فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ارسلان کریمی مقدم، نرگس نیکونهاد لطف آبادی*، بی بی فاطمه حقیرالسادات، محمد مجدی زاده صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  سیلیبینین ترکیبی فلاونو لیگنان است که از گیاه Silybum marianum استخراج می شود و خواص ضد سرطانی آن بر روی سلول های پستان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، تهیه و ارزیابی فیزیوشیمیایی فرمولاسیون های مختلفی از سامانه ی نیوزومی حاوی سیلیبینین به منظور دستیابی به فرمولاسیونی هدفمند، جهت مبارزه بهتر با سلول های سرطان پستان است.
  روش ها
  نانوحامل ها با استفاده از نسبت های مولی مختلف از کلسترول و پلی سوربات 20 و 60 سنتز و از میان 9 فرمولاسیون سنتزی، بهترین فرمولاسیون با استناد به بازده درون گیری انتخاب گردید. در ادامه الگوی رهایش دارو در محیط شبیه سلول سرطانی، اندازه، بار سطحی نانو حامل، برهمکنش دارو و نانو سامانه با بررسی طیف های IR و مورفولوژی ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید. در پایان میزان سمیت سیلیبینین نیوزومه بر رده سلولی MCF-7 به روش MTT تعیین شد.
  نتایج
  فرمولاسیون نهایی حاوی سیلیبینین، دارای اندازه ی 118 نانومتر، بازده انکپسولاسیون 5 ± 92/87 %، پتانسیل زتا 0/9 ± 31/33- میلی ولت می باشد. حداکثر رهایش دارو از نانوسامانه در شرایط سلولهای سرطانی، طی 48 ساعت 89/03 %بوده است. بررسی نتایج حاصل از MTT نشان داد که میزان سمیت سیلیبینین انکپسوله نسبت به سیلیبینین انکپسوله نشده بر رده سلولی MCF-7 سرطان پستان بیشتر می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که سامانه ی نیوزومی با برخورداری از ویژگی های فیزیوشیمیایی مناسب، باعث افزایش سمیت سیلیبینین بر رده سلولی MCF-7 گردیده است. بنابراین می تواند حاملی مناسب برای رسانش دارو به سلولهای سرطانی باشد.
  کلیدواژگان: نیوزوم، سیلیبینین، حاملهای دارویی، عامل ضد سرطان، سلولهای MCF-7
 • زهرا متقی*، فاطمه صالحی منظری، سید عباس موسوی، افسانه کرامت، شهربانو گلی، زهره حسینی صفحات 13-21
  زمینه و هدف
  شیردهی انحصاری در شش ماه اول زندگی نقش عمده ای در پیشگیری از بیماری و مرگ و میر کودکان دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مصاحبه انگیزشی بر موفقیت شیردهی انحصاری در زنان نخست زا انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده با مشارکت 210 نفر از مادران باردار نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدریه انجام شد. شرکت کنندگان با استفاده از روش تصادفی سازی بلوکی (بلوک های شش تایی با حجم برابر) به سه گروه 70 نفره مداخله مصاحبه انگیزشی، سخنرانی و کنترل تخصیص داده شدند. برای گروه مداخله 1 (مصاحبه انگیزشی)، پنج جلسه آموزش گروهی و سه پیگیری تلفنی و برای گروه مداخله 2 (سخنرانی)، یک جلسه دو ساعته در هفته های 34-31 بارداری در مورد آموزش شیردهی انجام شد. گروه کنترل فقط مراقبت های روتین را دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیرمادر بود که در پایان دو، چهار و شش ماهگی شیرخوار اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزارspss نسخه 20 و آزمونهای آماری خی دو، آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  سه گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک همگن بودند. موفقیت شیردهی انحصاری در گروه مصاحبه انگیزشی به طور معناداری بیشتر از سایر گروه ها بود (0/001 P=). شانس شیردهی انحصاری در گروه مداخله با روش مصاحبه انگیزشی 7/4 برابر گروه کنترل و در گروه مداخله با روش سخنرانی 2/6 برابر گروه کنترل بود (0/001 P =).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر مصاحبه انگیزشی بر موفقیت شیردهی انحصاری، این تکنیک مشاوره به عنوان راهکاری جهت افزایش موفقیت شیردهی انحصاری به ویژه در مادران نخست زا پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: شیردهی انحصاری، مصاحبه انگیزشی، سخنرانی
 • افشین رستمی، علی حسینی*، محمد علی آذربایجانی صفحات 22-32
  زمینه و هدف
  ناندرلون از مشتقات تستوسترون می باشد که با افزایش ساخت پروتئین، سبب بزرگ شدن اندازه عضله شده و مورد سوء استفاده ورزشکاران قرار می گیرد. این مطالعه با هدف بررسی اثر تمرین مقاومتی و مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون انجام شد.
  روش ها
  40 سر موش صحرایی انتخاب و در 8 گروه (1. کنترل، 2. شم، 3. ناندرلون، 4. ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی، 5. ناندرلون همراه با 5/12 کروسین میلی گرم بر کیلوگرم، 6. ناندرلون همراه با 25 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین، 7. ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی و 12/5 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین و 8. ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی و 25 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین) تقسیم شدند. گروه های 4، 7 و 8 به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته تمرینات مقاومتی را انجام دادند و گروه های 5- 8 روزانه به میزان تجویز شده کروسین دریافت کردند. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی بنفرونی استفاده شد .
  نتایج
  25 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین (0/002=P)، تمرین + 12/5 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین (0/003=P) و تمرین + 25 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین (0/001=P) باعث کاهش معنادار سطح یا فعالیت کاتالاز گردید؛ تمرین + 12/5 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین (0/001=P) و تمرین + 25 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین (0/001=P) نسبت به تمرین اثر معنی داری بیشتری بر کاهش کاتالاز نشان داد؛ 5/12 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین باعث افزایش معنا دار سطح یا فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز گردید (02/0=P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مصرف همزمان کروسین و تمرینات مقاومتی دارای اثرات تعاملیآنتی اکسیدانی در موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون نمی باشند.
  کلیدواژگان: ناندرلون، تمرین، کروسین، کاتالاز، گلوتاتیون پروکسیداز
 • هادی خاک زادی، عیسی محمدی زیدی*، هادی مرشدی صفحات 33-46
  زمینه و هدف
  خودمراقبتی در بیماران دیابتیک به پیشگیری از عوارض و بهبود کیفیت زندگی آن ها کمک قابل توجهی می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سواد سلامت، سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) با خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان صومعه سرا انجام گرفت.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که از مهر تا آذرماه 1396 انجام شد. 166 نفر از بیماران دیابتیک داوطلب تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان صومعه سرا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، مقیاس های روا و پایایی مرتبط با سازه های TPB، پرسشنامه سواد سلامت و پرسشنامه خودمراقبتی بودند. داده ها با نرم افزارSPSS  ویرایش23 و Lisreal  ویرایش 8/8 و آزمون های همبستگی پیرسون و آنالیز مسیر تحلیل شدند. 
  نتایج
  میانگین سنی نمونه ها 9/5±57/3 سال و 58/4 % بیماران زن بودند. میانگین سواد سلامت در زنان به طور معناداری بالاتر از مردان بود (0/021=P) و در بیماران با میزان تحصیلات بیشتری نیز به طور معناداری بالاتر بود (0/026=P). میانگین نگرش، هنجارهای انتزاعی و قصد بین بیماران با سواد سلامت پایین و کافی اختلاف معنادار را نشان داد (0/05< P). بیماران با سواد سلامت پایین و کافی از لحاظ رعایت رژیم غذایی (0/07=P) و فعالیت جسمانی (0/017=P) با یکدیگر اختلاف معناداری داشتند. متغیرهای نگرش (0/38=β)، کنترل رفتاری (0/29=β)و هنجارها (0/19=β) به ترتیب مهم ترین پیش بینی کننده قصد رفتاری بودند(0/05< P).
  نتیجه گیری
  ارتباط بین سواد سلامت و متغیرهای روان شناختی نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده با خودمراقبتی در بیماران دیابتی معنادار بود، بنابراین، توجه به متغیرهای مذکور در طراحی مداخلات آموزشی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، سواد سلامت، خودمراقبتی، رژیم غذایی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده
 • محمدرضا فرزادمهر، محمد قربانی، مصطفی صادقی، سیدمجتبی موسوی بزاز* صفحات 47-56
  زمینه و هدف
  تب مالت یکی از بیماری های منتقله از دام در سراسر جهان است. رفتارهای آموزشی پیشگیرانه از تب مالت، میزان بروز بیماری در گروه های با خطر بالا را کاهش می دهد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر بخشی آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در کاهش مولفه های خطر تب مالت در دامداران شهرستان تربت حیدریه انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مداخله ای از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل بود، که در سال 1397 بر روی 200 نفر از دامداران بخش رخ شهرستان تربت حیدریه انجام شد. روش نمونه گیری از 7 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی  به صورت تصادفی طبقه ای بود. داده ها به وسیله پرسشنامه روا و پایا که مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود به صورت خودگزارش دهی جمع آوری شدند. جلسات آموزشی برای گروه آزمون طراحی و اجرا شد و بعد 2 ماه داده ها از هر دو گروه جمع آوری و بوسیله آزمون های آماری کای اسکوئر، من ویتنی و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  آزمون کای دو بین گروه های مطالعه از نظر سن، جنس، تحصیلات و وضعیت تاهل اختلاف معنی دار آماری نشان نداد (0/05P>).  بر اساس نتایج مطالعه بعد از مداخله ی آموزشی، میانگین نمرات آگاهی و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، خودکارآمدی و رفتار) در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش آماری معنی داری داشت (0/001>P).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مداخله ی آموزشی اجرا شده به وسیله مدل اعتقاد بهداشتی، تاثیر مطلوبی در کاهش مولفه های خطر و همچنین بهبود رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری تب مالت در دامداران دارد.
  کلیدواژگان: تب مالت، آموزش بهداشت، مدل اعتقاد بهداشتی، دامدار
 • نازنین اکاتی، مژگان رضوانی شکیب، سیدمحسن اصغری نکاح*، معصومه صادقی بایگی صفحات 57-64
  زمینه و هدف
  تجارب نخستین سال های زندگی و نحوه ی تعامل مادر با کودک، بنیاد سلامتی یا بیماری کودک را در بزرگسالی مشخص می نماید. سبک های فرزندپروری و خودکارآمدی مادر دو عامل مهم و موثر در بروز اضطراب کودک محسوب می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خودکارآمدی و سبک فرزندپروری مادر در پیش بینی اضطراب کودکان پیش دبستانی انجام شد.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی است. جامعه ی آماری را مادران کودکان پیش دبستانی مهدکودک های شهر مشهد تشکیل می دادند. تعداد 181 نفر از مادران به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و به مطالعه وارد شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس های خودکارآمدی والدگری دومکا، اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس و فرزندپروری بامریند استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 22 انجام شد.
  نتایج
  بین میزان خودکارآمدی مادر و اضطراب کودک، همینطور خودکارآمدی مادر و شیوه ی فرزندپروری مستبدانه آن ها به ترتیب (0/2-r=، 0/006≤ P)، (0/24-r=،001/0≤ P)؛ همبستگی معکوس و معناداری مشاهده شد. همچنین سبک فرزندپروری مستبدانه ی مادر با اضطراب کودک رابطه مستقیم و معناداری داشت (0/23r=، 001 /0≤ P).
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط سبک فرزندپروری مستبدانه و خودکارآمدی پایین مادر با اضطراب کودکان پیشنهاد می شود در برنامه های توانمندسازی مادران، تعدیل سبک فرزندپروری و افزایش خودکارآمدی مادران مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سبک های فرزندپروری، خودکارآمدی والدگری، اضطراب کودک
 • علیرضا جهانگیری، حسین انصاری*، کورش تیرگر فاخری، غلام رضا ثناگوی محرر صفحات 65-76
  زمینه و هدف
  مطالعات انجام گرفته در ایران و جهان حاکی از مصرف بالای داروهای اعصاب و روان و اعتیاد آور است. به نظر می رسد که دانشجویان از نظر مصرف این داروها در معرض خطر هستند. هدف مطالعه بررسی همبستگی مصرف داروهای اعصاب و روان و اعتیاد آور در دانشجویان رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد زاهدان است.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی 260 نفر از دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی دانشگاه آزاد زاهدان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب و بررسی شدند. دانشجویان در مورد سابقه مصرف، نوع و نحوه تجویز دارو های اعصاب و روان، سابقه مراجعه به روان پزشک و وضعیت مصرف مواد اعتیاد آور مورد سوال قرار گرفتند. داده ها در نرم افزار Stata.14  با استفاده آزمون کای دو و رگرسیون لوجستیک با ارائه  نسبت شانس تحلیل شد.
  نتایج
  شیوع مصرف داروهای اعصاب و روان و مواد اعتیاد آور به ترتیب 35 % و  27/7%  برآورد شد. مصرف داروهای اعصاب و روان با میزان مصرف مواد اعتیاد اور، سابقه مراجعه به روان پزشک، جنسیت دانشجو و وضعیت تاهل (0/05P<) و مصرف مواد اعتیاد آور با جنس، رشته تحصیلی، محل سکونت و داشتن دوستان سیگاری ارتباط معنی دار نشان داد (0/05P<).
  نتیجه گیری
  در مقایسه با مطالعات قبلی مصرف این داروها و مواد اعتیاد آور در این دانشجویان به نسبت بالاست. به نظر می رسد مشاوره بیشتر با دانشجویان پزشکی و دانشجویان با سابقه مراجعه به روان پزشک و همچنین ساکن در خانه های مجردی، در کاهش مصرف مواد اعتیاد آور بخصوص دخانیات و مصرف خودسرانه داروهای اعصاب و روان موثر است.
  کلیدواژگان: داروهای اعصاب و روان، دانشجویان، مواد اعتیاد آور
 • فاطمه فصیح رامندی، محمد جواد جعفری، اصغر صدیق زاده*، سهیلا خداکریم صفحات 77-88
  زمینه و هدف
  یکی از تجهیزات نا آشنا در داخل کشور بویژه برای پژوهشگران، سیستم تحلیل گر دیفرانسیلی تحرک الکتریکی ذرات می باشد که جهت تعیین توزیع اندازه ذرات به ویژه برای نانوذرات مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مقاله مروری بر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، بررسی سیر تکامل و اهمیت کاربرد این سیستم و معرفی جایگاه واقعی این سیستم در بین پژوهشگران بود.
  روش ها
  در این مطالعه با جستجو در بانک های اطلاعاتی از جمله Google Scholar، ProQuest، Science Direct و PubMed، با انتخاب کلید واژه هایی مانندDifferential Mobility Analyzer (DMA)، Electrical Mobility و Particle Counters، طی سال های 1950 تا 2018 در نهایت 16 مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  براساس نتایج این مطالعه از مزایای اصلی سیستم های DMA می توان به توانایی بالای آنها در اندازه گیری و طبقه بندی دامنه وسیعی از ذرات با قطر 1 تا 1000 نانومتر، زمان پاسخ سریع، دقت بالای اندازه گیری اندازه ذرات، حداقل از دست رفتن نمونه و هزینه کم برای طراحی و توسعه آن ها اشاره نمود.
  نتیجه گیری
  سیستم تحلیل گر دیفرانسیلی تحرک الکتریکی ذرات، ابزار قدرتمندی در اندازه گیری و تعیین توزیع اندازه ذرات بر اساس تحرک الکتریکی آن ها می باشد. این سیستم می تواند بطور گسترده در حوزه های تحقیقاتی و صنعتی بکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: تحلیل گر دیفرانسیلی، تحرک الکتریکی، نانو ذرات، توزیع اندازه
|
 • Arsalan Karimi, Moghddam, Narges Nikounahad, Lotfabadi*, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Mohammad Majdizadeh Pages 1-12
  Background & Aim
  Silibinin is a blend of flavonoids, which is extracted from Marianum Silybum, and its anti-cancer effects on breast cells have been studied. The aim of this study was to provide physiochemical evaluation of various formulations of the niosomal system containing silibinin, in order to achieve targeted formulation to better fight breast cancer cells.
  Methods
  Nano-carriers were synthesized using different molar ratios of structural elements such as Cholesterol, Polysorbates 20 and 60 and of the 9 synthetic formulations; the best formulation was selected based on the encapsulation efficiency. Then, the pattern of drug release in conditions similar to cancerous cells, the size of nano-carrier and surface charge were investigated. Furthermore, the interaction of drugs and nano-carries was studied by investigating IR spectra and particle morphology using scanning electron microscopy. At the end, using the MTT method, niosomal silibinin toxicity was measured on the MCF-7 cell line.
  Results
  The final formulation containing silibinin, had 118nm size, 92.87±5% encapsulation efficiency, -31.33  mV zeta potential. The maximum release rate of the drug for this nano-carrier in cancerous cells within 48 hours was 89.03%. The results of MTT show that the amount of toxicity of encapsulated silibinins is higher than the non-capsulated silibinbin on MCF-7 cell line.
  Conclusion
  The results of this study showed that the niosomal system, having the proper physiochemical properties, increases the toxic effect of silibinin on MCF-7 cell line. Therefore, it can be a suitable carrier for drug delivery to cancer cells.
  Keywords: Niosome, Silibinin, Drug Carriers, Anti-neoplastic Agents, MCF-7 cells
 • Zhra Motaghi*, Fatemah Salehi Manzari, Seyyed Abbas Mousavi, Afsaneh Keramat, Shahrbanoo Goli, Zohreh Hoseini Pages 13-21
  Background & Aim
  Breastfeeding during the first six months of life plays a major role in preventing childhood disease and death. The purpose of this study was to investigate the effects of motivational interviews on the success of lactation in Primiparous women.
  Methods
  This randomized clinical trial study was performed on 210 pregnant mothers that referred to health centers of Torbat Heydariyeh. Participants were assigned to three groups of 70 motivational interviews, lectures and controls by using random block method (six equal blocks). For intervention group 1, (motivational interview), five group meetings and three phone call follow-ups were accomplished. For the intervention group 2, (lecture) a two-hour session was done about lactation training within the 31-34 weeks of pregnancy. The control group only received the routine care. The data collection tool was a questionnaire for assessing the status of exclusive breastfeeding nutrition, which was measured at the end of 2nd, 4th and 6th months of infancy. Data were analyzed using SPSS software and Chi-square, Fisher's exact test.
  Results
  The three groups were homogeneous for demographic variables. The success of exclusive breastfeeding in the motivational interview group was significantly higher than the lecture group and the control group (p = 0.001). The chance of exclusive breastfeeding in the intervention group was 7.4 more than the control group and the intervention group was 2.6 more than the control group(p≤0.001).
  Conclusion
  Considering the effect of motivational interview on the success of exclusive breastfeeding, advising this technique can be considered as a strategyto increase the success of lactation alone, especially in Primiparous mothers.
  Keywords: Exclusive Breast Feeding, motivational interviewing, lecture
 • Afshin Rostami, Ali Hosseini*, Mohammad Ali Azarbayjani Pages 22-32
  Background & Aim
  Nandrolone is a testosterone derivative which increases the size of the muscle by increasing protein production. This chemical is sometimes abused by athletes. The aim of present study is to review the effect of resistance training and crocin consumption on catalase and glutathione peroxidase of heart tissue of nandrolone poisoned rats.
  Methods
  40 rats were selected and assigned to 8 groups including: 1; control, 2; sham, 3; nandrolone, 4; nandrolone with resistance training, 5; nandrolone with 12.5 mg/kg crocin, 6; nandrolone with 25 mg/kg crocin, 7; nandrolone with resistance training and 12.5 mg/kg crocin, and 8; nandrolone with resistance training and 25 mg/kg crocin. Groups 4, 7 and 8 performed resistance trainings for eight weeks and three sessions per week and groups of 5- 8 received daily doses of crocin. To analyze the findings of the study, one-way ANOVA and Bonferron's post hoc tests were used .
  Results
  25 mg/kg crocin (P=0.002), training + 12.5 mg/kg crocin (P=0.003), training + 25 mg/kg crocin (P=0.001), significantly reduce the catalase activity; training + 12.5 mg/kg crocin (P=0.001) and training + 25 mg/kg crocin (P=0.001) rather than training have more potent effect on reduction of catalase; 12.5 mg/kg crocin significantly increased glutathione peroxidase (P=0.02).
  Conclusion
  It appears that co-administration of crocin and resistance training does not have antioxidant interactions in nandrolone poisoned rats.
  Keywords: Nandrolone, Training, Crocin, Catalase, Glutathione Peroxidase
 • Hadi Khakzadi, Hadi Morshedi*, Hadi Morsedi Pages 33-46
  Background & Aim
  Self-care in diabetic patients helps them to prevent complications of the disease and thus improves their quality of life. The aim of this study was to determine the relationship between health literacy, TPB constructs and self-care behaviors in diabetic patients in the city of Somesara.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted from October to December in 2017. A total of 166 type 2 diabetic patients who referred to health centers in the city of Somesara participated using random sampling. The data gathering tools were demographic items, valid and reliable TPB construct’s scales, Health Literacy scale and Self-care scale. Data were analyzed by SPSS 23, Lisrel 8.8, Pearson correlation coefficient, and path analysis.
  Results
  The mean age of the samples was 57.3±9.5 years and 58.4% of patients were female. The mean health literacy scores in women was significantly higher than men (P=0.021). It was also higher in patients with higher educational level (P=0.026). The mean of attitude subjective norms, and intention showed a significant difference between patients with low and adequate health literacy (P<0.05). Moreover, the state of dietary intake (P=0.007) and physical activity (P=0.017) was different between patients with low and adequate health literacy. attitude (β=0.38), behavioral control (β=0.29), and norms (β=0.19) were significant strong predictors of behavioral intentions respectively )P<0.05).
  Conclusion
  The relationship between health literacy, attitude, subjective norms, and perceived behavioral control with self-care was significant in diabetic patients. Therefore, attention to these variables in the design of educational interventions seems necessary.
  Keywords: Type 2 Diabetes, Health Literacy, Self-Care, Diet, Theory of Planned Behavior
 • Mohammadreza Farzadmehr, Mohammad Ghorbani, Mostafa Sadeghi, Seyed Mojtaba Mosavi Bazzaz* Pages 47-56
  Background & Aim
  Brucellosis is one of the zoonotic diseases worldwide. Training the Brucellosis preventing behaviors reduce the incidence of this disease in at-risk groups. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effectiveness of education based on the Health Belief Model in reducing the risk factors of Brucellosis in ranchers in Torbat Haydariyeh.
  Methods
  This interventional study was a quasi-experimental model with a control group which was performed on 200 of ranchers in Jolgeh Rokh District of Torbat Haydariyeh, in 2018.  The sampling method was stratified random from 7 rural health-care centers. The data was collected via a valid and reliable questionnaire including demographic information and Health Belief Model constructs in self-reporting way. The educational sessions were designed for the test group and data was collected from the both groups after 2 months and they were analyzed using Chi-Square.
  Results
  There was  no significant statistical difference between the study groups in terms of age, gender, education level and marital status based on a Chi-squared test (P>0.05). According to the obtained results, after interventional education, the mean score of knowledge and Health Belief Model constructs (perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived self-efficacy, and behavior) showed a significant increase in the experimental group compared to the control group (P<0.001).
  Conclusion
  The result of present study indicates that educational intervention performed by the Health Belief Model has a desirable effect on reducing risk factors and also improving brucellosis preventive behaviors among ranchers.
  Keywords: Brucellosis, Health Education, Health Belief Model, Ranchers
 • Nazanin Okati, Mozhgan Rezvani Shakib, Seyyed Mohsen Asgari Nekah*, Masoumeh Sadeghi Baygi Pages 57-64
  Background & Aim
  The experiences of the first years of life and the interaction style between mother with the child, specifies the foundation of child's health or illness in adulthood. Parenting styles and self-efficacy of mothers are two important factors that can affect child's anxiety. Therefore, the present study was conducted to determine the role of mother's self-efficacy and parenting style in predicting the anxiety of preschool children (5 and 6 years old) in Mashhad.
  Methods
  Current study is a descriptive correlational study. The statistical population of this study included mothers of preschool children in kindergartens of Mashhad who were selected by random cluster sampling. The sample size in this study was 181 people. Three scales used in this study were self-efficacy of Dumka (PSAM), Baumrind Parenting styles and Spence scale of preschool children anxiety (PAS). SPSS (23) software was used for data analysis.
  Results
  Low self-efficacy of the mother and her authoritarian parenting style can predict child's anxiety. There was a negative and significant correlation between self-efficacy of mothers and child anxiety (P≤0.006, r=-0.2); there was also a negative and significant correlation between mother's self-efficacy and authoritarian parenting style (P≤0.001, r=-0.24); the relationship between child anxiety and authoritarian parenting style was positive and significant (P≤0.001, r=0.23).
  Conclusion
  The obtained results showed that the authoritarian parenting style and low self-efficacy have the ability to predict child's anxiety; therefore, it is suggested to consider modification of parenting style and increasing the self-efficacy of mothers in maternal empowerment programs.
  Keywords: parenting styles, parenting self-efficacy, children’s anxiety
 • Alireza Jahangiri, Hossein Ansari*, Kourosh Tirgarfakheri, Gholamreza Sanagoyemoharrar Pages 65-76
  Background & Aim
  The previous studies in Iran and around the world show the high consumption of psychiatric and addictive drugs.  In this regard, the university students are at high risk of substance abuse. The purpose of this study was the assessment of the association between the use of psychiatric drugs and addictive substances and related factors among medical students of Azad University in Zahedan.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 260 students that were selected using stratified random sampling. The data were collected using interview and registered in questionnaire. The subjects were asked about history, type and method of prescription for consumption of psychiatric drugs, history of referring to psychologist and conditions for using addictive drugs. Data were analyzed in Stata.14 using chi square test and multiple logistic regression with Odds Ratios.
  Results
  The prevalence of using psychiatric and addictive drugs was 35% and 27.7%, respectively. The consumption of psychiatric drugs was related to using addictive drugs, history of referring to psychologist, sex and marital status (P<0.05).On the other hand, the use of addictive drugs was related to sex, field of study, living place and having smoker friends (P<0.05).
  Conclusion
  As compared with previous studies, the use of these drugs among university students of medical sciences is relatively high. It seems that   providing themedical students with proper consultation  and those  with history of referring to  psychiatrist and also students that live in private houses (rather than shared dormitories) can decrease the use of addictive  substances, especially smoking and psychiatric drugs without prescription among the university students.
  Keywords: parenting styles, parenting self-efficacy, children’s anxiety
 • Fatemeh Fasih, Ramandi, Mohammad Javed Jaferi, Asghar Ssadigzadeh*, Soheila Khodakarim Pages 77-88
  Background & Aim
  One of the unknown equipment inside our country, especially for researchers, is the DMA system, which used to particle size distribution, especially for nanoparticles. The purpose of this paper was to review the studies carried out in this field, assessment of the evolution and importance of the application of this system and introduce the true position of this system among researchers in the field.
  Methods
  In this study, by searching in the databases including, Google Scholar، ProQuest، Science Direct and PubMed, with selecting keywords such as DMA, Electrical Mobility and Particle Counters, 16 studies were examined, from 1950 to 2018.
  Results
  According to the results, the main advantages of DMA systems include their high ability to measure and classify a wide range of particles with a diameter of 1 to 1000 nanometer, quick response time, high-resolution particle size measurement, minimum sample loss and low cost of design and development.
  Conclusion
  Differential mobility analyzer system is a powerful tool in the measurement and determine the particle size distribution based on their electrical mobility.So this system can be widely used in industrial and research areas
  Keywords: Differential Analyzer, Electrical Mobility, Nanoparticles, Size Distribution