فهرست مطالب

مهندسی مدیریت - پیاپی 75 (مرداد و شهریور 1398)
 • پیاپی 75 (مرداد و شهریور 1398)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/04/05
 • تعداد عناوین: 30
|
 • سرمقاله
 • دکتر جمشید پایندانی صفحه 2

  مدیریت عبارتست از: هنر انجام کار به وسیله دیگران (فالت،1924).- فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل؛ این فراگرد تغییر و تبدیل را تصمیم گیری می نامیم(فوستر،1967). - فراگرد هماهنگ سازی فعالیت فردی وگروهی در جهت هدفهای گروهی (دانلی و همکاران،1971).- فراگرد برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت کار اعضای سازمان و استفاده از همه منابع موجود سازمانی برای تحقق هدفهای مورد نظر سازمان (استونر و همکاران،1995).تعریف عملیاتی(Operational definition)، مفهوم مدیریت را با رعایت ملاکهای عینی منوط می سازد. از این رو، اگر در موقعیتی ملاکهایی شامل فعالیت منظم و سازمان یافته، هدفها، روابط میان منابع، انجام کار به وسیله دیگران و تصمیم گیری برقرار باشد، می توان گفت در آن موقعیت ،مدیریت اعمال می شود (کلاندوکینگ،1972).ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل. مدیریت فرایند به کارگیری موثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانست».مدیریت امروز بر اساس تحلیل سیستمی کلیه اجزاء و عوامل درگیر در مدیریت را تحلیل، درایت های لازم را شناسایی و جواب های مورد انتظار را تعیین و تعریف می نماید در نگرش سیستمی بازخورد مسائل و نارسایی هایی که از خروجی های سیستم حاصل می گردد میتوان در بهبود فرایند و ورودی های سیستم به افزایش کیفیت و تضمین مرغوبیت محصولات و خدمات مورد انتظار کمک نمود.در حالی که مرزهای بین فرهنگ ها و کشورها مخدوش می شوند و سیستم های ارتباطی و فن آوری باعث شده اند که دنیا به صورت یک دهکده جهانی در آید، گستره روابط بین المللی بین فرهنگ ها به سرعت در حال تغییر است. فعالیت های سازمانی روز به روز سرعت بیشتری به خود می گیرند و مدیریت امروز با چالش های فراوانی روبروست و بایستی مبارزه پویائی را برای رفع این چالش  ها بکار گیرد ولذا مدیریت جدید برای پویائی و رشد و مبارزه با چالش ها در دنیای جدید و عصر نو در چند زمینه به شرح زیر تمرکز  و توجه نموده است  مدیریت به فرایند انجام فعالیت ها بطور اثربخش و کارآمد توسط دیگر افراد اشاره می کند. مدیریت عملی است که بصورت آگاهانه و مستمر انجام میشودوبه سازمان شکل می دهد.پیشرفت فرایندی پویاست که نیازمند تغییر و تحولات دائمی است؛ اما هر تغییر و تحولی همیشه باعث پیشرفت نمیشود وگاهی باعث مخاطرات، آسیبها و مسائل جدی می شود. اطمینان از اینکه هر تحول چشمگیر منجر به پیشرفت شود یکی از مهمترین چالشهای انسانها و سازمانهاست. هدف واقعی هر سازمان، فقط کسب درآمد و پول سازی در حال و آینده نیست، بلکه آمادگی برای پیشرفت دائمی جهت دستیابی به رشد پایدار است(گلدرت ، 1986  ). فرایند بهبود دائمی نه تنها نیازمند تمرکز کافی جهت شناسائی آنچه باید تحول یابد و نیابد است بلکه خواستار یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری و بازخورد سریع و قابل اطمینان است تا بتواند مغایرتها و انحرافها را شناسای کند. شاید مهمتر از همه اینها برای ی هر گونه تحول اساسی لازم است تا تغییر نگرش و نظام فکری جدید و متفاوتی نسبت به بهبود و پیشرفت در تمامی سطوح سازمان جاری شود. «مدیریت در محدودیت» و «مدیریت محدودیت» بخش مهمی از مدیریت زندگی وکسب و کار است که کمتر به آن توجه شده است و چنانچه ابعاد و ارکان مدیریت در محدودیت را بشناسیم، شرایط مناسب تری برای تحول و بهپو ی دائمی فراهم میشود. ینظریه محدودیت چیست؟ با معرفی نظریه محدودیت، گامهایی برای برخورد با محدودیت مطرح است. محدودیت به معنای تنگنا، قیدو بند و مانع است و نظریه محدودیت، شامل هر چیزی است که مانع دستیابی به اهداف شود. انسانها و سازمانها در طول حیات خود با موانع و محدودیت های زیادی روبرو می شوند که چنانچه به درستی با آنها برخورد نشود، بسیاری از فرصت ها و منابع از دست میروند و مسیر تحول، بهپوی، رشد ی و پیشرفت به درستی طی نمیشود.زندگی مجموعهای از مدیریت داشته ها و نداشت ه ها، منابع و موانع، منافع و مخارج، فرصت ها و تهدیدها، آرامش و بحران و فراوانی و محدودیت هاست. مدیریت در محدودیت رویکردی است مبتنی برشناخت، بهره برداری و غلبه بر عوامل، موانع و شرایطی که دسترسی به اهداف را دشوار و یا غیر ممکن می سازند. اگر بپذیریم که هیچکس کامل نیست و همه انسانها، سازمانها، نهادها و جوامع دارای محدودیتها، موانع و محرومیت های گوناگونی هستند و محدودیت را به عنوان یک واقعیت و چالش در زندگی بدانیم آن گاه به جای ترسیدن، تسلیم، کناره گیری، ناامیدی و بی تفاوتی در برابر محدودیت ها، تلاش خواهیم کرد تا با «مدیریت در محدودیت » راه کارها و سازوکارهای متفاوت و مناسبی برای دستیابی به اهداف زندگی خود بیابیم. مدیریت در محدودیت با توجه به شرایط زندگی و کسب وکار در دنیای امروز و انواع محدودیتها ومحرومیت ها، بسیار حساس و چالش بر انگیز است. مدیریت در محدودیت فلسفه و رویکردی است مبتنی بر محدود بودن منابع و ضرورت اداره کردن درست آنها برای رسیدن به اهداف گوناگون در زندگی و کسب وکار.

 • علمی - پژوهشی
 • سحر مساح چولابی صفحه 4

  با افزایش استفاده از رسانه های اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی برای فعالیت های کسب و کار، طراحی استراتژی های بازاریابی  و همچنین ارائه چارچوبی جامع برای اقدامات استراتژیک حائز اهمیت است. در این مطالعه مروری به بررسی طبقه بندی های مختلف استراتژی های بازاریابی رسانه های اجتماعی پرداخته شده است و در نهایت یک چارچوب چامع بر اساس این متون پیشنهاد می شود.

 • دکتر محمد طالقانی صفحه 8

  اغلب وابستگی های دوسویه سبب کاهش هزینه های معاملاتی می شود و کیفیت را ارتقاء می بخشد.به طور خلاصه کیفیت بهتر با هزینه پایین تر از طریق وابستگی طرفین در میان فعالان زنجیره ارزش گذاری حاصل می شود.از این رو هدف بازاریابی رابطه مند ارتقای بهره وری از طریق دست یابی به اثرگذاری و شایستگی است.مطالعات در زمینه بازاریابی رابطه مند نشان می دهد بازاریابی رابطه مند به طرق مختلف توسط محققین در نظر گرفته شده است که تحت تاثیر تعدادی از اصول و سنن تحقیقاتی منجر به تدوین چهار مکتب مختلف گردیده است:مکتب نودریک،مکتب بازاریابی سنتی و خرید(IMP)،مکتب آمریکای شمالی و مکتب آنگلو- استرالیا.

 • دکتر حسین پهلوانیان صفحه 14

  یکی از رایج ترین و پایدارترین اسطوره ها در باره ی آینده این است که انسان را در چنین سازمان و تشکیلات بسیار وسیع چون مهره ای نا کارآمد تصویر می کند. در این طرح هرفردی در چاچوب دیوانسالاری منجمد شده است . دیوار های این قالب ویژگی انسان را از بین می برد ،شخصیت اورا نابود می کند و او را وا می دارد که یا تسلیم شود و یا ازجان خویش دست بشوید. چون گمان بر اینست که سازمان ها پیوسته وسیع تر و نیرومندتر شوند، مطابق این فرض خطری که در آینده افرادرا تهدید می کند این است که به صورت ضعیف ترین موجود ، یعنی به صورت انسان سازمانی در آید.دشوار می توان فشار و سنگینی این پیش بینی بدبینانه که اذهان همگان و به ویژه ذهن نسل جوان را در سیطره ی خود گرفته است برآورد کرد. آنچه کل موضوع را این همه عاطفی می کند این است که سازمان و تشکیلات بخش جدایی ناپذیر زندگی ماست. دیوانسالاری، یعنی نظامی که قرار است همگی افراد را در زیر سنگینی خود ضایع کند، خود دستخوش تغییرات بسیار است.

 • علمی - آموزشی
 • احمد انصاری گیلانی صفحه 17

  از هر شش هزار نفر در دنیا یک نفر عمر 100 ساله دارد!محققان به الگویی از ژن ها دست پیدا کرده اند که مشخص می کند چه کسانی تا 100 سال یا بیشتر از آن عمر می کنند. در این مطالعه که با سرپرستی پائولا سپاستیانی و دکتر توماس پرلز در دانشگاه بوستون انجام شد محققان الگوی ژنتیکی یک هزار نفر که عمری نزدیک به 100 سال داشتند را با هزار و 200 فرد عادی دیگر مورد مقایسه قرار دادند. نکته قابل توجه این است افرادی هم که عمر طولانی دارند مثل دیگران دارای ژن های بیماری زا هستند، اما به نظر می آید ژن های مربوط به طول عمر آنها اثر ژن های بیماری زا را خنثی می کنند. محققان از میان 150 ژن 19 الگوی ژنی را یافتند و اعلام کردند این الگوها با 77 درصد دقت می توانند پیش بینی کنند چه کسانی عمر طولانی خواهند داشت. بعضی از اثرات این الگوهای ژنی مربوط به افزایش طول عمر می شود و بعضی از آنها بروز بیماری های مربوط به پیری مثل زوال عقل، بیماری های قلبی عروقی و فشار خون را به تاخیر می اندازند. با این حال محققان تاکید می کنند: نمی توان به کسانی که دارای این ژن هستند مجوز استفاده از سیگار، نوشیدنی های الکلی و پرخوری را داد. محققان در این زمینه به گروهی اشاره کردند که میانگین عمر آنها 88 سال است یعنی عمری که هشت سال از امید به زندگی در امریکا بیشتر است. این گروه طول عمر خود را مدیون مذهبی می دانند که آنها را تشویق به گیاه خواری می کند، آنها استرس های خود را از طریق اعتقادات مذهبی کنترل می کنند، وقت بیشتری را با خانواده می گذرانند، عادت به ورزش منظم دارند، سیگار نمی کشند و نوشیدنی های الکلی مصرف نمی کنند. به گفته محققان، آنها می توانند از روشی که در این تحقیق استفاده کرده اند در دیگر الگوهای پیچیده ژنی مثل بیماری آلزایمر، پارکینسون، دیابت و بیماری ای قلبی عروقی استفاده کرد. محققان می گویند: آنها قصد ندارند اکسیر جوانی بسازند، اما امیدوارند بتوانند با این روش شروع بیماری های مربوط به پیری مثل آلزایمر را به تاخیر بیندازند. گفتنی است، هم اکنون از هر شش هزار نفر در دنیا یک نفر عمر 100 ساله دارد و از هر هفت میلیون نفر یک نفر تا 110 سال عمر می کند.

  ویروسی  که نوعی ایمنی ایجاد می کند
  دانشمندان بر این باورند که دلیل به وجود آمدن ب.وسه، انتقال و گسترش نوعی میکروب میان افراد بوده است. این میکروب سبب می شده است که نوعی ایمنی در بدن زن در برابر یک بیماری خاص به وجود آید. آن ها در طول تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ب.وسه باعث می شود نوعی ویروس با نام Cytomegalovirus – که برای بارداری زنان بسیار خطرناک است – از مرد به زن انتقال داده شود. انتقال این ویروس سبب می شود که در طول زمان نوعی ایمنی در بدن زن در برابر این بیماری ایجاد شود. ویروس مورد نظر اغلب در بزاق دهان (مرد) یافت می شود و به طور معمول خطری در بر ندارد؛ اما در صورتی که شخصی در هنگام بارداری به آن دچار شود می تواند خطرناک باشد و سبب مرگ نوزادان در شکم مادر یا بروز نقص عضو در این نوزادان شود. دکتر «کالین هندری» از دانشگاه لیدز در مجله Medical Hypotheses می گوید: «ایجاد مصونیت در بدن زنان زمانی به صورت کاملا موثر انجام می شود که ارتباط دهان به دهان و تبادل بزاق میان افراد صورت پذیرد؛ به خصوص جایی که جریان بزاق از طرف مرد به سمت زن – که معمولا کوتاه تر است – باشد.وی همچنین می افزاید ب.وس کردن یک شخص یکسان در مدت زمان حدودا 6 ماه می تواند بهترین مصونیت را ایجاد کند. دانشمندان همچنین می گویند با پیشرفت روابط میان افراد، ایمنی در بدن زن ایجاد می شود و بدین ترتیب احتمال ابتلای او به بیماری کاهش می یابد.
 • علمی - پژوهشی
 • دکتر نرگس دل افروز صفحه 18

  رشد محصول جدید یک موضوع مدیریتی بسیار مهم است به ویژه در به حرکت درآوردن تکنولوژی شرکت ها (موسسه های بازرگانی)
  در این مقاله تاثیرات جهت یابی استراتژیک، استراتژی بازاریابی و فعالیت های تحقیقی بازار و نقش متعادل عوامل محیطی بر توسعه ی محصول جدید مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج بیانگر این است که جهت یابی استراتژیک و استراتژی بازاریابی هر دو به طور مستقیم تاثیرگذار بر روند توسعه محصول جدید هستند در حالیکه فعالیت های تحقیقی بازار، نسبت یا رابطه ی مهمی را بر توسعه محصول جدید نمایانگر نیست.. معنا یا مفهوم اصلی این یافته این است که احتمال موفقیت روند توسعه محصول جدید به واسطه ی ابزار جهت یابی استراتژیک موثر و استراتژی بازاریابی پویا و فعال بالا خواهد بود.

 • مجتبی عطایی صفحه 26

  چشم انداز مشترک عبارت است از ایجاد احساس مسئولیت در یک گروه از طریق ایجاد تصاویر مشترک از آینده ی مطلوب سازمان (پیتر سنگه، 1990). آرجریس و شون معتقدند چشم انداز مشترک عبارت است از  ظرفیت ایجاد یک تصویر و آرمان مشترک از آینده ای که که به دنبال آن هستیم. چشم انداز مشترک تنها یک عقیده نیست. چشم انداز مشترک، نیرویی است در درون قلب مردمان که مانند نیروی عظیم رفتار می نماید و آنان را وادار به عمل می کند. در ساده ترین سطح چشم انداز مشترک پاسخ به این سوال است که: ما چه چیزی را می خواهیم خلق کنیم؟ دقیقا مانند چشم اندازی شخصی که تصویری است از آنچه که مطلوب و منتهای آرزوهاست در دل و روح انسان، چشم انداز مشترک نیز تصویری است که در یک سازمان و نزد گروهی از انسانها وجود دارد.آن ها احساس مشترکی از آرزوی مشترک بوجود می آورند و در کل سازمان خود آن را نشر می دهند و با استفاده از این عامل مشترک،  فعالیتهای خودر را شکل میدهند. بنابراین یک چشم انداز زمانی واقعا مشترک محسوب می گردد که من و شما تصویری یکسان در ذهن خود داشته باشیم و به این تصویر کاملا متعهد و معتقد باشیم. در واقع باید ارتباطی کاملا مشخص و روشن بین ما برقرار باشد تا به نقطه ی  مشترکی دست یابیم و از منبع مشترکی الهام بگیریم (سنگه، 1990، ص 260).ایده ای که همواره الهام بخش سازمانها در زمینه ی رهبری بوده است، عبارتست از ظرفیت ایجاد یک تصویر و چشم انداز مشترک از آینده ای که به دنبال آن هستیم. به سختی می توان سازمانی را نام برد که به درجه ای از موفقیت رسیده باش بدون آنکه دارای اهداف، ارزشها و چشم اندازهایی باشد که عمیقا در سطح موسسه پذیرفته شده باشند (سنگه، 1990، ص 16).چشم انداز مشترک برای افراد و سازمان، همانند ستاره های آسمان برای یافتن مسیر است. تصور اینکه سازمانی بعضی از معیارهای موفقیت را بدون برخورداری از چشم انداز مشترک عمیق کسب و حفظ کرده باشد، سخت است (مارکوارت، ص 98).

 • علمی - آموزشی
 • عسکر پور میرعلم صفحه 29

  منابع انسانی در سازمان هایی که به دوراندیشی شهره اند از جایگاه رفیعی برخوردار است. در اندیشه مدیران این سازمانها، نیروی انسانی، دارایی راهبردی سازمان محسوب می شود و از این رو، توجه مدیریت را سخت به خود معطوف کرده است. دیدگاه مدیران این نوع سازمانها که آینده را نیز از آن خود ساخته اند، نسبت به مخارج امور کارکنان، دیدگاه هزینه ای نیست، بلکه سرمایه ای و آن هم از نوع سرمایه گذاری راهبردی است.
  بنابراین می توان انتظار داشت کارکنان اینگونه سازمانها برای حرکتهای خلاق و دانش محور پرورش یابند. مفهوم راهبرد و توسعه در مقوله مدیریت ، به مجموعه ای از تصمیمات آینده ساز و یا رویکردی که مانع از وقوع رویدادهای نامطلوب آتی می گردد، اطلاق می شود. به بیانی دیگر راهبرد، مجموعه تصمیماتی است که اگر بدنه مدیریتی سازمان به درستی آنها را اتخاذ نکند، برای دوره ای طولانی، آینده شرکت با مخاطره مواجه می شود، به طوری که خروج از آن وضعیت برای سازمان به سادگی مقدور نخواهد بود.مفهوم توسعه در قلمرو مدیریت منابع انسانی به معنی آموزش و پرورش همزمان منابع انسانی است. مقصود از پرورش، آماده سازی پرسنل به گونه ای است که سازمان را جزیی از وجود خود تلقی کنند و با تمام وجود در خدمت سازمان باشند تا نتایج فرآیندهای سازمانی مبتنی بر خود باوری ساخته، شود. یعنی تظاهر به کار رنگ ببازد و فعالیت های واقعی جایگزین آنها شود. سازمانی دارای راهبرد توسعه منابع انسانی است که علاوه بر جذب بهترین ها، قادر به حفظ آنها نیز باشد. یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شرکتها را، توانایی حفظ کارکنان توانمند می داند.مدیران ژرف اندیش به خوبی می دانند که سازمان یعنی جمعی از کارکنان و بدون آن، سازمان وجود خارجی پیدا نمی کند. بنابراین حتی اگر بهترین راهبردهای تولید، بازاریابی و مالی در سازمان به کار رود، ولی سازمان، فاقد راهبرد توسعه منابع انسانی باشد، این سازمان فقط در کوتاه مدت دوام می آورد و در بلندمدت راه به جایی نمی برد.
  اگر سازمان فاقد راهبرد توسعه منابع انسانی صحیح، در معرض غلتیدن به ورطه نابرابری ها قرار می گیرد، کارکنان به جای اینکه به بهبود کار در سازمان خود بیندیشند، از امکانات آن (تلفن و فکس و...) برای جستجوی شغلی دیگر استفاده می کنند و انگیزه های کاری رو به زوال می گراید و سازمانی که در آن انگیزه ها رو به افول باشد در واقع خود سازمان رو به افول است، چون چنان که گفته شد سازمان بدون کارکنان معنایی ندارد.
  مدیران منابع انسانی سازمانها، در جهت سازمان دهی به راهبرد منابع انسانی، در قالب «اقدام مثبت» باید در قبال حرکت هایی که برابری را در سازمان به هم می ریزد، موضع گیری سختی از خود نشان بدهند. ضروری است که با استفاده از ابزار بیوریتمولوژی، وضعیت فیزیکی، احساسی و روحی – روانی کارکنان از طریق واحد توسعه منابع انسانی پیش بینی و برای روزهایی که احتمالا کارمندان از وضعیت مناسبت فیزیکی، روحی و احساسی برخوردار نباشند، بدون اطلاع آنها، مرخصی (با حقوق) صادر می شود تا کارکنان در منزل به استراحت بپردازند. این یعنی ارج نهادن به بزرگترین دارایی سازمان.حوزه وظایف منابع انسانی، در سازمان ها بسیار گسترده است. بنابراین تحولی اساسی در این واحدها اجتناب ناپذیر است و مادام که راهبرد توسعه منابع انسانی به صورت کارآمد در سازمانها) فعال شود، ، سازمان ها نیازمند رهبرانی خدمتگزار و تحول خواه در تمام حوزه های سازمانی و خصوصا خواهان تحول در حوزه منابع انسانی (موتور محرکه سازمان) است تا بتوانند سازمانها را از رخوت و رکود کاری نجات دهند.
  بنابراین سازمان نیز به اندازه هدف هایش ثروتمند است اما هدفهایی که صرفا پشت درهای بسته پی گرفته نمی شود، بلکه کارکنان و مدیران در کنار هم در فلسفه وجودی سازمان، آرمان مشترکی را دنبال می کنند. به این معنی که کارکنان نیز از اهداف سازمان به اندازه مدیران مطلع هستند. فقدان راهبرد صحیح توسعه منابع انسانی منجر به نابرابری و بی عدالتی در محیط های کاری می شود.

 • علمی - پژوهشی
 • مهدی محبی صفحه 30

  ورزش به عنوان منبعی از تغییرات مثبت و مفید در طی دوران های مختلف زندگی اعم از کودکی، نوجوانی و بلوغ می تواند سبب بهبود وضعیت کلی افراد گردد و سبب ایجاد یک روند یادگیری مادام العمر گردد. افراد شرکت کننده در ورزش از نظر سلامتی و تندرستی، روحی و روانی در سطح مناسبی می باشند. ورزش همگانی به عنوان یک ابزار کم هزینه و مفرح و در عین حال موثر که قابلیت اجرای آن برای عموم از حیث ویژگی های فردی و اجتماعی وجود دارد، می تواند به عنوان بخشی از برنامه زندگی روزانه افراد، نقش بسزایی در بهبود کیفیت سطح سلامت آن ها داشته باشد. مروری بر پژوهش های صورت گرفته نشان داد که ورزش همگانی با پیامد های مثبت فردی و اجتماعی همچون بهبود کیفیت زندگی، سلامت عمومی، سلامت اجتماعی، وحدت و انسجام اجتماعی، توسعه و رفاه اجتماعی، همبستگی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سلامت خانوداگی، توسعه سرمایه اجتماعی... همراه است. لذا توجه به این نوع ورزش قابل تامل بوده و به نشاط پایدار و کاهش تنش در جامعه ای سالم کمک خواهد نمود.  این مقاله از نوع توصیفی بوده و در آن برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

 • علمی - آموزشی
 • دکتر حسن لطیفی صفحه 34

  وقتی راجع به سازمانهای فرداصحبت می شود ، بایستی دانست فردا چگونه است . تنها توصیف قابل قبول از فردا تغییرات سریع و بی پایان است . فردا دنیایی پر تحول است ،  برنامه ریزی بر مبنای پیش بینی بی معناست ، استراتژی چیزی جز خلاقیت های قاعده شکنانه نخواهد بود و قواعد بازیعمر کوتاهی دارد . در چنین شرایطی تنها سازمانهایی باقی می مانند که اهداف ، ماموریت ساختار و... آنها کاملا انعطاف پذیر و نرم باشد ،آنها می بایستی فرز و چالاک باشند و بتوانند در محیطی مملو از عدم قطعیت و تغییرات غیر قابل پیش بینی به حیات خود ادامه داده و رشد کنند .  مدیران در اداره سازمانهای فردا شاهد خواهند بود که بسیاری از چیز ها آنگونه که فکر می کنند باید باشد نیست . آنان برای سازمان خود هر روز با الزامات جدیدی مواجه هستند . شایستگی های موفقیت آفرین دیروز دیگر امروز کار ساز نیست و آنان نیز باید خود را در بستر این تغییرات متکامل کننده قرار دهند . این شرایط پیام آور الزام جدیدی برای مدیران است : یادگیری مادام العمر  در عصر تغییرات مستمر تنها ((یادگیرندگان)) آینده را به ارث خواهند برد . ما بقی خود را برای زندگی در دنیایی مجهز کرده اند که دیگر وجود ندارد(اریک هوفر)

 • علمی - پژوهشی
 • دکترمژینه سادات میر ارض گر صفحه 36

  «چالش های نظری در چگونگی تصمیم گیری های راهبردی»؛ مشاهدات علمی صرفا یک توضیح مشخص از واقعیت ها نیست هدف اصلی آن این است که یک واقعه را از منظرگاه هایی متعدد بنگرد. مقصد عمده آن ملاحظه وقایع و درک این که یک پدیده و یا یک واقعه چگونه به پدیده و وقایع دیگر ارتباط دارد، می باشد.((Alexander Luriaشاید بتوان مقدمه این نگارش را با سئوالات زیر آغاز نمود:1-  مطالعه توسعه انسان و پرورش روان او بطور علمی یعنی چه؟2-   با انجام پژوهش های علمی در این راستا به چه نوع علمی دسترسی پیدا می شود؟3-  وسعت پوشش چنین علمی چقدر است؟4- چگونه می توان از آن بهره برداری نمود؟آیا می توان به تئوریهایی قابل قبول فراتر از جنبه های ملموس علمی دسترسی پیدا نمود؟

 • دکتر جاسم جادری صفحه 42
  مقدمه

  اگرماکس وبر نخستین کسی بود که دیوانسالاری را تعریف و پیروزی آن را پیش بینی کرد، اما وران بنیس (Warren Bennis) با دلایل قاطع زوال دیوانسالاری را پیش بینی کرد و خطوط کلی سازمان هایی را که از هر سو پدیدار می شوند تا جانشین دیوانسالاری شوند روشن ساخت . درست درهنگامی که بانگ و فریاد علیه دیوانسالاری به اوج و شدت خود رسیده بود، بنیس ، پیش بینی کرد که : « در طی بیست و پنج تا پنجاه سال آینده » همگی ما « در سوگ دیوانسالاری شرکت خواهیم کرد.» او ما را وامی دارد تا به « آن سوی دیوانسالاری » بنگریم. بنیس نشان می دهد که « هرچند طرفداران گوناگون حسن روابط انسانی بر اساس اصول انسانی و ارزش های حاکم دربرابر دیوانسالاری به معاوضه پرداخته اند، ولی خود دیوانسالاری به دلیل ناتوانی اش درانطباق با تغییرات سریع به احتمال بسیار با زوال و شکست مواجه خواهد شد...»

 • دکتر مهدی یزدانی صفحه 46

  مدل دیوید آکر    مدل آکر یک دیدگاه مفهومی است که در جست و جوی مشخص کردن ویژگیهایی است که از دیدگاه مصرف کننده ارزش نام و نشان تجاری را شکل میدهد(لاسار و همکاران، 1995).                
  از دیدگاه آکر ارزش ویژه عبارت است از مجموعه ای از پنج گروه دارایی ها و تعهدات مربوط با نام و نشان تجاری،نام و سمبول آن که ارزشی را به یک محصول یا خدمت ارائه شده به یک شرکت یا مشتریان آن اضافه و یا از آن کسر میکند.این گروه داراییها عبارتند از :1.وفاداری به نام تجاری2.آگاهی از نام تجاری  3.کیفیت درک شده  4.وابسته ها(پیوند ها) ی نام تجاری   5. دیگر دارایی های اختصاصی نام تجاری
  مدل کلوین کلر
  از اولین کسانی که در باره ی مفهوم ارزش ویژه ی برند از دید و با تاکید بر ابعاد ادراکی آن فرضیاتی ارائه کردند کلر است که وی فرض مینماید ارزش ویژه ی برند به دانش برند و بر مبنای مقایسه ی آن با یک محصول بی نام مشابه بستگی دارد.(ابراهیمی و دیگران،1388)مطابق گفته ی کلر در سال 2001 ساخت یک برند قوی ، با توجه به مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری،در چهار مرحله انجام میگیرد که هر مرحله پیش نیاز مرحله ی قبل است یعنی انجام هر مرحله مشروط به انجام موفقیت آمیز مرحله ی قبل است.تمام مراحل شامل انجام دادن اهداف مشخص با مشتریان مشخص به دو شکل بالقوه و بالفعل میباشد.
  گام اول  اطمینان از شناسایی نام تجاری توسط مشتریان و ارتباط نام تجاری در ذهن مشتریان با یک طبقه محصول خاص و یا نیاز مشتری است.
  گام دوم شامل ایجاد معنای برند در ذهن مشتری به صورتی پایدار و محکم است که توسط ارتباط استراتژیک یک گروه از پیوندهای مشهود و نا مشهود با برند شکل میگیرد.
  گام سوم شامل بروز پاسخ مناسب مشتری به  شناخت برند و معنای برند است.
  گام بعدی مرحله چهارم و پایانی است که شامل تبدیل پاسخ برند به یک صمیمیت شدید، رابطه وفاداری و فعال بین مشتریان و نام تجاری است.این چهار مرحله نشان دهنده مجموعه ای از سوالات اساسی است که مشتریان همواره در مورد علامت های تجاری که به طور ضمنی و نه به صراحت میپرسند:شما که هستید؟ (هویت نام تجاری)(brand identity)
  شما چه هستند؟ (معنای نام تجاری)(brand meaning)
  شما چطور؟ چه فکر می کنم یا احساس کنم در مورد شما؟ (پاسخ های تجاری)(brand responses)
  در مورد من و شما چه؟ چه نوع رابطه و چه مقدار از یک اتصال می خواهم با شما داشته باشند؟ (روابط های تجاری)(brand relationships)

 • علمی - آموزشی
 • رسول حسین زاده کلشتری صفحه 49

  "اقتصاد مقاومتی" اصطلاحی است که آن را راهکار مناسبی در محدودیت وشرایط تحریم شدید می دانند.به گزارش بانکی دات آی آر، کمتر کسی به تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی غرب پرداخته است که منجر به بروز ابهاماتی در این خصوص شده و برخی از مردم این دو مفهوم را مکمل و یا مترادف یکدیگر دانسته اند.

  مفهوم اقتصاد مقاومتی


  اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت ، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شود.در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد.برخی از مردم اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی را یکی می دانند و یا تصور می کنند اقتصاد ریاضتی یکی از شاخه های اقتصاد مقاومتی است در حالی که این دو اصطلاح کاملا متفاوت بوده و هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند برای روشن شدن موضوع به شرح مفهوم ریاضت اقتصادی می پردازیم.

  مفهوم ریاضت اقتصادی


  ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می شود که دولت ها برای کاهش هزینه ها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت ها انجام می شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام ها و کمک های مالی خارجی می انجامد.اینکه بر اقتصاد و شرایط بحران زده اش ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصلا کار خوشایندی به نظر نمی رسد، اما ، می تواند به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک کند.بنابراین اگرچه اقتصاد ایران شاید ناچار شود در دراز مدت به سیاست های ریاضتی روی بیاورد، اما اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی دو مفهوم جداگانه و مستقل است که به هیچ عنوان منجر به بروز یکدیگر نخواهند شد.

 • علمی - پژوهشی
 • محمد رضا جلالی صفحه 50

  محیط الگوی غیرآشکار از ساختار است که روی رفتار تاثیر می گذارد، نقش اولیه رهبر این است که محیطی که یادگیری را تشویق می کند توسعه دهد. محیط تعبیری از انرژی جمعی یا فردی است که زمان و مکان را اشغال می کند و از طریق تعامل با سایر محیط ها دیده می شود، محیطی که در تعامل با سایر محیط ها نمی باشد،  قابل دید نیست و از جنبه پژوهشی ممکن است فراموش شود، یا نادیده گرفته شود. هر محیط سازمانی ممکن است روی یادگیری در محل کار تاثیر داشته باشد و همین طور برخی زمینه های غیرسازمانی از قبیل انتظارات اجتماعی، سابقه شخصی، حکایت هایی مثل موفقیت یا زندگی خوب. برطبق این چارچوب یادگیری زیردستان در نتیجه تعامل زمینه های مختلف رهبر، سازمان و خودشان اتفاق می افتد.

 • علمی - آموزشی
 • مهندس عادل سلیمانی صفحه 53

  اختراع ماشین بخار ، بروز انقلاب صنعتی در نیمه قرن هیجدهم میلادی به راستی انفجاری از ارتقاء کیفیت بهره برداری از منابع موجود را به دنبال داشت . این امر موجب شد ، نه تنها روند تخریب طبیعت به منظور بهره برداری بیشتر از منابع تا حد بسیاری کنترل شود .بلکه رفاهی را برای انسان به بار آورد که در پرتو آن ، آدمی به رها کردن نیروی نفکر بپردازد . بدین سان زنجیره مسلسل توسعه با سرعتی باور نکردنی آغاز شده و با گذشت زمان بحث های پیرامون «بهره وری» و «کارآئی» و «اثر بخشی» و «تحقیق و توسعه» جای خودشان را در میدان مباحث علمی و صنعتی و اجتماعی و اقتصادی باز کردند. امروزه اهرم اصلی توسعه صنعتی ، سازماندهی و مدیریت فراگرد صنعتی شدن است و و صنعت محور اصلی توسعه است و از این جهت در برنامه ریزی توسعه و تحقیق و بازسازی هر کشور ستون اساسی آنرا تشکیل می دهد.تحقیق و توسعه نه تنها به انسان در تفکر و سطح هوشمندی او کمک می کند ، بلکه سبک زندگی وی را نیز شکل داده و تغییر می دهد و همانگونه که گفته شد اثر عمیقی که فعالیت های تحقیق و توسعه در چشم انداز جامعه بشری توسعه داده است را انقلاب صنعتی نامیده اند .

 • علمی - پژوهشی
 • مهندس حسین پایندانی صفحه 54

  بازاریابی جذب مشتری جدید هرگونه فعالیت بازاریابی است که با هدف مشخص جذب مشتریان جدید انجام شود. در این زمینه مشتریان جدید مصرف کنندگانی هستند که هرگز از سازمانی خرید نکرده اند یا دیگر فعالانه در حال انجام این کار نیستند. حفظ وفاداری مشتریان موجود و اعتمادسازی برای جذب مشتریان جدید مستلزم برخورداری از مدیریت کارا و اثربخش در همه ابعاد با تاکید بر مقوله بازاریابی می باشد. بازاریابی موفق شرکت را قادر می سازد که مشتریان را بدست بیاورد و حفظ کند (lovelock,2001). آشنایی با مفهوم بازاریابی و عوامل و عناصر تشکیل دهنده آن، اهمیت اعتمادسازی و وفاداری مشتری از منظر بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد.بازاریابی را به مفهوم قدیمی آن یعنی فروش و معرفی محصول درنظر آورد، بلکه باید به مفهوم نوین آن یعنی برآوردن نیازهای مشتری، توجه کرد. (کاتلروآرمسترانگ،1385). با این تفاسیر مطابق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، بازاریابی فرآیند برنامه ریزی و اجرای مفهوم قیمت گذاری، ترفیع و توزیع داده ها، کالا و خدمات است تا با ایجاد مبادلاتی، به برآوردن اهداف، اشخاص و سازمان ها بپردازد(A M A,2000)(American Marketing Association).

 • علمی - آموزشی
 • دکتر ابراهیم حمیدی صفحه 57

  توانایی مدیریت: مهلت های نهایی در انجام امور کاری می تواند هم در موفقیت کوتاه مدت، و هم در موفقیت بلند مدت نقش مهمی را بازی کند. اگر می خواهید اندیشه های خلاق در محیط کاری شما شکوفا شوند، باید این قابلیت را داشته باشید که در مدت زمان معین، کارها را با کیفیت بالایی به اتمام برسانید. باید کارهای خود را طوری تنظیم و برنامه ریزی نمایید که هنگام نزدیک شدن آخرین مهلت کاری، با مشکل خاصی مواجه نشوید. همچنین با انجام این کار می توانید ثابت کنید که لایق و تواناهستید. علاوه بر این سایر ین نیز متوجه شایستگی های شما می شوند و در میان آنها نیز می توانید به محبوبیت دست پیدا کنید. به این منظور باید یک طرح منسجم را با در نظر گرفتن کلیه موارد جانبی تدوین نمایید.
  انتخاب مهلت نهایی منطقی :انتخاب یک مهلت نهایی منطقی، یکی از مهمترین فاکتورهای دست یابی به موفقیت و مدیریت مناسب زمان است. اگر در انجام یک پروژه، وقت کافی در اختیار شما قرار ندهند، در کار خود موفق نخواهید بود و هرگز نمی توانید پروژه کامل شده را در طول زمانی که منطقی به نظر نمی رسد، تحویل دهید. در هنگام مواجهه با یک چنین شرایطی می توان دو عکس العمل متفاوت نشان داد: یا اینکه به کلی پروژه رد شود و یا اینکه از مدیر پروژه تقاضای مدت زمان بیشتری شود. انجام یک چنین کاری به دیگران نشان می دهد که به حرفه خود کاملا وارد هستید و توانایی مدیریت زمان را نیز دارا می باشید. البته گاهی اوقات هم ممکن است که در سمتی نباشید که بتوانید پروژه ای را رد کنید. در این حالت باید با به بهره گیری از گفتار مناسب، از کارفرمای خود مدت زمان بیشتری را برای تکمیل پروژه درخواست کنید. تحت این شرایط باید به کارهای دیگری که در دست انجام دارید نیز نگاهی بیندازید و آنها را بر طبق کارهای جدید اولویت بندی نمایید.
  برنامه ریزی مناسب:این دو نکته را هیچ گاه از ذهن خود دور نکنید: برنامه ریزی مناسب، اجرای برنامه به صورت پایدار. به هر حال در هر شرایطی ممکن است در حین انجام یک پروژه، با موانع از پیش تعیین شده ای روبرو شوید؛ برنامه شما باید آنقدر دقیق و کارآمد باشد که برخورد با یک چنین موانع و مشکلاتی در آن نهفته باشد. تلاش برای پیش بینی راهی که در آن قدم نهاده اید و اینکه چه اتفاقاتی ممکن است در چند روز آینده پیرامون مسائل کاری برایتان اتفاق افتد، کمک شایان ذکری به مدیریت زمان می کند. این امر پروسه کاری شما را راحت تر کرده و اعتماد به نفسی را که لازم دارید تا بتوانید به واسطه آن کارها را در زمان مقرر انجام دهید، به شما می دهد.
  تاریخ انتزاعی برای تحویل پروژه ها:یک تاریخ انتزاعی برای تحویل پروژه ها در نظر بگیرید و بر طبق آن تاریخ، کارهایتان را هماهنگ کنید. یک لیست از کلیه کارهایی که در طول یک روز ملزم به انجام آنها هستید تهیه کنید و کل پروژه را به بخش های کوچک تری که قابل اجرا هستند، تقسیم کنید پس از انجام هر مورد یک تیک در مقابل آن در لیست اصلی خود بزنید. این کار به شما کمک می کند که در یک زمان معین تنها بر روی انجام یک کار مشخص تمرکز کنید و قابلیت های فردیتان را افزایش دهید. استفاده از منابع موجود :"هیچ کس کامل نیست"  این امر به ویژه در مورد مسائل کاری مصداق پیدا می کند. جلو بروید و از منابع تکنولوژیک و نیروی انسانی که در اختیارتان قرار دارد، استفاده کنید. لازم نیست که در رنج و تنهایی همه کارها را به شخصه انجام دهید. تکنولوژی و نیروی انسانی که در محیط کار شما یافت می شود، می تواند و باید به شما در پیشبرد اهدافتان کمک کند. از طریق تجربه (و کمی هم حس فردی) به راحتی می توانید تشخیص دهید که چه نوع تکنولوژی، و کدام دست از افراد، برای انجام امور مربوط به پروژه شما مفید هستند. اطلاعات به روز و ارتباط موثر:ارتباط با کارفرما و سرپرست بخش بااهمیت است. اگر همواره با همکاران خود در ارتباط باشید و به سرعت متوجه تغییرات احتمالی شوید، قادر خواهید بود که کار خود را با صحت بیشتری به پایان برسانید. هیچ چیز بدتر از این نیست که متوجه شوید مدت زیادی، وقت و انرژی خود را صرف کاری کرده اید که هیچ ارزشی نداشته است.
  تاخیر در انجام کار،:سعی کنید تا آنجاییکه می توانید هیچ کاری را به بعد موکول نکنید، یادگیری مدیریت و تلاقی با مهلت های نهایی، یک روش ساده و در عین حال موثر برای انجام مسئولیت ها و بقاء است.

 • علمی - پژوهشی
 • نازنین امامقلی صفحه 58

  اغلب زنان شناخت خود از برندهای لوکس را به هم دیگر اطلاع می دهند. اما در میان مردان چنین رفتاری به ندرت یا بسیار کم اتفاق می افتد. می خواهیم در این مطالعه نشان دهیم که مردان چگونه سیگنال هایی را که خانم ها از برند لوکس برای هم ارسال می کنند را تفسیر می کنند. در مصاحبه هایی که با مردان انجام شد مشخص شد که اگر تصویر کلی برند با موقعیت خانم هماهنگ باشد، برند لوکس می تواند زیبایی زن را تقویت کند. اگر این عوامل مطابق پیش بینی عمل نکنند، واکنش مردان از تعامل خانم ها با برند منفی خواهد شد. و موقعیت اجتماعی انها نا عادلانه خواهد بود.  یافته های این مطالعه  نشان می دهد که بازاریاب ها  باید "دانش برند" را  به مصرف کنندگان زن ارائه دهند تا آنها از تصویر ذهنی که محصولات برند ایجاد می کنند، آگاه شوند.  درچنین حالتی احتمال اینکه تصویرذهنی منفی از برند را به مصرف کنندگان دیگر منتقل  می کنند کمتر خواهد شد.

 • علمی - آموزشی
 • دکتر فرهاد روشنفکر صفحه 64

  شایع ترین علت ضعف عضلات صورت که به صورت ناگهانی اتفاق می افتد، فلج بل نام دارد.این اختلال که احتمالا ناشی از پاسخ بدن به یک ویروس است زمانی به وجود می آید که در اثر ویروس، عصب صورتی خصوصا قسمتی که در داخل کانال استخوانی استخوان گیجگاهی قرار دارد متورم شده و به علت نبود فضای کافی روی ساختمان عصب در داخل کانال فشار وارد شده و باعث صدمه عصب می شود. فلج ایدیوپاتیک صورت، بیماری شایعی است و 20نفر از هر100000نفر در سال به آن مبتلا می شوند. فلج عصب زوج هفتم مغزی یا عصب صورتی منجر به فلج بل (Bell's palsy) می شود. در این حالت عضلات صورت به صورت ناگهانی و به طور موقت فلج می شوند و اغلب تنها یک طرف صورت را گرفتار می کنند. درگیری عصب صورت معمولا به تنهایی یک بیماری نیست بلکه علامتی از یک بیماری دیگر است مانند عفونت، آسیب یا تومور عصب صورت. اگرچه دلایل زیادی وجود دارد که نشان می دهد فلج بل دارای یک مکانیسم ایمنی التهابی ویروسی است. این بیماری در هر گروه سنی رخ می دهد ولی در 20تا40 سالگی شایع تر است. درگیری عصب صورت می تواند با انقباضات عضلات صورت، ضعف عضلات و یا فلج صورت خود را نشان دهد، پزشک با ارزیابی های خود سعی در تشخیص علت درگیری عصب صورت دارد. پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی و متخصصان مغز و اعصاب در میان سایر پزشکان بیشتر از بقیه با مشکلات عصب صورت آشنا بوده و تجربه بیشتری در درمان مشکلات آن دارند. این بیماری ایجاد دفرمیتی درصورت می کند. یک فرد بالغ با شکایت از بی حسی مراجعه می کند.
  احساس تورم، درد یا تغییر در سایر حس ها در یک سمت صورت؛ لبخند کج، کشیدگی دهان به سمتی یا ضعف بدون قرینه عضلات صورت؛ چشم تحریک شده، خشک یا با اشک ریزش؛ آب ریزش از گوشه دهان، یا تغییر در شنوایی یا چشایی از علائم این بیماری است. با نگاه اول می توان فهمید که بیمار هوشیار و اورینته است و فلج یکطرفه صورت دارد که یک سمت پیشانی را هم شامل می شود. معاینه فیزیکی اعصاب کرانیال و بالای گردن، و قدرت عضلات نشان می دهد که آیا درگیری یکطرفه است یا دوطرفه. پزشک معمولا از بیمار می خواهد تا پیشانی خود را چروک بیندازد، چشمانش را روی هم فشار دهد، لبخند بزند، گونه هایش را باد کند و سوت بزند، و به دقت صورت را از نظر عدم قرینگی مشاهده می کند. اشک ریزش، توانایی بستن چشم ها، چک کردن حواس شنوایی و چشایی وکانال گوش می تواند کمک مهمی در تشخیص این بیماری نماید.
  علائم فلج بل
  علائم فلج بل شامل ضعف در یک طرف صورت، انقباضات کوتاه مدت عضلانی، افتادگی پلک و لب، اشک ریزش و سرازیر شدن آب دهان در طرف مبتلا، خشکی چشم، خشکی دهان، اختلال چشایی و لبخند کج است. اغلب افراد مبتلا به فلج بل در طول دو تا سه هفته بدون درمان بهبود پیدا می کنند. موفق ترین شیوه درمان این است که علت آسیب عصبی را شناسایی و برطرف کرد. گاه سی تی اسکن یا ام.آر.آی مغز و الکترومیوگرافی عصب هفتم توصیه می شود. اکثریت مبتلایان به فلج صورتی بل در طول سه تا شش ماه کاملا درمان می شوند.
  عصب صورت چه کاری را انجام می دهد؟
  عصب صورتی شباهت زیادی به کابل تلفن دارد و حاوی حدود 7000 فیبر عصبی است. هر فیبر عصبی باعث هدایت پیام های الکتریکی به سمت یک عضله مخصوص درصورت می شود که این پیام ها در نهایت باعث تغییر حالت صورت به شکل خنده، تبسم، گریه، اخم و... می شود و برای همین کارکرد سالم این عصب در ارتباطات روزمره ما دارای اهمیت زیادی است. هرگاه حدود نصف و یا بیش از نصف این فیبرهای عصبی قطع شوند، ضعف عضلات صورت اتفاق می افتد. درصورتی که این فیبرهای تحریک شوند آن وقت حرکاتی در عضلات صورت مثل اسپاسم عضلات و یا انقباضات مکرر عضلات صورت رخ می دهد. عصب صورتی نه تنها باعث انتقال پیام های عصبی به عضلات صورت می شود بلکه شاخه هایی هم به غدد اشکی، غدد بزاقی و عضله استخوان رکابی در گوش میانی می فرستد. همچنین این عصب حس چشایی قسمت جلویی زبان را نیز بر عهده دارد. از آنجایی که عملکرد عصب صورتی بسیار زیاد و پیچیده است، علائم زیادی ممکن است در اثر اختلال عملکرد عصب صورتی در فرد بروز کند. به طور خلاصه آسیب به عصب صورتی می تواند باعث انقباضات پراکنده عضلات صورت، فلج صورت، خشکی چشم، خشکی دهان و یا اختلال در حس چشایی شود.
  رایج ترین آزمایش های تشخیصی
  پزشک برای آنکه مطمئن شود، علت ضعف عضلات صورت فلج بل بوده و نه عامل دیگری، مجموعه ای از سوالات را از بیمار می پرسد و سپس معاینه کامل بدن خصوصا سر، گردن و گوش ها را انجام داده و سپس مجموعه ای از سایر تست ها را هم انجام می دهد که شایعترین آزمایش ها به قرار زیر است:1- تست های شنوایی: این تست خصوصا برای مشخص کردن مواردی که عصب شنوایی را درگیر کرده است و یا آسیب به گوش داخلی و یا درگیری مکانیسم های ظریف شنوایی را باعث شده مفید است.
  2-تست های تعادلی: درگیری عصب تعادلی را ارزیابی می کند.
  3-تست اشک: قدرت تولید اشک را در چشمان می سنجد و درصورتی که تولید اشک کم شده باشد، ممکن است قطره های چشمی برای جلوگیری از خشکی سطح قرنیه مورد نیاز باشد.
  4-تست های تصویربرداری CT: اسکن و MRI درصورتی که عامل آسیب عصب صورتی، تومور، شکستگی استخوان و یا اختلالات ساختمانی در اطراف عصب صورتی باشد می تواند این موارد را مشخص کند.
  5-تست های الکتریکی: تحریک الکتریکی عصب صورتی برای اینکه متوجه شویم، شدت آسیب به آن چه مقدار بوده است انجام می شود. این تست در فواصل منظم ممکن است تکرار شود تا روند ترمیم و یا اصلاح عملکرد عصب صورتی مشخص شود.
  اگر عفونت دلیل بیماری باشد، آن وقت استفاده از آنتی بیوتیک (مثلا در عفونت گوش میانی) و یا عوامل ضد ویروس(مثلا در عفونت ویروس تب خال که باعث درگیری اعصاب مختلفی می تواند شود) درمانی موثر خواهد بود. اگر فقط یک تورم ساده در بدنه عصب باعث ایجاد علائم اختلال عصب صورتی شده باشد، آن وقت استفاده از داروهای استروئیدی می تواند موثر باشد. در شرایط خاصی نیز عمل جراحی استخوان اطراف عصب و برداشتن استخوان برای رفع فشار از روی عصب ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

 • اسد الله اسدی هریس صفحه 66

  درزبان های اروپایی واژه فرهنگی «cultural» به معنای کشت وکاریا پرورش بوده است. این واژه از قرن هیجدهم کاربرد یافت و«دانیلفسکی» درسال 1871با انتشارکتاب فرهنگ ابتدایی نخستین تعریف روشن ازفرهنگ را دررابطه با سیرتاریخ بشرو زندگی جوامع بیان کرد.بعدها این واژه مورد توجه بیشتری قرار گرفت وتعریف های گوناگونی ازآن ارائه گردید. تایلور می گوید:«فرهنگ یا تمدن٬کلیت هم تافته ای است شامل دین٬ هنر٬ قانون٬ اخلاقیات٬ آداب ورسوم وهرگونه توانایی وعادتی که آدمی به عنوان عضوجامعه به دست آورد.» «مایریس» تعریفی تاریخی ازفرهنگ ارائه می کند:« فرهنگ آن چیزی است که ازگذشته آدمیان بازمانده است٬ دراکنون ایشان عمل می کند وآینده شان را شکل می دهد.» «هرسکوویتس» می گوید:« فرهنگ اساسا" بنایی است که مبین تمامی باورها ٬رفتارها ٬دانش ها٬ ارزش ها ومقصدهایی است که شیوه زندگی هرملت را مشخص می کند...وسرانجام عبارتست ازهرآنچه یک ملت دارد٬ آنچه انجام می دهد وآنچه می اندیشد.» «ساترلند» می گوید:« فرهنگ شامل هرآن چیزی است که بتواند ازنسلی به نسلی فرا رسانده شود. فرهنگ یک قوم همان میراث اجتماعی آن است. به عبارت دیگر٬کلیت هم تافته ای شامل دانش٬ دین٬ هنر٬ اخلاق٬ قانون٬ فن ابزارسازی وکاربرد آنها وروش فرا رساندن آنها.» به طور کلی فرهنگ درمعنای وسیع آن عبارتست از:« نظامی ازباورها٬ ارزش ها٬ رسم ها ورفتارهایی که اعضای یک جامعه به کار می بندند تا خود را با جهان خود ونیزبا یکدیگرسازگارسازند وآن راازطریق آموختن ازنسلی به نسل دیگرانتقال می دهند. فرهنگ هم سازنده است هم مبنای عمل.٬ بدون فرهنگ هیچ عملی ازفرد سر نمی زند. ازاینرو فرهنگ مبنای عمل است وتاثیرمی گذارد. فرهنگ همچنین سازنده رفتاراجتماعی انسان است ودرمدیریت جامعه نیزتاثیراصلی را دارد. نظام سیاسی هرجامعه نیزمبتنی برفرهنگ حاکم برآن جامعه است. هدف مدیریت فرهنگی  آموزش مدیرانی است که قادربه مدیریت درمحیط ها و سازمانهای دولتی باشند:سازمانها و نهادها ومحیط های فرهنگی شامل صدا وسیما٬دانشگاه ها٬مدرسه ها٬فرهنگسراها٬ خانه های فرهنگ٬ موسسه های فرهنگی- مطبوعاتی٬خبرگذاری ها٬ مطبوعات٬ موسسه های آموزشی٬ آموزشگاه های هنری٬سینماها ومراکزنمایشی٬ موزه ها٬ گالری ها٬ مدیریت های فرهنگی وزارتخانه ها وسازمانها و کارخانه ها٬ سازمانهای انتشاراتی٬ موسسه های تبلیغاتی٬ کتابخانه های عمومی و... مدیران فرهنگی علاوه بردانش مدیریت٬ بایستی دارای توانمندیهای خاصی ازجمله بهره گیری ازروانشناسی٬ جامعه شناسی٬ اصول تعلیم و تربیت درزمینهٴآموزش وآشنایی با مقولات مهم فلسفه٬ تاریخ٬ هنرو ادبیات باشند. قلمرو سازمانهای فرهنگی وفعالیت مدیران آنها عموما"به مراتب گسترده ترو حساس ترازمحیط فعالیت های سازمان های دیگراست.مخاطبان مورد نظردرانجام فعالیت های فرهنگی به دلیل جوان بودن جامعه بیش ازحد انتظاراست و طبیعی است که ضرورت طراحی برنامه هایی متناسب با ذائقه های نو به نو شونده و درحال تغییراین قشر٬گوشه ای ازدشواری های مدیریت دربخش فرهنگی را روشن می سازد. تهدیدات محیطی وحساسیت این قلمرو فعالیت٬ مدیریت بسیاری ازسازمان های فرهنگی رابا مسوولیت های سنگین ودشواروخطرناک﴿دارای ریسک﴾روبرو ساخته است.یکی ازصاحبنظران درشرایط پیوسته درتغییرو بی ثبات جامعه٬ مدیریت فرهنگی را به بندبازی درارتفاع200متری تشبیه می کند که توفیق درآن بسیارتحسین آمیزو کوچکترین اشتباه درآن مصادف با پایان همیشگی کاراست. اینک مدیریت درمحیط های فرهنگی به مدیرانی نیازدارد که قلمرو دیدشان وسیع تر٬ مدارا و صبرشان بیشتر٬ وپشتکارو امیدواری شان افزون ترباشد.

 • مهندس مهدی دوستی صفحه 67

  عطرها از 78 الی 95 درصد الکل طبیعی به علاوه اسانس های روغنی ساخته می شوند. این که در هر عطری میزان اسانس روغنی به کار رفته چقدر باشد، اسامی مختلفی به عطرها می دهد که خوب است شما هم با آن ها آشنا شوید تا موقع خرید انتخاب دقیق تری داشته باشید.

 • علمی - پژوهشی
 • دکتر سید مهدی حسینی زواره صفحه 70

  انواع سبک زندگی  طبق دیدگاه آدلر
  آدلر (kurt Adler)برای مشکلاتی که فرد در زندگی باید آنها را حل کند، اهمیت زیادی قائل شد و آنها را در سه مقوله گنجاند:مشکلات مربوط به رفتار دیگران، مشکلات اشتغال و مشکلات عشقی. وی چهار سبک زندگی را مطرح نمود که آدمیان برای رویارویی  با مشکلات آنها را اختیار می کنند: تیپ سلطه گر، تیپ گیرنده، تیپ اجتناب کننده و تیپ سودمند اجتماعی، تیپ سلطه گر، نگرشی سلطه گر یا حاکم را با آگاهی اجتماعی کم نشان می دهد. چنین شخصی بدون توجه کردن به دیگران رفتار می کند. نوع افراطی این تیپ به دیگران حمله می کنند و آزار گر، بزه کار و جامعه ستیز می شود. نوع کمتر خطرناک این تیپ الکلی و معتاد به مواد مخدر می شود و یا خودکشی می کنند.تیپ گیرنده انتظار دارد که خشنودی دیگران را جلب کند و از این رو به آنها وابسته می شود.تیپ اجتناب کننده برای روبرو شدن با مشکلات اجتماعی، تلاش نمی کنند. این افراد با اجتناب کردن از مشکلات، از هر گونه احتمال شکست دوری می کنند.تیپ سودمند اجتماعی با دیگران همکاری می کند و طبق نیازهای آنها عمل می نماید. این گونه اشخاص در چارچوب علاقه اجتماعی کاملا رشد یافته ای با مشکلات کنار می آیند.(به نقل از کریمی و همکاران،1386).
  انواع سبک زندگی طبق دیدگاه موساک :موساک (Mosak ،  1971  ) به نقل از اسنو، راتروکرن(Snow – Ritter&Corn ،  2002) چهارده نوع رفتار احتمالی را که به شیوه های رایج زندگی مربوط می شود را شناسایی کرد که عبارتند از:1) دریافت کننده: دریافت کننده کسی است که زندگی را چه سهوا و چه عمدا به خدمت خود می گیرد و از آنها بهره کشی می کند. او ممکن است از جذابیت، شرم، بداخلاقی یا ارعاب به عنوان روش های کار خود استفاده کند.
  2) راننده: راننده کسی است که در حرکت است، شخصی که هوشیاری و تعهد زاید الوصفی نیست به اهداف خود دارد و به ندرت استراحت می کند و آرام می نشیند. در پس این کار او ترس وجود دارد. ترس از هیچ بودن خود.
  3) کنترل کننده: کنترل کننده کسی است که آرزو دارد زندگی را کنترل کند و یا به شخص گفته می شود که آرزو دارد مطمئن شود که زندگی او را کنترل نمی کند. او دوست دارد کسی او را شگفت زده کند و حالتهای خود انگیختگی خود را کنترل می کند و احساسات خود را مخفی می سازد. زیرا همه اینها ممکن است کنترل او را کاهش دهد. در عوض او عقل گرایی درستی، نظم و ترتیب و نظافت را دوست دارد.
  4) حق به جانب : او نیازمند است خود را در موضع حق ببیند. به همین جهت خود را برتر از دیگران دیده و دیگران را در موضع اشتباه می بیند. اگر او را در انجام کار اتباهی گرفتار کنند، استدلال می کند که دیگران بیشتر از او در اشتباهند.
  5) برتر: فردی که نیاز به برتری دارد. از مشارکت در هر فعالیتی که نمی تواند برنده شود اجتناب می کند.
  6) محبوب: شخصی است که نیاز دارد همه دوستش بدارند. او کوششی می کند همه را در همه وقت راضی نگه دارد. به ویژه نسبت به انتقاد حساس است و هنگامیکه مورد تایید هستند و همه جانبه قرار نمی گیرد ضربه می خورد و خرد می شود. او ارزیابی های دیگران را به عنوان معیار ارزش خود می داند.
  7) خوب شخصی است که نیاز دارد به اینکه خوب باشد. ترجیح می دهد که با معیارهای اخلاقی بالاتر از افراد زندگی کند. گاهی اوقات این معیارها حتی از معیارهای مافوق بالاتر می رود.
  8) مخالف: کسی است که با همه چیز به ویژه خواسته های زندگی از خودش مخالفت می کند و در واقع دلیلی برای این کار او وجود دارد.
  9) قربانی : هر اتفاقی ممکن است برای یک فرد قربانی بیفتد. وجه مشخصه او احتمالا نجابت ترحم به خود و یا کناره گیری است.
  10) فردی که یک هدف اصیل و متعالی دارد یعنی، خاطر هدف و یا علتی می میرد. کار او هر چند بی عدالتی است.
  11) بچه : بچه جای خود را در زندگی از طریق ایجاد جذابیت، با کمی سوء استفاده از دیگران باز می کند.
  12) بی کفایتی: فرد بی کفات طوری رفتار می کند که گویی قادر به انجام کار درست نیست. او کوتاهی و غفلت می کند و از این طریق دیگران را وادار می کند که به خدمتش در آیند.
  13) اجتناب کننده: کسی است که از بروز احساساتش لاجتناب می کند. او ممکن است از خود انگیختگی خود نیز برسد.
  14) جستجو گر هیجان: او فعالیتهای معمولی و تکراری را تحقیر می کند. در جستجوی تجربیات نو و جدید است. و در واقع آشوب و اغتشاشی شاد می شود و از آن لذت می برد.
  سبک زندگی از دیدگاه کورت آدلر:سبک زندگی، روشی است که یک شخص هدفش را دنبال می کند، این روش شبیه یک نویسنده است که سبک خاصی دارد که طبق آن سبک خلق می کند و اهمیتی ندارد که او کودک 10 ساله یا یک خود بالغ در حال تالیف یا ساختش باشد. این سبک زندگی همیشه یکنواخت است. سبک زندگی با تعدادی از روش های قابل تغییر است اما همیشه قابل شناخت می باشد.
  سبک زندگی از دیدگاه الکساندر مولر(Alex ander muller): این یک عقیده مهم آدلر می باشد که هیچ کس دارای صداقت محض نیست و نیز سبک زندگی افراد داری نقایص می باشد و این نقایص صاحب یک سبک معیوب زندگی را تهدید می کند. نکته ضروری مشخص کردن این مساله است که هر کدام عوامل، لحضات و تجارب چشم انداز فعلی شخص درباره ی زندگی را تعیین کرده باشند. اما الزاما چنین نیست، یک فرد جذب سبک زندگی اش می شود اما به آن محکوم نمی شود.(استین، 1997، به نقل از اسفندیاری تشویه، 1388).
  سبک زندگی از دیدگاه سوفیا دی وریس(Sophia   Devires): قدرت خلاقانه ی یک شخص بیشتر این مسئله را نشان می دهد که هر شخص چگونه خود را هدایت می کند، چگونه انتخاب می کند چگونه سبک زندگی اش را ایجاد می کند، زیر این قدرت پاسخ منحصر به فرد، شخص به موقعیتی است که او آن را قابل تحمل می داند که می تواند آن را کنترل کند یا نمی تواند آن را کنترل کند.
  بنابراین قبل از 4 سالگی، احساسات مربوط به آینده به روش مشخص پاسخ داده شده اند. این سبک خاص زندگی است و به این روش ادامه می دهد زیرا این روش به او یک احساس رضایت می دهد.
  سبک زندگی از دیدگاه آنتونی بروک(Henry T .Stein ):یکی از عقاید اصلی آلفر دادلر پایداری در سبک زندگی بود. اما معتقد است که سبک زندگی شبیه یک خلقت هنری است که تقریبا در همه ی موقعیت های زندگی یکنواخت و غیر قابل تغییر است. مگر این که شخص تشخیص دهد که در این چهار چوب چیزی نادرست یا غیر عادی است و سعی کند آن را تصحیح کند. این مساله تنها در صورتی امکان پذیر می شود که شخص، خطاهایش را به صورت عقلانی درک کرده باشد و آنها را در معرض بازندگی و قضاوت صحیح قرار دهد. به عبارتی دیگر سبک زندگی یک قالب است که خود قطعه ها و طرح هایش را در چهار چوب این قالب شکل می دهد. سبک زندگی نامطلوب بعد از یک شکست قطعی در زندگی به وجود می آید بدون اینکه مورد آزمایش یا تصمیم گیری قرار گیرد و ترس از شکست جدید باعث به وجود آمدن نشانه های نامطلوب در سبک زندگی می گردد(استین، Henry T .Stein ، 1997، به نقل از اسفندیاری تشویه، 1388).نظریه آسیب شناسی روانی:  شخصیت های بیمار گون آن هایی هستند که نتوانسته اند به شیوه هایی که از لحاظ اجتماعی سازنده است، به برتری برسند. شخصیت هایی بیمارگون از خانواده هایی به وجود می آیند که ربقابت، بی توجهی، سلطه گرای یا لوس کردن بر آنها حکم فرماست و تمام این ها، از علایق اجتماعی منع شده اند، برای رسیدن به برتری یکی از چهار هدف خودخواهانه ی، محبت خواهی، قدرت طلبی، انتقام جویی، اعتراف به شکست را انتخاب می کنند که این هدف می تواند تبدیل به صفاتی شوند که به سبک های زندگی بیمار گونه بینجامند(پروچسکا و نوکراس، ترجمه سید محمدی،1381).

 • علمی - آموزشی
 • یاسمن مدبرنیا صفحه 73

  بخشی از هویت برند در جلوه های ظاهری آن، نظیر رنگ و طرح برند، نمود پیدا می کند (Grossman و Wisenblit 1999)تاثیر رنگ در انتخاب برند در تعدادی از تحقیقات تشخیص داده شده است گزارش شده که رنگ یکی از موارد انگیزاننده در انتخاب برند می باشد.  (Milne و Labrecque 2010) هنگامی که یک شرکت درصدد معرفی محصول یا خدمتی است که یکی از ویژگی های اصلی آن با خاصیت روانی یکی از رنگ ها سازگاری دارد، بهتر است که در نام گذاری آن از رنگ متناسب استفاده شود. برای اثربخش کردن جایگاه محصول یا خدمت در ذهن مشتری ، هماهنگی میان تمامی عوامل مربوط به آن جایگاه، می تواند در بلندمدت تاثیرات عمیق تری بر جای بگذارد. هر اقدامی که موافق با احساس افراد از رنگ آن محصول یا خدمت باشد، می تواند باعث یاداوری بهتر آن در ذهن مخاطبان شود. لکن قبل از هر اقدامی می بایست به ویژگی های بازار هدف توجه کامل داشت اینکه بازار هدف مورد نظر متشکل از چه افرادی با چه ویژگی های سنی ، جنسی ، روانی ، اجتماعی و... است می تواند راهنمای موثری برای بهره گیری از ابزار قدرتمند رنگ در بازاریابی باشد . رنگ ها نیز می بایست در کنار سایر عناصر بازاریابی به دقت مورد استفاده قرار گیرند .(Nitse, و غیره 2004)رنگ به عنوان یک ابزار بازاریابی ،مصرف کنندگان  را جذب می کند و می تواند به برداشت شان شکل بدهد. از طریق رنگ ، یک نام تجاری می تواند یک  هویت بصری(دیدنی)وموثر را ایجاد کند، و به موجب آن صاحب یک رابطه قوی با یک بازار هدف گردد، و موضع یابی خود را ، میان رقبا در بازار مشخص کند.  (Cooper 1996)از میان کاربردهای مختلف رنگ ها در بازاریابی، حفظ هویت تصویری برند، از بقیه مهمتر است چرا که در اکثر مواقع، دارایی اصلی شرکت تولیدکننده محصول مصرفی، نام تجاری آن است و مهمترین چیزی که این نام را در ذهن مخاطبان تداعی می کند، رنگ برند است. برای مثال چه کسی است که به طور ناخود آگاه به هنگام قدم زدن در فروشگاه مواد غذایی یا سوپرمارکت، رنگ قرمز را با کوکاکولا مرتبط نداند؟ رنگها، مجسم کننده برندها هستند و به یادآوری یک نام تجاری در ذهن مخاطب کمک می کنند. مثلا رنگ سبز  ، رنگ قرمزا، رنگ زرد و یا رنگ آبی،  همه به مصرف کنندگان کمک می کنند تا با دیدن ان رنگ، مزه مربوط به آن را به خاطر بیاورند، یا حرارت آن را نیز احساس کنند و حتی توجه به نیاز آنها در ذهن شان تداعی شود. (Tutssel 2000) رنگها، مجسم کننده برندها هستند و به یادآوری یک نام تجاری در ذهن مخاطب کمک می کنند.  اهمیت زیادی که به رنگ در بسته بندی محصولات داده می شود نشان می دهد که سازندگان پاسخ سریعی از مشتریان نسبت به بسته بندی و رنگ آن مشاهده کرده اند تا به آنچه که بر روی آن نوشته شده است  (Singh 2006) براساس آنچه که در توضیح گستره ی آن ارایه شد، می توان دلیل پایبندی برندهای بزرگ دنیا به رنگ های تعیین شده ی سازمانی شان را متوجه شد. مخاطب در فرآیند خرید کالاهای مورد نیاز خود، به طور جدی تحت تاثیر رنگ ها انتخاب می کند و از سوی دیگر و از نگاه سازمان ها، این بسیار مهم است که هرکدام از فعالیت های تبلیغاتی و اطلاعاتی برند به طور یکپارچه در ذهن مخاطب دریافت شود.اگر با بررسی یک نمونه ی در داخل کشور، موضوع را مورد تحلیل قرار دهیم. ایرانسل با کدام عنصر تصویری در ذهن مخاطب شناخته می شود؟ امروز در ایران کمتر کسی را می توان دید که ایرانسل را با رنگ زرد باجه های فروش و تبلیغات اش شناسایی نکند اما مقایسه کنید عملکرد ایرانسل را با آنچه که رقیب اش (همراه اول) انجام داده است. با همین مثال ساده، می توان به اندازه ی قابل توجهی به اهمیت پرداختن اصولی به عنصر رنگ به عنوان عامل هویت بخش پی برد.  (محمدیان 1391)

 • علمی - پژوهشی
 • دکتر علیرضا مزین صفحه 74

  بدون شک،امروزه مزیت استراتژیک پایدار ، نصیب سازمانهایی خواهد شد که بتوانند در بازار بهتر ازسایرین ، گروهی مشتمل بر بهترین و درخشان ترین استعدادهای انسانی را جذب ، پرورش و حفظ کنند. قدرت  اقتصادی و توان تولید سازمانهای مدرن به جای دارائیهای فیزیکی،مرهون توانمندی فکری و خدماتی آنهاست. به نظر مینتزبرگ (Mintzberg ،1989) بانک اطلاعات استراتژیک سازمان در حافظه رایانه های آن نیست بلکه در مغز مدیران و کارکنان آن است (Soliman&Spooner,2003).اهمیت سرمایه انسانی بر بهره ورزا بودن نقش سرمایه گذاری در منابع انسانی تاکید دارد و مبتنی بر این نکته است که این سرمایه گذاری ها سبب افزایش توان بهره وری و تولید مضاعف افراد در سازمان ها می شود. اعتقاد بر این است که سرمایه انسانی برآورده کردن همه نیازمندی های استراتژیک یک شرکت را داراست .

 • مهندس بهنام زمانی صفحه 77

  ساختن آینده با نخبگانی با ذهن خلاق و منش آینده نگر، تصویر مثبت یک ملت از آینده اش، پیامد موفقیت آن ملت است، یا این که موفقیت هر ملتی پیامد تصویر مثبتی است که از آینده داشته است .چنین نگرشی هوشمندانه ،پازلی است که زمانی، تقریبا ذهن همه آینده پژوهان را به خود مشغول کرده بود.به طور یقیین موفقیت ملت ها(خواه باستانی و خواه معاصر)، پیامد چشم انداز و تصویر مثبتی است که از آینده، داشته اند و نه برعکس! به عبارت دیگر چشم اندازهای مهم، علت پیروزی های بزرگ هستند و نه پیامد آن. زیرا ممکن است ملتی به موفقیت های بزرگی نایل آید، اما رخداد آنها اتفاقی، شانسی یا بر اثر عدم قطعیت های محیطی باشد!
  امروز که «تغییر»، تنها جزء ثابت آن به شمار می رود. زمانه ای که در آن؛ محیط زیست، جهانی است، رقابت های اقتصادی مرز نمی شناسد و آینده الزاما ادامه روند گذشته نیست! در چنین شرایطی؛ خطرناک ترین تله برای موفقیت امروز، دل بستن به کامیابی های دیروز است. در عصر حاضر سرعت تولید دانش بسیار بالاست و حجم اطلاعات بشر هر ساله دو برابر می شود. در دنیای امروز علم و فناوری کلیدی ترین ابزار فایق آمدن بر رقباست. بنابراین، جوامعی که بدون فهم درستی از مقوله «چشم انداز» یا بدون داشتن تصویر مثبت، شفاف و زنده از آینده به پیش می تازند، یقینا به بن بست های استراتژیک خواهند رسید. باید توجه داشت ؛ آینده جایی نیست که به آنجا می رویم، بلکه آینده جایی است که آن را به وجود می آوریم. راه هایی که به آینده ختم می شوند ساختنی اند و نه یافتنی! و برای ساختن آینده به نخبگانی با ذهن خلاق و رهبرانی با منش آینده نگر نیاز است. مطالعات آینده پژوهان به عنوان دید بانان آینده، حاکی از آن است که وجود چشم انداز و تصویر مثبت، شفاف و زنده از آینده در یک جامعه، به قدری مهم و ضروری است که فقدان آن سبب انحطاط و زوال ارزش های آن جامعه خواهد شد. عدم استفاده از نخبگان، رشد ایستای سرمایه های انسانی و کاهش سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در یک جامعه از پیامدهای توجه نکردن ملت ها و مدیران آن جامعه به ضرورت و اهمیت موضوع چشم انداز و تصویر مثبت و زنده از آینده است! طراحان چشم اندازهای مهم معمولا بر اساس تحلیل روندهای آینده و بر مبنای رویکرد آینده نگاری، از بین آینده های ممکن، باورکردنی و محتمل، در نهایت آینده ای مطلوب را برای جامعه خود تصویرسازی می کنند. نخبگان علمی، مدیران اجرایی و رهبران سیاسی جوامع به خوبی می دانند که چشم انداز بدون عمل، خیال پردازی است و عمل بدون چشم انداز، روزمرگی و وقت گذرانی! طبیعی است افرادی که امور روزمره شان بر پایه احتمالات و عدم قطعیت ها می گذرد، به قدرت چشم انداز تردید داشته باشند. آنجا که رقبا به پیش می تازند و سهم دیگری از فرصت ها را از آن خود می کنند، تلاش ها برای تغییر شرایط حاکم؛ کم اثر، بی ثمر و بیهوده شده و آینده؛ مبهم، ناشناخته و دست نیافتنی می نماید. اگر کلیه کشورهای پیشتاز ، در شرایط «توقف کامل یا صفر مطلق» قرار بگیرند و هیچ گونه حرکتی نداشته باشند، شاید بتوان چند ده سال دیگر به آنها برسیم! نکته قابل توجه در این باره آن است که رقبای ما هم در سطح منطقه بیکار و ساکت ننشسته اند؛. بنابراین در چنین شرایطی اگر تصویری مثبت، شفاف و زنده از یک چشم انداز تحول آفرین نسبت به آینده وجود نداشته باشد یا وجود داشته باشد، اما به مفاد آن عمل نشود، سیاست ها و برنامه های اقتصادی بر مولفه هایی متمرکز می شوند که هیچگونه مزیتی را خلق نمی کنند.

 • دکتر محمد هادی عسگری صفحه 78

  مدیریت فرهنگ سازمان را می توان به صورت شناخت و استفاده بهینه از فرهنگ موجود ، تغییر یا تضعیف باورها و هنجارهای ناخواسته ، تقویت باورها ، ارزشها و هنجارهای خواسته و تقویت فرهنگ مطلوب خلاصه کرد .
  در چارچوب این تعریف ، اولین و ساده ترین راه برای به ثمر رساندن ماموریت ، شناخت و استفاده بهینه از فرهنگ موجود سازمان است (مهدوی ، 1375: 22) .

 • دکتر سیدیحیی سید دانش صفحه 81

  مذاکره یک فرآیندی موجود در فروش است ، مطالعه مذاکره در زمینه فروش سوابق ، فرآیند و نتایج را در نظر می گیرد.پس ما به درک این عوامل نیاز داریم چون آن فرآیند مهمی در فروش است. مذاکره مهم ترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست. انسان موجودی است اجتماعی. لازمه زندگی اجتماعی داشتن ارتباط و زیستن با دیگران است. علت نیاز به ارتباط و زیستن با دیگران این است که تمام نیازهای انسان، اعم از مادی و معنوی، خارج از وجود وی، برای بقای نسل، ادامه حیات، امنیت، تامین معاش، آسایش زندگی، رفاه اقتصادی، افزایش آگاهی، رفاه اجتماعی، بالا بردن سطح زندگی و برخورداری از دستاوردهای ناشی از کار، تخصص و پیشرفت های علمی و تکنولوژی دیگران به وسیله اشخاص دیگر تامین و برطرف می شود. آشنایی و نهایتا سلطه به فنون مذاکره انسان ها را به این توان و سلاح مجهز می کند که در جریان ارتباطات با دیگران، از پایین ترین سطح یعنی زندگی خانوادگی تا بالاترین حد یعنی زندگی جهانی با طرف های مذاکره به نحوی مذاکره کنند که توافق حاصل از مذاکرات معقول، منطقی، منصفانه، قابل دوام و سریع ودر عین حال در بردارنده منافع مشروع و حقه طرفین یا طرف های مذاکره اعم از داخلی یا خارجی یا بین المللی باشد و این توافق ها به نحو صحیح، روشن، درست و با زبان تخصصی در قالب متون حقوقی اعم از قرارداد، موافقت نامه یا سایر اشکال آن که در بالا گفته شد، تدوین گردد.

 • علمی - آموزشی
 • دکتر شهرام گیلانی نیا صفحه 86
  مقدمه

  امروزه علی رغم ایجاد تغییرات فرهنگی در شیوه های زندگی ، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره آسیب پذیر نموده است.مهارتهای زندگی ، افراد را قادر می سازند تا به طور موثرتری با چالشهای زندگی مقابله کنند.
  مهارت برقراری ارتباط موثر:توانایی ارتباط عبارت است از :  (ریچاردسون )