فهرست مطالب

آموزش پژوهی - پیاپی 17 (بهار 1398)
 • پیاپی 17 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صدرالدین ستاری*، رویا علی رضایی صفحات 1-14

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی احساس تعلق به مدرسه و انگیزه پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس عادی و هوشمند شهر اردبیل به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی دوره متوسطه دخترانه ناحیه یک شهر اردبیل بود. نمونه ی آماری به تعداد 300 دانش آموز(150 دانش آموز از مدارس عادی و 150 دانش آموز از مدارس هوشمند) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بتی و بری بود، که روایی صوری و محتوایی هردو پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان، و پایایی آنها نیز با روش آلفای کرنباخ برای پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس(71/0) و برای پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه(90/0) بدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T دو گروهه تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده ها نشان داد احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان مدارس عادی بالاتر از مدارس هوشمند می باشد. همچنین بین انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی با دانش آموزان مدارس هوشمند تفاوت معنی داری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: احساس تعلق، انگیزه ی پیشرفت، مدرسه ی هوشمند، شهر اردبیل
 • فرانک موسوی*، شهلا محبی صفحات 15-38

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر بازی های آموزش تخیلی در انگیزش تحصیلی و میزان پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان بود. جامعه ی این پژوهش دانش آموزان دختر پایه چهارم بودند که به صورت تصادفی یک دبستان انتخاب شد، سپس، از این دبستان، دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد. که از بین این جمعیت 64 نفری، دو گروه (یک گروه آزمایش و یک گروه گواه) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و از روش نیمه تجربی استفاده شد. ابزار پژوهش عبارت بود از (الف) پرسشنامه ی استاندارد شده انگیزش تحصیلی هارتر، (ب) آزمون معلم ساخت. برای بدست آوردن پایایی و روایی آن از روش های تحلیلی آلفای کرونباخ برای انگیزش تحصیلی استفاده شد که این ضرایب از 09/0 کمتر و از 07/0 بیشتر است. همچنین، از نمره ی درس ریاضی در پایان دوره آموزش بازی تخیلی به عنوان شاخص انگیزش تحصیلی استفاده شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد: (الف) رابطه ی معناداری بین بازی آموزش تخیلی و پیشرفت درسی ریاضی وجود دارد، (ب) رابطه ی معناداری بین آموزش بازی تخیلی و انگیزش تحصیلی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که بازی آموزش تخیلی پیش بینی کننده بخشی از پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی باشد.

  کلیدواژگان: آموزش ریاضی، بازی آموزش تخیلی، پیشرفت درسی، انگیزش تحصیلی، دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، شهر کرمانشاه
 • محمد صفری مهجن آبادی*، شهرزاد شاهسنی، عاطفه زارعی صفحات 39-52

  چکیده نظر به اهمیت تعلیم و تربیت، این پژوهش با هدف بررسی تاریخ تعلیم و تربیت در ایران انجام گردید. پژوهش حاضر به روش کیفی با بررسی اسناد، مقالات و پژوهش های معتبر و مرتبط با موضوع، انجام گرفته است. نتایج تحقیقات به دست آمده نشان می دهد: هدف از تعلیم وتربیت در ایران باستان دانش اندوزی و فراگیری ادب به منظور تصاحب صفات و کردار نیک بود تا فرد بتواند در اجتماع عضو مفیدی باشد. این سنت بعدها نیز در دوره های اسلامی گرامی ماند و دستورات قرآن که ضمن آن مقام معلم و دانش گرامی شمرده شده بود، سرمشق مسلمانان و الهامبخش آنان قرار گرفت. با تاسیس دارالفنون اولین گام در راستای تعلیم و تربیت نوین برداشته شد و سپس باعث تاسیس مدارس جدید در ایران شد. با پیروزی انقلاب اسلامی تلاش های زیادی به منظور تعلیم و تربیت اسلامی انجام گرفت. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 تصویب شد چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق 1404 هجری شمسی تبیین شده است. با توجه به سیر تاریخی تحولات تعلیم و تربیت و افقی که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ترسیم کرده می توان راه کارهایی برای بهبود نظام تعلیم و تربیت کشور ارایه داد.

  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت، دوران باستان، دوران اسلامی، دوران جدید
 • جابر افتخاری*، حجت افتخاری، فهیمه مسلمی صفحات 53-67

  مدارس، تنها وظیفه انتقال محتوا به دانشآموزان را ندارند بلکه میتوانند با استفاده از متخصصان برنامه درسی، برنامهای را که در جهت بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی دانشآموزان باشد تدوین نمایند. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ به این دو پرسش است که اولا، چه تحلیلی در زمینهی توان مدارس برای پرداختن به مقولهی بهزیستی وجود دارد و افرادی که در این زمینه پژوهش کردهاند چه مولفه هایی را برای بهزیستی تعریف کردهاند؟ ثانیا در وضع کنونی جامعه ما ضرورت آموزش بهزیستی در برنامه درسی نظام آموزشی ابتدایی کشورمان چیست؟ نتایج این پژوهش نشان میدهد که مشکلات شخصی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و... در کشورمان میطلبد که با بهکارگرفتن مولفه هایی که از طرف صاحبنظران برای بهزیستی منظور شده است تعریفی دیگر از جایگاه مدارس برای تحقق این امر صورت گیرد و با داشتن اعتقاد به نقشی که مدارس درآموزش بهزیستی دارند، برنامه های درسی به گونهای طراحی و اجرا شوند تا با فراهم کردن زمینه- های لازم، موجبات بهزیستی برای فراگیران فراهم و این امر در زندگی آنها محقق گردد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، بهزیستی، آموزش، دوره ابتدایی
 • ابراهیم عزتی لارسری، بهنام عاشقی* صفحات 68-78

  در این پژوهش، مهارت ارتباطی مدرسان تربیت بدنی مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا با مروری بر کارهای انجام شده مدل فرضی پژوهش انتخاب گردید. پس از ترجمه با توجه به نظر مشورتی گروه خبرگان پرسشنامه ی سنجش مهارت ارتباطی مدرسان تربیت بدنی را طراحی و پس از تطبیق با نسخه ی اصلی و تایید گروه خبرگان، به صاحبان فرایند یعنی مدرسان تربیت بدنی ارائه شد سپس پاسخ های دریافتی را وارد نرم افزار SPSS ورژن 23 نموده و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ضریب 774/0 به دست آمد. بعد از آن با استفاده از آنالیز عاملی اکتشافی، مدل پیشنهادی مهارت ارتباطی مدرسان تربیت بدنی تعیین شد. سپس با وارد کردن داده ها در نرم افزار LISREL ورژن 8.80، آنالیز عاملی تاییدی پرسشنامه تبیین گردید. در نهایت، مهارت ارتباطی مدرسان تربیت بدنی با سه عامل بیان، مدیریت مکالمه و توجه معرفی گردید مشاهده می شود اولین مولفه ی تاثیرگذار در تدریس به زبان فارسی بیان است، لذا می توان این نتیجه را مد نظر قرار داد که در بافت تدریس به زبان فارسی، گفتار استاد می تواند اولین و مهم ترین تاثیر را در برقراری ارتباط با دانشجویان داشته باشد.

  کلیدواژگان: مهارت ارتباطی، تدریس، مدرسان تربیت بدنی، بیان، آموزش پژوهی
 • محمدجواد دژکوهی*، عباس اناری نژاد، فاطمه خاک سار صفحات 79-88

  این تحقیق با روش توصیفی-همبستگی انجام شد. برای نمونه گیری ابتدا با محاسبه حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، تعداد 282 نفر انتخاب و نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان فارس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه انسجام خانوادگی و مهارت های زندگی استفاده گردید. پایایی دو پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب به میزان 89/0 و 83/0 محاسبه و تایید شد. نتایج این مطالعه نشان داد که: بین دانشجویان پسر و دختر از نظر انسجام خانوادگی و مهارت های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد؛ بین دانشجویان مجرد و متاهل از نظر انسجام خانوادگی و مهارت های زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بین انسجام خانوادگی و مهارت های زندگی با معدل دانشجویان مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد؛ انسجام خانوادگی قادر به پیش بینی مهارت های زندگی دانشجویان می باشد. بر اساس یافته های حاصله، دانشجویانی که خانواده آنها انسجام اجتماعی بیشتری داشتند، از مهارت های زندگی بالاتری برخوردار بودند؛دانشجویان دختر دارای مهارت های زندگی بالاتری نسبت به دانشجویان پسر بودند و بالاخره، دانشجویانی که دارای مهارتهای زندگی بالاتری بودند و خانواده آنها از انسجام اجتماعی بیشتری برخوردار بود، در تحصیل موفق تر بودند.

  کلیدواژگان: انسجام خانوادگی، مهارت های زندگی، دانشجویان، دانشگاه فرهنگی
|
 • Sadraddin Sattari *, Roya Alirezaeei Pages 1-14

  This research aimed to compare School Connectedness and Academic achievement motive among students in Smart and traditional high schools City Ardabil. The research method was descriptive and survey. The population of the research, all the smart and traditional high schools for girls in one region city Ardebil. The research sample consisted of 300 students (150 students in traditional schools and 150 students in smart schools) using random cluster sampling were selected. Data collected by questionnaire Hermens Academic achievement motive and School Connectedness Betty & Barry questionnaire, who both formal and content validity of the questionnaire using the opinions of experts and their reliability using Cronbach's alpha for achievement motive questionnaire Hermans(0.71) and for a School Connectedness questionnaire(0/90) was reported. Data analysis using the T-test was performed two independent groups. The results showed that School Connectedness in traditional schools students higher than smart schools students. Also there was not significantly different between Academic achievment motive Smart and Traditional high Schools Students.

  Keywords: School Connectedness, academic achievement motive, smart school, Ardabil city
 • Faranak Mosavi *, Sahla Mohebby Pages 15-38

  The purpose of this study was to investigate the effect of fiction training games on academic motivation and the progress of students' mathematical lessons. The population of this study was 4th grade female students who were randomly selected in a primary school. Then, from this elementary school, two classes were randomly selected. From this population of 64, two groups (one experimental group and one control group) were selected by cluster sampling and semi-experimental method was used. The research tool was (a) Hartler's Educational Motivation Standardized Questionnaire, (B) Teacher Teaching Build. In order to obtain its reliability and validity, Cronbach's alpha for analytic motivation was used for academic motivation. These coefficients are less than 0.09 and more than 0.07. Also, the mathematical lesson score at the end of the imaginary educational game as an index of academic motivation was used. Statistical analysis was performed using SPSS software. The results showed: (a) there is a significant relationship between fiction training and mathematical education, (b) there is a significant relationship between imaginative learning and academic motivation. The results of regression analysis indicated that the predictive imaginary teaching game is part of the academic achievement in the mathematical course.

  Keywords: mathematical education, Fiction training, Educational progress, Educational motivation, Elementary school students, Kermanshah city
 • Mohammad Safari Mehjan Abadi *, Shahrzad Shahsani, Atefeh Zarei Pages 39-52

  Digest: According to the importance of education, this study aimed to study the history of education in Iran. This study has been conducted in Qualitative method by reviewing the professors, articles and researches related to the topic. The results of researches show: Nurture the aim of education in Persia was the possess good knowledge in order to possess good qualities, and to be useful in society tomorrow. The traditions were later honoured in Islamic courses and the teaching of the Quran, which were the status of the teacher and knowledge, set the example of muslims and their inspiration. The establishment of ecole polytechnique was the first step in the course of modern education, then it opened up new school in Iran. With the victory of the Islamic revolution, many efforts were made to educate and train Islam. In evidence of the fundamental transformation of education adopted in 2011, the vision and objectives of education have been determinded on the horizon of the solar system. According to the historical course of the education and education developments that document the fundamental transformation of education, there is a way to improve the education system of the country.

  Keywords: Education, ancient times, Islamic times, modern era
 • Jaber Eftekhari *, Hojat Eftekhari, Fahimeh Moslemi Pages 53-67

  schools are only They do not have the task of transferring content to students, but they can use a curriculum specialist to create a program Which is designed to improve the quality of life and well-being of the students. This paper is a descriptive- An analysis seeks to answer these two questions, firstly, what is an analysis of the ability of schools to address There is a category of well-being and those who have studied in this field what are the components for welfare. Have defined? Second, in the current state of our society, the need for welfare education in the curriculum of the educational system What is our primary country? The results of this research show that personal, social, educational, Cultural and ... In our country, it is necessary to use the components that are used by the experts for the well-being There is another definition of the position of schools to accomplish this and by believing in the role that Schools are well-educated, curricula are designed and implemented in such a way as to provide field- Provide the necessary welfare for learners and achieve this in their lives.

  Keywords: Curriculum, Well-being, Education, Elementary
 • Ebrahim Ezzati Larsari, Behnam Asheghi * Pages 68-78

  This study concerns studying the components of teachers' communication skills in teaching physical education. To start with, a comprehensive review has been conducted to attain the conceptual model of teaching communication skill. Moreover, the given model has been revised by an expert panel into a Farsi questionnaire. Next, the questionnaire was submitted to the subjects of the study to be filled out. In order to gain the explanatory factor analysis, the responses were fed into SPSS 23 and the reliability of the questionnaire has also been computed as 0.774. After that the output of EFA from SPSS was fed into LISREL 8.8 software to achieve the confirmatory factor analysis. The CFA upshot revealed three most important factors in PA teachers' communication skills as follows: Expression, conversation management and attention. As a final notion, it has been confirmed how to express what a PA teacher really means is considered as the most effective factor in PA teachers' communication skills

  Keywords: Communication Skills, Educational Instructors, Expression, Teaching, Education Studies
 • MOHAMMADJAVAD DEZHKOOHI *, Abbas Anarinejad, FATEMEH KHAKSAR Pages 79-88

  This research was done by descriptive-correlational method. For sampling, 282 people were selected by computing the sample size using the Cochran formula and the samples were selected by stratified random sampling from the campuses of Farhangian University in Fars province. Data were collected using two questionnaires of family cohesion and life skills. The reliability of the two questionnaires was calculated to be 0.89 and 0.83 using Cronbach's alpha method, respectively. The results of this study showed that there is a significant difference between male and female students regarding family cohesion and life skills; there is no significant difference between family members and living skills between single and married students; between family solidarity and life skills There is a meaningful relationship with the average of the students studied; family cohesion can predict students' life skills. Based on the findings, students with more family social cohesion had higher life skills; female students had higher life skills than male students, and finally, students with higher life skills and their families with coherence More socially, were more successful in studying.

  Keywords: Family cohesion, life skills, students, cultural university