تجزیه تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) ودر بخش استنباطی از تحلیل کواریانس استفاده شدکه نتایج آن نشان داد استفاده از روش تدریس مشارکتی جیگساو می تواند روابط با همسالان و پیوند با مدرسه را در دانش آموزان بهبود بخشد. لذا توصیه می شود با توجه به آثار مثبت مترتب بر روش تدریس مشارکتی جیگساو از این روش در تدریس مدارس بهره برده شود.
  کلیدواژگان: روش تدریس مشارکتی جیگساو، روابط با همسالان، پیوند با مدرسه
 • فروغ حقیقتی، راضیه پاک*، حسن بافنده صفحات 29-36
  پژوهش حاضر به قصد مقایسه کارکرد اجرایی، انعطاف پذیری شناختی و نظریه ذهن در کودکان پرورشگاهی و غیر پروشگاهی طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری مطالعه ی حاضر شامل کلیه ی کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی شهرستان آذرشهر در سال 95 می باشد. تعداد شرکت کنندگان شامل 42 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از آزمون برج هانوی و ویسکانسین و ذهن خوانی از طریق تصویر چشم (RMET) به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شد. نتایج نشان داد که نمرات کارکرد اجرایی  (95/18, 00/15  =(1), F05/0> p) در کودکان غیر پرورشگاهی از توان بالاتری برخوردار می باشد.همچنین نمرات نظریه ذهن  نیز معنادار شد (t=2/75, df=40, p< 0/05). با توجه به مقایسه میانگین در دو گروه کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی در سطح معناداری نتیجه می شود که نظریه ذهن در کودکان غیر پرورشگاهی از توان بالاتری برخوردار می باشد. به نظر می رسد کودکان پرورشگاهی در کارکرد اجرایی و نظریه ذهن ضعیف تر از کودکان غیر پرورشگاهی عمل کرده اند.
  کلیدواژگان: کارکرد اجرایی، انعطاف پذیری شناختی، نظریه ذهن، کودکان پرورشگاهی، کودکان غیر پرورشگاهی
 • محمدسعید مردوخی*، حمید کمرزرین، مونا خالد نژاد صفحات 37-46
  در پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر عزت نفس، ادراک شایستگی و سلامت روان دانش آموزان دختر تیزهوش مقطع متوسط بررسی شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و طرح پژوهش پیش آزمون-پس آزمون دو گروهی بود. جامعه آماری 1172 دانش آموز دختر مقطع متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از میان آن ها 32 نفر در قالب دو گروه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (SEI)، پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر (SPPC) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بود. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون این سه تست گرفته شد، سپس برای گروه آزمایشی به مدت 6 جلسه 60 دقیقه ای آموزش راهبردهای فراشناختی انجام شد و پس از اتمام جلسات آموزش، از هر دو گروه پس آزمون و بعد از گذشت 30 روز، پیگیری گرفته شد. داده های حاصل از اجرای پیش آزمون، پس آزون و پیگیری، با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش عزت نفس، افزایش ادراک شایستگی و بهبود سلامت روان (05/0 P<) موثر بوده است.
  کلیدواژگان: راهبردهای فراشناختی، عزت نفس، ادراک شایستگی، سلامت روان، دانش آموزان تیزهوش
 • مریم اسماعیلی، نوشین بصیری* صفحات 47-54
  مقدمه
  مهارت های زندگی نقش مهمی در ارتقاء توانایی های روانی  نوجوانان در زمینه تنظیم هیجانات، خودآگاهی و سازگاری اجتماعی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر اختلالات هیجانی (اضطراب و افسردگی) دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر بهمئی بود.
  روش
  این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه آزمایشی و گروه گواه است. از بین کلیه دبیرستان های پسرانه شهرستان بهمئی تعداد 3 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه سنجش علایم آسیب روانی (DASS) بر روی تمامی دانش آموزان پسر پایه سوم اجرا شد. از بین دانش آموزانی که نمره آنها در این پرسشنامه در دامنه (84-42) قرار داشت، 60 نفر به تصادف انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  آزمایشی (30 نفر) و کنترل (30 نفر) قرار گرفتند. آموزش مهارت های زندگی در 10 جلسه هفتگی برای گروه آزمایش برگزار شد. در پژوهش حاضر به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس  استفاده  شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل نشان داد آموزش مهارت های زندگی موجب کاهش اضطراب (43/8 = F و 005/0 >p)، و افسردگی (56/12 = F و 001/0 >p) در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل گردیده است.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های زندگی در دانش آموزان دبیرستانی موجب ارتقاء توانمندی های روانی- اجتماعی و کاهش اختلالات هیجانی آنان می گردد.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، مهارت های زندگی، نوجوانی
 • محسن سدیدی* صفحات 55-64
  مقدمه
  امروزه بدلیل گسترش عوامل تنش زا و تغییر سبک زندگی، استرس به پدیده ای پیچیده و رایج تبدیل شده است. هدف این پژوهش پیش بینی استرس شغلی معلمان براساس بخشش و استراتژی های کنترل فکر و بررسی رابطه آن ها با استرس است.
  روش
  جامعه آماری، کلیه معلمان ابتدایی دوره اول در سال تحصیلی 94-95 بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 123 نفر از طریق روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی است. ابزار پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه بخشش، پرسشنامه کنترل فکر (TCQ) و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS). داده ها با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها حاکیست که بین بخشش و استرس معلمان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بعلاوه بین مولفه های خود تنبیهی، نگرانی و پرت کردن حواس (از مولفه های کنترل فکر) با استرس معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ در مقابل بین مولفه های کنترل اجتماعی و ارزیابی دوباره (سایر مولفه های کنترل فکر) با استرس معلمان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
  نتایج
  هر چه سطح بخشش معلمان بیشتر باشد، آن ها استرس کمتری را تجربه خواهند کرد و نیز هرچه سطح خود تنبیهی، نگرانی و پرت کردن حواس معلمان بیشتر باشد، استرس آنها نیز افزایش خواهد یافت و در نهایت هرچه سطح کنترل اجتماعی و ارزیابی مجدد معلمان بیشتر باشد استرس آنان کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: بخشش، استراتژی های کنترل فکر، استرس، اضطراب، افسردگی
 • اسماعیل حاجی زاده، علی زینالی* صفحات 65-72
  این پژوهش با هدف بررسی نقش هیجان های تحصیلی در سلامت ذهنی دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. این مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اورمیه در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از میان آنان 379 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه های هیجان های تحصیلی (پکران و همکاران، 2002) و سلامت ذهنی (رنشا و همکاران، 2015) را تکمیل کردند. داده ها با روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل گام به گام تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین هیجان تحصیلی مثبت و همه ابعاد آن یعنی لذت، امیدواری و غرور با سلامت ذهنی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار و بین هیجان تحصیلی منفی و همه ابعاد آن یعنی خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی با سلامت ذهنی دانش آموزان رابطه منفی و معنادار وجود داشت. همچنین هیجان های تحصیلی مثبت و منفی توانستند 4/36 درصد و ابعاد هیجان های تحصیلی مثبت و منفی توانستند 4/39 درصد از تغییرات سلامت ذهنی دانش آموزان را پیش بینی کنند (01/0>P). بنابراین برای افزایش سلامت ذهنی دانش آموزان می توان از طریق کارگاه های آموزشی میزان هیجان های تحصیلی مثبت را افزایش و میزان هیجان های تحصیلی منفی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: هیجان های تحصیلی، سلامت ذهنی، دانش آموزان
 • سمیه اکبری موید* صفحات 73-80
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش منبع کنترل و توانایی حل مسئله اجتماعی در پیش بینی انگیزه پیشرفت دانش آموزان شهر کرج است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر منطقه چهار کرج در سال تحصیلی 95-1394 است که از این میان تعداد 200 دانش آموز (100 دانش آموز دختر و 100 دانش آموز پسر) به عنوان نمونه با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (1970)، مقیاس منبع کنترل راتر (1966) و فرم کوتاه پرسشنامه حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران (2002) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت رابطه مثبت و معنادار، بین مولفه های جهت گیری مثبت به مسئله و حل مسئله منطقی با انگیزش پیشرفت رابطه مثبت و معنادار، بین جهت گیری منفی به مسئله و سبک اجتنابی با انگیزش پیشرفت رابطه منفی و معنادار و بین سبک تکانشی با انگیزش پیشرفت رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که منبع کنترل و توانایی حل مسئله پیش بینی کننده ای قوی برای انگیزه پیشرفت می باشند.
  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، حل مسئله اجتماعی
 • مریم عبدالشاهی*، مریم کرویی صفحات 81-90
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی تیپ های شخصیتی آو ب براساس انگیزه شرکت در فعالیت ورزشی دختران ورزشکار و غیرورزشکار بود. جهت انجام مطالعه حاضر تعداد100 نفر از دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) در دو گروه تربیت بدنی (50 نفر) و غیر تربیت بدنی (50 نفر) در سال تحصیلی96 - 1395 بصورت تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تیپ شخصیتی آ/ ب (برن رویتر) و پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (PMQ) استفاده شد. نتایج آزمون آماری تی گروه های مستقل نشان داد که انگیزش مشارکت ورزشی تیپ شخصیتی آدر ورزشکاران و غیرورزشکاران بطور معناداری از انگیزش مشارکت ورزشی تیپ شخصیتی ب در هر دو گروه بیشتر بود. همچنین در مقایسه ای دیگر نشان داده شد میزان انگیزش مشارکت ورزشی تیپ شخصیتی آو ب بین ورزشکاران و غیر ورزشکار تفاوت معناداری نداشت. این نتایج تایید می کند که تیپ شخصیتی افراد می تواند در میزان انگیزه شرکت در فعالیت های ورزشی تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: تیپ شخصیتی آ، ب، انگیزه شرکت در ورزش، ورزشکاران، غیر ورزشکاران
 • ناهید رامک، علیرضا همایونی، علیرضا سنگانی*، محسن طالب زاده صفحات 91-100
  پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت پیش بینی کمرویی از طریق ناگویی خلقی، احساس تنهایی و هویت اجتماعی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم پرداخته است. روش پژوهش مدل یابی معادلات ساختاری و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر متوسطه دوم پایه دوم شهر گرگان مشتمل بر 2400 در سال تحصیلی 95-96 بوده است. نمونه ی مورد بررسی 331 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس ناگویی خلقی تورنتو، مقیاس احساس تنهایی راسل، پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا؛ و مقیاس کمرویی چیک- بریگز استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ناگویی خلقی، هویت اجتماعی و احساس تنهایی به ترتیب 11/0، 19/0- و 12/0 اثر مستقیم بر کمرویی دارا بودند و برازش مدل تایید گردید و به طور کلی سه متغیر برون زا توان پیش بینی 24/0 از متغیر کمرویی را دارا بودند. با توجه به اثر بدست آمده می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان کمرو تجاربی در ناگویی خلقی و احساس تنهایی در این اختلال دارا می باشند و کسب هویت اجتماعی متناسب می تواند کاهنده ی موثری جهت بهبود تعاملات اجتماعی گردد.
  کلیدواژگان: ناگویی خلقی، احساس تنهایی، هویت اجتماعی، کمرویی، دانش آموزان
 • سمانه ملکی*، علی اکبر ارجمندنیا صفحات 101-112
  خواندن مهم ترین و پیچیده ترین فعالیت آموزشی کودکان در سال های آغازین مدرسه است و زیربنای همه انواع یادگیری است. اختلال خواندن شایع ترین نوع اختلال یادگیری است. نقص و اختلاف چشمگیر حافظه فعال در افراد مبتلا به اختلال خواندن در پژوهش‎ های مختلف به اثبات رسیده است. حافظه فعال یکی از فرایندهای شناختی مهم است که زیربنای تفکر و یادگیری می باشد و نقشی حساس در یادگیری خواندن و ریاضیات کودکان ایفا می کند. تحقیقات در مورد کودکان با اختلال یادگیری نشان می‎دهد که نقایص در حافظه فعال مرتبط با ناتوانی های خواندن، نوشتن و ریاضیات است. لذا به منظور طراحی مداخلات اثربخش برای این گروه از کودکان، در کنار فعالیت های متمرکز بر مهارت های خواندن، فراهم نمودن فرصت‎هایی برای تقویت حافظه فعال نیز ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری، اختلال خواندن، حافظه فعال
 • سیدسعید پورنقاش تهرانی*، سمیرا مرتضوی فر صفحات 113-122
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد هیجانی و شناختی شخصیت مطابق با مدل زیستی_روانشناختی کلونینجر در افراد معتاد به مواد مخدر با افراد عادی جامعه و مقایسه این ابعاد در افراد افسرده مصرف کننده داروی ضد افسردگی(SSRI) با افراد افسرده مصرف کننده داروهای سه حلقه ای(TCA) انجام شده است. به این منظور از پرسشنامه 56 سوالی سرشت و منش کلونینجر TCI_56)) استفاده گردید و از شرکت کنندگان در آزمون خواسته شد به سوالات آن پاسخ دهند. نمونه مورد بررسی شامل 229 نفر شرکت کننده(سه گروه وابسته به مواد مخدر، افسرده و عادی به تعداد 72، 86 و 71 نفر) بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از همتاسازی افراد افسرده ،داده های 86 نفر از آنها در دو گروه 43 نفری مصرف کننده داروهای SSRI و TCA قرار داده شد.داده های حاصل از پژوهش نشان داد،بین دو گروه وابسته به مواد مخدر و عادی به لحاظ ویژگی های سرشتی تفاوت معناداری وجود ندارد در حالیکه از بین ابعاد منش، خودراهبری در دو گروه تفاوت معناداری نشان داد و افراد وابسته به مواد از میزان خودهدایتمندی بالاتری برخوردار بودند. همچنین افراد مصرف کننده SSRI در مقایسه با افراد مصرف کننده TCA میان ابعاد شخصیت آسیب گریزی و پاداش وابستگی تفاوت معناداری نشان دادند به گونه ای که میزان آسیب گریزی در مصرف کنندگانSSRI بیشتر از گروه مصرف کننده TCA بود و میزان پاداش وابستگی در گروه مصرف کننده TCA بیشتر از گروه SSRIبوده است. همچنین با وجود تفاوت هایی در میزان میانگین های مربوط به هر یک از دو گروه مصرف کننده دارو،در هیچ یک از ابعاد دیگر شخصیت یعنی نوجویی،پشتکار،خودهدایتمندی، همکاری وخودفراروی تفاوت معناداری میان نمرات اعضای دو گروه مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر، TCA، SSRI، کلونینجر، ابعاد شخصیت
 • محمد امین طاهرپور، رضا رستمی* صفحات 123-132
  طی سالهای اخیر پژوهشهای بسیاری در زمینه، درمانهای مبتنی بر بهوشیاری انجام شده اند. در این پژوهش تلاش شد با بررسی مقالات پژوهشگران ایرانی در این زمینه به بررسی اثر این نوع درمان در میان جامعه ایران بپردازیم. از این رو 31 مقاله با جستجوی کلید واژه های بهوشیاری، ذهن آگاهی، توجه آگاهی و کاهش استرس انتخاب شدند.. این مقاله ها در فاصله سالهای 1391 تا 1397 منتشر شده بودند. در همه این پژوهش ها مداخله درمانی، یکی از درمانهای مبتنی بر بهوشیاری بود. در ادامه پس از بررسی دقیق هر یک از این پژوهشها، پیشنهاداتی جهت بهبود، پژوهشهای آتی در این حوزه ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بهوشیاری، ذهن آگاهی، توجه آگاهی، کاهش استرس، افسردگی
 • علی فراهانی، علی اکبر ارجمندنیا* صفحات 133-146
  نقش و اهمیت حافظه در پیشرفت تحصیلی و کار آمدی دانش آموزان انکارناپذیر است. در مطالعات مربوط به حافظه، مدل حافظه فعال مورد نظر بدلی و همکاران(2000) مدلی چندمولفه ای با تاکید بر حافظه کوتاه مدت و بلندمدت با نگاهی پردازشی است. این نگاه اخیر، جایگاه حافظه را در عملکرد تحصیلی پررنگ تر ساخته است. چرا که با یادگیری سه گانه های مهم آموزشی(خواندن، نوشتن و ریاضیات) پیوندی ناگسستنی دارد. حافظه فعال بالذات دارای محدودیت هایی است که فضا، زمان و تلاش از این دست هستند. در این مقاله در ابتدا با نگاه تاریخی به مطالعات حافظه پرداخته شده است. در ادامه مدل حافظه فعال چندمولفه ای مطرح گردیده است. نقش و اهمیت آن در پیشرفت تحصیلی موضوع بعدی است. در نهایت و در ارتباط با محدودیت های ذاتی حافظه فعال راهکارهایی متناسب با عناصر برنامه درسی (محتوا، روش های تدریس، روش های ارزشیابی) ارایه شده است.
  کلیدواژگان: _ حافظه فعال، برنامه درسی، کارآمدی تحصیلی
 • سعید خدابنده لو*، اسحق رحیمیان بوگر، محمود نجفی صفحات 147-156
  اختلال شخصیت خودشیفته (NPD)، الگوی فراگیر بزرگ منشی، نیاز به تحسین و فقدان همدلی است که افراد مبتلا به دلیل اعتقاد به خاص بودن خود و نیاز افراطی به تایید، با مشکلات بین فردی و همدلی بسیاری روبه رو هستند. مقاله حاضر به بررسی مفهوم سازی و تشخیصNPD در بخش اصلی(بخش دوم) DSM-5 و مدل جایگزین (بخش سوم)  پرداخته است و بر اساس پنج مولفه شامل توصیف ماهیت (طبیعی، آسیب شناختی)، فنوتیپ (بزرگ منش، آسیب پذیری)، تظاهر (آشکار، پنهان)، ساختار (طبقه ای، ابعادی) و عامل همبودی، اعتبار و سودمندی بالینی، NPD را در دو بخش DSM-5 مورد مقایسه قرار داده است. با توجه به تحلیل صورت گرفته در این مقاله، مفهوم سازی و تشخیصNPD در بخش دومDSM-5، همواره ضعف ها و محدودیت هایی از قبیل؛ کم توجهی به ماهیت طبیعی و آسیب شناختی خودشیفتگی، تاکید بر نوع بزرگ منشی این سازه و نادیده گرفتن جنبه آسیب پذیری آن، غفلت از تظاهرات آشکار و پنهان علائم بالینی، رویکرد طبقه ای به تشخیص، نقص درتمییز این اختلال از سایراختلالات شخصیتی و برآورد درصد شیوع پایین دارد. در مقابل، مدل جایگزین در بخش دوم، مفهوم سازی نظری، ابعادی و تشخیصی جامع تری نسبت به بخش اصلی دارد. این مدل جدید، ملاک های مناسبی با توجه به کارکرد و آسیب شناسی شخصیت در ملاک های A و B فراهم می کند و مزایای تشخیصی بهتری دارد. به نظر می رسد مدل جدید جایگزین در بخش سوم پس از کسب اعتبار و پشتوانه تجربی و تلفیق با تجارب متخصصان بالینی، بتواند در نسخه های بعدی DSM، جایگزین مناسبی برای تشخیص اختلال شخصیت خودشیفته باشد و با دقت درانواع و ابعاد گسترده خودشیفتگی، درحل چالش های تشخیصی درمانگران موثر باشد.
  کلیدواژگان: اختلال شخصیت خودشیفته، خودشیفتگی، مفهوم سازی، تشخیص، مدل جایگزین
 • باقر غباری بناب، فاطمه نصرتی*، میلاد قربانی وناجمی، سعید زندی صفحات 157-166
  هدف از نگارش مقاله حاضر خوانش روان شناختی سفر معنوی حضرت نبی اکرم (ص) به عنوان نمونه عالی رشد و شکوفایی روانی و معنوی می باشد. هرچند الگوهای شکوفایی روانی قبلا توسط روان شناسانی چون مازلو، راجرز، یونگ و فروید ارائه شده اند، اما این الگوها در نهایت ژرف اندیشی به خودشکوفایی و فردیت یابی اشاره نموده اند که سازه های مبهمی هستند که به خوبی تعریف و تفسیر عمیق نشده اند. در مسیر این مطالعه، علاوه بر قرآن کریم، احادیث و معراج نامه های مختلف، متون عرفانی و سازه های روان شناسی اعماق نیز مورد مداقه قرار گرفته اند. با رویکردی تحلیلی نشان داده شد که معنای باطنی معراج در ارتباط انسان با درون خویشتن و تحقق بخشیدن به پتانسیل شکوفایی فطرت می باشد. شکوفایی مراحلی دارد که شامل فراروندگی و پیمودن مراحل عرفانی می باشد که به صورت نمادین به عنوان هفت آسمان مطرح شده اند. علاوه بر سفر آسمانی که به صورت عمودی پرواز روح مصفا را به ذهن متبادر می سازند، سفر زمینی از کعبه به بیت المقدس (سفر افقی) نیز مورد واکاوی قرار گرفته است. درنهایت، معراج نبوی می تواند به عنوان الگوی جدیدی در روان شناسی مثبت اسلامی مطرح شود و در تحقیقات آتی با رویکرد میدانی و رویکرد تاریخی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: معراج، رشد معنوی، شکوفایی روانی، روانشناسی اسلامی، تحلیل روان شناختی
 • سمیه حسن نیا*، بابک شمشیری صفحات 167-174
  پژوهش حاضر قصد دارد به تطبیق فرایندهای یادگیری مشاهده ای بندورا که از نظریه های مهم روانشناسی تربیتی است، در قرآن بپردازد. از این رو مساله اصلی این مطالعه، تطبیق فرایندهای یادگیری مشاهده ای بندورا در قرآن است. به عبارت دیگر، پژوهش در پی آن است تا بداند، کدام آیات و مفاهیم قرآنی به هر کدام از مراحل چهارگانه یادگیری مشاهده ای بندورا (توجه، یادداری، بازآفرینی و انگیزش) مرتبط است. برای بررسی و تطبیق موضوع پژوهش از روش تحلیلی - استنتاجی استفاده شده است.. این مطالعه نشان می دهد که یادگیری مشاهده ای در علم اخلاق و عملی کردن آموزه های دینی مورد استفاده قرار می گیرد. از سوی دیگر این تحقیق نشان می دهد که می توان هر کدام از فرایندهای یادگیری مشاهده ای را به تفکیک با آیات قرآن و مباحث قرآنی مرتبط دانست.
  کلیدواژگان: فرایندهای یادگیری مشاهده ای، بندورا، قرآن کریم
 • سید ابوالفضل موسوی*، فریبا بهرامی، حسین حسینی فرد، رضا پورحسین، محمود جعفریان صفحات 175-186
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ((MBCT بر تصویر بدنی در مردان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بود.پژوهش حاضر مطالعه ای نیمه آزمایشی از نوع  پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است، که در آن تاثیر تکنیک های شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ((MBCT بر بهبود تصویر بدنی در مردان مبتلا به اضافه وزن و چاقی مرد 18 تا 40 سال  در که در سال 94-93 به کلینیک های تغذیه و لاغری  مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس مبتنی بر هدف استفاده شد. بدین صورت که از میان کل کسانی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند تعداد 30 نفر با نمره 46 تا 170 (تصویر بدنی بد و متوسط) در پرسشنامه تصویر بدن MBSRQ، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل(هر گروه 15 نفر)، گمارش شدند. افرادی که در گروه آزمایش قرار گرفتند در 8 جلسه درمان گروهی 2 ساعته به صورت هفتگی شرکت نمودند، اما افراد گروه گواه درمانی دریافت نکردند. پس از پایان درمان ، پس آزمون بر روی هر دو گروه انجام شد.نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس گویای اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ((MBCT بر تصویر بدنی بود .آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ((MBCT می تواند منجر به بهبود تصویر بدنی در مردان مبتلا به اضافه وزن و چاقی شود.
  کلیدواژگان: شناخت درمانی، ذهن آگاهی، تصویر بدنی، اضافه وزن، چاقی
 • پریسا حیدری شرف*، جهانگیر کرمی، کژال اشته، زهرا موسوی، فاطمه طریقتی مرام، معصومه یاوری صفحات 187-194
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر تاب آوری در افزایش سازگاری دانشجویان جدیدالورود خوابگاهی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دختران جدیدالورود خوابگاهی رشته های مختلف تحصیلی دوره  کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 93- 92 بود . برای انجام این پژوهش با روش نمونه گیری در دسترس وسپس جهت جایگزینی آزمودنی ها  دردوگروه آزمایش وکنترل از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که ازاین میان 30 نفر از دانشجویان که نمره پایین تر از میانگین در آزمون سازگاری با دانشگاه ((SACQکسب کرده بودند انتخاب شدند . برای گروه آزمایش برنامه آموزش مهارت های تاب آوری اجرا و بعد از مداخله برای هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد . طرح پژوهش آزمایشی و برای تحلیل داده ها از روش آماری کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تاب آوری به طورمعناداری ودرسطح 001/0  P<موجب افزایش سازگاری دانشجویان با دانشگاه درگروه آزمایش شده است درحالی که چنین تغییری در آزمودنی های گروه کنترل مشاهده نشده است . به عنوان نتیجه گیری می توان گفت آموزش تاب آوری در افزایش سازگاری دانشجویان موثر است.
  کلیدواژگان: تاب آوری، سازگاری، دانشجویان
 • اکبر صیدلو*، آتنا اصفهانی خالقی، نصرالله انصاری نژاد صفحات 195-204
  هدف از پژوهش حاضر،مقایسه ی هوش هیجانی وسازگاری در دانش آموزانی که  مهدکودک راتجربه کرده اند باآنهائی که تجربه نکرده اند، می باشد.جامعه ی آماری این پژوهش عبارت است از کلیه ی  دانش آموزان دبیرستان های دوره ی اول متوسطه شهرستان رباط کریم. نمونه آماری پژوهش حاضربا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نامتناسب  وبه صورت مساوی وبه تصادف 72نفردارای تجربه ی مهدکودک و72نفر که چنین تجربه ای رانداشتند،انتخاب شدند.این پژوهش با توجه به هدف ،از نوع علی - مقایسه ای است. ابزاراندازه گیری عبارت است از پرسشنامه ی هوش هیجانی شوت وهمکاران و پرسشنامه ی سازگاری سیناوسینگ که پایایی و روائی هردو تایید شده اند.برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار وروش های آماراستنباطی شامل تحلیل واریانس چندمتغیری(MANOVA) وآزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. محاسبات آماری با استفاده ازنرم افزار spss21صورت گرفت. پژوهش نشان داد دانش آموزانی که تجربه ی مهد کودک دارندنسبت به آنهایی که تجربه ی مهدکودک ندارند ازهوش هیجانی وسازگاری بهتری برخوردارند .
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سازگاری، تجربه ی مهد کودک
 • مهین حاتمی، فرشته هدایتی*، محبوبه کاوه صفحات 205-214
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای شناختی و خودکارآمدی با اضطراب امتحان، در دانش آموزان دختر سال چهارم متوسطه مدارس دولتی شهر تنکابن در سال تحصیلی 92-91 صورت گرفته است. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه دانش آموزان دختر سال چهارم مدارس دولتی شهر تنکابن به تعداد 342 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی 180 نفر به عنوان تعداد نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این تحقیق عبارتست از پرسشنامه های باورهای شناختی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان که با توجه به روایی مناسب، ضریب پایایی آنها به ترتیب 75/0 ، 85/0 و 94/0 بدست آمد. روش تحقیق به صورت توصیفی از نوع همبستگی می باشد و جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و معادله رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد که که بین باورهای مثبت در مورد نگرانی و اضطراب امتحان در دانش آموزان و بین خودآگاهی شناختی و اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه وجود ندارد؛  بین اعتماد شناختی و اضطراب امتحان در دانش آموزان؛ بین باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری افکار و اضطراب امتحان در دانش آموزان؛ بین باورهایی در مورد نیاز به افکار کنترل و اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه مثبت و بین خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد.  بر این اساس بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر سال چهارم شهر تنکابن رابطه معنی داری وجود دارد. از این رو هر چه قدر باورهای فراشناختی ، میزان آگاهی از یادگیری موارد درسی امتحانی و خودکار آمدی تحصیلی فرد به طور فزاینده ایی در جهت مثبت ارتقاء یابد بالطبع ، اضطراب و تشویش های امتحانی نیز کاهش می یابد و حتی فرد با آرامش لازم به پاسخ گویی امتحان می پردازد و نتیجه خوبی نیز دریافت می کند.
  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، خودکارآمدی، اضطراب امتحان
 • رویا اقبال مقدم*، تانیا اقبال مقدم صفحات 215-226
  بیماری اوتیسم یکی از بیماری های نوظهور در جهان است و کودکان مبتلا به آن جزء یکی از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه محسوب می شوند. فضاهای مناسب شهری جهت استفاده این کودکان خاص همواره در تمامی جهان مورد بحث و بررسی می باشد. در این تحقیق برآنیم در جهت دستیابی به راهکارهای بهینه برای ایجاد فضاهای مطلوب شهری برای کودکان اوتیسم گامی بلند برداشته شود. روش تحقیق در این مقاله ازنوع توصیفی-تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش، ابزار پرسشنامه، مدل های سوات (SWOT)و تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک های آماری مختلف در جهت ارائه استرتژی های بهینه بهره گرفته شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که در ایران جهت ایجاد فضاهای مطلوب شهری برای کودکان اوتیسم از نظر نقاط ضعف از آسیب پذیری بالایی برخوردار بوده و در عین حال پتانسیل های بالقوه جهت رسیدن به کمال وجود دارد.
  کلیدواژگان: اوتیسم، کودک، فضای شهری، SWOT، AHP
 • فرهاد غدیری*، کریم عبدالمحمدی، اسماعیل سلیمانی صفحات 227-234
  زمینه و هدف
  جسمانی سازی یک اختلال شبه جسمی است که معاینات پزشکی قادر به توضیح علت آن نمی باشد. در پژوهش حاضر نقش سبک های دفاعی و تنظیم هیجان در اختلال جسمانی سازی بررسی گردید.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به روش توصیفی، از نوع همبستگی بر روی تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1396-1395 انجام شد. 380 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های جسمانی کردن((PHQ-15 ، پرسشنامه تنظیم هیجان  (ERQ)و پرسشنامه مکانیسمهای دفاعی  استفاده گردید.داده های به دست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج همبستگی نشان داد که، سرکوبگری هیجانی و سبک دفاعی رشد نایافته و روان آزرده رابطه مثبت و معنی داری با جسمانی سازی دارد. همچنین بر اساس تحلیل رگرسیون همزمان، سرکوبگری و سبک دفاعی رشد نایافته بیشترین توان را در پیش بینی اختلال جسمانی سازی داشت.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این پژوهش در درمان اختلال جسمانی سازی عواملی چون سبک های دفاعی و تنظیم هیجان باید مورد توجه قرار بگیرند.
  کلیدواژگان: اختلال جسمانی سازی، سبک های دفاعی، تنظیم هیجان
 • شهریار شهیدی*، سیده سلیل ضیایی، نسیم سادات محبوبی شریعت پناهی صفحات 235-244
  روان درمانی فمینیستی دید گاهی معناگرا و برابرنگر نسبت به نوع بشر داشته و معتقد است ابعاد روانی، اجتماعی و زیستی انسان، دائما با هم تعامل دارند. رویکردهای اخیر روان درمانی فمینیستی به تفاوت های بین فرهنگی توجه داشته و به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست یافته است. روان درمانی فمینیستی رویکردی درمانی است که بر پایه نظریه فمینیسم قرار دارد. انتقادات فراوان به روان درمانی فمینیستی وارد شده اما برخی پژوهش ها حاکی از کارایی این رویکرد هستند. همچنین تناقضات میان ذات حقیقی اسلام و باورهای فمینیست های اسلامی باید مد نظر قرار گیرد. به دلیل محدودیت در نحوه سنجش پیامد درمان و نو پا بودن ملاحظات فرهنگی در روان درمانی فمینیستی رایج، این روش درمانی، هنوز به عنوان رویکرد درمانی مبتنی بر شواهد پذیرفته نشده است. با وجود این می توان گفت، روان درمانی فمینیستی رویکردی در حال رشد است که با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی-دینی می تواند در حفظ و بهبود سلامت روان جامعه ایران موثر باشد.
  کلیدواژگان: روان درمانی، اسلام، فمینیسم _
|
 • Fariba Zarani, Fardin Farmani*, Sahereh Safavi Pages 1-10
  One of the essential concepts that have been studied so far, but there is no clear paradigm about it, is the relationship between culture and psychopathology. The study of the relationship between these two concepts has produced contradictory results so far. In the About explanation of psychopathology explanation, attention is focused on the medical model, and it is now used more often, but new attempts have been made to address psychopathologies from different angles, especially from a sociocultural perspective. In this study, we will explain the relationship between culture and psychopathology with an emphasis on sleep disorders. At first, a brief introduction of the subject matter, then cultural conceptualization and pathology, and explaining the relationship between these two, and finally, specifically on the impact of culture on sleep disorders.
  Keywords: : Culture, Psychopathology, Sleep disorders, Mental health
 • Tahmineh Changizi*, Farah Naderi, Kambiz Kamkari Pages 11-18
  The purpose of this study was to investigate Learning disability diagnostic validation by Woodcock-Johnson III Tests of Cognitive Abilities in Ahvaz city. Statistical Society this study includes all male and female students with learning disabilities from the first to fifth grade of elementary school in Ahvaz. In the academic year 2012-2013, from the state and non-governmental centers, the individual learning problems of the city received special educational-therapeutic services. The research sample consisted of 60 students with learning disabilities who were selected through purposeful sampling. For data collection was completed the fourth edition of the Wechsler Intelligence Scale and Scaled cognitive abilities, Woodcock-Johnson III version was used. The descriptive study design was of similar causal type. The information gathering method was fieldwork and individual and face-to-face method; Direction data analysis descriptive statistics methods such as frequency, percentage, mean, standard deviation were used. The results of the research showed that student intelligence unable to learn "active memory" and "total scale" Less than usual students there is also a significant difference between the similarities, vocabulary, understanding, information, Reasoning word, image Concepts, Number capacity, Number sequence -Character and symbolism. There are equal learning scores in learning disabilities and the factors of similarities, vocabulary, understanding, information,  reasoning word, Image concepts, number capacity,  number sequence - letter and symbolizing in diagnosis, students with learning disabilities have diagnostic validity.
  Keywords: Diagnostic Validity, Woodcock Johnson, Learning Disability
 • Narges Heydari*, Zahra Taleb Pages 19-28
  This study with the aim of the Effect of jigsaw’s teaching method on student’s relation and school bonding has been done. The study sample included 60 boy students in the 4hth grade of primary level (30 test and 30 control groups) have been that within Tehran’s 12th district schools. Both test and control groups were administered student’s relation, school bonding, and test anxiety pre-test & post-test — the test group teacher on jigsaw’s teaching method. Test outcomes analyzed by Ancova and one Mantova and result from showed that jigsaw’s teaching method had been effected on student’s relation and school bonding on students. The researcher suggests using jigsaw’s teaching method on the whole schools because this method can help students in their study process and social bonding.
  Keywords: jigsaw’s teaching method, student’s relation, school bonding
 • Forough Haghighati, Razieh Pak *, Dr. Hassan Bafandeh Pages 29-36
  The present study was conducted to compare executive function and cognitive flexibility and  theory of mind in foster and non-foster children. The study population included all and non-foster children in Azarshahr city in 2016. The number of participants included 42 people selected using purposeful sampling. The Tower of Hanoi test and reading mind test by eye image (RMET) were used as a measurement tool. The results showed that executive function scores (p<0.05, F (1)=15.00, 18.95) are higher in non-foster children. In addition, scores of mind theory became significant (t=2.75, df=40, p<0.05). Comparing mean in two foster and non-foster children at the significance level suggests that theory of mind in non-foster children is high. It seems that foster children in executive function are weaker than non-foster children.
  Keywords: Executive function, theory of mind, foster children, non-foster children
 • Mohammad Saeid Mardookhi*, Hamid Kamar Zarin, Mona Khaled Nejad Pages 37-46
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of teaching metacognitive strategies on self-esteem, perceived competency and mental health of gifted girls of middle school students. The research method was quasi-experimental and pre-test and post-test design with two groups. The statistical population of this study was 1172 high school students In the Karaj city in the academic year of 2016-17. 32 of them were randomly selected in the group. The instruments used in this study were SEI, SPPC & GHQ. At first, three tests accomplished with samples. Then the metacognitive strategies were learned to the experimental group for 60 minutes in 6 sessions. After that, both group members accomplished post-test and after 30 days, follow up was taken. The data from pre-test, post-test and follow up were analyzed using covariance analysis. The findings of this study showed that teaching metacognitive strategies were effective on increasing self-esteem, perceived competency and improving mental health (P<0.05).
  Keywords: self-esteem, perceived competency, mental health, metacognition, gifted students
 • Dr. Maryam Esmaili, Nooshin Basiri * Pages 47-54
  Introduction
  Life skills play important role in promoting mental abilities for regulating emotions, self awareness and social adaption in adolescents. The aim of this study was examination of effectiveness life skills training on emotional disorders (anxiety and depression) among boy high school students in bahmaie.
  Method
  the research is semi-pilot and pretest-posttest type with a control group. Among all high school boy students in Bahmaei 3 schools were chosen  randomly. All student of  third grade from these school were examined by Depression,Anxiety and Stress Scale (DASS-21) .Sixty students from whose that received between 42-84,were selected  randomly and they located in  experimental group (30) and control group (30). Life skills training program was held in 10 sessions for students in experimental group. Analysis of covariance was used to examine this hypothesis.
  Results
  analysis of experimental group before and after training revealed significant difference in anxiety (F=8/43 and p<0/005) and depression (F=12/56 and p<0/001).
  Conclusion
  According to this study life skills training reduces anxiety and depression in boy high schools students.
  Keywords: anxiety, depression, life skills, adolescence
 • Mohsen Sadidi* Pages 55-64
  Introduction
  Today, because of stress and changes in lifestyle, stress has become a common phenomenon and complex. The aim of the present study was to the prediction of job stress in teachers based on forgiveness and thought control strategies and their relationships with stress.
  Method
  The population consisted of all primary school teachers in the academic year 2015-2016 and according to Morgan table, a total of 123 people selected by stage cluster sampling. The correlational method was used. Research tools were: Forgiveness Scale, Thought Control Questionnaire (TCQ) and Depression, Anxiety, Stress Scales (DASS). All data were analyzed with statistical methods, Pearson's coefficient of correlation, stepwise multiple regression by SPSS software. The results indicated that forgiveness is negatively related to stress. Also, the elements of self-punishment, fear, and distraction (the components of mind control) are positively related to teachers stress and the components of social control and re-evaluation are negatively related to teachers stress.
  Conclusion
  It showed that teachers with higher levels of forgiveness would experience less stress, as well as teachers with a higher level of self-punishment, fear and distraction would experience more stress and a finally higher level of social control and re-evaluation would cause less stress.
  Keywords: forgiveness, thought control strategies, stress, anxiety, depression
 • Esmaeil Hajizadeh, Ali Zeinali* Pages 65-72
  This research aimed to investigate the role of academic emotions in subjective wellbeing of high school students. This study was a descriptive – analytical from the type of correlation. The statistical population included all secondary students of Urmia city in 2016-17 academic years that from them 379 persons were selected through multistep cluster sampling method. All of them completed the questionnaires of academic emotions (Pekrun & et al., 2002) and subjective wellbeing (Renshaw & et al., 2015). Data analyzed with Pearson correlation and multivariate regression with stepwise model methods. The findings showed there was a positive and significant relationship between positive academic emotion and all dimensions of them means enjoyment, hope, and pride with subjective wellbeing of students and a negative and significant relationship between negative academic emotion and all dimensions of them means anger, anxiety, shame, hopelessness and boredom with subjective wellbeing of students. Also, the positive and negative academic emotions could predict 36/4 percent, and the dimensions of positive and negative academic emotions could predict 39/4 percent of the variance of subjective wellbeing of students (P<0/01). So to increase the subjective wellbeing of students can increase the rate of positive academic emotions and decrease the rate of negative academic emotions through workshops.
  Keywords: academic emotions, subjective wellbeing, students
 • Somayeh Akbari Moayed* Pages 73-80
  The purpose of the present research is to investigate the role of locus of control and social problem-solving competence in predicting students’ achievement motivation in Karaj, Iran. The present study is of the correlational research type. The research population includes all female and male students in District four in Karaj, from among whom 200 students (100 female students and 100 male students) were selected as the sample with the multistage cluster sampling method. For assessment of the research variables, Hermens’ (1970) achievement motivation questionnaire, Rotter’s (1966) locus of control scale, and the revised short-form social problem-solving questionnaire were used. Pearson’s correlation coefficient and regression analysis were used for data analysis. The results of the research demonstrated that there is a significant correlation between locus of control and achievement motivation and all the social problem-solving components except the impulsiveness component. Furthermore, the results of regression analysis demonstrated that locus of control and problem-solving competence are potent predictors of achievement motivation.
  Keywords: Achievement Motivation, Locus of Control, Social Problem-Solving
 • Maryam Abdoshahi*, Maryam Koroei Pages 81-90
  The purpose of this study was to compare A and B personality types based on the motivation of participating in sports activities in athletic and non-athlete girls. One hundred students from Alzahra University were selected randomly in two groups of physical education (50 students) and non-physical education (50 students) in the academic year 1395-96 to conduct this study. The research method was descriptive. A questionnaire of personality type A / B (Berner Reuter) and a participation motivation questionnaire (PMQ) was used for data collection. The results of independent t-test showed that the motivation of sports participation A personality types in athletes and non-athletes was significantly higher than B personality types motivation in both groups. It was also shown in other comparisons that there was no significant difference between athletes 'and non-athletes’ in A and B personality types. These results confirm that personality type can affect the motivation to participate in sports activities.
  Keywords: A, B personality types, sport participation motivation, athletic, non-athlete
 • Nahid Ramak, Alireza Homayouni, Alireza Sangani*, Mohsen Talebzadeh Pages 91-100
  The aim of this study was to providing a model for prediction of shyness through Alexithymia, feeling of loneliness and social identity in student high school girls and research method was structural equation modeling (SEM). Participants in this study were 2400 high school girls in Gorgan. The required information was extracted by Toronto alexithymia scale TAS-20, Russell Loneliness Scale (UCLA), Saffarinia ΄s social identity questionnaire and shyness revised chick-Briggs scale. The results showed that Alexithymia (0.11), the feeling of loneliness (0.12) and social identity (-0.19) have a direct impact on shyness. In general, the model was approved, and variables can predict 0.24 of shyness. Concerning the effect, it can be concluded that the students have experience in Alexithymia and feelings of loneliness in this disorder and the acquisition of a social identity can be effective in social interactions.
  Keywords: alexithymia, loneliness, social identity, shyness, students
 • Samaneh Maleki* Pages 101-112
  Reading is the most critical and complicated learning activity for children in the first years of school and is the basis of all various learning. Reading disorder is the most common kind of learning disorder. The working memory outstanding deficiency is proven in who are affected by the reading disorder in different projects. Working memory is the most important cognitive process which is the basis of thought and learning and plays an effective role in learning reading and math for children. Studies about children with learning disorder have shown that deficiencies in working memory are related to reading, writing and mathematics disabilities. Therefore, to design effective interference for this group of children besides reading-skill-centered activities, providing opportunities to reinforce working memory seems also essential.
  Keywords: Learning disorder, Reading disorder, working memory
 • Saeid Pournaghash Tehrani*, Samira Mortazavi Far Pages 113-122
  The goal of the present research was to compare cognitive-emotional aspects of personality based on Cloninger’s model with those of antidepressant users including SSRI and TCA drugs. To do so, Cloninger’s TCI-56 questionnaire was given to 229 subjects (drug-dependent, depressed and normal subjects groups, 72, 86 and 71, respectively), who were selected with accessible method. Following the matching of the depressed subjects, the 86 depressed individuals were divided into two groups (43 individuals per group receiving SSRI and TCA drugs). Results showed no significant relationship between temperament of the dependent and normal groups while in character aspect there was significant relationship between self-directedness. Also, dependent subjects had a higher self-directedness compared to other groups. Also, SSRI users compared to TCA users showed significant difference in harm avoidance and reward dependence in such a way that harm avoidance was higher in SSRI group than the TCA group and, conversely, reward dependence was higher in TCA group than SSRI group. Although there were some differences in the mean scores of the each drug groups, no significant differences were observed in novelty-seeking, persistence, self-directedness, cooperation and self-transcendence.
  Keywords: Depression, Drug-dependence, TCA, SSRI, Cloninger, Personality Aspects
 • Mohammad Amin Taherpour, Reza Rostami* Pages 123-132
  During last years, a growing body of research has been conducted into mindfulness-based therapies. This review aimed to examine the impact of mindfulness-based interventions upon the Iranian. Therefore, in the literature reviews from 1391 to 1397, the mentioned treatment was the main one. Then, upon detailed investigation of the studies, some recommendations is offered in order to improve methodological quality of individual studies or logical links among therapeutic elements.
  Keywords: Mindfulness, MBRT, MBCT, MBSR _
 • Ali Farahani, Ali Akbar Arjmandnia* Pages 133-146
  The effectiveness and significance of working memory in the academic achievement and efficacy of students is indisputable. In memory studies, the working Memory Model (Baddeley, 2000) is a multivariate one with an emphasis on short and long term memory with a computational view. This recent view has made memory a more significant in academic performance, because it has an unbreakable link with the learning of important three aspects (reading, writing, and mathematics). working memory naturally has limitations such as space, time and efforts. This paper first dealt with historical studies with memory studies. Then, a multivariate working memory model was proposed, and its significance and role in academic achievement is investigated. Finally, in relation with natural limitations of working memory, some strategies appropriate with curriculum (content, teaching methods, and assessment methods) were presented.
  Keywords: _ working memory, curriculum, academic efficiency
 • Saeid Khodabandelow*, Isaaq Rahimian Boogar, Mahmoud Najafi Pages 147-156
  Narcissistic personality disorder (NPD) is a pervasive pattern of grandiosity, need for admiration and lack of empathy that people because of belief to being special and unique, interpersonal problems and empathy are faced.
  The present paper is studying the conceptualization and diagnosis of narcissistic personality disorder in DSM-5 main Section (Section II) and Alternative model (Section III) and tried to base on five components including in nature (healthy, pathological), phenotype (grandiosity, vulnerability), expression (overt, covert), structure (category, dimension), comorbidity, validity, and clinical benefit was compared the NPD in two DSM-5 sections. The conceptualization and diagnosis of NPD in DSM-5 Section II, has weaknesses and limitations such as; the lack of attention to the natural and pathological nature of narcissism, the emphasis on the grandiosity phenotype of this structure and the disregard of its vulnerability, Neglecting overt and covert expressions of clinical symptoms, the categorical approach to diagnosis, the defect in specify this disorder of other personality disorders and the underestimate of prevalence rate. In contrast, the alternative model in section III has a more comprehensive theoretical, dimensional, and diagnostic conceptualization than the central part, and provides appropriate criteria consider to the function and personality pathology in A and B criteria and has better diagnostic benefits. The alternative model in DSM-5 Section III seems to be a suitable substitute for diagnosis of narcissistic personality disorder in the later versions of DSM, after gaining the validity and integrity with experiences of clinical experts and with care in various types and dimensions of narcissism, can be effective on the diagnostic challenges of clinicians.
  Keywords: Narcissistic personality disorder, Narcissism, Conceptualization, Diagnosis, Alternative model
 • Baqer Ghobari, Bonab, Fatimah Nosrati*, Milad Qorbani, Vanajemi, Saeid Zandi Pages 157-166
  The present paper makes some attempts to provide a psychological reading of Prophet Muhammad’s Night Journey, introducing it as a perfect example of the psychological and spiritual flourishing model. Although some flourishing models have been formerly proposed by psychologists like Maslow, Rogers, Jung, and Freud, they have merely emphasized self-actualization and individuation which seem somehow ambiguous constructs that have not been deeply explained. To accomplish the current study, in addition to the Holy Quran, Ahadith, and Miraj-Namehs, the mystical texts and the constructs of depth psychology were scrutinized. Through an analytical approach, it was demonstrated that the inner sense of Mohammad’s ascent to heaven might refer to human's relationship with Self and the actualization of innate flourishing potentials. Flourishing requires transcending and going through mystical stages symbolized as Seven Heavens. Together with the heavenly journey, as the vertical flight of the purified soul, the earthly journey from Kaaba to Jerusalem (horizontal journey) was also analyzed. Ultimately, the Night Journey can be introduced as a novel model of flourishing in positive psychology from Islamic perspective; and it may be approached through field research and historical research in future studies.
  Keywords: Isra, Miraj, spiritual development, flourishing, Islamic psychology, psychological analysis
 • Dr. Somayeh Hasan Nia *, Dr. Babak Shamshiri Pages 167-174
  The present study seeks to adapt Bandura’s theory of visual learning processes in the Quran. This theory is one of the most important theories in educational psychology. The main thrust of the present study, is, thus, to adapt visual learning processes in the Quran. More specifically, an attempt is made to determine which Quranic verses and conceptions correspond to the four visual learning processes suggested by Bandura. In order to accomplish this, an analytical-deductive research design is adopted. Given the objectives, the present study could be considered as a Quranic study. The findings suggest that visual learning is used in ethics and in the implementation of religious teachings. In addition, the findings indicate that it is possible to relate each visual learning process to specific verses and discussions contained in the Quran. Note that in this study, each stage is adapted according to the Quran
  Keywords: Quran, Bandura’s theory of visual learning processes
 • Seyed Abolfazl Mousavi*, Fariba Bahrami, Hossein Hosseini Fard, Reza Pour Hosein, Mahmood Jafarian Pages 175-186
  The goal of this study was to investigate the effect of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT(on the body image in men with overweight and obesity. This study employed a semi-experimental study design with pretest and posttest and the control group, in which of the effect of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT(techniques to improve body image in men with overweight and obesity men aged 18 to 40 years who referred to  nutrition and weight-loss clinic in the 94-93 year in Tehran in،was stood. In this study, the convenience sampling method was used based on purpose. So that among the men who had the criteria of an entrance to the study, 30 people with the score of 46 to 170(bad and average)on body image questionnaire MBSRQ selected and randomly divided into two groups (each group, n = 16), were counted. People who are in the experimental group participated in 8 sessions each was 2 hours once a week, the control group did not receive any treatment. After the surgery, post-test was performed on both groups. The results of the analysis of covariance indicate the effectiveness of Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on body image is effective (p <0/05). Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT(can improve body image in men with overweight and obesity.
  Keywords: Cognitive Therapy, Mindfulness, Body Image, Overweight, Obesity
 • Parisa Heydari Sharaf *, Dr. Jahangir Karami, Kajal Ashteh, Zahra Mousavi, Fatemeh Tarighati Maram, Masoumeh Yavari Pages 187-194
  The present study investigated Effectiveness of resiliency training on enhancing Residential new entrant's girl students' adjustment. Undergraduate in Razi university of Kermanshah in 2013-2014 educational years. To perform this study, available sampling was used, and then to replace the two control and experimental groups of subjects were used of simple randomly sampling. In this study used of Conner & Davidson resiliency and SACQ questionnaires. 30 students that earn scores less than average in SACQ were select and replaces randomly in tow control and experimental groups. 12 group sessions Resiliency skills training were conducted for experimental group and after the intervention, both groups were tested. The research was experimental design and statistical methods for data analysis of covariance were used. Findings showed that resiliency training significantly p<0/001 increases adjustment in experimental group, While such achangeisnot observed in the control group's conclusion we can say that resiliency trainings effective in reducing student's homesickness.
  Keywords: resiliency, adjustment, students
 • Akbar Seidlo *, Dr. Atna Isfahani Khaleghi, Dr Nasrollah Ansari Nejad Pages 195-204
  Purpose
  The purpose of current study is to compare the emotional intelligence and adaptation of pre-school students who have experienced kindergarten with those who have not experienced it. The study population includes all junior high school students of Robat Karim, Tehran. The present study sample was stratified random sampling method and was randomized equally disproportionate between  students with kindergarten experience and 72 students who have not enrolled in kindergarten.Regarding its purpose, the current study is causal - comparative.Instrument: Emotional Intelligence Questionnaire of Shutte et al. shot and Compatibility Questionnaire of Sina and Sing were utilized both of which were confirmed from the reliability and validity point of view.To analyze the data, descriptive statistics including average and SD as well as Inferential statistics including MANOVA and Pearson’s Correlation Coordinate were used. Statistical analysis was conducted in SPSS v.21.Research
  Findings
  EI and adaptability of students who have child care experience, the ones that do not have child care experience, the better.
  Findings
  E.I, adaptability and all the parameters of emotional intelligence and adaptability of students who have enrolled in kindergarten programs is higher than those who have not experienced it.Suggestion: It is recommended that research to be conducted with other variables in line with the current study. Parents who want their children to enjoy the kindergarten experience advantages should take into account the factors such as the child's physical and mental condition, age of the child to enter kindergarten, duration of stay in kindergartens and nursery facilities, conditions that they expect their children to have, and plan for it.
  Keywords: Emotional intelligence, adaptability, kindergarten experience
 • Mahin Hatami, Fereshte Hedayati*, Mahbobeh Kaveh Pages 205-214
  This study aimed to determine the relationship between cognitive beliefs and self-efficacy and test anxiety in secondary school students at Public Schools in Tonekabon city.  The statistical population included all fourth-year female students in public schools at TonekabonThat 180 students were selected as sample by using random clustering sampling. Tools of the research were, Inventory cognitive beliefs, self-efficacy and test anxiety. According to appropriate validity, reliability coefficient was obtained .75, .85, .94.  A research method is a descriptive and correlation type and used for the analysis of data obtained included mean, standard deviation, frequency table, diagram and inferential statistics that include Pearson correlation coefficient and Regression equation. The results showed that: There isn't a relationship between positive beliefs about worry and anxiety in test in students. There isn't a relationship between consciousness cognitive and anxiety in a test. There is a positive relationship between trust cognitive and anxiety in test in students. There is a positive relationship between negative beliefs about the uncontrollability of treatment and anxiety in test in students. There is a positive relationship between beliefs about the need to thought of control anxiety in test in students. There is a negative relationship between self-efficacy and anxiety in test in students. Thus, the number of cognitive beliefs, awareness of learning, curriculum, examination and self-education increase, on the positive side, also reduced exam anxiety and even a person responds to exam calmly and gets a good result.
  Keywords: Metacognitive beliefs, self-efficacy, anxiety in test
 • Roya Eghbal Moghaddam*, Tanya Eghbal Moghaddam Pages 215-226
  Autism is one of the new emerging diseases in the world, and children who has it are one of the most vulnerable groups in the community. Appropriate urban spaces for the use of these particular children are always discussed in the whole world. In this research, we are going to take a step further in order to achieve optimal solutions for creating favorable urban spaces for children with autism. The research method in this paper is descriptive-analytic and uses a survey method, a questionnaire tool, Swat models (SWOT) and genetic analysis and different statistical techniques to provide optimal strategies. The results show that in Iran, in order to create favorable urban spaces for children, autism has a high vulnerability to weaknesses and at the same time, there are great potential for achieving perfection.
  Keywords: Autism, child, urban space, AHP, SWOT
 • Farhad Ghadiri Sormanabadi *, Dr. Ismail Soleimani, Karim Abdul Mohammadi Pages 227-234
  Background and Objectives
  Somatization is a somatoform disorder, which medical examinations are not able to explain its reason. In the present research, the role of Defensive style and Emotion regulation was investigated in somatization disorder.
  Methods
  This descriptive and correlational study was conducted on all students studying at University of Tabriz in the academic year 2015-2016. A total of 380 subjects were selected using stratified random sampling method. In this research, Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), Defense Style Questionnaire and Somatization Questionnaire (PHQ-15),were used. Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and simultaneous regression analysis.
  Results
  The correlation results showed that emotional repression and immature  and neuroticism defense style has a significant positive relationship with somatization. Also, based on the results of simultaneous regression analysis, emotional repression and immature defense style had the greatest ability to predict somatization disorder.
  Conclusion
  The findings of this research revealed that factors, such as Defensive style and Emotion regulation should be considered in the treatment of somatization disorder.
  Keywords: Somatic Symptom, Defensive style, Emotion regulation
 • Shahriar Shahidi*, Seyedeh Soleil Ziaee, Nasimsadat Mahboubi Shariatpanahi Pages 235-244
  Feminist psychotherapy has an existentialistic and egalitarian approach to human beings. It focuses on the continuous interchange between the psychological, social and biological aspects of Mankind. The recent trends of feminist psychotherapy succeed in multicultural affairs.
  Islam has acclaimed some of the Feminist demands. Feminist psychotherapy is based on feminist theory. Though there are several criticisms of this approach, some research claimed its effectiveness. Indeed, the contradictions between the true nature of Islam and Islamic feminism must be considered. As there is not enough data about the cultural suitability of the current feminist psychotherapy, it has not been approved as an evidence-based practice worldwide. Feminist Psychotherapy is a developing approach. Considering the cultural-religious issues, it can be helpful for the mental health considerations in Iran.
  Keywords: Psychotherapy, Islam, Feminism _